فهرست مطالب

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 49، زمستان 1385)

 • تاریخ انتشار: 1385/10/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حکیمه سیادت، علی میرفضایلیان صفحه 6
  تهیه تصویر از اشیا در دندانپزشکی خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از عکاسی در حیطه های دیگر متمایز می کند. اشیا در دندانپزشکی به علت سایز کوچک و همچنین سطوح براقشان از اشیا دیگر متفاوت هستند، در نتیجه روش های خاص و تکنیک های نوری ویژه ای جهت تهیه تصویر از آنها الزامی است، ضمن این که دندانپزشکان جهت تهیه تصویر چه در لابراتوار چه در کلینیک با کمبود وقت مواجه می باشند. بنابراین با توجه به این دو نکته سعی شده است آسان ترین و سریع ترین روش برای رسیدن به نتیجه قابل قبول ارایه گردد. هدف از مقاله حاضر آشنایی همکاران دندانپزشک با برخی از اصول تهیه تصویر اشیا در حیطه دندانپزشکی و لابراتوار می باشد.
  کلیدواژگان: تهیه تصاویر، دندانپزشکی، اشیا
 • حسن رزمی، مرضیه علی قلی، سیدداوود صادقی صفحه 17
  زمینه و هدف
  میکروارگانیسم ها به عنوان عامل اصلی بیماری های پالپ شناخته می شوند و تلاش های زیادی جهت دستیابی به مواد و روش های ایده آل به منظور حذف این میکروارگانیسم ها از کانال ریشه انجام شده است. تفاوت اثر ضدمیکروبی داروهای ضدعفونی کننده در محیط آزمایشگاه و در داخل کانال دندان، این تئوری را در ذهن ایجاد می نماید که شاید عاج دندانی بر خاصیت ضدباکتریایی محلول های ضدعفونی کننده اثر مهاری داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر اجزای مختلف عاج دندانی بر خاصیت ضدعفونی کنندگی محلول های رایج ضدعفونی کننده در درمان های اندودنتیک انجام شد.
  روش بررسی
  در تحقیق تجربی- آزمایشگاهی حاضر، تاثیر 4 گروه آزمایشی بر خاصیت ضدعفونی کننده ها بررسی شد: گروه 1- عاج دندانی، گروه 2- عاج دمینرالیزه شده با EDTA، گروه 3- ماتریکس عاجی و گروه 4- جز معدنی عاج. محلول های ضدعفونی کننده مورد استفاده در این مطالعه عبارت بودند از کلرهگزیدین با غلظت های 2% و 0.2% و هیپوکلریت سدیم با غلظت های 5% و 1% و باکتری مورد استفاده انتروکوک فکالیس بود. به مخلوط هر یک از 4 گروه آزمایشی و باکتری، یکی از غلظت های محلول های ضدعفونی کننده اضافه شد، سپس از مخلوط حاصل به فواصل صفر، یک ساعت و 24 ساعت نمونه برداری و کشت تهیه شد. پس از آن باکتری های روی محیط کشت، شمارش شدند. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون Tukey تحت بررسی آماری قرار گرفت و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  براساس نتایج این مطالعه، کلرهگزیدین 2% و 0.2% و همچنین هیپوکلریت سدیم 5% در تمام زمان های مورد بررسی، باکتری را از محیط کشت حذف نمودند. هیپوکلریت سدیم 1% هم در زمان های یک ساعت و 24 ساعت باکتری را حذف نموده بود. نتایج فوق از لحاظ آماری نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت (P<0.05). هیپوکلریت سدیم 1% در زمان صفر به طور معنی داری باعث کاهش تعداد باکتری ها شد، ولی کاملا باکتری را حذف نکرد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه حاضر، محلول های ضدعفونی کننده مورد بررسی طی مدت یک ساعت باکتری را حذف نمودند، بنابراین اثر مهاری قابل مشاهده ای از جانب اجزای عاجی بر روی آنها اعمال نمی شود.
  کلیدواژگان: عاج دندانی، محلول های ضدعفونی کننده، غیرفعال شدن، خاصیت ضدباکتریایی
 • بهجت الملوک عجمی، مرجانه قوام نصیری، فریناز نوربخش صفحه 24
  زمینه و هدف
  روکش استنلس استیل با دوام ترین و مورد اعتمادترین ترمیم دندان های شیری با پوسیدگی وسیع محسوب می شود که اغلب ظاهر فلزی آن مسئله ساز می باشد. با پیشرفت مواد ترمیمی و فرآیند باند به فلز، می توان از ونیر کامپوزیت جهت بهبود زیبایی این روکش در کلینیک استفاده کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سه روش آماده سازی سطح روکش استنلس استیل و سه نوع ادهزیو در استحکام باند برشی ونیر کامپوزیت رزین مستقیم انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، تعداد 90 روکش استنلس استیل انتخاب شد. پس از مانت روکش ها درون مولد، نمونه ها به سه گروه 30 تایی (F-E-S) تقسیم شدند. در گروه S (سندبلاست) سطح نمونه ها با دستگاه سندبلاست داخل دهانی به مدت 5 ثانیه ساییده شدند. در گروه E (اچ) از ژل اسیدی جهت اچ کردن سطح باکال نمونه ها به مدت 5 دقیقه استفاده شد و در گروه F (فرز) سطح نمونه ها با فرز فیشورالماسی خشن گردید. پس از آماده سازی نمونه ها، هر گروه بر مبنای نوع ماده ادهزیو به کار رفته، به سه زیر گروه 10 تایی (P-AB-SB) تقسیم شد. در زیر گروه SB از ماده Single Bond در زیر گروه AB از ماده All Bond2 و در زیر گروه P از ماده Panavia طبق دستور کارخانه سازنده استفاده شد. پس از باند کامپوزیت، نمونه ها در رطوبت 100% در درجه حرارت 37 درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار گرفتند. سپس میزان استحکام باند برشی کامپوزیت هرکدام از گروه ها با استفاده از آزمون Shear در دستگاه Zwick با سرعت کراس هد 0.5 میلیمتر در دقیقه محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس دو عاملی ANOVA یک متغیره با ضریب اطمینان 95% استفاده و P<0.05به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تاثیر متقابل آماری بین دو عامل روش آماده سازی سطح روکش و ماده ادهزیو مشاهده نشد ((P<0.05، بنابراین هر عامل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. بین میانگین استحکام باند برشی کامپوزیت در استفاده از سه نوع ادهزیو، همچنین بین میانگین استحکام باند برشی کامپوزیت با استفاده از سه نوع روش آماده سازی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به دلیل این که کاربرد ماده ادهزیو Single Bond آسان است و استفاده از روش آماده سازی فرز احتیاج به تجهیزات نداشته و مقرون به صرفه نیز می باشد، این ماده ادهزیو و روش آماده سازی می تواند در ونیر کردن کامپوزیت به روکش استنلس استیل در دندانپزشکی کودکان به عنوان انتخاب اول محسوب گردد.
