فهرست مطالب

پیاورد سلامت - سال یکم شماره 1 (پاییز 1386)

مجله پیاورد سلامت
سال یکم شماره 1 (پاییز 1386)

 • تاریخ انتشار: 1386/07/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • منیر عباس زاده قنواتی، زاهد حسین خان، علی اکبر سلیمانی، عباس ربانی، رویا شریفیان صفحه 1
  زمینه و هدف
  کورتیکوستروییدها اثرات سوء بعد از اعمال جراحی غیر قلبی را کاهش میدهند. هدف از اجرای این مطالعه تعیین میزان اثر بخشی تزریق وریدی (6×2میلی گرم) دگزامتازون در کاهش عوارض بعد از عمل جراحی قلبی است.
  روش بررسی
  در یک کارآزمایی بالینی آینده نگر، دوسوکورتصادفی شده با کنترل دارونما 184 بیمار با وضعیت فیزیکی یک و دو، 40-82 ساله برای اعمال جراحی انتخابی گرافت شریان کرونر تحت بیهوشی عمومی مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه نرمال سالین (یک میلی لیتر) و دگزا متازون (2×6 میلی گرم به صورت وریدی) تقسیم شدند و داروی خود را در دو مرحله پیش از جراحی و صبح روز بعد از عمل دریافت کردند. بیماران در فواصل 24 و 48 ساعت بعد از عمل جراحی تا روز مرخص شدن از بیمارستان برای ارزیابی عوارض مورد مطالعه قرارگرفتند.
  یافته ها
  دگزامتازون بروز تهوع (034/0=(P و استفراغ بعد ازعمل را کاهش داده (005/0(P = و سبب افزایش اشتهای بعد از عمل در بیماران می شود (005/0 (P=. همچنین بروز فیبریلاسیون دهلیزی 24 و 48 ساعت بعد از بیهوشی عمومی در بیمارانی که دگزامتازون دریافت کرده بودند نیز کاهش یافت (018/0. (P= دگزامتازون در کاهش درد بعد از عمل تاثیری نداشت.
  نتیجه گیری
  تجویز دگزامتازون وریدی (12میلی گرم در مقادیر تقسیم شده) به منظور کاهش عوارضی چون، تهوع و استفراغ و فیبریلاسیون دهلیزی و افزایش اشتهای بعد ازعمل بیمارانی که تحت جراحی قلبی قرار می گیرند موثر است وتوصیه می شود.
  کلیدواژگان: دگزامتازون، تهوع، استفراغ، اشتها، فیبریلاسیون دهلیزی، گرافت شریان کرونر
 • حمید چوبینه، شعبان علیزاده، محمد کاظم شریفی یزدی، فرهاد واعظ زاده، حسین درگاهی، علی اکبر پورفتح الله صفحات 8-16
  زمینه و هدف
  بیماری تالاسمی یکی از شایعترین بیماری های ژنتیکی انسان است. ژن های تالاسمی در تمام نقاط دنیا، بخصوص در کشورهای روی کمربند تالاسمی از جمله ایران شایع است. با توجه به شایع بودن این بیماری ژنتیکی در ایران و نیاز مبرم این بیماران جهت دریافت خون در نتیجه با هدف بررسی سرولوژیکی بیماران تالاسمی ماژور با دریافت خون مکرر از لحاظ عفونت فعال سیتومگالوویروس این مطالعه انجام گرفت.
