فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 57 (پیاپی 143، آذر و دی 1385)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/10/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • حبس تنگناها و راهکارها
  عباس خامی زاده صفحه 3
 • زندان و حقوق بشر
  ایوب میلکی صفحه 7
 • حبس زدایی استحقاقی: بررسی راهکارهای برون رفت از معایب زندان
  سیدمحمدمهدی غمامی ترجمه: سیدمحمدمهدی غمامی صفحه 11
 • چرا جایگزین های حبس
  عطاالله محمدی، لیلا عندلیب صفحه 13
 • راهکارهای کاهش جمعیت کیفری
  ژیلا رستگاری نیا صفحه 17
 • مواد مخدر، رفتارهای پر خطر، زیان کاهی و زندان
  ایرج اسماعیلی صفحه 23
 • بررسی هوس مصرف در معتادان خود معرف تحت درمانی و بهبودی
  بیوک تاجری صفحه 26
 • مهندسی عوامل انسانی
  عباس موسوی صفحه 31
 • طراحی مجدد شغل در مدیریت منابع انسانی
  عبدالحسین ملامحمدتقی صفحه 35
 • مفهوم و ضرورت نیازسنجی آموزشی
  تیمور محمدی صفحه 38
 • کاربرد مصاحبه در مددکاری فردی در زندان
  نصرالله اسدی غلامی صفحه 42
 • پدیده ی بزهکاری با نگاهی دیگر
  علیار کریمی فرد، احمد علی کیشی پور ریک صفحه 45
 • موضوعات ساختاری در اعمال جایگزین ها
  صفحه 50
 • بررسی و مقایسه ی آمار زندانیان جهان
  سعید زارع زاده ترجمه: سعید زارع زاده صفحه 53
 • معرفی پایگاه حقوقی
  سیدمحمدحسین تفضلی صفحه 54
 • گزارش
  صفحه 55