فهرست مطالب

مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 31، زمستان 1384)

 • تاریخ انتشار: 1384/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود ستوده، سید محمد توانگر، فرزانه خادم ثامنی، محمدحسین درخشان، شاهین مرآت، افسانه مهرنامی، رضا ملک زاده صفحه 1
  مقدمه بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) شامل طیفی از ضایعات کبدی می باشد که در یک سمت آن تجمع چربی بدون آماس و در سمت دیگر هپاتیت کبد چرب غیرالکلی (NASH) قرار دارد که باعث تخریب پیشرفته پارانشیم و منجر به فیبروز و سیروز کبدی شده و بدین جهت برخلاف نظر قبلی مبنی بر بی خطر بودن تجمع چربی در کبد، شماری از این بیماران را به طرف نارسایی کبد می برد. برای تعیین پیش آگهی و بررسی تاثیر اقدامات مختلف درمانی در سیر بیماری، وجود یک سیستم درجه بندی برای تعیین شدت آماس و تخریب پارانشیم و میزان فیبروز ضروری به نظر می رسد. روش درجه بندی که در سال 1999 توسط Brunt و همکارانش از دانشگاه سنت لوئیس برای تعیین شدت ضایعات NASH پیشنهاد شده در عمل دارای برخی اشکالات کاربردی است. هدف اصلی از این مطالعه تعیین اعتبار روش درجه بندی تجدید نظر شده از طریق تعیین ارتباط نتایج آن با میزان آمینوترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به NASH می باشد.
  روش کار
  اسلایدهای میکروسکوپی 60 بیمار مبتلا به NASH توسط دو پاتولوژیست باتجربه به طور مجزا و مستقل از هم بررسی شدند به معیارهای هیستولوژیک چهارگانه شامل میزان استئاتوز، میزان آماس در پارانشیم کبد، میزان آماس در فضای پورت و تغییرات هیدروپیک سلول های کبدی براساس شدت و ضعف درجاتی از صفر تا 3 اعطا شد و با استفاده از تست Spearman’s rho ارتباط درجه شدت معیارهای هیستولوژیک با میزان آنزیم های آمینوترانسفراز از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه میزان توافق تشخیصی بین دو پاتولوژیست برای استفاده از روش درجه بندی فوق از روش Cohen kappa coefficient استفاده شد.نتایج ارتباط آماری خوبی بین شاخص های هیستولوژیک مورد نظر (به جز التهاب فضای پورت) و سطح سرمی آنزیم های آمینوترانسفراز وجود دارد (P<0.01). میزان توافق تشخیصی بین دو پاتولوژیست در نحوه گزارش ضایعات مختلف و مرتبط با NASH در همه شاخص های مورد بررسی در حد بسیار خوب بوده است (P<0.01).
  نتیجه گیری
  سیستم پیشنهادی اصلاح شده فوق برای تعیین شدت ضایعات مربوط به NASH سهولت استفاده، تکرارپذیری و اعتبار مناسب داشته و می تواند به عنوان یک سیستم درجه بندی برای تعیین شدت ضایعات کبد چرب غیرالکلی و هپاتیت ناشی از آن مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هپاتیت کبد چرب غیرالکلی، شدت آماس، شدت فیبروز، آمینوترانسفراز سرم
 • حسن ابوالقاسمی، پیمان عشقی، محمدسعید رحیمی نژاد، سعید حاتمی صفحه 8
  مقدمه در حالیکه شیوع ژن تالاسمی مینور در کشور 4-8 درصد است، این شیوع در استان سیستان و بلوچستان و فارس به 10 درصد هم می رسد. با توجه به شیوع بالای این بیماری در استان سیستان و بلوچستان و استان فارس و همچنین وجود شرایط متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این دو استان، در این مطالعه سعی شده است با یک رویکرد تحلیل تصمیم گیری براساس بهترین شواهد موجود، شاخص هزینه اثربخشی نهایی برنامه پیشگیری از تالاسمی را در طی سال های اخیر محاسبه نماییم.
