فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی
پیاپی 10-11 (تابستان 1384)

 • تاریخ انتشار: 1384/04/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ویدا مجتهدزاده، لیلا اسمعیلی صفحه 1
  امروزه در دنیا، صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل وسیله بسیار مناسبی برای انتقال اطلاعات به شمار می رود. این افراد که نهایتا نسبت به درستی و قابل قبول بودن صورت های مالی اظهار عقیده می کنند، نقشی اساسی در بهبود سیستم اطلاعات مالی کشورها دارند و نهایتا بر تصمیم گیری دولتمردان در جهت اعتلای جامعه تاثیر عمده می گذارند.
  هدف اصلی این تحقیق شناسایی و بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران می باشد. از این رو با استفاده از متون و ادبیات حسابرسی، استانداردهای حسابرسی مربوط و بیانیه ها، در نهایت 16 معیار مؤثر بر ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران شناسایی گردید و مبنای طراحی سئوال های ابزار اندازه گیری قرار گرفت.
  فرضیه های تحقیق به دو گروه "الف" و "ب" تقسیم شد. فرضیه های گروه الف در ارتباط با 16معیار مؤثر در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی، طراحی گردید. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که پرسش شوندگان بر وجود هر 16 معیار تاکید دارند.
  فرضیه های گروه "ب" برای مقایسه استاندارد حسابرسی شماره 57 ایران با استاندارد حسابرسی شماره 570 بین المللی و استاندارد حسابرسی شماره 59 آمریکا و استاندارد حسابرسی شماره 130 انگلستان طراحی شد. نتایج حاکی از آن است که استاندارد حسابرسی ایران با استاندارد حسابرسی بین المللی و انگلستان در تمام جنبه های با اهمیت و با استاندارد حسابرسی امریکا در تمام جنبه های با اهمیت به جز یک مورد مربوط به معیارهای افشاء مطابقت دارد.
  هدف دیگر این تحقیق، تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارهای مورد استفاده حسابرسان در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی بود. نتایج به دست آمده نشان داد که از دید حسابرسان مستقل، هفت معیار با میانگین بیش از 3 اهمیت بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: حسابرسی، نقش اعتباردهی، تداوم فعالیت، استاندارد حسابرسی شماره 57
 • حمید خالقی مقدم، محمود بهرامیان صفحه 3
  شرکتها در زمان پذیرفته شدن بورس اوراق بهادار موظف به اعلام سود پیش بینی شده شرکت می باشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آتی خود بهره می گیرند. افت سود پیش بینی بسیار حائز اهمیت است چرا که بنظر می رسد یک معیار برای بازده بلندمدت سهام باشد.
  در این تحقیق، دقت سود پیش بینی شده شرکت هایی که به تازگی در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته اند، آزمون می گردد و خطای پیش بینی ها به چهار شیوه آماری خطای پیش بینی (FE) خطای مطلق پیش بینی (AFE)، مجوز خطای پیش بینی (SQFE) و خطای فوق العاده (SUP)، محاسبه می گردد.
  از آنجا که افشاء پیش بینی سود در بازار سهام تهران، اجباری است، در این تحقیق سود پیش بینی و میزان صحت 81 شرکت در شرف پذیرش که طی دوره فروردین 1379 الی اسفند 1381 در فهرست شرکت های بورسی قرار گرفته مورد بررسی قرار گرفته اند.
  برای بررسی میزان خطای پیش بینی شرکت های انتخابی، از تجزیه و تحلیل آماری به روش رگرسیون استفاده شد و با در نظرگرفتن عوامل گوناگون و تاثیرگذار به ارائه مدل آماری آن ارائه شده نتایج حاصل نشان داد که سرمایه گذاران توانایی برآورد خطای پیش بینی را در زمان درج اولین قیمت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار را دارند.
