فهرست مطالب

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 40، پاییز 1383)

 • تاریخ انتشار: 1383/07/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهری زرین قلم صفحه 5
  بیان مساله: در برخی درمان ها، به عنوان مثال هنگام انتخاب بندهای مولر اول در ارتدنسی، گاهی در می یابیم که اندازه دندانها به میزان کمی در طرف چپ و راست تفاوت دارند.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری پهنای مزیودیستال و بررسی قرینگی تک تک دندانها در فک بالا و پایین و نیز مقایسه آنها در طرف چپ و راست فکین با یکدیگردر افراد با اکلوژن نرمال و به تفکیک جنس انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، 60 دانش آموز (30 پسر و 30 دختر) با اکلوژن نرمال که در رده سنی 16 تا 18 سال بودند، انتخاب شدند. میانگین سنی این افراد 3/17 سال بود. این افراد از دبیرستانهای مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر مشهد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. پس از اندازه گیری عرض مزیودیستالی 1440 دندان، از مولر اول یک طرف تا دیستال مولر اول طرف دیگر در فک بالا و پایین بر روی قالب مطالعه، بررسی های آماری انجام گردید. به منظور بررسی آماری دو گروه دختران و پسران به طور جداگانه از آزمون آماری Paired t و برای مقایسه آنها با یکدیگر از آزمون آماریIndependent Sample t استفاده شد.
  یافته ها
  مقایسه دندانهای چپ و راست در کل افراد در فک بالا نشانگر کوچکتر بودن میانگین هر یک از دندانهای راست از میانگین قرینه خود در طرف چپ در همان فک بود؛ به استثنای دندان پرمولر دوم که در طرف راست بزرگتر از طرف چپ بود؛ ولی اختلاف در هیچ یک از دندانها معنی دار نبود. در فک پایین میانگین عرض مزیودیستالی دندانهای راست بزرگتر از دندان قرینه خود در طرف چپ بود؛ به استثنای دندانهای کانین و پرمولر دوم که در طرف راست کوچکتر از طرف چپ بودند؛ البته اختلاف در هیچ یک از دندانها معنی دار نبود. مقایسه عرض مزیودیستالی تک تک دندانهای فک بالا و نیز تک تک دندانهای فک پایین نشانگر بزرگتر بودن دندانهای پسران بود؛ در برخی دندانها، بخصوص مولرها و کانین ها، تفاوت معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، عرض مزیودیستالی دندانها در طرف چپ و راست دارای تفاوت مختصری در فک بالا و پایین می باشد. در فک بالا بیشتر دندانها در طرف راست کوچکتر از طرف چپ و در فک پایین در طرف راست بزرگتر از طرف چپ بودند؛ بنابراین عدم تقارن دندانی در هر دو فک در طرف چپ و راست برعکس یکدیگر بود. در مقایسه بین دختران و پسران پهنای تک تک دندانها در پسران بزرگتر از دختران و در بعضی دندانها بخصوص کانین ها و اولین مولرها تفاوت بارز بود؛ بنابراین دندانها در طرف راست و چپ تفاوت مختصری دارند که در درمان ارتدنسی می بایست مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تقارن دندانی، عرض مزیودیستالی دندانها، اکلوژن نرمال، پهنای مزیودیستالی دندانها
 • زهرا دلیلی کاجان، آزاده میاندج صفحه 12
  بیان مساله: پاسخ قابل ملاحظه به دستگاه های ارتوپدی فانکشنال فک در بیماران کلاس II اسکلتی با کمبود رشد فک پایین در طول دوره رشدی و در حدود سن بلوغ اتفاق می افتد؛ به همین دلیل بررسی شاخصی که معرف وضعیت زمان رشد فک پایین باشد، حائز اهمیت است. نشان داده شده که روش آنالیز مهره های گردنی حتی نسبت به روش آنالیز استخوان مچ دست معتبرتر است.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شروع درمان ارتوپدی فانکشنال با استفاده از شاخص تکامل مهره گردنی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، رادیوگرافی لترال سفالومتری قبل از درمان مربوط به 153نفر بیمار کلاس II اسکلتی با کمبود رشد فک پایین و یافته های مستند سفالومتری که تحت درمان فانکشنال بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند و توسط متخصص رادیولوژی فک و صورت بر اساس شاخص CVMS مورد بررسی قرار گرفتند؛ وضعیت زمانی درمان بر اساس مرحله رشدی فک پایین در یکی از سه مرحله CVMS I (فاز مطلوب)، CVMS II (فاز ایده آل) و CVMS III (فاز نامطلوب) طبقه بندی گردید
  یافته ها
  8/41% از نتایج ارزیابی ها در مرحله CVMS I، %28 در مرحله CVMS II و 30% در مرحله CVMS III قرار گرفتند که بر اساس آزمون مجذور کای، اختلاف معنی داری وجود نداشت. وضعیت زمانی درمان به تفکیک سن و جنس نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج اختلاف آماری معنی داری را در بین دو جنس نشان داد (032/0=P).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر آنالیز تکامل مهره های گردن را در کنار معیارهای کلینیکی برای تعیین زمان ایده آل درمان ارتوپدی فانکشنال پیشنهاد می نماید که باعث جلوگیری از خستگی بیمار در طول دوره نامطلوب درمان می گردد.
  کلیدواژگان: فک پایین، مهره های گردن، نتیجه درمان، ابزار ارتدنسی فانکشنال
 • شهین رکنی، شروین مهدی زاده صفحه 19
  بیان مساله: سرامیک ها و رزین ها جزو اولین موادی هستند که برای ترمیم دندانها عرضه شدند. امروزه با عرضه محصولات جدید، تحولات زیادی در خواص مواد فوق صورت گرفته است Ceromer. (Ceramic Optimized Polymer) یا پلیمرهای بهینه شده توسط سرامیک و Fiber Reinforced Composites یا کامپوزیت های تقویت شده توسط فیبر، مثالی از این محصولات هستند که خواص مطلوب دو ماده تشکیل دهنده با هم تلفیق گشته است. یکی از مسایل مورد توجه، باند این محصول به آلیاژهای بیس متال است که امروزه کاربرد زیادی در دندانپزشکی دارند.
