فهرست مطالب

پژوهش فیزیک ایران - سال هفتم شماره 3 (پاییز 1386)
 • سال هفتم شماره 3 (پاییز 1386)
 • 70 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/11/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمود مرادی، علیرضا رازقی زاده صفحه 129
  بر اساس تقریب چگالی وزنی WDA فرمولبندی دیگری برای مایعات کلاسیک غیریکنواخت به دست آمده است که تقریب چگالی وزنی اصلاح شده NWDA نامیده می شود. در این روش همه مرتبه های بسط تابعی انرژی اضافی با استفاده از روش خودسازگاری به کار می رود. تابع همبسته مستقیم دوتایی مایع کره های سخت به کار رفته در این روش معمولا PY (Percus-Yevick) می باشد و ما در این مقاله برای اولین بار از توابع همبسته مستقیم دوتایی پیشنهاد شده توسط روت و همکاران RELK (Roth، Evans، Lang، Kahl) و در ادامه از تابع همبسته مستقیم PY-RELK که ترکیبی از تابع همبسته مستقیم PY و RELK است استفاده کردیم. نتایج حاصل از PY-RELK که توسط ما پیشنهاد شده است در مقایسه با PY و RELK به نتایج شبیه سازی، کمی نزدیکتر هستند. اما نتیجه مهمی که از این مقاله به دست می آید این است که در ابتدا پیش بینی می شد با انتخاب تابع همبسته مستقیم مناسبتر که یکی از ورودی های اصلی نظریه MWDA است پارامترهای انجماد مدل کره سخت به نتایج شبیه سازی خیلی نزدیکتر شود که عملا این اتفاق نیفتاد. این نشان دهنده این است که باید به دنبال نارسایی های دیگری در مدل MWDA باشیم.
  کلیدواژگان: تابعی چگالی وزنی اصلاح شده، گذار فاز مایع، جامد، مولکولهای کروی سخت، توابع همبسته مستقیم دوتایی
 • محمدفرهاد رحیمی، وحید میرزایی، رحیم خباز خرامه صفحه 137
  ترازهای انرژی در پتانسیل هسته های غیرکروی را می توان به وسیله مدل نیلسون تعیین کرد. اما مدل نیلسون تغییر شکل هسته را به گونه ای در نظر می گیرد که هسته دارای تقارن محوری باشد. ما سعی کرده ایم که ترازهای انرژی هسته های غیرکروی را با فرض این که تغییر شکل به گونه ای باشد که هسته را به صورت بیضوی در نظر بگیریم، به وسیله اختلال مرتبه اول واگن توسط برنامه کامپیوتری به دست آوریم. هامیلتونی اصلی H عبارتست از هامیلتونی مدل لایه ای هسته ای Ho و جمله اختلالی H1، ما این معادلات را برای اعداد کوانتمی N، l، j، W متناظر با پارامترهای مدل نیلسون و مدل تغییر شکل یافته سه محوری، برای مقادیر l=1، 2، 3، j= 1/2، 3/2، 5/2، 7/2 و N=1، 2، 3 حل کرده و ترازهای انرژی مربوطه را رسم کرده ایم.
  کلیدواژگان: مدل نیلسون، مدل تغییر شکل یافته سه محوری، اعداد کوانتومی N، l، j، ?، ترازهای انرژی، هامیلتونی نیلسون و هامیلتونی تغییر شکل یافته سه محوری
 • مهدی بوربور، فرهاد شهبازی صفحه 147
  روش قطع تراز یک راهکار بسیار سودمند جهت تجزیه و تحلیل سری های زمانی تصادفی است. ما در این مقاله با معرفی این روش به تحقیق در مورد نوفه های بتا و سری های زمانی فواصل ضربان قلب (RR) پرداخته و تمایز قابل توجهی را بین نوفه l/f و نوفه سفید و همچنین قلب سالم و بیماری نارسایی قلبی (Chf) نشان می دهیم.
