فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان1381)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان1381)

 • 71 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1381/05/16
 • تعداد عناوین: 13
|
 • یوسف بافنده، محمد صادق مسرت، حیدر اسماعیلی، ابراهیم فتاحی صفحه 5
  زمینه و اهداف
  سولفاسالازین داروی اصلی درمان کولیت اولسروز است. سولفاپیریدین موجود در ساختمان آن از نظر درمانی موثر نبوده و مسوول انتقال 5 - آمینوسالیسیلیک اسید و از طرفی عوارض دارو است. در ساختمان مزالامین، سولفاپیریدین حذف شده است تا با حفظ اثرات درمانی دارو، عوارض آن از بین برود. با توجه به گرانتر بودن مزالامین، مطالعه حاضر برای مقایسه اثر این دو دارو در درمان کولیت اولسروز انجام شد، تا مقرون به صرفه بودن هر کدام از داروها از نظر اثر درمانی و میزان عوارض مشخص گردد.
  روش بررسی
  چهل بیمار مبتلا به کولیت اولسروز که بر اساس یافته های بالینی، آزمایشگاهی، آندوسکوپیک، بافت شناسی و طبق نمره بندی، شدت یکسان بیماری را داشتند به طور اتفاقی تحت درمان با سولفاسالازین یا مزالامین قرار گرفته و در فواصل 2و 6 هفته بعد از شروع درمان، تحت بررسی بالینی و بعد از 3 ماه از شروع درمان، تحت بررسی بالینی و آندوسکوپیک قرار گرفتند. بعد از ایجاد رمیسیون به مدت 3 ماه تحت درمان نگهدارنده قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین شاخص شدت بیماری در گروه تحت درمان با مزالامین از 15.1 (SD=3.4) در موقع مراجعه به 6.9 ((SD=5.6 در 3 ماه بعد از درمان، و این مقادیر در گروه تحت درمان با سولفاسالازین از میانگین14.4 (SD=4.4)موقع مراجعه به 4.6 ((SD=4.7 در 3 ماه بعد از درمان رسید. یعنی در هر دو گروه باعث بهبود شدت بیماری شدند (P<0.00001). ولی مقایسه جواب به دارو در دو گروه اختلاف معنی دار نشان نداد (p>0.16). عوارض معدود و خفیف در گروه تحت درمان با سولفاسالازین مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  پاسخ درمانی سولفاسالازین و مزالامین در درمان کولیت اولسروز یکسان است. عوارض سولفاسالازین معدود و اغلب خفیف می باشند.
 • علیرضا بربند صفحه 13
  زمینه و اهداف
  به کارگیری روش مش گذاری پره پریتونئال در فتق اینگوینال یکی از روش های موفق در درمان فتقهای حجیم یا عودکرده محسوب می شود. ترمیم با مش طبق گزارش مراکز مهم عمل جراحی فتق نشانگر عود کمتر از %2 در فتقهای عود کرده یا حجیم می باشد.
  روش بررسی
  از بین 2718 مورد بررسی در پرونده بیمارانی که فتق عمل شده اند در طی 5 سال در بیمارستان سینا 101 بیمار (99 مرد و 2 زن) تحت درمان به روش مش گذاری پره پریتونئال قرار گرفتند.
  یافته ها
  نزدیک به تمامی بیماران شغل کشاورزی یا کارگری داشته و یا یک عامل تشدید کننده فشار بر دیواره شکم که در عود فتق یا ایجاد آن نقش دارد، به همراه داشته اند. جهت انتخاب بیمار برای مش گذاری، از طبقه بندی استوپا استفاده شد. در این سری طبق طبقه بندی فتقهای اینگوینال، 42 بیمار از نوع III و 59 بیمار از نوعIV بودند. شصت و پنج بیمار تحت جراحی مش گذاری دوطرفه استوپا و 30 بیمار به طریق یک طرفه تحت ترمیم قرار گرفتند. شش بیمار باقیمانده نیز به طریق لاپاراسکوپیک ترانس ابدومینال تحت ترمیم مش گذاری واقع شدند. یکی از اهداف این مطالعه نشان دادن عوارض ضمن بستری و بعد از ترخیص بیماران بود. یک مورد عفونت زخم، یک مورد هیدروسل و هماتوم و یک مورد مرگ ناشی از بیماری زمینه ای (سیروز) از جمله عوارض عمده بستری بیماران بود.