  کلیدواژگان: روکش استنلس استیل، آماده سازی سطح، ادهزیو، ونیر کامپوزیت، استحکام باندبرشی
 • عبدالرحیم داوری، صغری یاسایی، علیرضا دانش کاظمی، محمدحسین یوسفی صفحه 32
  زمینه و هدف
  با معرفی مواد مختلف ترمیمی چسبنده به مینا و عاج، روش های مختلفی برای افزایش پلیمریزیشن و استحکام پیوند برشی این مواد ارایه شده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر استفاده از یک آغازگر خود اچ کننده بر استحکام پیوند برشی براکت های ارتودنسی و تعیین نوع شکستbracket/adhesive انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، براکت ها مطابق با یکی از روش های زیر طبق دستور کارخانه سازنده، به 36 دندان پیشین گاو متصل شدند.
  گروه 1: سیستم چسباننده چند مرحله ای رایج (12 نمونه)گروه 2: سیستم آغازگر خود اچ کننده (12 نمونه)گروه 3: اسید فسفریک +%37 سیستم آغازگر خود اچ کننده (12 نمونه)نمونه ها به وسیله دستگاه یونیورسال (Instron-Canton-Mass) تا مرحله شکست، بارگذاری شدند. جهت مقایسه استحکام پیوند برشی گروه ها با یکدیگر از آزمون آنالیز واریانس ANOVA و برای بررسی و مقایسه درجات ARI (Adhesive Remnant Index) بین گروه ها از آزمون کروسکال والیس استفاده و p<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین استحکام باند برشی بر حسب مگاپاسکال برای گروه های 1، 2 و 3 به ترتیب 11.7±4.2، 10.5±4.4 و 10.9±4.7 بود که تفاوت معنی داری بین سه گروه نشان نداد (p=0.800). درجه های ARI که نشان دهنده میزان مواد رزینی باقیمانده بر روی مینا بود، تفاوت آماری معنی داری بین گروه های مورد مطالعه نشان نداد (p=0.554).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه آزمایشگاهی نشان داد، استفاده از آغازگر خود اچ کننده، می تواند جایگزین روش های سنتی کاربرد اسید فسفریک به منظور آماده سازی سطح قبل از عمل اتصال در ارتودنسی باشد.
  کلیدواژگان: آغازگر خود اچ کننده، براکت، اسید فسفریک، مینای گاو
 • مریم سقازاده، علی اوسط نویدی صفحه 40
  زمینه و هدف
  اگرچه مسواک زدن هنوز موثرترین روش در کاهش پلاک دندانی می باشد، ولی به تنهایی برای حذف پلاک کافی نیست. با در نظر گرفتن محدویت های کارآیی مسواک زدن در حذف پلاک، کمک گرفتن از روش های شیمیایی پیشنهاد شده است. استفاده از بعضی از دهان شویه ها قبل از مسواک زدن دندان ها، به منظور افزایش میزان برداشت پلاک میکروبی توسط مسواک، مطرح گردیده که در این راستا دهان شویه های مختلفی به بازار عرضه شده است. بررسی و مقایسه نتایج حاصل از استفاده از این نوع دهان شویه ها می تواند دندانپزشکان را در زمینه توصیه به استفاده از آنها راهنمایی نماید. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه کارآیی دو دهان شویه پلاکس و ایرشا در کاهش پلاک میکروبی، به صورت استفاده قبل از مسواک زدن صورت گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت مداخله ای و سه سویه کور و با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی صورت گرفت. برای 50 نفر داوطلب سالم با میانگین سنی 18-40 سال برگه پرسشنامه تکمیل و معاینه اولیه انجام شد. در نهایت براساس شرایط قبول/ رد، تعداد 30 نفر انتخاب شدند. در مورد هر داوطلب در صورت نیاز به جرمگیری و پالیشینگ حداقل 2 هفته قبل از شروع برنامه در این مورد اقدام گردید و در طی برنامه هر داوطلب در چهار دوره متوالی (یک دوره مسواک زدن بدون استفاده از دهان شویه و سه دوره مسواک زدن پس از استفاده از دهان شویه) شرکت نمود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و کاربرد آزمون های آنالیز فاکتوریال، واریانس و آزمون مقایسات چندگانه توکی صورت گرفت و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  مسواک زدن بدون استفاه از دهان شویه مقدار پلاک میکروبی را به صورت معنی داری کاهش داد (P<0.0001). استفاده از دهان شویه بدون مسواک زدن مقدار پلاک میکروبی را به صورت معنی داری کاهش داد (P<0.001). میزان پلاک باقیمانده پس از مصرف دهان شویه های مختلف (ایرشا، پلاکس، دارونما)، تفاوت آماری معنی داری نداشت (P=0.761). استفاده از دهان شویه قبل از مسواک زدن، در نتیجه نهایی پس از مسواک زدن فاقد تاثیر معنی دار آماری بود (P=0.351).
  نتیجه گیری
  براساس تحقیق حاضر اگرچه استفاده از دهان شویه، صرف نظر از نوع آن، باعث کاهش مقدار پلاک میکروبی دندان می شود، ولی یک بار استفاده از دهان شویه قبل از مسواک زدن تاثیر معنی داری بر نتیجه عمل مسواک زدن ندارد.
