فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، پاییز 1381)
 • تاریخ انتشار: 1381/08/14
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حسین نیکزاد، همایون نادریان، محمد پوراحمدی صفحه 1
  سابقه و هدف
  وازکتومی یکی از روش های مناسب جهت جلوگیری از بارداری و کنترل جمعیت است. باتوجه به گزارشات ضد و نقیض در ارتباط با تاثیرات وازکتومی روی بافت بیضه و روند اسپرماتوژنزیس و اهمیت بررسی نقش عوامل ایجادکننده تغییرات در بیضه، به منظور تعیین تاثیر دو تکنیک جراحی وازکتومی بسته و باز روی بافت بیضه و نقش افزایش فشار ئیدروستاتیک در ایجاد تغییرات، این تحقیق در سال 1379 در گروه علوم تشریح کاشان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی20 سر رت نژاد Sprague Dawely در سنین 8 الی 12 هفتگی بطور تصادفی انتخاب و در دو گروه وازکتومی بسته و باز تقسیم شدند: در گروه وازکتومی بسته مجرای دفران راست آنها تحت عمل وازکتومی بسته و طرف چپ آنها تحت عمل Sham و در گروه وازکتومی باز که مجرای دفران راست آنها تحت عمل وازکتومی باز و طرف چپ آنها تحت عمل Sham قرار گرفت. بیضه موشها چهار ماه پس از عمل جراحی برداشته شد. وزن و حجم بیضه ها و تغییرات ظاهری آنها مشخص شد و پس از فیکس کردن، آماده سازی، برش گیری و رنگ آمیزی تحت میکروسکوپ نوری تغییرات بافتی و قطر مجاری منی ساز، درصد حجمی مجاری طبیعی و غیرطبیعی، درصد حجمی بافت بینابینی، تعداد سلولهای اسپرماتوگونیا، اسپرماتوسیت پاکی تن، اسپرماتید گرد، اسپرماتید بالغ سرتولی و نسبت اسپرماتید گرد به سلول سرتولی در گروه مورد و شاهد و همچنین بین دو روش جراحی وازکتومی تعیین گردید و با روش آماری – test t مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  بررسی هیستولوژیک نشان داد که بافت بیضه در گروه های شاهد ظاهر کاملا طبیعی دارند ولی بیضه گروه های مورد در هر دو روش تغییرات متفاوتی را نشان دادند. در مجاری آسیب دیده تغییراتی از جمله جدا شدن سلولهای نابالغ از اپی تلیوم، شکاف و ایجاد واکوئل در اپی تلیوم، چین خوردگی و ضخیم شدن غشای دور مجاری و حذف سلولهای جرم مشاهده گردید. بررسی کمی مجاری با ظاهر طبیعی نشان داد که تعداد سلولهای اسپرماتوگونیا، اسپرماتوسیت پاکی تن، اسپرماتید گرد، اسپرماتید طویل، نسبت اسپرماتید گرد به سرتولی، قطر مجاری، وزن و حجم بیضه بین گروه مورد و شاهد در هر دو روش جراحی اختلاف معنی داری وجود دارد. در بقیه متغیرها اختلاف معنی داری دیده نمی شود. مقایسه پارامترهای فوق از نظر دو روش جراحی هیچ اختلاف معنی داری را نشان ندادند.
  نتیجه گیری و توصیه ها: تغییرات ایجاد شده در بیضه های گروه وازکتومی بسته و باز اختلاف معنی داری ندارند و وازکتومی با انتهای باز و بسته روی بافت بیضه تاثیر می گذارد و نقش افزایش فشار ئیدروستاتیک در گروه وازکتومی بسته در ایجاد تغییرات کمتر بوده و پیشنهاد می گردد در آینده مطالعات گسترده تری در ارتباط با بررسی نقش عوامل دیگر از جمله افزایش تیتر آنتی بادی آنتی اسپرم در ایجاد تغییرات و ساختار غشای دور مجاری منی ساز از نظر اولترااستراکچر و ایمنوهیستوشیمی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
  کلیدواژگان: وازکتومی بسته و باز، بافت بیضه، اسپرماتوژنزیس، رت
 • محمد باقر زینالی، فرهاد حشمتی، حسین تلاوت صفحه 11
  سابقه و هدف
  یکی از مشکلات شایع بیهوشی، به یاد آوردن خود به خودی حوادثی است که در زیر بیهوشی عمومی برای بیمار اتفاق می افتد. 10-1 درصد بیماران در شرایط گوناگون آگاهی زیر بیهوشی را تجربه می کنند، لذا به منظور تعیین تاثیر بیهوشی نورولپت بر میزان آگاهی، این تحقیق در بیمارستان مطهری شهر ارومیه در سال 1378 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 60 بیمار 45-20 ساله کاندید عمل جراحی ستون فقرات که از نظر فیزیکی در کلاس بیهوشی بودند و شب قبل از عمل 10mg دیارپام دریافت کرده و روز عمل نیز با 7 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن سرم رینگر هیدراته شده بودند، انجام گرفت. در گروه بیهوشی نورولپت، القای بیهوشی با تالامونال (0.1ml/kg)، تیوپنتال 5mg/kg و پانکرونیوم 0.1mg/kg و نگهداری بیهوشی با N2O-فنتانیل 50μg/30min انجام گرفت. در گروه شاهد القای بیهوشی با فنتانیل (1.5μg/kg، تیوپنتال 5mg/kg و پانکرونیوم 0.1mg/kg و نگهداری با (هالوتان 0.6%، N2O-فنتانیل 50μg/30min) انجام گرفت. در طی بیهوشی موسیقی پخش می گردید و میزان آگاهی با شنیدن صدای موسیقی و تشخیص آن و نیز احساس درد، یک بار در اتاق مراقبت های بعد بیهوشی (ریکاوری) و یک بار روز بعد، بررسی و ثبت گردید.
  یافته ها
  تحقیق روی 60 بیمار در دو گروه 30 نفری انجام گرفت. میزان شنیدن صدا به تنهایی در گروه شاهد 3.3% و در گروه نورولپت 10 درصد (NS) و شنیدن صدا توام با احساس درد به ترتیب صفر و 3.3% بود (NS). نوع بیهوشی روی فشار خون و ضربان قلب تاثیر معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری و توصیه ها: روش بیهوشی نورولپت تاثیری بر میزان آگاهی زیر بیهوشی ندارد و می تواند به عنوان یک تکنیک با مزایای فراوان در جراحی های مختلف و بیمارانی که نیاز به Wake up تست دارند، بکار برده شود.
