فهرست مطالب

نشریه پرستاری ایران
پیاپی 27 (زمستان 1379)

 • تاریخ انتشار: 1379/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه عباسی مرنی، بانو میرزایی، اکرم مرباغی، حمید حقانی صفحه 7
  مقدمه
  همزمان با ارتقای سطح بهداشت و پیشرفت علوم پزشکی، شیوع بیماری های عفونی رو به کاهش رفته ولی حوادث هنوز هم بعنوان یک مشکل جهانی و یکی از بزرگترین خطرات بهداشتی و سلامت کودکان باقی است.
  هدف
  تعیین و مقایسه نوع حوادث در کودکان مصدوم شهری و روستایی مراجعه کننده به بیمارستانها و خانه های بهداشت منتخب استان مرکزی طی سال 1377.
  نوع پژوهش: این پژوهش از نوع مقایسه ای است که در آن نوع حوادث در کودکان مصدوم شهری و روستایی تعیین و سپس مقایسه شد. ابزار گردآوری داده ها، برگه ثبت اطلاعات بوده که توسط پژوهشگر تا حد امکان با استفاده از مندرجات پرونده و در صورت داشتن نقص، تلفنی یا با مراجعه به درب منازل با پرسش از والدین تکمیل گردیده است. نمونه: در این پژوهش نمونه همان جامعه پژوهش یعنی 560 کودک 12-1 ساله مصدوم شهری و 300 کودک 12-1 ساله مصدوم روستایی بودند.
  نتایج
  انواع حوادث اتفاق افتاده در شهر و روستا سوختگی، مسمومیت، شکستگی، زخم و جراحات و سقوط بود. در مقایسه دو جامعه چنین استنباط شد که حادثه شکستگی بیشترین نوع حادثه در شهر و زخم و جراحات بیشترین نوع حادثه درروستا بوده است. بحث و
  نتیجه گیری
  پیشنهاد پژوهشگر در جهت آموزش عوامل خطرزای حوادث در جهت پیشگیری از آن به مادران و کودکان شهری و روستایی است. پژوهشگر پیشنهاد انجام تحقیقات بیشتر در زمینه بررسی حوادث و علل و عوامل موثر بر آن در کودکان شهری و روستایی را دارد.
  کلیدواژگان: حوادث در کودکان، کودکان شهری و روستایی
 • صغری نیکپور، گیتی برازنده، سیمین تعاونی، حمید حقانی صفحه 11
  مقدمه
  به زنان توصیه می شود که در دوران بعد از زایمان، هرچه سریعتر به انجام تمرینات ورزشی مناسب اقدام کنند، چراکه هدف اصلی تمرینات بعد از زایمان بازگرداندن وضعیت جسمانی مادر تا حد امکان به وضعیت قبل از بارداری است.
  هدف
  تعیین تاثیر ورزش بعد از زایمان بر وضعیت جسمانی زنان نخست زا.
  نوع پژوهش: پژوهش از نوع کارآزمایی در عرصه، تصادفی باگروه کنترل می باشد.منظور از وضعیت جسمانی زنان دراین پژوهش، وزن، اندازه دورکمر، نسبت دور شکم به دور باسن، انعطاف پذیری عضلات پشت ران وکمر، قدرت عضلات شکم وقدرت عضلات کف لگن بوده که درفاصله روزدهم تاپانزدهم بعداز زایمان و نیز سه ماه بعد از این تاریخ با استفاده از ابزارها و تستهای خاص مورد سنجش قرار گرفته و در برگه ثبت موارد ثبت گردید. جهت تعیین تاثیر ورزش بعداز زایمان، متغیرهای فوق بین گروه مورد (گروهی که ورزش می کردند) و گروه شاهد (گروهی که ورزش نمی کردند) مقایسه شدند.
  نمونه: تعداد 80 نفر از زنان نخست زای مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران که دوران بعد از زایمان راسپری می کردند از طریق نمونه گیری مستمر انتخاب شده و بطور تصادفی در دوگروه قرار گرفتند (40 نفر در هر گروه).
