فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 86 (پاییز 1386)

مجله دانشکده پزشکی اصفهان
پیاپی 86 (پاییز 1386)

 • 110 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/12/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقاله پژوهشی
 • مهدی سالک اردستانی، نوشین رستم پور، مهین هاشمی پور، سیدمحسن حسینی، محمدحسن مودب، حسام حسن زاده کاشانی، پونه معمار اردستانی، حسین نژادنیک، زهرا عبدیزدان صفحه 1
  مقدمه
  در دسترس داشتن یک مرجع بومی، جدید و قابل اعتماد برای دانستن سن مراحل مختلف بلوغ به منظور تعیین زودرس یا دیررس بودن آن، در هر جامعه ای ضروری می باشد؛ چرا که عوامل جغرافیایی، نژادی، تغذیه و وضعیت اجتماعی- اقتصادی در سن شروع بلوغ موثر است. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین سن مراحل مختلف بلوغ در دختران شهر اصفهان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه ی مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چند مرحله ای در سال 85-84 در 3204 دانش آموز دختر 17-5/5 ساله در شهر اصفهان انجام شد. مراحل مختلف بلوغ از طریق مشاهده و معاینه توسط متخصص غدد کودکان بر اساس جدول تانر ثبت گردید. قد، وزن و ضخامت چین پوستی اندازه گیری و ثبت شد. در صورت رخ دادن منارک، سن منارک نیز ثبت گردید. سپس با استفاده از آزمون آماری covariance تفاوت این شاخص ها با مراحل مختلف بلوغ محاسبه گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن تلارک 37/1±46/10، پوبارک 30/1±15/11 و منارک 15/1±56/12 سال بود. ارتباط معنی داری بین مراحل مختلف بلوغ با شاخص توده ی بدنی و ضخامت چین پوستی مشاهده شد (01/0p)
  کلیدواژگان: بلوغ، تلارک، پوبارک، متارک
 • حسن آذری، محمد قاسم گل محمدی، ابراهیم اسفندیاری، محمد مردانی، برنت آلان رینولدز صفحه 9
  مقدمه
  شناخت عوامل موثر در افزایش نورون زایی سلول های بنیادی عصبی برای جایگزینی نورون های از دست رفته در بیماری های عصبی از اهمیت زیادی برخوردار است. کشت سلول های بنیادی عصبی روشی مطلوب در شناخت این عوامل به نظر می رسد ولی در آنالیز سلولی باید از روشی سریع تر و کارآمدتر از روش شمارش دستی بهره جست تا از طریق آن بتوان تعداد زیادی از عوامل را در کم ترین زمان و هزینه مورد بررسی قرار داد. هدف این مطالعه، استفاده از فلوسیتومتری به عنوان روشی جایگزین برای ارزیابی میزان نورون زایی سلول های بنیادی عصبی بود.
  روش ها
  سلول های بنیادی عصبی جدا شده از مغز جنین های 14 روزه موش، طی روش های یک مرحله ای و دو مرحله ای تمایز داده شدند. پس از انجام هیستوشیمی برای مارکرهای نورونی و آستروسیتی، ابتدا روش شمارش دستی با روش فلوسیتومتری در تعیین درصد نورون ها و آستروسیت ها مقایسه شد و سپس دو روش مختلف تمایز سلول های بنیادی عصبی از نظر درصد نورون ها و آستروسیت های ایجاد شده، با استفاده از فلوسیتومتری با یکدیگر مقایسه گردیدند.
  یافته ها
  در ارزیابی میانگین درصد نورون ها و آستروسیت ها بین روش های شمارش دستی و فلوسیتومتری تفاوتی مشاهده نشد. بررسی فلوسیتومتری، تفاوت معنی داری را بین میانگین درصد نورون ها و آستروسیت های روش های یک مرحله ای و دو مرحله ای تمایز سلول های بنیادی عصبی نشان داد (001/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که فلوسیتومتری روش ساده و قابل اعتمادی است که می توان از آن به جای شمارش های دستی در ارزیابی میزان نورون زایی سلول های بنیادی عصبی استفاده کرد. این مساله به ویژه در غربالگری تاثیر مواد و عوامل مختلف بر میزان نورون زایی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی عصبی، تمایز، فلوسیتومتری، نورون زایی
 • علیرضا خوش بین خوش نظر، سید محمد تقی بحرینی طوسی، عبدالرضا هاشمیان، رهام سالک صفحه 19
  مقدمه
  ستریوتاکتیک رادیوسرجری/رادیوتراپی یک روش تابش درمانی پیشرفته برای ضایعات غیر قابل دسترس داخل جمجمه ای از نظر جراحی است. دریک پروژه ی بزرگ، تمام تجهیزات اختصاصی این روش برای اولین بار در کشور ساخته شد. این مقاله به روش کار درمان استریوتاکتیک رادیوسرجری با شتاب دهنده ی خطی در ایران می پردازد.
  روش ها
  درمان استریوتاکتیک رادیوسرجری شامل هشت مرحله می باشد که عبارتند از: ساخت قالب دندانی و ماسک ترموپلاستیک برای بیمار و اتصال سر به نگهدارنده؛ نصب مکان یاب روی نگهدارنده ی سر و تهیه تصاویر سی تی اسکن از سر بیمار به همراه مکان یاب؛ طراحی درمان روی تصاویر سی تی اسکن؛ نصب دستگاه تثبیت کننده ی سر روی تخت شتاب دهنده و کولیماتورهای باریک ساز میدان تابشی روی سر دستگاه؛ انتقال بیمار بر روی تخت شتاب دهنده و اتصال به دستگاه تثبیت سر؛ جا به جا کردن سر بیمار برای انتقال هدف درمانی به مرکز تابش شتاب دهنده و انجام درمان.
  یافته ها
  آزمون های اطمینان کیفی انجام شده بر روی مجموعه ی ساخته شده، نشانگر عدم دقت کلی 45/4 میلی متر می باشد که در حد قابل قبول بود. برای درمان تک ایزوسنتری با کولیماتورهای موجود می توان حداکثر هدفی به قطر 17 میلی متر را درمان کرد و برای هدف های بیضوی و یا هدف کروی بزرگ باید از قواعد طراحی درمان یا درمان با چند ایزوسنتز برای پوشش هدف استفاده کرد.
  نتیجه گیری
