فهرست مطالب

Journal of Dental School
Volume:24 Issue: 2, 2006

 • تاریخ انتشار: 1385/04/12
 • تعداد عناوین: 18
|
 • عبد الحمید آل هو، دردی قوجق، قاسم حبیبی جویباری صفحات 149-154
  سابقه و هدف
  امکان آزاد شدن رادیکال آزاد، در زمان استفاده از پروتز کامل متحرک وجود دارد. با توجه به اثر تخریبی رادیکالهای آزاد و نقش آنها به عنوان واسطه های شیمیایی التهاب، اندازه گیری میزان تولید رادیکالهای آزاد ناشی از متیل متاکریلات مورد استفاده در دندانپزشکی ضروری است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه میزان رادیکالهای آزاد بزاق در مقاطع زمانی آغاز گذاشتن پروتز متحرک و پس از گذاشتن آن است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، از تعداد 50 بیمار استفاده کننده پروتز کامل متحرک، نمونه بزاق در زمان آغاز و پس از استفاده از پروتز کامل متحرک تهیه شد و با استفاده از روش اسپکتروفتومتری مقدار رادیکالهای آزاد آن مورد سنجش قرار گرفت. نتایج با استفاده از Student’s t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  مقایسه میانگین غلظت رادیکالهای آزاد در بزاق بیماران با پروتز کا مل متحرک نشان داد که در شروع استفاده از پروتزمیانگین غلظت رادیکالهای آزاد بزاق 13/0±6/0 نانوگرم در لیتر و 1 ماه پس از استفاده از پروتز 18/0±15/1 نانوگرم در لیتر است. میانگین غلظت رادیکالهای آزاد بزاق در مقاطع زمانی قبل از گذاشتن پروتز کامل متحرک و پس از گذاشتن پروتز کامل متحرک (1 روز، 1 هفته، 1 ماه پس از گذاشتن پروتز) بتدریج افزایش نشان میدهد که این افزایش از نظر آماری معنی دار بود(05/0P<).
  نتیجه گیری
  رادیکال آزاد در هنگام استفاده از پروتز متحرک در بزاق آزاد میشود.
  کلیدواژگان: رادیکالهای آزاد، بزاق، پروتز اکریلی
 • فهیمه اخلاقی، سید امیرسعید یاوری، سیده فاطمه اسحاقی صفحات 155-162
  سابقه و هدف
  عدم وجود دندانها سبب بروز برخی مشکلات از جمله اشکال در جویدن و زیبائی فرد شده، تشخیص اولیه آن باعث می شود که اقدامات درمانی صحیحتر صورت پذیرد. هدف از این مطالعه که تاکنون نیز در ایران انجام نشده است تعیین میزان شیوع عدم وجود کلینیکی دندانهای دائمی (بجز مولر سوم)در دانش آموزان دختر دبیرستانهای رشت در سال تحصیلی 79-1378 میباشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق اپیدمیولوژیک و توصیفی به صورت مقطعی و با دقت 95 درصد انجام گرفت. تعداد 600 نمونه از دختران دبیرستان رشت در سنین 14 تا 18 سالگی پس از معاینه و تکمیل فرم اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفتند. بدین صورت که ده دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات از طریق پرسشنامه و صرفا معاینه کلینیکی جمعآوری گردیدند. سابقه سندرم و بیماری مادرزادی، سابقه شکاف کام و لب، سابقه تروما، سابقه extraction، انحراف میدلاین، اختلال فضا در فک، اختلال اندازه دندانها، اختلال فرم دندانها و هیپوپلازی مینا، از جمله متغیرهایی بودند که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین فک درگیر شده، یک طرفه یا دو طرفه بودن غیبت دندانی، سمت درگیری، تعداد موارد عدم وجود دندان و نوع دندان درگیر نیز مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به وسیله آزمون Phi-cramer’s مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این تحقیق تعداد 600 دانشآموز از 10 دبیرستان در شهر رشت مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع عدم وجود دندان در کل جمعیت مورد مطالعه 8/16 درصد به دست آمد که از این میزان 8/8 درصد به دلیل Extraction و 8 درصد به دلیل Missing یا Impactionدندان در فک نداشتند. به طور کلی شیوع عدم وجود دندان در فک پایین بیشتر از فک بالا بود.
  نتیجه گیری
  بیشترین میزان عدم وجود دندانها در سن 16 سالگی و کمترین آن در سن 18 سالگی مشاهده شد. بیشترین دندان غایب پرمولر دوم و کمترین دندان مولر دوم بود. تشخیص زود و به هنگام عدم حضور دندان در نهایت باعث پیشآگهی بهتر و درمان مناسبتر خواهد شد.
  کلیدواژگان: عدم حضور دندان، نهفتگی، کمدندانی، آژنزی دندانی، بیدندانی نسبی
 • هنگامه اشراف، محمد اثنی عشری، زهره قلم کارپور، پدرام انصاری آستانه، آزاده صفار ورکیانی صفحات 163-170
  سابقه و هدف
  امروزه اهمیت سیل کرونالی در تعیین موقعیت درمان ریشه دندان موکدا مطرح می شود و لیکیج کرونالی که از خارج شدن پانسمان موقت و یا نبود ضخامت کافی آن ناشی می شود میتواند به درمان مجدد منجر شود که این امر هم برای بیمار و هم دندانپزشک ناخوشایند است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ضخامت و نوع پانسمان موقت بعد از درمان ریشه دندان (RCT) و ایجاد فضای پست میباشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع تجربی بوده و روش نمونه گیری احتمالی ساده، میباشد. در این مطالعه تعداد 62 عدد دندان تک ریشه انتخاب و پس از دبریدمان سطحی و ایجاد حفرات Cl II به تهیه حفره دسترسی اقدام شد. سپس پاکسازی، شکلدهی و پر کردن کانالها انجام گرفت. در مرحله بعد برای هر دندان فضای پست آماده شد به طوری که حدود 6-5 میلیمتر از گوتاپرکا در انتهای کانال باقی ماند. پس از تعیین 4 گروه آزمایش 15 تایی در زمانهای مختلف (5، 10، 15، 20، 25، 30 روز) به بررسی باکتریال لیکیج 2 پانسمان ایرانی (Cavisol) و خارجی (Coltosol) در ضخامتهای یک و سه میلیمتر پرداخته شد.دندانها درون مولدهای پلاستیکی PCR قرار گرفتند و پس از استریل نمودن دندانها توسط اشعه گاما، مولدهای همراه نمونه های دندانی درون ویالهای شیشهای حاوی محیط کشت BHI استریل سوار شدند. از محفظه بالایی مولد پلاستیکی، روی پانسمان موقت سوش میکروبی شامل قارچ کاندیداآلبیکانس و باکتری انتروکوک فکالیس هر 7 روز تلقیح میگردید. در صورت عبور سوش باکتری یا قارچ از خلال پانسمان و پرکردگی کانال، محیط BHI کدر میشد. در مدت تحقیق نمونه ها هر روز مورد بازدید قرار گرفتند. در پایان داده ها با استفاده از آزمون Chi – square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  پس از تعیین فراوانی مشخص شد که در مقاطع زمانی 5، 10، 15، 20، 25 و 30 روز تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایش از نظر موارد لیکیج وجود ندارد و همه گروه ها واجد یک مورد نشت در هفته سوم پس از تلقیح باکتری بودند. 32 نمونه از کل 60 نمونه آزمایش آلوده شده بودند که همگی حاوی انتروکوک فکالیس بودند. بقیه 28 نمونه حاوی قارچ کاندیداآلبیکانس بودند. گروه های دارای ضخامت کمتر، از روز پنجم و گروه های با ضخامت بیشتر پانسمان از روز دوازدهم شروع به نشت نمودند.
  نتیجه گیری
  آلودگی با ضخامت کم پانسمان سبب لیکیج سریعتر خواهد شد. پس از اتمام دو هفته بهتر است برای کاهش نشت به تعویض پانسمان یا ترمیم دائم اقدام نمود. پانسمان ایرانی و خارجی دارای زمان شروع نشت یکسان هستند.
  کلیدواژگان: نشت کرونالی، فضای Post، نشت باکتریایی، درمان ریشه، پانسمان موقت ایرانی و خارجی
 • محمد باصفا، سید خطیب الاسلام، صدر نژاد سعید قریشی صفحات 171-179
  سابقه و هدف
  به طور معمول سیمهای ارتودنسی نیکل - تایتانیوم به ظاهر یکسان دارای خصوصیات یکسان نبوده و یکسان عمل نمیکنند. در حال حاضر در بازار ارتودنسی ایران سیمهای نیکل - تایتانیوم گوناگونی وجود دارد که انتخاب را برای عمل کننده دشوار ساخته است. این پژوهش با هدف مقایسه خصوصیات نیرو - خمش سیمهای نیکل - تایتانیوم سوپرالاستیک موجود در بازار تجاری ایران و کمک به انتخاب سیم مناسب برای مصارف درمانی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بوده، و بصورت مشاهدهای صورت گرفت. در این پژوهش 50 سیم سوپرالاستیک با مقطع 016/0 اینچ (10 نوع سیم و از هر سیم 5 نمونه) با روش «تست خمش سه براکتی» در دمای o 27 سانتیگراد توسط دستگاه Hounsefield مدل H10KS در دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی شریف مورد آزمایش قرار گرفته، میزان نیروی اعمال شونده از سوی سیمها در فواصل 25/0 میلیمتری از حالت صفر تا خمش 3 میلیمتر و سپس در حالت باربرداری از حد 3 میلیمتر تا ناحی های که نیرویی اعمال نمیشود (permanent set) اندازهگیری و جداول، نمودارها و منحنی نیرو - خمش مربوط به هر سیم ترسیم گردید. با کمک نرم افزار SPSS و توسط آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت و هر سیم با 9 سیم دیگر توسط آنالیز Tukey مقایسه شد.