  روش کار
  این مطالعه یک ارزشیابی از نوع خارجی و نهایی می باشد. پس از ترسیم درخت تصمیم گیری، شاخص های ارزیابی برنامه که شامل میزان پوشش برنامه، میزان بروز تالاسمی ماژور در سال، اثربخشی مشاوره قبل از ازدواج (فراوانی انصراف از ازدواج پس از مشاوره به کل ناقلین شناسایی شده)، هزینه - اثربخشی نهایی (هزینه صرف شده برای جلوگیری از تولد یک کودک تالاسمی ماژور) بود، مشخص گردید. سپس داده های مربوط در طی سال های 1377-1381 از مراکز مختلف شامل معاونت بهداشت استان، سازمان ثبت احوال، استانداری و سایر مراکز مربوطه کسب گردید. داده های جمع آوری شده به همراه هزینه ها در درخت تصمیم گیری جاگذاری و به روش Average folding back مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج شاخص پوشش برنامه پیشگیری از تالاسمی در استان سیستان و بلوچستان در سال 79، 70.9 درصد بود و در سال 1381 به%77 افزایش یافت. متوسط این میزان در استان فارس در طی سال های بررسی نیز حدود 70 درصد بود. در استان سیستان و بلوچستان، میزان انصراف از ازدواج در ناقلین تالاسمی مینور %3.5 در سال 1379 و در سال %0.5 1381 بود. در حالیکه متوسط این میزان در استان فارس در سال %62.1 1379 و در سال %48 1381 بود. میزان بروز تالاسمی ماژور در کل استان سیستان و بلوچستان در سال 1378، 150 کودک در هر صد هزار تولد زنده و در سال 1381 به میزان 180 کودک در صد هزار تولد زنده افزایش داشته است. این میزان در سال 1377 در استان فارس 72 کودک در صدهزار تولد زنده بود که در سال 1381 به 24.8 تقلیل یافت. شاخص هزینه -اثربخشی برنامه نشان می دهد که به ازای پیشگیری از تولد یک کودک مبتلا به تالاسمی ماژور در استان سیستان و بلوچستان 310،000،000 ریال و در استان فارس حدود 13،330،000 ریال هزینه صرف می شود.بحث با وجود نتایج موفقیت آمیز برنامه پیشگیری از تالاسمی در کل کشور، مطالعات ارزشیابی در دو استان سیستان و بلوچستان و فارس نتایج متفاوتی را نشان داد. با وجود اقدامات انجام گرفته و افزایش مختصر شاخص پوشش برنامه در سال های اخیر در استان سیستان و بلوچستان، هزینه پیشگیری از تولد یک کودک تالاسمی ماژور حدود 30 برابر این هزینه در استان فارس است. کم بودن میزان انصراف از ازدواج در ناقلین تالاسمی، عدم پوشش برنامه بر مزدوجین قبل از سال 1375، عدم وجود تسهیلات آزمایش قبل از تولد (PND) در سال های مورد بررسی، نرخ بالای باروری کلی و عمومی، رواج ازدواج های غیررسمی و طایفه ای و مراجعه به مراکز مشاوره پس از عقد از علل این نتیجه در استان سیستان و بلوچستان می باشد. پیشنهاد می شود در اجرای این برنامه در کشور، مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی استان ها در نظر گرفته شود. برای انجام آن راهبردهای منطقه ای اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، پیشگیری، هزینه، اثربخشی، میزان بروز
 • حجت زراعتی، محمود محمودی، انوشیروان کاظم نژاد، کاظم محمد، پیمان حداد صفحه 15
  مقدمه در سال های اخیر، گزارشات مختلف نشان داده است که سرطان معده در ایران از فراوانی بالایی برخوردار است، و در مردان در مرتبه دوم و در کل در رتبه چهارم قرار دارد. این مطالعه با هدف تعیین بقای 5 ساله مبتلایان به سرطان معده جراحی شده در انستیتو کانسر و بررسی برخی عوامل موثر بر آن طراحی و اجرا شده است. در موارد زیادی پیشامدهایی در طول مدت بررسی برای بیماران رخ می دهند که ممکن است نتایج نهایی را نیز تحت تاثیر قرار دهند. وارد کردن چنین متغیرهایی به عنوان متغیر وابسته به زمان در مدل پیشنهاد شده است، اما استفاده از مدل هایی که توزیع توام مدت زمان انتظار تا وقوع مرگ و زمان انتظار تا پیشامد واسط (در این مطالعه عود) را در نظر داشته باشند، مطمئنا جواب دقیقتری خواهد داشت. ما در این مقاله با استفاده از فرآیندهای تصادفی شبه مارکفی غیر همگن و با در نظر گرفتن طول عمر و نرخ انتقال به عنوان فرآیندهای تصادفی دوگانه به تحلیل داده ها پرداخته ایم.