  بررسی های انجام شده برروی میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر تطابق پیش بینی ها نشان داد که سه عامل دوره (افق) پیش بینی، شرایط اقتصادی و سابقه فعالیت شرکت در این رابطه قابل تامل است.
  کلیدواژگان: صورتهای مالی، پیش بینی سود، شرکتهای در شرف پذیرش، سازمان بورس اوراق بهادار، خطای پیش بینی
 • جعفر باباجانی صفحه 29
  سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور که در این مقاله معرفی می گردد، ماحصل یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی با عنوان «طرح مطالعه، طراحی و تدوین سیستم حسابداری مالیاتی کشور» است که مسئولیت اجرای آن به عهده نگارنده محول گردیده بود. این سیستم براساس ویژگی های محیط فعالیت و نیازهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مبتنی بر مبانی نظری پذیرفته شده حسابداری بخش عمومی طراحی شده است. طولانی بودن فرایند مالیات، مشکلات اندازه گیری میزان مالیاتها و عدم وصول مالیاتهای قطعی شده هر سال مالی در مهلت های مقرر قانونی، از جمله ویژگی هایی است که استفاده از مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده را در شناسایی و ثبت درآمدهای مالیاتی کشور، با مشکلات جدی مواجه و استفاده از مبنای نقدی را تحمیل نموده است.
  استفاده از حسابداری نقدی در نظام مالیاتی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی شود، بلکه مدیران سطوح مختلف سازمان امور مالیاتی را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات، محروم خواهد نمود. از آنجا که استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری درآمدهای مالیاتی، مستلزم تحقق دو شرط قابلیت اندازه گیری و قابلیت وصول این قبیل درآمدها بوده و تحقق شرایط مذکور نیز در وضعیت کنونی ایران، میسر نیست، لذا استفاده از مبنای نقدی و شناسایی درآمدهای مالیاتی در زمان وصول، اجتناب ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، نگهداری و گزارش اطلاعات مالی مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول، برای مدیران امور مالیاتی جهت پی گیری و تسریع در وصول مطالبات مالیاتی از اهمیت در خود ملاحظه ای برخوردار می باشد. به همین دلیل و به منظور طراحی یک سیستم حسابداری کارآمد، ابتدا فرایند مالیات به دو بخش جداگانه اما در تعامل با یکدیگر موسوم به «فرایند اظهار تا قبل از وصول» و «فرایند وصول و ایصال» تقسیم و سپس مراحل مختلف هر یک از فرایندهای مذکور شناسائی شد. در سیستم حسابداری مالیاتی مورد طراحی تدابیری اتخاذ گردید تا از قابلیت های مبنای متعهدی در نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط به فرایند اظهار تا قبل از وصول مالیات و از ساز وکار مبنای نقدی برای نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط برای نگهداری و گزارش اطلاعات مالی ناظر بر عملیات هر یک از مراحل مرتبط با فرایند دوگانه فوق نیز از قابلیتهای نظام حسابداری و حسابهای مستقل مبتنی بر تئوری وجوه، استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مالیات، مبنای نقدی، مبنای تعهدی، قابلیت اندازه گیری، قابلیت وصول، تئوری وجوه، حسابداری حسابهای مستقل
 • یحیی حساس یگانه، علی جعفری صفحه 71
  این تحقیق در 4 مرحله به شرح زیر انجام شده است. اول، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از طریق مطالعه کتابخانه ای. دوم، کسب نظر متخصصان حسابداری و حسابرسی در مورد تاثیر عوامل شناسایی شده بر کیفیت حسابرسی. سوم، بررسی کیفیت واقعی حسابرسی حسابداران رسمی ایران چهارم، ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود در کیفیت حسابرسی حسابداران رسمی عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران.
  عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، در این پژوهش با استفاده از روش دلفی هفت عامل مهم و اصلی به عنوان معیارهای قابل قبول جهت ارتقای کیفیت حسابرسی شامل: (1) تخصص گرایی (2) کارآیی حسابرسی (3) کشف تحریفات با اهمیت (4) تضاد منافع (5) وجود قوانین و مقررات (6) مکانیزم بازار (7) اندازه موسسات حسابرسی، شناسایی شده مورد وفاق متخصصان و صاحب نظران حسابداری و حسابرسی این تحقیق می باشد. همچنین، استنباط متخصصان و صاحب نظران این تحقیق نشان می دهد که 7 عامل کلیدی موثر بر کیفیت حسابرسی کمتر در حسابرسی های حسابداران رسمی رعایت می شود. بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش های حسابرسی و صورتهای مالی شرکت های حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی نشان می دهد که فرآیند حسابرسی حسابداران رسمی اثربخش نمی باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت واقعی حسابرسی، برداشت از کیفیت حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی، مکانیزم بازار، کارآیی حسابرسیذ
 • محمد نمازی، جواد مرادی صفحه 73
  در شرکتهای گسترده امروزی، به دلیل تعدد مالکان و سهامداران، نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست و گروه مزبور صرفا می توانند از مزایای حاصله بهره مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد مکانیزمهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی بر آیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم، اعطای پاداش به مدیران براساس عملکرد آنان و انگیزش این مباشران، در راستای اهداف شرکت بدان طریق است، که در تئوری نمایندگی بحث می شود.
  هدف اصلی از انجام این تحقیق، آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی به منظور تبیین ادراک بازار سرمایه از عملکرد مدیران و ساز و کارهای بازار در تعیین پاداش هیات مدیره، بر اساس اطلاعات کسب شده برای سالهای 1378 تا1382 از بازار بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. در فرایند آزمون، با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی، پاداش هیات مدیره شرکتهای انتخابی، با برخی متغیرهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و حسابداری، ضمن ملحوظ داشتن برخی معیارهای ثابت (غیرمرتبط با عملکرد) نظیر اندازه شرکت و تمرکز مالکیت، مرتبط گردیده است.
  یافته ها در سطح کل شرکتها حاکی از رابطه معنی دار بین نسبت بازده دارایی ها و تغییرات آن، اندازه شرکت، تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیات مدیره است. در سطح صنایع نیز، دو متغیر اندازه شرکت و نسبت بازده دارایی ها، در مقایسه با سایر متغیرهای انتخابی بیشتر مورد استفاده بوده اند. با جایگزین نمودن تغییرات پاداش به جای پاداش، نتایج تضعیف می شود. در این مرحله، تنها متغیری که با تغییرات پاداش رابطه معنی داری نشان می دهد، نسبت بازده دارایی ها است.
  کلیدواژگان: تئوری نمایندگی، مدیریت گرایی، معیارهای ارزیابی عملکرد بر مبنای حسابداری، معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار، محرکهای انگیزشی، هزینه های نمایندگی
 • علی ثقفی، محمد عرب مازار یزدی، رافیک باغومیان صفحه 127
  روند سریع تحولات صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. روش اخیر، سریع و ارزان می باشد و امکان دسترسی سهامداران و سایر ذی نفعان شرکت ها به آن؛ روز به روز بیشتر می شود.
  این همه در حالی است که به رغم تغییر و تحولات صورت گرفته فوق، هنوز در ایران اقداماتشایسته ای در این ارتباط به عمل نیامده است.
  در این مقاله، ابتدا کوشش شده تا ضمن مروری بر پژوهش های انجام شده درباره گزارشگری مالی در اینترنت، به بیان دیدگاه های نظری موجود در این زمینه پرداخته شود و سپس؛ وضعیت فعلی، تحولات بعدی و چشم اندازهای آتی آن، مورد بررسی و پیش بینی قرار گیرد. در پایان نیز وضعیت ایران در زمینه گزارشگری مالی در اینترنت مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی در زمینه بهبود آن ارائه شده است.