  یافته ها
  اگر چه منحنی های بدست آمده شکل کلی منحنی سیمهای سوپرالاستیک را دارا بود ولی میزان اعمال نیرو از سوی سیمها در خمشهای مختلف تفاوتهای معنیدار آماری نشان داد. براین اساس 10 سیم فوق برحسب میزان اعمال نیرو به 3 گروه سبک (Rematitan، Global، Elastinol، Nitinol Sel)، متوسط (Chinese NiTi، Flex medics، Force II و Nitanium) و سنگین (Force I و Reflex TP) تقسیم شدند. به علاوه معلوم شد که حتی سیمهای مربوط به یک کارخانه و یک بستهبندی نیز کاملا یکسان عمل نمیکنند و با هم تفاوتهایی دارند که در این میان بیشترین پراکندگی در سیمهای مربوط به کارخانه TP و کمترین پراکندگی در سیمهای کارخانه Global مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که تنها با مشاهده کلمه «سوپرالاستیک» بر روی بستهبندی سیمهای نیکل - تایتانیوم و تبلیغات ارایه شده از سوی کارخانه سازنده نباید به خرید و مصرف یک سیم خاص برای درمان هر نوع ناهنجاری اقدام نمود. توصیه کلی این است که ضمن توجه دقیق به ویژگی های اعلام شده از سوی کارخانه، دقت و احتیاط لازم نیز به عمل آید و به نتایج تحقیقات نیز نوجه شود.
  کلیدواژگان: سیم نیکل، تایتانیوم، نسبت نیرو، خمش، کراودینگ
 • زهرا جابری انصاری، مریم مغزی زاده، رویا امینیان، علیرضا صدر شهاب، جابری انصاری، جانجی تاگامی، یاسوشی شیمادا صفحات 180-186
  سابقه و هدف
  امروزه تحقیقات دندانپزشکی در جهت دستیابی به مواد چسبندهای میباشند که دارای مقاومت باند مناسب، سادگی مراحل کار و راحتی کاربرد باشند. در این راستا باندینگهای سلف اچ (Self – etch) به بازار معرفی شده اند. هدف از این بررسی in vitro تعیین میزان قدرت باند در دو نوع ماده سلف اچ جدید و مقایسه آنها با باند موفق قبلی از این نوع میباشد.
  مواد و روش ها
  روش جمعآوری اطلاعات در این مطالعه تجربی مشاهده بود. دندانهای نهفته مولر سوم انسان پس از کشیده شدن و ضدعفونی در لایه های 5/1 میلیمتری برش داده شدند. برشها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم گردیدند. در گروه اول باند Clearfil Protect Bond (Kuraray – Japan)، در گروه دوم باند Clearfil SE Bond (Kuraray – Japan) (به عنوان کنترل) و در گروه سوم باند Clearfil Tri-S Bond (Kuraray – Japan) طبق دستورالعمل کارخانه استفاده شدند. روی هر برش، کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray-Japan) در لوله هایی به قطر 75/0 میلیمتر و طول 1 میلیمتر روی مینا و عاج قرار داده شدند. پس از کیور کردن کامپوزیت و برداشتن لوله ها، نمونه های هر گروه به طور تصادفی به سه زیرگروه تقسیم گردیدند. کلیه گروه ها در ظرفهای جداگانه در آب مقطر قرار داده شدند. استحکام ریزبرشی زیرگروه های اول هر سه گروه پس از 24 ساعت توسط دستگاه EZ-test (Shimadzu Co. Kyoto، Japan اندازهگیری شد. یافته ها توسط آزمون ANOVA یکطرفه و مقایسه چندتایی LSD با فاصله اطمینان 95% ارزیابی گردیدند.
  یافته ها
  میانگین میزان باند در مینا در گروه یک 89/6±76/35 مگاپاسکال، در گروه دو 59/5± 62/33 مگاپاسکال و در گروه سه 65/5±65/34 مگاپاسکال به دست آمد که اختلاف بین آنها از لحاظ آماری معنی دار نبود. میانگین باند در عاج در گروه یک 00/6±47/34، در گروه دو 36/10±20/45 و در گروه سه 13/6±99/35 مگاپاسکال بود. میزان باند در گروه دو از گروه های یک و سه بیشتر بود (05/0P<) و اختلاف بین گروه های یک و سه از لحاظ آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  در 24 ساعت باند دو ماده چسبنده جدید Clearfil Protect Bond و Clearfil Tri-S Bond به مینا مشابهClearfil SE Bond و به عاج کمتر از آن بدست آمد.
  کلیدواژگان: مقاومت باند ریزبرشی (Micro، shear)، سلف اچ، عامل باندینگ
 • عباس نمین خدایاری، عاطفه مشهدی میقانی صفحات 187-193
  سابقه و هدف
  جراحی Set back مندیبل یک روش استاندارد در درمان پروگناتیسم مندیبل است. در تعدادی از مطالعات تغییراتی در موقعیت زبان، استخوان هیوئید و تنگ شدن راه هوایی حلقی به دنبال این جراحی نشان داده شده است که میتواند فرد را مستعد بروز سندرم آپنه انسدادی حین خواب کند. هدف از این مطالعه بررسی ابعاد راه هوایی حلقی به دنبال جراحی Set back مندیبل است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه quasi experimental، از 25 بیمار کاندید جراحی Set back مندیبل لترال سفالومتری درست قبل از عمل و پس از گذشت حداقل سه ماه از عمل جراحی تهیه شد. راه هوایی حلقی بر روی سفالومتری های قبل و پس از جراحی trace شده، سپس میانگینهای فواصل مورد نظر و نیز مساحت راه هوایی حلقی محاسبه و با استفاده از آزمون Paired T با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  میزان متوسط Set back مندیبل 2±8/6 میلیمتر بود. تغییرات فاصله اندازه گرفته شده در ناحیه Nasopharynx از لحاظ علمی معنیدار نبود. متوسط کاهش فاصله Uvula تا دیواره خلفی حلق mm 7/0±4/1، متوسط کاهش فاصله Vallecula تا دیواره خلفی حلق mm7/0±2و متوسط کاهش فاصله باریکترین محل راه هوایی حلقی mm8/0±5/2 بود. مساحت راه هوایی به میزان cm25/0±5/1 کاهش یافته بود. استخوان هیوئید حرکت Sup. Posteriorly کرده و فاصله آن نسبت به پلن فرانکفورت افقی به میزان mm9/0±4/2 و نسبت به مهره های گردنی به میزان mm8/0±2/1 کاهش یافته بود.
  نتیجه گیری
  جراحی Set back مندیبل به کاهش راه هوایی حلقی منجر میشود.
  کلیدواژگان: جراحی Set back مندیبل، تکنیک BSSRO، راه هوایی حلقی
 • عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، مصطفی پیری اردکانی صفحات 194-199
  سابقه و هدف
  عواملی چون ترکیبات ادهزیو و کامپوزیت میتوانند براستحکام باند مینا و براکت و ارتقاء روش های ارتودنسی نقش بسزایی داشته باشند.بنابراین این مطالعه باهدف بررسی استحکام باند براکت ارتودنسی با استفاده از سمانهای مختلف لایت کیور انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش تجربی آزمایشگاهی با استفاده از 30 عدد دندان پرمولر سالم انسان که ریشه آنها کاملا تشکیل شده و فاقد پوسیدگی، ترمیم و سایش بودند در لابراتوار دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد انجام گرفت. دندانها پس از تمیز شدن با دستگاه جرمگیری اولتراسونیک جهت کنترل عفونت به مدت 10 دقیقه در محلول 1% هیپوکلریت سدیم قرار گرفتند سپس به طور تصادفی به سه گروه دهتایی تقسیم شدند.
  گروه اول به وسیله کامپوزیت ایدهآل ماکو ساخت ایران، گروه دوم با کامپوزیت Z250 کارخانه 3M ساخت آمریکا و گروه سوم توسط کامپوزیت هلیومولار کارخانه ایوکلار آلمان با توجه به دستورالعمل کارخانه براکتگذاری شدند. سپس ریشه دندانها در داخل استوانه فلزی توخالی به قطر cm5/2 و ارتفاع cm3 محتوی آکریل طوری مانت شده، تا mm1 زیر CEJ در داخل آکریل قرار گرفتند. سپس عمل چرخه حرارتی بین درجه های C o c2±55 و C o 2±5 به میزان 500 سیکل انجام گرفت و بعد از آن نمونه ها تحت آزمایش استحکام باند برشی توسط دستگاه اینسترون و با سرعت کراسهد mm/min1در جهت اکلوزوجینجوالی تا نقطه شکست بارگذاری شدند. نیروی شکست به دست آمده برحسب مگاپاسکال محاسبه گردید و داده ها با نرم افزار SPSS تحت ویندوز و با استفاده از آنالیز واریانس ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین استحکام باند کامپوزیت 3M، MPa 19/5±84/19، کامپوزیت ایدهآل ماکو، MPa36/4±52/19 و کامپوزیت هلیومولار، MPa 53/3±04/17 بدست آمد که هیچگونه اختلاف معنی داری بین گروه های آزمایش مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  ضمن ضرورت مطالعات بیشتر در مورد کامپوزیت ایدهآل ماکو استفاده از آن به علت استحکام باند بالا در براکتگذاری توصیه میشود.