  روش بررسی
  دراین مطالعه که به روش مقطعی انجام شد 309 نفر از بیماران تالاسمی زیر 15 سال که به صورت مکرر از مراکز درمانی مختلف خون دریافت می کردند انتخاب شد. برای تعیین عفونت فعال (حضور آنتی بادی IgM) سیتو مگالوویروس از روش الایزا (ELISA) استفاده گردید. همچنین از تعداد 275 نفر فرد غیر تالاسمی زیر 15 سال به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند و پس از انجام ازمایش و ثبت نتایج، از طریق آزمون x2 و با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمایشات و تحلیلهای آماری نشان داد که 9/12% بیماران تالاسمی مورد مطالعه از لحاظ عفونت فعال مثبت بوده و 1/87% موارد نیز منفی میباشد، در حالیکه در گروه کنترل تنها 9/4% موارد مثبت بوده و 1/95% موارد نیز منفی بودند. جداسازی بیماران بر اساس منطقه نشان داد که بیماران ساکن تهران آلودگی بیشتری به این ویروس نسبت به بیماران تالاسمی ساکن شهرستانها دارند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه دریافت خون آلوده به ویروس و یا تضعیف سیستم ایمنی در این بیماران می تواند عامل ایجاد عفونتCMV باشد لذا مراقبت ایمنی از این بیماران و دریافت خون با سرولوژی منفی از نظر سیتومگالوویروس و همچنین بحث والدین خونی می تواند با اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: سیتومگالوویروس، آلودگی، عفونت فعال
 • یوسف عرفانی، رضا صفدری، آرزو راستی، محمد کاظم شریفی یزدی، سید عبدالمجید جهانمهر، حجت یزدانبد، فرشید صادقی گرمارودی صفحات 17-23
  زمینه و هدف
  سپتی سمی یک حالت پاتولوژیک تهدید کننده زندگی است و نیاز به درمان سریع آنتی بیوتیکی دارد، تجویز صحیح آنتی بیوتیک در درمان بیماران و بهبود علائم کلینیکی بسیار حائز اهمیت است. بخش مهمی از باکتری های عامل سپتی سمی را انتروباکتریاسه ها تشکیل می دهند. به همین جهت هدف از این مطالعه بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی انتروباکتریاسه های جدا شده از کشت خون در مراجعه کنندگان بیمارستان شریعتی در سال 83 می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی گذشته نگر بوده که در آن حساسیت آنتی بیوتیکی انتروباکتریا سه های جدا شده از کشت خون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی طی سال 1383مورد بررسی قرار گرفت، با مراجعه به دفاتر و سوابق بیماران از بین یازده هزاروپانصد کشت خون انجام گرفته تعداد هزارودویست مورد مثبت بوده که 138 عدد از آنها متعلق به خانواده انتروباکتریاسه ها بود.
  یافته ها
  در بین 138 بیماری که کشت خون مثبت با آنتروباکتریاسه ها داشته اند، شیوع باکتری های جدا شده به ترتیب عبارت بود از:، Ecoli 74 مورد معادل 6/53%، کلبسیلا، 37 مورد معادل 8/26%، انتروباکتر، 21 مورد معادل 2/15%، سیتروباکتر، چهار مورد معادل9/2%، سالمونلا پاراتیفی، یک مورد معادل 7/0%، پروتئوس میرابیلیس، یک مورد معادل7/0%، بیشترین حساسیت در کل انتروباکتریاسه ها نسبت به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین معادل4/60%، کلرامفنیکل معادل 8/56% و جنتامایسین معادل 3/49% بود و بیشترین مقاومت به ترتیب مربوط به سفالوتین معادل78%، کوتریموکسازول معادل3/62%، و سفتریاکسون معادل5/57% بود.
  نتیجه گیری
  به دلیل وجود اختلاف در مصرف آنتی بیوتیک ها در آزمایشگاه ها و بخشهای بیمارستان به نظر می رسد برای رسیدن به نتایج مناسبتر و انتخاب استراتژی بهتر در مصرف آنتی بیوتیک ها باید همکاری لازم بین آزمایشگاه ها و پزشکان موجود باشد و تجویز داروها با دیسک های آنتی بیوتیک همخوانی داشته باشد
  کلیدواژگان: سپتی سمی، کشت خون، انتروباکتریاسه ها، حساسیت آنتی بیوتیکی
 • محمد مهدی سلطان دلال، سعید واحدی، حجت زراعتی، مریم صلصالی، حمیده نوروز بابایی، تاج الملوک کفاشی، مهشید آراسته صفحات 24-31
  زمینه و هدف
  علی رغم پیشرفت در پیشگیری وکنترل بیماری های منتقله از غذا هنوز هم در بسیاری از کشورها از معضلات سلامت جامعه و نگرانی های مسئولان بهداشتی، مسمومیتها وبیماری های منتقله از مصرف غذای ناسالم می باشد. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی میکروبی کباب و همبرگر (خام و پخته شده) عرضه شده می باشد.