  درمان استریوتاکتیک رادیوسرجری به دو لحاظ دارای اهمیت است: یکی از نظر دقت، به طوری که اندازه هدف های داخل مغزی از 40 میلی متر در قطر تجاوز نمی کند و بنابراین مکان یابی باید دقت بالایی داشته باشد؛ و دیگر این که در این روش مدرن رادیوتراپی دزی بین 10 تا 40 گری در یک جلسه ی درمانی داده می شود. پژوهشگران ایرانی با انجام این پروژه امکان راه اندازی روش های مدرن تابش درمانی با امکانات داخلی را تایید کردند.
  کلیدواژگان: استریوتاکتیک رادیوسرجری، شتاب دهنده، ایران، ضایعات غیر قابل جراحی
 • روح الله مولودی، حجت الله علایی، علیرضا سرکاکی، عباس احمدی صفحه 30
  مقدمه
  یافته های پژوهش های گذشته نشان دهنده ی اثرات مفید ورزش بر مغز بوده اند؛ القای تغییرات ساختمانی در سیناپس ها، نورون زایی در هیپوکامپ، افزایش نوروترانسمیترها و ارتقای یادگیری و حافظه ی فضایی از این جمله است.
  روش ها
  تعداد 40 سر موش صحرایی نر در چهار گروه ده تایی، کنترل، 8، 30 و 40 روز ورزش تقسیم شدند؛ برای حافظه ی فضایی، شاخص های طول مسافت طی شده و مدت زمان تاخیر در یافتن سکو و برای حافظه ی طولانی مدت، درصد زمان صرف شده محاسبه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس انجام شد.
  یافته ها
  گروه 40 روز ورزش، در شاخص های طول مسافت (01/0p)
  کلیدواژگان: حافظه فضایی، هیپوکامپ، ماز آبی، حافظه ی طولانی مدت
 • احمد موحدیان، فوزیه زادهوش، غلامعلی نادری، غلامرضا دشتی صفحه 38
  مقدمه
  آنتی‎اکسیدان ها نقش مهمی در مهار رادیکال های آزاد و حفاظت در برابر بیماری های دژنراتیو نشان داده‎‎اند. مطالعات قبلی حاکی از نقش آنتی‎اکسیدانی بعضی از اسیدهای آمینه بوده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر L-آرژینین بر غلظت لیپیدهای سرم و میزان پراکسیداسیون لیپیدها در حیوانات هیپرکلسترولمیک و همچنین تعیین فعالیت آنتی‎اکسیدانی این اسید آمینه به صورت In vitro انجام گرفت.
  روش ها
  تعداد 15 عدد خرگوش سفید از جنس نر (با وزن 5/1-1 کیلوگرم) انتخاب و پس از طی دو هفته دریافت رژیم پایه به طور تصادفی به سه گروه پنج تایی شامل گروه شاهد طبیعی، گروه شاهد هیپرکلسترولمیک و گروه هیپرکلسترولمیک تحت درمان با L-آرژینین تقسیم شدند. حیوانات به مدت 12 هفته تحت رژیم غذایی خاص قرار گرفته، پس از پایان دوره، میزان کلسترول تام، تری‎گلیسرید، کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته ی پایین (LDL-C)، کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته ی بالا (HDL-C)، ظرفیت آنتی‎اکسیدانی (AC)، مالون‎دی ‎آلدئید (MDA) و دی‎ان‎های کونژوگه (CDs) در نمونه های سرمی اندازه‎گیری شد. اثر آنتی‎اکسیدانی غلظت‎های مختلف L-آرژینین به صورت In vitro با استفاده از سیستم اریتروسیت انسانی و هپاتوسیت تهیه شده از کبد رت نیز بررسی گردید.
  یافته ها
  میانگین غلظت‎های کلسترول تام، تری‎گلیسرید، LDL-C، MDA، CDs و ظرفیت آنتی‎اکسیدانی (AC) در گروه تحت درمان با L-آرژینین در مقایسه با گروه شاهد هیپرکلسترولمیک کاهش معنی‎داری نشان داد (05/0p)
  کلیدواژگان: هیپرکلسترولمیا، فعالیت آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدها، L، آرژینین
 • بهروز عطایی، زری نخودیان، عباسعلی جوادی، نازیلا کساییان، زیبا فرج زادگان، پریسا شعاعی، پیمان ادیبی صفحه 46
  مقدمه
  هرچند تغییر در سبک زندگی منجر به تغییر در اپیدمیولوژی هپاتیت A در کشورهای مختلف شده است، عدم وجود استراتژی خاص برای پیش گیری در برخورد با این عفونت، به علت عدم اطلاع از وضعیت موجود در جامعه، ما را بر آن داشت که به بررسی فراوانی این عفونت در استان اصفهان بپردازیم.
  روش ها
  در یک مطالعه مقطعی-توصیفی با روش نمونه گیری خوشه ای، 816 نفر از جمعیت بالای شش سال شهری و روستایی استان اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند که پس از تکمیل پرسش نامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، نمونه ی سرم این افراد برای بررسی وجود آنتی بادی بر علیه هپاتیت A به روش الایزا مورد آزمایش قرار گرفت. سپس نتایج با استفاده از روش آماری مجذور کای و در سطح معنی دار آماری 05/0p< تحلیل شد.
  یافته ها
  از مجموع 428 زن و 388 مرد شرکت کننده در این پژوهش، 09/8% از نظر آنتی بادی ضد هپاتیت A مثبت بودند. بیشترین میزان آلودگی (6/28%) در شهرستان برخوار و میمه مشاهده شد. اختلاف بین شیوع آنتی بادی ضد هپاتیت A در شهرستان های مختلف استان از نظر آماری معنی دار بود (001/0p=). شیوع آنتی بادی ضد هپاتیت A به تفکیک عوامل دموگرافیک مورد بررسی قرار گرفت که تنها اختلاف آماری قابل مشاهده، بین افراد مجرد و متاهل بود که مجردها از شیوع بالاتری برخوردار بودند (006/0p=).
  نتیجه گیری
  فراوانی عفونت هپاتیت A در استان اصفهان زیاد نیست که می تواند به دلیل برخورداری از وضعیت بهداشتی خوب و سیستم فاضلاب مناسب باشد. پیش گیری از این عفونت پس از تماس برای کودکان و نوجوانان ضروری بوده و برنامه واکسیناسیون بر علیه هپاتیت A باید مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هپاتیت A، سرواپیدمیولوژی، استان اصفهان
 • سعید حمیدی زاده، مزدک خلیلی، محمد رحیمی، حسینعلی مهرعلیان، جعفر مقدسی صفحه 54
  مقدمه
  استرس ذهنی که به عنوان یک عامل ایجاد کننده ی بیماری های عروق کرونر در نظر گرفته می شود، بهبودی این بیماران را به تاخیر انداخته، باعث تشدید بیماری و ایجاد عوارض ناشی از آن می شود؛ ولی از آن جایی که هنوز این ارتباط به اثبات نرسیده است، ما بر آن شدیم تا در این مطالعه به بررسی همزمانی استرس و بروز حمله حاد انفارکتوس میوکارد بپردازیم.
  روش ها