  بحث و نتیجه گیری
  %80 بیماران در عرض 2 هفته اول بعد از عمل به کارهای عادی خود پرداختند. در بررسی 5 ساله بعد از ترخیص بیماران فقط یک بیمار دچار عود مجدد شد که تظاهر آن بصورت فتق فمورال بود.
  هر چند مدت زمان بستری در مقایسه با روش های ترمیم فتق طولانی و در این بررسی بطور متوسط 3.5 روز بود اما کاهش در عوارض، بازگشت سریعتر به فعالیت عادی روزانه و کاهش در عود فتق در انواع مشکل دار فتق از مزیت های ترمیم فتق به طریق پره پریتونئال است.
 • وحید توپچی زاده تبریزیان، محمد صادق صدیق مستوفی، حسن ارگانی، محمد انعامی صفحه 19
  زمینه و اهداف
  در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه علاوه بر نوروپاتی پریفرال که باعث کاهش سرعت هدایت عصبی محیطی می شود، اختلال هدایتی در مسیر بینایی به صورت مختل شدن پتانسیل برانگیخته چشمی (Visual Evoked Potential) نیز گزارش شده است. در این مطالعه پتانسیل برانگیخته چشمی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز و بیماران پیوند شده انجام و مقایسه شد.
  روش بررسی
  مطالعه روی 33 بیمار انجام شد که شامل دو گروه بودند: 17 بیمار تحت همودیالیز در محدوده سنی 60-19 سال و 16 بیمار با سابقه پیوند کلیه در محدوده سنی 57-19 سال.
  بعد از رد دیابت و معاینه افتالمولوژیک، PSVEP (Pattern Shift VEP) در زاویه 34 دقیقه در شرایط یکسان برای تمام افراد انجام شد و زمان تاخیر (Latency) و دامنه (Amplitude) موج P100 بین دو گروه با T-Test مقایسه گردید.
  یافته ها
  35% بیماران همودیالیزی اختلال VEP به صورت طولانی شدن P100 داشتند در حالی که در تمام بیماران پیوند شده VEP نرمال بود.
  میانگین زمان تاخیر موج P100 در زاویه 34 دقیقه در بیماران دیالیزی 110 msو در بیماران پیوند شده103 ms بود و بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معنی دار وجود داشت(P<0.05). دامنه موج P100 در بیماران همودیالیزی6.9 μv و در بیماران پیوندیμv 9.4 به دست آمد(P>0.05). ارتباط VEP با فشار خون، کراتینین، هموگلوبین، PTH سرم، طول مدت دیالیز و مدت پیوند معنی دار نبود. (p<0.05)
  نتیجه گیری
  نتایج فوق نشانگر اختلاف عملکرد مسیر بینایی به صورت طولانی شدن موج P100 در VEP در نارسایی مزمن کلیه است که بعد از پیوند موفقیت آمیز کلیه بهبود قابل توجه نشان می دهد.
 • منیره حسن زاده سلماسی، فرحناز عبدالله زاده مهلانی، حسین کوشاور، عفت خداییانی صفحه 25
  زمینه و اهداف
  درصد زیادی از بیماری های وابسته به کار، بیماری های پوستی ناشی از حرفه می باشد. درماتیت تماسی به واکنش التهابی اپیدرم که در نتیجه عوامل خارجی ایجاد می شود اطلاق می گردد که در روند حاد آن افزون بر خارش، اریتم، تورم، وزیکول، تراوش یا تاول نیز به چشم می خورد. این بررسی تاثیر عوامل تحریک کننده تماسی و واکنش بافتی در اثر این عوامل در روی دستهای اعضای تیم جراحی، با در نظر گرفتن جنس، سن، وضع تاهل، سابقه کار، ناراحتی پوستی، دفعات انجام اسکراب، دستکش جراحی، ضدعفونی کننده ها و رطوبت را مورد مطالعه قرار می دهد.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی80 نفر از اعضای تیم جراحی (پزشک و پرستار) در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در گروه سنی 69-20 سال بودند انجام گرفت که %40 این افراد مذکر و %60 آنها مونث بوده و به صورت تصادفی از طریق پرسشنامه و چک لیست با طرح 32 سوال مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان می دهد که درماتیت تماسی دست به عواملی همانند جنس دستکش (لاتکس) %94.4 و ضدعفونی کننده ها، بتادین اسکراب (آیودین آیودوفور) %35.3، دفعات انجام اسکراب %25.5 و پودر دستکش %25.5 بستگی دارد. به نظر می رسد می توان با انجام برخی از پیشنهادهای مفید از بروز آن در اعضای تیم جراحی به میزان قابل ملاحظه ای کاست.