  هدف
  در این تحقیق قدرت اتصال یک نوع از مواد (Targis) Ceromer به سه نوع آلیاژ بیس متال با استفاده از سه روش مختلف آماده سازی سطح مورد آزمایش قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی 90 صفحه با ابعاد 30×5×0.4 از سه نوع آلیاژSilver Cast، Super Cast و Rexillium III تهیه و تحت سه روش آماده سازی سطح شامل: اکسیداسیون در هوا، اکسیداسیون در خلاء و سندبلاست با ذرات اکسید آلومینیوم 80 میکرون قرار گرفتند؛ سپس یک لایه از ماده Targis با ضخامت 1 میلیمتر روی صفحات فلزی Cure گردید. بعد از انجام عمل ترموسایکلینگ، نمونه ها در دستگاه Instron تحت آزمایش خمشی سه نقطه ای قرار گرفتند و مقدار نیرو در لحظه ترک و شکست کامل ثبت شد؛ همچنین نمونه ها پس از شکست برای تعیین نوع شکست Cohesive) یا (Adhesive تحت بررسی میکروسکوپیک قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس دو عاملی و آزمون Duncan انجام شد.
  یافته ها
  در هر سه آلیاژ، روش آماده سازی سطح در میزان نیرو برای ایجاد ترک و شکست تاثیر معنی دار داشت و روش سندبلاست به عنوان بهترین روش شناخته شد. از طرف دیگر در هر سه روش آماده سازی سطح نوع فلز فقط بر پدیده ترک تاثیر معنی دار داشت و فلز Rexillium III بیشترین مقدار نیرو را نشان داد. شکست نوع Adhesive بیشتر در فلز Super-Cast و در روش اکسیداسیون در هوا و شکست نوع Cohesive بیشتر در فلز Silver Cast و روش سندبلاست اتفاق افتاد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، می توان اذعان کرد که قدرت اتصال مواد Ceromer به آلیاژهای بیس متال بسیار خوب است و در میان آلیاژهای بکار رفته و روش های آماده سازی سطح، فلز Rexillium III همراه با روش سندبلاست بهترین ترکیب را ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: استحکام باند، مواد Ceromer، روش آماده سازی سطح فلز
 • یدالله سلیمانی شایسته، علیرضا قنبری صفحه 28
  بیان مساله: بیماران همودیالیز در طول مدت درمان در معرض ابتلا به بیماری های پریودنتال می باشند و در این زمینه هیچ گونه اطلاعاتی در مورد نیازهای درمانی پریودنتال این بیماران وجود ندارد.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان نیازهای درمانی پریودنتال بیماران همودیالیزی شهر تهران به منظور ارائه به دست اندرکاران و مسولین بهداشت و سلامت بیماران خاص انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی 75 بیمار به وسیله نمونه گیری چند مرحله ای متناسب با حجم بیماران دیالیزی شهر تهران و با استفاده از شاخص CPITN انتخاب شدند. پس از ارائه آموزشهای لازم و جلب همکاری بیماران، از میان آنها افراد واجد شرایط فوق انتخاب شدند و برای آنها پرسشنامه ای که به این منظور تهیه شده بود، تکمیل گردید و با استفاده از وسایل حفاظت شخصی، شاخص CPITN با پروب مخصوص WHO در بیماران مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس کدهای صفر تا چهار تعیین شد.
  یافته ها
  در افراد مورد مطالعه، میزان نسبی سلامت لثه (کد صفر) 6/10%، خونریزی متعاقب پروب کردن (کد 1) 12%، جرم دندانی (کد2) 4/21%، پاکت کم عمق (کد 3) 32% و پاکت عمیق (کد 4) 24% بود؛ همچنین مشخص شد که 4/89% از افراد نیاز به آموزش بهداشت و 4/77% نیاز به جرمگیری و 24% از آنها نیازمند دریافت درمانهای پیشرفته بودند و فقط 6/10% از افراد نیازی به درمان نداشتند.
  نتیجه گیری
  در بررسی های انجام شده بین وضعیت پریودنتال و عواملی نظیر سن، جنس، مدت دیالیز و میزان تحصیلات رابطه معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: همودیالیز، CPITN، بیماری پریودنتال
 • سعید نوکار، روشنک بقایی نایینی صفحه 36
  بیان مساله: در درمان بیماران بی دندان فک پایین با پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت مسایلی مانند تعداد ایمپلنت های مورد نیاز جهت بازسازی کامل فک، محل مناسب قرارگیری ایمپلنت ها، طرح پروتز از نظر نحوه اتصال ایمپلنت ها به یکدیگر و طول کانتی لور مورد بحث می باشد. تغییر شکل فک در اثر حرکات مختلف موجب ایجاد نیروهایی در استخوان اطراف ایمپلنت ها می گردد؛ اما این مساله کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف تحلیل اجزای محدود، تعیین توزیع تنش استخوان اطراف ایمپلنت های فک پایین در طرحهای مختلف پروتز به هنگام تغییر ابعادی فک پایین انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، مدل کامل فک پایین با استفاده از داده های حاصل از CT-Scan جسد با مقاطع 0.5 میلیمتری تهیه شد. مدل ایمپلنت 10×4.1 میلیمتر ITI با استفاده از اندازه گیری به روش Profile Projector در نرم افزار Solidworks 2003 تهیه گردید. ایمپلنت ها در دو طرح مختلف در فک قرار داده شدند و سه طرح مختلف سوپراستراکچر روی ایمپلنت ها نهاده شدند. نیروی عضلانی در دو حالت Clench ثنایایی و Clench مولر اول راست به محل اتصالات عضلات اعمال شدند. کندیل ها و دندان تحت Clench تکیه گاه در نظر گرفته شدند.