  کلیدواژگان: گزارشگری مالی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اینترنت، استانداردهای حسابداری
 • فرخ برزیده صفحه 157
  مدت زمان مدیدی است که نسبت های مرسوم مانند نسبت جاری و سریع (آنی) به عنوان معیاری جهت توانایی مالی شرکت جهت باز پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد. وجود نقصان و کاستی در نسبتهای مذکور همواره مورد تاکید تحلیل گران و علی الخصوص در بازار سرمایه بوده است. در ده های اخیر نسبت های شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص نقدینگی، دوره تبدیل نقد و لامبا ارائه گردیده است. در این مقاله مجزا از معرفی نسبت های نوین نقدینگی، هم بستگی آنان نیز با نسبت های مرسوم آزمون شده است. برای نیل به این هدف تمامی شرکت های فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان انتخاب و نسبت های موردنظر برای یک دوره 5 ساله 1379-1383 محاسبه و هم بستگی آنها بوسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید.
  نتایج این تحقیق موید این نکته است که نسبت های موردنظر اگر چه از نظر آماری هم بستگی نزدیکی با نسبتهای مرسوم دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز می باشند که باید در تصمیم گیری توسط استفاده کنندگان مورد توجه قرار گیرند. مضافا نسبت های جدید در برگیرنده اطلاعات متفاوت تری نسبت به نسبت های مرسوم هستند و می توانند راهنمای استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات مالی باشند.
  کلیدواژگان: نسبت نقدینگی، دوره تبدیل وجه نقد، نسبت فراگیر نقدینگی، حسابهای دریافتنی تعدیل شده
 • محسن خوش طینت، مهتاب روح نیا صفحه 177
  مسئولیت حسابداران رفتاری فراتر از اندازه گیری، طبقه بندی و تلخیص ساده داده ها جهت تهیه گزارش های مالی به منظور استفاده دیگران بوده و هدف اصلی از تهیه گزارش های حسابداری متاثر کردن رفتارها در جهت برانگیختن اقدامات مطلوب است. از این رو موضوعاتی نظیر توسعه ارتباط، افزایش دقت قضاوت و پردازش اطلاعات توسط انسان و تسهیل امر تصمیم گیری مالی مورد توجه بسیاری از محققان حسابداری قرار گرفته و موجب شده تا مطالعاتی در جهت بهبود مجموعه اطلاعات ارائه شده برای استفاده از داده های مالی طراحی و اجرا گردد.
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیرات استفاده از نمایش ارزشمند نمودار های رنگی با در نظر گرفتن این موضوع که بکارگیری اشکال گرافیکی، به عنوان یکی از روش های نمایش داده های مالی، ابزار موثر و آشنایی است، صورت گرفت. بررسی ها نشان دادند که فاکتورهایی نظیر جنسیت، ویژگی های فردی، فرهنگی و روانشناسی افراد، پیچیدگی و نوع تصمیم گیری همگی بر موثر بودن استفاده از رنگها دخالت دارند. بنابراین تحقیق حاضر به اثرات استفاده از نمودارهای رنگی برای نمایش داده ها و اطلاعات حسابداری در شرایط رویارویی با اطلاعات پیچیده در مقابل ساده و همچنین در مورد دقت تصمیم گیری خانمها در مقایسه با آقایان می پردازد تا با استفاده از یافته های تحقیق و پژوهش های صورت گرفته، امکان دستیابی به مقصود نهایی که همان تهیه اطلاعات با بیشترین درجه انطباق با موضوع، محیط تصمیم گیری و ویژگی های تصمیم گیرندگان است از سوی تهیه کنندگان اطلاعاتی با ایجاد سیستم و نرم افزارهای اطلاعاتی مناسب، فراهم آید.
  نوع تصمیم گیری در این تحقیق به صورت پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها از سوی آزمودنی ها، به کمک اطلاعات فراهم شده به شکل نسبتهای مالی و در قالب نمودار های ستونی می باشد.