  کلیدواژگان: دهان شویه، پلاک دندانی، پلاکس، ایرشا
 • صغری یاسایی، محمد مهدی سروش صفحه 51
  زمینه و هدف
  استخوان هایویید برخلاف سایر استخوان های ناحیه سر و گردن مفصل استخوانی نداشته و به وسیله عضلات و لیگامان ها به مندیبل، کرانیوم و حلق متصل می شود. در طول درمان با دستگاه فانکشنال در بیماران با مال اکلوژن class II div 1، مندیبل در موقعیت پایین تر و جلوتر قرار می گیرد و با توجه به ارتباطی که بین مندیبل با استخوان هایویید وجود دارد، تغییر موقعیت استخوان هایویید نیز می تواند یکی از اثرات درمانی دستگاه فانکشنال باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تغییرات موقعیت استخوان هایویید، متعاقب درمان با دستگاه فانکشنال فرمند در بیماران با مال اکلوژن class II div 1 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی قبل و بعد، 28 بیمار دارای مال اکلوژن class II div 1 مورد بررسی قرار گرفتند و به طور میانگین 11 ماه تحت درمان با دستگاه فانکشنال بودند. سفالومتری بیماران براساس شاخص های الگوی رشدی به سه دسته افقی، عمودی و نرمال تقسیم شد. پس از بررسی سفالومتری، با استفاده از آزمون Paired t اختلاف میانگین های قبل و بعد از درمان مورد ارزیابی قرار گرفت و برای مقایسه سه گروه رشدی از آزمون واریانس استفاده شد. P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  استخوان هایویید در بعد افقی به صورت معنی دار به سمت قدام (P<0.01) و در بعد عمودی به مقدار ناچیز به بالا جا به جا شده بود. بین سه گروه رشدی صورت در رابطه با تغییرات استخوان هایویید، در بعد افقی اختلاف معنی دار دیده نشد، ولی در بعد عمودی بین گروه رشدی افقی با گروه رشدی عمودی اختلاف معنی دار بود (P<0.05). بین کاهش زاویه ANB با حرکت رو به قدام استخوان هایویید همبستگی معنی داری مشاهده شد (P=0.043).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج مطالعه حاضر، درمان با دستگاه فانکشنال فرمند (Fa II) باعث تغییرات معنی دار در موقعیت استخوان هایویید و جا به جایی قدامی آن می شود.
  کلیدواژگان: استخوان هایویید، دستگاه فانکشنال، فرمند II
 • محمد سعید شیخ رضایی، حسینی فرزانه صفحه 57
  زمینه و هدف
  ایجاد یک شکل مخروطی ایده آل در کانال های دارای انحنا و یا در دندان هایی که سیستم کانال ریشه پیچیده دارند، به آسانی امکان پذیر نیست. در این حالت، پیچیدگی مورد به طور قابل توجهی افزایش یافته و ممکن است تکنیک های آماده سازی که در موارد ساده تر نتایج مطلوبی داشتند، موفقیت آمیز نباشند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر پنج تکنیک مختلف آماده سازی کانال بر آناتومی اولیه کانال های شبیه سازی شده دارای انحنای شدید، انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، 100 بلوک از جنس پلی استر ساخته شد که همه دارای کانالی با زاویه انحنای 45o، شعاع انحنای حدود 2.55 میلیمتر و طول قسمت مستقیم 8 میلیمتر بودند، سپس نمونه ها به 5 گروه آزمایشی تقسیم شدند (20 کانال در هر گروه) و آماده سازی کانال ها با تکنیک های Step-back،Balanced force، Passive step-back با استفاده از فایل های Flex-R و Ni-Tiدستی و hybrid (Step-down-Step-back) با استفاده از فایل های Ni-Tiچرخشی XtremRace صورت گرفت. پس از آن تصاویری که قبل و بعد از آماده سازی با استفاده از دوربین دیجیتالی تهیه شده بودند روی هم قرار داده شد و با استفاده از برنامه کامپیوتری آنالیز تصویر، عرض های قبل و بعد از اینسترومنتیشن در? نقطه اندازه گیری و مقایسه شدند: 1- ناحیه مدخل کانال (O) 2- نقطه مابین نقطه شروع انحنا تا مدخل کانال (HO) 3- نقطه شروع انحنا (BC) 4- نقطه قله انحنا (AC) 5- نقطه پایانی آماده سازی کانال (EP). زمان آماده سازی، تغییرات طول کارکرد و شکستگی و تغییر شکل اینسترومنت ها نیز در هر گروه بررسی شد و داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری ANOVA و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در نقطهEP، جا به جایی کانال در تمامی گروه ها به سمت خارج از انحنا بود، ولی از این نظر اختلاف معنی داری بین گروه های مختلف وجود نداشت (P>0.05). در نقطه BC، جهت جا به جایی تمام کانال ها به سمت داخل انحنا بود. در این نقطه، هم از نظر جهت و هم مقدار جابه جایی بین گروه های مختلف، تفاوت آماری معنی داری وجود داشت، به طوری که متوسط مقدار جابه جایی در گروه Passive step-back، بیشترین و در گروه hybrid، کمترین مقدار بود. تنها اینسترومنت های شکسته و تغییر شکل یافته، فایل های Flex-R بودند. کمترین مدت زمان آماده سازی مربوط به گروهXtremRace و بیشترین در گروه Passive step-back بود (P<0.001).
  نتیجه گیری
  به طور کلی در مطالعه حاضر، تکنیک هایی که در آنها از فایل های نیکل تیتانیوم استفاده شده بود، انحنای کانال را به میزان کمتری تغییر داده بودند. سریع ترین تکنیک که کمترین تغییر را در انحنای کانال ایجاد نموده بود، اینسترومنتیشن با فایل های چرخشی XtremRace بود.
