فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پیاپی 30 (بهار 1380)

 • تاریخ انتشار: 1380/01/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهرنوش کوثریان، شیرین جوان پرست، ناصر ولایی صفحه 1
  سابقه و هدف
  کمبود هورمون رشد از دلایل اختلال رشد کودکان می باشد. پاسخ به درمان، تابع عواملی مانند سن، دوز دارو، مقدار دفعات تجویز، و مدت درمان می باشد. مطالعاتی راجع به رابطه پاسخ درمانی با حداکثر ترشح هورمون رشد (GH) در تست های تحریکی انجام شده است. به منظور بررسی این رابطه، مطالعه ای روی مراجعه کنندگان به درمانگاه غدد کودکان بیمارستان بوعلی سینا ساری در سال های 1375 تا 1378 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  یک کارآزمایی بالینی باز روی دو گروه کودک که دچار کمبود هورمون رشد بوده اند، انجام شد. بیماران بر اساس حداکثر مقدار GH در تست های تحریکی به دو گروه تقسیم شدند. گروه الف شامل بیماران با حداکثرترشح کمتر ازng/ml 5 و گروه ب شامل بیماران با حداکثر ترشح بیشتر از ng/ml 5 بود. بیماران از نظر سن تقویمی و استخوانی، دوز درمان، و دفعات تزریق درهفته یکسان بودند. متغیرهای Standard Deviation Score (SDS) وزن، قد، و سرعت رشد مورد مقایسه قرارگرفتند. نتایج در داخل گروه ها با Paired t-test و بین گروه ها با t-test مقایسه شدند.
  نتایج
  11 نفر از گروه الف و 5 نفر از گروه ب تحت بررسی قرار گرفتند. تغییرات رشد قدی و وزنی و سرعت رشد در داخل گروه ها به لحاظ آماری معنی داربود. تغییرات SDS وزن بین دو گروه معنی دار بوده است. کودکانی که حداکثر ترشح هورمون رشد بیشتری داشتند، بهتر وزن اضافه کردند، ولی تغییرات SDS قد و سرعت رشد بین دو گروه به لحاظ آماری معنی دارنبود.
  استنتاج
  به نظر نمی رسد پاسخ به درمان با هورمون رشد به حداکثر ترشح هورمون رشد در تست تحریکی وابسته باشد. مطالعه طولانی تر و با تعداد بیشتر بیمار توصیه می شود.
  کلیدواژگان: هورمون رشد، کمبود، درمان
 • عفت برقی صفحه 8
  سابقه و هدف
  دوک عضلانی مسوول کنترل کار فیبرهای عضلات اسکلتی در هنگام استراحت و در سیکل حرکت می باشد و از آن به عنوان یک عامل Servo برای حرکات ارادی یاد شده است. کار این رسپتورکینتیک کاملا به فعالیت فیبرهای گاما بستگی دارد، به طوری که فعالیت حلقه گاما سبب فعالیت la و آوران های گروه II دوک عضلانی می شود. همچنین بین دو فیبر آلفا و گاما همکاری نزدیکی وجود دارد که در تنظیم کار عضلات مخطط مهم می باشند. هدف ازانجام این کارتحقیقی مطالعه دقیق تر فعالیت حلقه گاما در یک و دو سگمان متوالی نخاع و همچنین بررسی فعالیت فیبرهای آلفا با توجه به linkage α-γ بوده است، زیرا درک هر چه دقیق تر مکانیسم های فیزیولوژیکی حلقه گاما و دانستن نحوه کنترل محیطی آنها، شاید راهی برای پی بردن به علل عوامل محیطی باشد که در بروز اختلالات حرکات غیر ارادی و دیستونیک نقش موثری دارند و از این طریق بتوان به این دسته از بیماران مبتلا کمک نمود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از پانزده سر موش نر نرمال Sprague-Dawely و محلول داروی بیهوشی (30g/100ml) Urethane با دوز 170mg/100g وزن بدن با تزریق داخل پریتوئن استفاده گردید. برای بررسی حلقه هایγ، لامینکتومی در ناحیه کمری- خاجی و جراحی در نیمه اول پوست ناحیه دم صورت گرفت.
  نتایج
  فعالیت موتونرون های گاما در یک سگمان نخاعی به موجب تحریک مکانیکی گوش خارجی، سبب فعالیت حلقه های گاما در یک و یا دو سگمان متوالی نخاع به طور Ipsilateral شد. به طوری که افزایش دپولاریزه در la و آوران های گروه ll دوک عضلانی Caudal به دنبال افزایش فعالیت یک یا بیش از یک فیبرگاما بود. از طرفی la همواره فعالیت بیشتری در مقایسه با فیبرهای آوران گروه ll بر روی فعالیت موتونرون های هم نام نشان دادند. در حالی که فعالیت فیبرهای آوران گروه lll ناشی از تحریک پوست Caudal موجب فعالیت این دسته از موتونرون های گاما نشدند. با توجه به linkage α-γ دامنه پتانسیل های عمل در فیبرهای آلفا در بیهوشی عمیق در حد ریتم زمینه بودند.
  استنتاج
  به موجب تحریک مکانیکی گوش، موتونرون های گامای هم نام فعال شده در یک و یا دو سگمان متوالی نخاع به طور Ipsilateral سبب فعالیت بیشتری در la در قیاس با آوران های گروه ll در یک و یا بیش از یک دوک عضلانی گردید، اما آوران گروه lll فعال شده به وسیله تحریک پوست Caudal اثر تحریکی روی موتونرون های گاما همنام نداشتند. همچنین با توجه به linkage α-γ فعالیتی در فیبرهای آلفا مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: دوک عضلانی، فیبرعصبی گاما، فیبرهای la و آوران های گروه ll، فیبر آلفا، فیبرهای آوران lll
 • مسعود شایسته آذر، محمدحسین کریمی نسب صفحه 16
  سابقه و هدف
  تروما همواره یک معضل اقتصادی، اجتماعی و طبی بوده که نه تنها سبب مرگ و میر می شود، بلکه به علت نیاز به مراقبت های پزشکی طولانی موجب هزینه های زیاد می گردد. لذا با توجه به شیوع ترومای عضلانی- اسکلتی، و نظر به عدم اطلاع از اپیدمیولوژی آن در منطقه، این تحقیق انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی که در نیمه دوم سال 1377 و نیمه اول سال 1378 انجام گرفت، یک روز در هفته به صورت تصادفی انتخاب و برای کسانی که به دلیل صدمات سیستم اسکلتی به بیمارستان های دارای سرویس ارتوپدی شهرستان ساری مراجعه کرده بودند (1004 نفر) پرسشنامه تکمیل گردید.