  این مطالعه ی مورد- شاهدی در سال های 86 -1385 در مراکز درمانی شهر بروجن انجام شد. 50 نفر با سابقه ی مثبت بیماری عروق کرونر که به تازگی به انفارکتوس حاد میوکارد مبتلا شده بودند و در الکتروکاردیگرافی آنها بالا رفتن قطعه ی ST مشاهده می شد، به عنوان افراد گروه آزمون در مطالعه قرار گرفتند و با50 نفر گروه شاهد مقایسه شدند؛ افراد گروه شاهد با وجود سابقه ی مثبت بیماری عروق کرونر، به بیماری انفارکتوس حاد میوکارد مبتلا نشده، جهت پی گیری درمان بیماری خود به کلینیک و یا مطب مراجعه می نمودند. این دو گروه، از نظر مواجهه با استرس ذهنی، در طی یک ماه گذشته، مورد مقایسه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسش نامه ی اطلاعات دموگرافیک و بیماری و پرسش نامه ی سنجش استرس ذهنی-عملکردیSubjective Stress Functional Classification (SS_FC) بود.
  یافته ها
  در مجموع، 9/78 درصد از گروه آزمون، استرس ذهنی بالایی (درجه 3 و 4) را تجربه کرده بودند و این در حالی بود که فقط 3/29 درصد از افراد گروه شاهد دارای استرس ذهنی بالایی بودند (05/0.(p <
  نتیجه گیری
  با توجه به این که در طی مدت یک ماه قبل از بروز حمله حاد انفارکتوس میوکارد، بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در گروه آزمون، دارای استرس ذهنی بیشتری نسبت به گروه شاهد بودند این امر می تواند نشان دهنده ی ارتباط استرس و ابتلای به انفارکتوس قلبی باشد.
  کلیدواژگان: استرس، سکته ی قلبی حاد، بیماری عروق کرونر
 • رحیمه اسکندریان، راهب قربانی، مجتبی ملک *، زهرا عسگری، محسن دارابیان، مهرداد زحمت کش صفحه 62
  مقدمه
  مرگ و میر انفارکتوس میوکارد می تواند ناشی از آریتمی یا نارسایی قلبی باشد. لکوسیتوز، به ویژه افزایش نوتروفیل ها، مشخصه ای از پاسخ التهابی در بیماران با انفارکتوس میوکارد است. این مطالعه برای بررسی ارتباط بین لکوسیتوز در بدو مراجعه بیماران با انفارکتوس میوکارد و بروز نارسایی قلبی، طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
  مطالعه به صورت مورد- شاهدی در بیمارستان فاطمیه (س) سمنان در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد انجام شد. از بیمارانی که در 24 ساعت اول شروع درد مراجعه نمودند، نمونه ی خون جهت انجام آزمایش آنزیم های قلبی و شمارش سلول های خونی گرفته شد. در روزهای سوم تا پنجم اکوکاردیوگرافی انجام شد. تعداد 69 بیمار با کسر جهشی کم تر از 45 درصد به عنوان نارسایی قلبی (گروه مورد) و 69 بیمار با کسر جهشی بیشتر یا مساوی 45 درصد که از نظر عوامل خطرزای اصلی، سن و جنس با گروه مورد همگن بودند، به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  لکوسیتوز (11000≤(WBC در 8/47 درصد بیماران گروه مورد و 3/20 درصد گروه شاهد دیده شد. رابطه ی بین لکوسیتوز و ابتلا به نارسایی قلبی معنی دار بود (001/0=p). 6/69 درصد بیماران گروه مورد و 8/34 درصد گروه شاهد نوتروفیلی (نوتروفیل بیشتر از 65%) داشتند. ارتباط بین نارسایی قلبی و نوتروفیلی معنی دار بود (0001/0>p). 3/33 بیماران گروه مورد و 6/40 درصد بیماران گروه شاهد منوسیتوز (منوسیت بیشتر از 2%) داشتند (3/0=p).
  نتیجه گیری
  لکوسیتوز و نوتروفیلی در فاز حاد انفارکتوس میوکارد، عامل مهمی برای پیش بینی نارسایی قلبی می باشد و برای تعیین ریسک بیماران انفارکتوس میوکارد می توان از معیار لکوسیتوز استفاده کرد.
  کلیدواژگان: لکوسیتوز، نوتروفیلی، منوسیتوز، نارسایی قلبی، انفارکتوس حاد میوکارد
 • غلامرضا خلیلی، پروین ساجدی، فروغ افشاری زاده صفحه 70
  مقدمه
  استفاده از شاخص Bispecral Index (BIS)، روش جدید اندازه گیری عمق بیهوشی است و عدد آن رابطه ای معکوس با عمق بیهوشی دارد. روش معمول اندازه گیری عمق بیهوشی در اتاق های عمل، استفاده از معیارهای بالینی می باشد که کافی نیست. تا کنون مطالعه ای جهت ارزیابی وضعیت موجود عمق بیهوشی در اطاق های عمل ما با استفاده از BIS انجام نشده است؛ در این مطالعه وضعیت موجود عمق بیهوشی را در بیهوشی عمومی وریدی و استنشاقی مورد مطالعه قرار دادیم.
  روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی – تحلیلی، 114 بیمار در دو گروه بیهوشی عمومی و بیهوشی وریدی تقسیم شدند؛ در هر گروه نیز بیماران به صورت تصادفی و کور به سه زیر گروه تقسیم شدند. BIS در یکی از سه زمان بلافاصله بعد از لوله گذاری تراشه، برش جراحی و بستن زخم اندازه گیری می شد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل، مجذور کای و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  توزیع فراوانی BIS مطلوب در بین زیرگروه های مورد مطالعه بین بیهوشی استنشاقی ووریدی معنی دار نبود. میانگین BIS در بیهوشی استنشاقی به طور معنی داری بیشتر از بیهوشی وریدی بود. اختلاف معنی داری بین توزیع فراوانی BIS معقول در بیهوشی استنشاقی و وریدی در سه زمان مورد مطالعه وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  علائم بالینی که به صورت معمول در ارزیابی عمق بیهوشی مورد استفاده قرار می گیرند، برای دستیابی به عمق مناسب بیهوشی کافی نیستند. با استفاده از شاخص BIS می توان عمق بیهوشی مناسب ایجاد کرد و همچنین بعضی اوقات قادر هستیم، میزان مورد نیاز داروهای بیهوشی را کاهش دهیم.
  کلیدواژگان: Bispectral index (BIS)، عمق بی هوشی، BIS معقول، بیهوشی وریدی، بیهوشی استنشاقی
 • سیما کدخدایان، صدیقه آیتی *، مهرانگیز راوریان صفحه 79
  مقدمه

