فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت حکیم - سال هفتم شماره 4 (زمستان 1383)
 • سال هفتم شماره 4 (زمستان 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/10/11
 • تعداد عناوین: 3
|
 • رده بندی استان های کشور بر مبنای شاخص های بهداشتی و جمعیتی به کمک تکنیک آماری خوشه بندی فازی
  غلام رضا بابایی، آوات فیضی صفحات 1-6
 • سبک های رهبری مدیران و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  اختری شجاعی ابراهیم، نظری علی اکبر، وحیدی رضاقلی صفحات 20-23
  مقدمه رضایت شغلی کارکنان، یکی از شاخص های اثر بخشی مدیریت و رهبری در سازمان است. لازم است مدیران با اتخاذ سبک رهبری مشارکتی، رضایت شغلی کارکنان پرستاری را افزایش داده و در نهایت باعث افزایش کارآیی، بهره وری و تعهد سازمانی کارکنان شوند تا آنها نیز کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به بیمار را افزایش دهند. هدف از این پژوهش، یافتن سبک های رهبری مورد استفاده مدیران و میزان رضایت شغلی کارکنان و پیشنهاد سبک رهبری اثر بخش به مدیران می باشد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه همبستگی توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. حجم نمونه حدود 400 نفر بود و جامعه پژوهش، کلیه کارکنان پرستاری و مدیران شاغل در کلیه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در رابطه با نوع سبک رهبری مدیران، یافته ها نشان داد که 54 درصد مدیران از مدیریت و رهبری استبدادی خیرخواهانه استفاده می کردند و 72 درصد کارکنان رضایت شغلی نداشتند. همچنین بین میانگین نمره رهبری و میزان رضایت شغلی کارکنان پرستاری با ضریب همبستگی(0.65=r) ارتباط معنی داری وجود داشت (0.001>P).
  نتیجه گیری
  در سازمان هایی که مدیران آنها کارکنان خود را در تصمیمات مربوط به امورات خود مشارکت می دهند و یا اینکه محیط مشاوره ای ایجاد می کنند، میزان رضایت شغلی بالا است. بنابراین به مدیران پرستاری پیشنهاد می شود که کارکنان خود را در تصمیم گیری و هدف گذاری ها، مشارکت داده و محیطی آرام همراه با شور و مشاوره ایجاد کنند تا کارکنان پرستاری رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیشتری داشته باشند که در نهایت باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات شده و رضایت بیماران بیشتر جلب خواهد شد.
  کلیدواژگان: سبک های رهبری، مدیران خدمات پرستاری، رضایت شغلی
 • اثر بازدارندگی لاکتوباسیل های جدا شده از مدفوع کودکان بر روی برخی از باکتریهای بیماریزای روده ای با توجه به نوع تغذیه
  نوروزی جمیله، کارگر محمد، رازقی راحله صفحات 31-39
  مقدمه لاکتوباسیل ها، فراوانترین باکتری فلور طبیعی مجرای گوارشی انسان هستند و در مدفوع وجود دارند. هدف از بررسی، جداسازی لاکتوباسیلها از مدفوع کودکان 6 تا 24 ماه با توجه به نوع تغذیه (شیر مادر، شیر خشک، هر دو شیر) و تعیین اثر بازدارندگی آنها بر روی باکتری های بیماریزای روده ای (اشریشیاکلی، سالمونلا، شیگلا) بوده است.
  روش کار
  نمونه مدفوع 100 کودک بین 24-6 ماه جمع آوری و در محیط MRS کشت داده شد. لاکتوباسیلها با روش استاندارد (شکل ظاهری کلنی، شکل میکروسکوپی، تخمیر قندها و انجام تست های بیوشیمی) جداسازی و شناسایی شدند. رشد لاکتوباسیل های بدست آمده در pH ها، حرارتهای مختلف و اثر بازدارندگی آنها بر باکتریهای بیماریزای روده (اشریشیاکلی، سالمونلا، شیگلا)، با روش نقطه گذاری، دیسک گذاری و ایجاد چاهک، مقاومت به آنتی بیوتیکهای رایج و مقاومت در برابر صفرا تعیین گردید.
  یافته ها
  باکتریهای بدست آمده شامل لاکتوباسیل فرمنتوم، لاکتوباسیل پلانتاروم، لاکتوباسیل رامنوسوس، لاکتوباسیل گاسری، لاکتوباسیل روتری، لاکتوباسیل کریسپاتوس و لاکتوباسیل اسیدوفیلوس بودند. از بین لاکتوباسیلهای جدا شده از مدفوع کودکان، 67.5% مربوط به کودکان تغذیه شده با شیر مادر، 18.75% مربوط به کودکان تغذیه شده با شیر خشک و 13.75% مربوط به کودکان تغذیه شده همزمان با شیر مادر و شیر خشک بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که تعداد موارد لاکتوباسیل در مدفوع کودکان تغذیه شده با شیر مادر غالب بود. احتمال می رود ترکیباتی در شیر مادر وجود داشته باشد که به لاکتوباسیل ها کمک کند تا به سهولت بیشتری تکثیر یافته و با تولید بیشتر مواد بازدارنده و تغییر pH روده، از رشد عوامل بیماریزا و از بروز برخی بیماری ها از جمله اسهال، جلوگیری کنند. بنابراین، تغذیه با شیر مادر توصیه می شود. از طرفی، چون اثر مواد بازدارنده لاکتوباسیل های جداشده از مدفوع کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند در دمای بالا، pH اسیدی و غلظت های متفاوت صفرا مقاوم بود، می توان آنها را در گروه باکتری های پروبیوتیک قرار داد.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیل، مدفوع نوزادان، اثر بازدارندگی