  کلیدواژگان: شکل دهی، کانال شبیه سازی شده، Step، back، Passive step، back، Balanced force، XtremRace
 • عباس مکارم، مرجانه قوام نصیری، معصومه اسماعیلی صفحه 69
  زمینه و هدف
  نانولیکیج در دراز مدت می تواند موجب تغییر رنگ مارجین، پوسیدگی های ثانویه، حساسیت بعد از ترمیم و در نهایت از دست رفتن ترمیم دندان گردد، بنابراین کفایت لایه هیبرید اهمیت اساسی در پیشگیری از بروز نانولیکیج در ترمیم های چسبنده دارد. با توجه به تفاوت های ساختاری در عاج دندان های شیری و دایمی، لزوم بررسی نانولیکیج در دندان های شیری که تاکنون انجام نگرفته است، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان نانولیکیج در ترمیم های کامپوزیت متعاقب کاربرد مواد چسبنده عاجی سلف- اچ (iBond) و توتال- اچ (Gluma One Bond) در دندان های شیری و دایمی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، حفرات Cl V در سطح باکال 20 دندان مولر دوم شیری و 20 دندان پره مولر کشیده شده، تراشیده شد. گروه های دندانی شیری و دایمی هر یک به طور تصادفی به 2 زیر گروه 10 تایی تقسیم شدند: در گروه اول از ماده چسبنده عاجی Gluma One Bond و در گروه دوم از ماده چسبنده عاجی iBond استفاده شد. بعد از رنگ آمیزی با نیترات نقره 50% وزنی، نمونه ها از وسط و در جهت باکولینگوالی برش داده شدند، پس از پالیش، نمونه ها جهت اندازه گیری نانولیکیج تحت بررسی با میکروسکوپ الکترونی قرارگرفتند. میزان نفوذ نیترات نقره به صورت فاصله عمودی لایه ادهزیو تا دورترین نقطه نفوذ نیترات نقره در عاج اندازه گیری و برحسب میکرون ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس سه عاملی و دانکن انجام و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که عوامل مورد بررسی بر روی هم تاثیر متقابل نداشتند. دندان های شیری به طور معنی داری نانولیکیج بیشتری را نسبت به دندان های دایمی داشتند (P<0.05). در دندان های شیری میانگین نانولیکیج در مارجین سرویکال به طور معنی داری بیشتر از اکلوزال بود (P<0.05)، همچنین میانگین نانولیکیج در دندان های شیری در ماده iBond به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05) و در دندان های دایمی کمترین میزان نانولیکیج متعاقب کاربرد Gluma One Bond مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از آن است که کاربرد ماده چسبنده عاجی توتال- اچ (Gluma One Bond) در دندان های شیری و دایمی موجب کاهش بروز نانولیکیج در ترمیم های چسبنده می گردد.
  کلیدواژگان: دندان های شیری، نانولیکیج، ماده چسبنده عاجی
 • معصومه حسنی طباطبایی، حمیده طباطبایی، معصومه طورانی صفحه 80
  زمینه و هدف
  هندپیس ها از وسایل روزمره مورد استفاده در دندانپزشکی هستند و احتمال انتقال عفونت های خطرناکی مانند هپاتیت B و HIV از طریق این وسایل به دلیل تماس مستقیم آنها با خون و بزاق بیماران بسیار بالا می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر بعضی از روش ها و مواد متداول و یا جدید در ویروس زدایی هندپیس های دندانپزشکی انجام شد.
  روش بررسی
  در این تحقیق تجربی آزمایشگاهی، اثر ویروس زدایی 5 گروه از مواد و روش های استریلیزاسیون و ضدعفونی کننده بر روی دو گروه از ویروس های شاخص عملکرد مواد ضدعفونی کننده، یعنی ویروس پولیومیلیت (هیدروفیلیک) و ویروس هرپس سمیلپکس نوع I (لیپوفیلیک) بررسی شد. انتخاب این دو ویروس به علت محدودیت های موجود و تشابه حساسیت این دو ویروس نسبت به مواد ویروس زدا با ویروس هپاتیت B و ایدز بود. روش ها و مواد مورد استفاده عبارت بودند از: 1- اتوکلاو 2- اسپری سولارسپت (دکونکس الکلی) 3- اسپری یونی سپتا 4- هیپوکلریت سدیم (تهیه شده از محلول سفیدکننده خانگی 5% به رقت 2/10) 5- سانوسیل 2% (از محلول 49%). 14 عدد هندپیس در هر گروه پس از شستن و خشک کردن، اتوکلاو شده و به ویروس پولیو و هرپس آلوده شدند، سپس با آب مقطر استریل شستشو داده و با روش های فوق و طبق توصیه کارخانه سازنده ویروس زدایی شدند. پس از ویروس زدایی، نمونه ها با آب و سپس با محیط کشت سلولی MEM (Minimum Essential Medium) شستشو داده شدند. از هر هندپیس دو نمونه کشت سلولی تهیه شد. در هر گروه یک هندپیس نیز به عنوان کنترل انتخاب گردید. پس از یک هفته نتایج خوانده شد.
  یافته ها
  در ویروس زدایی ویروس پولیومیلیت بین گروه ها، اتوکلاو 100%، سولارسپت 28.6%، یونی سپتا 0%، هیپوکلریت سدیم، 28.6% و سانوسیل 92.9% موثر بود. در رابطه با ویروس زدایی ویروس هرپس سیمپلکس، اتوکلاو 100%، سولارسپت 100%، اسپری یونی سپتا 100%، هیپوکلریت سدیم 57.1% و سانوسیل 100% موثر بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد، بهترین روش ویروس زدایی هندپیس ها اتوکلاو می باشد، سپس سانوسیل در صدر محلول های ویروس زدا قرار دارد. اسپری سولارسپت، هیپوکلریت سدیم با غلظت و روش اختصاصی به کار برده شده در این مطالعه و یونی سپتا تاثیر کمی نشان دادند.
