فهرست مطالب

مجله علوم دانشگاه تهران
سال بیست و هشتم شماره 2 (بهمن 1381)

 • تاریخ انتشار: 1381/11/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اثر میدان های الکترومغناطیس یکنواخت(50، 100، 200 و 400 گاوس) با فرکانس 100هرتز بر پروتئین های سرم خون و بافت کبد و طحال موش نژادBalb/C
  فرحناز انصاری، کاظم پریور، نعمت ا& گلستانیان صفحه 2
  دراین تحقیق اثرات هریک از میدان های الکترومغناطیسی با شدت های 400,200,100,50 گاوس و فرکانس100هرتز روی پروتئین های اصلی سرم خون و بافت های کبد و طحال موشهای ماده بالغ نژاد Balb/C مورد بررسی قرار گرفت. این میدان ها مدلی از میدان های مغناطیسی رایج در جوامع بشری است, و در این مطالعه شرایط کاری برخی مشاغل و وضعیت انسان در آن مکان ها باز سازی شده است. با استفاده از سیستم پیچه های هلمهولتز، میدان های مغناطیسی یکنواختی ایجاد شد. بدین منظور، چهار گروه تجربی(24=(n یک هفته بطور مداوم درمعرض میدان های مورد نظرقرار گرفتند و نتایج با گروه های شم(6=n) و کنترل(6=n) مقایسه گردید. بررسی های الکتروفورتیک روی پروتئین های سرم خون نشانگر کاهش معنی دار در میانگین آلبومین(0001/0p <) و افزایش معنی دار گاماگلبومین سرم خون (05/0p<) در موشهایی است که در میدان مغناطیسی با شدت 50 گاوس قرار داشته اند، ولی میانگین گلبولین های آلفا یک، آلفا دو و بتا در گروه های مختلف تفاوت معنی داری را نشان نمی دهند. بررسی ساختار بافتی کبد بیانگر افزایش معنی دار1(05/p<)در تجمع سلولهای منونوکلئار، قطر هپاتوسیت ها و قطر هسته هپا توسیت ها در گروه هایی است که در معرض میدانهای مغناطیسی 50 و 100 گاوس قرار داشته اند و میانگین تعداد سلولهای کوپفر در گروهی که در معرض میدان 50 گاوس قرار گرفته بودندکاهش معنی داری (05 /0p<) پیدا کرده است. همچنین, بررسی هیستولوژیک بافت طحال بیانگر افزایش معنی داری (05/0p<) در تعداد سلولهای مگاکاریوسیت و قطر پولپ های سفید در میدانهای با شدت 50 و 100 گاوس می باشد. به این ترتیب باتوجه به اینکه عامل مدت زمان میدان دهی در کلیه مراحل ثابت بوده,نتایج نقش شدت اثر میدان دهی, بخصوص در میدانهای 50 و 100 گاوس, مثبت می باشد.
  کلیدواژگان: بافت کبد و طحال، پروتئین های سرم خون، موش سوری نژاد Balb/C، _ میدان الکترومغناطیسی
 • ویژگی های سلولهای کلون شده پرولاکتینGH3/B6 در شرایط Invitro
  حوری سپهری، ساطین صالحی، یاسمن رسولی صفحه 3
  دراین پژوهش نشان داده شده است که سلولهای کلون شده از دودمان GH3/B6 که یک زیر مجموعه از سلولهای GH3 که از تومور هیپوفیزی موش مشتق شده اند در محیط کشت Hams F12 به صورت یک لایه رشد می کنند. رشد این سلولها در محیط کشت طی 6 الی 8 روز به صورت تصاعدی می باشد و سپس رشد آنها آهسته می شود اما هرگز به مرحله سکون نمی رسد و تقسیم سلولها ادامه دارد. با استفاده از میکروسکوپ اینورت رشد این سلولها را به صورت لایه تک سلولی، تقسیمات مکرر و سلولهای شناور مشاهده کردیم. مشاهده سلولها با میکروسکوپ الکترونی در شرایط کنترل نشان می دهد که در کشت اولیه سلولها کوچک، تعداد گرانولهای ترشحی کم و نسبت هسته به سیتو پلاسم بالا می باشد در این سلولها پلی زومها فراوان و به صورت آزاد در سیتوپلاسم وجود دارند، شبکه آندوپلاسمیک گسترش فراوان دارد و دستگاه گلژی نیز با واحدهای نزدیک به هسته دیده می شود. رتیکولوم صاف در سلولهای GH3 طویل و دارای وزیکول های کوچک می باشد. پژوهش های دیگر نشان داده است که این سلولها از نظر ترشح پرولاکتین دارای همان ویژگی های سلولهای طبیعی هستند یعنی ذخیره پرولاکتین در سلولهای دودمان GH3 موجود و نوروپپتید TRH می تواند ترشح پرولاکتین را درآنها افزایش دهد این تاثیر در دو مرحله در این سلولها دیده می شود. ابتدا ترشح PRL بوسیله اثر TRH سریع است که علت آن مربوط به تحریک آزاد شدن پرولاکتین ذخیره در این سلولها می باشد. مرحله دوم تاثیر TRH بر ترشح PRL پس از سنتز آن بوسیله سلولهای GH3/ B6 مشخص می شود که با تاخیر انجام می گیرد.