  کلیدواژگان: استحکام باند برشی، براکت، ادهزیو
 • جمیله بیگم طاهری، زیبا طاهری، کامیار علوی، کاوه علوی، فاطمه سعیدی گلوجه صفحات 200-211
  سابقه و هدف
  بیماری سل نخستین بیماری است که از سوی سازمان جهانی بهداشت در سال 1993 عنوان فوریت دریافت کرده است. دندانپزشکان طی دوران کار خود ممکن است با بیماران مبتلا به سل مواجه شوند. میزان آگاهی آنها از این بیماری میتواند در تشخیص و کنترل عفونت متقاطع، همچنین طرح درمان مناسب موثر باشد. هدف از این مطالعه سنجش آگاهی دندانپزشکان عمومی شاغل در مطب های خصوصی تهران بزرگ در سال 1384 درباره بیماری سل بود.
  مواد و روش ها
  در این بررسی توصیفی – تحلیلی 420 دندانپزشک (193 مرد، 227 زن، به ترتیب 46% و 54%) با سن 25 تا 65 سال و میانگین سن 3/7±3/34 که به روش خوشهای تصادفی انتخاب شده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. پرسشنامه حاوی 18پرسش سه گزینهای بود که در 3 دسته 6 سوالی اطلاعات عمومی (تعریف، تشخیص و پاتولوژی)، داروها و تداخلات دارویی، و درمان دندانپزشکی قرار داشت. هر سوال یک گزینه «نمیدانم» نیز داشت. روایی محتوایی پرسشنامه توسط چند متخصص بیماری دهان و یک پزشک عمومی تایید شد. در سنجش آگاهی، تعداد پاسخهای درست بدون در نظر گرفتن نمره منفی مد نظر قرار گرفت. از آزمونهای SPSS-9، Chi – square و نوموگراف Lawshe''s، آنالیز واریانس و ضرایب همبستگی کندال برحسب شرایط برای آنالیز آماری استفاده شد.
  یافته ها
  متوسط تعداد پاسخهای درست به سوالات عمومی 0/1±9/1 (از حداکثر 6)، در مورد سوالات درمان و تداخل دارویی 1/1±6/1 (از حداکثر 6) و در مورد درمان دندانپزشکی 2/1±1/2 (از حداکثر 6) بود. نمره کلی (از حداکثر 18) بین 0 تا 11 با میانگین 5/2±7/5 (فاصله اطمینان 95% 9/5–4/5) قرار داشت. فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد و دانشگاه های دولتی تهران به ترتیب از آگاهی بیشتری برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شاغل در مطبهای خصوصی شهر تهران درباره بیماری سل بسیار ضعیف بود.
  کلیدواژگان: آگاهی، بیماریهای عفونی، سل، کنترل عفونت، ارزیابیهای آموزشی
 • زهره طبیب زاده نوری، فاطمه مهاجری تهرانی صفحات 212-216
  سابقه و هدف
  با توجه به توصیه هایی که امروزه در رابطه با کاربرد توام روش های مکانیکی و شیمیایی در کنترل پلاک میکروبی و بالطبع بهبود پریودنتیت ارائه شده است و با توجه به این نکته که تتراسیکین هیدروکلراید در مقابل پاتوژنهای پریودنتال اعم از پریودنتیت جوانان و بزرگسالان بسیار موثر است، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثرات کلینیکی کاربرد جرمگیری به تنهایی و همراه با استفاده موضعی از اکسی تتراسیکلین در بیماران مبتلا به پریودنتیت اولیه انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی و تصادفی انجام شد. روش جمعآوری اطلاعات از طریق مشاهده کلینیکی و مصاحبه و پر کردن فرم اطلاعاتی صورت پذیرفت، روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع آسان و در دسترس بود. 14 نفر از کارکنان بخش خدمات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی با دامنه سنی 41-23 سال انتخاب شدند. در هر کوآدرانت یک دندان خلفی دارای پریودنتیت اولیه انتخاب شد. اندازهگیری اولیه شاخصهای پلاک PI، لثهای GI، خونریزی حین پروبینگ PBI و عمق پروبینگ PD انجام شد. پس از جرمگیری و صاف و هموار نمودن سطح ریشه برای کل دهان، طی دو هفته هر 48 ساعت یکبار شستشوی زیرلثهای با محلول mg/ml 5 اکسیتتراسیکلین برای دندانهای انتخاب شده نیمه راست یا چپ بیمار انجام گرفت. انتخاب سمت شستشو براساس ترتیب گرفتن بیمار یک در میان عوض میشد. شاخصهای فوق پس از 2 و 4 هفته مجددا اندازهگیری شدند. از آزمون آماری T زوجی و Wilcoxon signed Rank جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند در هر دو گروه در کلیه شاخصها نسبت به ابتدای مطالعه پیشرفت حاصل شده بود که البته بیشترین بهبود طی دو هفته اول بدست آمد. در هفته چهارم نسبت به هفته دوم در هیچ شاخصی تفاوت قابل ملاحظهای مشاهده نگردید. بعلاوه در مقایسه بین دو گروه، اختلاف معنی داری بدست نیامد. تغییرات شاخصها از ابتدای مطالعه و هفته 4 به صورت زیر گزارش گردید: شاخص GI در گروه آزمایش از 59/1 به 84/0 و در گروه کنترل از 57/1 به 92/0 رسید. PD نیز در گروه آزمایش از 31/3 به 92/2 و در گروه کنترل از 24/3 به 85/2 رسید.
  نتیجه گیری
  با استناد به این مطالعه کلینیکی، کاربرد آنتیبیوتیک بصورت محلول شستشو دهنده اثر چندانی در روند بهبود بیماری نداشته است.
  کلیدواژگان: پریودنتیت، شستشو، اکسیتتراسیکلین
 • امیر فیاض، محمد فرمان صفحات 217-224
  سابقه و هدف
  چسبندگی ((adhesion به عنوان یکی از عوامل فیزیکی موثر در گیر پروتز در مواد مختلف بکار رفته در بیس متفاوت می اشد. این تحقیق با هدف مقایسه میزان چسبندگی مواد مختلف که بعنوان بیس پروتز بکار میروند، صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نیمه تجربی 12 نوع از مواد مختلف بکار رفته در بیس پروتز در نظر گرفته شده، از هر کدام 10 نمونه تهیه گردید. سپس با استفاده از دستگاه تعیین مقدار کشش سطحی و با استفاده از آب مقطر بعنوان جانشین بزاق، مقدار کشش سطحی یا نیروی لازم جهت جداسازی نمونه ای در تماس با مایع تعیین و نتایج با آزمون آماری آنالیز واریانس یکسویه و Paired t مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  آکریل ملیودنت قرمز فوری بیشترین میانگین (3/29±5/987 میلیگرم) میزان چسبندگی و سیلیکون مولوپلاست B کمترین میزان میانگین (7/44±5/885 میلیگرم) را نشان داد. همچنین میزان چسبندگی آکریلهای گروه ملیودنت گرماپخت (6/17±3/965 میلیگرم)، نسبت به گروه آکروپارس گرماپخت (4/35±945 میلیگرم) بیشتر و از نظر آماری معنیدار بود (05/0P<). پس از پرداخت نمونه های آکریلی نیز میزان چسبندگی آنها افزایش یافت و این افزایش نیز از نظر آماری معنیدار بود (0001/0P<).
  نتیجه یری: گیر فیزیکی ناشی از Adhesion رزین آکریلیک بیش از سیلیکون بوده و جهت بهبود گیر توصیه میگردد تا حدی سطح قالبگیری پروتز نیز پرداخت گردد.
  کلیدواژگان: گیر، چسبندگی، بیس پروتز
 • امیر قاسمی، سیما خدااخواه، مجید برگ ریزان، استپان الکسانیان، حمید فرهادی صفحات 225-234
  سابقه و هدف
  از آنجا که ریزنشت مهمترین عامل در ایجاد پوسیدگی ثانویه به حساب میآید، همچنین با توجه به به این مساله که پوسیدگی ثانویه شایعترین علت شکست باندینگ است، این مطالعه با هدف مقایسه میزان ریزنشت سه سیستم چسبنده عاجی در دو زمان نگهداری یک هفته و ده ماه صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  تحقیق به صورت تجربی و با استفاده از تکنیک مشاهده صورت گرفت. سه نوع سیستم چسبنده عاجی شاملSingle bond، PQ1 و Excite انتخاب گردیدند. حفرات Cl V در سطح باکال و لینگوال 45 دندان پرمولر با ابعاد مشخص تعبیه گردیدند. دندانها به سه گروه تقسیم و در هر یک از گروه ها یکی از سیستمهای مذکور طبق دستور کارخانه، مورد استفاده قرار گرفتند. کلیه حفرات توسط کامپوزیت هیبرید Tetric ceram (به روش Incremental) پر شدند. 5 دندان از هر گروه پس از یک هفته و 10 دندان از هر گروه پس از 10 ماه نگهداری در نرمال سالین تحت سیکل حرارتی (1000 سیکل در حرارتهای oC 5 و oC 55) قرار گرفته، توسط تکنیک نفوذ رنگ فوشین 2% برای تعیین میزان ریزنشت بررسی شدند. پس از ایجاد برشهای طولی، نمونه ها توسط استریومیکروسکوپ و بزرگنمایی X20 مشاهده گردیدند و نتایج با آزمونهای Mann – Whitney و Kruskal – Wallis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  ریزنشت مارژین مینایی Single Bond در یک هفته و ده ماه تفاوتی نداشت در حالیکه ریزنشت جینجیوالی این ماده در یک هفته کمتر از ده ماه بود. اختلافی بین ریزنشت ماده PQ1 در زمان یک هفته و ده ماه در مینا و عاج مشاهده نگردید. در مورد ریزنشت نمونه های Excite در زمان یک هفته نسبت به ده ماه در مارژین سرویکالی و مینایی نیز اختلافی مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  ریزنشت مارژین مینایی در هر سه سیستم و در هر دو پریود زمانی کمتر از مارژینهای سرویکالی بود. تفاوت آماری بین سه سیستم در هر پریود یک هفته و ده ماه وجود ندارد.
