فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 56 (پیاپی 141، آبان 1385)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/08/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • علوم اجتماعی
 • کاربرد مددکاری فردی در زندان
  نصرالله اسدی غلامی صفحه 3
 • کاهش بازگشت مجدد در میان نوجوانان بزهکار
  علی اصغر راهرو خواجه ترجمه: علی اصغر راهرو خواجه صفحه 6
 • تعامل یا رویارویی با ماهواره
  علیار کریمی فرد صفحه 8
 • حقوق جزا
 • نگرشی به جرم تبانی در حقوق جزای آمریکا
  امیر سماواتی پیروز ترجمه: امیر سماواتی پیروز صفحه 14
 • دفاع مشروع
  رضا رضایی صفحه 18
 • زندان و حقوق بشر
  ایوب میلکی صفحه 23
 • مدیریت و آمار
 • بعد الکترونیکی مدیریت زمان
  دکتر مرتضی متولی خامنه صفحه 26
 • رهبری و مدیریت تغییر
  تیمور محمدی صفحه 31
 • نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری
  سیدابوالقاسم علوی صفحه 34
 • زندان و جایگزین ها
 • ساختار قانون و حمایت های حقوق بشر
  صفحه 38
 • بازدید بدنی زندانیان
  محمد امینی صفحه 40
 • مواد مخدر
 • مواد مخدر، رفتارهای پر خطر، زیان کاهی و زندان
  دکتر ایرج اسماعیلی صفحه 44
 • مواد مخدر و زندان
  عطاالله محمدی صفحه 50
 • نقض حقوق بشر با نظریه ی امنیت
  سیدمحمدمهدی غمامی ترجمه: سیدمحمدمهدی غمامی صفحه 55