فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت حکیم - سال هشتم شماره 1 (بهار 1384)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1384)
 • تاریخ انتشار: 1384/01/20
 • تعداد عناوین: 3
|
 • بررسی موارد خونریزی خودبخودی مغز در بیمارستان سینا در سال های 80-1377
  تقا منصوره، دهقان زاده فاطمه، تندگویان هاجر صفحه 1
  مقدمه در میان سکته های مغزی، خونریزی های مغزی از نظر شیوع پس از سکته های ایسکمیک قرار می گیرند ولی مرگ و میر بیشتری نسبت به آنها در مرحله حاد بیماری دارند. هدف این مطالعه بررسی موارد مرگ و علل موثر بر آن در بیماران مبتلا به خونریزی اولیه مغز بود.
  روش کار
  این مطالعه، یک مطالعه مقطعی است که در طی 3 سال بر روی 121 بیمار با خونریزی اولیه مغز (ICH) انجام شده است.نتایج در این بررسی %65 بیماران در سنین 60 تا 80 سال بودند و %68.3 آنها، سابقه فشار خون داشتند، شایعترین محل های خونریزی هسته های قاعده ای و نیمکره های مغزی بودند. میزان مرگ و میر بیمارستانی %47.1 بود و بیشترین موارد در 2 روز اول بستری اتفاق افتاده بود. همچنین از 28 بیماری که در آنها عمل جراحی انجام شده بود، 22 نفر (%78) فوت نمودند و در گروهی که فقط درمان طبی گرفتند، %38.1 موارد فوت شدند. بیشتر موارد جراحی در بیماران بدحال انجام شده بود. همچنین شرایط جراحی از قبیل فرد جراح در همه یکسان نبود.
  نتیجه گیری
  بیشترین موارد مرگ و میر در دو هفته اول و بخصوص در 2 روز اول اتفاق افتاد و عواملی که در آنالیز تک متغیره به عنوان عامل موثر بر پیش آگهی شناخته شدند، شامل سطح هوشیاری، حجم هماتوم، وجود خونریزی داخل بطنی، هیدروسفالی، و شیفت عناصر خط وسط بودند. در این مطالعه، سن، جنس، سابقه فشار خون، متوسط فشار خون حین بستری، دیابت، مصرف سیگار به عنوان عوامل پیش آگهی کننده مرگ و میر شناخته نشدند. در ارتباط با نقش جراحی در خونریزی های اولیه مغزی مطالعات اختصاصی با شرایط مشابه در بیماران کمک کننده خواهند بود.
  کلیدواژگان: خونریزی اولیه مغز، مرگ و میر در خونریزی مغز، خونریزی مغزی و فشار خون، پیش آگهی خونریزی اولیه مغزی
 • سنجش غلظت آرسنیک در آب آشامیدنی یک منطقه آلوده به آرسنیک از طریق راه اندازی روش آزمایشگاهی SDDC و استفاده از یک روش صحرایی به همراه ارزیابی دقت و صحت روش ها
  مصداقی نیا علیرضا، مسافری محمد، یونسیان مسعود، ناصری سیمین، محوی امیرحسین صفحه 2
  مقدمه
  مصرف آب آلوده به آرسنیک می تواند باعث بروز انواع عوارض سوء بهداشتی در انسانها شود. بر این اساس تعیین مقدار آرسنیک منابع آب شرب پیش از اجرای هرگونه برنامه آبرسانی، در حین آبرسانی و نیز برای تعیین کارآ ی ی روش های حذف، لازم و ضروری می نماید. این مطالعه با هدف اندازه گیری و تعیین مقدار آرسنیک در منابع آب شرب تعدادی از روستاهای شهرستان بیجار استان کردستان انجام شد.
  روش کار
  در این راس تا صحت و دق ت دو روش ص حرای ی (Ez Arsenic Test Kit) و آزمایش گاه ی Silver diethyldithiocarbamate spectrometric method (SDDC) تعیین غلظت آرسنیک در آب مورد بررسی قرار گرفت. صحت و دقت هر دو روش با استفاده از آنالیز نمونه های سنتتیک آب مقطر حاوی غلظت های مشخص آرسنیک در آزمایشگاه تعیین شد و سپس 44 روستا بصورت صحرائی پایش شده و آب روستاهای آلوده با SDDC آنالیز گردید.