  یافته ها
  میزان تنش Von Misses در استخوان اطراف ایمپلنت ها تعیین شد و کمترین میزان تنش در سوپراستراکچر سه قطعه ای مشاهده شد که کمترین محدودیت را در برابر تغییرات ابعادی فک ایجاد کرد و سه قطعه، مستقل از یکدیگر عمل کردند.
  نتیجه گیری
  این تحقیق بکارگیری تعداد بیشتر ایمپلنت جهت بازسازی کامل فک و تهیه پروتزهای مستقل متکی بر ایمپلنت ها به منظور آزادی تغییرات ابعادی فک پایین را توصیه می نماید.
  کلیدواژگان: ایمپلنت، تغییرات ابعادی فک پایین، طرح درمان، تحلیل اجزای محدود
 • فرشته شفیعی، زهره برهان حقیقی صفحه 48
  بیان مساله: به علت عدم چسبندگی آمالگام به ساختمان دندان، استفاده از سیمان های چسبنده در ترمیم های باندشونده آمالگام رواج یافته است.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای نقش سه نوع گلاس آینومر با آلیاژ نقره، گلاس آینومر معمولی و گلاس آینومر تغییر یافته با رزین به عنوان لاینر چسبنده در افزایش مقاومت شکست دندان ترمیم شده با آمالگام با یکدیگر و همچنین وارنیش به عنوان لاینر انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، پس از جمع آوری 70 دندان کشیده شده پره مولرفک بالا، حفره های MODتهیه شد. به استثنای یک گروه 10 تایی که دندانها دست نخورده (بدون حفره) به عنوان گروه شاهد مثبت در نظر گرفته شد. یک گروه 10 تایی نیز با حفره MOD بدون ترمیم (گروه شاهد منفی) نگه داشته شد. ترمیم با آمالگام اسفریکال gs. 80 (SDI) در 5 گروه آزمایشی به ترتیب با لاینر گلاس آینومر، با آلیاژ نقره (Miracle Mix)، لاینر گلاس آینومر معمولی (خودسخت شونده (Fuji II، لاینر وارنیش، لاینرگلاس آینومرنوری (Fuji II LC) و لاینرگلاس آینومر نوری با تابش تاخیری انجام شد. بعد از گذشت 7 روز دوره نگهداری در آب 37°C، دندانها در دستگاه اینسترون تحت نیروی Compressive قرار گرفتند و در لحظه شکست میزان نیرو برحسب کیلوگرم ثبت شد و مقادیر حاصله مورد بررسی آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  طبق آزمون ANOVA، تفاوت آماری در مقاومت شکست نمونه های ترمیم شده و نشده مشاهده گردید و آزمون Tukey HSD در مقایسه دو به دو گروه ها نشان داد که لاینر گلاس آینومر نوری(Fuji II LC) تاثیر معنی داری در افزایش استحکام شکست دندان ترمیم شده داشته است. (p<0.05) در بررسی نوع شکست نمونه ها، معمولا یک کاسپ شکسته ولی کاسپی که سالم باقی مانده آمالگام به صورت باند شده به آن به جای مانده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از لاینر گلاس آینومر نوری در دندانهای ترمیم شده با آمالگام در افزایش مقاومت شکست، تاثیر آماری معنی داری داشت.
  کلیدواژگان: مقاومت شکست دندان، لاینر چسبنده، گلاس آینومر با آلیاژ نقره، گلاس آینومر معمولی، گلاس آینومر تغییر یافته با رزین
 • فرزین هروی، شهرزاد صحافیان صفحه 56
  بیان مساله: کشیدن دندان در درمانهای ارتدنسی رواج بسیار دارد و بیشتر متخصصان عقیده دارند که با کشیدن دندان می توان بر ظاهر صورت بیمار تاثیر گذاشت.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات عمودی صورت در درمانهای ارتدنسی به دنبال کشیدن دندان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای قبل و بعد 30 بیمار با مال اکلوژن کلاس I پس از جهش رشدی که با کشیدن چهار دندان پرمولر اول و به روش Edgewise توسط یک متخصص ارتدنسی واحد درمان شده بودند، انتخاب شدند. سفالوگرام جانبی این بیماران پیش و پس از درمان ارتدنسی بررسی و با هم مقایسه شدند و تغییرات عمودی صورت و دندانهای آنها مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  ابعاد قدامی و خلفی صورت، در طی درمان افزایش یافت. دندانها با وجود استفاده حداقل از الاستیک های بین فکی، دچار اکستروژن شدند و بیشترین تغییر در ابعاد صورتی در یک سوم تحتانی قسمت قدامی صورت بود. در بیمارانی که پیش از درمان صورت بلندتری داشتند، اکستروژن مولرهای پایین و افزایش شیب پلن مندیبولر بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  کشیدن دندان در درمانهای ارتدنسی نمی تواند ضامن کاهش و یا حتی عدم افزایش ارتفاع صورت باشد؛ بخصوص در بیماران دارای صورت بلند، خودداری از اعمال نیروی اکستروزیو ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: ارتفاع صورت، کشیدن دندان، روش Edgewise
 • محمد سعید شیخ رضایی، کاظم آشفته یزدی، نصرت الله عشق یار، بابک فرزانه صفحه 62
  بیان مساله: در درمان ریشه، تمیز کردن و شکل دادن کانال از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جهت موفقیت در آن رعایت اصول Shilder الزامی است. از سوی دیگر رعایت این اصول توسط فایل های Stainless Steel و به روش دستی مشکل و وقت گیر است، در فناوری نوین برای رفع این مشکلات تسهیلات جدیدی از جمله فایل های Nickel-Titanium (NiTi) و وسایل موتوری عرضه شده است.