  نتایج
  ورزش بر کاهش وزن و اندازه دور کمر و افزایش انعطاف پذیری عضلات پشت ران و کمر و قدرت عضلات شکم موثر بود(000/0 pv=). ولی بر افزایش قدرت عضلات کف لگن و اندازه نسبت دور شکم به دور باسن تاثیر نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه فعالیتهای ورزشی در دوران بعد از زایمان باعث کاهش وزن و اندازه دور کمر زنان و همچنین باعث افزایش قدرت عضلات شکم و انعطاف پذیری عضلات پشت ران و کمر می شود، پیشنهاد بر اینست که از طریق وسایل ارتباط جمعی و همچنین برگزاری کلاس های آموزشی ورزشی با کمک گرفتن از مادرانی که تجربه فعالیتهای ورزشی در دوران بعد از زایمان را داشته اند و نیز انجام مشاوره فردی و گروهی در مراکز بهداشتی درمانی، سطح آگاهی و عملکرد زنان را در این زمینه افزایش داد تا بدینوسیله بتوان گام موثری در بالا بردن سطح بهداشت مادر و کودک برداشت. انجام چنین پژوهشی در مورد زنان چندزا نیز برای علاقه مندان پیگیری این تحقیق پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ورزش بعد از زایمان، وضعیت جسمانی
 • سیف الله کیقبادی، صدیقه سالمی، مریم رصدی، محمود محمودی صفحه 19
  مقدمه
  موضوع تنیدگی در جهان صنعتی امروزه توجه زیادی را به خود جلب نموده است. در این ارتباط تنیدگی های شغلی، کنترل، مهارت و مدیریت آن اهمیتی ویژه دارد. آموزش پرستاری نیز یکی از مشاغل تنیدگی آور است.
  هدف
  تعیین درجه تنش زایی عوامل تنیدگی آور آموزش نظری پرستاری و روش های مقابله ای به کار گرفته شده در مربیان پرستاری. نوع پژوهش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی و یک گروهی است و روش گردآوری اطلاعات، خود گزارش دهی با استفاده از پرسشنامه بوده است. نمونه: تعداد 96 نفر از مربیان پرستاری زن دانشکده های پرستاری و مامایی به روش طبقه ای، انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند.
  نتایج
  در بین عوامل تنیدگی آور آموزش نظری «فقدان آمادگی تدریس و تجربه آموزشی»، «تعداد زیاد دانشجویان در کلاس درس»، «کار کردن با کسانی که از نظر عادات و ارزش های کاری متفاوت هستند» و «حفظ سطح دانش حرفه ای مطابق با علوم جدید و پیشرفت حرفه ای» به ترتیب بالاترین درجه تنش زایی را به خود اختصاص داده اند. کمترین درجه تنش زایی مربوط به «ایجاد ابتکارو نوآوری در ارائه مطالب درسی» و «مشاوره با دانشجویان در زمینه علمی / تحصیلی فردی» بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  عنایت به عوامل تنیدگی آور آموزش نظری پرستاری که بعضا«تحقق اهداف آموزشی را با مشکل روبرو می کند ضروری است.
  کلیدواژگان: تنیدگی، عامل تنیدگی آور، عامل تنیدگی آور آموزش نظری پرستاری
 • طاهره اکبرشریفی، زهرا عابدینی، طاهره گنجی، حمید حقانی صفحه 24
  مقدمه
  شب ادراری از اختلالات شایع و مسئله ساز کودکان است که منجر به اختلالات روانی، آشفتگی و اعتماد به نفس پایین در آنان می شود. اشکال در احساس پری مثانه و ظرفیت پایین آن در بسیاری از کودکان شب ادرار وجود دارد. احتمال تسریع در روند تکامل مثانه و پیشگیری از تداوم شب ادراری در صورت اقدام به موقع برای افزایش ظرفیت مثانه وجود دارد.
  هدف
  تعیین و مقایسه تاثیر تمرین نگهداری ادرار بر ظرفیت مثانه کودکان دو گروه سنی 5-4 سال و بزرگتر از 5 سال مبتلا به شب ادراری. نوع پژوهش: این پژوهش از نوع کار آزمایی بالینی بود که در مراکز بهداشتی درمانی غرب تهران انجام گرفت. نمونه: 60 کودک مبتلا به شب ادراری (30 نفر در گروه سنی 5-4 سال و 30 نفر در گروه سنی بزرگتر از 5 سال) که ظرفیت مثانه آنها کمتر از حد طبیعی بوده است نمونه پژوهش را تشکیل می داد.
  نتایج
  تمرین نگهداری ادرار، ظرفیت مثانه کودکان را در هر دو گروه سنی 5-4 سال و بزرگتر از 5 سال افزایش داد P=0.000)) و این تاثیر در دو گروه سنی یکسان بود.