  روش برسی: در طی یک سال سیصد و نود نمونه شامل 195 نمونه خام کباب و همبرگر و 195 نمونه پخته کباب و همبرگر از همان واحد در یک زمان و به تصادفی نمونه برداری شد و به آزمایشگاه ارسال گردید. روش انجام آزمون بر اساس استاندارد ایران به شماره های 356و2394 می باشد.
  یافته ها
  با توجه به آزمونهای انجام شده میکروبی، تمامی نمونه های پخته شده از نظر آلودگی باکتریایی در حد استاندارد بوده و لذا قابل مصرف تشخیص داده شدند. از 165 نمونه کباب خام، نود نمونه برابر 5/54% قابل مصرف و 75 نمونه معادل 5/45% غیر قابل مصرف و از سی نمونه همبرگر خام 22 نمونه برابر 3/73 % قابل مصرف و هشت نمونه معادل 7/26 % غیر قابل مصرف بودند. در بررسی های سرولوژی انجام شده سروتایپ تامپسون در نمونه های کباب و همبرگر بالاترین فراوانی را داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که مصرف کباب و همبرگر پخته شده نگرانی برای مصرف کننده ندارد.
  کلیدواژگان: حساسیت آنتی بیوتیکی کباب، همبرگر، آلودگی میکربی، تهران
 • حسین درگاهی، رضا صفدری، محمود محمودی، نیلوفر محمدزاده صفحات 32-38
  زمینه و هدف
  سنجش نگرش صاحبنظران در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات در نظام سلامت می تواند به عنوان پایه ای جهت برنامه ریزی های راهبردی به کار رود و توسعه و تکامل هر چه بیشتر نظام اطلاعات مبتنی بر فناوری را فراهم آورد. این مطالعه با هدف بررسی نگرش اعضای هیات علمی گروه های مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات در نظام سلامت صورت گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه به شکل مقطعی و توصیفی تحلیلی بوده و ابزار اصلی آن پرسشنامه ای است که میان تعداد 64 عضو هیات علمی گروه مدارک پزشکی تعداد 17 دانشگاه علوم پزشکی کشور توزیع شد که از این تعداد 49 نفر در 15 دانشگاه پرسشنامه را تکمیل و عودت دادند. میزان پاسخ دهی برابر 70 % بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS نسخه 0/12 استفاده شد
  یافته ها
  از دیدگاه اکثریت اعضای هیات علمی گروه مدارک پزشکی دانشگاه هایعلوم پزشکی کشور مهمترین موانع ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به ترتیب عبارت است از قابلیت کم تجهیزات و سیستم های اطلاعاتی موجود، بازگشت کم سرمایه گذاری های انجام شده در این زمینه، پذیرش ارائه کنندگان خدمات سلامت، فقدان بودجه مناسب و فقدان استانداردها. هم چنین نگرش این افراد درخصوص ویژگی های معماری مناسب نظام ملی اطلاعات الکترونیک سلامت و افزایش اثر بخشی فناوری در نظام اطلاعات سلامت کشور ارائه گردید.
  نتیجه گیری
  استفاده از دیدگاه متخصصان، صاحب نظران و اعضای هیات علمی رشته مدارک پزشکی دانشگاه ها موفقیت فناوری اطلاعات در نظام سلامت را تضمین می کند. دیدگاه این افراد می تواند به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی راهبردی در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توسعه فناوری اطلاعات، نظام سلامت، صاحب نظران
 • وحید چنگیزی، معصومه میرعشق ا..، سید جواد قاضی میر سعید صفحات 39-44
  زمینه و هدف
  یکی از شاخصهای سلامت در انسان، طبیعی بودن تعداد و ابعاد سلول های خونی است. بنابراین بررسی تعداد و ابعاد سلول های خونی می تواند عامل مهمی در تشخیص بیماری ها باشد. امروزه دستگاه های شمارنده سلول های خونی برای شمارش و تعیین غلظت عوامل خونی به طور گسترده استفاده می شوند. عدم اجرای کنترل کیفی این سیستم ها سبب محاسبات نادرست و ارائه نتایج نادرست و تشخیص اشتباه خواهند شد. هدف از این مطالعه بررسی ضرورت کنترل کیفی دستگاه های شمارنده سلول های خونی در آزمایشگاه های تشخیص طبی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی و در محیط آزمایشگاه به بررسی کنترل کیفی دستگاه های شمارنده سلول های خونی پرداخت. در این مطالعه میزان گلبول های سفید (WBC)، قرمز (RBC)، هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت (HCT) و همچنین حجم متوسط سلولی (MCV)، غلظت متوسط هموگلوبین سلولی (MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین در حجمی از گلبول های قرمز (MCHC) با روش استاندارد Brittin روی شش دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها قبل و بعد از اعمال کنترل کیفی جمع آوری می گشتند و با روش آزمون آماری t- student و نرم افزار SPSS مورد آنالیز می شدند.