  نتایج
  یافته های نتایج مطالعه نشان داد که هر دو روش صحرای ی و آزمایشگاهی بررسی شده در این تحقیق به شرط رعایت اصول دقیق آنالیز، از دقت و صحت بالائی در تعیین غلظت آرسنیک در آب برخوردار است. البته برای کیت لازم است حجم نمونه مورد آزمایش ml 6/9 باشد. پایش صحرای ی روستاها نشان داد که با در نظر گرفتن استاندارد آب آشامیدنی ایران برای آرسنیک (μg/L 50)، آب شرب 5 روستای پایش شده متجاوز از حد استاندا ر د ملی است. حداکثر غلظت آرسنیک در روستای گوندک به میزان μg/L 5/422 (بیش از 8 برابر حد استاندارد ملی و 42 برابر حد رهنمودی سازمان جهانی بهداشت) مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به گستردگی منابع آب و ملحوظ نمودن هزینه ها، کیت Ez Arsenic Test می تواند در پایش های گسترده صحرائی مورد استفاده قرار بگیرد. روش SDDC نیز جهت ارزیابی های دقیق تر به لحاظ مزایای روش از جمله گونه شناسی و عدم نیاز به تجهیزات پیشرفته قابل در آزمایشگاه های مرجع قابل استفاده می باشد.
  کلیدواژگان: آرسنیک، آب آشامیدنی، کیت سنجش آرسنیک، SDDC، بیجار
 • مقایسه اثر بخشی تک دوز تینیدازول با دوره 7 روزه مترونیدازول، دوز استاندارد، در درمان ژیاردیازیس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
  فلاح محمد، مشتاقی علی اکبر صفحه 3
  مقدمه ژیاردیازیس از شایع ترین عفونت های انگلی روده ای در کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. درمان ژیاردیازیس با مترونیدازول معمولا به مدت 7-10 روز و روزانه سه نوبت صورت می گیرد. این رژیم طولانی است و کامل کردن دوره درمان اغلب کمتر اتفاق می افتد. همچنین %5-20 مقاومت دارویی نیز به آن گزارش شده است. این دارو دارای عوارض جانبی قابل توجهی است. یافتن داروهای موثر در دوره های درمانی کوتاه و ترجیحا تک دوزی در درمان ژیاردیازیس می تواند موفقیت را افزون تر کند. برای این منظور تینیدازول تک دوزی با مترونیدازول با دوز استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته است.
  روش کار
  106 کودک 69) پسر و 37 دختر(مبتلا به ژیاردیازیس که با آزمایش مدفوع آلودگی آنها به ژیاردیا یا تایید شده بود بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. از این عده، 42 نفر داروی تینیدازول به میزان 50 میلی گرم بر کیلوگرم، حداکثر 2 گرم در یک نوبت دریافت نمودند و به 64 نفر مترونیدازول به مقدار 15 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه سه نوبت و برای 7 روز تجویز شد. در هر گروه یک هفته پس از خاتمه درمان، سه نوبت آزمایش مدفوع انجام شد و اگر در هر سه نوبت انگل ژیاردیا در مدفوع مشاهده نمی شد بعنوان درمان شده تلقی و داروی مربوطه موثر ارزیابی شد. عوارض احتمالی داروها در طول درمان نیز ثبت گردید. نتایج میانگین سن کودکان 10.2 سال و میانگین وزن آنها 25 کیلوگرم بود. میزان تاثیر تینیدازول در حذف انگل ژیاردیا %88.1 37) از 42 نفر(و میزان تاثیر مترونیدازول %67.2 43) از 64 نفر(و تفاوت تاثیر دو دارو بر روی ژیاردیا معنی دار بود (P<0.01). میزان تاثیر دو دارو در گروه های مختلف سنی تفاوت معنی دار نداشت. همچنین تاثیر دو دارو بر حسب وزن بیماران و طول مدت علایم نیز با همدیگر تفاوت معنی دار نداشت. از نظر عوارض، در دو نفر از افراد تحت درمان با مترونیدازول سردرد و شکم درد مشاهده شد و معدودی نیز احساس طعم فلز در دهان داشتند. در گروه تحت درمان با تینیدازول در سه نفر علایم تهوع، سرگیجه و سردرد مشاهده شد که یک نفر به دلیل شدت علایم از نظر پیگیری تاثیر درمان حاضر به همکاری نشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد تینیدازول با دوز واحد تاثیر بیشتری از مترونیدازول با دوز طولانی مدت بر روی ژیاردیا دارد. عوارض جانبی دو دارو مختصر و تا حدودی قابل اغماض می باشد.
  کلیدواژگان: ژیاردیازیس، تینیدازول، کارآزمایی بالینی
|
 • Evaluation of mortality rate and influencing factors in primary intra cerebral hemorrhage at Sina Hospital, 1999 to 2002.