  بحث و نتیجه گیری
  از تمرین نگهداری ادرار می توان برای افزایش ظرفیت مثانه کودکان 12-4 ساله مبتلا به شب ادراری استفاده کرد. پیشنهاد می شود که تاثیر تمرین نگهداری ادرار بر کاهش دفعات شب ادراری نیز مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تمرین نگهداری ادرار، ظرفیت مثانه، شب ادراری
 • سیده فاطمه قاسمی، صدیقه خنجری، ام سلمه واصفی، حمید حقانی صفحه 30
  مقدمه
  بستری شدن کودک در بیمارستان یک رویداد اضطراب زا برای کودک و والدین او محسوب می شود. این امر می تواند کودک را تحت الشعاع قرار داده و علاوه بر آن که بهبودی وی را به تاخیر می اندازد، از کارآیی والدین در امر مراقبت از او نیز بکاهد. این اضطراب ممکن است تا مدتها بعد از ترخیص کودک هم ادامه داشته باشد.
  هدف
  تعیین میزان اضطراب مادران پس از بستری، قبل و بعداز ترخیص کودکان خود از بیمارستان نوع پژوهش: مطالعه حاضر یک مطالعه طولی است که در آن میزان اضطراب مادران پس از بستری شدن کودکانشان، قبل و بعداز ترخیص آنان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. جهت گردآوری اطلاعات در این سه مرحله از پرسشنامه اسپیل برگر استفاده شد.
  نمونه: تعداد 70 نفر از مادران کودکان 3-1 ساله بستری در بیمارستانهای خرم آباد انتخاب شدند و جهت انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری مستمر استفاده گردید.
  نتایج
  به کارگیری آزمون t زوج نشان داد که بین میزان اضطراب مادران پس از بستری شدن کودکانشان در بیمارستان با میزان اضطراب آنان قبل از ترخیص و بعداز ترخیص کودکان تفاوت آماری معنی داری وجود دارد (000/0 = pv). ضمنا«تفاوت آماری معنی داری بین میزان اضطراب مادران قبل و بعداز ترخیص کودکان از بیمارستان مشاهده گردید (000/0= pv).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به وجود اضطراب در مادران، در سه مرحله پس از بستری، قبل و بعداز ترخیص کودکان پیشنهاد می شود پرستاران تاریخچه کاملی از خصوصیات دموگرافیک مادران در بدو پذیرش بدست آورند تا براساس این خصوصیات برنامه ریزی لازم جهت کاهش اضطراب مادران بعمل آید، همچنین به پرستاران توصیه می شود که در هنگام ترخیص کودک شماره تلفنی را در اختیار والدین بگذارند تا در صورت لزوم بتوانند مشکلات خود را مطرح و راه حل دریافت نمایند. انجام تحقیقاتی مشابه در بررسی میزان اضطراب پدران پیشنهاد می گردد تا براساس آن بتوان آنها را در امر مراقبت کودک سهیم نمود.
  کلیدواژگان: اضطراب پس از بستری، اضطراب بعداز ترخیص مادران، کودکان
 • کیوان رواقی، حسین علی مهرعلیان، ناهید شاهقلیان صفحه 35
  مقدمه
  اختلالات رفتاری کودکان دارای شیوع بالا و قابل توجهی است و با وجود اینکه بعضی از اختلالات رفتاری دوران کودکی با رشد کودک کاهش می یابد، ولی بسیاری از آنها آینده کودکان را بطور جدی متاثر می نمایند و ناتوانی های دوران بزرگسالی را بهمراه خواهند داشت.
  هدف
  تعیین میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان در مدارس مقطع ابتدایی شهر کرد.
  نوع پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی بود که در آن اختلالات رفتاری کودکان توسط پرسشنامه راتر (فرم معلمین) مشخص گردید و میزان شیوع آن تعیین شد.