  پیش گیری از ایمونیزاسیون Rh، در زنان باردار Rh منفی، برای جلوگیری از اریتروبلاستوز جنینی اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان خونریزی جنینی- مادری (FHR) در ارتباط با روش زایمان بود.

  روش ها

  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مورد-شاهدی است که طی آن 170 زن حامله (85 مورد زایمان طبیعی و 85 مورد سزارین) در بیمارستان قائم (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 84 مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسش نامه جمع آوری و ثبت گردید. آزمون کلی هاور-بتکه برای تمام بیماران انجام شد و حجم خونریزی جنینی-مادری محاسبه گردید.
  ارتباط بین عوامل مورد ارزیابی و میزان خونریزی جنینی-مادری مورد بررسی قرار گرفت؛ داده های حاصل از مطالعه با نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری t-test و U Man-Whitney تحلیل شد.

  یافته ها

  فشار خون حاملگی، زایمان دو قلو، مرده زایی، وجود کندگی زودرس جفت، وجود جفت سرراهی، سن بارداری و جنس نوزاد با میزان خونریزی جنینی-مادری ارتباط معنی دار داشت ولی بین روش انجام زایمان، گروه خونی و Rh مادر، سن مادر، مرتبه ی حاملگی و میزان FMH ارتباط معنی داری پیدا نشد.

  نتیجه گیری

  در مطالعه ی حاضر، میزان خونریزی جنینی-مادری با روش زایمان ارتباطی نداشت و بین دوز روگام به کار برده شده در دو روش تفاوت معنی داری به دست نیامد.