  هدف
  مطالعه حاضر با مقایسه میزان پاکسازی کانال ریشه بین سه وسیله ماشینیRotary، Reciprocal و Vertical در شرایط In-vitro انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، از 60 ریشه مزیال دندانهای مولر اول و دوم فک پایین انسان استفاده شد. نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. در هر نمونه یک کانال به عنوان شاهد و دیگری به عنوان نمونه مورد آزمایش منظور گردید. در گرو ه های Reciprocal وVertical ازفایل های NiTi دستی و درگروه Rotary از فایل های NiTi چرخشی استفاده شد. پس از اتمام پاکسازی کانال، مقاطع با فواصل 3 و 5 میلیمتری از آپکس آناتومیک تهیه شد؛ سپس مقاطع توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. معیار ارزیابی براساس مقدار دبری باقیمانده در کانال کار شده، پره دنتین باقیمانده و میزان صاف شدن دیواره های کانال کارشده نسبت به کانال شاهد بود. اطلاعات به دست آمده با استفده از آزمون غیرپارامتری Kruskal-Wallis تحلیل گردید.
  یافته ها
  بین میزان پاکسازی در مقاطع 3 و 5 میلیمتری تمام گروه ها، اختلاف معنی داری وجود نداشت، اما تفاوت سرعت کارکرد، بین تمام گروه ها معنی دار و برتری به ترتیب مربوط به Rotary، Reciprocd و سپس Vertical بود.
  نتیجه گیری
  Rotary، Reciprocd و Vertical از نظر توانایی پاکسازی با یکدیگر تفاوتی ندارند اما سرعت Rotary از Reciprocal و Vertical و Reciprocal از Vertical به طور قابل توجهی بیشتر است. بر همین اساس می توان چنین نتیجه گیری کرد که Rotary نسبت به دو وسیله دیگر، در درمانهای معمول کانال ریشه برتر می باشد.
  کلیدواژگان: تمیز کردن و شکل دهی، فایل های NiTi، وسایل Reciprocal، Rotary و Vertical
 • رضا خدادادی، شهین رکنی، محمد نجفی پور صفحه 69
  بیان مساله: به منظور رفع مشکل نازیبایی طوق فلزی روکشهای متال سرامیک روش ها و مواد مختلفی بکار رفته اند که تکنیک شولدر پرسلن یکی از روش های پیشنهادی است.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر پختهای مکرر چینی بر تطابق مارژین شولدر پرسلن در روکشهای چینی- فلز ساخته شده از دو نوع آلیاژ نابل و بیس متال انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، از چهارگروه ده تایی مدل (دای) برنجی، استفاده شد. سرپوشهای فلزی گروه های A و B با آلیاژ نابل و سرپوشهای فلزی گروه های C وD از آلیاژ بیس متال ریخته شدند. عرض شولدر در گروه های A و C یک میلیمتر و در گروه های B و 1.5 D میلیمتر بود. پس از انجام مراحل دگازینگ واپک گذاری، چینی شولدر پرسلن در ناحیه شولدر سرپوشها کامل گردید و میانگین فاصله عمودی مارژین با میکروسکوپ Reflective با بزرگنمایی 400 برابر اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای یک و دو طرفه ANOVA و دانکن تحلیل گردید.
  یافته ها
  در این تحقیق دو عامل نوع آلیاژ و عرض شولدر به طور همزمان اثرات متقابل (Interaction) ایجاد نکردند (709/0=P). نوع آلیاژ تاثیر معنی داری بر انطباق مارژین داشت (021/0 P=) و بهترین نوع آلیاژ از نظر تطابق مارژین شولدر پرسلن، آلیاژ بیس متال بود. عرض شولدر نیز تاثیر معنی داری بر انطباق مارژین داشت (p=0.000)؛ چنان که با کاهش عرض شولدر تطابق مارژین شولدر پرسلن افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه حاضر، میزان انطباق شولدر پرسلن بخصوص با عرض شولدر 1 میلیمتر و آلیاژ بیس متال بهتر است.
  کلیدواژگان: بیس متال، نابل، آلیاژ، شولدر پرسلن
 • سید جلال پورهاشمی صفحه 77
  بیان مساله: دستیابی به سلامت دهان و دندان یکی از مهمترین اهداف پیشگیری در دندانپزشکی است و تحقق این امر در گرو ارتقای آگاهی و نگرش مردم است. از جمله افرادی که نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند، کارکنان بهداشتی شاغل در نظام شبکه های بهداشتی، درمانی کشور می باشند و آگاهی و نگرش آنان می تواند تاثیر مستقیمی بر جامعه تحت پوشش خود داشته باشد.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی استان قم درباره سلامت دهان و دندان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی و مقطعی، آگاهی و نگرش همه کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی، خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی استان قم (187 نفر) مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با استفاده از پرسشنامه ای انجام شد که شامل 10 سوال در مورد آگاهی و 10 سوال در مورد نگرش بود که توسط افراد مورد مطالعه تکمیل گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای ANOVA و مقایسه چندگانه Tukey و همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این بررسی، میزان آگاهی زنان نسبت به مردان بالاتر بود و آزمون آماری این اختلاف را معنی دار نشان داد(p<0.05)؛ بین میزان آگاهی افراد با میزان تحصیلات آنان نیز ارتباط معنی داری وجود داشت و کارکنان با تحصیلات بالاتر آگاهی بهتری داشتند(p<0.05)؛ بین آگاهی افراد، سن و سابقه خدمت آنان ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.05)؛ در مجموع میزان آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی استان قم درباره سلامت دهان و دندان در حد قابل قبولی تلقی گردید.
  نتیجه گیری
  میزان آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی در حد قابل قبولی بود ولی در حد مطلوب نبود و استمرار دوره های آموزشی و بازآموزی کاملا ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سلامت دهان و دندان، آگاهی، نگرش
 • رخساره صادقی، کیومرث نظری مقدم، جهان دخت جوینده صفحه 83
  بیان مساله: عقاید ضد و نقیضی در مورد ارتباط بیماری های پالپ و بیماری های پریودنتال وجود دارد. تاثیر متقابل این دو نسج بر روی هم می تواند در طرح درمان دندان مورد نظر، اهمیت بسزایی داشته باشد.