  نمونه: نمونه پژوهش شامل 1000 نفر از دانش آموزان دختر وپسر مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی شهر کرد بودند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که 2/41 درصد از دانش آموزان مورد بررسی دارای اختلال رفتاری بوده و آزمونهای آماری رابطه معنی داری را بین مدرسه محل تحصیل، کلاس، وضعیت تحصیلی، فقدان والدین، سطح تحصیلات والدین، منطقه شهری محل تحصیل و اختلال رفتاری نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  ناتوانی در تمرکز حواس، اضطراب و عدم برقراری ارتباط مناسب با معلم و همکلاسی تاثیر مخربی بر عملکرد تحصیلی کودک دارد، در کودکانی که بهره هوشی طبیعی دارند، کاهش عملکرد تحصیلی می بایست با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. تاریخچه عدم موفقیت تحصیلی همراه با رفتارهای غیر انطباقی دیگر کودک می تواند یک معیار قابل قبول در اختلالات رفتاری باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات رفتاری کودکان، پرسشنامه راتر
 • مریم نوری تاجر، احمد امامی، فاطمه دباغی، پرویز کمالی صفحه 42
  مقدمه
  مسافران بین المللی یکی از گروه های در معرض خطر بیماری ایدز می باشند که باید خطر این بیماری برای آنان روشن شود. اینکه شخص به کجا مسافرت می کند چندان اهمیتی ندارد بلکه مهم آن است که مسافران اطلاعاتی درباره راه های سرایت و پیشگیری بیماری ایدز را داشته باشند.
  هدف
  تعیین میزان آگاهی مسافران غیر زیارتی عازم به خارج از کشور در مورد راه های سرایت بیماری ایدز و پیشگیری از آن در فرودگاه بین المللی تهران. نوع پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که در آن میزان آگاهی واحدهای مورد پژوهش در خصوص راه های سرایت بیماری ایدز و پیشگیری از آن تعیین شده و سپس ارتباط آن با مشخصات فردی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه: تعداد 200 نفر از مسافران غیر زیارتی که قصد عزیمت به کشورهای خارجی از طریق فرودگاه بین المللی تهران را داشتند در پژوهش شرکت داده شدند، که بصورت تصادفی به هنگام مراجعه پژوهشگر به فرودگاه انتخاب می شدند.
  نتایج
  نتایج پژوهش حاکی از آن بود که در کل میزان آگاهی مسافران غیر زیارتی عازم به خارج از کشور در مورد راه های سرایت و پیشگیری بیماری ایدز با میانگین 13/1 و انحراف معیار 4/32 در حد متوسط می باشد. آزمون آماری X 2 ارتباط معنی داری را بین آگاهی و متغیرهایی مانند سطح تحصیلات، هدف از مسافرت، قاره مقصد و شغل را نشان داد(05/0 < P) هم چنین آزمون آماری Z وضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین آگاهی و سن (10/0 < P) و 14/0= r)، آگاهی و منابع اطلاعاتی آنان (05/0< P و51/0- = r) ارتباط معنی داری وجود دارد.
  بحث و
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که مسافران عازم به خارج از کشور از آگاهی خوبی در ارتباط با بیماری ایدز (از راه های سرایت و پیشگیری از آن) برخوردار نبوده اند. در نتیجه به منظور حفظ و حراست از سلامتی مسافران می بایستی اطلاعات بهداشتی آنان را در این خصوص افزایش داد. به همین منظور از آموزش بعنوان یکی از راه های افزایش آگاهی مسافران می توان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: راه های سرایت بیماری ایدز، راه های پیشگیری بیماری ایدز، مسافران غیر زیارتی
 • فروغ مولا، صدیقه خنجری، اقدس دواچی، حمید حقانی صفحه 51
  مقدمه
  بستری شدن باعث ترس در کودک می شود. برای کاهش ترس ناشی از بستری شدن کودک تکنیکهای زیادی بکار می رود که یکی از آنها بازی است. اما تاثیر بازی در کاهش ترس کودک طولانی مدت نیست.
  هدف
  تعیین تاثیر بازی بر ترس کودکان بستری در بیمارستان. نوع پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی با گروه شاهد است. از ابزار اندازه گیری ترس کودکان بروم برای تعیین میزان ترس کودکان استفاده شد. در مرحله اول پژوهش (بدو پذیرش به کارآزمایی) میزان ترس کودکان هر دو گروه مورد و شاهد تعیین شد. سپس کودکان گروه مورد به مدت حدود نیم ساعت در اتاق بازی مشغول بازی شدند. یک ساعت بعد از پذیرش به کارآزمایی و پنج ساعت بعد از آن (مراحل دوم و سوم پژوهش) مجددا«میزان ترس هر دو گروه مشخص و تاثیر بازی بر ترس مشخص گردید.
  نمونه: 92 کودک بستری در بخش های داخلی کودکان بیمارستان مورد نظر که به روش غیراحتمالی مستمر نمونه گیری شده و به روش تصادفی ساده به دو گروه مورد و شاهد تقسیم بندی شدند نمونه پژوهش را تشکیل دادند (46 نفر در هر گروه).