  نتایج
  از تعداد 1004 نفر مصدوم، 705 نفر مذکر و 299 نفر مونث بودند. در 547 مصدوم ضایعات در سمت چپ و 433 نفر ضایعات در سمت راست و در 24 مورد ضایعات در خط وسط ایجاد شده بودند. 98 مورد شکستگی باز در استخوان های بلند ومابقی صدمات ازنوع بسته بوده است. در رفتگی مفصل شانه شایعترین در رفتگی مفاصل بزرگ بدن و شکستگی استخوان های رادیوس و اولنا شایعترین شکستگی در بدن بوده است(4/30 درصد). 5/70 درصد شکستگی های لگن به دلیل تصادفات رانندگی و 5/26 درصد آنها به علت سقوط از بلندی و درخت، ریزش آوار، و غیره رخ داده است. 6/75 درصد شکستگی های پروگزیمال فمور در سنین بالاتر از 50 سال ایجاد شده است و شایعترین ضایعات پروگزیمال فمور، شکستگی های اینترتروکانتریک می باشد (56 درصد). درمان های انجام شده توسط پزشکان معالج شامل 688 مورد درمان بسته، 291 مورد جراحی باز و فیکساسیون داخلی، و 25 مورد فیکساتور خارجی بوده است.
  استنتاج
  نتایج به دست آمده بر مطالعات گسترده تر و اختصاصی در زمینه درمان و عوارض ضایعات برای دستیابی به نتایج درمانی بهتر و کاهش صدمات تاکید دارد.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، تروما، عضلانی، اسکلتی
 • نازنین واعظ زاده، زهرا اسماعیلی صفحه 22
  سابقه و هدف
  سرطان پستان مهمترین عامل مرگ و میر زنان است. یکی از راه های پیشگیری از مرگ و میر ناشی از این بیماری، تشخیص زودرس آن است. انجام معاینه پستان توسط خود فرد می تواند در کشف زودرس سرطان و کاهش مرگ ومیر تاثیر به سزایی داشته باشد. با توجه به شیوع سرطان پستان و اهمیت انجام خودآزمایی پستان به عنوان پیشگیری سطح دوم، پژوهشی در زمینه مقایسه دو روش آموزش ویدئویی و حضوری خودآزمایی پستان بر عملکرد زنان در سال 1378 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 160 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قائم شهر (80 مورد، 80 شاهد) به طور تصادفی انتخاب شدند. نمونه ها از نظر سن، تحصیلات، و شغل همسان شده بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود مشتمل بر: 1) اطلاعات دموگرافیک، و 2) مشاهده عملکرد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، استنباطی و آزمون های آماری کای دو و تی تست استفاده گردید.
  نتایج
  یافته های پیش آزمون نشان داد که اکثریت (بیش از 92 درصد) نمونه های مورد و شاهد هیچ گونه اطلاعی در زمینه خودآزمایی پستان نداشتند و هیچ یک از نمونه ها این معاینه را انجام نمی دادند. اما نتایج پس آزمون حاکی از افزایش آگاهی گروه مورد و شاهد بوده است (به ترتیب 9/79 درصد و 85 درصد). همچنین میانگین نمرات پس آزمون عملکرد دو گروه حاکی از انجام صحیح خودآزمایی پستان بوده است (مورد 1/30 و شاهد 7/30).
  استنتاج
  با توجه به نتایج به دست آمده در مورد آموزش خودآزمایی پستان، بهره گیری از هر یک از امکانات موجود اعم از آموزش حضوری و شیوه های سمعی و بصری در مراکز بهداشتی درمانی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: خودآزمایی پستان (BSE)، آموزش، زنان
 • بیژن شعبانخانی، محمد آزادبخت صفحه 27
  سابقه و هدف
  یکی از عوارض صنعتی شدن جوامع، مصرف مواد شیمیایی مختلف می باشد که عمدتا بسیار خطرناک و کشنده هستند. فلزات سنگین نیز جزو این دسته از عوامل محسوب می شوند.
  مواد و روش ها
  با توجه به خاصیت تجمع پذیری این فلزات، میزان سرب و کادمیوم در دو نوع سبزی اسفناج و تربچه شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک به کار گرفته شده جهت آماده سازی نمونه ها، روش خاکستر خشک بود که توسط دستگاه اسپکتروسکوپ جذب اتمی اشعه دو فلز سرب و کادمیوم مورد اندازه گیری کمی قرار گرفت. از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه به منظور مقایسه میانگین فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در چهار منطقه جغرافیایی (شمال، شرق، غرب و جنوب) در سبزیجات اسفناج و تربچه استفاده گردید.
  نتایج
  اختلاف معنی داری بین میانگین سرب(درهر دو سبزی اسفناج و تربچه) در چهار منطقه جغرافیایی مشاهده شد(05. 0 P<)، اما در خصوص کادمیوم این اختلاف معنی دار نبوده است. در بین دو فلز مورد بررسی، فلز سرب بالاترین میزان را داشت که بالاتر از حد استاندارد ppm2 است. بالاترین میزان کادمیوم در سبزیجات، در منطقه جنوب مشاهده شد که با توجه به استاندارد کادمیوم در سبزیجات (ppm 25/0) در مورد اسفناج کمی بالاتر از حد استاندارد و در مورد سبزی تربچه نزدیک به حد استاندارد است.
  استنتاج
  دو عامل آب و هوا به عنوان اصلی ترین عوامل در انتقال مستقیم سرب به گیاهان مطرح می باشند.
  کلیدواژگان: سرب، کادمیوم، تربچه، استاندارد
 • کتایون مرتضی سمنانی، مجید سعیدی صفحه 31
  سابقه و هدف
  گیاه گلوسیوم گرندیفلوروم متعلق به خانواده خشخاش از گیاهان بومی ایران می باشد که در طب سنتی ایران جایگاه خاصی را داراست. با توجه به اهمیت آلکالوییدهای خانواده خشخاش، جداسازی و شناسایی آلکالوییدهای این گونه برای اولین بار در ایران مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پس از عصاره گیری گیاه به روش پرکولاسیون و انجام خالص سازی مقدماتی، جداسازی آلکالوییدها با استفاده از کروماتوگرافی ستونی و لایه نازک انجام گرفت و پس از خالص نمودن نهایی آلکالوییدها، با استفاده از طیف های MS، NMR و IR شناسایی انجام پذیرفت.