  هدف
  این تحقیق با هدف بررسی کلینیکی اثر درمان ریشه در بهبود نسوج پریودنتال در دندانهای مبتلا به پریودنتیت مزمن پیشرفته انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی، 32 دندان که بر اساس آزمونهای حیات پالپ دچار نکروز یا پالپیت غیرقابل برگشت بودند، به صورت Split Mouth از 7 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن پیشرفته بامعیارهای خاصی انتخاب شدند. دندانها به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند و شاخصهایی چون عمق پاکت، سطح چسبندگی کلینیکی، لقی و نوع تحلیل استخوان در هر دو گروه ثبت شد. ریشه دندانهای گروه مورد درمان شدند. هر دو گروه وارد مرحله اول درمان پریودنتال (جرمگیری) شدند. شاخصهای عنوان شده در فواصل یک و سه ماه بعد نیز در هر دو گروه اندازه گیری شدند. به منظور مقایسه عوامل مورد بررسی از آزمونهای آماری مناسب هر بخش شامل Paired t، Wilcoxon و Mann-Whitney استفاده شد.
  یافته ها
  در گروه مورد سطح چسبندگی کلینیکی در دوره یک ماهه بر خلاف دوره سه ماهه کاهش معنی داری را نشان داد؛ در گروه شاهد سطح چسبندگی کلینیکی در دوره یک ماهه کاهش یافت ولی از نظر آماری معنی دار نبود؛ افزایش این شاخص در فاصله زمانی یک تا سه ماه در گروه شاهد رخ داد اما از نظر آماری معنی دار نبود. در این زمینه در مقایسه بین دو گروه اختلاف معنی داری در دوره سه ماهه و فاصله زمانی یک تا سه ماه ایجاد شد(p<0.05). شاخصهای دیگر اختلاف معنی داری را درهر گروه و بین گروه ها نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  معنی دار شدن تغییرات شاخص سطح چسبندگی در مقایسه بین گروهی می تواند نشانگر تاثیر احتمالی پاتوژن های با منشا پالپ در پیشرفت بیماری پریودنتال باشد؛ بنابراین در نمونه های پیشرفته پریودنتیت بالغین، ارزیابی حیات پالپ و احتمال نیاز به انجام درمان ریشه برای حذف پاتوژن های مخرب قبل از درمانهای پریودنتال می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: پریودنتیت پیشرفته مزمن، حیات پالپ، درمان ریشه، مرحله اول درمان پریودنتال، ترمیم نسوج پریودنتال
 • زینب کدخدا، ساحل سنجابی صفحه 92
  بیان مساله: حذف باکتری Porphyromonas Gingivalis (P.g) از محیط زیر لثه جهت دستیابی به نتایج موفقیت آمیز درمان در بیماران مبتلا به Aggressive Periodontitis (AP) امری ضروری به نظر می رسد.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی قدرت تاثیر درمان غیر جراحی در کاهش باکتری از پاکت های عمیق این بیماران انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه Clinical Trial، 49 بیمار از بین مراجعه کنندگان به بخش تخصصی پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. این افراد پس از تشخیص بالینی Aggressive Periodontitis و اثبات وجود p.g پس از نمونه برداری از حداقل یک پاکت با عمق بیش از 5 میلیمتر از هر کوادرانت از دهان بیمار وارد مطالعه شدند. در مرحله اول درمان غیر جراحی، پس از آموزش کامل و دقیق OHI به بیماران، درمان جرمگیری و صاف کردن سطح ریشه (SRP) به همراه شستشوی داخل پاکت توسط کلرهگزیدین انجام شد. در مرحله دوم بلافاصله یک هفته بعد، درمان آنتی بیوتیکی شامل آموکسی سیلین 500 میلیگرمی به همراه مترونیدازول 250 میلیگرمی به مدت 10 روز (روزی سه بار) برای بیماران آغاز گردید. در روز اول مطالعه، هفته اول، هفته ششم و ماه سوم پس از آغاز درمان کشت میکروبیولوژیکی P.g به همراه سه شاخص کلینیکی Bleeding on Probing (Bop)، Plakue Index (PI) Probing Pocket depth (PPD) هر بیمار ثبت گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری t و Wilcoxon تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج اختلاف معنی داری را بین کلونی باکتریایی پس از هر دو مرحله درمان (هفته اول و ششم) در مقایسه با Base Line نشان داد؛ اما در ماه سوم مجددا تعداد کلونی ها افزایش یافت که البته در مقایسه با زمان Base Line بسیار کمتر بود؛ اما اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود نداشت. در هر سه گروه سنی عمده کاهش کلونی پس از مرحله اول مشاهده شد. این کاهش به دنبال مرحله دوم درمان همچنان ادامه یافت؛ اما در گروه سنی 23-18 سال مشخص تر از گروه 35-30 سال بود. شاخصهای کلینیکی BOP، PI، PPD نیز در هفته اول و ششم پس از درمان نسبت به زمان شروع مطالعه بهبود نشان دادند و از نظر آماری دارای اختلاف معنی داری بودند؛ اما در ماه سوم پس از درمان شاخص BOP بر خلاف دو شاخص PI، PPD اختلاف معنی داری را با Base Line نشان نداد.
  نتیجه گیری
  کارایی درمان غیر جراحی مکانیکی به همراه مترونیدازول و آموکسی سیلین در حذف P.g از عمق پاکت های پریودنتال بیماران A.p رضایت بخش بود؛ اما ممکن است پس از سه ماه حتی با وجود بهداشت مناسب (شاخص پلاک پایین) احتمال عود بیماری در برخی از بیماران وجود داشته باشد که لزوم درمان مجدد را مشخص می سازد. مسلما مطالعات کلینیکی با زمان پیگیری طولانی تر و گروه های مورد درمان متنوع تر جهت تایید این نتایج ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: درمان غیر جراحی پریودنتال، آموکسی سیلین، مترونیدازول، پریودنتیت مهاجم، پورفیروموناس جینجیوالیس
|
 • M. Zarringhalam* Page 5
  Statement of Problem: In some cases, a difference in size between the right and left teeth, during band selection for first molars, is observed.