  Togha M., Dehghanizadeh F., Tondguian H. Page 1
  Introduction
  Primary intracerebral hemorrhage (ICH) is less frequent than ischemic stroke, but with higher mortality rate in its acute phase. The aim of current study was to determine the mortality rate and to evaluate the influence of different factors on the mortality of patients with primary intracerebral hematoma.
  Methods
  This cross-sectional study performed on 121 patients admitted to Sina Hospital, because of primary ICH during 3 years, from 1999 through 2002.
  Results
  According to the study, 65% of patients were between 60-80 years of age and 68.3% of them had history of hypertension. The morality rate was 47.1%, most of them happened during the two first days of the event. Evacuation of hematoma was done for 28 patients, with mortality rate of 78% in comparison to 38.1% in those who received medical therapy. However, most of operation were performed on more severe ICH and all of operated patients did not have the same condition according to the operation set up.
  Conclusion
  According to the study, low Level of consciousness, large volume of hematoma, extension of hematoma to ventricles, brain midline shift and hydrocephalus led to poor outcome. Age, sex, history of hypertension, diabetes mellitus, cigarette smoking and mean arterial pressure on admission had not significant effect on patients’ outcome. It seems that larger or case – control studies are necessary to declare the independent prognostic factors and benefit of surgery in ICH.
 • Measurement of arsenic concentration in drinking water of a polluted area using a field and SDDC methods accompanied by assessment of precision and accuracy of each method
  Mesdaghinia Ar, Mosaferi M., Yunesian M., Nasseri S., Mahvi Ah Page 2
  Introduction
  Consumption of water contaminated with arsenic can cause different adverse health effects in humans. Therefore measurement of arsenic concentration in drinking water resources is necessary before implementation of any water supply projects and during operation and also for determination of any treatment processes efficiency.In this research we aimed to determine arsenic content of drinking water resources of some villages in Bijar city of Kurdistan province.
  Methods
  For this purpose accuracy and precision of two field (Ez arsenic test kit) and laboratory silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method (SDDC) for measurement of arsenic in water was studied. Accuracy and precision of both methods was determined through analysis of synthetic distilled water containing specific concentration of arsenic. Then 44 villages was monitored and samples of polluted water was analyzed using SDDC.
  Results
  The results showed that both studied (field and laboratory) methods have high precision and accuracy for measurement of arsenic in drinking water. In the case of kit it is necessary to use 9.6 ml as sample volume. The field monitoring of 44 villages of Bijar showed that drinking water of 5 villages has high level of arsenic considering national drinking water standard for arsenic (50µg/L). The highest level of arsenic was observed in Gavandak equal to 422.5µg/L (8 times of national standard and 42 times of WHO guideline).
  Conclusion
  Considering the widespread location of water sources in our country, it is recommended that Ez arsenic test kit could be used in the wide range of field monitoring activities. For accurate evaluations, SDDC method is preferred at reference laboratories considering advantages of mthod e.g speciation definition and independency to advanced instruments.
 • Comparison between the efficacy of a single dose of tinidazole with a 7-days standard course of metronidazole in treatment of giardiasis a: randomized clinical trial
  Fallah M., Moshtaghi Aa Page 3
  Introduction
  Giardia intestinalis is the most common intestinal protozoa in developing countries, including Iran. Treatment of infection by metronidazole has some difficulties because of long course of therapy (7-10 days) and various side effects. The objective of this study was to determine the efficacy and side effects of tinidazole compared with metronidazole in the treatment of G. intestinalis infection in children.
  Methods
  In a randomized controlled clinical trial, 106 subjects (69 males, 37 females) with Giardia intestinalis infection were treated with tinidazole or metronidazole. Tinidazole 50 mg/kg single dose and metronidazole 15 mg/kg three times a day for 7 days were given orally to children. Parasitological cure was documented when there was 3 times negative stool examination for G. intestinalis at 1-2 weeks after therapy.
  Results
  Thirty seven of 42 individuals (88.1%) treated with tinidazole and 43 of 64 children (67.2%) treated with metronidazole had parasitological cure. Cure rate between two groups was significantly different (P<0.01). No major side effects were observed except two cases in metronidazole group who had mild headache and abdominal pain for two days and some had metal taste and three cases in tinidazole group had nausea, dizziness and headache.
  Conclusion
  We conclude, tinidazole has a higher efficacy than metronidazole in the treatment of G. intestinalis infection and also has a few side effects. Because of single dose administration, short course of therapy and good compliance of patients, this preparation is preferred to metronidazole in the treatment of Giardia intestinalis infection.