  کلیدواژگان: ریزنشت، سیستم چسبنده عاجی، زمان نگهداری
 • فریبا گلبیدی، مریم کیانی، مریم ابراهیمی صفحات 235-242
  سابقه و هدف
  امروزه گچهای معمولی مصارف زیادی در دندانپزشکی داشته و شاید یکی از پراستفادهترین مواد مصرفی در این رشته باشند. در حال حاضر گچ سفید توسط چند شرکت در ایران تولید شده و انواع خارجی آن گران و کمیاب است. با توجه به موارد استفاده متعدد گچ ها در دندانپزشکی و با توجه به اینکه در مورد گچهای سفید ایرانی تحقیق کافی انجام نشده است، بنابراین هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکی گچ سفید خدابنده لو می باشد. در این مطالعه پنج خصوصیتی که بنا به استاندارد شماره 25 ADA و استاندارد شماره 2792 ایران برای ارزیابی گچهای سخت لازم و ضروری میباشد مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک بررسی تجربی آزمایشگاهی بود. تعداد نمونه 20 عدد برای هر آزمون بود. کلیه آزمونها مطابق با روش های ذکر شده در استاندارد شماره 25 ADA و 2792 ایران انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه توسط آزمون T-student و Chi square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  اطلاعات بدست آمده نشان میدهند که قوام مناسب گچ خدابنده لو با نسبت 58 میلی لیتر آب به 100 گرم پودر به دست میآید و میانگین زمان سخت شدن این گچ 0052/1±8/13دقیقه، انبساط حین سخت شدن 047/0±219/0درصد و استحکام فشاری 63/0±75/5 مگاپاسکال است. در مورد بازسازی جزییات نیز در 75% موارد شیار به طور کامل بازسازی شده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهند قوام، زمان سخت شدن، انبساط حین سخت شدن و توانایی بازسازی جزییات در مورد گچ خدابنده لو در حد استاندارد میباشد اما استحکام فشاری این گچ در محدوده استاندارد نبوده و باید اصلاحات لازم جهت رفع این نقیصه انجام شود.
  کلیدواژگان: گچ سفید، خصوصیات فیزیکی، خصوصیات مکانیکی
 • معصومه مسلمی، سپیده خلیلی صفحات 243-248
  سابقه و هدف
  استفاده از فلوراید و فیشورسیلنت در پیشگیری از پوسیدگی دارای اهمیت خاصی است و بررسی های in vitro نشان میدهند که مواد دندانی از جمله فیشورسیلنت در برابر ژل فلوراید دچار تغییرات فیزیکی و شیمیایی میشوند. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر ژل فلوراید APF 23/1% (Sultan) بر ریزسختی دو فیشورسیلنت رایج به صورت in vitro انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی و دارای گروه های کنترل و آزمایش بود. 32 نمونه فیشورسیلنت از دو نوع حاوی فیلر و بدون فیلر به ابعاد mm2× 6 تهیه و به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه های اول و دوم به ترتیب شامل فیشورسیلنتهای Helioseal (حاوی فیلر) و Clinpro (بدون فیلر) بودند که به مدت 4 دقیقه در معرض ژل فلوراید قرار گرفتند. گروه های کنترل نیز در طی این مدت در بزاق و آب مقطر نگهداری شدند. پس از طی مدت زمان استراحت بینابینی، نمونه ها یکبار دیگر در معرض ژل فلوراید قرار گرفتند که معادل فلورایدتراپی روتین در مطب (2 بار در سال) میباشد. سپس عدد سختی نمونه ها با روش Vickers محاسبه شد. داده ها توسط آزمون Paired t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج آزمون Paired t نشان داد که میزان ریزسختی فیشورسیلنت Clinpro پس از قرارگیری در معرض ژل APF نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (05/0P<). اما در مورد فیشورسیلنت Helioseal این کاهش به لحاظ آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  در مجموع میتوان گفت که فیشورسیلنت Helioseal در برابر ژل APF دارای مقاومتی بیشتر از فیشورسیلنت Clinpro میباشد.
  کلیدواژگان: ریزسختی، فیشورسیلنت، ژل، APF، In vitro
 • احمد مقاره عابد، کوروش جام خانه صفحات 249-254
  سابقه و هدف
  مطالعات مختلف نشان دادهاند حاشیه ترمیمها همیشه مکانهای مناسبی جهت تجمع پلاک و تکثیر باکتری ها هستند که میتوانند به التهاب لثه و حتی در برخی موارد به از دست دادن دندان بیانجامند. نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دندانها و همچنین با توجه به این که ترمیمهای دندانپزشکی به عنوان یکی از درمانهای روزمره در دندانپزشکی محسوب میشوند این مطالعه با هدف مقایسه وضعیت پریودنتال ترمیمهای صحیح مجاور دندان با گروه شاهد در بیماران مراجعه کننده به بخشهای ترمیمی و تشخیص دانشکده دندانپزشکی اصفهان بین مهر تا دی ماه 1381 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق مورد – شاهدی 96 بیمار در دو گروه دندانهای دارای یک یا چند سطح ترمیم شده و دندانهای سالم و بدون ترمیم قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شدند. برای بررسی وضعیت پریودنتال دو گروه از شاخصهای ایندکس خونریزی، پلاک و لثه استفاده شد. برای اندازهگیری شاخص خونریزی و پلاک از سوند و پروب پریودنتال و در مورد شاخص لثهای از روش مشاهده بصری استفاده شد. برای مقایسه داده ها از آزمون ناپارامتری Mann Whitney U test استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند 9/46 درصد نمونه ها در گروه دندانهای ترمیم شده دارای شاخص پلاک صفر بوده در حالی که این میزان در گروه شاهد برابر 2/55 درصد گزارش گردید. 6/65 درصد نمونه ها در گروه دندانهای ترمیم شده، 2/80 درصد در گروه شاهد دارای شاخص لثهای صفر بودند. 3/31 درصد دندانهای ترمیم شده و 3/58 درصد نمونه های شاهد دارای ایندکس خونریزی صفر بودند. آزمون آماری نشان داد که در هر سه شاخص مورد اندازهگیری تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه میتوان چنین نتیجه گیری کرد که حتی دندانهای با ترمیم صحیح نیز در ایجاد بیماری های پریودنتال نقش دارند.
  کلیدواژگان: ترمیم صحیح، ایندکس لثهای، ایندکس پلاک، ایندکس خونریزی
 • حمید مقدس، کیانا کمیلیان صفحات 255-260
  سابقه و هدف
  شایعترین شکل بیماری لثه، ژنژیویت است و پلاک میکروبی به عنوان یکی از مهمترین عوامل بروز ژنژیویت مطرح میباشد. بنابراین در پیشگیری و درمان این بیماری باید به کنترل پلاک توجه خاصی مبذول داشت. امروزه برای پیشگیری و درمان ژنژیویت از آموزش بهداشت و کنترل پلاک استفاده میشود. از وسایلی که برای بهداشت دهان و برداشتن پلاک میکروبی استفاده می شود میتوان به مسواک، نخ دندان، خلال دندان، دهانشویه، آب و آب نمک اشاره کرد. برای انجام هر تحقیقی باید اطلاعات کافی راجع به جامعه مورد بررسی در دسترس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه رعایت بهداشت دهان روزهداران شهر تهران در ماه مبارک رمضان میباشد تا نتایج بدست آمده زمینه و اطلاعات پایه برای تحقیقات بعدی باشد. لازم به ذکر است که چنین اطلاعاتی تاکنون در دسترس نبوده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق توصیفی – تحلیلی از 880 نفر از افراد روزهدار مناطق 22گانه شهر تهران که در مساجد و پارکها و نماز جمعه حضور داشته و در ماه رمضان روزه میگرفتند، اطلاعات به طریقه مصاحبه و ثبت در پرسشنامه اطلاعاتی در زمینه نحوه استفاده آنها از وسایل بهداشتی در ایام روزه داری و ایام عادی جمع آوری شد. داده های بدست آمده از طریق نرم افزار Epicalc 2000 و با کمک آزمون chi square آنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که تنها 01/6% افراد در ماه رمضان هنگام ظهر از مسواک استفاده میکردند، در صورتی که در ایام عادی 61/21% افراد هنگام ظهر مسواک میزدند. فراوانی نسبی افرادی که در ایام عادی سه وعده صبح، ظهر و شب مسواک میزدند، 61/12% و فراوانی نسبی افرادی که در ماه رمضان سه وعده سحر، ظهر و بعد از افطار مسواک میزدند، 54/4% بدست آمد. در ماه رمضان 4/43% افراد و در ایام عادی 78/35% افراد 2 وعده در شبانهروز مسواک میزدند. فراوانی نسبی زنانی که 2 وعده در روز و بیشتر از 2 وعده در ماه رمضان و ایام عادی مسواک میزدند نسبت به مردان نزدیک 10% بیشتر است، (این ارقاع از لحاظ آماری معنی دار میباشند، 000009/0P:، 000002/0P:). فراوانی نسبی افراد 21 تا 40 سال که در ایام عادی از مسواک استفاده میکردند به طور معنی داری از فراوانی نسبی سایر گروه های سنی بیشتر بود (001251/0P:). فراوانی نسبی افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر که در ماه رمضان و ایام عادی 2 وعده و بیشتر در طول شبانه روز مسواک میزدند به طور معنی داری از فراوانی نسبی افراد زیر دیپلم بیشتر بود (000000/0P:، 000001/0P:). فراوانی نسبی افرادی که در ماه رمضان 3 وعده مسواک میزدند در شمال تهران به طور معنی داری بیشتر از سایر نواحی بدست آمد (000373/0P:).