  کلیدواژگان: استریلیزاسیون، هندپیس، ویروس پولیومیلیت، ویروس هرپس سیمپلکس
 • مهدی عاشوری، آسیه سلیمیان، نوشین جلایرنادری صفحه 89
  زمینه و هدف
  افتراق هیستوپاتولوژیک بین اسکواموس سل کارسینومای دهانی با تمایز بالا و وروکوزکارسینومای دهانی بسیار مشکل است. این دو ضایعه نیازمند درمان های متفاوتی می باشند، بنابراین باید در جستجوی راهی بود که بتوان آنها را به صورت مطمئن از هم جدا ساخت. در ضایعه اول در بیشتر موارد غشای پایه اپی تلیالی منقطع است، در حالی که در ضایعه دوم، این غشا معمولا دست نخورده و یکپارچه می باشد، بنابراین باید بتوان با بررسی این موضوع بین این دو ضایعه تفاوت قایل شد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه رنگ پذیری غشای پایه در این دو ضایعه جهت افتراق هیستوپاتولوژیک انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به روش بررسی تست های تشخیصی انجام شد. تعداد 26 بلوک پارافینه شامل 15 مورد اسکواموس سل کارسینومای دهانی با تمایز بالا و 11 مورد وروکوزکارسینومای دهانی از بایگانی پاتولوژی انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران استخراج گردید. مقاطع بافتی با روش Periodic Acid Schiff جهت بررسی امتداد غشای پایه رنگ آمیزی شد و به وسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. با بررسی آماری، حساسیت و ویژگی این روش به دست آمد.
  یافته ها
  حساسیت این روش جهت تشخیص اسکواموس سل کارسینومای دهانی از وروکوزکارسینومای دهانی 100% به دست آمد و ویژگی آن 90.9% بود. Positive predictive value این روش 93.75% محاسبه شد، در حالی که Negative predictive value آن 100% تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج مطالعه حاضر، حساسیت این روش جهت تشخیص اسکوآموس سل کارسینومای دهانی از روکوزکارسینوما بسیار بالا بود، بنابراین استفاده از آن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اسکوآموس سل کارسینومای دهانی، وروکوزکارسینومای دهانی، غشای پایه، Periodic Acid Schiff، افتراق هیستوپاتولوژیک
 • محمد آیینه چی، سحر دادوند صفحه 94
  زمینه و هدف
  یکی از درمان های رایج برای نگهداری دندان های شیری پوسیده تا زمان افتادن طبیعی آنها پالپوتومی می باشد. مواد مختلفی همچون فرموکروزول، زینک اکساید اوژنل، هیدروکسید کلسیم. در پالپوتومی دندان ها به کار می روند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کاربرد فرموکروزل (FC) و mineral trioxide aggregate (MTA) در پالپوتومی دندان های مولر شیری کودکان پس از یک دوره 6 ماهه، جهت پیشنهاد روشی موثر که بتواند پروگنوز طولانی مدت بهتری را ایجاد کند، انجام شد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی، 126 کودک در محدوده سنی 5- 9 سال با پوسیدگی دندانی و تجویز درمان پالپوتومی، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. 75 نفر (گروه شاهد) با فرموکروزل و 51 نفر (گروه مورد) با MTA تحت درمان پالپوتومی قرار گرفتند. پس از حذف سقف اتاقک پالپ و برداشت کامل پالپ تاجی تا سطح مدخل کانال ریشه و کنترل خونریزی در گروه شاهد، از پنبه آغشته به فرموکروزول به مدت 5 دقیقه استفاده شد، سپس اتاقک پالپ با خمیر زونالین به عنوان ماده پالپوتومی پوشانده شد. در گروه مورد از خمیر MTA به قطر یک میلیمتر به عنوان ماده پالپوتومی استفاده و روی آن با زونالین به عنوان بیس پوشانده شد. تاج دندان ها در هر دو گروه با آمالگام ترمیم گردید. دندان ها طی دوره های پیگیری 3 و 6 ماهه با معاینات کلینیکی و رادیوگرافیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های مطالعه با استفاده از آزمون آماری فیشر با سطح معنی داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در پیگیری کلینیکی 3 و 6 ماهه هیچ علامتی از شکست در هیچ کدام از دندان های درمان شده به روش پالپوتومی با FC و یا MTA مشاهده نشد. نتایج حاصل از مقایسه دو روش پالپوتومی در پیگیری سه ماهه هیچ تفاوت معنی داری را در نمای رادیوگرافی دندان و بافت نگهدارنده اطراف آن در دو گروه شاهد و مورد نشان نداد، ولی در پیگیری 6 ماهه بیماران در پالپوتومی با فرموکروزول، 4 مورد شکست در رادیوگرافی دندانی به صورت تحلیل داخلی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج مطالعه حاضر پالپوتومی با MTA از نظر رادیوگرافیک موفقیت آمیزتر از پالپوتومی با فرموکروزول بود. بنابراین می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای درمان پالپوتومی با فرموکروزول محسوب گردد.
  کلیدواژگان: MTA، پالپوتومی، فرموکروزول، مولر شیری
 • فاطمه مهندس، مهدی شهرابی، بهمن سراج صفحه 102
  زمینه و هدف
  در خصوص پیشگیری از بروز بیماری های دهان و دندان ناشنوایان و مشکلات بهداشت و درمان آنها تحقیقات و بررسی های بالینی نسبتا محدودی انجام گرفته است. درمان های محافظه کارانه دندانپزشکی بخش مهمی از برنامه های بهداشتی برای همه افراد و از جمله ناشنوایان می باشد و برنامه ریزی برای این مهم مستلزم داشتن آگاهی از وضعیت DMFT (دندان های پوسیده، کشیده شده و پر شده) موجود در آنان می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی میزان DMFT در دانش آموزان ناشنوای 12 ساله مدارس ناشنوایان تهران بزرگ انجام شد. همچنین ارتباط بین جنس، وضعیت بهداشت دهانی و درجه ناشنوایی با DMFT مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه دانش آموزان 12 ساله (± 6 ماه) ناشنوای مراکز آموزشی تهران بزرگ که شامل 117 نفر بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش انجام کار به صورت معاینه و تکمیل پرسشنامه ای برای هر دانش آموز بود. تعداد دندان های کشیده شده، پوسیده و پر شده هر فرد ثبت شد و میانگین DMFT گزارش گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های t،chi-square و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  این تحقیق، میانگین DMFT 3.07 را در کل این کودکان نشان داد. در 109 نفر که ضعف شنوایی شدید (بین 71-90 دسی بل) داشتند، میانگین DMFT، 2.99 بود. میانگین رتبه ای DMFT در پسران و دختران با یکدیگر تفاوت چندانی نداشت (در پسران 56.09 و در دختران61.96)، همچنین میانگین رتبه ای DMFT در کسانی که از نخ دندان استفاده نمی کردند (60.40) بالاتر از کسانی بود که از نخ دندان استفاده می کردند (46.71). میانگین رتبه ای در گروهی که گاهی اوقات مسواک می زدند از سایر گروه ها بالاتر (82/72) و در گروهی که یک بار در شبانه روز مسواک می زدند از سایر گروه ها پایین تر بود (26/51).