  کلیدواژگان: بیهوشی نورولپت، فراموشی، آگاهی زیر بیهوشی
 • صمد نوری زاد، مهرداد مهدیان، حمیدرضا سیدی صفحه 16
  سابقه و هدف
  با توجه به حجم زیاد لوله گذاری مشکل و عوارض شناخته شده آن و نیز به علت تناقضاتی که در نتایج مطالعات قبلی در مورد ارزش تستهای پیش بینی کننده لوله گذاری مشکل وجود دارد، این مط العه بر روی بیماران مراجعه کننده جهت عمل جراحی به بیمارستان متینی کاشان در سال 1377 انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش بصورت توصیفی بر روی 379 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان انجام گردید. در ویزیت قبل از عمل، ابتدا تست مالامپاتی صورت می گرفت و بیمار در یکی از درجات I تا IV این ط بقه بندی قرار داده می شد. سپس فاصله تیرومنتال (فاصله بین برجستگی تیروئید تا چانه وقتی که سر اکستانسیون کامل دارد) بوسیله خط کش اندازه گیری و ثبت می گردید. پس از القاء بیهوشی با تیوپنتال سدیم به میزان 5mg/kg و سوکسنیل کولین mg/kg 1.5 و اکسیژناسیون بیمار، لارنگوسکوپی صورت می گرفت و منظره لارنگوسکوپیک بر اساس طبقه بندی Cormack بعنوان روش تشخیصی مثبت ثبت می گردید. بیمارانی که در درجات III وIV مالامپاتی قرار می گرفتند یا فاصله تیرومنتال آنها کمتر از 6 سانتیمتر بود به عنوان بیماران در معرض خطر ((لوله گذاری مشکل)) در نظر گرفته می شد و بیمارانی که منظره لارنگوسکوپیک آنها در درجات 3 و 4 کورمک قرار می گرفت، تحت عنوان موارد لوله گذاری مشکل تلقی می گردیدند. در پایان، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی این تستها در تشخیص موارد لوله گذاری مشکل محاسبه گردیدند.
  یافته ها
  از 379 بیمار مورد بررسی در این پژوهش 2/47% مرد و 8/52 زن بودند که میانگین سنی آنها4/221 ± 1/45 سال بود. در 29 بیمار (7/7%) لوله گذاری مشکل وجود داشت، ارزش پیش بینی مثبت تست مالامپاتی 12% و ارزش پیش بینی منفی آن 3/93% و در روش تیرومنتال به ترتیب 9/8% و 7/92% بود.
  نتیجه گیری و توصیه ها: به علت پائین بودن حساسیت و ارزش پیش بینی مثبت تستهای مالامپاتی و تیرومنتال، این تست ها در پیش بینی لوله گذاری مشکل ارزش محدودی دارند.
  کلیدواژگان: لوله گذاری مشکل، مالامپاتی، تیرومنتال
 • یدا& مشایخی، M. Reed، P. Sibbons، C.V. Howard صفحه 22
  سابقه و هدف
  به دلیل اهمیت شناخت مکانیسم اثر هورمون رشد (GH) بر غضروف رشد (GP) در این مطالعه ساختمان سلولی GP تیبیای پروگزیمال خرگوش بر اساس روش های استرئولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش تجربی انجام گرفت. هورمون رشد در GP تیبیای راست خرگوش به مدت 21 روز به کمک میکروپمپ وارد شد. فاکتورهای استرئولوژیک “حجم” و “ارتفاع” غضروف رشد، چگالی “حجم”، “سطح” و “تعداد” سلول های غضروفی بطور مستقیم و با استفاده از آنها “حجم، سطح و تعداد کل” سلولها و نیز “حجم و سطح” یک سلول غضروفی محاسبه گردید. نتایج مربوطه با انجام t –test و ANOVA تک فاکتور و در موارد مورد نیاز تست Dunnett با هم مقایسه گردیدند.
  یافته ها
  بین تیبیای راست و چپ گروه ها و نیز چپ و راست گروه سالین و شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت. “حجم” و “ارتفاع” غضروف رشد و نیز “حجم کل” سلول های غضروفی در گروه های درمان شده در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشتند. “سطح کل” و “تعداد کل” سلول های غضروفی و “حجم” و سطح” یک سلول غضروفی گروه های درمان شده در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری را نشان دادند.
  نتیجه گیری و توصیه ها: هورمون رشد باعث هیپرپلازی سلول های غضروفی گشته ولی باعث هیپرتروفی در آنها نمی شود. عمل جراحی و کاشتن میکرو پمپ ها تاثیری بر استرئولوژیک سلول ندارد. دوزهای مصرف شده و نتایج حاصله مبین اثر سیستمیک GH می باشد.
  کلیدواژگان: هورمون رشد، غضروف رشد، روش های استروئولوژیکی
 • غلامرضا شجری، خانم رضوان منیری صفحه 31
  سابقه و هدف
  با توجه به شیوع بالای عفونتهای استافیلوکوکی و اهمیت مقاومت داروئی ناشی از آنها، این مطالعه به منظور تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها استافیلوکوکوس اورئوس جداشده نمونه های کلینیکی ارسالی به آزمایشگاه مرکزی کاشان در نیمه اول سال 1377 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی بر روی 76 بیمار مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی کاشان که در کشت ارسالی آنها استافیلوکوکوس اورئوس رشد کرده بود، انجام شد. نمونه های ارسالی بر روی محیطهای اختصاصی کشت داده شدند و تعیین هویت سویه ها، از طریق تست های اختصاصی انجام شد. سپس تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده، به روش انتشار دیسک در برابر آنتی بیوتیکهای مربوطه در محیط مخصوص آنتی بیوگرام انجام گرفت و اطلاعات به دست آمده به روش آمار توصیفی ارائه شد.
  یافته ها
  از 76 نمونه بررسی، بیشترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب نسبت به اگزاسیلین (1/96%)، کلوگزاسیلین (2/63%)، سفالوتین(7/23%) و انکومایسین (4/18%) به دست آمد.
  نتیجه گیری و توصیه ها: میزان مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به اگزاسیلین و کلوگزاسیلین در کاشان بالاست. مطالعات تحلیلی برای تعیین ارتباط دقیق هریک از داروها و قضاوت آماری در مورد آنها با توجه به نقش عوامل درمانی قبلی، سن، جنس و نوع رژیم داروئی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، استافیلوکوکوس اروئوس
 • حمیدرضا سیدی، صمد نوریزاد، اسماعیل فخاریان، سید غلامعباس موسوی، مهرداد مهدیان صفحه 37
  سابقه و هدف
  باتوجه به اینکه درجریان بیهوشی عمومی بیماران تحت اعمال جراحی مغز و اعصاب، تغییر در معیارهای همودینامیک بدن (فشارخون شریانی، تعداد ضربان قلب، ریتم قلب، فشار ورید مرکزی و فشار شریان ریوی) می تواند سطح فشار داخل جمجمه و بالطبع وضعیت ساختمانهای داخل جمجمه را تغییر دهد و در بیهوشی های عمیق جریان خون مغزی وابسته به فشار، لذا با هدف تعیین میزان این تغییرات، پژوهش حاضر در اتاق عمل بیمارستان نقوی کاشان از دیماه 1377 تا خرداد 1378 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی بر روی 112 بیمار انجام پذیرفت که پس از معاینات فیزیکی توسط متخصصین جراحی مغز و اعصاب و بیهوشی، معیارهای (فشار خون سیستولی و دیاستولی، تعداد و ریتم ضربان قلب توسط دستگاه مانیتورینگ الکتروکاردیوگرام و کاف فشارسنج بازوئی بررسی و نقش عواملی نظیر سن، جنس، نوع عمل، مدت جراحی و وضعیت حین عمل درتغییر پارامترهای فوق تعیین گردید.