  یافته ها
  با کنترل مقادیرعوامل خونی شامل میزان گلبول های سفید، قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و همچنین حجم متوسط سلولی، غلظت متوسط هموگلوبین سلولی و غلظت متوسط هموگلوبین در حجمی از گلبول های قرمزشش مرکز انتخابی دارای ناهمگونی جواب در یک با چند عامل تکرار آزمون دردو روز متوالی بودند(05/.P<).
  نتیجه گیری
  با انجام کنترل کیفی دستگاه های شمارنده سلول های خونی می توان عدم صحت جواب دستگاه های شمارنده سلول های خونی را ارزیابی کرد. بدین ترتیب مسیر تشخیص بیماری را اصلاح کرد. عوامل ایجاد کننده خطا در این مطالعه شامل خطا در حجم نمونه، عوامل بیولوژیکی، خطای رقیق سازی و به کارگیری محلول نا مناسب بودند.
  کلیدواژگان: کنترل کیفی، سلول های خونی، تست بریتین
 • رویا شریفیان، مرجان قاضی سعیدی صفحات 45-51
  زمینه و هدف
  در سالهای اخیر اقدامات بسیاری جهت مکانیزاسیون بیمارستانها به عمل آمده است که این اقدامات پراکنده باعث شده تا ضمن استفاده از نرم افزار های مختلف در بیمارستانها اطلاعات متفاوتی وارد سیستم و نگهداری شود که در بعضی از مواقع از ارزش اطلاعاتی چندانی بر خوردار نیستند. هر گاه فرایند تهیه و تولید اطلاعات نتواند جامعه استفاده کننده را در امر پژوهش های علمی تغذیه کند نظام دچار ناتوانی خواهد شد در نتیجه پیش نیاز اساسی برای دگرگونی در تصمیم گیری ها لازم فراهم نخواهد شد در این راستا وضعیت بهره گیری از نرم افزار های بخش مدارک پزشکی خصوصا در واحد های پر تراکم پذیرش و بایگانی می تواند در ارائه راهکارهای اصولی در جهت کاهش نواقص ثبت و نگهداری اطلاعات پزشکی مهم و موثر می باشد.
  روش بررسی
  این بررسی به صورت مقطعی در بخش بایگانی و پذیرش واحد مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده و با استفاده از چک لیست و با مراجعه مستقیم به بیمارستانها نسبت به جمع آوری داده ها اقدام و با استفاده از روش های آمار توصیفی تحلیلهای لازم انجام گردید.
  یافته ها
  به طور کلی بیمارستان تخصصی با میزان بهره گیری 06/49 % نسبت به بیمارستان های عمومی با 73/40 % از وضعیت بهتری بر خوردار می باشند و در 7/66% ایمنی داده ها و ارتباط داده های ورودی و بازیابی شده در نظر گرفته شده است. بخش بایگانی بعضی از بیمارستانهای تحت مطالعه فاقد سیستم مکانیزه بوده اند.
  نتیجه گیری
  استفاده از سیستم مکانیزه درواحد های پذیرش و بایگانی بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران کم بوده و حتی سیستم موجود کارایی لازم را در ثبت اطلاعات بیمارستانی مربوط به بیمار را ندارد. بعضی از بیمارستانها در بخش بایگانی خود فاقد این سیستم می باشند و عدم وجود سیستم باعث اتلاف بسیار زیاد زمان جهت بازیابی اطلاعات پزشکی می شود.