  نتایج بدست آمده از این تحقیق، حاکی از آن است که نمایش اطلاعات مالی شرکتها به صورت نمودارهای رنگی، در زمانیکه پیچیدگی اطلاعات زیاد بود، موجب کاهش خطاهای تصمیم گیری و افزایش دقت پیش بینی افراد شرکت کننده در مطالعه شد. همچنین نتایج نشان دادند که خانم ها بیش از آقایان از منافع تفکیک و ساختار بندی اطلاعاتی به کمک رنگها، در قضاوتهای خود بهره برده و در مقایسه با زمان استفاده از اطلاعات غیر رنگی دچار خطاهای کمتری شدند.
 • دکترسید مجید شریعت پناهی، قاسم قاسمی صفحه 209
  در این تحقیق، تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکتها، مشهورترین روش های پیش بینی را در مقایسه با پیش بینی های مدیریت در بودجه شرکت ها مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور از بین روش های گوناگون پیش بینی، مشهورترین آنها (روش باکس- جنکینز) انتخاب و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی، مدل مناسب برازش می شود. بدیهی است براساس روش های صحت سنجی و آزمون های اقتصادسنجی، مدل فوق بایستی تایید گردد. در این حالت مدلی مناسب برای پیش بینی بدست آمده است. سپس بوسیله آزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون، پیش بینی مدل در کنار پیش بینی مدیریت قرار گرفته و با محاسبه انحراف آنها از EPS واقعی، به لحاظ نزدیکی به واقعیت، مورد قضاوت قرار می گیرد.
  نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است کهEPS اعلام شده توسط مدیریت در بودجه شرکت ها، از پیش بینی EPS بوسیله مدل های سری زمانی باکس- جنکینز به مراتب به واقعیت نزدیک تر می باشد. به بیان روشن تر، EPS اعلام شده در بودجه شرکتها توسط مدیران همچنان از دقتی فراتر از بهترین مدل های پیش بینی سری های زمانی برخوردار می باشد.
 • علی رحمانی، الناز تجویدی صفحه 227
  شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که می تواند بازدهی را پیش بینی کند. پژوهش هایی که در زمینه توان پیش بینی این مدل و نیز استفاده از سایر متغیرها انجام شده است، حاکی از آن است که متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی را دارند. برخی از این متغیرها شامل اندازه، نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، سود به قیمت و فروش به قیمت هر سهم می باشد. در این پژوهش توان متغیرهای مذکور و همچنین بتا در پیش بینی بازدهی سهام آزمون شد تا متغیرهایی که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی سهام را در بازار بورس تهران دارند، شناسایی شوند.
  متغیرهای مستقل در قالب مدل های یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سالهای 76 تا 82 آزمون شدند. همچنین مدل های چند متغیره نیز به دو صورت مقطعی ادغامی و سالانه انجام شد. نتایج آزمون مقطعی نشان داد که مدل در کلیه مقاطع از نظر آماری معنادار است، و توان تبیین آن نسبت به مدل های تک متغیره، در تمام سال ها بیشتر است. در آزمون های یک متغیره، بین نسبت فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت در چهار سال متوالی ارتباط معنادار با بازدهی مشاهده شد. اندازه برحسب (ارزش بازار سهام)، در چهار سال متوالی با بازدهی ارتباط معنادار داشت. بین اندازه به عنوان لگاریتم جمع دارایی ها با بازدهی در چهار سال متوالی ارتباطی مشاهده نشد و نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ثبات نداشت. همچنین بین بتا و بازدهی سهام، به گونه ای که مدل CAPM پیش بینی می کند، ارتباط پایداری مشاهده نشد و نتایج در طول سال های مختلف، متفاوت بود. بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی هیچ ارتباطی مشاهده نشد. با توجه به تاثیر احتمالی مدل های آماری بر نتایج، احتمالی مدل های آماری بر نتایج، آزمون های تکمیلی بر مبنای تشکیل پرتفوی براساس هر یک از متغیرهای بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام تشکیل شد. با توجه به مقدار هر یک از متغیرها سه پرتفوی تشکیل شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که طی سال های 1379، 81 و 82 پرتفوی ها با بتای بالا بازدهی بیشتری نسبت به پرتفوی ها با بتای پایین داشتند. در مورد پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج با مدل های رگرسیون سازگاری داشت.