  نتیجه گیری
  مقدار DMFT در ناشنوایان مورد مطالعه 3.07 بود. جنسیت در این مورد نقشی نداشت. توصیه به مسواک زدن مرتب و استفاده از نخ دندان می تواند در کاهش DMFT این افراد موثر باشد.
  کلیدواژگان: پوسیدگی، ترمیم و فقدان دندان، ناشنوایی
|
 • Siadat H., Mirfazaelian A. Page 6
  Object photography in dentistry including dental instruments, models, teeth and gross specimens has some special features and needs special consideration. These objects are usualy very small, highly usually reflective and often with very bright surfaces. They need special lighting and other accessories for acceptable results. On the other hand, in laboratories and dental clinics we havent enough time for taking photographs. The purpose of this article is to introduce the principles of object photography in dentistry.
 • Razmi H., Aligholi M., Sadeghi Sd Page 17
  Background And Aim
  Many studies have shown that microorganisms are the main cause of pulpal diseases and the main purpose of root canal therapy is their elimination from the root canal system. Antiseptic agents are used to reduce bacteria but their antibacterial activities differ from in vivo to in vitro studies and might be inactivated by dentin and its components in root canal space. This study was designed to investigate the effect of dentin on antibacterial activity of different antimicrobial agents.
  Materials And Methods
  In this experimental study, two antibacterial agents (sodium hypochlorite and chlorhexidine) with different concentrations were used in four experimental groups: Group 1: dentin, Group 2: demineralized dentin with EDTA, Group 3: dentin matrix and Group 4: dentin mineral component. The species used in this study was Entrococcus faecalis. Different concentration of agents were added to mixture of each experimental group and bacteria. At the baseline and after one and 24 hours, samples were collected and cultured. After incubation period, colonies were counted. Data were analyzed by Tukey test with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  2% and 0.2% chlorhexidine, and 5% sodium hypochlorite solutions at the three studied times eliminated Entrococcus faecalis completely. 1% sodium hypochlorite eliminated all bacteria in 1h and 24 hs. Statistical analysis showed significant differences between experimental and control groups (P<0.05). Sodium 1% hypochlorite at time 0, could reduce bacteria significantly (P<0.05) but didn’t eliminate them completely.
  Conclusion
  Inactivation of intracanal antiseptics was not observed in this study. As elimination of bacteria occurred, application of these antibacterial agents are recommended in endodontic treatment. Further investigations on other antibacterial agents, other concentrations and shorter time intervals are recommended.
 • Ajami B., Ghavam Nassiri M., Noorbakhsh F. Page 24
  Background And Aim
  Stainless steel crown (SSC) is the most durable and reliable restoration for primary teeth with extensive caries but its metalic appearance has always been a matter of concern. With advances in restorative materials and metal bonding processes, composite veneer has enhanced esthetics of these crowns in clinic. The aim of this study was to evaluate the shear bond strength of SSC to composite resin using different surface treatments and adhesives.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 90 stainless steel crowns were selected. They were mounted in molds and divided into 3 groups of 30 each (S, E and F). In group S (sandblast), buccal surfaces were sandblasted for 5 seconds. In group E (etch) acidic gel was applied for 5 minutes and in group F (fissure bur) surface roughness was created by fissure diamond bur. Each group was divided into 3 subgroups (SB, AB, P) based on different adhesives: Single Bond, All Bond2 and Panavia F. Composite was then bonded to specimens. Cases were incubated in 100% humidity at 37°C for 24 hours. Shear bond strength was measured by Zwick machine with crosshead speed of 0.5 mm/min. Data were analyzed by ANOVA test with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  There was no statistical interaction between surface treatment and adhesive type (P>0.05) so the two variables were studied separately. No significant difference was observed in mean shear bond strength of composite among the three kinds of adhesives (P>0.05). Similar results were obtained regarding surface treatments (P>0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, treating the SSC surface with bur and using single bond adhesive and composite can be used successfully to obtain esthetic results in pediatric restorative treatments.
 • Davari Ar, Yassaei S., Danesh Kazemi Ar, Yousefi Mh Page 32
  Background And Aim
  With the introduction of different bondable restorative materials in dentistry, various methods have been suggested to enhance the polymerization and shear bond strength of these materials. The aim of this study was to determine the effects of different methods of enamel conditioning on bond strength of orthodontic brackets and on the bracket/ adhesive failure mode.
  Materials And Methods
  In this experimental in vitro study, brackets were bonded to thirty-six bovine incisor teeth with different protocols according to the manufacturer's instructions as follows: Group 1: conventional multistep adhesive (n=12); Group 2: self-etching primer system (n=12); Group 3: acid+self-etching primer system (n=12). Specimens were loaded in a universal testing machine (Instron, Canton and Mass) and the mode of failure was recorded. Data were analyzed by ANOVA and Kruskall-Wallis tests with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  The mean shear bond strength was 11.7 ± 4.2, 10.5 ± 4.4, and 10.9 ± 4.8 MPa for group 1, 2, and 3 respectively. There was no significant difference in bond strength among the three groups (P=0.800). No significant difference was observed among the three groups with respect to residual adhesive on the enamel surfaces (P=0.554).
  Conclusion
  Based on the results of the present study, the use of self-etching primers may be an alternative to conventional phosphoric acid pre-treatment in orthodontic bonding.
 • Saghazadeh M., Navidi Ao Page 40
  Background And Aim
  Although toothbrushing is still the most effective method in plaque reduction, it is insufficient for total plaque removal. Considering this limitation, it is suggested that toothbrushing could be aided by chemical methods. For this purpose, it is advised to use some kind of mouthrinses before toothbrushing to increase the rate of microbial plaque removal. Several prebrushing mouthrinses are available in the market and comparing their efficiency is valuable for dentists. The aim of this study was to investigate and compare the effect of two prebrushing mouthrinses, Plax and Irsha, on dental plaque reduction.