  روش کار
  این مطالعه 129 بیمار مبتلا به سرطان معده با پاتولوژی ادنو کارسینوما همراه با درگیری غدد لنفاوی واقع در مرحله 4 بیماری را که از ابتدای سال 1374 تا فروردین 1378 در بخش های جراحی انستیتو کانسر ایران تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار داد. اثر متغیرهای فردی مانند سن (در هنگام جراحی)، جنس، و اطلاعاتی در مورد بیماری مانند محل درگیری، تعداد غدد لنفاوی درگیر، نوع عمل جراحی، وجود متاستاز کبدی و دور دست، تعداد و نوع درمان های ثانویه دریافتی، بروز عود و زمان وقوع آن بر طول عمر بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل از روش کاپلان - مایر، مدل مخاطرات متناسب کاکس، فرآیندهای مارکفی غیر همگن، برآوردگر برسلو و از نرم افزارهای آماری S-PLUS 2000 و R استفاده گردید و سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج احتمال بقای 5 ساله بیماران مورد بررسی 18.6 درصد، و میانه طول عمر در این بررسی 18.90 ماه بوده است. بررسی همزمان اثر متغیرهای مختلف بر احتمال بقای بیماران با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس نشان داد که متغیرهای سن، و بروز عود بر شانس زنده ماندن بیماران تاثیرگذار بوده اند. همچنین بررسی ها بر اساس مدل مبتنی بر فرآیندهای تصادفی مارکفی غیرهمگن نشان داد که متغیرهای جنس، نوع و گستردگی عمل جراحی و محل درگیری بر زمان تاخیر بروز عود، و متغیر سن بر بقای پس از عود، و بقای بیماران بدون عود اثر داشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  بقای 5 ساله مبتلایان به سرطان معده در ایران اندک است. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل پایین بودن شانس زنده ماندن این بیماران دیر مراجعه کردن بیماران برای تشخیص و درمان است. اکثر بیماران در مراحل نهایی بیماری مراجعه می کنند و در این وضعیت اکثرا دچار متاستازهای غدد لنفاوی، کبد و حتی دوردست هستند که در نتیجه درمان آنها مشکل تر خواهد شد. بنابراین آموزش های فراگیر از طریق رسانه های عمومی در مورد علایم اولیه این بیماری و نیز انجام معاینات دوره ای ضروری است.
  کلیدواژگان: بقای، سرطان معده، مدل مخاطرات متناسب کاکس، فرآیندهای نیمه مارکفی، فرآیندهای تصادفی دوگانه
 • احمد رئیسی، عباس شهبازی، منصور رنجبر، پاسکال رینگوالد، مهدی ناطق پور، لیلا فرجی صفحه 21
  مقدمه مالاریا از جمله مهمترین بیماری های انگلی به عنوان یکی از مسایل مهم بهداشتی در کشورمان مطرح می باشد. با توجه به اهمیت دارودرمانی و مقاومت انگل به داروهای رایج مورد استفاده در سیاستگذاری های مربوط به درمان بیماری در کشورمان این مطالعه به انجام رسید.
  روش کار
  طرح پایش تاثیر درمانی داروی کلروکین روی مالاریای فالسیپارم بدون عارضه برای اولین بار بر اساس پروتکل استاندارد سال 2002 سازمان جهانی بهداشت در استان های جنوب و جنوب شرقی کشور روی 144 بیمار مبتلا به فالسیپارم در سالهای 1381-2 به اجرا در آمده است.نتایج براساس یافته های طرح در دو سال اجرای آن تنها 21.5 درصد بیماران مبتلا به مالاریای فالسیپارم به داروی کلروکین پاسخ بالینی و انگل شناسی مناسب و کافی (ACPR) داده اند. 17.4 درصد این بیماران شکست سریع در درمان (ETF)، 34.7 درصد شکست تاخیری از لحاظ بالینی (LCF) و 26.4 درصد شکست تاخیری از لحاظ انگل شناسی (LPF) را نشان داده اند.
  نتیجه گیری
  بر طبق نتایج طرح تغییر داروی خط اول درمان مالاریای فالسیپارم بدون عارضه، یعنی کلروکین، اجتناب ناپذیر می باشد.