  نتیجه گیری
  با انجام این تحقیق چنین نتیجه گیری شد که اگر 2 بار و بیشتر در طول شبانهروز مسواک زدن را شاخص میزان توجه به بهداشت دهان فرض کنیم، میتوان اینگونه گزارش کرد که خانم ها بیش از آقایان، همچنین افراد دیپلم و بالاتر بیشتر از افراد زیر دیپلم به بهداشت دهانشان توجه دارند.
  کلیدواژگان: روزهداری، پلاک دندانی، بیماریهای پریودنتال، مسواک زدن
 • مینو مشهید، ابوالفضل صبوری، الهام اشتر النخعی، مهستی سحابی، رضا منزوی، حسین خدامی صفحات 261-268
  سابقه و هدف
  تکرارپذیری انتخاب رنگ توسط آزمایندگان از جمله مشکلات موجود در درمانهای پروستودنتیک به شمار میرود. با توجه به تاثیر نمونه های رنگ، همچنین منابع نوری مختلف بر انتخاب رنگ و تکرارپذیری آن، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تکرارپذیری گروه های آزماینده در انتخاب رنگ در دو منبع نوری با دو نمونه رنگ انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق توصیفی – تحلیلی سه متخصص پروتزهای دندانی، سه دستیار و سه تکنسین انتخاب شدند. پس از اطمینان از سلامت دید رنگی آزماینده ها با انجام آزمون ایشی هارا (Ishihara) هر یک از آنها رنگ بیست دندان کانین سمت چپ فک بالا را با دو نمونه رنگ Vitapan 3 D – Master و Vita Classic در زیر دو نور روز و نور چراغ تصحیح شده دایالیت (Dialite) تعیین کردند. برای جلوگیری از ایجاد حافظه، نمونه رنگها کدبندی شدند. قبل از انتخاب رنگ دندانها پالیش شدند و تکرار آزمایش یک ماه بعد با آزماینده ها و بیماران انجام گرفت. اطلاعات ثبت شده در جدول اطلاعات با آزمون آماری آنالیز واریانس دو طرفه (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که اثر متقابل معنی داری بین نمونه رنگها و میزان تجربه و آگاهی افراد در تکرارپذیری انتخاب رنگ وجود دارد (05/0P<) درصد تکرارپذیری متخصصین در کاربرد دو نمونه رنگ به طور معنی داری بیش از دستیاران و تکنسینها بود (05/0P<). درصد تکرارپذیری دستیاران در کاربرد نمونه رنگ Vitapan 3 D – Master به طور معنی داری افزایش می یابد (05/0P<). این افزایش در مورد تکنسینها و متخصصین معنی دار نبود (05/0P>). منبع نوری اثر معنیدار آماری در میزان درصد تکرارپذیری نداشت (05/0P>).
  نتیجه گیری
  افراد متخصص توانایی بیشتری در تکرارپذیری انتخاب رنگ داشتند به خصوص وقتی که از نمونه رنگ Vita Classic استفاده میشد. استفاده از نمونه رنگ Vitapan 3 D – Master افزایش قابل ملاحظهای در درصد تکرارپذیری دستیاران ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: انتخاب رنگ، تکرارپذیری، منبع نوری، نمونه رنگ
 • الهه وحید دستگردی، عیسی ناموری، اکبر وصفی وسفستانی صفحات 269-278
  سابقه و هدف
  یکی از مسائل مهمی که در دوران دندان مختلط باید مورد توجه قرار گیرد آنالیز فضا و تعیین فضای لازم برای رویش دندانهای رویش نیافته است. پیشگویی عرض دندانهای رویش نیافته با استفاده از رابطه میان عرض دندانهای رویش یافته دائمی یکی از روش هایی است که برای آنالیز فضا و تعیین فضای لازم برای رویش دندانهای رویش نیافته به کار میرود. هدف از انجام این تحقیق مقایسه دو روش Tanaka and Johnstone و Moyers در پیشبینی اندازه دندانهای دائمی رویش نیافته در افراد مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از مشاهده و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه مورد بررسی کست های دندانی سالم افرادی بودند که جهت درمان به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی مراجعه کرده بودند. پس از بررسی 1500 مدل گچی موجود تعداد 117 جفت از آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. اندازه دندانهای کانین، پرمولر اول و دوم در هر دو فک بالا و پایین و نیز اندازه چهار دندان انسیزور فک پایین با استفاده از کولیس دیجیتالی با دقت mm01/0 تعیین گردید. سپس با استفاده از فرمولهای موجود عرض دندانهای مورد بررسی براساس پیش بینی Tanaka and Johnstone، همچنین Moyers در سطوح 25%، 50%، 65% و 75% بدست آمده و با مقادیر واقعی آنها در دو گروه دختران و پسران به طور مجزا مقایسه شدند. آزمون های آماری شامل paired t test، student t test و معادله رگرسیون خطی بودند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق در نمونه های مونث نشان داد که روش های تخمینی Tanaka and Johnstone و Moyers در سطوح 50%، 65% و 75% مجموع اندازه دندانهای کانین و پرمولرهای اول و دوم را در فک بالا و پایین بیشتر و روش Moyers در سطح 25% این مقادیر را کمتر از حد واقعی برآورد کرده بود. در همه موارد در فک بالا و پایین تفاوتهای معنیدار بین مقادیر واقعی و اندازه های تخمینی وجود داشت. معادلات افراد مونث شامل 1/6+x65/0=y در فک پایین و 2/7+x62/0=y در فک بالا بود. در مورد نمونه های مذکر، معادلات Tanaka and Johnstone و Moyers در سطوح 65% و 75% مجموع اندازه دندانهای کانین و پرمولرهای اول و دوم را در فک بالاو پایین بیشتر از حد واقعی و روش های Moyers در سطوح 25% و 50% این مقادیر را کمتر از حد واقعی برآورد کرده بود. روش Moyers در سطح 50% توانسته بود اندازه دندانهای کانین و پرمولرها را در فک بالا و پایین به دقت برآورد نماید. در سایر روش ها تفاوت های معنیدار بین اندازه های واقعی و تخمینی وجود داشت. معادلات افراد مذکر شامل 98/7+x58/0=y در فک پایین و 2/7+x64/0=y در فک بالا بود.
  نتیجه گیری
  به جز فرمول Moyers در سطح 50% که توانسته بود اندازه دندانها را در افراد مذکر به دقت برآورد نماید بقیه روش ها نتوانستند دقت لازم را در پیشبینی اندازه دندانها داشته باشند. از آنجا که بین مقادیر واقعی اندازه دندانها و مقادیر تخمین زده شده از روی فرمولهای پیشنهادی تحقیق حاضر برای دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نگردید بنابراین کاربرد این فرمول ها در نمونه های ایرانی توصیه میگردد.
  کلیدواژگان: Tanaka and Johnstone، Moyers، عرض مزیودیستالی، پیشبینی، دوران دندانی مختلط
 • بررسی تغییرات پالپ از (Apical Vital Root Amputation (AVRA در یک ریشه از دندان های چند ریشه ای در سگ
  مسعود یغمایی، سید امیر سعید یاوری، بهنام اسلامی، محمد اثنی عشری، عباس مشهدی صفحات 279-290
  سابقه و هدف
  یکی از مهمترین مباحث جراحی فک و صورت، روند ترمیم پالپ و ناحیه پریاپیکال پس از جراحی های ضایعات پاتولوژیک انتهای ریشه، اپیکوتومی و ترانسپلانتاسیون دندان میباشد. طی این جراحی ها امکان قطع عروق و اعصاب نوک ریشه وجود دارد. تحقیقات قبلی که در زمینه تغذیه خونی در سگمانهای دنتوآلوئولار که در جراحی های استئوتومی، اپیکوتومی دندانهای ترانسپلانت شده و قطع نوک ریشه در دندانهای دارای مشکل پریودنتال انجام گرفتهاند، پاسخ پالپ در مقابل vital root transaction را به صورت هیستولوژیک مورد بررسی قرار دادهاند. در واقع در تمام مطالعات فوق نوک ریشه دندانهای وایتال به طور عمدی قطع گردیدهاند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت پالپ پس از قطع عروق و اعصاب نوک یک ریشه از دندانهای چندریشهای و بررسی این تغییرات در دوره های زمانی مختلف پس از جراحی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی (experimental) چهار سگ نر بالغ و کاملا سالم که همسن بودند مورد استفاده قرار گرفتند. در هر سگ یک دندان چندریشهای در کوادرانت سمت چپ از هر فک انتخاب و طی مراحل جراحی، عروق و اعصاب نوک یک ریشه به اندازه 1-2 میلیمتر با فرز قطع گردید. پس از زمانهای 12، 13، 24 و 25 هفته قطعه مورد نظر از هر سگ خارج گردید. قبل از این کار سگها به روش simmons (تزریق فرمالین 10 درصد از طریق شریان کاروتید) از طریق تزریق فرمالین در عروق کاروتید چپ و راست، پرفیوژن شده بودند. بلاکهای بافتی تهیه و برشها طبق روش روتین آماده شدند. در نهایت از میکروسکوپ نوری جهت بررسی دقیق بافتها و نمونه ها استفاده شد. جهت آنالیز داده ها و با توجه به ماهیت کیفی آنها از آزمون Fisher exact test استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های هیستولوژیک نشان دادند که ساختمان پالپ به صورت کامل وایتال مانده است. البته در نمونه ها، بافت در قسمت کرونال و اپیکال ریشه زیاد شده و این مساله باعث به وجود آمدن هایپرسمنتوز گردیده است. کلسیفیکاسیون در یک نمونه دیده شد. همچنین بافت چربی در برخی نمونه ها در انتهای اپکس و در محل جراحی مشاهده گردید. در نهایت رژنراسیون پالپ در 75% مولرهای بالا و 25% مولرهای پایین دیده شد. همچنین تحلیل در 5/12% موارد وجود داشت. 5/62% موارد هایپرمی شدید از خود نشان دادند.