  نتیجه گیری
  با مطالعات و یافته های ذکر شده مدیران پرستاری اتاقهای عمل باید کمیته هایی برای آگاه نمودن پرستاران شاغل از حساسیت به لاتکس و معرفی دستکشهای نوع ونیل و استفاده از ضدعفونی کننده ها با غلظتهای استاندارد و خشک کردن دستها با دو حوله برای جلوگیری از خطرات احتمالی به کارمندان پیشنهاد نمایند.
 • میر رحیم سیاح ملی صفحه 29
  زمینه و اهداف
  با توجه به اینکه شیوع تومورهای پوستی اسکواموس سل کارسینوما (SCC)، بازال سل کارسینوما (BCC)در سر و صورت خیلی زیاد است و اولین محل که متاستاز می دهند یا مورد تهاجم قرار می دهند ناحیه پاروتید و قسمت فوقانی صورت است از این رو مطالعه بیشتری را می طلبد. هدف از این مطالعه بررسی اعمال جراحی با رادیوتراپی یا بدون آن روی گره لنفاوی متاستاتیک غده پاروتید غیر از توموراولیه غده پاروتید می باشد.
  روش بررسی
  بیست بیماری که گره لنفاوی بدخیم پاروتید از متاستاز بدخیمی های پوستی یا اختلالات لنفواپی تلیال داشتند به صورت گذشته نگر بررسی گردیدند، پرونده بیماران بستری شده در مرکز پزشکی امام خمینی (ره) از نظر سن، جنس، هیستوپاتولوژی، درمان و نتایج درمانی بررسی شدند.
  یافته ها
  از 20 بیمار شانزده بیمار گره لنفاوی متاستاتیک از بدخیمی های پوستی داشتند که سیزده مورد متاستاز از نوع اسکواموس سل کارسینوما و 2 مورد متاستاز از نوع ملانوما و یک مورد متاستاز از نوع بازال سل کارسینوما بود. 4 بیمار گرفتاری از نوع اختلالات لنفوپرولیفراتیو داشتند.
  نتیجه گیری
  بیماری متاستاتیک به گره لنفاوی پاروتید یا گسترش مستقیم به این گره از بدخیمی های اولیه پوستی پیش آگهی بدتری در این بررسی داشتند. پیش آگهی بیماری با منشا بیماری لنفوپرولیفراتیو بهتر بود.
 • جهانبخش صمد یخواه، مهرنوش طوفان تبریزی، سید هادی حکیم، فرح حسین زاده، حسن کوشاور صفحه 37
  زمینه و اهداف
  به نظر می رسد که تعداد زنان جوان (قبل از یائسگی) که با حوادث حاد کرونری در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری می شوند رو به افزایش است. با توجه به پدیده فوق، بر آن شدیم که این گروه از بیماران را از نظر وجود عوامل خطر ساز بویژه سطح سرمی لیپو پروتئین آa) LP) در یک مطالعه cohort مورد بررسی آینده نگر قرار دهیم.
  روش بررسی
  از 79 نفر مورد مطالعه ما، 62 نفر بیمار و 17 نفر به عنوان شاهد تحت ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد مجموعا 61 نفر تحت کرونری آنژیوگرافی قرار گرفتند.