  یافته ها
  از مجموع 112 بیمار مورد بررسی، 70 نفر مرد (5/62%) و 42 نفر زن (5/37%) بودند. بیشترین فراوانی در رده سنی بالای 40 سال بود. مقادیرتغییرات همودینامیک در مردان بیشتر از زنان مشاهده شد و معیارهای فوق در رده سنی بالای 40 سال و جراحی های روی ستون فقرات و در پوزیشن دمر و نیز اعمال جراحی طولانی تر از دو ساعت تغییر قابل توجه تری نشان داد. نتایج آزمونها نشان داد که تغییرات در فشار خون سیستولیک و دیاستولیک حین القاء بیهوشی نسبت به قبل از آن از نظر طول مدت عمل و پوزیشن حین جراحی و نیز تغییر در ضربان قلب حین القاء بیهوشی نسبت به قبل از آن بر حسب جنس دارای اختلاف معنی داری است. نتیجه گیری و توصیه ها: تغییر در پارامترهای همودینامیک در جراحی های مغز و اعصاب مطرح است که این تغییرات بسته به نوع، مدت و پوزیشن جراحی متفاوت می باشد. انجام تحقیقات تجربی برای تعیین تاثیر هر یک از عوامل فوق بر تغییر در پارامترهای همودینامیک توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فشارخون دیاستولیک، فشارخون سیستولیک، تعداد ضربان قلب، ریتم قلب
 • حسن افضلی، عباس تقوی اردکانی، غلامرضا والی صفحه 43
  سابقه و هدف
  ویروسهای هپاتیت B و C از مهمترین عوامل ایجادکننده هپاتیت ویرال هستند که به دلیل ایجاد که باعث بیماری مزمن کبد و سیروزیس و عوارض شناخته شده آن و عدم اطلاع از وضعیت بیماری در منطقه این مطالعه بر روی اهداءکنندگان خون شهرستان از سال 80-1375 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش توصیفی بر روی کلیه افرادی که جهت اهداء خون به مرکز انتقال خون کاشان مراجعه کرده اند انجام شد. پس از ثبت مشخصات فردی این افراد توسط پزشک مرکز مورد معاینه قرار گرفته و در صورت توانایی اهداء خون به واحد خون گیری معرفی و در کلیه افراد پس از خون گیری و قبل از درآوردن سوزن از رگ 7 سی سی خون جهت آزمایشات لازم از جمله HBSAg و HCVAb گرفته و به روش Elisa و با کیتهای بهرینگ ساخت کشور آلمان مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  طی مدت مورد بررسی از 43731 نفر اهداء کننده خون 273 نفر (6/0 درصد) HBSAg مثبت داشتند که میزان شیوع در طول این مدت تقریبا از 82/0 تا 49/0 کاهش نشان می دهد و در 477 نفر (1/1 درصد) AntiHCV مثبت بود که طی سالهای مورد بررسی شیوع آن از 38/0 تا 71/1 درصد افزایش داشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع هپاتیت C و روند رو به افزایش آن با این بیماری یک مشکل بهداشتی مهم برای منطقه محسوب می شود و انجام یک تحقیق تحلیلی در مورد آن توصیه می شود. هپاتیت B در سالهای اخیر به علت کنترل مناسب فرآورده های خونی و واکسیناسیون و رعایت مسائل بهداشتی کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: سرواپیدمیولوژی، هپاتیت B، هپاتیت C
 • سیدسعیدسیدمرتاض، حمیدرضا طاهری، محمدرضا جلالی ندوشن صفحه 51
  سابقه و هدف
  برای انجام همودیالیز به یک راه عروقی مناسب نیاز است که ایجاد این راه عروقی با به کار گذاشتن فیستولهای شریانی وریدی صورت می گیرد. برای ایجاد این فیستولها، روش های متفاوتی وجود دارد که در این مطالعه عوارض و میزان پایایی تکنیک پهلو به پهلو با لیگاتور شاخه دیستال در یک پیگیری یک ساله مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 62 بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه انجام شده است که پس از انتخاب بیماران، فیستول شریانی وریدی پهلو به پهلو با لیگاتور شاخه دیستال کار گذاشته شد و در فواصل زمانی 6 ماهه و یک ساله فیستول از نظر میزان پایایی و عوارض بررسی شد.
  یافته ها
  در 9/12% بیماران عوارض وجود داشت که اکثریت موارد خفیف بود و در هیچ کدام از موارد نیاز به جراحی مجدد وجود نداشت. همچنین میزان پایایی یک ساله در این تکنیک 56/93% بود.
  نتیجه گیری و توصیه ها: تکنیک فیستول شریانی وریدی پهلو به پهلو با لیگاتور دیستال می تواند عوارض کم و میزان پایایی بالایی همراه باشد. برای قضاوت دقیق تر در این خصوص به پیگیری طولانی تر و مقایسه این روش با سایر روش ها احتیاج داریم.
  کلیدواژگان: همودیالیز، فیستول شریانی، وریدی، پهلو به پهلو، عوارض، میزان پایایی
 • سیمین دخت شعایی، شکر الله محمدی محمود آبادی صفحه 56
  سابقه و هدف
  آزبستوزیس بیماری حاصل از ترکیبات رشته ای شکل هیدروس سیلیکات است. رابطه مستقیم آزبستوز با بدخیمی پرده جنب تایید شده و سل به عنوان یک عامل مستعدکننده در پیشرفت آزبستوز و نیز به عنوان یک عارضه در آزبستوز پیشرفته مطرح شده است. در این تحقیق رابطه بین تماس شغلی با محصولات آزبست و بروز سل ریوی، در کارخانه ایرانیت تهران در سال 1378 مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه یکسو کور که به صورت همگروهی تاریخی، صورت گرفت 202 کارگر تماس یافته با آزبست (گروه مورد) و 201 کارگر بدون سابقه تماس با آزبست (گروه شاهد) از نظر متغیرهای بالینی و پاراکلینیکی سل شامل اسمیر و کشت خلط، برونکوسکوپی، اسمیر و کشت مایعCXR، CBC، ESR، PPD،، و BALمورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  گروه های مورد و شاهد به لحاظ سن، جنس، مدت اشتغال و مصرف سیگار مشابه یکیدیگر بوند7 نفر در گروه مورد و 1 نفر از گروه شاهد مبتلا به سل شناسایی شدند (04/0 p<) ریسک شیوع تجمعی (CIR) 96/6 به دست آمد که نشان می دهد تماس با آزبست مستعدکننده بروز بیماری سل است. PPD مثبت بیش از mm 15 در گروه مورد و شاهد به ترتیب 4/14% و 9/21% بود. مواجهه با آزبست از احتمال مثبت بودن تست توبرکولین می کاهد (05/0p<).