  Materials And Methods
  This clinical trial was carried out as an interventional and triple blind protocol, using completely random block design. For this purpose, questionnaire and initial examination chart was filled for 50 healthy volunteers between the age of 18 and 40 years and finally 30 individuals were selected based on the inclusion/exclusion criteria. If scaling and polishing was necessary, it was performed at least 2 weeks before starting the main program. Then, each volunteer participated in a 4 steps program, including one step toothbrushing without use of mouthrinse and three steps toothbrushing after use of one of the mouthrinses (Plax, Irsha, Placebo). Data were analyzed by SPSS software using factorial analysis, ANOVA and Tukey’s multiple comparison tests with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  Toothbrushing without use of mouthrinse decreased the amount of plaque, significantly (P<0.0001). Use of mouthrinse without toothbrushing decreased the amount of plaque significantly (P<0.0001). The amount of plaque reduction after use of various mouthrinses (Plax, Irsha, Placebo) showed no statistical differences (P=0.761). Use of the mouthrinses before toothbrushing, had no statistically significant effect on the final results after toothbrushing (P=0.331).
  Conclusion
  According to the findings of the present study, although using mouthrinses decrease the amount of dental plaque significantly, but the prebrushing mouthrinse didnt show statistically significant effect on final result after toothbrushing.
 • Yassaei S., Soroush Mm Page 51
  Background And Aim
  Unlike other bones of the head and neck, hyoid bone has no bony articulations. It is connected to mandible, cranium and pharynx through muscles and ligaments. During treatment with functional appliance in patients with class II div1 malocclusion, mandible is positioned in inferior and anterior direction. Regarding the relation between hyoid and mandibular bone, alterations of hyoid bone position can be a result of functional appliance therapy. The aim of this study was to evaluate the changes of hyoid bone position following treatment with Farmand functional appliance in patients with class II div 1 malocclusion.
  Materials And Methods
  In this before-after clinical trial, 28 patients with class II div 1 malocclusion which were under treatment with Farmand functional appliance for 11 months were selected. Facial growth in vertical, normal or horizontal direction was determined by cephalometric measurement. Data were analyzed with Paired-t test to compare the differences of mean values pre and post treatment. Variance analysis was used to compare the three growth patterns. P<0.05 was considered as the limit of significance.
  Results
  Hyoid bone shifted significantly forward in horizontal dimension (P<0.01) and non-significantly upward in vertical dimension. There was no significant difference among the three studied groups with respect to hyoid bone position alterations in horizontal dimension but significant difference was observed between horizontal and vertical growth pattern in vertical dimension (P<0.05). There was significant correlation between decrease of ANB angle and forward movement of hyoid bone.
  Conclusion
  Based on the results of this study, treatment with Farmand functional appliance (Fa II) leads to significant alterations in the position and anterior displacement of the hyoid bone.
 • Sheykhrezaee , Hosseini F. Page 57
  Background And Aim
  Many methods and techniques of canal preparation work well in large and relatively straight canals. However, in severely curved canals, the complexity increases markedly, and techniques rendering good results in usual cases may be unsuccessful. The aim of this study was to compare the effect of five root canal preparation techniques on original canal anatomy in simulated severely curved canals.
  Materials And Methods
  In this experimental in vitro study, 100 simulated canal blocks with similar hardness were made from polyester. The degree of curvature was 45º with a radius of 2.55 mm and a straight part of 8mm. The blocks were prepared with five different techniques (20 canals in each group) as follows: 1-Stepback 2- Passive step back 3- Balanced force using flex-R files 4- Balanced force using Ni-Ti hand instruments 5- Hybrid using a rotary Ni-Ti system (XtremRace). Digital photographs were taken from pre- and post instrumentation colored canals. Then images were superimposed and analyzed by an image editing software. The amount of removed material from the inner and outer canal walls was measured at five levels: 1-The canal orifice (O) 2-The halfway between the orifice and the beginning of the curve (HO) 3-The beginning of the curve (BC) 4-The apex of the curve (AC) and 5-The endpoint of preparation (EP). Additionally, the time of instrumentation, instrument failure and changes in working length were recorded. Data were analyzed by ANOVA and Kruskall-Wallis tests with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  Mean transportation was towards the outer aspect of the curve at the EP in all canals but there were no significant differences between the studied groups. At the BC point, all of the canals were transported towards the inner aspect of the curve and there were significant differences for both transportation values & direction among different groups. The highest amount of transportation was in step back and the lowest, in hybrid group. The highest transportation value was in step back and the lowest in balanced force group. Fractured and deformed instruments were observed in Flex-R files. The shortest canal preparation time was seen in XtremRace and the slowest, in Passive step back groups (P<0.001).
  Conclusion
  Based on the results of this study, changes in canal curvature were less with techniques using nickel titanium instruments and the fastest technique with least transportation was XtremRace.
 • Makarem A., Ghavam Nassiri M., Esmaili M. Page 69
  Background And Aim
  Nanoleakage can cause discoloration around restoration margins, secondary caries, postoperative sensitivity and finally loss of restoration, thus adequate hybrid layer is of primary importance in prevention of nanoleakage in adhesive restorations. Because of structural differences between primary and permanent dentin, evaluation of nanoleakge in primary teeth is very important. The aim of this study was to evaluate the nanoleakage in composite restorations following application of self -etch and total-etch adhesives in primary and permanent teeth.
  Materials And Methods
  In this experimental study, Cl V cavities were prepared in buccal surfaces of 20 extracted primary molars and 20 extracted premolars. Each group was divided into 2 subgroups: In group (A), Gluma One Bond and in group (B), iBond adhesive materials were applied. After silver nitrate staining, specimens were mesiodistally sectioned and polished and then SEM examination was carried out to measure the nanoleakage. Data were analyzed statistically using, ANOVA and Duncan tests with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  Factors tested had no significant effect on each other. Primary teeth showed more nanoleakage than permanent teeth (P<0.05). Mean nanoleakage was significantly higher in cervical than occlusal margins (P<0.05) and also in iBond than in Gluma One Bond in primary teeth (P<0.05). In permanent teeth, the lowest nanoleakage was observed in Gluma One Bond.