  نتیجه گیری
  پس از قطع عروق و اعصاب نوک یک ریشه از دندانهای چندریشهای در سگ، پالپ قدرت حفظ وایتالیتی خود را دارد. این مساله احتمالا بدلیل تغذیه پالپ ریشه آسیب دیده از طریق ریشه مجاور یا پالپ چمبر تا حصول به revascularization میباشد.
  کلیدواژگان: اپیکتومی، vital root amputation، پالپ، جراحی
|
 • Dr. Abdol Hamid Alhavaz, Dr. Qujeq, Dr. Ghassem Habibi Pages 149-154
  Background And Aim
  Free radicals are cytotoxic and can act as inflammatory mediators it seemed useful to investigate whether ploymethyl methacrylate used in complete dentures induces the release of free radicals. The aim of the present study was to compare the free radical concentration in saliva before and after use of acrylic denture. Methods & Subjects: In this experimental study 50 healthy human subjects who were wearing recently made heat polmerized ploymethyl methacrylate dentures were selected and saliva samples were taken before and after use of dentures. Free radicals concentration was measured by spectrophotometry method. Data were analyzed by student t-test.
  Results
  Results showed that the mean concentration of free radical in the after time of delivery of prosthesis (1.150.18 ngr/l) significantly increased when compared with start time (0.60.13 ngr/l). Mean concentration of free radical in the after time of delivery of prosthesis was increased (1 day, 1 week, 1 month after delivery of prosthesis). The increase was significant (P<0.05).
  Conclusion
  Free radicals were produced in saliva after use of acrylic dentures.
 • Dr. Fahime Akhlaghi, Dr. Amir Saeed Yavari, Dr. Seyyede Mattane Eshaghi Pages 155-162
  Background And Aim
  Missing teeth lead to functional, esthetical and occlusal problems. The aim of the present study was to evaluate the incidence of missing teeth (except third molar) clinically in female students of Rasht high schools in year 1999 - 2000. Methods & Subjects: In this epidemiological cross – sectional study 600 female students were examined to find missing, impacted or extracted teeth. The data was collected by means of clinical examination without radiography. The history of syndromes, cleft lip or palate, trauma, extraction, midline deviation, space excess or space deficiency, tooth size or tooth form problems and enamel hypoplasia were evaluated. Additional evaluations on type of jaw, kind of missing (unilateral or bilateral), side of missing and number of missings were performed in this study. SPSS software was used for data analysis, using Phi-cramer’s test for qualitative variables.
  Results
  Six hundred students of 10 high schools in Rasht were examined. The incidence of missing was 16.8% 8.8% was because of extraction and 8% due to impaction or missing. The most incidence of missing was found in the age of 16 and the least was in the age of 18. The most common missing teeth were second premolars and the least were second molars.
  Conclusion
  Early diagnosis of missing teeth can lead to better prognosis and treatment. Another investigation is recommend on men students to compare the findings by gender.Keywords:
 • Dr. Henghame Ashraf, Dr. Mohammad Asna- Ashari, Dr. Zohre Ghalamkarpoor, Dr. Pedram Ansari Astaneh, Dr. Azadeh Saffar Varkiani Pages 163-170
  Background and Aim
  The aim of this study was to determine the length of time needed for two microorganisms to penetrate through two commonly used temporary restorative materials and through the entire root canal system obturated with the lateral condensation technique after preparation of post space. Methods & Materials: Sixty two extracted single rooted premolars and canines were used in the experimental group, divided into four groups. In group 1 and 2 the length of access cavities of 30 teeth were 1mm. Fifteen teeth in group 1 were temporarily restored with Cavisol and in group 2 were filled with Coltosol. In groups 3 and 4 the length of access cavities of 30 teeth were 3mm. Fifteen teeth in group 3 were temporarily restored with Cavisol and in group 4 were filled with Coltosol. All 60 teeth were mounted individually, where the crowns were placed in contact with BHI broth containing Enterococcus Faecalis and Candida Albicans, in the upper chamber. The lower chambers were filled with sterile BHI broth. Two teeth, one of them with amalgam restoration and the other one without any temporary restorative materials and any microorganisms used in the negative control groups. The data were analyzed by Chi – square test.
  Results
  Broth in the lower chamber of negative control group remained clear throughout the entire experiment period. In the experimental groups the average time for broth contamination was during the third week. There was no significantly difference between 4 experimental groups. The results obtained in this study demonstrate that: Coltosol and Cavisol could not prevent leakage of microorganisms from obturated canals after preparation of post space, 32 cases in experimental groups were leaked with Enterococcus Faecalis and 28 cases were leaked with Candida Albicans, in groups with 1mm thickness of dressing first leakage occurred after 5 days and in groups with 3mm thickness it occurred after 12 days.
  Conclusion
  If it is possible, it is better to use 3mm thickness of dressing. Temporary restoration must be replaced with a permanent restoration before the end of second week. Keywords:
 • Dr. Mohammad Basafa, Dr. Khatiboleslam Sadrnejad, Dr. Saeed Ghoreishi Pages 171-179
  Background And Aim
  Very often apparently similar nickel-titanium wires behave differently and this makes the selection of clinically proper wire very difficult. The aim of this study was to compare load-defection characteristics of some super elastic nickel-titanium wires available in Iran's commercial field. We hoped the results would be helpful for clinicians in selecting the proper wire to be used in different situations. Methods & Materials: This study was a descriptive and cross-sectional one. 10 types of super elastic nickel-titanium wires (5 of each) with 0/016 inch diameter were tested by three-bracket bending test at 27ºc temperature. Hounsfield (H10KS) machine was used to deflect the wires. The cross-head speed was 0/5mm/min and force level was recorded in 0/25 mm intervals from passive to 3 mm deflection and then in unloading condition from 3 mm to the point that no force was detected (permanent set). Analysis of variance was used. Tukey analysis was done for comparison of each wire with other 9 wires.
  Results
  Although recorded curves were generally similar to typical curves of super elastic wires but their slopes were different. The recorded force levels in 1-1.5-2-2.5 mm deflection in the unloading curve showed statistically significant difference in force levels (P-value<0.001). Analysis of variance showed significant difference in force decay from 2/5 to 1mm deflection as well (P-value < 0.001). According to the findings the wires were divided into three groups of force level: light (Rematitan, Elastinol, Nitinol Sel, Global), medium (Chinese NiTi, Flex Medics, Force II, Nitanium) and heavy (Force I, Reflex TP). Moreover, it was found out that even the wires made by one factory were not the same. Among the tested wires the TP wires had minimum and the Global ones had maximum similarity to each other.
  Conclusion
  This study showed that only the word “superelastic” on the packages of nickel-titanium wires is not enough for using them for treating all kinds of crowdings. Attention should be paid to the results of the independent researches as well.
 • Dr. Zahra Jaberi Ansari, Dr. Maryam Moezizadeh, Dr. Roya Aminian, Dr. Alireza Sadr, Dr. Shahab Jaberi Ansari, Dr. Janji Tagami, Dr. Yasushi Shimada Pages 180-186
  Background and Aim
  The goal of many researchers conducted nowadays is to achieve adhesive materials that exhibit good bonding capability, simplified application and easy handling. In this regard, self – etching primer systems were introduced to the market. The aim of this study was to evaluate the micro – shear bond strength of two new self – etching materials compared to an already established bonding materials. Methods & Materials: Sections of human third molars (1.5 mm) were used in this study. The tooth surfaces were polished with 600 grit SiC paper nder running water and randomly divided into three groups. In group I Clearfil Protect Bond (Kuraray Japan), in group II, Clearfil SE Bond (Kurary Japan) as control group, and in group III, Clearfil Tri – S Bond (KUrary Japan) were used due to manufacturer's instruction. Hollow tygon tubes (0.7×0.5mm) were placed on the enamel and dentin surfaces and Clearfil AP-X composite was inserted into the tubes. After 40 seconds light curing, the tygon tubes were removed and samples were stored in distilled water for 24 hours. Micro – shear bond strength was measured (EZ-test, Shimadzu Co., Kyoto, Japan) and the data was statistically analysis by one – way ANOVA and multiple comparison with LSD.
  Result
  Mean bond strength in enamel was 35.76±6.89 mpa in group I 33.62±5.59 mpa in group II, and 34.65±5.65 mpa in group III. Their difference was not statically significant. Mean bond strength in dentin was 34.47±6.0 mpa in group I, 45.20±10.3 mpa in group II, and 35.99±6.13 mpa in group III. The bond strength in group II was higher than group I and II (P<0.05), and the difference between group I and II was not statistically significant.
  Conclusion
  After 24 hours, the shear bond strength of two new adhesive systems to enamel was similar to SE Bond, however, SE Bond exhibited a higher bond strength to dentine.
 • Dr. Abbas Khodayari Namin, Dr. Atefe Mashhadi Meighani Pages 187-193
  Background And Aim
  Surgery for mandibular prognathism produces changes in the skeletal and soft tissue components of the orofacial complex. In particular, studies have shown changes in positions of the tongue and the hyoid bone and consequent narrowing of the pharyngeal airway space. This study evaluated the change in the pharyngeal airway space associated with surgical mandibular set back. Methods & Materials: Lateral cephalograms of 25 adult patients taken preoperatively and 3 months after mandibular setback surgery were traced, and the width of pharyngeal airway space and pharyngeal airway space area were calculated and compared by Paired T – test.