  کلیدواژگان: بهره گیری، نرم افزار، بخش مدارک پزشکی
 • غلامرضا بابایی، علیرضا سلطانیان، حمیدرضا خلخالی، مصطفی ربیعیان، فاطمه بحرینی، محمد افخمی اردکانی صفحات 52-58
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت یکی از شایعترین بیماری متابولیک بوده ومنجر به عوارض ناتوان کننده می شود. طبق برخی مطالعات، گزارش شده است که تقریبا نیمی از بیماران دیابتی نوع دو از بیماری خود اطلاعی ندارند. این عدم آگاهی موجب پیشرفت بیماری دیابت در افراد می شود. لذا این مطالعه به منظور تعیین میزان سطح آگاهی مردم بندر بوشهر از بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن انجام گردیده است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی، بر روی 719 نفر از افراد غیر دیابتی بالای 18 سال ساکن بندر بوشهر درسال 1384انجام گرفت. روش نمونه گیری در این مطالعه به صورت چند مرحله ای تصادفی ساده و. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه 39 سئوالی بود. داده ها با استفاده از آزمونهای t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون لجستیک چند متغیره و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 05/10 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. روایی (Validity) پرسشنامه با استفاده از نظرات محققان مرکز تحقیات دیابت یزد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ حدود 76% تعیین گردید.
  نتایج
  در این مطالعه 719 نفر معادل 417 مرد و 302 زن، با میانگین سنی 48/11 ± 13/40سال (میانگین سنی مردان 93/12 ±8/40 و میانگین سنی زنان 03/9±19/39) مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین و انحراف معیار امتیاز سطح آگاهی افراد به ترتیب برابر 96/16 و 29/6 می باشد. سطح آگاهی مردان نسبت به زنان بیشتر بوده (001/0 P=)و با افزایش سن، میزان آگاهی افراد کاهش می یابد (001/0 P=؛ 203/0- r=). در این مطالعه سطح آگاهی افراد با میزان سواد ارتباط مستقیم داشت (01/0P=؛ 07/0r=)و میزان آگاهی افراد مجرد و متاهل از دیابت یکسان نبود(042/0P=).
  نتیجه گیری
  آگاهی و دانش افراد در خصوص شناخت بیماری دیابت وعوارض ناشی از آن در سطح پایین بوده و نیاز به آموزش بیشتر در این زمینه دارند
  کلیدواژگان: مدل های عمومی خطی
|
 • Abbaszadeh M., Hosainkhan Z., Soliemani A., Rabbani A., Shareafean R. Page 1
  Introduction
  Corticosteroids decrease side effects after noncardiac elective surgery. The aim of this study was to determine the prophylactic effects of IV dexamethasone (6mg×2) in preventing side ef­fects after cardiac surgery.Methods and Materials: In a randomized, double blinded, placebo-controlled study 184 ASA physical status I or Il patients ranging 40-82 undergoing coronary revascularization surgery were enrolled in Imam Khomeini Hospital, medial sciences university of Tehran.Dexamethasone (6mg/mL) or saline (1mL) was administered after the just before surgery and a second dose of the same study drug was given on the morning after surgery. The patients were assessed at 24 and 48h intervals after surgery as well as at the time of hospital discharge, to determine the incidence and severity of postoperative side effects.
  Results
  Dexamethasone significantly reduced the incidences of nausea (P=0.034) and vomiting on the first postoperative day (P=0.005). In addition, dexamethasone significantly improves appetite on the first postoperative day (P=0.005). The corticosteroid decreased the incidences of atrial fibrillation AF (P=0.018) in the postoperative period. However, the corticosteroid failed to decrease the incidences postoperative pain.
  Conclusion
  dexamethasone (12 mg in divided doses) is suggested in reducing nausea and vomiting, decreases of atrial fibrillation and improving appetite after cardiac surgery.
 • Choobineh H., Alizadeh Sh, Sharifi Yazdi Mk, Vaezzadeh F., Dargahi H., Pourfatolah Ak Pages 8-16
  Background
  With due attention to the prevalence of thalassemia in Iran and patient's importunate needs for blood intake, this study aimed to inspect contaminations due to repeated blood transfusion which does not sift in blood donation. One such contamination is cytomegalovirus infection, which is an important pathogen in immunosuppressive patients or receivers of transplanted organs.