  کلیدواژگان: خونریزی جنینی، مادری، آزمون کلیهاور، بتکه، زایمان واژینال، سزارین، ایزوایمونزاسیون Rh، روگام
 • محمد شاهدی، محمد فضیلتی صفحه 87
  مقدمه
  نان بخش مهمی از جیره ی غذای مردم ایران را تشکیل می دهد؛ یولاف منبع خوبی از نظر پروتئین با ارزش تغذیه ای بالاست که در تهیه ی نان مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه با در نظر گرفتن اثر فیبرهای رژیمی به ویژه فیبرهای موجود در یولاف بر سلامت تغذیه ی انسان، اثر نان تهیه شده از آرد یولاف و آرد گندم بر کاهش قند، کلسترول، تری گلیسرید، HDLو LDL خون را مورد بررسی قرار داد.
  روش ها
  از میان پرونده های بهداری دانشگاه صنعتی اصفهان افراد دارای قند و کلسترول و یا تری گلیسیرید بیشتر از معمول انتخاب شدند که 21 نفر از آنان شرایط شرکت در مطالعه را پذیرفتند. برای تهیه نان یولاف و گندم از آرد کامل یولاف رقم کانادایی کالیبر (Calibre) به نسبت 25 درصد و آرد گندم رقم روشن با درجه ی استخراج 78 درصد به نسبت 75 درصد استفاده شد. برای آماده سازی آرد یولاف، یولاف پوست گیری نشده به مدت 20 دقیقه در دمای °c75 حرارت داده شد تا عمل پوست گیری راحت تر صورت گیرد. سپس آنزیم بری یولاف در دمای °c100 به مدت یک ساعت صورت گرفت. عمل آنزیم بری برای جلوگیری از تلخ شدن آرد یولاف انجام شد. آرد کامل یولاف برای تولید نان مورد استفاده قرار گرفت. نان تولید شده به مدت 15 روز هر روز سه وعده و هر وعده 150 گرم به جای مصرف نان معمول در جیره ی غذایی افراد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی خون داوطلبان قبل از مصرف نان، 10 روز و 15 روز پس از مصرف نان گرفته شد و خصوصیات قند ناشتا، کلسترول، تری گلیسرید، LDL و HDL تعیین گردید. نتایج به دست آمده مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  مصرف نان یولاف (25 درصد آرد کامل یولاف و 75 درصد آرد 87 درصد استحصال گندم) موجب کاهش قند، کلسترول، HDL و LDL خون مصرف کنندگان نان شده است و اختلاف معنی داری در سطح یک درصد بین این خصوصیات خون قبل از مصرف و پس از 15 روز مصرف نان وجود داشت. نتایج نشان داد که مصرف نان یولاف اثر معنی داری از نظر آماری بر مقدار تری گلیسیرید خون افراد مصرف کننده نداشته است. البته مقدار تری گلیسرید خون این افراد پس از مصرف نان کم تر از قبل از مصرف آن بود.
  نتیجه گیری
  مصرف نان یولاف موجب کاهش قند، کلسترول، HDL و LDL خون مصرف کنندگان نان می شود.
  کلیدواژگان: نان یولاف، قند خون، کلسترول، LDL و HDL
 • مقاله کوتاه
 • ابوالحسن شاکری باویل، مسلم شاکری باویل صفحه 96
  مقدمه
  امروزه سونوگرافی داپلکس (Duplex) برای غربال گری و ارزیابی قبل از جراحی شرایین کاروتید در خیلی از مراکز به طور کامل جایگزین آنژیوگرافی کاروتید شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات اندکس مقاومتی (Resistivity Index-RI) در شرایین کاروتید مشترک در بیماران با تنگی شدید یا انسداد شریان کاروتید داخلی می باشد.
  روش ها
  تعداد 16 بیمار با تنگی شدید یا انسداد شریان کاروتید داخلی در مدت 12 ماه با سونوگرافی داپلکس تحت بررسی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: سونوگرافی داپلکس، اندکس مقاومتی، حداکثر سرعت سیستوی
 • عبد الرسول نیک یار، زهرا نیک یار، هادی نیک یار صفحه 101
  مقدمه
  اغلب بیماری های قلبی کودکان با شنیده شدن سوفل قلبی به طور اتفاقی، ضمن معاینات روزمره، مشخص می گردند. اطمینان دادن به والدین مبنی بر بی آزار بودن سوفل قلبی، در صورت وجود بیماری ممکن است عوارض جبران ناپذیری در پی داشته باشد. بر آن شدیم تا در یک پژوهش، مواردی اینچنین را مطالعه نماییم تا به کارگیری نتایج، کیفیت برخورد با کودکان دارای سوفل قلبی را بهبود بخشد.
  روش ها
  مطالعه از نوع مقطعی در یک فاصله ی زمانی 18 ماهه بود. کلیه ی کودکان مبتلا به بیماری قلبی ارجاع شده به پژوهشگر که پیشتر قلب آنان با تشخیص سوفل بی آزار، سالم تلقی شده بود، دوباره توسط متخصص قلب کودکان با معاینه و پاراکلینیک بررسی شدید. به این ترتیب 36 کودک که بیماری قلبی آنان تایید شد، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  8 نوع بیماری مختلف قلبی، در 17 پسر و 19 دختر مشخص گردید. سن متوسط تشخیص بیماری 5/43 ماه بود، در صورتی که سن تشخیص اولیه سوفل قلبی 24 ماه است. 27% بیماران در زمان تشخیص به اقدام درمانی و جراحی نیاز داشتند که 60% آنان، بهترین زمان مطلوب را از دست داده بودند.
  نتیجه گیری
  هرچند در بیشتر موارد تشخیص سوفل قلبی بی گناه برای کودکان صحیح است ولی احتیاط و دقت بیشتر در تشخیص سوفل کودکان ضروری می باشد. در این راستا نقش و اهمیت پزشک خانواده بسیار زیاد است و بایستی در هر مراجعه، معاینه ی فیزیکی دقیق و کامل از بیمار به عمل آید و تنها به علت مراجعه وی اکتفا نشود.
  کلیدواژگان: سوفل قلبی، سوفل بی آزار، بیماری مادرزادی قلب
 • میترا جبل عاملی، هاجر براتی، شراره طاهری صفحه 106
  مقدمه
  ظرفیت تطابقی و عصبی Neurologic and Adaptive Capacity Score) یا NACS) نوزاد، یک نمره بندی برای ارزیابی تاثیر داروهای مصرفی مادر بر نوزاد است. هدف از مطالعه ی حاضر تعیین نمره NACS پس از القای بیهوشی با تیوپنتال سدیم است.
  روش ها
  این مطالعه ی آینده نگر بر روی 76 بیمار تحت عمل انتخابی سزارین انجام شد؛ بیهوشی با استفاده از تیوپنتال سدیم (mg/kg 4) و سوکسینیل کولین (mg/kg 5/1) القا گردید و با هالوتان و مخلوط 50/50 از گازهای N2O و O2 ادامه یافت. مایع درمانی و داروهای تجویزی در همه ی بیماران یکسان بود. آپگار دقیقه ی اول و پنجم و NACS 15دقیقه، 2 و 24 ساعت پس از تولد در تمام نوزادان ثبت شد.
  یافته ها
  11 نوزاد (4/14%) دارای 34≥NACS در 15 دقیقه پس از تولد بودند. تنها 2 نوزاد 2 ساعت پس از تولد 34≥NACS داشتند. هیچ کدام از نوزادان 24 ساعت پس از تولد 34≥NACS نداشتند. بیشترین فراوانی نمره ی NACS در تمام زمان ها از 38 تا 40 بود. در تمام زمان ها تفاوت معنی داری از نظر NACS وجود داشت (0001/0=p).
  نتیجه گیری
  در مورد NACS و آپگار با تیوپنتال سدیم، از نظر بالینی تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین NACS و آپگار در همه زمان ها رابطه مستقیم وجود داشت.
  کلیدواژگان: NACS، تیوپنتال سدیم، آپگار، القای بیهوشی، سزارین
|
 • Mehdi Salek Ardestani, Noushin Rostampour, Mahin Hashemipour, Mohsen Hosseini, Mohammad Hassan Moaddab, Hesam Hassanzadeh Kashani, Pouneh Memar Ardestani, Hossein Nejadnik, Zahra Abdeyazdan Page 1
  Background
  Due to geographical, racial, nutritional and socio-economical effective factors in pubertal age, assessment of pubertal stages should always be based on native, up-to-date and reliable references data from the same background population. This study is conducted to determine the age of different pubertal stages in school-age girls of Isfahan.
