فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 54 (پیاپی 139، شهریور 1385)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/06/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • علوم اجتماعی
 • کلیات مددکاری کاربردی در زندان
  نصرالله اسدی غلامی صفحه 3
 • آشنایی با آموزش های مجازی
  مرتضی حضرتی صفحه 6
 • حق مالکیت فکری
  علیار کریمی فرد صفحه 10
 • شهید لاجوردی، مرد اولین بارها در نظام زندانبانی
  صفحه 15
 • حقوق جزا
 • حبس زدایی خردگرا؛ خروج از بحران تورم کیفری
  ایوب میلکی صفحه 18
 • حقوق جزای جدید
  سیدمحمدمهدی غمامی صفحه 22
 • مدیریت و آمار
 • سیر تکاملی مدیریت زمان
  دکتر سروش سرمدی، علی اصغر راهرو صفحه 27
 • توانمندسازی کارکنان
  دکتر سیدعباس موسوی صفحه 31
 • سازماندهی در موسسه های قرن 21
  محمدرضا علیپور صفحه 35
 • مواد مخدر
 • شناسایی انواع مواد مخدر در زندان
  عطاالله محمدی صفحه 40
 • مواد مخدر، رفتارهای پر خطر، زیان کاهی و زندان
  دکتر اسماعیلی صفحه 45
 • اقتصاد سوء مصرف مواد و اقتصاد سلامت
  دکتر بهرام یگانه صفحه 51
 • بیست و یک توصیه برای موفقیت
  صفحه 54
 • معرفی کتاب
  صفحه 55
 • معرفی پایگاه حقوقی
  سیدمحمدحسین تفضلی صفحه 56