  Methods
  This cross sectional study was conducted on 311 thalassemia patients under age of 15 yr who was receiving blood from Hospitals in Tehran and Noorabad Mamasani repeatedly. To determine active infection (presence of IgM antibodies) of cytomegalovirus, ELISA method was used. In addi­tion, 225 healthy people under age of 15 yr were studied as testified group and finally all data were analyzed using SPSS ver. 11.5.
  Results
  12.9 % of patients were positive from the view point of active infection. Regional separation of patients showed that the patients resided in Tehran are more contaminated to this virus than patients of other cities.
  Conclusion
  The range of cytomegalovirus active infection in thalassemia patients is high. One reason might be the infected blood intake or immunosuppressant (weakness of immune system) in patients, there­fore immunity care of these patients and negative serologic blood intake with respect to and also he­matic parents (parents with the same blood) are important.
 • Erfani Y., Safdari R., Rasti A., Sharifi Yazdi Mk, Jahanmehr Sah, Yazdanbod H., Sadeghi F. Pages 17-23
  Background
  Septicemia is a life threatening status and needs rapid antibiotic treatment. Enterobacteri­acea are one of the most important causes of septicemia. So this study is therefore aimed to evaluate antibiotic sus­ceptibility of enterobacteriacea isolates in blood cultures in Shariati Hospital, Tehran, Iran.
  Methods
  This retrospective study was performed on 138 patients with positive blood culture in Shariati Hospital, Tehran, Iran in 2004, using disk diffusion and Macfarland standard.
  Results
  Prevalence of isolated enterobacteriacea was respectively E. coli (n=74, 53.6%), Klebsiella (n=37, 26.8%), Enterobacter (n=21, 15.2%), Citrobacter (n=4, 2.9%), Salmonella paratyphi (n=1, 0.7%) and Proteus mirabilis (n=1, 0.7%). The most antibiotic susceptibility among enterobacteriaceaes was ciprofloxacin (60.4%), cloramphenicol (56.8 %) and gentamycin (49.3%). The most antibiotic re­sistance were seen among cephalotine (78%), cotrimoxazole (62.3 %) and ceftriaxon (57.5 %).
  Conclusions
  Due to dissimilarity between antibiotic consumption in laboratories and hospitals, it seems that to reach more proper conclusions and choosing better strategy for antibiotic consumption, cooperation should be between laboratories and physicians, plus synergism between drug prescription and antibiotic discs in laboratories.
 • Soltan Dallal Mm, Vahedi S., Zeraati H., Salsali M., Norooz Babaei H., Kaffashi T., Arasteh M. Pages 24-31
  Introduction and
  Objectives
  Despite the advances in the control of food-borne diseases, still one of the dilemmas in the health of most societies and a matter of concern for health authorities is food poi­soning and food-borne diseases by unsafe foods.
  Materials And Methods
  In total 390 samples, including 195 samples of raw kebabs and hamburgers and 195 samples of the cooked ones were gathered from shops, sampling raw and cooked meat at the same time, and they were sent to the laboratory for testing, over a period of one year. The methods used for the tests were based on the Iranian National Standard procedures, numbers 356 and 2394.
  Results
  All the cooked specimens had bacterial contamination in acceptable standard levels and there­fore were considered consumable. From the 165 raw kebab samples, 90 samples (54.5%) were con­sumable but 75 samples (45.5%) were not fit for consumption, where from 30 raw hamburger samples, 22 samples (73.3%) were consumable and 8 (26.7%) were inconsumable. In serological evaluations, Thompson serotype had the highest prevalence in kebab and hamburger samples.
  Conclusion
  The results of present study show that there is no reason for concern in consuming cooked kebabs.
 • Dargahi H., Safdari R., Mahmoudi M., Mohammadzadeh N. Pages 32-38
  Background
  Study of the attitudes of health information management experts in health systems could be regarded in order to maximize utilization of information. The research reported here aimed to study of attitudes of medical records departments in Iran about mechanisms of development of health care system information technology.