  نتیجه گیری و توصیه ها: مواجهه شغلی با آزبست احتمال خطر سل را می افزاید. با توجه به اینکه سل از نوع راکتیو بود، احتمالا کانونهای خفته سل در فرآیند آسیب ریوی آزبست فرصت فعال شدن می یابند. معاینات دوره ای کارگران صنایع آزبست در شناسایی بیماران در مراحل زودرس و درمان آنها مفید و لازم می باشد.
  کلیدواژگان: آزبست، تماس شغلی، سل ریوی
 • زیبا مسیبی، امیر حسین موحدیان، محسن خضری صفحه 63
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت خونریزی داخل مغزی در نوزادان که با مرگ و میر بالا و عوارض عصبی شدیدی همراه است و عدم اطلاع از شیوع و علل خونریزی داخل مغزی در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستانهای کاشان، این تحقیق در سالهای 79 1375 انجام گزقت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه گذشته نگر بر روی 2755 نوازاد بستری شده انجام گرفت. پس از تایید خونریزی داخل مغزی، اطلاعات مورد نظر از قبیل سن حاملگی، جنس علائم بالینی، نوع زایمان، ریسک فاکتورهای مادری و نوع خونریزی، علت خونریزی از پرونده ها استخراج و در پرسشنامه مربوطه ثبت شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در میان نوزادان بستری، 62 مورد خونریزی داخل مغزی وجود داشت که 42 مورد در نوزادان نارس و 20 مورد در نوزادان ترم بوده است. مهمترین علت خونریزی در نوزادان نارس، آسفیکسی و در نوزادان ترم تروما بوده. شایعترین خونریزی درنوزادان نارس خونریزی داخل بطنی و در نوزادان ترم خونریزی ساب دورال به حساب می آید. ارتباط معنی دار بین خونریزی داخل مغزی و جنس نوزاد و نوع زایمان مشاهده نشد. شایعترین علامت بالینی در نوزادان مبتلا، کاهش رفلکس مورو بوده و مهمترین ریسک فاکتور مادری که خطر خونریزی داخل مغزی را افزایش داده بود پره اکلامپسی می باشد.
  نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به این که خونریزی داخل مغزی در نوزادان نارس 27 برابر نوزادان ترم بوده است و از طرف دیگر مهمترین علت به وجودآورنده آن نیز آسفیکسی بود باید تلاش بیشتری در جهت پیشگیری از زایمانهای پره ترم و بروز آسفیکسی انجام داد.
  کلیدواژگان: خونریزی داخل مغزی، آسفیکسی، تروما، نوزاد نارس، نوزاد ترم
 • کریم الله حاجیان، عباس علیپور، نرگس حبیبیان، پروین سجادی صفحه 69
  سابقه و هدف
  ارزیابی پایش رشد کودکان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در تشخیص اختلال رشد و شروع سوء تغذیه در کودکان است. هدف از این مطالعه تعیین روند رشد کودکان صفر تا 2 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی روستایی شهرستان بابل در سال 1377 و مقایسه آن با منحنی استاندارد NCHS است.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش existing data در سیستم پایش رشد کودکان تحت پوشش خانه های بهداشت شهرستان بابل انجام گرفته است. نمونه گیری به روش خوشه ایبود 429 کودک از میان متولدین 1373 تا 1375 با حداقل سن 2 سال از طریق دفتر ثبت موالید انتخاب شدند. صدکهای قد و وزن برحسب سن و جنس محاسبه گردیده و با استاندارد NCHS مقایسه شده است.
  یافته ها
  در یک ماهگی وزن 5/67% کودکان بین صدک پنجاهم تا نودوهفتم استاندارد بود، ولی با افزایش سن این رقم کاهش یافته است، به طوریکه در 6 ماهگی 2/45%، در 12 ماهگی 6/42% و در 24 ماهگی 2/44% کودکان وزنشان بین صدک پنجاهم و نود و هفتم استاندارد بوده است. رشد دختران 5 تا 20 درصد کمتر از پسران است. با افزایش سن، کودکانی که وزن آنها بالای صدک پنجاهم استاندارد بود به پایین تر از صدک پنجاهم استاندارد افت کرد. نتایج نشان می دهد صدک پنجاهم وزن پسران تا 12 ماهگی و دختران تا 6 ماهگی بالاتر از صدک مشابه در nchs است حال آنکه در سنین بعد (تا 2 سالگی) زیر صدک پنجاهم استاندارد قرار می گیرد. همچنین اختلال در رشد قدی در سنین پایین تر (3-1 ماهگی) آغاز می شود بطوریکه در یک ماهگی صدک پنجاهم قد نزدیک به استاندارد است ولی از 3 ماهگی به بعد از صدک پنجاهم nchs انحراف پیدا می کند. بطور کلی در صدکهای وزن و قد کودکان جامعه پژوهش در مقایسه با صدکهای nchs اختلاف معنی داری مشاهده گردیده است (5% p<). نتیجه گیری و توصیه ها: قضاوت در مورد رشد شیرخوران ایرانی با استفاده از استانداردهای غیر ایرانی صحیح نمی باشد. بنابراین تهیه منحنی های رشد کشوری در ایران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: قد، وزن، استاندارد nchs، سوء تغذیه
 • معصومه برزگری، هایده غنی نژاد، رضا تقوی اردکانی، علی دادبان صفحه 79
  سابقه و هدف
  بر خلاف روش مرسوم در کتاب ها و مقاله های درماتولوژی که طبقه بندی براساس اتیولوژی و یا نمای بالینی بیماری ها انجام می گیرد و با توجه به اهمیت رهیافت ناحیه ای به عنوان جانشینی مناسب چه در تحقیقات و چه در برخورد بالینی و همچنین به منظور تعیین شیوع ضایعات پوستی کشاله ران و عوامل مرتبط با آن، تحقیق حاضر روی مراجعین به درمانگاه سرپایی در بیمارستان رازی تهران انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش مقطعی روی تعداد 3401 نفر که به طور مستمر مراجعه نمودند، انجام گرفت. تشخیص ضایعه براساس یافته های بالینی و پاراکلینیکی بود. در موارد مشکوک بیوپسی صورت می گرفت. عوامل مرتبط با ظهور شامل سن، جنس و نمایه توده بدن تعیین گردید. شیوع ضایعه در نمونه ها تعیین و میزان واقعی آب برآورد شد.