  نتایج
  آزمون t مستقل نشان داد که بازی با اطمینان 4/97 % ترس کودکان گروه مورد را کاهش داده اما این تاثیر طولانی مدت نبوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  از طریق راه اندازی اتاقهای بازی در بخشهای کودکان می توان گام مهمی در کاهش ترس و اضطراب ناشی از بستری شدن کودکان برداشت. همچنین از آنجا که تاثیر بازی طولانی مدت نیست پیشنهاد می شود که اتاقهای بازی در تمام ساعات روز فعال باشند. تحقیقات بعدی در جهت سنجش نگرش پرستاران شاغل در بخشهای کودکان و والدین آنان درباره اهمیت بازی برای کودکان بستری در بیمارستان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بستری شدن، ترس، بازی، کودکان
|
 • Abbasi Maranif., Mirzaeeb., Marbaghia., Haghani, H Page 7
  Background
  Coincident with health promotion and medical science improvement, the incidence of infectous disease declined but the accidents still remain as a universal problem and one of most important danger to children's health.
  Objective
  To determine the type of accidents, their cases, time and place of occurrence in rural and urban children, in central state of Iran. Design : This was a comparative study. Data explained accidents happened for children in urban and rural areas and then compared. Samples : 560 urban injured child of age 1-12 and 300 rural injured child participated in study.
  Results
  The finding indicated that the predominant accident were burn, poisoning, fractures, wounds and falls. In comp airing two population, fracture was predominant accident in urban and wounds were predominant in rural areas.
  Conclusion
  Research findings suggest, community education about accident's risk factors. Further research is recommended to find out the specific risk factors.
 • Nikpoors., Barazandehg., Taavoonis., Haghani, H Page 11
  Background
  Women are recommended to do appropriate exercise after delivery as soon as possible. The main purpose of these practices is to restore physical status of mothers.
  Objective
  To determine the effects of puerperal exercise on physical status of primiparus women. Design: This was a randomized clinical trial study with control group. The evaluation of physical status of women in this study were based on weight, waist, abdominal- gluteal ratio, flexibility of waist and hamstring muscle strength of abdominal and pelvic floor muscles. These parameters were determined 10-15 days and 3 mouths after delivery by the means of specific tests and scales. Subjects in the case group practiced postpartum exercises but subjects who were in control group did not. In order to assess the efficacy of the postpartum exercise, the mentioned variables were compared between two groups (case and control). Samples: Through a consecutive sampling, eighty women in postpartum stage were selected.
  Results
  The mean value of weight and waist measurement in the case group showed a significant decrease and flexibility of waist and hamstring muscles and abdominal muscles strength showed an increase comparing with the control group (PV= 0.000). However there was no significant difference between case and control groups regarding abdominal- gluteal ratio and pelvic floor muscle strength.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, performance of postpartum exercise diminished weight and waist measurement and increased abdominal muscles strength and flexibility of waist and hamstring muscle in puerperal women. Therefore, it is recommended to try to enhance the knowledge and practice of women about the postpartum exercise. In the meantime, the same study can be recommended for multiparus women.
 • Keighobadys., Salemis., Resadim., Mahmoodi, M Page 19
  Background
  The subject of stress, is an important issue in today's industrial world. In this relation occupational stress, is one of special concern and nursing education is one of stressful occupation.
  Objective
  To determine the degree of tension produced by stressful factors in theoretical nursing education on nurse education. Design : This was a descriptive study. Information were obtained through self reporting questionnaire. Samples : 96 female nurse education from nursing and midwifery schools in Tehran were selected randomly.
  Results
  The findings showed that the ''poor theorical preparation'' and '' lack f teaching experiences'' and the '' large number of students in class'' ''working with people with different values'' and '' maintaining professional knowledge in accordance to advancement of profession'' had the highest degree of tension for nurse educators.
  Conclusion
  The finings showed that from stressful factors related to theoretical education ''poor theoretical preparation'' and ''lack of teaching experiences'' had the highest level of tension, and ''creativeness, and presenting course conent'' and also ''student conselling'' had the lowest tension for nurse educators.
 • Akbarsharifeet., Abedineez., Ganjeet., Haghani, H Page 24
  Background
  Nocturnal enuresis is one of the most prevalent and troublesome disorders in children which may affect their self steem. The problem of swnsing a full bladder capacity is present in many enuretic children which may be overcome by increasing bladder capacity.