  کلیدواژگان: مالاریای فالسی پاروم، تاثیر درمانی، کلروکین
 • علی دباغ، مهدی قاسمی، بهزاد ذوالفقاری، حمیدرضا جمشیدی صفحه 26
  مقدمه
  جامعه نگری1 یک شاخص مهم در بررسی عملکرد نظام های سلامت است و اجرای آن در حیطه داروسازی، وابسته به تعریف جایگاه مشخص حرفه در نظام سلامت است. تقویت ارتباطات حرفه ای و اجرای اصول داروسازی جامعه نگر، منجر به افزایش کیفیت ارایه خدمات در نظام سلامت خواهد شد. تحقیق حاضر، تهیه، طراحی و اجرا گردید تا بتوان از نتایج آن، در جهت اجرای این اصول استفاده کرد.
  روش کار
  در یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی، 480 نفر از پزشکان و داروسازان شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه خود ایفای نگرش سنج 5 رتبه ای لیکرت بود، که برای افزایش روایی و پایایی آن، مراحل پیش مقدماتی 2 و سپس مرحله پایلوت اجرا شد. روایی و پایایی در پرسشنامه پایلوت محاسبه گردید. از ضریب آلفای کرنباخ برای تعیین پایایی استفاده شد. آلفای کرنباخ پس از اصلاح پرسشنامه به 8/0 رسید. ورود و آنالیز اطلاعات با کمک نرم افزار SPSS ویرایش 10 صورت گرفت و از آزمون های تی استیودنت 3، مجذور کای 4 و آنالیز واریانس 5 جهت آنالیز داده ها استفاده گردید. در تعیین پایایی پرسشنامه، از محاسبات آنالیز عاملی 6 استفاده و مقدار ویژه 7 حساب شد. در نهایت، پرسشنامه اصلی، در قالب 35 گزاره استاندارد با روایی و پایایی مشخص و قابل قبول تهیه شد.
  نتایج
  برای افزایش پایایی 8 پس از حذف 13 گزاره (از مرحله پیش مقدماتی با 48 گزاره به مرحله نهایی با 35 گزاره) آلفای کورنباخ به 8/0 رسید. اختلاف میان پزشکان و داروسازان در خصوص «اصول آموزش پزشکی و داروسازی» و نیز، مفهوم «داروسازی جامعه نگر» معنی دار بود. بر اساس آنالیز عاملی، اکثر پزشکان و داروسازان با بازنگری نقش داروسازان و رسیدن به جایگاه بهینه داروسازی موافق بودند.
  بحث: واگذاری مسئولیت های مرتبط با حرفه داروسازی به داروسازان و ارایه مراقبت های دارویی و خدمات داروسازی جامعه نگر توسط آن ها، مورد توافق اکثر پزشکان و داروسازان بود. همچنین، ارایه آموزشهای مناسب و ویژه به دانشجویان دو رشته پزشکی و داروسازی و اصلاح سرفصل های درسی دانشکده های داروسازی، می تواند به بهبود این روند، کمک شایانی بنماید.
  کلیدواژگان: پزشک، داروساز، نظام سلامت، جامعه نگری، آموزش
 • آفرین رحیمی موقر، ونداد شریفی، محمدرضا محمدی، علی فرهودیان، الهه سهیمی ایزدیان، رضا رادگودرزی، صفا علی اکبر، نغمه منصوری صفحه 37
  مقدمه هدف اصلی این تحقیق تشریح ویژگی های مهم تولید علم در زمینه اعتیاد در کشور از طریق بررسی مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی و خارجی طی سی سال گذشته بوده است.
  روش کار
  برای انجام این پژوهش از بانک مقالات پژوهشی بهداشت روان مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور (IranPsych) که شامل مقالات پژوهشی روانپزشکی، روانشناسی و علوم پایه اعصاب است استفاده شد. در این تحقیق، بررسی به مقالاتی محدود شد که در یک دوره سی ساله، از 1352 تا 1381 1973) تا 2002 میلادی(منتشر شده اند. در این مطالعه مقطعی - توصیفی اطلاعات زیر جمع آوری شدند: سال انتشار پژوهش، حوزه ها و موضوعات پژوهش، روش و محل پژوهش. جمع آوری اطلاعات توسط شش روانپزشک و روانشناس آموزش دیده انجام شد. پایایی بین آزماینده سنجیده شد که نشان دهنده توافق مطلوب بین ایشان بود.