  کلیدواژگان: بازدهی سهام، متغیرهای حسابداری، متغیرهای بازار، تحلیل بنیادی، بتا
|
 • Hamid Khaleghi Moghadam, Mahmood Bahramian Page 3
  Companies going public in Iran include a forecast of next year's profit in their prospectuses. Investors use this information for their future decision. Accuracy of the forecast is crucial because it seems to be a credible signal for long-term performance of stocks. In this study we examine the accuracy of management profits forecasts contained in prospectuses of companies newly listing on the Tehran Stock Exchange. For that reason four different forecast error metrics, forecast error, absolute forecast error, squared forecast error and superiority of management forecast are considered. The interesting feature in this paper is the mandatory status of Tehran market for the disclosure of earning forecast in the prospectuses of the companies and the motivation is that there is no previous literature covering forecast earning accuracy. Data set consists of 81 IPOs, which were floated, in the Athens Stock Exchange during March 2000 to February of 2002. In order to test a number of company specific characteristics, for the accuracy of Tehran IPO management earnings forecasts we conduct a regression analysis. We apply a cross sectional model to explain variations in accuracies but it has very weak significant power. Our results suggest that investors are able to anticipate forecast errors at the time of listings. Investigation on independent variables, influencing the forecast accuracy show that three factors named horizon of the IPO' (HOR), Economic Condition (ECON), Age of Firm (AGE) are significant determinants.
 • Jafar Babajani Page 29
  The main purpose 'of this article is to present new and modem tax accounting system that is designed for state tax affairs organization. An organization's operating environment necessarily influences its financial accounting and reporting system. Understanding the fundamental nature of state tax organization as well significant characteristics of its environment was essential for designing a new and more informative tax accounting system. For this reason, the subject has been fully researched by a study group under conducting of the author of this article as the system designer.. Two significant characteristics of environment were identified in the process of state tax system. First, the taxation process interval that is long and time-consuming. Second, the nature of state tax revenues that is not eligible for using modified accrual basis of accounting became neither measurable nor available. These characteristics of environment highlight the need for providing information of state tax process; in order to provide this kind of information, state tax process was divided into two separated processes namely administration and financial process. The administration process begins at point of submitting tax return and finished at the time of tax payment. The financial process begins with receiving money and sending it to treasury. The new model of tax accounting system was designed based on fund theory and defined each stage of administration and financial processes as an individual accounting entity by using account group or fund, respectively. In this model of accounting also, accrual basis mechanism is used for recognizing tax receivables and cash basis is used for realizing tax revenues at the time of receiving taxes.
  Keywords: Tax accounting model, state taxation process, Fund theory, Account group, Fund, Cash basis, Accrual basis
 • Yahya Hassas Yeganeh, Ali Jafari Page 71
  Audit quality is one of the fundamental discussions in auditing theory and practice. The goal of this research can be classified in five categories: Fist, identification of significant factors in audited quality through library research of survey. Second, collecting and analyzing identified factors among experts in the field and each factor place in auditing in IACPA by on Delphi survey. Third, analyzing of IACPA's actual audit quality by reviewing audit of financial statements of audited firms. Fourth, comparison of perceived audit quality with actual audit quality. Fifth, suggestion for important of the auditing to certified auditors. The result of the research shows that the seven variable: (I) specialization (2) efficiency (3) discover of misstatement (4) Regulatory Mechanism (5) conflict of interest (6) Free Market Approach (7) auditor size, arc agreed upon by most experts in the field. Also assessment of the expert in the research shows that the seven key items that are significant in audit quality are rarely adhered to in auditing by certificated auditors. Analyze of research in auditing reports of the financial statement belonging to 135 companies in the years 1381, 1383 done by IACPA shows that the experts are not efficiency.