  نتایج
  با توجه به یافته های حاصل ازآنالیز دستگاهی، آلکالوییدهای به دست آمده عبارت بودند از: پروتوپین(2/0%) آلوکریپتوپین (29/0%)، کریدین (15/0%)، ایزوکریدین (14/0%)، و N- متیل لیندکارپین (03/0%).
  استنتاج
  بر اساس نتایج به دست آمده N- متیل لیندکارپین برای اولین بار در این گونه شناسایی شد که بیانگر تاثیر تغییر منطقه بر نوع آلکالوییدهای گیاه می باشد.
  کلیدواژگان: شناسایی، آلکالویید، قسمت های هوایی، گلوسیوم گرندیفلوروم
 • نرگس نجفی، فرهنگ بابامحمودی، سهیل عزیزی صفحه 38
  سابقه و هدف
  با توجه به این که شناخته شده ترین روش انتقال ویروس هپاتیت C، خون و فرآورده های خونی است و عفونت با این ویروس تمایل به تداوم و مزمن شدن دارد، لذا بر آن شدیم تا در بیماران تالاسمی ماژور که نیازمند ترانسفوزیون های مکرر خون هستند موارد هپاتیت C را مورد مطالعه قرار دهیم.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه توصیفی از 100 بیمار تالاسمی مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی Anti-HCV به روش ELISA نسل دوم انجام شد که در 18 مورد مثبت بود. پس از ثبت پرسشنامه و کسب رضایت از والدین و انجام آزمایشات ترانس آمینازها، PT، PTT و سونوگرافی، در 11 نفر از بیماران بیوپسی کبد انجام شد. پاتولوژی کبد براساس Knodell score ارزیابی شد. نتایج با آزمون های آماری توصیفی مورد مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  از 100 بیمار مورد مطالعه، 18 مورد (10 نفر مونث و 8 نفر مذکر) دارای آنتی بادی هپاتیت C بودند. میانگین سنی آنها 6/4 ± 6/13 سال بوده است. آنزیم های کبدی در 6/54 درصد طبیعی و در 4/45 درصد غیر طبیعی بوده است. از 11 بیماری که تحت بیوپسی کبد قرار گرفتند، 9 مورد دچار هپاتیت مزمن فعال (82/81 درصد)، یک مورد دچار سیروز (09/9 درصد)، و یک مورد نیز به دلیل بافت ناکافی کبد نامشخص بوده است (09/9 درصد).
  استنتاج
  با توجه به شیوع بالای آلودگی به ویروس هپاتیت C در بیماران تالاسمی ماژور نسبت به جمعیت عمومی و نیزخطرابتلای بیش از80 درصد افرادآلوده به بیماری های مزمن کبدی و فیبروز و ازآنجایی که دربیماران تالاسمی به واسطه افزایش ذخایر آهن کبد این خطر جدی تر می باشد، شناسایی و درمان این بیماران در اولویت قرار داشته و برنامه ریزی دقیق و منسجمی را می طلبد.
  کلیدواژگان: هپاتیت مزمن C، تالاسمی ماژور، HCV، Ab
 • بهزاد حیدری صفحه 43
  سابقه و هدف
  درمان بیماران مبتلا به نارسایی انتهایی کلیوی با همودیالیز دایمی هزینه زیادی می طلبد، لذا با شناسایی علت نارسایی کلیوی و درمان آن می توان از بروز نارسایی کلیوی جلوگیری کرد، یا مسیر بیماری را تغییر داد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به منظور شناسایی اتیولوژی نارسایی کلیوی در بیماران همودیالیزی استان مازندران درسال 1377 انجام شده است که در هفت مرکز همودیالیز استان تحت درمان دایمی قرار داشتند. سیصدو پنجاه و سه بیمار (182 زن، 171 مرد) مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین علت نارسایی کلیوی از پرونده یا خلاصه پرونده بیماران در آخرین پذیرش بیمارستانی، قبل از شروع دیالیز استخراج شده است. اطلاعات در مورد هر بیمار با مصاحبه، معاینه، و تکمیل پرسشنامه به دست آمده است.
  نتایج
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که فشار خون بالا در 6/24 درصد، گلومرولونفریت مزمن در 8/10 درصد، دیابت در 9 درصد، سنگ مجاری ادراری در 6/7 درصد، و پیلونفریت در 6 درصد موارد، علت نارسایی انتهایی کلیوی بودند. بیماری های کیستیک ومادرزادی کلیه، لوپوس اریتماتو، آمیلوییدوز، سندرم آلپورت، بیماری انسدادی و تروماتیک، و داروها جمعا در 11 درصد موارد مسؤول نارسایی کلیوی بوده اند. در 31 درصد موارد علت نارسایی کلیوی نامشخص بوده است.
  استنتاج
  در مقایسه با آمار دیگر کشورها، بیماری های انسدادی و عفونی از شیوع بیشتر، و دیابت، فشار خون بالا، و گلومرولونفریت، از شیوع کمتری برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: نارسایی کلیوی، همودیالیز، اتیولوژی، دیابت، پیلونفریت
 • رحیم براری سوادکوهی، ش.ارم صفحه 48
  سابقه و هدف
  امروزه سل در حال گسترش بوده و یک عامل مهم مرگ ومیر در سراسر جهان می باشد. سالیانه 000/300/1 مورد بیماری و 000/450 مورد مرگ در اثر سل درکودکان رخ می دهد. این تحقیق به منظور بررسی کلینیکی و پاراکلینیکی کودکان مبتلا به سل در بیمارستان کودکان امیرکلا بین سال های 73 تا 77 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی می باشد و بر پایه اطلاعاتی است که از روی پرونده 18 بیمار مبتلا به سل (دارای علایم بالینی- آزمایشگاهی و سابقه مثبت) بستری شده در بیمارستان کودکان امیرکلا (بابل) از مهرماه 1373 لغایت اسفندماه 1377 به دست آمده است.
  نتایج
  نسبت بیماران مذکر به مونث 25/1 بوده است. 5/44درصد بیماران درگروه سنی کمتر از 3سال قرار داشته اند. بیماری سل درفصل خاصی بیشتر مشاهده نشد. 9/39درصد بیماران روستایی و1/60درصد بیماران شهری بوده اند. شایعترین علت مراجعه سرفه(7/77درصد)بوده است. 8/77درصد بیماران، ESR بالاتر ازطبیعی داشته اند. CRP در5/94درصد بیماران مثبت بوده است. نتیجه پرتوشناختی قفسه صدری در 88درصد موارد مثبت بوده است. در این مطالعه 2/72درصد بیماران مبتلا به سل ریوی و8/27درصد مبتلا به سل خارج ریوی استئومیلیت- آرتریت بوده اند. صد در صد بیماران به رژیم چهار دارویی جواب مثبت داده اند.