  یافته ها
  از 3401 بیمار مراجعه کننده 3.9% مبتلا به ضایعات کشاله ران بودند. شایع ترین نوع ضایعه، درماتوفیت (17.2%) و سپس اریتراسما و درماتیت سبورئیک هر یک به میزان 14.9% بودند. نوع ضایعات بر حسب وضعیت چاقی و جنس متفاوت بود.
  نتیجه گیری و توصیه ها: چاقی در ایجاد ضایعات پوستی کشاله ران دخیل است. انجام تحقیقات بیشتر برای شناخت اتیولوژی و کاهش مشکل توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کشاله ران، ضایعات پوستی، نمایه توده بدن
 • زیبا مسیبی، امیرحسین موحدیان، سعید یوسفیان، سیدغلامعباس موسوی، طاهره مازوچی صفحه 84
  سابقه و هدف
  ازدواج فامیلی یکی از مهمترین عوامل معلولیت و ناهنجاری ها در نوزادان و کودکان می باشد و سالیانه هزاران نوزاد و کودک معصوم قربانی این ازدواج ها می شوند. باتوجه به این موضوع جهت تعیین شیوع آنومالی های مادرزادی در ازدواج های فامیلی این مطالعه در زایشگاه شبیه خوانی کاشان در سال 80-79 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی کل متولدین هر روز در زایشگاه شبیه خوانی مشخص شدند و خصوصیات جنس، سن حاملگی، نوع زایمان، کنترل حاملگی، مصرف دارو حین حاملگی، وجود بیماری خاص در مادر، نوع آنومالی در صورتی که موجود بود، سابقه مرگ یا آنومالی در فرزندان قبلی در صورتی که وجود داشت، نوع آنومالی موجود در 24 ساعت اول تولد مشخص و در صورت نیاز از سایر اقدامات تشخیصی و پاراکلینیکی و مشاوره ها کمک گرفته می شد.
  یافته ها
  در این تحقیق از مجموع کل 3529 نوزاد متولد شده در طول یک سال 8/21 درصد حاصل ازدواج فامیلی و 2/78 درصد حاصل ازدواج غیرفامیلی بودند که کلا” 109 مورد (1/3%) دارای آنومالی بودند که از این میزان 03/7 درصد در موارد فامیلی و 99/1 درصد در موارد غیرفامیلی بودند (5/3 برابر) و از کل آنومالی ها در ازدواج فامیلی 3/72 درصد در ازدواج های فامیلی نزدیک و 7/27 درصد در ازدواج های فامیلی دور بودند (6/2 برابر).
  نتیجه گیری و توصیه: درصد ازدواج فامیلی در مطالعه انجام شده زیاد بوده و میزان آنومالی ها نیز در نوزادان حاصل این نوع ازدواج ها بالاتر می باشد و در مواردی که ازدواج های فامیلی نزدیک اتفاق افتاده آنومالی ها افزایش چشمگیرتری خواهد داشت و در این ازدواج ها بیشتر آنومالی ها از نوع ماژور خواهد بود.
  کلیدواژگان: آنومالی مادرزادی، ازدواج فامیلی، ازدواج فامیلی نزدیک، ازدواج فامیلی دور، ازدواج غیرفامیلی
 • عبدالمجید آیت اللهی، حسین کمیلی زاده صفحه 89
  سابقه و هدف
  بوکسوس هیرکانا (Buxus hyrcana) یکی از گونه های جنس بوکسوس است. گونه های جنس بوکسوس به عنوان منابع آلکالوئیدهای استروئیدی و دارای فعالیت بیولوژیک شناخته شده اند. افزون بر این در طب سنتی از عصاره های گونه های جنس بوکسوس برای درمان تب های مالاریایی مقاوم به گنه گنه و دردهای روماتیسمی و نقرس و نیز بیماری های پوستی استفاده می شود. این فعالیت بیولوژیک و خواص درمانی ما را بر آن داشت تا به منظور استخراج ترکیبات یک آلکالوئید استروئیدی، نمونه هایی از این گیاه را که در اطراف نوشهر واقع در شمال ایران جمع آوری شده بود، مورد بررسی فیتوشیمیایی قرار دهیم.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش EXPLORATORY انجام شد. گیاه جمع آوری شده در هوای آزاد بدون استفاده از نور و گرمای زیاد خشک گردید. و توسط آسیب برقی به صورت پودر نرمی درآورده شد که در نهایت با استفاده متانل به روش ماسراسیون عصاره گیری و تغلیظ گردید. آزمایش های مختلف نشان داد که عصاره متانلی حاوی آلکالوئیدها، فلاونوئیدها، ترپنوئیدها و ساپرونیدها بود. به منظور استخراج آلکالوئیدها، عصاره متانولی ابتدا با اسیدکلریدریک 5-2%=pH اسیدی گردید و توسط کلروفرم به دو فاز کلروفرمی و آبی تبدیل شد. آزمایش نشان داد که فاز کلروفرمی حاوی مواد غیرآلکالوئیدی بود. فاز آبی باقیمانده با افزودن آمونیاک تا pH=9 قلیایی گردید و به دنبال آن به وسیله کلروفرم مورد استخراج قرار گرفت. تست دراژندرف نشان داد که فاز کلروفرمی حاوی مواد آلکالوئیدی بود. کروماتوگرافی ستونی فاز کلروفرمی، ماده ناخالصی را جدا ساخت که بعدا به وسیله کروماتوگرافی دو بعدی روی لایه های نازک خالص سازی شد.
  یافته ها
  ماده خالص سازی شده علاوه بر قابلیت جذب تابش ماده ماورا بنفش (UV) دارای نقطه ذوب 173-170 درجه سانتی گراد و چرخش ویژه [α]25=+156° و فرمول مولکولی C24H39NO2 بود. افزون بر این طیف جرمی اش نشان داد که آن جسم دارای جرم مولکولی NW=385 است. همچنین طیف های جرمی، IR و H-NMR وجود گروه ها و پیوندهای C=O (کتن)، C-O و O-H (الکل)، (CH2(N (آمین)، C=CH2 (اگزوسیکلیک) و نیز حلقه های سیکلوپروپانی و استروئیدی را در مولکول آن جسم به تایید رساندند.
  نتیجه گیری و توصیه ها: فرمول ساختاری که در یافته ها آمده است برای بوکسیپی ترسیم شد. ترکیب سیکلومیکروبوکسین نامگذاری شده است.
  کلیدواژگان: بوکسپی، سیکلومیکروبوکسین، آلکالوئید استروئیدی
 • مریم افراخته، جعفر نصوحی، آتسا مهدوی صفحه 93
  سابقه و هدف
  سرطان دهانه رحم از نوع آناپلاستیک در یک دختر جوان فاقد عوامل خطرساز مستعد کننده کانسر سرویکس از موارد نادری است که تاکنون گزارش نشده و یا حداقل گزارش آن در دسترس قرار نگرفته است.