  Material And Method
  A cross- sectional research was developed by a questionnaire to study the atti­tudes of medical records departments of 17 universities by mail in Iran. 49 of them completed the questionnaire and returned it to us. Therefore the response rate was 70 percent. The data were saved by SPSS software and analyzed by statistical method.
  Results
  Faculty members of universities of medical sciences believe that the must hindrances of de­velopment of electronic health records in Iran are low budget and lack of standards.
  Conclusion
  Utilization of health information management experts attitudes could be assured the im­provement of health care information technology.
 • Changizi V., Mireshgholah M., Ghazi Mirsaeid Sdj Pages 39-44
  Background And Aim
  Blood cells have an important role in human healthy, so their shapes and numbers are defined as human healthy indexes. These factors are measured by cell counter machines. Presenting a high quality report according to cell counters output is dependant on their operational accuracy. Therefore it was necessary to do a study on quality control of blood cell counter machines in selective medical laboratories of Tehran.Method of study:This study was an experimental type in selective medical laboratories of Tehran. "Brittin method" was used as a general method for 6 selective machines over WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH and MCHC. In this method red blood cells index stability with EDTA, in 4oC for 24 hour is assessed. Data was collected before and after quality controls and finally data analysis was done by T- student (paired samples T test) method and SPSS software.
  Results
  Using Brittin method showed all selective machines had significant differences before and after quality control in one or more quality factors (P-value< 0.05).
  Conclusion
  Quality control can show inaccuracy in cell counter machines output and finally inaccuracy over patient blood tests. By this subject we can have high quality diagnosis. This study showed parameters producing errors are error in sample volume, biological factors, error in concentration and using bad solutions.
 • Sharifian R., Ghazi Saedi M. Pages 45-51
  Background
  In recent years lots have been done for hospital automation but this non harmonized ac­tions leads to different software usage and entrance of different data into the system when partly is not useful. In this way, usage of soft wares in medical records specialty in the high loaded reception and recording will decrease defect in registration and storage of medical data. Using computerized system which cover applied soft wares could decrease many problems in medical data records. Any research in medical record area needs to be fed with data there fore it should be to use and evaluation of comput­erized systems.
  Method
  This cross sectional study was conducted in reception and recording department teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Iran, using check list and direct collection of the data in the hospital. We used descriptive statistics tools to analysis the data.
  Results
  Specialized hospital and general hospital use computerized system for medical record with percents of 49.06% and 40.73% respectively. search of the input data and output data were considered as 66.7%.
  Conclusion
  The usage of automation in reception and recording departments of TUMS hospitals was low and even the operating system was not capable to register the patients data. Even though a few humble of systems in medical records awards were set which would be the source of some problems is saving and processing the data.
 • Babaee Qr, Soltanian Ar, Khalkhaly Hr, Rabieian M., Bahreini F., Afkhami Ardekani M. Pages 52-58
  Backgound: Approximately half of the diabetics population type 2 are not aware of their disease. Lack of awareness can lead to development of diabetes and increase cost of treatment. The aim of this survey was to determine the level of population awareness in Bushehr port in south of Iran in Bushehr prov­ince.
  Methods
  In this cross-sectional study, 719 subjects (417 male and 302 female) aged over 18 years old, without diabetes and inhabitant in Bushehr port in 2005 were assessed. Multi-stage random simple sampling was used. A 39 question questionnaire was used with validity checked by researchers in Yazd Diabetes Research Center and reliability alpha-cronbach=75%.The data were analyzed with independ­ent t-test, pearson correlation coefficient, ANOVA and Multiple Logistic Regression models by SPSS package ver. 10.05.
  Results
  Mean and SD of scores of subjects knowledge levels were 16.96 and 6.29, respectively. The levels of male's awareness rate was more than female's (P=0.001). There was indirect relation between subjects awareness and their age (r=-0.203, P=0.001) and direct relation between awareness and the level of education (P=0.01, r=0.07).The mean of awareness scores was not similar between singles and married (P=0.042). Awareness regarding fundamental diabetes disease, primary symptoms, early com­pli­ca­tions, delay complications, diet awareness was low and concerning controlling methods of diabetes was high.
  Conclusion
  Awareness in relation to fundamental and complications of diabetes disease was low, so the people need more education about diabetes.