  یافته ها
  از میان 3031 مقاله با مشخصات یاد شده، 7.19 درصد 218) مقاله(مربوط به اعتیاد بوده اند. اعتیاد شایع ترین اختلال روانپزشکی مورد مطالعه پس از اختلالات خلقی بوده است. حدود 40 درصد از این مقالات در مجلات خارجی به چاپ رسیده بودند. بیش از 70 درصد این مقالات در 5 سال آخر منتشر شده بودند. حوزه های مختلف تحقیقات به ترتیب عبارت بودند از: تحقیقات بالینی، علوم پایه، روان شناسی و مطالعات همه گیرشناسی. دو سوم این مطالعات به مواد اپیوییدی، و سهم ناچیزی به الکل و سایر مواد پرداخته بودند. تنها 14 مقاله به درمان های دارویی - فیزیکی، و 2 مقاله به درمان های روانی - اجتماعی پرداخته بودند.
  نتیجه گیری
  گرچه به نظر می رسد مقالات مربوط به اعتیاد، نسبت قابل توجهی از کل مقالات مربوط به بهداشت روان را تشکیل می دهد، لیکن با توجه به شیوع اعتیاد در کشور تعداد این مقالات قابل توجه نیست. همچنین توجه ناکافی به پژوهش های مداخله ای و مطالعات اجتماعی مشهود است و ضرورت برنامه ریزی برای ارتقای پژوهش های انجام شده و منتشر شده را مطرح می نماید.
  کلیدواژگان: انتشارات، سو مصرف مواد، اعتیاد، روند، ایران
 • محمدعلی گودرزی، یعقوب اسماعیلی ترکانبوری صفحه 45
  مقدمه افکار مزاحم و رخنه کننده از خصوصیات اصلی اختلال وسواسی - اجباری می باشد. یافته های اخیر نشان می دهد شیوه برخورد افراد بهنجار و نابهنجار با افکار مزاحم و رخنه کننده متفاوت است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین شدت وسواس و راهبردهای کنترل افکار مزاحم و رخنه کننده بود.
  روش کار
  به منظور سنجش شدت وسواس فکری - عملی از مقیاس وسواس فکری - عملی پادوآ و برای سنجش راهبردهای کنترل افکار مزاحم و رخنه کننده از پرسشنامه کنترل فکر استفاده شد. گروه نمونه، شامل 110 نفر 57) پسر، 53 دختر(دانشجو بود که دو مقیاس فوق را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج یافته ها نشان داد که راهبردهای کنترل افکار مزاحم و رخنه کننده «ارزیابی مجدد»، «نگرانی» و «تنبیه» پرسشنامه کنترل فکر، توانستند به طور مثبتی شدت وسواس را پیش بینی کنند. همچنین، نشان داده شد که راهبرد توجه برگردانی می تواند کاهش احساس از دست دادن کنترل روی فعالیت های ذهنی - یکی از خرده مقیاس های پادوآ - را پیش بینی کند.بحث بنابراین نتایج توصیه می شود که بیماران وسواسی تشویق شوند تا راهبردهای تنبیه، نگرانی و ارزیابی مجدد را کنار بگذارند و از راهبردهای دیگری مانند توجه برگردانی به نحو موثرتری استفاده کنند.
  کلیدواژگان: کنترل فکر، اختلال وسواس فکری، عملی، مقیاس پادوآ، روان درمانی
 • عاطفه یزدی، وفا رحیمی موقر، مهربد کریمی، مهدی محمدی صفحه 52
  مقدمه
  ارزش جراحی رفع فشار و زمان آن بعد از ضایعه کامل نخاعی مورد بحث است. این مطالعه بر آنست که ارزش جراحی رفع فشار و زمان آنرا در ضایعه کامل نخاعی در موش ها بررسی کند.
  روش کار
  126 موش ماده انتخاب شدند. نخاع پس از لامینکتومی در محل 9 T با کلیپس مینی یا شارگیل فشرده شد. حیوانات در 5 گروه زمانی فشردن نخاع به مدت 3 ثانیه، 1 ساعت، 6 ساعت، 3هفته، عدم رفع فشار و گروه کنترل تقسیم شدند. ارزیابی حرکتی اندام های تحتانی موش ها با معیار BBB 1 انجام شد. پاتولوژی نخاع از نظر حداکثر درصد سطح مقطع آسیب و شدت التهاب، احتقان، خونریزی، نکروز، فیبروز و گلیوز به طور دو سو کور مقایسه شد.