  Methods
  This was a cross-sectional study of 5.5 to 17 years-old girls of Isfahan among 3204 population in 2006. The data was collected through the multistage cluster probability sampling basis. Pediatric endocrinologist evaluated pubertal stages by inspection and palpation according to Tanner staging. Weight, height and skin fold thickness were measured and recorded. The subjects were asked about menarche occurrence and the age of its onset if there is any. The difference between mentioned factors and different pubertal stages were calculated and analyzed by Covariance statistical estimation.
  Findings
  The mean age and standard deviation of thelarche, pubarche and menarche was 10.46±1/37, 11.15±1/30 and 12.56±1/15 year, respectively. Different pubertal stages have a significant relation to BMI and skin fold thickness (p)
 • Hassan Azari, Mohammad Ghasem Golmohammadi, Ebrahim Esfandiari, Mohammad Mardani, Brent Allan Reynolds Page 9
  Background
  Finding factors that can increase neurogenesis are of great importance. To find these factors, it seems that neural stem cells culture is an ideal method. To analyze the effect of different factors in a limited period of time and with the least cost, finding an easier and more efficient method than normal manual counting method is needed. The aim of this study was using flow cytometry as an alternative method to evaluate neural stem cells neurogenesis.
  Methods
  Neural stem cells from E14 mouse brain have been differentiated in a one- step and a two -step methods. After performing immunohistochemistry for neuronal and astrocytic markers, manual and flow cytometry methods have been compared in determining the percentage of neurons and astrocytes. Then, the percentage of neurons and astrocytes generated in two different differentiation methods has been compared using flow cytometry.
  Findings
  Our findings showed that there wasnt any statistical difference between manual and flow cytometry methods in determining the percentage of neurons and astrocytes. Comparing differentiation methods by flow cytometry, showed that the percentage of both neurons and astrocytes were significantly different in theses two methods (p)
 • Ali Reza Khoshbin Khoshnazar, Mohammad Taghi Bahreini Tousi, Abdul Reza Hashemian, Roham Salek Page 19
  Background
  Stereotactic radiosurgery/radiotherapy is a modern therapeutic technique for surgically-inaccessible intracranial lesions. For the first time in Iran, all necessary hardwares for the stereotactic linear-based radiosurgery technique have been developed.
  Methods
  Stereotactic treatment includes eight steps: making dental mold and thermoplastic mask for each patient and attaching his/her head to the head support device; mounting localizer on the head support device and then taking CT scanning slices of patient’s head with localizer; treatment planning; attaching head docking device on the linac’s couch and collimators on linac’s head; putting patient on the couch and attaching his/her head to head docking device and translating patient’s head in three axis by head docking device to put intra cranial target on the linac’s isocenter; treatment.
  Findings
  Quality assurance tests performed on constructed system showed a total uncertainty of 4.45 mm which is within acceptable ranges.Using isocentric treatment method with available collimators, we can treat a 17 mm width target; though for treating greater targets, we should use multi isocentric methods.
  Conclusion
  Stereotactic treatment gets its own importance in view of two parameter: a) precision: as intracranial targets dose not exceed of 40 mm in diameter so localization must be performed with a high precision; b) high dose: as doses in range of 10 to 40 Gy is delivered to target in one fraction, any error may yield a irreparable damage to radiosensitive critical organs in brain. Possibility of designing and constructing any modern radiotherapy modality in our country was a direct deduction of this project.
 • Rouhullah Moloudi, Hojjatullah Alaei, Ali Reza Sarkaki, Abbas Ahmadi Page 30
  Background
  Exercise has beneficial effects on brain function, and induces constructional changes in different parts of brain, synapses, hippocampal neurogenesis, neuronal activity, synaptic structure, synthesis and enhancement of neurotransmitters as well as learning and spatial memory.
  Methods
  In this study, 40 rats were divided in four groups according to their exercise level: control, 40, 30, and 8 days exercise. Spatial learning and memory was recorded in the Morris water maze during 8 days. Latency and the length of swim path were used to evaluate spatial learning and long-term memory (the percent of the time). The data was analyzed by using the analysis of variance (ANOVA) test.
  Findings
  Significant increase was found in total means of eight day long-term memory among three exercise groups in comparison with control group (p)
 • Ahmad Movahedian, Fuzieh Zadhoosh, Gholam Ali Naderi, Gholam Reza Dashti Page 38
  Background
  Antioxidants play an important role in scavenging of free radicals and protection against degenerative diseases. Previous studies have reported high antioxidant activity in some amino acids. In this study, the effect of L- Arginine (L-Arg) on serum lipid levels and serum lipid peroxidation were investigated in hypercholesterolemic rabbits.
  Methods