  کلیدواژگان: ترشح هورمون پرولاکتین، سلولهای کلون شده پرولاکتین
 • بررسی اثر هروئین بر جنین موشهای سوری Balb/C معتاد
  آزیتا سخنور، سیمین فاضلی پور صفحه 8
  هروئین یکی از انواع اپیاتهاست که در حال حاضر به عنوان اعتیادآورترین ماده مخدر در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده با عبور از سد جفتی می تواند بر جنین والدین معتاد نیز اثر بگذارد. میزان تاثیر آن بر جنین والدین معتاد به عواملی مانند میزان، زمان مصرف و مراحل مختلف بارداری، قبل از آن و طول زمان اعتیاد والدین بستگی دارد. در پژوهش حاضر، هروئین، به عنوان یک ماده مخدر، انتخاب و اثرات آن بر جنین موش سوری Balb/C معتاد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. موشهای نر و ماده (30-25 گرم) به گروه های مختلف آزمایشی، شم و کنترل، 10= n، بر مبنای زمان اعتیاد والدین و میزان مصرف طبقه بندی شدند. دز انتخابی از می نیمم 0.1 میلی گرم / میلی لیتر تا دز کشنده برای جنین و والدین می باشد که به صورت درون صفاقی تزریق شد بررسی ها، عدم گامت زائی، کاهش گامت زائی، عدم تمایل جنسی، کاهش تمایل جنسی، مرگ جنین و والدین را شامل می باشد، کاهش معنی داری بین وزن جنین و طول فرق سر - نشیمنگاه بین گروه های آزمایشی با کنترل و شم 0.001 <‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍P و ناهنجاری هائی نظیر زوائد انگشتی، آشفتگی در قطبیت اندامهای حرکتی، خونریزی های زیر پوستی و جنین آتروفی مورد مطالعه قرار گرفت.
  کلیدواژگان: اعتیاد، هروئین، جنین موش سوریBalb/C، ناهنجاری
 • مدهای الکترومغناطیسی تحریک شده در لیزر الکترون آزاد با هندسه دورانی
  مجتبی (فرزین) آقامیر صفحه 11
  در این مقاله امواج الکترومغناطیسی تولید شده در یک لیزر الکترون آزاد با هندسی دورانی بررسی شده است. در این مدل در اثر عبور یک پرتو الکترونی دورانی در فضای داخل یک موجبر هم محور که در آن میدان مغناطیسی Wiggler اعمال شده مدهای الکترومغناطیسی تحریک می شوند. معادله پاشندگی برای مدهای مغناطیسی عرضی محاسبه شده است. از بررسی محتوی معادله پاشندگی چنین حاصل می شود که ناپایداری ها در حوالی فرکانس هایی رشد می کنند که محل تلاقی مدهای پرتو الکترونی و مدهای موجبر است.
  کلیدواژگان: لیزر الکترون آزاد، معادله پاشندگی، میدان Wiggler
 • امید میرشمسی کاخکی، جمشید درویش صفحه 151
  دراین مطالعه با استفاده از29 صفت مورفولوژیک(صفات ظاهری و صفات ژنیتالیک درجنس نر و ماده) ساختار کلادیستی17 خانواده از راسته عنکبوتها(Arachnida: Araneae) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. دراین تحلیل فرضیات کلاسیک همساختی درصفات از دیدگاه فیلوژنتیک مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته اند. خویشاوندی فیلوژنتیک این17 تاکسون با به کارگیری روش های کلادیستی عددی(روش سازگاری و پارسیمونی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در کلادوگرام پایانی9 گروه تک نیا(کلاد) نمایان شده است و کوتاهترین درخت گزینش شده همبستگی میان تاکسون ها را به این شکل نشان می دهد: (((((((THERIDIIDAE,LINYPHIIDAE),ARANEIDAE),ULOBORIDAE),(LYCOSIDAE,((SPARASSIDE, PHILODROMIDAE,THOMISIDAE)),((SALTICIDAE, CLUBIONIDAE),(PRODIDOMIDAE, GNAPHOSIDAE))))), ERESIDAE),((SCYTODIDAE, PHOLCIDAE), DYSDERIDAE)), ATYPIDAE).