  نتایج
  میزان بقا در بین گروه های فشرده شده اختلاف معنی داری نداشت. متوسط BBB در گروه 3 ثانیه تا روز 46 به طور بارز بیشتر از باقی گروه ها بود) 05/0 P<). تنها BBB گروه 3 ثانیه به طور بارز با گذشت زمان افزایش داشت. فقدان رفلکس دمی با BBB صفر ارتباط داشت. تفاوت معنی دار ی بین گروه های مختلف از نظر درصد سطح مقطع آسیب یافت شد (039/0 P=).
  نتیجه گیری
  توانایی حرکت اندام تحتانی موش های با رفع فشار فوری بهبود یافت. رفع فشار بسیار زودرس از نخاع در فلج ضربه ای موش ها مفید می باشد. همچنین در ضایعات کامل نخاعی موش ها ارتباط بارز بین فقدان رفلکس دمی و 0= BBB وجود دارد.
  کلیدواژگان: ضایعه کامل نخاعی، رفع فشار، جراحی، موش
|
 • Sotoudeh M. , Tavangar Sm , Khadem-Sameni F. , Derakhshan Mh , Merat S. , Mehrnami A. , Malekzadeh R. Page 1
  Introduction
  Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) constitutes a spectrum of liver disorders including the simple steatosis at one end and steatohepatitis at the other. In contrast to the previous believes, Non-alcoholoc Steatohepatitis (NASH) can lead to advanced fibrosis and cirrhosis. Implementation of a valid and reliable scoring system is necessary for better determination of prognosis and monitoring the effectiveness of different treatment modalities in this disease. We faced some practical difficulties using the system proposed by Brunt and coworkers from Saint Louis University in 1999 and proposed some revisions in the original scoring system. This study was performed to evaluate the validity, reliability and practicability of the revised scoring system by correlating the scores with the serum levels of the aminotransferases in the patients with NASH.
  Methods
  Microscopic slide sets of 60 patients with NASH were reviewed by two independent pathologists expert in histological diagnosis of liver diseases. The four histological criteria of steatosis, ballooning degeneration, lobular and portal inflammation were scored zero to 3 according to the existence and severity of each criterion. Spearman's rho test was used for determination of correlation of the level of serum transaminases with the necro-inflammatory scores. Degree of inter-observer variation of the proposed scoring system was evaluated by the Cohen Kappa Coefficient.
  Results
  Except for portal inflammation, significant statistical correlation existsted between the scores for the histological criteria and level of serum aminotransferases (p<0.01). The interobserver agreement for the histological diagnosis was good (p<0.01).
  Conclusion
  The proposed revised scoring system is easy to use, reliable and reproducible and shall be considered in clinical practice for grading of the necro-inflammatory process in non-alcoholic fatty liver disease.
 • Abolghasem, Eshghi, Rahimi Nezhad, Hatami Page 8
  Introduction
  In recent years, various reports indicate that gastric cancer is highly prevalent in our country it is the second most common cancer in men, and fourth in the general population. This study was designed and carried out to determine the five-year survival rate of gastric cancer patients who had undergone surgical treatment at one of the most important cancer treatment centers, the Iran Cancer Institute, and to assess its associated factors. During a study period, patients may often experience events that are likely to affect the final outcome as well. It has been suggested that such variables be assigned in the model as time-dependent covariates, but using models with joint distribution of time before death and time before an intermediate event (in this study, relapse), will certainly provide more accurate results. In this study we analyzed the data using a non-homogenous semi-Markovian stochastic process, regarding life span and intensity rate as the doubly stochastic processes.
  Methods
  One hundred and 29 gastric cancer patients with adenocarcinomatous pathology and lymph node metastasis who had been admitted to and operated on at the Iran Cancer Institute between March 1995 and March 1999 were enrolled in this study. The patients’ life expectancy after surgery and its relationship with variables of age at the time of surgery, gender, and factors related to the disease such as the cancer site, number of affected lymph nodes, type of gastrectomy, presence of liver metastases or distance metastasis, number of complementary or secondary treatments received, relapse, and time to relapce were assessed. In the analyses, methods of Kaplan-Meier, Cox proportional hazards model, non-homogenous Markovian process, and Breslow estimator were used. The software used for the analyses were S Plus 2000 and R, and an alpha level of 0.05 was considered significant.