  یافته ها
  چهل و شش نفر از گروه بیماران (%75) دارای(Lp(a بیشتر از mg/dl 30 بودند، در حالی که 16 نفر از گروه بیماران (%25) دارای (Lp(a کمتر از mg/dl 30 بودند (p=0.033) که تفاوت معنی داری را نشان می داد. در گروه بیماران، 39 نفر با انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه نمودند که 30 نفر از آنان دارای (Lp(a بیشتر از mg/dl 30 و 9 نفر (Lp(a کمتر از mg/dl 30 داشتند که با p=0.04 تفاوت معنی داری را نشان می داد. آن دسته از بیمارانی که با حوادث ترمبوآمبولیک مانند آمبولی مغزی و انسداد گرافت بای پس شده بستری شدند (4 مورد) همگی دارای میزان (Lp(a بیش از mg/dl 60 بودند. در حالی که با میزان سرمی کمتر از mg/dl 60 این پدیده مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه ما نتیجه گرفتیم که بین افزایش غیرطبیعی میزان (Lp(a سرمی در زنان پره منوپوز با گرفتاری عروق کرونری به نحو بارزی ارتباط وجود دارد.
 • رخشنده علیپناهی، نوشین بزازی صفحه 43
  زمینه و اهداف
  خونریزی زجاجیه از تظاهرات مهم بیماری های شبکیه - زجاجیه می باشد، باتوجه به شیوع نسبتا بالا، اهمیت تشخیص به موقع بیماری های زمینه ای و پیشگیری و درمان مناسب، تحقیق فوق در مراجعین درمانگاه تخصصی شبکیه بیمارستان نیکوکاری تبریز در مدت 6 ماه (نیمه دوم سال 1377) انجام گرفته است.
  روش بررسی
  تحقیق فوق به روش توصیفی بر روی 51 چشم از 47 بیمار انجام شد و نتایج درمانهای به عمل آمده در دید نهایی بیماران پس از 15-6 ماه (متوسط 7 ماه) پیگیری بررسی گردید. برای هر بیمار فرم مخصوص شامل مشخصات کامل، بیماری های زمینه ای، علت اصلی عارضه، کنترل دید، معاینه با اسلیت لامپ و معاینه ته چشم انجام و نتیجه پس از اعمال روش های درمانی و تحلیل آماری با متد Chi- sqare و دقیق فیشر استخراج گردید.
  یافته ها
  پنجاه و یک چشم از 47 بیمار مورد بررسی قرار گرفت. بیست و هفت بیمار مرد (%57.4) و 20 بیمار زن (%42.6) بودند. سن بیماران از 28 سال تا 84 سال و میانگین سنی برای آقایان 57 سال و برای خانمها 55 سال بود. از نظر شیوع رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی 24 مورد (%47.5)، انسداد وریدی شبکیه 19 مورد (%37.2)، دژنراسیون وابسته به سن ماکولا 4 مورد (%7.84)، پارگی شبکیه 2 مورد (%3.92)، جداشدگی زجاجیه خلفی1 مورد (%1.96) و بیماری Eals 1 مورد (%1.96) بود. دید قبل از شروع درمان در%5.8 در حد>1.10 بر مبنای تابلواسنلن، در %82.3 در حد تشخیص شمارش انگشتان در <6mو در %11.7 در حد تشخیص حرکت دست بود. در 48 چشم از 51 چشم (%94.1) دید نهایی پس از درمان درجاتی از بهبود را نشان داده و در 17 مورد دید بیمار از 1.10 <پس از درمان به 1.10< افزایش پیدا کرد. درمان طبی و پیگیری در 3 مورد (%5.9)، درمان لیزری 18 مورد (%53.3) و ویترکتومی عمیق در 14 مورد (%58.8) انجام شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه رتینوپاتی دیابتی شایعترین علت بوده و انسداد وریدی شبکیه و دژنراسیون سنی ماکولا درصد بیش از حد انتظاری را تشکیل دادند. دید نهایی پس از درمان در %94.1 موارد بهبود نشان می دهد که دلالت بر موثر بودن روش های درمانی دارد. ((P<0.02
 • داود قره باغی، علیرضا جواد زاده صفحه 49
  زمینه و اهداف
  اتورفراکتومتر در کلینیکهای چشم پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. رتینوسکوپی و اصلاح نهایی با کراس سیلندر Jackson روش بسیار دقیق در ارزیابی عیوب انکساری به شمار می رود. هدف از این مطالعه تعیین دستگاه رفراکتومتر Topcon RM-A2000 است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه آینده نگر عیب انکساری 600 چشم از 300 بیمار که سن آنها بین 5 تا 75 سال بود با رتینوسکوپی و کراس سیلندر Jackson و سپس با اتورفرکتومتر Topcon RM-A2000 اندازه گیری شد. مقدار اسفر، سیلندر و محور سیلندر با اتورفرکتومتری و رتینوسکوپی و سیلندر Jackson محاسبه و نتایج با هم مقایسه شد.