  کلیدواژگان: پارسیمونی، همساختی، تک نیایی، سازگاری، عنکبوت، کلادیستیک
 • فرزانه صابونی، معصومه فیروزی صفحه 193
  هیپوکامپ مرکز یادگیری و حافظه می باشد که در برخی بیماری های نورودژنراتیو نظیر آلزایمرتحت تاثیر قرار می گیرد. کشت برش های نازک و یا سلولهای جدا شده از هیپوکامپ در شرایط آزمایشگاه جهت مطالعات بیولوژی ملکولی، تمایز و تکامل سلولی و بررسی تغییرات بیوشیمیایی و ژنتیکی ناشی از تاثیر داروهای مختلف و کمبود اکسیژن در رابطه با بیماری های نورودژنراتیو و پیری بسیار حائز اهمیت می باشد. تجزیه سلولها به طرق مختلف از جمله با تاثیرآنزیمهای پروتئازی نظیر تریپسین و یا پاپائین و یا از طریق مکانیکی انجام می پذیرد. همچنین کشت سلولهای هیپوکامپ بر روی کف چسبنده نظیر کلاژن و یا پلی لایزین و استفاده ازفاکتورهای رشد عصب (NGF) انجام گرفته است. در این مطالعه سلولهای هیپوکامپ از طریق تجزیه مکانیکی سلولها، بدون حضور کف چسبنده و در محیط فاقد NGFکشت داده شده است و نتایج نشان می دهد که حضور کف کلاژن و فاکتور رشد عصب الزامی نیست و تمایز سلولها پس از یک هفته کامل می گردد. کشت سلولهای هیپوکامپ را می توان بمدت طولانی حفظ کرد.
  کلیدواژگان: هیپوکامپ، تجزیه سلولی، کشت اولیه سلولی
 • جلال جلالی سندی صفحه 205
  در این بررسی با استفاده از روش های جراحی نقش اندامهای پیوست دستگاه تناسلی در تولید مثل پروانه مرکبات Papilio demoleus مورد ارزیابی قرار گرفت. مجموعه کیسه ذخیره اسپرم (اسپرماتیکا+ غده اسپرماتیکا) و غده ضمیمه از مهمترین اندامهای تولید مثلی این حشره بشمار می روند. حذف یا پیوند این اندامها در پروانه های جفتگیری نموده و باکره نشان می دهد که کیسه ذخیره اسپرم تخمگذاری را بدلیل دارا بودن اسپرم فعال و متحرک در خود تنظیم میکند. بنابراین وجود اسپرم فعال نقش اساسی در تحریک تخمریزی را در این گونه برعهده دارد. در این میان بخش غده‎ای کیسه ذخیره اسپرم با تراوشات تغذیه ای فعالیت اسپرم را سبب می‎گردد. غدد ضمیمه نیز در این حشره یک نوع ماده چسبنده برای چسبانیدن تخمها بر سطوح ترشح می‎نماید و هیچگونه نقشی در تخمریزی ندارد.
  کلیدواژگان: پروانه مرکبات، غدد ضمیمه، کیسه ذخیره اسپرم
 • صادق فرهی آشتیانی، مجید مهدیه صفحه 215
  کیست قرمز رنگ جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس(Haematococcus pluvialis) در محلول غذائی و شرایط تحت کنترل اتاقک رشد(100 میلی لیتر محیط کشت) و یا فضای باز گلخانه (8 لیتر محیط کشت) کشت داده شده تا به وسیله آن تاثیر فرم ازت بر رشد و تولید کتوکارتنوئید آستاگزانتین، مورد بررسی قرار گیرد. آزمایش کوتاه مدت در اتاقک رشد، نشان داد که جلبک های پرورش یافته در شرایط مصرف ازت نیتراتی، در مقایسه با آنهائی که تحت شرایط تغذیه ازت آمونیومی بودند، آستاگزانتین بیشتری تولید کردند. در ظرف دو هفته اول کشت، در شرایط مصرف ازت آمونیومی، جلبکها فقط به صورت رویشی افزایش یافته و آستاگزانتین تولید نکردند؛ ولی در روزهای باقیمانده دوران کشت، کلیه انها به کیست رفته و کارتنوئید تولید کردند. در ظرف 32 روز جلبکهایی که در شرایط تغذیه ازت آمونیومی کشت داده شده بودند، تعداد سلول و آستاگزانتین بیشتری تولید نمودند، و با مصرف نمک فسفات آمونیوم، بیشترین تعداد سلولها به دست آمد. به علاوه بیشترین رشد رویشی در تبعیت از مصرف نمکهای مختلف آمونیوم، به شدت تحت تاثیر زمان انکوباسیون بوده، که علت آن شاید به متغیر بودن زمان لازم برای تغییر تیپ های مختلف سلولی و فعالیت آنها مربوط باشد که آن هم ممکن است به تغذیه ازت و فسفر ارتباط داشته باشد.