  استنتاج
  بیشتر نتایج حاصل از این پژوهش، مشابه نتایج به دست آمده در سایر مطالعات است. آگاهی پزشک از انواع اشکال و علایم بالینی سل در کودکان به تشخیص زودرس بیماری کمک می کند. به طور کلی هر کودک به ویژه هنگامی که در گروه و یا منطقه پرخطر قرار داشته باشد در صورت مبتلا به سرفه بیش از سه هفته، تب طولانی، کاهش وزن، عرق شبانه و یا هر بیماری غیرقابل توجیه، باید از نظر بیماری سل مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سل، کودکان، سرفه، ESR، CRP
 • بهزاد فراهانی، خسرو هادیان، اسدالله محسنی صفحه 54
  سابقه و هدف
  نقش رادیکال های آزاد مشتق از اکسیژن (Oxygen- derived free radicals) در آسیب سلول های میوکارد در جریان بروز ایسکمی حاد یا خونرسانی مجدد (Reperfusion) به طور جدی مطرح می باشد. همین امر پژوهشگران را برای دستیابی به روش های درمانی مهار کننده این فرآیند، در جهت کاهش آسیب سلولی در جریان انفارکتوس حاد میوکارد، ترغیب می کند. مطالعه حاضر نقش ترکیبی آنتی اکسیدانت ها را بر روی اندازه انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر اراک مورد ارزیابی قرار داده است.
  مواد و روش ها
  180 بیمار در دو گروه 90 نفری مورد و شاهد به روش Randomized sequential trial مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران در دو گروه مورد و شاهد به لحاظ سن، جنس، دریافت عناصر ترومبولیتیک، عوامل خطر اصلی، محل و نوع انفارکتوس، همسان سازی شدند. ضمن این که به هر دو گروه مورد و شاهد درمان های روتین داده شد. برای گروه تجربی قرص های 250 میلی گرمی ویتامین C، 100 میلی گرمی ویتامین E و 100 میلی گرمی آلوپورینول بلافاصله بعد از بستری تجویز و روزانه به مدت یک هفته ادامه یافت. مقایسه اندازه انفارکتوس در دو گروه با استفاده از میانگین سطح CPK در سه روز اول بستری و میانگین مساحت نهایی امواج Q در ECG صورت پذیرفت. برای بررسی نسبت ها از آمار توصیفی و برای مقایسه میانگین ها از آزمون t- student استفاده شد.
  نتایج
  میانگین سنی در گروه تجربی12±61 سال و در گروه کنترل 11±61 سال بود. به لحاظ جنسی در گروه تجربی 69درصد مرد و 31درصد زن و در گروه کنترل 74درصد مرد و 26درصد زن بوده اند. محل انفارکتوس در گروه مورد در قسمت های قدامی، تحتانی، لترال، بطن راست و انفارکتوس وسیع به ترتیب 41، 5/41، 5، 2 و 10درصد بوده است. ازلحاظ نوع انفاکتوس، گروه تجربی 93درصد Q-wave MI و 7درصد Non-Q-wave MI داشته اند که این نسبت ها در گروه کنترل 95درصد و 5درصد بوده است. از نظر عوامل خطر اصلی در گروه تجربی، 4/68درصد دارای حداقل یک عامل خطر و 5/31درصد دارای دو عامل خطر یا بیشتر بوده اند و این نسبت در گروه کنترل 72درصد و 6/34درصد بوده است.
  میانگین سه روزه CPK در گروه تجربی U/L 1482 و در گروه شاهد U/L 1252 بوده که این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار بوده است (01/0 P<). میانگین سطح امواج Q در گروه مورد مطالعه 35/11 میلی متر مربع و در گروه شاهد 75/14 میلی متر مربع بوده که این اختلاف نیز از جنبه آماری قابل توجه بوده است (01/0 P<).
  استنتاج
  تحقیق نشان داد که درمان ترکیبی آنتی اکسیدانت ها باعث کاهش اندازه ناحیه انفارکته می شود، هرچند استفاده روتین از درمان های آنتی اکسیدانت به بررسی های بیشتری در آینده نیازمند است.
  کلیدواژگان: انفارکتوس حاد میوکارد، آنتی اکسیدانت، ویتامین C، ویتامین E، آلوپورینول
 • خسرو هادیان، اسدالله محسنی، وحید مخبری صفحه 59
  سابقه و هدف
  بیماری های عروق کرونر از مهمترین علل مرگ و میر در تمام دنیاست. هرچند تا کنون عوامل خطرزای زیادی در این راستا شناسایی شده است اما هنوز موارد ناشناخته و یا سوال برانگیز متعددی در این رابطه مطرح می باشد. این تحقیق به منظور تعیین رابطه سطوح پلاسمایی HDL با انفارکتوس حادمیوکارد در بیماران بستری شده در CCU بیمارستان امام خمینی ساری در سال 77- 78 به انجام رسیده است.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش Cohort بر روی 100 بیمار مراجعه کننده به انجام رسیده است. پنجاه درصد گروه تجربی از بیمارانی که با معیارهای WHO با تشخیص قطعی انفارکتوس حاد میوکارد در CCU بستری شدند انتخاب و از تمامی آنها در طی 8 ساعت اول از بروز علایم حاد انفارکتوس قلبی 5 سی سی خون دریافت و پس از سانتریفوژ و جداکردن پلاسما، توسط یک نفر تکنسین کارآزموده به اندازه گیری کلسترول توتال، تری گلیسیرید و گلوکز با روش های استاندارد اقدام و در اندازه گیری HDL-cholestrol از روش آنزیمی CHOD-PAP استفاده شد. گروه شاهد از مراجعه کننده به ظاهر سالم به روش Matched-Selection درزمینه هایی چون سن، جنس، مصرف سیگار، دیابت، سابقه فامیلی، هیپرتانسیون، سطوح پلاسمایی کلسترول، و تری گلیسرید انتخاب شدند. نهایتا با استفاده از آمار توصیفی و آزمون Student t-test به بررسی آماری مطالعه پرداخته شد.