  یافته ها
  در مطالعه ما تمام بیماران شیفت به طرف میو پیا داشتند که ناشی از خطای دستگاه بود.
  نتیجه گیری
  اتورفرکتومتری وسیله ای است برای تخمین عیب انکساری و باید قبل از تجویز عینک تمام نتایج اصلاح نهایی شود.
 • یونس نابدل، نصرت الله پور افکاری، حسین داداش زاده صفحه 53
  زمینه و اهداف
  اسکیزوفرنیا اختلالی است که شاید بیشترین پسرفت روانی، رفتاری و شغلی را در پی داشته باشد. چگونگی درمان، پیگیری دراز مدت و حتی برخورد خانواده با بیمار در میزان پسرفت موثر است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان پسرفت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن در یک مطالعه آینده نگر بود. در کنار این هدف اصلی عواملی نظیر سن شروع بیماری، نسبت شیوع در دو جنس، توزیع جغرافیایی (شهر و روستا)، سطح تحصیلات، طبقه اجتماعی، سابقه بیماری روانی در خانواده، دفعات و طول دوره های بستری شدن و چگونگی کنترل پزشکی مورد مطالعه قرار گرفت.
  روش بررسی
  یک صد بیمار بر اساس ملاکهای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی - ویراست تجدید نظر شده سوم DSM-III-R که حدود چهار سال از شروع بیماری آنها می گذشت انتخاب و به طور آینده نگر به مدت دو سال پیگیری شدند. علاوه بر تکمیل پرسشنامه، عملکرد بیماران در آغاز دوره های بستری شدن، هنگام ترخیص و در خاتمه دو سال با مقیاس ارزیابی عملکرد کلی G.A.F مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  اسکیزوفرنیا در بیماران ما در سنین نسبتا پایین تری شروع شده بود. نسبت بیماران شهری و روستایی دو به یک بود. پنجاه و پنج درصد بیماران کمتر از 3 بار، 18% کمتر از 5 بار و 21% بیش از 6 بار سابقه بستری شدن در بیمارستان داشتند. میزان مراقبت مستمر پزشکی و مصرف مرتب دارو پایین بود. و بالاخره ارزیابی سطح عملکرد کلی در مقایسه با آمارهای غربی پایین تر و در قریب 80% موارد پایین تر از 40 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های فوق به نظر می رسد که پرداختن به اقدامات پیشگیری بویژه از نوع اول، تسری دادن اقدامات درمانی توانبخشی به جامعه و درون خانواده هایی که بیمار اسکیزوفرنیک دارند، و نیز پرداختن به درمانهای توان بخشانه در بیماران روانی که در بخشها بستری هستند، یک ضرورت عینی و آشکار است.
 • باقر وفایی، دکترافسر ارفعی، حسین داداش زاده صفحه 59
  زمینه و اهداف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه فراوانی علایم و نشانه های اختلالات هیجانی و رفتاری در کودکان و نوجوانان مادران مبتلا به اختلال وسواسی - جبری(obsessive - compulsive disorder) و کودکان و نوجوانان مادران سالم انجام گرفت. با توجه به تعامل اثرات ژنتیک و اثرات محیط در سبب شناسی بیماری های روانی فرض بر این بود که میزان اختلالهای هیجانی و اختلالهای رفتاری در کودکان و نوجوانان مادران وسواسی بیشتر از میزان آن در کودکان و نوجوانان مادران سالم است. هدف از پژوهش حاضر این بود که ببینیم آیا محیط تربیتی کودکان و نوجوانان و بخصوص سبک رفتاری توام با وسواس مادر می تواند بهداشت روانی کودکان را تحت تاثیر قرار داده و آنان را در معرض اختلالات روانپزشکی قرار دهد یا نه.