  کلیدواژگان: قطع تراز، نارسایی قلبی، سری زمانی
 • غلامرضا نبیونی صفحه 151
  در این کار ضمن ارایه یک مدل ریاضی برای محاسبه مقاومت ویژه لایه های نازک، تغییرات مقاومت الکتریکی ویژه بر حسب ضخامت برای تک لایه ای های نازک Ni و چند لایه ای های نازک Ni/Cu مورد مطالعه قرار گرفت. لایه ها به روش الکتروانباشت از یک محلول الکترولیت شامل یونهای Ni و Cu رشد یافتند. ضخامت لایه ها از 200 تا 2000 نانومتر تغییر داده شد. نقش پراش پرتوایکس (XRD) تعدادی از لایه های نازک Ni/Cu بیانگر ساختار چندلایه ای و پیروی آنها از ساختار ترجیحی زیر لایه خود است. از مطالعات اندازه گیری مقاومت الکتریکی ویژه، پویش آزاد میانگین برای لایه های نازک Ni و Ni/Cu محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: پویش آزاد میانگین، چند لایه ایهای نازک، مقاومت ویژه
 • ابراهیم قنبری عدیوی صفحه 161
  در این مطالعه، روشی برای تبدیل معادله انتگرالی تکین دار لیپمن- شوینگر به یک معادله جبری ماتریسی ارایه شده است. این روش برای محاسبه عناصر ماتریسی عملگرهای واکنش و گذار به ترتیب بر روی محور حقیقی و صفحه مختلط به کار رفته است. با داشتن مقدار عناصر ماتریسهای واکنش و گذار در روی پوسته انرژی هم جابه جایی های فاز و هم دامنه های جزیی پراکندگی و سطح مقطعهای جزیی قابل محاسبه اند. روش ارایه شده برای کوادراتورهای گوسی مبتنی بر چند جمله ای های لژاندر، لاگور، هرمیت، ژاکوبی، چبیشف و عام چبیشف مناسب است و انتخاب نقاط گرهی و توابع وزنی به نوع مساله و نظر کاربر بستگی دارد.
  کلیدواژگان: معادله لیپمن، شوینگر، ماتریس گذار، ماتریس واکنش، جابه جایی فاز، کوادراتور گوسی
 • مرتضی رفیعی، سعید جلالی اسدآبادی صفحه 171
  تابع کار و انرژی سطح به ازای واحد مساحت در چارچوب نظریه تابعی چگالی به روش امواج تخت بهبود یافته خطی به علاوه اربیتالهای موضعی با پتانسیل کامل برای یک بره متقارن از سیلیکون شامل دو سطح (بالا و پایین) محاسبه شده اند. الگوی این سطوح به طور نظری با استفاده از روش ابریاخته با روی هم قرار دادن تعدادی از لایه های سیلیکون در امتداد محور بلورشناسی (111) به دست آمده است. به منظور متقارن ساختن این بره دو مقدار یکسان از خلا در بالا و پایین سطوح Si (111) اضافه شده اند. سپس به منظور شبیه سازی سطح مشترک سرب و سیلیکون اتمهای سرب بر روی سطوح آماده شده سیلیکون لایه نشانی شده اند. محاسبات در غیاب و حضور بر هم کنش اسپین- مدار برای سه فاز (fcc) T4، (top site) T1 و (hcp) H3 انجام شده اند. انرژی های کل محاسبه شده در توافق با اندازه گیرهای تجربی نشان می دهند که فاز T1، که در آن اتم سرب در امتداد اتم اولین لایه سیلیکون واقع شده است، پایدارترین فاز می باشد. سپس تابع کار، انرژی تشکیل برای سطح مشترک Pb/Si (111) در پایدارترین حالت به دست آمده، محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهد که پیوند سیگما بین Si و Pb در سطح مشترک برقرار است.
  کلیدواژگان: LAPW+LO، تابع کار و انرژی سطح
 • حمیده کاویانی، عبدالعلی رمضانی، محمد الماسی کاشی صفحه 181
  با استفاده از روش مرتبه N و محاسبات ساختار نواری بلور نوری آلومینای حفره دار در راستای GX و بررسی تطابق نتایج آن با نتایج تجربی اندازه گیری ضرایب جذب و بازتاب، تغییرات نمار شکست آلومینا در ناحیه اکسید خارجی حول حفره ها مورد مطالعه قرار گرفت. در این محاسبات برای توزیع آنیونهای اسیدی فسفات در ناحیه اکسید خارجی تابعیت گاوسی در نظر گرفته شد و تعیین تغییرات نمار شکست، منجر به مشخص شدن عمق نفوذ آنیونها در این ناحیه گردید. با تعیین ترکیب نمار شکست آلومینا در ناحیه اکسید خارجی، ساختار نواری این بلور نوری برای چهار نوار اول در هر دو مد TE و TM محاسبه شد که نتایج محاسبات وجود یک گاف نواری کامل و باریک در مد TM را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: بلور نوری، ساختار نوری، آلومینای حفره دار
|
 • Mahmood Moradi, Alireza Razeghizadeh Page 129
  In this article we first introduce the weighted density approximation (WDA) to study the classical inhomogeneous system such as inhomogeneous fluids. Then we introduce the modified weighted density approximation (MWDA) to calculate the structure and thermodynamical properties of the FCC hard sphere crystal. The MWDA is a self consistent method where the free energy is expressed as an unperturbed expression. Usually the required input is the Percus-Yevick (PY) direct correlation function of hard sphere. In addition to this, we use the hard sphere DCF introduced by Roth et al. [J. Phys. Condense Matter, 14, 12063 (2002).], here we call it RELK, we also introduce a new expression for the DCF which is a combination of the PY and RELK. This new expression gives the best result for the DCF of hard sphere, as it compared with the Monte Carlo simulation. In our calculation we use all these DCFs to calculate the free energy and freezing parameters of FCC hard sphere crystals. Although we obtained the better results using the PY-RELK DCF but it seems we should improve the MWDA to get better result.