 • Mohammad Namazi, Javad Moradi Page 73
  In today's developed corporations, because of multiplicity of owners, direct monitoring of manager's performance is impossible, but this group only realizes the released benefits. Therefore, it is reasonable that they use governance mechanisms, for monitoring and optimal controlling behavior of hired managers. One means in reaching this purpose is rewarding managers based on their performance and motivating them, in accordance with the firm's purposes, in the manner discussed in the agency theory. The main purpose of this paper is to examine the agency theory implications to isolate market determinants of board of director's bonuses, on the basis of data collected from Tehran's Securities Exchange (TSE) market for 1378 to 1382. For this purpose, by utilizing a regression model, board of director's bonus for selected corporation, were related to some accounting and market-based performance measures as well as some fixed variables (with respect to performance) such as the firm's size and the ownership concentration. The results at the level of all corporations suggest that there is a significant relationship between Return on Assets (ROA) ratio and its changes, firm's size, ownership centralization, financial risk and board of director's bonus. At the industry level, both the firm's size and ROA ratio were used more than the other selected variables. By substituting "changes in bonus" for the bonus itself, the explanatory power of the model used, was weakened. In this stage, the only variable that is significantly related to changes in bonuses is the ROA ratio.
  Keywords: Agency theory, Managerial, Accounting, based performance measures, Market, based performance measures, Incentive drivers, Agency costs
 • Ali Saghafi, Mohammad Arab Mazaryazdi, Rafik Baghomian Page 127
  The fast moving pace of developments on the Information and Communication Technologies (ICT) and especially on the Internet, affects all aspects of society. In accounting, the Internet provides a new and revolutionary method of financial reporting. It is fast, cheap and increasingly accessible to shareholders and other stakeholders of the firms. Despite above mentioned evolution, there is a little attention toward such changes in Iran. The organization of this paper is as follows. It first provides a brief literature review of Internet Financial Reporting (IFR) and describes some theoretical approaches on i t. Thereafter the paper reports current situation of IFR and then predicts immediate and future trends of it. The last section reviews the current situation of IFR i n Iran and finally makes suggestions to improve the situation.
  Keywords: Financial reporting, Information, Communication Technologies (ICT), internet, Accounting Standards
 • Farokh Barzideh Page 157
  In time past many ratios such as current ratio and quick ratio had bee11 used for evaluations of corporation liquidity and ability in debt repayment. But in recent years because of some deficiency and defection of these two ratios some other ratios such as liquidity index, cash comprehensive liquidity index, net liquidity index, cash conversion cycle, lambda and etc have been presented. In this essay in addition to presentation of these modem ratios via calculation of modem ratio correlation with traditional ratios, we will discuss to some extent the in formational identify of them. For this reason all active corporation i n cement industry from Tehran exchange have been chosen and ratios for a period of 5 year (1379-1383) have been calculated and the correlation of them have been calculated by SPSS (a software). The results of this research show that although the modem ratios have a near relationship with traditional ratios but they are some differences that can play an important role on decision and they contain various and more information than traditional ratios and can help users to make their decision better than before.