  A number of 15 rabbits (0.5-1.5 kg) were randomly divided into three groups (n=5) fed high-cholesterol diet (hypercholesterolemic control group), high-cholesterol diet + L-Arg (treatment group), and normal diet (normal control) for twelve weeks and then blood samples were obtained at the end of the experiment to analysis of serum total cholesterol (TC), triglyceride (TG), high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein cholesterol (LDL-C), antioxidant capacity (AC), malondialdehyde (MDA), and conjugated diens (CDS). Antioxidant effects of L-Arg were investigated by use of erythrocyte and hepatocyte systems.
  Findings
  Significant differences were found in serum levels of TC, TG, LDL, AC, MDA, and CDs between L-Arg treatment group and hypercholesterolemic control group. HDL level in treatment group showed no significant difference in comparison to hypercholesterolemic control group. The results of In vitro studies also showed increasing L-Arg antioxidant effects with increasing its concentration and the most antioxidant capacity was seen in 250 µmol/L. This finding confirms the observed antioxidant effects of L-Arg in animal studies.
  Conclusion
  The findings indicate that L-Arg has reduced effect on serum lipid levels and antioxidant activity in hypercholesterolemic rabbits.
 • Behrouz Ataei, Zari Nokhodian, Abbas Ali Javadi, Nazila Kasaeyan, Ziba Farajzadegan, Parisa Shoaei, Peiman Adibi Page 46
  Background
  Although lifestyle changes have led to changes in the epidemiology of Hepatitis A infection in different countries, there is no special guideline for its prevention. The latter is because of the lack of information about the prevalence of this infection. Hence, in this study the anti-HAV seroprevalence was determined in Isfahan province, Iran.
  Methods
  In this cross-sectional study conducted in 2005, a number of 816 subjects aged over 6 years who were selected by multi stage random cluster sampling from urban and rural areas of Isfahan province were studied. Demographic data and blood samples were collected and anti-HAV antibodies were measured by ELISA method. Chi-square test was used for statistical analysis and p
 • Saeid Hamidizadeh, Mazdak Khalili, Mohammad Rahimi, Hossein Ali Mehralyan, Jafar Moghaddsi Page 54
  Background
  Mental stress is considered to be a precipitating factor for acute coronary events. Mental stress delays rehabilitation in patients and may increase the complications of coronary events. We aimed to assess the association of subjective or perceived mental stress with the occurrence of acute coronary events.
  Methods
  This prospective case-control study was carried out in Borojen health centers in 2006-2007. Fifty hospitalized patients with acute myocardial infarction and ST elevation on electrocardiogram were enrolled as cases; unmatched controls were enrolled from amongst patients with coronary artery disease without recent acute coronary events. Equipments for data collection were client’s demographic questionnaire and subjective stress functional classification (SS_FC) questionnaire.
  Findings
  Overall, 78.9% of cases with acute myocardial infarction had high-levels of stress (class III and IV), whereas 29.3% of controls reported high stress levels during the same period (p
 • Rahimeh Eskandarian, Raheb Ghorbani, Mojtaba Malek, Zahra Asgary, Mohsen Darabian, Mehrdad Zahmatkesh Page 62
  Background
  Mortality of Myocardial Infarction (MI) may due to arrhythmia or pump failure. Leukocytosis especially neutrophilia is a feature of inflammatory response. This study was performed to evaluate the association between leukocytosis at time of admission and further heart failure after the acute MI.
  Methods
  This case-control study performed among patients with acute MI. In patients referred to the hospital during first 24 hours of chest pain, blood sample was achieved for measuring cardiac enzymes and blood cell count. Echocardiography was performed after 3-5 days. A number of 69 patients with ejection fraction65%) was observed in 69.6% and 34.8% of patients in case and control groups, respectively (p2%) was seen in 33.3% and 40.6% of patients in case and control groups, respectively (p=0.3).
  Conclusion
  Leukocytosis and neutrophilia can be considered as predicting factors for heart failure in acute phase of MI and it can be used for determining the risk of heart failure in those patients.
 • Gholam Reza Kalili, Parvin Sajedi, Forough Afsharyzadeh Page 70
  Background
  Bispectral index (BIS) is a new method for determination depth of anesthesia. In most of our operating rooms depth of anesthesia is measured according to clinical features; however, it has not enough accuracy. The aim of this study was to compare BIS numbers between inhalation and intravenous anesthesia at different times of anesthesia.
  Methods
  This was a prospective descriptive study. One hundred and fourteen patients divided between two groups; inhalation anesthesia and intravenous anesthesia. The patients in each group randomly were divided among three subgroups. BIS was measured in one phase of anesthesia in each group: Immediately after intubation, surgical incision, and wound closer. Then, the data was analyzed by t-test, chi-square and analysis of variance (ANOVA) tests in SPSS software.
  Findings
  There was no significant differences in any phases of study for frequency of desired BIS between inhalation and intravenous anesthesia groups. However, mean of BIS in the inhalation anesthesia group was significantly more than other group (p0.05).
  Conclusion
  Ordinary used clinical findings are not enough to evaluate desired depth of anesthesia. When we use BIS monitoring, we can produce enough depth of anesthesia; also, sometimes we can decline dose of anesthetic drugs.
 • Sima Kadkhodayan, Sedigheh Ayati, Mehrangiz Ravarian, Mohammad Khajedaluey Page 79
  Background