  Purpose
  The aim of this study was to measure the mesiodistal width and to compare the teeth on left and right sides of jaws in individuals with normal occlusion, according to the sex.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, sixty students (30 males and 30 females), age ranging from 16-18 with the mean age of 17.3, were selected through cluster random sampling from Mashhad high schools. The mesiodistal width of 1440 teeth, from the distal of first molar on right side to the distal of first molar on the left, were measured on study casts. Data were analyzed using paired t-test and Independent sample t-test.
  Results
  In upper jaw, mean of the mesiodistal width of each tooth on the right side was less than its counterpart on the left side except for the right second premolar which its width was more than that of the left one although the differences were not statistically significant. In lower jaw, mean of the mesiodistal width of each tooth on right side was more than the same tooth on the left except for the canines and second premolars. The differences were not significant. Generally the mesiodistal width of each tooth in males was more than its counterpart in females with a specially significant difference for canines and first molars.
  Conclusion
  According to this study, there was a little difference in me siodistal width of teeth between the left and right sides. In upper jaw, the majority of teeth on the right side were smaller than the left ones whereas in lower jaw the right side ones were larger than the left ones. Therefore, dental asymmetry in both jaws, on the left and right sides, were opposite. Comparing males and females, each tooth in males was larger than the same one in females and especially for canines and first molars the difference was significant. As a result dental asymmetry should be considered in orthodontic treatments.
  Keywords: Dental symmetry, Dental width, Normal occlusion, Mesiodistal width of teeth
 • Z. Dalili*, A. Miandog Page 12
  Statement of Problem: Considerable response to functional orthopedic appliances treatment in class II skeletal patients occurs during pubertal growth spurt. Therefore, it seems necessary to investigate indices indicating mandibular growth pattern. It has been proved that analyzing cervical vertebral maturation stage is a more valid index than that of hand wrist.
  Purpose
  The aim of this study was to evaluate the time status of functional orthopedic treatment in class II skeletal patients using CVMS index.
  Materials And Methods
  In this descriptive-inferential study, lateral cephalometric radiographs of 153 class II skeletal patients with mandibular deficiency, before treatment, were studied by an oral and maxillofacial radiologist using the index of cervical vertebral maturation stage (CVMS) and were categorized in three phases: CVMS I (desirable phase of treatment), CVMS II (ideal phase), and CVMS III (undesirable phase of treatment).
  Results
  Statistical analysis ranked the prevalence of treatment phases as: 41.8% in desirable phase (CVMS I), 28.1% in ideal phase (CVMA II) and 30% in undesirable phase (CVMS III). No significant differences were found between the three phases using Chi-square analysis. Time status of functional orthopedic treatment was also evaluated based on age and sex. The results showed significant differences between two sexes (P=0.032).
  Conclusion
  The present study suggests the analysis of CVMS index, along with clinical criteria, in the determination of an ideal time for functional orthopedic treatment to prevent patients’ exhaustion during treatment Period.
  Keywords: Mandible, Cervical vertebrae, Treatment result, Orthodentic functional appliance
 • Sh. Rokni*, Sh. Mehdizade Page 19
  Statement of Problem: Ceramics and resins belong to the earliest tooth restorative materials. Nowadays new generations of these materials have provided a revolution in cosmetic dentistry. Ceramic Optimized polymer (Ceromer) is a newly made product that the bond between this material and base metal alloys, which are used widely today, is paid too much attention.
  Purpose
  The aim of this study was to evaluate the bond strength of targis (Ceromer) to three types of base metal alloys through three different surface treatment methods.
  Materials And Methods
  In this experimental study, ninety plates of Rexillium III, Silver cast and super cast alloys (3050.4) were prepared and surface treated through three different methods (air oxidation, vaccum oxidation and sandblast). All samples were then veneered with 1.mm thickness of Targis. After thermocycling, three-point bending test was performed by universal testing machine (Instron) to evaluate the amount of forces at crack or fracture times in Targis. The type of failure (cohesive or adhesive) was also evaluated microscopically. Statistical analyses were made using 2-factor ANOVA and Duncan tests.
  Results
  The type of surface treatment method caused a statistically significant difference in force rate required for crack and fracture in Targis. Sandblasting was found as the best method. The type of alloys, in all three methods, had a significant effect just on crack creation attributing the largest amount of force to Rexillium III. Adhesive type of failure occurred mostly in super-cast alloys through air-oxidation method, and cohesive type was more among silver cast alloys and sandblast method.
  Conclusion
  According to the results of this study, bond strength between Ceromer materials and base metal alloys is significantly great and Rexillium III alloy associated with sandblast technique the best combination.
  Keywords: Bond strength, Ceromer materials, Surface treatment method
 • Y. Soleimani Shayeste*, Ar. Ghanbari Page 28
  Statement of Problem: Hemodialytic patients may be exposed to periodontal diseases during treatment. No information of any kind is available regarding the periodontal treatment needs of such patients.
  Purpose
  The aim of the present study was to determine the periodontal treatment needs of hemodialytic patients, living in Tehran, to be presented to the public health system.
  Materials And Methods
  In this descriptive study using CPITN index 75 patients according to multi-stage sampling method and in proportion to the number of patients in Tehran were selected. Following necessary training, qualified subjects were chosen and a special questionnaire was completed for each using personal protection, CPITN index, by WHO prob, was examined and numbered according to (0-4) codes.
  Results
  The findings showed that 10.6% of the patients had normal periodontal status (Code-0), 12% of the patients had bleeding upon probing (code-1), 21.4% had calculus (Code-2), 21% of the patients had shallow pockets (Code-3) and 24% had deep pockets. It was also shown that 89.4% of the patients needed oral hygiene instruction, 77.4% needed scaling and 24% required advanced periodontal treatments whereas only 10.6% did not need any treatment.