  نتایج
  به لحاظ جنس در دو گروه 37 مرد و 13 زن قرار داشتند. میانگین سنی در گروه تجربی 4 ± 60 سال و در گروه شاهد 6 ± 59 سال بوده است. میانگین متوسط فشارخون در گروه مورد و شاهد به ترتیب 11 ± 101 و 8 ± 100 میلی متر جیوه و نیز میانگین گلوکز در گروه تجربی و کنترل به ترتیب 12 ± 128 و 18 ± 117 میلی گرم در دسی لیتر بوده است. میانگین کلسترول توتال درگروه نمونه و شاهد به ترتیب 52 ± 206 و 42 ± 202 میلی گرم در دسی لیتر و میانگین تری گلیسرید در گروه تجربی و کنترل به ترتیب 94 ± 171 و 122 ± 214 میلی گرم در دسی لیتر بوده است. در نهایت میانگین HDL-cholestrol در گروه تجربی 10 ± 37 میلی گرم در دسی لیتر و در گروه کنترل 7 ± 41 میلی گرم در دسی لیتر بوده است که این آخری به لحاظ آماری تفاوت معنی داری داشته است(05/0P<).
  استنتاج
  با توجه به احتمال خطرزا بودن سطوح پایین HDL-cholestrol مستقل از سایر عوامل خطرزا در بروز بیماری های ایسکمیک قلبی، پیشنهاد می شود ضمن بررسی روتین سطح HDL، چنانچه سطح پلاسمایی آن پایین باشد، از روش های درمانی موثر نظیر استفاده از ورزش منظم و قطع مصرف سیگار و کاهش وزن در کاهش ملایم و یا عناصر فارماکولوژیک در کاهش های شدیدتر استفاده شود.
  کلیدواژگان: HDL، cholestrol، انفارکتوس حادمیوکارد، عوامل خطرزا
 • فرشته طالب پور امیری، فاطمه تارینگو صفحه 63
  سابقه و هدف
  صدمه به نخاع در ناحیه دم اسب (Cauda equina) حدود 10 درصد تا 20 درصد آسیب های ستون فقرات را شامل می شود. که افراد صدمه دیده به دنبال آن دچار عارضه پاراپلژی می گردند. و اکثر این افراد در سنین 16 تا 30 سال قرار دارند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، تغییرات بافت شناسی و مرفولوژی بافت بیضه رت نژاد Sprague-Dawley در هفته های اول، دوم، و سوم بعد از قطع نخاع بررسی شد. در گروه آزمایش، طناب نخاعی در حد مهره T9 قطع گردید و در گروه کنترل پوست باز شد ولی لامینکتومی و قطع نخاع انجام نگردید. سپس در زمان مورد نظر بیضه ها خارج شده و پس از تعیین وزن و حجم در محلول ثابت کننده بوئن جهت مطالعات میکروسکوپ نوری قرار داده شدند. پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه، تغییرات هیستولوژیک با استفاده از تکنیک های رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین، پاس، تری کروم ماسون و تولوییدن بلو و تغییرات کمی به وسیله تکنیک های مرفومتریک مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  اطلاعات به دست آمده نشانگر تغییرات زیر در بیضه های گروه قطع نخاع می باشد:- کاهش تعداد سلول های جرم در اپی تلیوم مجاری منی ساز- کاهش درصد حجمی مجاری منی ساز- کاهش درصد حجمی فضای بینابینی- عدم تغییر در تعداد سلول های سرتولی- عدم تغییر در سلول های لیدیگ و اجزای بافت بینابینی- افزایش شدت تغییرات ذکر شده با گذشت زمان
  استنتاج
  به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که قطع نخاع سبب ایجاد تغییر در فعالیت طبیعی سلول های بافت بیضه و نقش طبیعی عوامل داخلی و خارجی می شود و در روند اسپرماتوژنز اختلال ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: بیضه، اسپرماتوژنز، قطع نخاع
 • محمدرضا حسنجانی روشن، انسیه شفیق، مسعود امامی صفحه 74
  کروموبلاستومایکوزیس یک عفونت قارچی پوست و زیر پوست است که به وسیله قارچ های رنگدانه دار ایجاد می شود. این بیماری، مخصوص مناطق حاره ای و تحت حاره ای است ولی در سراسر دنیا گزارش شده است. در این مقاله، یک مورد کروموبلاستومایکوزیس ناشی از قارچ Phialophora Verrucosa را در بابل گزارش می نماییم. با مراجعه به گزارشات پزشکی، بیمار فوق اولین مورد کروموبلاستومایکوزیس در مازندران و دومین مورد آن در ایران می باشد. خانم 23 ساله ای به دنبال کار در شالیزار و گزش پا توسط زالو دچار زخم مزمن به شکل زگیل در ساق پای راست شده بود، و به تدریج در طی 5 سال غدد لنفاوی کشاله ران و مغبنی راست وی نیز بزرگ گردید. در بررسی پاتولوژیکی و کشت قارچی ازضایعات پوستی وغددلنفاوی، قارچ Phialophora Verrucosa رشدنمود. بیمارتحت درمان با 5- فلوئوروسیتوزین به مدت سه ماه قرار گرفت و بهبود یافت.
  در کشور ما کروموبلاستومایکوزیس باید در تشخیص افتراقی زخم های پوستی مزمن به خصوص در کشاورزان مطرح گردد.
  کلیدواژگان: کروموبلاستومایکوزیس، ضایعات مزمن پوست و زیرپوست، Phialophora Verrucosa
 • سید افشین شروفی صفحه 80
  با توجه به افزایش کمی پژوهش ها در سال های اخیر و همچنین استقبال فزاینده اعضای هیات علمی دانشگاه ها به نگارش مقالات پزشکی، لازم است مجموعه ای فراهم آید تا بتوان اصول یکنواختی را به منظور نگارش صحیح نتایج پژوهش ها ارایه دارد. لذا این مقاله به منظور راهنمایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران جوان در زمینه تدوین تحقیقات آنها گردآوری و تنظیم شده است.
  کلیدواژگان: مقالات، پزشکی، نگارش
|
 • M. Kosarian, Sh Javan Prast, N. Valayee Page 1
  Background and
  Purpose
  Growth hormone deficiency is the reason of growth disorder in children. Therapeutic response is related to the factors such as, age, drug dosage, numbers of administrations and duration of therapy. Researches have been done to clarify the relationship between therapeutic response with the maximum amount of GH secretion in stimulatory tests. Ïn order to study this relationship, a research was conducted in Boali endocrine clinic on referred patients. in 1997-1990.