 • Mohsen Khoshtinat, Mahtab Roohnia Page 177
  The duty of an accountant is more than measurement, classification and simple summarizing of data of financial reports which is used by others and the main purpose of accounting reports is to force an effect on behaviors in term of useful applications. Subjects such as improvement in relationships increase the human body's accuracy in judgments and information processing. Simplification of financial decision making is considered by lots of accountant investigators. This made some studies for modification of information from financial data. The current research was done considering the fact that "Use of graphical color symbols as a tool for data show, is very effective and familiar" and tested the effects of valuable color charts. Studies showed that all of factors of sexuality, individual characteristics and their psychology, difficulty and kind of decision making are entered in effectiveness of colors. So the current research is pay attention to the effects of uses of color" charts to show the data and accounting information in conditions of difficult problems against simple ones and also tries the carefulness of decisions for ladies against gentlemen. This tends to reach to the main target which is preparation of the information with higher degrees of quality in term of subject, decision environment and decision maker's characteristics. Decision making in current research was in type of prediction of continuity in the works of companies using test samples of gathered information and financial ratios i n t he shape of column charts. Results of this research showed that the decision faults is reduced when color charts of financial information of the companies is used for difficult information processing and also made a better accuracy in predictions. Meanwhile, in comparison of the gentlemen, ladies did their judgments better with lower faults when color charts were used.
 • Seyed Majid Shariatpanahi, Ghasem Ghasemi Page 209
  In this research the investigator tries to predict the companies’ EPS by comparing the most famous forecast with management foresees companies’ budget. For this goal, among different types of forecasting methods, the most famous of them (Box-Jenkins method) is chosen and based on economic evaluation methods, appropriate model will be suited. It is clear that as per correctness test methods and evaluation tests the above mentioned model should be confirmed. In this manner a suitable forecasting model shall be obtained. Then, by Wilkinson rank sum test, the suited forecast model with management forecast will be situated along each other and by calculating their deviation from real EPS from the point of closing to the reality will be judged. The result of this research shows that the EPS mentioned by management in the companies’ budget is closer to reality than the EPS foresee by Box­ Jenkins time series model. In more clear word, the declared EPS by manager is more real compare to the best time series forecast models.
 • Ali Rahmani, Elnaz Tajvidi Page 227
  In view of the expanding capital market, it is of great significance to recognize the variables affecting stock return and its price. There exist different methods for the prediction of stock return such as the Capital Assets Pricing Model, the so-called CAPM, Market Model, Arbitrage Pricing Theory and Factorial Model. According to CAPM, β (Beta) is the only variable capable of predicting the return. The studies and researches carried out with respect to predictability potential of CAPM model and application of other variables; demonstrate that there exist other variables which outperform stock return predictability potential of the β (Beta). Included among such variables are the size, debt to equity, Book to Market, earnings to price and sale to price ratios. The present research was aimed at testing the above-mentioned variables and the β (Beta) for the prediction of stock return in order to recognize the variables which are better capable of predicting the stock return in Tehran Stock Exchange (TSE). Independent variable were tested against the dependent variable (return) on an annual basis for the years 1 376- 1382 (1997- 2003). Further, multi­variable models were tested, both annually and pooled cross-sectionally. The pooled cross-sectional test results demonstrated that the model was statistically significant. However when the model was compared with single variable models, the increase in pred1ctabiltty potential was accepted. In single variable tests, no significant relationship was observed between debt to equity ratio and the stock return. Furthermore, no significant relation was observed between Beta and the Stock return, as predicted in CA PM model, and the results were dispersed and scattered. No significant relation was observed between magnitude of the total assets (logarithm) as size variable and the stock return in 4 consecutive years; however, when the size was defined in terms of stock market value, a significant relation was observed between the size so defined and the stock return in 4 consecutive years. There existed a significant rela1ion between the sale to price and the earnings to price ratios with the stock return in 4 consecutive years. However the Book to Markel ratio demonstrated great dispersion in results, indicating that there was no significant and stable relation. Considering the potential effect of the statistical models on the research findings, complementary tests were carried out on the basis of formation of portfolio based on Beta (β) and Book to Market ratio variables. Three portfolios were formed, taking into consideration the magnitude of each and every variable. The findings of such test substantiated that, during the years 1379-1380, portfolios with high beta (β) proved to have higher return compared to the ones with low Beta (β). With respect to the portfolios formed on the basis of Book to Market ratio, the findings proved compatible with the regression models.
  Keywords: Stock return, Accounting variables, Market variables, Fundamenta1 analysis, Beta