  Conclusion
  No statistically significant relationship was found between periodontal status and factors such as age, sex, the history of hemodialysis treatment and level of patients’ education.
  Keywords: Hemodialysis, CPITN, Periodontal disease
 • S. Nokar*, R. Baghaee, Naeeni Page 36
  Statement of Problem: In the treatment of edentulous patients with implant supported fixed partial dentures several factors such as implant numbers, implant position, superstructure pattern and cantilever length must be considered. Mandibular flexture in function exerts forces in peri-implant bone, however this phenomenon has received little attention.
  Purpose
  The goal of this finite element analysis (FEA) study was to evaluate the effect of mandibular dimensional changes on peri-implant bone stress in different prosthesis and implant treatment plans.
  Materials And Methods
  In this experimental study, three dimensional finite element computer model of mandible was simulated according to data from CT-Scan in 0.5 mm sections. The model of 4.110 mm ITI implant, measured by profile projector, was simulated in solid works 2003 software. Implant models were inserted, in two different patterns, on mandible and three different superstructures were placed on implants. Two clenching tasks were modeled (incisal clench and right molar clench).
  Results
  Analysis of Von Misses stress for peri-implant bone revealed the lowest stress values in three-piece superstructure.
  Conclusion
  According to this study, additional placement of implants in order to fabricate independent prostheses and to achieve the freedom of mandibular flexture are recommended.
  Keywords: Implant, Mandibular dimensional change, Treatment plan, Finite element analysis
 • F. Shafiee*, Z. Borhan Haghighi Page 48
  Statement of Problem: Because dental amalgam does not adhere to tooth structure, using adhesive cements in amalgam-bonded restorations have been increased.
  Purpose
  The goal of this in-vitro study was to compare the effects of three types of glass ionomer as adhesive liners as well as varnish liner in increasing fracture resistance of teeth restored with amalgam.
  Materials And Methods
  Seventy extracted human maxillary premolars were selected and MOD cavities were prepared on them excluding ten intact teeth as positive control group and ten cavity prepared teeth without restoration as negative control group. All the prepared teeth were then restored with spherical amalgam (gs.80) with one of the following liners silver alloy glass ionomer liner, conventional glass ionomer liner, varnish liner, resin-modified glass ionomer and resin-modified glass ionomer with delayed light curing. The teeth were stored in 37C distilled water for 7 days and were then loaded under compressive strength using an Instron testing machine. The force required to fracture teeth were recorded and the data were analyzed statistically using ANOVA and Tukey HSD tests.
  Results
  Statistically significant differences were observed in fracture resistance between restored and non-restored samples. Comparisons between groups attributed significant effects to resin-modified glass ionomer in increasing fracture resistance of amalgam restored teeth (P<0.05). In most specimens, one cusp was separated from tooth structure whereas amalgam remained bonded to the intact cusp.
  Conclusion
  According to these findings, resin-modified glass ionomer put a statistically significant effect in fracture resistance of amalgam-restored teeth.
  Keywords: Fracture resistance, Adhesive liner, Silver alloy glass ionomer, Conventional glass ionomer, Resin, Modified glass ionomer
 • F. Heravi*, Sh. Sahafian Page 56
  Statement of Problem: Tooth extraction is a common technique in orthodontics and most of the specialists believe that this technique is able to change the facial appearance.
  Purpose
  The aim of this study was to investigate facial vertical changes in orthodontic patients following tooth extraction.
  Materials And Methods
  Thirty patients, after their growth spurt, with CLI malocclusion all treated by a specific orthodontist through Edgewise technique along with the extraction of four first premolars were chosen. Lateral cephalograms of patients, before and after treatment were compared and facial vertical changes and teeth were studied.
  Results
  Anterior and posterior facial heights were increased during treatment. Despite the limited use of intermaxillary elastics, teeth were extruded. The most increase in facial heights was observed in the lower third of face. Patients with longer faces before treatment showed more extrusion of mandibular molars as well as more increase of mandibular slope.
  Conclusion
  Tooth extraction in orthodontic treatments can not guarantee the decrease or even non-increase of facial height. Among patients with long faces, it is particularly suggested to refrain from the application of extrusive orthodontic forces.
  Keywords: Facial height, Tooth extraction, Edgewise technique
 • Ms. Sheykhrezaee*, N. Eshghyar, B. Farzaneh, K. Ashofteh Yazdi Page 62
  Statement of Problem: Total removal of tissues and remnant microorganisms as well as canal shaping are the essential objectives of endodontic therapy. A successful endodontic treatment is obtained through Shilder’s principals, however complete observation of this technique using stainless steel files manually is problematic and time-consuming. Modern technology, in order to eliminate such problems, has presented new facilities such as Nickel-Titanium (NiTi) files and engine driven instruments.
  Purpose
  The aim of this in-vitro study was to compare the canal debridement efficiency of three engine driven instruments: Rotary, Reciprocal and Vertical.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 60 mesial roots of human first and second mandibular molars were divided into three groups randomly. In each sample, one canal was considered as case, the other one as control. Files used in Reciprocal and vertical groups were of handy Ni-Ti type and in rotary group, rotary Ni-Ti files were used. After debridement, the roots were sectioned at 3mm and 5mm from anatomic apex, stained and examined under light microscope. Comparison criteria between case and control groups were based on residual debris and predentin and the level of root canal preparation and shaping after debridement. Data were subjected to kruskal-Wallis non-parametric test.
  Results
  There was no significant difference between the efficiency of debridement at 3mm and 5mm sections between all groups. But difference in time consumption was significant ranked from the shortest to the longest as rotary, reciprocal and vertical.
  Conclusion
  The efficiency of debridement between the three automated instruments was approximately equal, however the instrumentation time was different between three groups. Rotary system was the fastest one, as compared with reciprocal (second) and vertical (last). It may be concluded that rotary system has a superiority over the other two groups in conventional root canal therapies.