 • M. Farhad Rahimi, Vahid Mirzaei, Rahim Khabaz Page 137
  The energy levels of deformed nuclei could be determined by Nilsson model. In this model the deformation of a nucleus has an axial symmetry, but we have considered the energy levels of a non-spherical nucleus as an elliptic form, and solved it by a degenerate first order perturbation method. The original Hamiltonian is a mixture of Spherical Shell Model Hamiltonian and a perturbation term. We have solved this Hamiltonian with the quantum numbers corresponding to Nilsson model-parameters and deformed 3-axial model for the values of, then we obtained the corresponding energy levels and plot them.
 • M. Boorboor, F. Shahbazi Page 147
  Level crossing is a powerful method for analyzing the random time series. In this paper by introducing this method we investigate the beta noises and represent differences between 1/f noise and white noise and also research the cardiac heart interbeat interval (RR) time series and find clear distinctions between healthy samples and samples with Congestive heart failure (CHF) disease.
 • Gholamreza Nabiyouni Page 151
  The Boltzmann equation is a semiclassical approach to the calculation of the electrical conductivity. In this work we will first introduce a simple model for calculation of thin film resistivity and show that in an appropriate condition the resistivity of thin films depends on the electron mean free path, so that studying and measurement of thin films resistivity as a function of film thickness would lead to calculation of the electron mean free path in the films. Ni single layers and Ni/Cu multilayers were grown using electrodeposition technique in potentiostatic mode. The films also characterized using x-ray diffraction technique and the results show at least in the growth direction, the films were grown epitaxially and follow their substrate textures.
 • E. Ghanbari Adivi Page 161
  A method is presented to reduce the singular Lippmann-Schwinger integral equation to a simple matrix equation. This method is applied to calculate the matrix elements of the reaction and transition operators, respectively, on the real axis and on the complex plane. The phase shifts and the differential scattering amplitudes are computable as well as the differential cross sections if the R- and/or T-matrix elements on the energy-shell are known. The method is applicable by using the Gaussian quadratures based on the Legenre, Laguer Chebyshev and shifted Chebyshev polynomials. Choosing the nodal points and weight functions depends on the aspects of the problem.
 • M. Rafiee, S. Jalali Asadabadi Page 171
  Work function and surface energy per unit area were calculated in the framework of density functional theory (DFT) with Linearized A ug mented Plane Wave Plus Local Orbital method in full potential for a clean symmetric slab of silicon containing two (top and bottom) surfaces. The surfaces were theoretically modeled using supercell technique by stacking a variety of silicon layers along (111) crystallographic direction. In order to make the slab symmetric, two equivalent amounts of vacuums were added on the top and bottom of the Si(111) surfaces. In order to simulate the interface between lead and silicon, thin films of Pb were deposited on the prepared Si(111) surfaces. The calculations were performed in the absence and presence of spin-orbit coupling (SO) for the three phases of top site, T1, and fcc, T4, as well as hcp, H3. Our calculated total energies in agreement with experimental measurements show that the T1 phase, for which Pb atom is located along the Si atom of the first silicon layer, is the most stable phase. For the interface of Pb/Si(111) work function and energy formation were then calculated obtaining the most stable top site phase into account. The Si-Pb bond in the interface has been determined to be sigma.
 • H. Kaviani, A. Ramazani, M. Almasi Kashi Page 181
  Band structure of porous alumina photonic crystal in the Γ X direction was calculated using order-N method. In a comparison of calculated results with experimental data of reflective and absorptive index, the variation of refractive index of alumina in the external region of oxide layer, around the pores were studied. A Gaussian distribution function was adopted for phosphate anions in the external oxide layer and the variation of refractive index and diffusion depth were determined. The structure of the first four bands was calculated using the obtained distribution of refractive index in the external oxide layer for both TE and TM mode. This results show a narrow full band gap in the TM mode.