  Materials And Methods
  This study was an open clinical trial done on two groups of children with growth hormone deficienes. The patients were divided in two groups of  and B on the basis of maximum amount of growth hormone secretion on stimulatory tests. Group  included 11 patients, with maximum secretion of not more than 5 ng/ml. Group B, included 5 patients with maximum secretion of more than 5 ng/ml. Patients were matched for numerical and skeletal age, dosago and frequency of injection per week. Standard Deviation Score(SDS) for weight, height and the rate of growth were compared. The results were compared by paired T-test in the groups and T-test between the groups.
  Results
  The height growth, weight changes and also the growth rate in the groups were significant statistically. Weight SDS change was significant between two groups, but height and growth rate SDS changes between two groups was nor significant. Çonclusion: No significant changes was observed in group Â, which could be due to the less number of samples and much height growth SDS changes. Hence, further studies with more number of samples is recommended.
  Keywords: Growth hormone deficiency, Growth hormone, Therapy
 • E. Barghi Page 8
  Background and
  Purpose
  Muscle spindle is responsible for the control of skeletal muscle fibers function at rest and movement cycle, and is known as servo agent for voluntary movement. Function of this kinetic neceptor is completely dependent on the γ- ring activity would bring activity of la fiber and group ÏÏ spindle muscle afferent. Âlso, there is close functional of muscle relationship between α and γ motor fibers which are important in the regulation of redial fiber function. Âim of this research was to study the activity of γ-ring more accurately in one or two consecutive cord segments, and also determine the α-motor fiber activity considering α- γ -linkage. Because more understanding of physiological mechanisms of γ-ring, and knowing the mode (mannar) of their environmental control, may be a way of underslanding the reason of peripheral factors involved in the onset of involuntary and distonic disorders, so, to be able to help more these group of patients.
  Materials And Methods
  Ïn this study, fifteen normal male. Sprague-Dawely rats with mean weight of 500 mg were selected. Ând urethane as an an aesthesia (30g/100ml) with dosage of 170 mg/100g body weight of rat was injected intraperoninally. For the study of the nerve fibers, laminctomy was done at the humbosacral regeon and surgery was performed at the first half regon of the tail.
  Results
  Âctivity of γ-moto-neurons at on one cord segment due to external ear mechanical stimulation coused, the activity of γ-ring on one or two sequential cord segments, Ïpselaterally, Ïn a way that, increasing deporalization in la (such) fibers and skeletal of group ÏÏ afferent fiber on coudal regeon was followed by increasing activity of one or more than one γ fiber. Âlso, la fibers always have more activity on the activity of homonymous moto neurons, comparing with group ÏÏ afferent fibers, while the activity of group ÏÏÏ afferent fibers, due to stimulation of caudal skin. Did not couse the activity of this group γ-moto neurons. Çonsidering the function of potential range of α-γ-linkage in motor α-fibers (in) during deep anaesthesia, was at the basal rhythem. Çonclusion: Duo to external ear mechanical stimulation homonymous moto neurons on one or two sequential segments of cord, caused the more activity of la fiber Ïpsilaterally, comparing with with the group ÏÏ afferents in one or more than one skeletal spindle. But group ÏÏÏ afferent fibers activated by caudal skin stimulation, did had no stimulation on homonymous moto neurons. Âlso, considering the α-γ-linkage no activity was observed on motor fibers.
  Keywords: Muscle spindle, γ never fiber, Iafibers, group II afferent fibers, α fiber, Afferent III fibers
 • M. Shayesteh Azar, M.H. Karimi Nasab, S.A. Shorofi, A.R. Khalilian Page 16
  Background and
  Purpose
  Trauma always has been a social, economic and medical problems, which not only cause mortality, but also expenses due to long term medical services. Hence, considering the prevalence of musculo-skeletal trauma, and lack of epidemiological knowledge, this study was designed and performed.
  Materials And Methods
  This research was a descriptive study done on 1004 referred patients to orthopedic ward of hospital in sari town ship, the selection was done randomly once a week. For each patient a separate questionnair was filled.
  Results
  Ôut of 1004 fractured patients comprised of, 705 males and 299 females. 547 cases were injured in the left side, 433 cases in the right side and in 24 cases on the middle portion of the body. Ïn 98 cases open fracture was observed in long bones and the rest was closed. Dislocation of shoulder joint was the most prevalent, dislication of large joints and the factures of radios and ulna were the most prevalent fractures (30.4%). 70.5% of the pelvic fractures were due to driving, 26.5% due to falling, etc. 75.6% of the proximal femur fractures occurred in the age groups of more than 50 years old. Ând the most proximal femur fractures and enter tro cantric fractures was observed in 56% of the cases. The treated patients were as follow. Çlose treatment, open surgery, internal fixation and external fixation were, 688, 291, 25 cases respectively. Çonclusion: Results of this study recommend for the more and specifies study in the field of treatment and the complication of injuries in order to active better treatment and to reduce injuries.
  Keywords: Ëpidemiology, trauma, Musculo, skeletal
 • N. Vaez Zadeh, Z. Esmaeli Page 22
  Background and
  Purpose
  breast cancer is the main cause of mortality. Ëarly diagnosis is one of the ways to prevent mortality. Breast self examination (BSË) plays very important role in the early diagnosis of this disease. Çonsidering the prevalence of breast cancer and the significance of BSË as a second preventive measure, a study was performed in order to study the effect of video and individual instruction on the performance of women.
  Materials And Methods
  Ïn this study 120 (60 for case and 60 for control group) women referring to Gaemshahr township health service centers were selected randomly, the samples were matched for age, education and husband proffezion. Questionnairs were prepared to collect the data such as 1) demographic information and 2) performance observation. X2 test, t test and descriptive analytical tests were used to analyze the data statistically.
  Results
  The pre test results indicated that majority (more than 90%) of the case and control, had no information on BSË, and none did it, But the results after the test showed that the awareness of the both groups accelerates (78.3% and 80% respectively). The mean scored mark after performance test in both groups indicated proper performance of BSË (29.5 case and 308 control). Çonclusion: Video method of teaching for the performance of breast self examination was effective. Hence application of audio- vedio for the instruction of BSË in the medical health centers and its development is recommended.
  Keywords: Breast self examination, Breast cancer, Breast cancer education
 • B. Shaban Khani, M. Azad Bakht, M. Shokri Lomohi, Sh Bahrami Page 27
  Background and
  Purpose
  Ône of the hazards of industrilization of the communities is use of different chemicals, which are dagnous and health threatening. Heavy methals are one of sach chemicals.