  کلیدواژگان: آستاگزانتین، ریز جلبک، شکل ازت، هماتوکوکوس پلوویالیس
 • جواد حامدی، فریدون ملک زاده صفحه 225
  اثر روغن کبد کوسه چانه سفید، کوسه ماهی غالب خلیج فارس و دریای عمان (Carcharhinus dussumieri)، بر رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین درمحیط کمپلکس دارای آرد سویا، دکسترین و نمک های معدنی بررسی شد. طول دوره فرمانتاسیون264 ساعت، دور شیکر240 rpm، درجه حرارت oC30 و pH اولیه 8/6 بود. روزانه مقدار اریترومایسین، بیوماس، pH، سوبستراهای باقیمانده(دکسترین و روغن) درمایع فرمانتاسیون اندازه گیری شد. همچنین نوع و فراوانی اسیدهای چرب روغن کوسه تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که تولید اریترومایسین درمحیط دارای روغن کوسه ماهی59/2 برابر بیشتر از محیط بدون روغن بوده است. همچنین در محیط دارای روغن میزان مصرف دکسترین کمتر از محیط شاهد بوده است. بین تولید اریترومایسین و تولید بیوماس درمحیط دارای روغن همراهی وجود داشته است. به نظر می رسد روغن کبد کوسه ماهی می تواند به عنوان بخشی از منبع کربن و انرژی و احتمالا پیش ساز برای سنتز اریترومایسین درS. erythraea عمل کند.
  کلیدواژگان: اریترومایسین، روغن، خلیج فارس، کوسه ماهی چانه سفید (Carcharhinus dussumieri)
 • رسول سلیمانی، علیرضا اشرفی صفحه 251
  بهاتاچاریا و موخرجی (1990) مفهوم? - زوج را در ادامه کار دسکینز روی ساختار زیرگروه های بیشین، یک گروه متناهی ارائه نمودند. ژائو در سال 1995 نشان داد که برای هر زیر گروه بیشین M از گروه متناهی G، حداقل یک? - زوج نرمال بیشین متناظر با M می توان یافت. گروه G راn - زوج می نامیم هرگاه که در آن مجموعه تمام? - زوج های G می باشد. در این یادداشت ثابت می کنیم G، گروهی?1- زوج است اگر و تنها اگر G دوری از مرتبه توانی از یک عدد اول باشد. به علاوه نشان می دهیم که هیچ گروهی با دقیقا دو? -زوج وجود ندارد. در پایان نشان می دهیم که به ازای3 ‚2، گروهی دقیقا با n،? - زوج وجود دارد.
  کلیدواژگان: زوج بیشین، گروهn، زوج
 • حمیدرضا ملکی، ماشااله ماشین چی، محمدعلی یعقوبی صفحه 259
  یکی از روش های برخورد با مساله انتخاب که شامل داده های کیفی است استفاده از برنامه ریزی کیفی می باشد. در نتیجه استفاده از برنامه ریزی کیفی، حل مساله انتخاب منجر به حل یک مساله برنامه ریزی صحیح می شود. اما در عمل دو ضعف عمده بر این نوع برخورد وجود دارد. ضعف اول زمانی است که داده های مساله زیاد باشند که در اینصورت با یک مساله برنامه ریزی با اندازه بزرگ مواجه می شویم و ضعف دیگر آن عدم توانایی بررسی وجود ناسازگاری در داده های مساله می باشد. در این مقاله الگوریتمی ارائه شده است که وقتی داده ها زیاد باشند از لحاظ محاسباتی و سرعت قابلیت بالایی دارد و علاوه بر آن وجود ناسازگازی در داده های ورودی را نیز تشخیص می دهد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی صحیح، برنامه ریزی کیفی، مجموعه های فازی، مساله انتخاب