  Prophylaxis of Rh immunization has a critical role in the Rh negative pregnant women for prevention of fetal erythroblastosis. The aim of this study was to evaluate the fetomaternal hemorrhage (FMH) in relation to the delivery mode.

  Methods

  In this case- control study. 170 pregnant women (85 terminated by normal vaginal delivery and equal number by cesarean section) were studied in 2005 in Ghaem hospital affiliated to Mashhad university of medical sciences.The data was collected by a questionnaire, Klei hauver and Betke test was done, and the correlation between measured variables and FMH was studied. The results were analyzed by SPSS software (SPSS, Inc. Chicago, IL) version 11.5 by using The Students’t and Man-Whitney U tests.

  Findings

  The extent of fetomaternal hemorrhage was significantly different according to the gestational hypertension, twin pregnancy, still birth, abruptio placenta, placenta previa, gestational age and sex of the fetus; but there was no significant difference according to the mode of delivery, maternal blood group and Rh, maternal age, gravidity and the extent of fetomaternal hemorrhage.

  Conclusion

  In this study, there was no difference in the extent of FMH according to the mode of delivery and so the needed doses of anti-D.

 • Mohammad Shahedi, Mohammad Fazilati Page 87
  Background
  A great attention has been made by fortification of bread with oat diet fibers. Oat fibers are known as a lowering substance of blood sugar, cholesterol, triglyceride, HDL and LDL.
  Methods
  In this study 25 percent of wheat flour was replaced with oat flour to produce oat wheat bread and to investigate the effect of oat bread consumption on blood sugar, cholesterol, triglyceride, HDL and LDL. The extraction rate of Roshan variety wheat flour used in this study was 78 percent. Oat flour was prepared by milling of Caliber variety oat. To facilitate dehulling oat kernels was preheated at 75ºC for 20 minutes. Dehulled kernels were heated at 100ºC for 1 hour period to prevent enzyme activity and bitterness taste of oat flour. Baked oat bread was consumed by 21 volunteers with high blood sugar or high blood cholesterol. The amount of consumption was 150 grams bread per day with normal three daily meals during 15 days period. Blood samples were taken from volunteers before and 10 and 15 days after bread consumption, and fasting glucose, cholesterol, LDL and HDL of the samples were measured.
  Findings
  The results showed that the fasting blood sugar, cholesterol, LDL and HDL of oat bread consumers significantly lower than the time before oat bread consumption. It showed also that blood triglyceride of consumer blood samples was not different with those before bread consumption, statistically.
  Conclusion
  25 percent oat flour bread reduced fasting blood sugar, cholesterol, LDL and HDL.
 • Abul Hassan Shakeri Bavil, Moslem Shakeri Bavil Page 96
  Background
  Nowadays, duplex ultrasonography is used both for screening and for preoperative assessment of carotid arteries and has in many institutions completely replaced carotid angiography for the latter purpose. The study aimed to identify resistivity index abnormalities in common carotid arteries in patients with occluded or severely stenosed internal carotid artery.
  Methods
  16 patients with severe (>70%) internal carotid artery stenosis or occlusion were studied by Duplex ultrasonography for a period of 12 months.
  Findings
  The mean age was 73.37±7.67 years. Resistivity index in common carotid artery was 0.85±0.03 on stenotic side compared with 0.74±0.04 on contralateral side (p)
 • Abdul Rasul Nikyar, Zahra Nikyar, Hadi Nikyar Page 101
  Background
  Many normal children have heart murmurs. Most of these murmurs are innocent but differentiation of innocent murmurs from those due to structural heart disease, pathological murmurs, is important. Some clinicians do not refer the suspected patients to cardiologist due to anxiety-provoking for the family. The aim of this study was to assess the children with heart murmurs who previously their murmurs labeled as an innocent murmur.
  Methods
  During 18 months, 36 children with heart murmur been labeled as innocent were reassessed prospectively as outpatients by a pediatric cardiologist.
  Findings
  Overall, 8 different type of congenital heart diseases in 36 patients (17 boys, 19 girls) were diagnosed. The mean age of diagnosis of innocent murmur was at 24 months old. The mean age of detection of congenital heart defects in these patients was 43.5 months old. Physicians referred 80% of patients while 75% of these were referred when were visited by other physicians than their family physicians. About 27% of patients needed medical and surgical attention at diagnosis time.
  Conclusion
  Although, the diagnosis of innocent murmurs is correct in most of cases, more attention is needed in assessment and clinical examination of suspected children.
 • Mitra Jabalameli, Hajar Barati, Sharareh Taheri Page 106
  Background
  The neurologic and adaptive capacity score (NACS) is a multi-item scale to measure the effects of intrapartum drugs on the neonate. The purpose of this study was to assess NACS after induction with thiopental.
  Methods
  In this prospective study, for 76 elective cesarean section parturient, anesthesia induced with thiopental 4 mg/kg, succinyl choline 1.5 mg/kg and maintained with halothane and N2O/O2 (50/50). Iv fluids and all drugs administration were similar in all patients. Apgar (1th, 5th) and NACS were checked 15 minutes, 2 and 24 hours after birth.
  Findings
  Eleven neonates (%14/4) had NACS≤34, 15 minutes after birth. Only two neonates had NACS≤34, 2 hours after birth. None of them had no NACS≤34, 24 hours after birth. There was significant difference for NACS in all 3 times (p=0.0001). The most frequency of NACS was 38-40 in all the times.
  Conclusion
  There was no significant changes in neuro adaptive and Apgar scores clinically. There was direct correlation between NACS and Apgar in all the times.