  روش بررسی
  تعداد یک صد نفر زن مبتلا به اختلال وسواسی - جبری مراجعه کننده به کلینیکهای تخصصی روانپزشکی درسطح تبریز با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی، انتخاب گردیده و پرسشنامه مخصوص اختلالهای هیجانی و رفتاری برای کودکان و نوجوانان 5 تا 18ساله آنان و توسط مادران آنها تکمیل گردید. از طرف دیگر همین پرسشنامه در مورد کودکان و نوجوانان یک صد نفر زن سالم که در سطح شهر تبریز و به طور تصادفی انتخاب شده بودند، نیز تکمیل گردید و سپس نتایج به دست آمده از چک لیست اختلالهای هیجانی و اختلالهای رفتاری در دو گروه از کودکان مورد مطالعه، با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مقایسه میانگینهای اختلالهای هیجانی در دو گروه از کودکان با استفاده از آزمون- t برای نمونه های مستقل نشان داد که تفاوت معنی داری با P
  نتیجه گیری
  از این مطالعه نتیجه گرفته می شود که هرچند نمی توان گفت بین وسواس مادر و ابتلای کودکان به اختلالات هیجانی و رفتاری رابطه علت و معلولی وجود دارد اما به نظر می رسد که کودکان چنین مادرانی به مقدار بیشتری در معرض اختلالات هیجانی و رفتاری قرار دارند.
 • احمدرضا جودتی، محمد علی یوسف نیا، سید محمدباقر طباطبایی صفحه 67
  علی رغم شایع بودن کیست هیداتیک در انسان، بروز آن در قلب نادر است. در صورت بروز کیست هیداتیک در قلب عمدتا بطن چپ گرفتار می شود که با علایمی نظیر انسداد راه های خروجی بطنها، اختلالات هدایتی، پارگی به حفرات قلب و پارگی به داخل حفره پریکارد خود را نشان می دهد. در این گزارش دو مورد جالب و نادر کیست هیداتیک قلب معرفی می شود که مورد اول به خاطر نوع تظاهر بالینی به صورت تاکیکاردی سینوسی و مورد دوم به خاطر محل استقرار کیست در راه خروجی بطن راست و کشف تصادفی آن می باشد. هر دو مورد بعد از درمان جراحی کاملا بهبود یافتند.
 • پروین شکوری، فیروز صارمی صفحه 71
  یکی از علل گیج کننده خونریزی های دستگاه گوارش که گاهی تعیین منشا آن مخصوصا اگر تومور کوچک باشد، مشکل خواهد بود، لیومیومای روده باریک است. که یک مورد از آن معرفی می شود با توجه به وجود توده متحرک در یک چهارم تحتانی راست شکم بیمار و علایم بالینی، بررسی های رادیولژیک به طریق سونوگرافی، سی تی اسکن و ترانزیت روده باریک انجام و بیمار با تشخیص توده نسج نرمی ناحیه ایلئوم مورد عمل جراحی قرار گرفت.
  لیومیومای روده باریک از عضلات صاف جدار روده، ساب موکوزال، ساب سروز و گاهی از عضلات صاف جدار عروق منشا گرفته و خونریزی باعث مراجعه بیمار می شود. لیومیومای روده باریک با توجه به عدم شیوع آن کمتر مورد توجه بوده ولی در بررسی های رادیولژیک که معمولا به طریق باریم انما، سی تی سکن، ترانزیت روده باریک و آنژیوگرافی انجام می گیرد، تشخیص داده شده و لزوم جراحی را پیشنهاد می نماید.
 • چکیده انگلیسی مقالات
  صفحات 1-12