  معرفی مورد: بیمار دختر 31 ساله ازدواج نکرده ای بود که با شکایت احتباس حاد ادراری و آنمی، تب و خونریزی غیر طبیعی واژینال، سال 1378 به بیمارستان شهدای تجریش مراجعه کرد. در طی مدت بستری چندین بار دفع نسج داشت که در آسیب شناسی نئوپلاسم بسیار بدخیم بدون تعیین نوع سلولی گزارش شد. با توجه به شواهد بالینی و پاراکلینیک، بیمار با تشخیص سرطان سرویکس تحت عمل جراحی رادیکال هیسترکتومی (ورتهایم) و دیسکسیون عقده های لنفاوی لگنی قرار گرفت. جواب پاتولوژی نئوپلاسم بسیار بدخیم با تهاجم وسیع لنفاوی سرویکس گزارش شد. سپس بیمار تحت رادیوتراپی و کموتراپی قرار گرفت. پنج ماه پس از تشخیص اولیه به علت عود تومور در غدد لنفاوی پاراآئورت تحت کموتراپی و رادیوتراپی قرار گرفت و در نهایت در عرض کمتر از 9 ماه از تشخیص اولیه با تابلوی اورمی فوت کرد.
  نتیجه گیری و توصیه ها: هنوز عوامل ناشناخته دیگری در بروز سرطان سرویکس وجود دارد، لذا امکان بروز این سرطان در دختران مجرد هم متصور است. شناسایی زودرس مبتلایان در این گروه از زنان به ظاهر فاقد عوامل خطرساز، باید مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرطان سرویکس، ریسک فاکتورها
|
 • Hossein Nikzad *, Homayoun Naderian, Mohammad Pourahmadi Page 1
  Background
  Vasectomy is one of the most effective tools of population control. Controversies are arisen with respect to the effects of vasectomy on testis and the process of spermatogenesis, thus the present study was carried out to determine the effects of closed-end and open-end vasectomies on rat’s testis in Kashan University in 2000.
  Materials And Methods
  For this experimental study, 20 Sprague Dawely rats were randomly selected. They were 8-12 weeks old and assigned in two groups of closed-end and open-end vasectomies. For the first group (closed-end) right vas deferens underwent closed-end operation and vas deferens of the left side underwent Sham operation, however for the other group (open-end) right and left vas deferens underwent open-end and Sham operations, respectively. 4 months later, their testes were removed and their weight, volume and macroscopic appearance were determined. Then, microscopic changes including histologic changes, seminoferous ducts, interstitial tissue, number of spermatogonia, number and type of spermatocytes, etc were all recorded. T-test was used for data analysis.
  Results
  Histologic studies revealed that testicular tissue was normal in control group but have changes in the case group. In injured ducts detachment of immature cells from epithelium, epithelial vacuolization, thickening and folding of periductal membrane, and removal of germ cells were prominent changes. Quantitative evaluation of normal ducts revealed that there was significant differences between groups regarding: number of spermatogonia, spermatocyte, round spermatid, long spermatid, the proportion of long spermatid to sertoli, ductal diameter, and volume and weight of testis.
  Conclusion
  There was no significant difference between the closed- and open-end vasectomies, however both affect the testicular tissue. Effects of increased hydrostatic pressure were less prominent in closed-end technique. Further studies with special attention on increased antisperm antibody, and seminoferous ductal structure wit0.h ultrastructure and immunochemistry are strongly suggested.
 • Mohammad Bagher Zeynali *, Farhad Heshmati, Hossein Talavat Page 11
  Background
  Awareness is a common problem of general anesthesia. The overall prevalence of awareness was reported 1-10%. The present study was conducted to determine the effects of neurolept anesthesia on awareness.
  Materials And Methods
  This double blind clinical trial was performed on sixty 25-40-year old individuals undertaking spinal surgery. All of whom belonged to class I-ASA. Patients received 10 mg of Diazepam over the night before operation and 7ml/kg of ringer solution was administered in the operating room. For the first group (Group A) neurolept anesthesia started with induction (talamonale 0.1ml/kg, thiopental 5mg/kg, and pancuronium 0.1mg/kg), maintained with N2O-fentanyl (50 μ g/30 min). For the second group (Group B) induction was started with fentanyl 1.5μg/kg, thiopenthal 5mg/kg, pancuronioum 0.1mg/kg) and maintained with halothane 0.6%, N2O-fentanyl 50μg/30 min. A tape player was used during the procedure and patient’s awareness was measured using the pain sensation and music recall following the procedure in recovery room and 24 hour after anesthesia.
  Results
  Voice was heard by 10 and 3.3% of patients in the neurolept and control group, respectively (NS). Type of anesthesia had no effect on blood pressure and heart rate.
  Conclusion
  Neurolept anesthesia accompanied by minor changes in patients’ awareness, thus this can be safely used as a safe technique with more advantage in poor risk patients and those who need wake up test during surgery.
 • Samad Nourizad *, Mehrdad Mahdian, Hamid Reza Sayyedi Page 16
  Background
  With respect to the frequency of difficult intubation and its known complications, the present study was conducted in Matini hospital in Kashan to determine the value of predictive tests.
  Materials And Methods
  This descriptive study was carried out on 379 patients referring for surgery. During the first preoperation visit Mallampati test was achieved and patients were categorized in either I to IV classes. Then the thyromental distance was measured. Induction was managed by sodium thiopental 5mg/kg and succinile choline 1.5mg/kg, then laryngoscopic view was determined according to the Cormack classification. Those who were classified as grade III or IV in Mallampati test or had thyromental distance of less than 6cm were considered as at risk patients for intubation. Those who fell in Cormack III of IV classification were considered as difficult intubation. Finally, sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of these tests were calculated.
  Results
  The study population included 179 males and 200 females with the mean age of 45.1±22.4 years. Of 379 patients, 29 (7.7%) were revealed to have difficult intubation. Positive and negative predictive values of Mallampati test was 12% and 93%, respectively, however, these values were 9.8% and 92.7% for Thyromental test.
  Conclusion
  With respect to the low sensitivity and PPV of Thyromental and Mallampati tests, they are of limited value for detection of difficult intubation
 • Yadollah Mashayekhi *, M. Read, P. Sibbons, C.V. Howard Page 22
  Background
  The mechanism of growth hormone (GH) effects on growth plate (GP) and its chondrocytes is of utmost importance, thus we have investigated the microstructure of proximal tibial GP of rabbits with designed-based stereological methods.
  Material And Methods
  In this experimental study, the tissue came from a study into longitudinal growth using minipumps surgically implanted into the right upper tibial GP of 9 weeks old rabbits, administering GH at 10 and 100 μ g/day for a period of 21 days. Saline only administered and non-operated groups served as controls. The following stereological parameters were investigated: GP volume and height chondrocyte volume, surface and number densities. These direct measurements lead to estimate of chondrocyte total volume, surface and number mean chondrocyte volume and surface in the number-weighted distribution. Data were analyzed using t-test and single factor ANOVA, then if there was any significant difference, Dunnett’s multiple comparison test was performed.