  Results
  The five-year survival rate and the median life expectancy in the studied patients were 18.6% and 18.90 months, respectively. The Cox proportional hazards model was used to assess the effect of different variables simultaneously, and it showed that age, and relapse influenced the chances of survival. It was also shown (based on non-homogenous Markovian stochastic processes) that sex, type of gastrectomy and cancer site correlated with time of relapse, while age affected survival after relapse, and age correlated with survival of patients without relapse.
  Conclusion
  Gastric cancer patients in Iran have a low five-year survival rate. One of the most important reasons seems to be delayed consultation and diagnosis. Most patients are seen first with the disease in the late stages. At this point, most have lymph node, liver, or even distant metastases which makes treatment even more complex. Thus, it is necessary to employ mass media for extensive public education about the early warning signs of the disease and performing periodic examinations.
 • Bolghasemi H. , Eshghi P. , Rahiminejhad S. , Hatami S. Page 15
  Introduction
  While the prevalence of thalassemia carriers is 4-8% in Iran, it reaches to 10% in Sistan-Balouchestan and Fars Provinces. Regarding the high prevalence of the disease and different cultural, social, and economic situation in the mentioned provinces, we have attempted to calculate the marginal cost-effectiveness ratio through a decision analysis approach based upon the best evidences.
  Methods
  Screening was included as part of existing mandatory premarital blood tests. The couples at risk (thalassemia minor) were offered information and genetic counseling for dissuation. This study is a summative external program evaluation. The required data were collected from Health Deputy of the Governor House, Civil Registry Organization, Governor House, and other related centers during a 4-year period from 1998 to 2002. Collected data and costs were placed in the decision tree and analyzed through average folding back method.
  Results
  The marriage dissuasion rate was 3.5% in carrier couples of Sistan-Balouchestan in 2000 and reached to 0.5% in 2002. It is while marriage dissuasion rate was 61.1% in 2000 and 48% in 2002 in Fars province. The incidence rate of major thalassemia was 150 per 100,000 live births in Sistan-Balouchestan in 1999 and increased to 180 per 100,000 live births in 2002. The rate was 54.5 per 100,000 live births in Fars in 1999 and decreased to 24.8% in 2002. Marginal cost-effectiveness ratio of the program reveals that prevention from birth of a thalassemia major child costs 36470.5$ in Sistan-Balouchestan and 1568.2$ in Fars.
  Conclusion
  Although the thalassemia prevention program has been successful over the country, evaluation studies show major differences in the assessed provinces. Despite all activities for prevention of thalassemia and small increase in coverage index of the program in Sistan-Balouchestan in recent years, cost of prevention from birth of a major thalassemic child in the province is 30 times more than Fars. One of the main reasons of the difference is ineffective consultation in Sistan-Balouchestan. In this province, religious marriage is often performed before official registration. Consultation is a prerequisite before official registration. Many couples are visited in the consultation centers even after having a child.
 • Raeisi A. , Shahbazy A., (Msph), Ranjbar M. , Nateghpoor M. , Ringwald P. , Faraji L. Page 21
  Introduction
  Malaria is still one of the important parasitic diseases aroud the country and the major health problem in south – east of Iran.
  Methods
  Based on the role of therapeutic effect and importance of failure rate of antimalaria drugs in national drug policy a joint study with collaboration of WHO on montoring of therapeutic efficacy of chloroqine has been done according to the latest WHO guideline in south & southeast provinces َin 2002-03.
  Results
  According to the findings, from 144 uncomplicated cases who were eligible for 28 days follow up, only 21. 5 % showed adequate clinical & parasitological response to chloroquine (ACPR), 17. 4% showed early treatment failure (ETF), 34. 7% late clinical failure and 26. 4% late parasitologcal failure (LPF).
  Conclusion
  Based on the results, drug changing the first line antimalaria drug regimen is recommended for treatment of uncomplicated falciparum malaria.
 • Dabbagh A. , Ghasemi M. , Zolfaghari B. , Jamshidi Hr Page 26
  Introduction
  Community orientation is an important indictor in assessment of the functions of a health system and implementing this in pharmaceutical care, needs the roles and functions of pharmacists to be defined apparently. Augmented the professional relationships of the pharmacists and executing the community oriented principles, would lead in improved health care delivery.
  Methods
  In a cross-sectional descriptive-analytical study, 480 physicians and pharmacists practicing inside the territory of Isfahan were selected. A self administered attitude assessment questionnaire was designed and its validity and reliability were calculated and improved in the pre-pilot and pilot stages. An amount of 0.8 was calculated for the Cronbach’s α, as a measure of reliability. Data entry and analysis was done through SPSS software (version 10). Student t-test, Chi-square and ANOVA were employed for data analysis. Factor analysis and Eigen value measurement were used for more complex data analysis and interpretation. The final questionnaire was validated and corrected as 35-item one, with defined validity and reliability.