  Objective
  To determine and compare the effect of urine control training on bladder capacity in two age groups of children (4-5 and above 5) with nocturnal enuresis. Design : In this clinical trial study the effect of urine control training were measured in two groups of children, age 4-5 and more than five, and then compared. Samples : 60 children with nocturnal enuresis participated in this study voluntarily. (30 children in each group).
  Results
  The urine control training increased the bladder capacity of children in both groups. Also the result showed no difference regarding the age groups.
  Conclusion
  The urine control training in children suffering from nocturnal enuresis can be used to increase their bladder capacity.
 • Ghasmeef., Khanjarees., Vasefim., Haghani, H Page 30
  Background
  Child hospitalization is one of the anxiety producing factors for both the child and his/her parents. Anxiety will delay the child recovery and decrease the parent's abilities in caring for their children. The anxiety may be present long after discharge.
  Objective
  To determine the level of maternal anxiety after child's hospitalization and also before and after child's discharge from hospital. Design : This was a longitudinal study. The level of mother's anxiety was measured using spilbarger questionnaire at three stages of after hospitalization, before and after child's discharge. Samples : 70 mothers of hospitalized children (age 1-3) were selected through continuo's sampling.
  Results
  There was a significant difference between the level of mother's anxiety after child hospitalization and before and after his/her discharge (PV= 0.000).
  Conclusion
  According to mother's anxiety in three stage (after hospitalization, before and after discharge) researcher recommend that nurses, take a complete demographic history of mothers at the time of admission so that they can plan a program to decrease mother's anxiety and also provide them with a telephone number so that in case of any question they can in touch after their child's discharge.
 • Ravaghiek., Shahgholiann., Mehralian, H Page 35
  Background
  The prevalence of childhood behavioral disorders are high. Although some of the childhood behavioral disorders decreases by the child's growth, but still there are many behavioral disorders which effect their future and produce adulthood disabilities.
  Objective
  To determine the prevalence of behavioral disorders in school age children in shahr- kord. Design : This was a descriptive study. The prevalence of children's behavioral disorders were assessed by Rotter's questionnaire. Samples : 1000 of school age children (boys and girls) were selected from the primary schools of shar- kord.
  Results
  The prevalence of behavioral disorders estimated to be 42.2%. There found to be a significant association between the place of the school, educational status, parent's level of education, parent's vocation and behavioral disorders of the children.
  Conclusion
  Anxiety and inability to communicate effectively with teacher and classmate has an destructive effect on children education with normal IQ. Decrease in educational achievement must be assessed with more accuracy. History of unsuccessful education along with other adaptive behavior in children can be an acceptable criterion for behavioral disorders.
 • Nooritajerm., Emamya., Dabbaghif., Kamali, P Page 42
  Background
  International travelers are one of those groups who are in danger of affecting with AIDS. They should be informed about it's risk factors. It is not important where the travelers intend to go, but it is important that they have information about ways of transmission and prevention of AIDS.
  Objective
  To determine knowledge of non pilgrims international travelers about the ways of transmissions and prevention of AIDS. Design : This was a cross- sectional study. Data were collected through questionnaire. Samples : 200 non pilgrims travelers were selected randomly.
  Results
  The findings indicated that the knowledge of non pilgrims travelers about ways of transmissions and prevention of AIDS was in middle range.
  Conclusion
  Research findings showed that the knowledge of travelers intending to go abroad are not enough about transmission and prevention of AIDS. In order to protect their health their knowledge should be increased through education.
 • Molaf., Khangaris., Davachia., Haghani, H Page 51
  Background
  Hospitalization is a fear producing even in children and their families. There are many ways to reduce the fear of hospitalized children, one of which is play, but it's effect is not longstanding.
  Objective
  To determine the effect of play on the fear of hospitalized children. Design : This study was a randomized clinical trial with control group. At the beginning of trial the fear intensity of both groups were measured by Broom's questionnaire. Then the children of trial group had the chance of playing in play room for half an hour. One and five hours after playing both groups answered questionnaire again. Samples: 82 school age hospitalized children were randomly assigned in two groups. Forty six children in control group (without play) and 46 in case group (with play).
  Results
  The finding indicated that the play reduced the fear of children in case group after one hour (p= 0.026), but the effect did not lasts long (5 hours afterwards).
  Conclusion
  By providing play room in children's ward we can decrease the fear and anxiety of hospitalized children. Play is the ''work'' of children. Nurses should provide opportunity for hospitalized children to play. For the continuity of play it is suggested that the hospitals, play rooms be active during the day.