  Keywords: Cleaning, shaping, Ni, Ti files, Rotary instrument, Vertical instruments, Reciprocal instruments
 • R. Khodadadi*, Sh. Rokni, M. Najafipoor Page 69
  Statement of Problem: In order to eliminate the esthetic problem of metal collar in porcelain fused to metal crowns various techniques, such as shoulder porcelain, have been suggested.
  Purpose
  The aim of this study was to investigate the effects of repeated porcelain firing cycles on the marginal integrity of shoulder in porcelain fused to metal crowns, made of two kinds of alloys: noble and base-metal.
  Materials And Methods
  In this experimental study, four groups of ten brazen models (Die) were used. Metal crowns of groups A&B were made of a noble alloy and those of C&D of a base-metal alloy. Groups A&C had the shoulder width of 1mm and groups B&D had the shoulder width of 1.5mm. After degassing and opaqing, shoulder porcelain was completed in the area of shoulder. At this stage, the average vertical gap of margin was measured by a reflective microscope (400). Data were analyzed using ANOVA and Duncan tests.
  Results
  No simoltaneouse interaction between the type of alloy and the shoulder width was found (P=0.709). The type of alloy had a significant effect on marginal integrity (P=0.021) attributing the best marginal integrity of shoulder porcelain to base-metal alloys. Shoulder width played also a significant role on marginal integrity (P=0.00) indicating that the reduction of shoulder width would increase the marginal integrity.
  Conclusion
  According to these findings, the best marginal integrity of shoulder porcelain is achieved through shoulder width of 1mm along with base-metal alloys.
  Keywords: Base metal, Noble, Alloy, Shoulder porcelain
 • S.J. Poorhashemi* Page 77
  Statement of Problem: The accomplishment of oral and dental health is one of the most important goals in preventive dentistry influenced by the people’s knowledge and attitudes. Health system personel are the group able to play the most important role in this field affecting the society under their control directly.
  Purpose
  The aim of this study was to evaluate the knowledge of health system personel, working in Ghom province, about oral and dental health.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, knowledge and attitudes of all 187 personel working in the health system center of Ghom province were investigated through a questionnaire including 10 questions on knowledge and 10 other ones on the attitudes of subjects studied. Data were subjected to ANOVA, Tukey and correlation tests.
  Results
  The knowledge of females was higher, compared to males showing a statistically significant difference (P<0.05). There was a positive correlation between subjects’ knowledge and their level of education, age and work duration (P<0.05).
  Conclusion
  Generally, the level of knowledge and attitude of the personel working in health centers in Ghom province was acceptable but not an ideal one and the continuity of training and re-education courses seemed necessary.
  Keywords: Oral, dental health, Knowledge, Attitude
 • R. Sadeghi*, K. Nazari Moghaddam, J. Jooyandeh Page 83
  Statement of Problem: There is a controversy about the relationship between pulpal and periodontal diseases. The interrelationship between pulp and periodontium could have an important effect on the treatment plan of the tooth.
  Purpose
  The aim of the present research is to evaluate root canal therapy effects on periodontal healing of teeth with chronic advanced periodontitis.
  Materials And Methods
  In this randomized controlled clinical trial 32 single rooted teeth which had necrotic pulp or irreversible pulpitis in 7 patients with chronic advanced periodontitis were selected based on specific criteria. Using a split mouth design, teeth were randomly put in two groups of test and control. In the test group root canal therapy, scaling & root planing were done.In the control group, only scaling & root planing were performed. Clinical parameters including Pocket Depth (PD), Clinical Attachment Level (CAL), mobility, pattern of bone destruction and plaque index (PI) were evaluated in two groups at base line, 1 and 3 months after treatment. Appropriate tests such as paired Wilcoxon and Mann-Whitney were performed.
  Results
  Statistically significant reductions were found in the test group when comparing baseline and one-month post treatment values for Clinical Attachment level (CAL) but not after 3-months. In the control group the CAL reductions were not statistically significant between baseline and one month post-treatment, but a increase were observed between one month and three months after treatment. There was a statstically significant difference between the test and the control groups. Other parameters didn’t show any significant differences in each group and between two groups.
  Conclusion
  Since clinical attachment level was the most important parameter we found it can high lighted the role of pathogene with pulpal origin in progression of periodeontal disease and it is concluded that beside periodontal treatment in some advanced periodontal cases pulp therapy maybe an effective procedure for eleminating destructive pathogens of pulp and causing periodontal healing.
  Keywords: Advanced chronic periodontitis, Root canal therapy, Periodontal healing, Scaling, root planning
 • Z. Kadkhoda*, S. Sanjabi Page 92
  Statement of Problem: Elimination of porphyromonas gingivalis (p.g) from subgingival area in order to successfully treatment out comes in patients with Aggressive periodntitis AP is necessary.
  Purpose
  The aim of this study was the evaluation of non-surgical treatment efficacy in reduction of bacterial population in deep pockets.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial study we evaluated the result of non- surgical therapy on reduction of p.g count from deep pockets of patients with aggressive periodontitis that had at least one (p.g plus) deep pocket (>5mm) in each quadrant. At first stage of non-surgical treatment intra pocket irrigation with chlorhexidin was done after scaling and root planning for all patients. In second stage (one week later) antibiotics including amoxicillin- metronidazol prescribed for ten days. At base line, one, six and twelve weeks after beginning of therapy, microbial samples, plaque index, bleeding on probing index and probing pocket index were recorded.
  Result
  There was statistically important difference between one and six weeks after treatment with base line in colony count of p.g and all of clinical indices. But in 12 weeks after therapy just, PI and PPD had statistical difference with base line. In this stage, colony count and BOP was reduced but this reduction had not statistically important difference with base line.
  Conclusion
  Thus in present study our non- surgical strategy in elimination of p.g and clinical improvement was successful in short time but three month after therapy recurrence of disease happened in some patients.
  Keywords: Aggressive Periodontitis, Amoxicilline, Metronidazol, SRP, Porphyromonas gingivalis