  Results
  No significant differences were found between the right and left tibial and saline and control groups in the total quantities. The GP volume and height and chondrocyte total volume showed no significant differences between the treatment and control groups.
  Conclusion
  GH acts on rabbit proximal tibial GP by inducing chondrocyte hyperplasia but not hypertrophy. The operative procedure of implanting a minipump had no detectable effect on any of the parameters measured. GH had an effect on the local cytostructure of the GP on the treated side.
 • Ghoalm Reza Shajari *, Rezvan Moniri Page 31
  Background
  S.aureus related infections are prevalent and their resistance to routine antibiotics made their management a little difficult. The present study was corrected pit to determine the pattern of S.aureus susceptibility and resistance to antibiotics in clinic [6 month period in 1998 in Kashan].
  Materials And Methods
  For this descriptive study, 7 subjects whose cultures were positive for S.aureus, included. Samples were cultured on standard, media standard techniques. Antibiotics resistance was achieved by disk diffusion method.
  Results
  Of 76 samples the antibiotic resistance profile was as below: Oxacillin 96.1%, cloxacillin 63.2%, cephalotin 23.7% and vancomycin 18.4%.
  Conclusion
  S.aureus is relatively resistance to oxacillin and cloxacillin in Kashan. Fourteen analytical studies are strongly recommended with special attention an age, sex and previous drug regimen.
 • Hamid Reza Sayedi *, Samad Nourizad, Esmaeil Fakharian, Sayed Gholam Abbas Moosavi, Mehrdad Mahdian Page 37
  Background
  General anesthesia could be accompanied by changes in hemodynamic parameters (arterial blood pressure, heart rate, rhythm, central venous pressure, and venous blood pressure) that would result in altered intracranial pressure. In deep anesthesia the brain perfusion is dependent on blood pressure. The present study was conducted to determine the effects of neurosurgery on hemodynamic parameters in Naghavi Hospital in Kashan.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was performed on 112 patients. Systolic and diastolic blood pressure, and cardiac rhythm and rate were measured. Then the influence of sex, age, type of operation, duration of surgery and patient’s position on aforementioned parameters were evaluated.
  Results
  The study population included 70 males and 42 females, most of whom aged ≥ 40 years. Hemodynamic changes were more apparent among males. Meanwhile, age of ≥ 40 years, spinal surgery, prone position, and operations of more than 2-hour duration were associated with greater hemodynamic changes. Changes in systolic and diastolic blood pressure during induction was significantly differed regarding the duration of operation and patient’s position.
  Conclusion
  Hemodynamic changes are common in neurosurgical operations. These are different according to the type and duration of surgery and patient’s position. Further studies are highly recommended.
 • Hasan Afzali *, Abbas Taghavi Ardakani, Gholam Reza Vali Page 43
  Background
  Hepatitis B and C viruses are the most common causes of viral hepatitis, chronic hepatic disorders and cirrhosis. Since the true profile of hepatitis B and C was unknown in Kashan, the present study was performed on blood donors in Kashan during a 6-year period, 1996-2001.
  Materials And Methods
  For this descriptive study, all blood donors were included. Having their inclusion criteria fulfilled, they were asked for another 7cc venous blood before the cannula removed. HBSAg and HCVAb were determined using ELISA technique.
  Results
  Of 43731 blood donors, 273 (0.6%) were HBSAg positive. The prevalence of hepatitis B was revealed to be 0.49-0.82. Meanwhile, 477 subjects (1.1%) were AntiHCV positive, thus the prevalence was 0.38-1.71.
  Conclusion
  With respect to the prevalence of hepatitis C, this should be considered as a social health problem in Kashan. Fortunately, hepatitis B was controlled during the recent decade due to vaccination, observing health issues and improved monitoring of blood products.
 • Sayed Saeid Mortaz *, Hamid Reza Taheri, Mohammad Reza Jalali Nadoushan Page 51
  Background
  It is essential to have a proper vessel route to do hemodialysis that is done by applying A-V fistula. In the current study complications and patency rate of side to side anastomosis with distal limb venous ligation have been evaluated during one year follow up.
  Materials And Methods
  This study was carried out on 62 randomized CRF patients who received AVF by side to side anastomosis and patency rate of this technique were evaluated in six months and one year periods.
  Results
  Complications were reported in 12.9%, the vast majority of which were mild and none of them needed reoperation. The patency rate revealed to be 93.56%.
  Conclusion
  AVF by side to side anastomosis with distal venous limb ligation can have low complication and high patency rate. However, a longer time follow up and comparing with other techniques are needed for more accurate conclusions.
 • Siminokht Shoaie *, Shokrollah Mohammadi Mahmoodabadi Page 56
  Background
  Asbestosis, a disorder arising from fibrillar mineral compounds of hydrose silicat, damages lungs and causes respiratory signs. Asbestosis is a risk factor for pleural neoplasm, and tuberculosis has been proposed as a risk factor for progression of asbestosis and a complication in advanced asbestosis. We have surveyed the association between asbestos exposure and pulmonary tuberculosis in a group of Iranit factory workers in Tehran.
  Material And Methods
  During this single-blind historical cohort study, 202 asbestos- exposed workers (case group) and 201 non-exposed workers (control group) were compared regarding the clinical and paraclinical studies, including CBC,ESR, PPD, CXR, sputum and BAL fluid smear and culture for mycobacterium tuberculosis.
  Results
  Groups were matched according to the sex, age, duration of exposure and smoking habit.�Of the case and control groups, 7 (3.5%) and 1 (0.5%) subjects were revealed to be infected by TB, respectively. Cumulative Incidence Risk (CIR) was 6.96 showing asbestos-exposure predisposes subjects to TB. Positive PPD of more than 15 mm in case and control groups was 14.4% and 21.9%, respectively. It means that asbestos-exposure decreases reactivity to PPD. (p< 0.05)
  Conclusion
  Exposure to asbestos predisposes subjects to secondary tuberculosis, possibly by reactivation of dormant foci of TB in lung. So periodic examination of exposed subjects is strongly suggested and is indicated for early detection and management.
 • Ziba Mosayebi *, Amir Hossein Movahedian, Mohsen Khezri Page 63
  Background
  Intracranial hemorrhage (ICH) is an important cause of mortality and neurologic sequels in the neonatal period. As there is little information about the prevalence and etiologies of neonatal I.C.H. in Kashan, the present study was carried out on neonates admitted in Kashan hospitals during a 4-year period, 1996-2000.
  Material And Methods
  This retrospective study was conducted on 2755 neonates. Having the diagnosis confirmed, initial data including gestational age, sex, clinical manifestations, mode of delivery, maternal risk factors, type and cause of hemorrhage were collected from medical records and results were analyzed.