  Conclusion
  The result of this study indicates that the use of total etch dentin adhesives (Gluma One Bond) in bonded restorations results in less nanoleakage in primary and permanent teeth.
 • Hasani Tabatabai M., Tabatabai H., Tourani M. Page 80
  Background And Aim
  Handpieces are in current use in dental practice. Cross contamination from these instruments is very high because of their direct contact with blood and saliva. The purpose of this study was the evaluation of antiviral effects of different disinfectants on dental handpieces.
  Materials And Methods
  In this experimental study, the effects of 5 groups of different materials and methods of sterilization and disinfection on virus elimination from dental handpieces were evaluated. Groups were as follows: 1- autoclave 2- Solarsept 3- Unisepta 4- Sodium hypochlorite (2% solution of household bleach) 5- Sanosil. 14 handpieces in each group were washed, dried and autoclaved, then contaminated with polio and Herpes Simplex virus type I. Samples were washed with sterile distilled water. Antiviral agents were applied according to the manufacturer or previous investigations. After washing with water, the instruments were washed with MEM (Minimum Essential Medium) and two samples of cell culture from each handpiece were prepared. In each group one handpiece was treated as control. The results were recorded after one week.
  Results
  The percent of negative cell cultures in each group were as follow: A- For Poliovirus: 1- Autoclave: 100%. 2- Solarsept: 28.6%. 3- Unisepta: 0%. 4- Sodium hypochlorite: 28.6%. 5- Sanosil 92.9%. B- For Herpesvirus: 1- Autoclave: 100%. 2- Solarsept: 100%. 3- Unisepta: 100%. 4- Sodium hypochlorite: 57.1%. 5- Sanosil: 100%.
  Conclusion
  According to our findings autoclave is the best method for virus elimination from dental handpieces. Sanosil with 92.9% efficiency was the best solution. Solarsept, hypochlorite with special method and Unisepta had the lowest effectiveness.
 • Ashoori M., Salimian A., Jalayer Naderi N. Page 89
  Background And Aim
  Microscopic differentiation between well differentiated squamous cell carcinoma and verrucous carcinoma is very difficult. As these lesions have different clinical course and treatment a reliable method to help distinguish between them is necessary. The basement membrane in oral verrucous carcinoma is generally intact whereas in oral squamous cell carcinoma is mostly discontinuous. This structure can be studied by different methods. The aim of this study was to differentiate these lesions with special staining of basement membrane.
  Materials And Methods
  In this tests evaluation study, a total of 26 cases consisting of 15 oral squamous cell carcinomas and 11 oral verrucous carcinomas were retrieved from Cancer Institute of Imam Khomeini hospital archive of pathology and their paraffin blocks were cut and stained with Periodic Acid Schiff method. Slides were studied with light microscope to evaluate the continuity of basement membrane. Sensitivity and specificity of this method were calculated.
  Results
  The sensitivity of this method for differentiating oral squamous cell carcinoma from oral verrucous carcinoma was 100% whereas the specificity was 90.9%. Positive predictive value was 93.75% and negative predictive value 100%.
  Conclusion
  Based on the results of this study, the sensitivity of this test for diagnosis of oral squamous cell carcinoma was high (100%). Further studies are needed to evaluate the use this method for distinguishing oral verrucous carcinoma from oral squamous cell carcinoma.
 • Aeinehchi M., Dadvand S. Page 94
  Background And Aim
  Vital pulpotomy in primary teeth is performed to maintain the vitality of the pulp and tooth until normal exfoliation. Different materials such as zinc oxide- eugenol, calcium hydroxide and formocresol are used in this procedure. The aim of this study was to evaluate the application of formocresol (FC) and mineral trioxide aggregate (MTA) in pulpotomy of primary molars.
  Materials And Methods
  In this clinical trial, one hundred and twenty six children (aged 5 to 9 years old) with dental caries that were candidate for pulpotomy were selected and randomly divided into two groups. After removing the roof of the pulp chamber, coronal pulp was cut at the orifices and bleeding controlled. In control group, formocresol was applied for 5 minutes. In case group, MTA paste was used as pulpotomy agent. The crowns of both groups were restored with amalgam and the teeth were evaluated clinically and radiographically after 3 and 6 months follow up. Data were analyzed by Fisher test with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  No sign of clinical failure was observed after 3 and 6 months follow-up. Comparison between the two methods revealed no significant difference in radiographic findings of the teeth and surrounding tissues after 3 months follow-up. However, after 6 months follow-up, internal resorption was observed radiographically in four cases of formocresol group.
  Conclusion
  Based on the results of this study, pulpotomy with MTA showed more successful results than formocresol radiographically. MTA is recommended as a good substitute for formocresol in pulpotomy of primary molars.
 • Shahrabi M., Mohandes F., Seraj B. Page 102
  Background And Aim
  Extensive studies on the epidemiology of teeth and oral diseases are an important part of health care programs specially for hearing impaired groups. For adequate programming in this field, proper situation analysis is mandatory. The aim of this study was to assess the DMFT (decayed missed filled teeth) of 12 years old students attending hearing impaired schools in Tehran and exploring the relation between sex, hygiene and hearing threshold with the index.
  Materials And Methods
  This cross sectional descriptive study was based on examining 12 years old (± 6 month) students (117 cases) attending hearing impaired schools in Tehran. A questionnaire was filled for each case. T, Chi-square and Kruskall-Wallis tests were used to analyze the results with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  The mean DMFT in these students was 3.07. Mean DMFT in students with very severe hearing loss was 2.99. Mean ranked DMFT in girls and boys was similar (56.09 in boys and 61.96 in girls). Mean ranked DMFT in students who didn’t use floss (66.40) was higher than those who used floss (46.71). Mean ranked DMFT in students who seldom brushed, was the highest (72.82) and in students who brushed once a day was the lowest (51.26).
  Conclusion
  The DMFT index in hearing disabled children was 3.07. Regular brushing and flossing reduced the index.