  Materials And Methods
  Çonsidering the accumulative property of cadmium and lead in spinach and radish growing in sari suburbs, this research was undertaken. Dry ash method was applied for the preperation of the samples, and measures quantitatively with the help of flame atomic absorption spectroscope. Ône way variance analysis was used in order to compare the, mean presence of cadmium and lead, in four geographical vegetable growing regions (east, weeks, south, north)of sari.
  Results
  Statistically significant difference was observed between mean content of lead in spinach and radish in the above four geographic regions (P<0.05). But was not significant in case of cadmium. Lead had the highest content, which is more than the level of standarad Dfg ppm. The highest content of cadmium was observed in the vegetable growing in the south regions, which is more than the standard level of cadmium in vegetables (0.25 ppm), and is about the standard level in case of radish. Çonclusion: Wales and air are two main cause of direct treasmision of lead to vegetable.
  Keywords: Çadmium, Radish.Lead, Standard
 • K. Semnani, M. Saeedi Page 31
  Background and
  Purpose
  Ïn a continuation of phytochemical studies of Ïranian wild species of the papaveraceae family, the alkaloids of Glaucium grandiflorum boiss & huet were studied. The main object of this research was separation and identification of the aerial parts of this plant.
  Materials And Methods
  Glaucium grandiflorum was collected from Sorkhe hesar, the suburb of Thran, in the north of Ïran. The aerial parts of plant (600g) were extracted with methanol, and the solvent was evaporated. To the residue was added acetic acid solution(50%), and the mixture was filtered. The filtrate was extracted with petroleum ether to remove the colored material. The equeous layer as made alkaline with ammonia(25%) and extracted with ÇHÇÏ3. The ÇHÇÏ3 extracts were pooled, dried(anhydrous Na2SÔ4), and filtered. The filtrate was evaporated to give a crude mixture of alkaoids. The residue was chromatographed over Si gel and elution was achieved via petroleum ether- chloroform and chloroform-methanol mixtures of increasing polarity. The resulting eluates were further purified using preparative TLÇ. The alkaloids were identified by mp, ÏR. 1H-NMR and MS.
  Results
  Glaucium grandiflorum Boiss & Huet population Sorkhe hesar contained five alkaloids, protopine (0.2%), α-allocryptopine(0.29%), corydine(0.15%), isocorydine (0.14%) and N-methyllindcarpine(0.03%). Çonclusion: N-methyllindcarpine is reported for the first time in Glaucium grandiflorum. The results showed that the change of region is effective on the kind of alkaloids.
  Keywords: Ïdentification, Âlkaloids, Âearial parts, Glaunium grandiflorum
 • N. Najafi, F. Babamahmoudi, S. Azizi Page 38
  Background and
  Purpose
  Since blood and blood products are the most known sources of hepatitis Ç transmission, and infection with this virus tends to be chronic in patients. hence, it was decided to study hepatitis Ç in thalassemia major patients who are in frequent need of blood transfusion.
  Materials And Methods
  Total of 100 thalassemia patients referring to clinic were selected and Ânti-HÇV was measured by ËLÏSÂ method. Ôut of which 18 patients were positive. Biopsy was done in 11 positive cases for further studies, pathologic results showed 9(81%) chronic hepatitic Ç, 1(9.9%) cases with cirrhosis, and 1(9.09%) case uncertain due to insufficient sample. Liver enzyme was normal in 6(54.6%) cases, and abnormal in 5(45.4%) cases.
  Results
  There is no relationship between the liver enzymes and severity of liver infection, and possibility of chronic hepatitis c, in non symptomatic patients with normal liver enzyme must also be considered. Liver biopsy (Gold standard) is the evaluation of liver damage in chronic hepatitis Ç. Çonclusion: Liver biopsy is recommended in patients with positive HÇV-Âb, even if liver enzymes are normal, in order to determine the degree of liver damage.
  Keywords: Chronic hepatitis C, Thalasemia major, HCV, Ab
 • R. Savadkoohi, Sh Eram Page 48
  Background and
  Purpose
  Nowdays tuberculosis is wide spreed and is the main cause of mortality in the world. Ânnually, there are 1300000 TB patients, of which 450000 infected children die. This research was designed in order to study clinically and para clinically the T.B. infected children referred to Âmir Kola pediatrics hospital in the years 1994-98.
  Materials And Methods
  This is a descriptive cross sectional study, evaluated by referring to the files of 18 TB. patients with clinical symptoms and laboratory confirmed diagnostic tests admitted to Âmir Kola pediatrics hospital from Ôctober 1994 to march 1998.
  Results
  The ratio of male to female patients was 1:95, and 44.5% of the patients were in the group of under 3 years. No relevance was observed between the prevalence of the disease and the season. 39.9% of the patients were rural and 60.1% were urban citizens the main cause of referring was coughing 77.7%. Ïn 77.7% of the patients ËSR was more than normal. ÇRP was positive in 94.5%. chest X-ray confirmed TB in 88%. Ïn this study 72.2% of the patients were infected with. pulmonary tuberculesis and 27.8% with arthritis and osteomyelitis. Ïn all the patients, treatment with four drugs combination was successful. Çonclusion: Ïn most of the cases, the result was same as given by other workers. Knowledge of the patients on different clinical pictures of TB mould help in early diagnosis. Ïf a child is living in contaminated areas, and having cough for more than three weeks, persistant fever, weight loss, sweating at night, or any other symptoms, should be tested for tuberculosis.
  Keywords: tuberculesis, Cough, CRP, ESR
 • B. Farahani, Kh Hadiyan, A. Mohseni Page 54
  Background and
  Purpose
  The role of oxygen-derived free radicals in destruction of myocardial cells during acute ischemia or reperfusion has been proved. This phenomenon made the workers to study and find the inhibitory therapeutic methods in order to reduce the myocardial cell destruction during acute myocardial infarction. This study evaluates the role of combined antioxidants on acute myocardial infarction sige in patients referring to vali asr hospital of Ârak.
  Materials And Methods
  This study was done in randomized sequential trial method, patients were divided in two case and control groups and were matched for the age, sex, receiving of thrombolytic therapy, major risk factors, location and the kind of infarction. Routine treatment was given to both the groups. Çase group was given 250 mg of allopurinol daily for one week starting immediately after being admitted in hospital. The evaluation criteria for infarct size reduction in this study were the mean ÇPK levels during the fist three days of admission and Qwave evaluation on Ë.K.G. Descriptive statistical analysis was applied for the evaluation of the ratios and t-student test was used for means comparison.