  Results
  The mean amount of mandibular Set back was 6.8±2 mm. There was not significant change in width of nasopharyngeal airway. Mean reduction in distance from uvula to the posterior pharyngeal wall was 1.4±0.7 mm, mean reduction in distance from vallecula to the posterior pharyngeal wall was 2± 0.7 mm, mean reduction in the distance from the tongue base to the posterior pharyngeal wall was 2.5± 0.8 mm and the mean reduction in pharyngeal airway space area was 1.5±0.5 cm2. The hyoid bone moved in an superoposterior direction.
  Conclusion
  Mandibular set back surgery caused decrease in pharyngeal airway dimension. In the patients, who have other risk factors, for example, over weight, short necks, or large tongues, a mandibular set back procedure could possibly predispose the development of sleep apnea syndrome.
 • Dr. Abdolrahim Davari, Dr. Alireza Danesh Kazemi, Dr. Mostafa Piri Ardekani Pages 194-199
  Background And Aim
  The factors such as adhesive compositions and light curing cement could be affected on shear bond strength between enamel and brackets and could increase orthodontic techniques, so that, the aim of this study was to evaluate the shear bond strength of orthodontic brackets using different light curing cements. Methods & Materials: Thirty human extracted intact permanent premolars were used in this study. After cleaning with ultrasnic scaler, teeth were disinfected with 1% hypoclorite for ten minutes and stored in tab water at room temperature and were divided into three groups, and the roots were mounted in acrylic resin. Brackets was bonded on buccal surface of teeth with composite resin according to their manufacturer's instructions. The specimens were thermocycled (5Cº to 55Cº for 500 cycles), shear bond strength was determined using universal testing machine at a cross head speed of 1mm/min. The data was analysed by SPSS software, ANOVA and LSD tests.
  Result
  The mean value of shear bond strength for Ideal makoo, 3M and Heliomolar was 19.52±4.36 Mpa, 19.84±5.19 Mpa and 17.04±3.53 Mpa respectively.
  Conclusion
  There was not a statistically significant difference in shear bond strength between the three light curing cements, therefore Ideal Makoo cement is recommended for orthodontic bonding groups.
 • Dr. Jamile Beygom Taheri, Dr. Ziba Maleki, Dr. Kamyar Alavi, Dr. Kaveh Alavi, Dr. Fateme Saeedi Glujeh Pages 200-211
  Background And Aim
  Tuberculosis is the first disease introduced as an “emergency” by WHO, 1993. Dental-care workers encounter the diseases potentially every time in their works and a proper awareness may lead to cease transmission of the disease and improve dental management. The aim of this study was to evaluate the knowledge of general dental practitioners (GDP) who in private offices in the Great Tehran 2006 about tuberculosis. Methods & Materials: 420 GPDS (193 male, 227 female) were selected by a random cluster sampling method and evaluated using a questionnaire. This questionnaire consisted of 18 questions with 3 choices and another choice as “I don’t know”. Three groups of questions, each one with 6 questions, were used: general aspect of tuberculosis (diagnosis, pathology, transmission, oral manifestation, and screening) medical therapy and finally drug interaction and dental management. Content validity was confirmed by several specialists in oral medicine and one general practitioner.
  Results
  The mean correct answers were 2.0±1.0, 1.6±1.1 and 2.1±1.2 with respect to general aspects, medical therapy and drug interactions, and dental management. Total score was 5.7±2.5 (95% CI: 5.4 to 5.9, ranged from 0 to 11) of maximum 18. Individuals who had graduated from Azad Universities and governmental dental schools in Tehran, respectively, had more knowledge.
  Conclusion
  Knowledge of our study population about tuberculosis is clearly low. It seems that non - traditional educational methods may be helpful.
 • Dr. Zohre Tabibzadeh Nouri, Dr. Fateme Mohajeri Tehrani Pages 212-216
  Background and Aim
  Since dental plaque is known as an essential cause of periodontitis, adjunctive use of both mechanical and chemical methods is advised for plaque control. Several invitro investigations have shown that tetracycline hydrocloride is highly effective against the major suspected periodontal pathogens of periodontitis. This study was therefore, carried out to compare clinical effects of scaling and root planning alone and with application of local oxytetracycline irrigation on Early periodontitis. Methods & Materials: Fourteen patients from the staff dental school of Shaheed Beheshti Medical Sciences University, age 23-41 years, volunteered for a split–mouth randomized clinical trial. After oral hygiene instructions, tooth with early periodontitis in each quadrant was selected. Clinical changes were monitored for selected teeth at baseline including PI, GI, PBI, PD. Full mouth scaling and root planning were performed and two selected were served as control (SC/RP) and the others as experimental group which were irrigated with 5 mg/ml oxytetracycline solution. Irrigation was performed every 48 hours during the first two weeks of the study. The side of the irrigation was changed alternatively (right or left). After 2 and 4 weeks all indices were measured too. The paired t and wilcoxon signed ranks tests were used to test the differences.
  Results
  The differences between indices PI and PD at the baseline and after 4 weeks were: (GI), 1.59-0.84, (PD), 3.24-2.83. The two groups showed statistical differences comparing with the base line in all indices, but there isn’t any significant difference between them.
  Conclusion
  Considering the consequent results, antibiotics dont have noticeable effects in the process of treatment.
 • Dr. Amir Fayyaz, Dr. Mohammad Farman Pages 217-224
  Background And Aim
  Adhesion as an important physical factor in denture retention varies in different base materials. In this research the rate of adhesion is measured in the commonly used denture base materials. Methods & Materials: Twelve kind of different materials used in denture base were considered and 10 specimens of each of them were made. Then, the forces necessary to separate specimens from distilled water are measured by using special measuring devices for determining surface tensions. The results were compared with one way analysis of variance and paired t – test.
  Results
  Red autopolymerized Meliodent Acrylic resin showed the maximum (987.5±29.3 mg) and silicon Molloplast B showed the minimum rate of adhesion (885.5±44.7 mg). Also, the rate of adhesion of heat cure Meliodent acrylic (965.3±17.6 mg) was more than Acropars acrylic (945±35.4 mg) and variation was statistically significant (P<0.05). Polishing the acrylic caused increase in the rate of adhesion which was statistically significant (P<0.0001).
  Conclusion
  Physical retention due to the adhesion of acrylic resin is expected more than of silicone and to obtain the better retention, it is recommended to polish the impression surface of complete denture.
 • Dr. Amir Ghassemi, Dr. Sima Khodakhah, Dr. Majid Bargrizan, Dr. Stephan Alexanian, Hamid Farhadi Pages 225-234
  Background And Aim
  The purpose of this in vitro study was to compare microleakage of three bonding systems in one week and ten months. Methods & Materials: The study was conducted experimentally through observation technique. Two V shape cavities, with gingival margin in cementum were prepared on the buccal and lingual surfaces of 45 freshly extracted premolar teeth. The teeth were randomly divided into three groups and restored with Tetric Ceram composite, utilizing the following bonding systems: Single bond, Excite, and PQ1. One third of the specimens in each group were stored in distilled water for one week and the remaining was stored for ten months. All specimens were thermocycled (1000 times) and subjected to dye penetration testing. The results were analyzed by Mann – whitney and Kruskal – Wallis tests.
  Results
  Enamel leakage of Single bond did not differed through two periods while its gingival leakage in one week was less than ten months. But, no difference was noticed in enamel and cervical leakage of Excite and PQ1 samples in one week and ten months periods.
  Conclusion
  Enamel leakage was significantly lower than gingival leakage. There was no significant difference between materials and water storage had detrimental effect on sealing ability.:
 • Dr. Fariba Golbidi, Dr. Maryam Kiani, Dr. Maryam Ebrahimi Pages 235-242
  Background And Aim
  Plasters have vast applications in dentistry and are one of the most consumed materials in this field. Nowadays plasters are produced by several Iranian Company and the foreign ones are expensive and unavailable. According to the numerous usages of plasters in dentistry and inadequate study about Iranian plasters, the purpose of this study was to evaluate physical properties of the Khodabandeloo plaster. Methods & Materials: In this laboratory experimental study, five properties which have been necessitated by ADA specification n 25 and Iranian standard n 2792 were evaluated. The number of samples was 20 per every test. All measuring tests were performed according to ADA specification n 25 and 2792 Iran Standard. T - Student and chi square tests were applied to the results to determine a significant difference between the various means.
  Results
  Arrival information’s show that the appropriate consistency of this plaster was obtained by 58ml water and 100gr powder. The mean setting time, setting expansion and compressive strength for Khodabandehloo plaster were in the range of 13.8±1.005 min, %0.219±0.05, 5.75±0.63 MPa respectively. In the reproduction of details test, 75 percent of specimens had completely reproduced the groove.
  Conclusion
  The consistency, setting time, setting expansion and reproduction of details for Khodabandeloo plaster are in the standard limits, but the compressive strength of this plaster was not in standard limits and performs must be reform for this defaults.
 • Dr. Masoume Moslemi, Dr. Sepideh Khalili Pages 243-248
  Background and Aim
  Using of fluoride and fissure sealant in preventive of caries has specific condition, since the research on in vitro shows that dental material such as fissure sealant would effect physical and chemical against on fluoride gel. The aim of this research was to compare the effect of fluoride APF gels (Sultan) on microhardness of two types of fissure sealants Helioseal (with filler) and Clinpro (fillerless). Methods & Materials: This research was carried out on the basis of both experimental and in vitro has case and control groups. Thirty two cylindrical (dimension 2×6mm) specimens were made using equal number of each fissure sealant (Helioseal & Clinpro) which were randomly divided in to 4 equal groups. After storing the first two groups in distilled water for forty eight hours, they were exposed to APF Gels for 4 minutes and then were stored for half an hour in synthetic saliva. Then the excess gels were removed and the samples stored again in synthetic saliva for thirty minutes prior to immersion into distilled water for another thirty minutes after an intermediate penoid gap. The above procedures once again were repeated. This method is similar to routine fluoride therapy in clinic (twice per year). The other two groups were used as control for Helioseal and Clinpro respectively while they were stored in distilled water. Vickers microhardness test values were obtained. The data were subjected to ANOVA and T test analysis.