  Results
  After deleting 13 items from the preliminary questionnaire, the Cronbach’s α improved to 0.8. The 2 professions had significantly different views regarding educational curricula in medicine and pharmacy for the related issue as well as, the community oriented pharmacy. Also, the 2 groups agreed on the revision of the role of pharmacists to improve the profession in practice.
  Discussion
  Most physicians and pharmacists agree that pharmacist should be able to handle their professional role in practice also, they should deliver the pharmaceutical care in a community oriented setting. More targeted education and curricular revision can help reaching the goal.
 • Goodarzi Ma , Esmaieli Torkanbori Y. Page 37
  Introduction
  Intrusive thoughts are a core feature of obsessive-compulsive disorder. Recent research suggests that patients and normal individuals have different strategies in dealing with intrusive thoughts. The aim of this study was to examine the relationship between obsessive-compulsive severity and intrusive thoughts control strategies.
  Method
  In order to assess the obsessive-compulsive symptoms and thought control strategies the Padua Inventory and Thought Control Questionnaire were used, respectively. The sample consisted of 110 students (57 boys and 63 girls) who completed the questionnaires. Data were analyzed using Pearson coefficient correlation and multiple regression methods.
  Results
  Results indicated that intrusive thought control strategies including re-appraisal, worry and punishment could positively predict the severity of obsessive-compulsive symptoms. In addition, the distraction strategy could predict the decrease of impaired control over mental activities- a subscale of the Padua.
  Conclusion
  Therefore, we suggest that in the process of psychotherapy, people with obsessional symptoms should be encouraged to put away re-appraisal, worry and punishment strategies and make use of distraction strategy more efficiently.
 • Goodarzi Ma , Esmaieli Torkanbori Y. Page 45
  Introduction
  Intrusive thoughts are a core feature of obsessive-compulsive disorder. Recent research suggests that patients and normal individuals have different strategies in dealing with intrusive thoughts. The aim of this study was to examine the relationship between obsessive-compulsive severity and intrusive thoughts control strategies.
  Method
  In order to assess the obsessive-compulsive symptoms and thought control strategies the Padua Inventory and Thought Control Questionnaire were used, respectively. The sample consisted of 110 students (57 boys and 63 girls) who completed the questionnaires. Data were analyzed using Pearson coefficient correlation and multiple regression methods.
  Results
  Results indicated that intrusive thought control strategies including re-appraisal, worry and punishment could positively predict the severity of obsessive-compulsive symptoms. In addition, the distraction strategy could predict the decrease of impaired control over mental activities- a subscale of the Padua.
  Conclusion
  Therefore, we suggest that in the process of psychotherapy, people with obsessional symptoms should be encouraged to put away re-appraisal, worry and punishment strategies and make use of distraction strategy more efficiently.
 • Yazdi A. , Rahimi-Movaghar V. , Karimi M. , Mohammadi M. Page 52
  Introduction
  The value of decompression surgery after complete spinal cord injury is controversial. This study examines whether decompression is useful in paraplegic (not paraparetic) rats and, if so, what the optimim time is after injury.
  Methods
  The spinal cords of 126 female rats were compressed at thoracic level 9 with a mini Yasargil clips. Rats were assigned to 5 case groups, and one sham-operated group. Clips were removed after 3 seconds (3s), 1 hour (1h), 6h, 3 weeks (3w), or no decompression. Locomotor behavior scoring categories ranked based on the BBB Locomotor Rating Scale. Under histopathologic evaluation, the maximum surface (%) of damaged area was measured and the severity of inflammation, congestion and hemorrhage, necrosis, fibrosis and gliosis were evaluated in double-blind manner.
  Results
  There was not significant difference in survival among all groups of compressed spinal cord. There was neither statistically meaningful difference nor progressive changes in BBB except for 3s group at 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46-days (p<0.05). In complete spinal cord injured rats, a good correlation between absence of tail reflex and consistency of zero BBB was found. Mean ranking percent of damaged surface area revealed significant difference between damaged groups (P=0.039).
  Conclusions
  Very early spinal cord decompression is useful in traumatic paraplegia in rats. Absence of tail reflex shows poor prognosis.