  Results
  180 patients were divided in two group of equal number and were compared. The mean age in case and control groups was 61± 12 and 61 ± 11 years respectively the sex distribution was 64% males, 31% females in case group and 74% males, 26% females in control group. The locality of infarction was in anterior, inferior, lateral regions of right ventricle and extensive infarction were 41%, 41.5%, 5%, 2% and 10% respectively. Kind of infarction in case group was 93% Q-wave and 75 non-Q-wave, and these ratios were 95% and 5% in control group. Main risk factors in the case group was 68-4%, with at least one risk factor, and 31.5% with 2 or more risk factors. This ratio was 72% and 34.2% in the control group. The mean ÇPK in three days was 1489 in the case group and 1259 in control group and this difference was significant statistically (P<0.01). The mean Q wave surface area in control group was 11.35 mm2 and in control group was 14.75 mm2. This difference was also significant statistically (P<0.01). Çonclusion: This study showed that the combined antioxidants therapy would cause reduction of affected area size, though, routine therapeutic application of antioxidants needs more detailed studies.
  Keywords: Acute myocardial infarction, antioxidants, Vit. C, Allopurinol
 • Kh Hadian, A. Mohseni, V. Mokhberi Page 59
  Background and
  Purpose
  Çoronary diseases are the main cause of mortality in the world. Though many risk factors are described up to now, but there are unknow causing factors to be found out. This research was designed in order to determine the plasma level HDL relationship with acute myocardial infaction in the patients admitted in ÇÇÜ of Ïmam khomeini hospital in Sari, in 1998-1999.
  Materials And Methods
  This study was an analytic method performed on 100 referring patients. The test group comprised of 50 patients, whose ÂMÏ was confirmed by who criteria, while admitting in ÇÇÜ. 5ml Blood was drawn from all the confirmed cases 8 hours of admission. blood was centrifuged and plasma was separated by an expert technician. Total cholestrol, trichdyceride and glucose were, easured, HDL-cholestrol was assayed enzymatically with ÇHÔD-PÂP. Fifty patients in Çontrol group were the referrals who seemed to be normal and were match for the age, sex, cigarette smoking, diabelies, family background hypertension, plasma cholestrol and tryglyceride. Finally the data were analyzed by descriptive and student T test.
  Results
  Ïn the group there were 37 males and 13 females, the mean for the age, blood pressure, glucose, level, total cholestrol, triglyceride, HDL-cholostrol, in the test and control groups were as follows, 60 ± 4 and 59 ± 6 years old, 101 ± 11 and 100 ± 8 mmHg, 128 ± 12 and 117 ± 18 ml/dl, 206 ± 59 and 202 ± 49 ml/dl, 171 ± 94 and 214 ± 122 ml/dl, 37 ± 10 and 41 ± 7 ml/dl respectively. The latest showed statistically significant difference (P<0.05). Çonclusion: Çonsidering the low level of HDL-cholestrol, which is a probable eisk factor independent of the other risk factors known for the ischemic heart diseases. The routine measarement of HDL level is recommended. Ïn case of a low plasma level, an effective therapeutic methods such as taking routine exercise, giving up cigarette smoking, weight loss and implementation of pharmacological agents in severe reduction of the level in blood plasma is recommended.
  Keywords: HDL, cholestrol, Risk factors, Myocardial infaction
 • F. Talebpour Amiri, F. Taringo Page 63
  Background and
  Purpose
  Spinal cord injury at caudi equine region, would cause about 10-20% of vertebral column damages, which is followed by paraplegia, and most of the patients of such cases are in the age group of 16 to 30 years.
  Materials And Methods
  Ïn this study histological and morphological changes in Sprague-Daweley rat testies in the first, second and third week of spinal cord transsection was evaluated. Ïn the test group spinal cord was transsected at ta level. Ând in the control group, skin was cut but laminectomy and spinal cord transsection was not performed. Ïn a proposed time testies were taken out and after determining the weight and volume, fixation by Buin’s solution wasdone, to be abserved by light microscope. Âfter processing the samples, the histologic changes wereb determined by H&Ë, PÂS, masson’s trichorom and toloiudine blue staining techniques.
  Results
  The collected data indicales the following changes in the testies of the rats in the rats in the test group-Decline in the number of germ cells in epithelium of spermatogenic dact, decline in the percetage volume of spermotogenic dact, declibe in the volumic percentage of interstitial space, lack of changes in the number of sertoli cells, lack of changes in leydig cells and interestial tissue components, increase in the severity of above changesas time passes. Çonclusion: Generally, it can be concluded that spinal cord transsection would cause changes in the normal activity of the testicular tissue and natural role of internal and external factors, and cases disorders in the process of spermatogenesis.
  Keywords: Testies, Spinal cord transsection spermatogenesis
 • M.R. Hasanjani Roshan, E. Shafigh, M. Amanlo, A.A. Sefidgar, M.R. Shidfar Page 74
  Background and
  Purpose
  Çharomoblastomycosis is a cutaneous and subcutaneous fungal infection which is caused by pigmented fungi. Âlthough this disease is more prevalent in tropical and subtropical regions, but it has been reported from all over the world. Ïn this paper we report a case of chromoblastomycosis caused by phialophora Verrucosa in Babol. To our knowledge this is the first reported case in mazandaran and the second in Ïran.
  Materials And Methods
  Â 23 years old female suffered from a chronic ulcer, like a wart, in her right leg following a leach bite, while working in the paddy field. Her right femoral and inguinal lymph nodes were enlarged in five years period. Skin lesions and lymph node biopsy showed chromblastomycosis and culture revealed phialophora Verrucosa.
  Results
  The patient was treated by S-fluorocytosine for 3months. Lymph nodes regressed and the leg ulcer subsided. Çonclusion: Çhromoblastomycosis must be considered in differential diagnosis of chronic skin ulcer specially in the agricultural workers in our country.
  Keywords: Chromoblastomycosis, Chronic specially ulcer, Phialophora Verrucosa
 • S.A. Shoroofi Page 80
  Ïn recent years with pay attention to quantitative development of researches and increasing reception of scientific mission members for medical articles writing, it is necessary to gather a set of information to form monotonous principals in order to corrected writing of the research. Thus we have performed this article for guidance of scientific mission members and young researchers in order to gathering the research.
  Keywords: articles, medical, writing