  Results
  The data indicated that application of APF gel had only a significant effect on microhardness of Clinpro (P<0.05). But in the case of Helioseal it was not so significant.
  Conclusion
  The results obtained indicate a higher resistance by Helioseal in comparison to Clinpro against APF gel.
 • Dr. Ahmad Moghareh Abed, Dr. Kourosh Jamkhaneh Pages 249-254
  Background And Aim
  Marginal restorations are appropriate places for plaque accumulation and bacteria reproduction causing periodontal diseases or tooth loss sometimes. With the importance of tooth maintenance as teeth restorations are daily dental services, the present study was conducted to compare the periodontal status in patients with correct marginal restorations and their controls referred to department of Oral Medicine and Operative Dentistry of Isfahan Dental School. Methods & Materials: Ninety six patients with one or more marginal restorations as well as their controls were studied in a case – control method. Bleeding, gingival and plaque indices were evaluated in both groups for the purpose. Periodontal probes were used for measuring plaque and bleeding index and gingival index was examined by observation. Mann Whitney U test was used for comparing the results in both groups.
  Results
  46.9 percent of cases had plaque index of 0 as the rate was 55.2 per cent in control samples. Considering gingival index, the percentage of patients with 0 gingival index was 65.6 and 80.2 in case and control groups respectively. Bleeding index of 0 was reported to be 31.3 and 58.3 per cent in case and control groups. Statistical analysis showed significant difference between the two groups considering three measured variables (P<0.05).
  Conclusion
  According to the results of this study, even the correct marginal restorations may have effect on periodontal status.
 • Dr. Hamid Moghaddas, Dr. Kiana Komeilian Pages 255-260
  Background And Aim
  Gingivitis is the most common form of periodontal disease. And as we know bacterial plaque is the most important factor in causing gingivitis. So we must try to limit the plaque formation as much as we can. For controlling the plaque, as prevention and treatment there are two ways: mechanical and chemical. Using tooth brush, dental floss, tooth pick,. .. are mechanical ways and using toothpaste, jells, antibiotics and antiseptics. .. are chemical ways. Disregarding preventive measures will lead to periodontal diseases, which needs different treatment modalities to eliminate them. There are limited information regarding the behavior of Iranian people for their oral hygiene, and there are no available datas about their oral hygiene measures in the month of Ramadan. The purpose of this study is to find out frequency, timing and type of devices used by our Moslems to clean their mouths in Ramadan month and other months. Methods & Materials: The type of this study is descriptive – analytic. We prepared 880 questionnaires and distributed them between 22 areas of municipality of Tehran. 8 helpers (4 females and 4 males) interviewed 40 people (20 females, 20 males) in each area and wrote these dates in supplied questionnaires. 40 people in each area were located in mosques, parks, and Friday prayer of Tehran.
  Result
  6.01% of fasting people use toothbrush at noontime in Ramadan month and 21.61% in routine months. 12.6% of people use toothbrush three times a day (morning, noontime and night) in routine months, but only 4.55% in Ramadan month. 43.4% of people use toothbrush 2 times a day in Ramadan month (this percentage for other months is 35.78%). The percentages of females who use tooth brush two times a day and more than that in Ramadan and other months are 10% more than males. And after statistics accounts it was found that these differences are sensible. Also, after statistics accounts it was found that the percentages of educated people (who have diploma and more degree) that use toothbrush 2 times a day and more in Ramadan and other months are sensibly more than others.
  Conclusion
  According to our previous findings after calling using toothbrush 2 times a day and more as "Hygiene Index" we can conclude that educated people more than others like care about their oral hygienes, and females more than males take care about their oral hygienes, too. The decrease of using toothbrush at noontime in Ramadan month relates to people's belief that their fasting will be cancelled, if they use toothbrush in fasting time. It is suggested that people be informed of importance of noon brushing during fasting time through all the means of mass media.
 • Dr. Minoo Mahshid, Dr. Abolfazl Sabouri, Dr. Elham Ashtar-On- Nakhai, Dr. Mahasti Sahabi, Dr. Reza Monzavi, Dr. Hossein Khodami Pages 261-268
  Background and Aim
  Color research has shown that shade guides do not always represent the color of natural tooth. Moreover, visual evaluation has been found to be unreliable and inconsistent. This study evaluated the effects of 2 shade guides and 2 light sources on the intrarater repeatability of prosthodontists, postgraduate students and laboratory technicians with regard to shade selection. Methods & Materials: Three prosthodontists, three postgraduate students and three laboratory technicians participate in this descriptive – analytic study. Examiners were tested to eliminate color blindness by Eshihara Test. Each clinician used Vita Classic and Vitapan 3 D- master shade guides under two light sources (sun light and corrected Dialite lamp) to determine the shades of the maxillary left canines of 20 patients following a standard protocol. The identification codes of the shade tabs were masked to prevent shade memory. All teeth were polished before each shade selection. Shade selection was randomly repeated 1 month later by the same practitioners on the same group of patients. Data were analyzed with two way analysis of variance (Anova).
  Results
  Significant interactions were found between the effects of shade guide system and specially training on intrarater repeatability (P<0.05). The intrarater repeatability of prosthodontists was significantly higher than that of postgraduate students and laboratory technicians when the Vita Classic shade guide was used (P<0.05). Use of the Vitapan 3 D – master shade guide significantly improved the intrarater repeatability of postgraduate students compared with Vita Classic shade guide (P<0.05). This improvement was not significant, however, among prosthodontists and laboratory technicians (P>0.05). Light sources didnt show any significant effects on intrarater repeatability of examiners.
  Conclusion
  The prosthodontists demonstrated superior intrarater repeatability in shade selection, especially when the Vita Classic shade guide was used. Use of the Vitapan 3 D – master Shade guide notably improved intrarater repeatability among the postgraduate students.
 • Dr. Elahe Vahid Dastdjerdi, Dr. Eesa Namvari, Akbar Vasfi Vasfestani Pages 269-278
  Background And Aim
  The purpose of this study was to compare two methods of unerupted teeth size determination (Tanaka and Johnstone and Moyers) in patients referred to Shaheed Beheshti University Dental School. Methods & Materials: The study was descriptive and its technique was observation and questionnaire. The study included dental casts of patients referred to orthodontic department of Shahid Beheshti University of Medical Sciences which met the requirements of the study. 117 pairs of models were studied after analyzing existing 1500 pairs. The mesiodistal width of canine, first and second premolar and also four lower incisors were measured by digital caliper with precision of 0.01 mm in both maxilla and mandible. The overall width of teeth was predicted using the formulas and compared with their true size. The statistical analysis included paired t test, student t test and linear regression.
  Results
  The study showed that both methods of Tanaka and Johnstone and Moyers in 50%, 65% and 75% overestimated the true size of canine and premolars in both maxilla and mandible while Moyers method in 25% underestimated their real size in females. At both maxilla and mandible of studied females, significant differences existed between real and predicted sizes. The linear regression showed a formula of "y=0.65x+6.1" and "y=0.62x +7.2" in mandible and maxilla. In males, both methods of Tanaka and Johnstone and Moyers in 65% and 75% overestimated the true size of canine and premolars in both maxilla and mandible while Moyers methods in 25% and 50% underestimated the real sizes. Significant differences existed between real and predicted sizes in all methods with the exception of Moyers in 50%, so that, Moyers method in 50% had been estimated the sizes with high accuracy. The linear regression showed a formula of "y=0.58x+7.98" and "y=0.64x+7.2" in mandible and maxilla respectively.
  Conclusion
  Except for Moyers method at 50% that predicted the size of canine and premolars with higher accuracy in males, the other formulas could not predict the real size of unerupted teeth. As there was no significant differences between true and predicted teeth sizes, the application of the suggested formulas are suggested for Iranian people.
 • Evaluation of Pulp after Apical Vital Root Amputation in One Root of Multirooted Teeth in Dog
  Dr. Massoud Yaghmaiee *_Dr. Amir Saeed Yavari_Dr. Behnam Eslami_Dr. Mohammad Asna – Ashari_Dr. Fateme Mashhadi Abbas_Dr. Afshin Bahrami_Dr. Poopak Farnia_Dr. Davood Sharifi_Dr. Jalaleddin Ghanavi Pages 279-290
  Background And Aim
  One of the most important aspects in oral and maxillofacial surgery is the healing process after periapical surgery during apicotomy, transplantation or pathological surgeries. Past studies with the vascular supply to surgically mobilized dentoalveolar segments, apicotomized transplanted teeth and root resected teeth in periodontal disease, have mentioned occasional encounters with vital root resection and have noted varying degrees of pulpal response to this insult. The purpose of this investigation was to observe the pulpal and periapical responses of dog dental tissues to intentional apical vital root amputation over six months postoperative period. Methods & Materials: Four adult German – Canadian dogs were used in this experimental study. One root of multirooted teeth in left quadrant of each jaw were surgically transected and mandibular quadrants for 12, 13, 24 and 25 weeks following surgery were obtained after the animals were sacrificed by formalin perfusion of the left and right carotids. The tissue blocks were prepared by routine histological methods. Fisher exact test were used for data analysis.
  Results
  The results demonstrated a disruption of the normal pulpal architecture, with initial pulpal degeneration and subsequent early replacement by the periodontal ligament tissue. An intermediate cemental lining of the root canal occurred in all specimens. There was fat tissue in the apical part of the root in some specimens. Pulpal regeneration were seen in 75% of upper molars and 25% of lower molars. Resorption were took place only in two specimens (12.5%). Severe hyperemia were seen in 62.5% of all specimens.
  Conclusion
  The pulp of multirooted teeth, remain vital after transaction of apical part of the root in dogs.