  Results
  Of 62 cases of ICH, 42 were in preterm and 20 were in full term neonates. The most common etiology of ICH in preterm and term neonate was asphyxia and trauma, respectively. The most common type of ICH in preterm was intraventricular hemorrhage versus subdural hemorrhage in full terms. There was no significant relationship between ICH and sex or mode of delivery. Decreased More reflex was the most common clinical finding and preeclampsia was the most important maternal risk factor in ICH.
  Conclusion
  Considering the frequency of ICH in preterm neonates (27 times more than full terms neonates) and asphyxia as the most common etiology, further attempts should be employed to prevent preterm deliveries and occurrence of asphyxia.
 • Karimallah Hajian *, Abbas Alipour, Narges Habibian, Parvin Sajjadi Page 69
  Background
  Evaluating the process of child’s growth monitoring is of utmost importance to detect malnourishment. The present study was conducted with the aim of determining the trend of infant growth from birth to 2 years in the rural community of Babol and compare this with NCHS.
  Materials And Methods
  This exiting data type study was conducted on monitoring growth system in Babol rural communities, which were covered by health centers. 429 children with their birth between 1994 to 1996 were selected through a cluster sampling technique. The percentiles of height and weight were calculated and compared with NCHS standard.
  Results
  Results have revealed that the weight of 67.5% of infants was between 50th and 97th NCHS standard at 1 month. This figure was reduced by increasing the age to 45.2% at 6 month, 42.6% at 12 month and 44.2% at 24 month. Girls’ growth profile showed a 5-20% reduction as compared to boys. Results also showed that the reduction of height in comparison with standard, was began at age 1 to 3 month. The 50th percentile of height was close to the NCHS, but after 3 month it deviates from NCHS. A significant difference was observed between 50th percentiles of height and weight with NCHS (p< 0.05).
  Conclusion
  The results indicated that Iranian infants’ growth can not be evaluated with NCHS standard. It is necessary to provide national and local charts of the growth for Iranian children.
 • Masoume Barzegari *, Haede Ghani Nejad, Reza Taghavi Ardakani, Ali Dadban Page 79
  Background
  The traditional classification of dermatologic diseases is based on etiology and clinical appearance, however, regional approach could be an appropriate alternatrive in clinical or research affairs. The present study was conducted in a dermatologic clinic in Razi hospital, Tehran to determine the frequency of cutaneous lesions of groin area and proposed the importance of a regional approach.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was performed on 3401 patients referring consecutively. Diagnosis was made by clinical and paraclinical studies, if necessary biopsy was also taken. Meanwhile, sex, age and body mass index were all recorded.
  Results
  Of 3401 patients, 3.9% had cutaneous lesions of groin area. Dermatophytosis, erythrasma, and seborrheic dermatitis were reported in 17.2, 14.9, and 14.9% of individuals. Lesions had shown significant differences according to the sex, and type of lesions.
  Conclusion
  Cutaneous lesions of groin area are relatively common. Further regional approach studies are strongly recommended.
 • Amir Hossein Movahedian *, Ziba Mosayebi, Saeid Yousefian, Tahere Mazouchi Page 84
  Background
  Consanguineous marriage is one of the most important etiology of morbidity and anomaly in neonates and children, for which annually thousands of neonates and children sacrifice. This study was performed in Shabihkhani hospital in Kashan to determine the prevalence of congenital anomalies among consanguineous marriages.
  Material And Methods
  All neonates born in Shabihkhani hospital in 2000-01 were included and initial data including sex, gestational age, type of delivery, prenatal care, drug history, special disease in mother, type of anomaly, history of still birth or anomaly in previous pregnancy were recorded. Type of anomaly in the first 24 hours was distinguished for further classification. Paraclinic tests and consultations were also used.
  Results
  Of 3529 neonates, 768 (21/8%) were born of a consanguineous marriage and the remaining 2761 (78.2%) from non-consanguineous marriage. Totally, 109(3.08%) deliveries were led to neonate’s anomaly, of these 7.03% were in the consanguineous marriage group (72.3% in first-cousin marriage and 27.7% in second-cousin marriage) and 2% in the other group.
  Conclusion
  The prevalence of consanguineous marriage in our study was relatively high and the rate of neonate anomaly of consanguineous marriage was more than what expected. Obviously, in case of consanguineous marriage, the rate of anomaly clearly increased.
 • Abdolmajid Ayatollahi *, Hossein Komeilizadeh Page 89
  Background
  Buxus hyrcana is species of Buxus genus. Buxus specien are known an The are of sterois alkaloids with biologic activity. They are widely Ysed in Traditicnal Medicine to Treat rhematism gout, skin diseases and Malaria nesistant to common therapies. therapies. The present study was carries out to extract steroid alkaloids from Buxus hyrcana gathered in uoshahr, Iran, and assessed its phytochemical chara cteristics
  Materials And Methods
  For This exploratory study, The plant was dried regardless of exte heat or light. Then was powdered and ulraclecl using metharel. Turllur experiments enealed thal the produst contained alkaloids, and flavonoids. To txtract alkaloids, The product was exposed to Hcl s so thal ets PH reached 2. then chlorofcrn was osed to divide The chlovofornic phase contained non – alkaloids, wheras the olter phase contained and ets PH was reached Q By means of arncniurn, Finally chloroform wan wed for extraction During The Column chranatography of the chloro formic phase, an unpurified material was esolated that finally purified by thin loyer chromatography.
  Results
  The purified material had The following characteristics: UV absorption, Melting point of 170-173 ° C. molecular formula of And molecular mass of 385 Meanuhile, The presence of ketonic, alcoholic and amin groups as cyclopropanic cyclen wene all Cenfirmed.
 • Maryam Afrakhteh *, Jafar Nasouhi, Atsa Mahdavi Page 93
  Anaplastic cervical cancer in a virgin girl without any known risk factor, is rare. With respect to its rarity, severity and prognosis, we introduce a case referred to Shohada hospital in Tehran, in 1378. The case, a 31 years old virgin girl with acute urinary retention, anemia, fever and abnormal uterine bleeding was admitted. Many times, she expelled vaginally some tissues with pathologic report of highly malignant neoplasm of unknown cellular origin. Regarding clinical and paraclinical data, the patient underwent radical hysterectomy (Wertheim) and pelvic lymph node dissection. Pathologic report was highly malignant anaplastic neoplasm with massive lymphatic invasion to cervix. The operation followed by chemotherapy and radiotherapy. Five months later, the patient managed by chemoradiation, because of recurrence of tumor in para-aortic lymph nodes. Finally nine months following the first diagnosis, she expired from uremia. In conclusion, supposing unknown risk factors for cancer of cervix, probability of this cancer in virgins should be considered. Early detection of cervical cancer in this group who are apparently without any known risk factors, is of utmost importance.