فهرست مطالب

روستا و توسعه - سال دهم شماره 2 (تابستان 1386)
 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1386)
 • 228 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/12/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عبدالرضا رکن الدین افتخاری، حمدالله سجاسی قیداری، جمشید عینالی صفحه 1
  مدیریت مهم ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل می کند. روستاها به منزله مکان هایی خاص با شیوه زندگی و فعالیت هایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستا هستند. نگاهی به سیر تاریخی مدیریت این نکته را آشکار می سازد که شکست دولت و بازار در عرصه مدیریت در دو قرن اخیر به علت ناکارآمدی دولت و بازار بوده است. اما در دهه های اخیر، از یک سو، مدیران و برنامه ریزان روستایی بدین نتیجه رسیده اند که بدون مشارکت مردم محلی، در کنار دولت و بازار دستیابی به توسعه پایدار غیرممکن است، و از سوی دیگر، تغییر در شیوه مدیریتی مستلزم نگاهی نو به نقش نهادهای موثر در روستاست. در نتیجه، به دلیل پویایی جامعه روستایی، هیچ نسخه از پیش تجویزشده ای بدون مشارکت مستقیم مردم، دولت و بازار در فرآیند سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت پاسخگوی کاستی ها نیست. فرآیند مدیریت و برنامه ریزی روستایی نیازمند دستیابی به یک نقطه تعادل میان قدرت های موثر در آن است که از آن با عنوان مدیریت مشارکتی یاد می شود. هدف این تحقیق، از یک سو، یافتن شیوه مدیریتی سازگار با شرایط روستاها و از سوی دیگر، برقراری تعامل منطقی بین نیروهای بومی و غیربومی برای برنامه ریزی مناسب تر است. سوال تحقیق این است که آیا مدیریت مشارکتی می تواند منجر به شکل گیری ترکیب مناسبی از بازیگران عرصه مدیریت روستایی شود؟
  روش تحقیق مطالعه کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی است.
  کلیدواژگان: مدیریت روستایی، مدیریت مشارکتی، توسعه پایدار روستایی
 • محمدحسین ضیاء توانا، جعفر توکلی صفحه 31
  دامداری عشایری به لحاظ بهره برداری از اراضی حاشیه ای از نظر بوم شناختی و اقتصادی از پایداری درخور توجهی برخوردار است. این نظام در بسیاری از مناطق جهان و از جمله در کشور ما تحت تاثیر جریان نوسازی رو به افول نهاد و روند اسکان خودجوش و نیز سازمان یافته یا حمایت شده از سوی دولت ها شدت یافت. هرچند اسکان، برخورداری نسبی عشایر از خدمات مورد نیاز را در پی دارد اما موجب تخریب پوشش گیاهی و فرسایش شعاعی مراتع پیرامون سکونتگاه ها می شود. مقاله حاضر با تکیه بر یافته های میدانی، تبعات زیست محیطی اسکان جامعه کوچرو را بررسی می کند. نتایج پژوهش گویای آن است که به رغم کاهش دام خانوارهای مورد بررسی، شاخص های کیفی مدیریت مرتع که ناظر بر نوع رفتار با مرتع است، روند نامطلوبی یافته است و در نتیجه تخریب مراتع پیرامون سکونتگاه های مورد بررسی تشدید شده است. برای برون رفت از این وضعیت، توسعه درون زا و پایدار مناطق عشایری استان، حمایت از منافع جامعه کوچرو، بازآفرینی دانش بومی و تنوع بخشی به معیشت عشایر اسکان یافته پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: عشایر، تخریب مراتع، اسکان عشایر، چهارمحال و بختیاری(استان)، مطالعه موردی
 • علی قاسمی اردهایی صفحه 63
  سوال مطرح در مقاله حاضر این است که آیا محل زندگی زنان بر سن ازدواج آنها تاثیر دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال، مدل تحلیل تحقیق با به کارگیری نظریه های اقتصادی، برابری جنسیتی، و نوسازی طرح ریزی شده است. برای ارزیابی مدل از داده های طرح آمارگیری مرکز آمار ایران در سال 1380 در مورد خصوصیات اجتماعی- اقتصادی خانوار استفاده شده است. بنابراین، کلیه زنانی انتخاب شده اند که حداقل یک بار ازدواج کرده اند و محل تولد و سکونتشان یکی است. نتایج آزمون T نشان می دهد که میانگین سن ازدواج زنان در نواحی شهری (18/7 سال) و روستایی (17/6 سال) تفاوت معنی داری با هم دارند. نتایج آمارهای دومتغیری هم نشان می دهند که رابطه معنی داری بین محل زندگی و سایر متغیرهای مستقل تحقیق وجود دارد. محل زندگی زنان با میزان تحصیلات آنها بیشترین همبستگی را دارد، به طوری که زنان شهری نسبت به زنان روستایی از تحصیلات بالاتری برخوردارند. از طرف دیگر، تاثیر محل زندگی زنان بر سن ازدواج آنها در رگرسیون چند متغیری معنی دار نیست. بنابراین، محل زندگی زنان سن ازدواج آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه سایر متغیرها (ازجمله میزان تحصیلات) هستند که ازطریق محل زندگی بر سن ازدواج زنان تاثیر می گذارند.
  کلیدواژگان: شهر، روستا، ازدواج زنان، سن ازدواج، ایران
 • شهلا چوبچیان، خلیل کلانتری، حسین شعبانعلی فمی صفحه 87
  این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر عملکرد دهیاری های استان گیلان انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 839 دهیاری استان گیلان تشکیل می دهند که از آن میان، 149 دهیاری به صورت طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه را تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تایید قرار دادند. پایایی گویه های تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است که نتایج آن حاکی از قابلیت اعتماد بالای این گویه ها برای سنجش متغیرهای تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. در رگرسیون گام به گام، 11 متغیر به عنوان عوامل تاثیرگذار بر عملکرد دهیاری ها وارد معادله شدند که در مجموع، حدود 72 درصد از واریانس عملکرد دهیاری های استان گیلان را تبیین کردند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهایی که بر عملکرد دهیاری ها تاثیر معنی داری داشتند، به ترتیب عبارت بودند از: همکاری سازمان ها، رضایت شغلی دهیار، همکاری شوراهای اسلامی، مشارکت مردمی، میزان شرکت دهیاران در کلاس های آموزشی، تجهیزات و امکانات دهیاری، درآمد دهیار، موقعیت مکانی روستا، مشورت دهیار با رهبران محلی و اعضای شورا، داشتن سابقه مدیریت روستایی در خانواده و انگیزه دهیار برای توسعه روستا.
  کلیدواژگان: دهیاری ها، مشارکت روستایی، شورای اسلامی روستایی، استان گیلان
 • علیرضا دربان آستانه، هوشنگ ایروانی صفحه 109
  در مقاله حاضر، عوامل موثر بر پذیرش بیمه در بین گندم کاران، با استفاده از تحلیل لوجیت بررسی شده است. رویکرد غالب تحقیق، پیمایشی است و داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی چندمرحله ای، در فصل زراعی 1381-1380 با استفاده از 240 پرسشنامه گردآوری شد. به منظور سنجش روایی محتوایی پرسشنامه در مرحله مطالعه مقدماتی، از نظرهای استادان، کارشناسان جهاد کشاورزی و کشاورزان، و برای سنجش روایی سازه های کشاورزی پایدار، منزلت اقتصادی اجتماعی و ارتباط با عوامل ترویجی از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه، آماره آلفای کرونباخ به کار رفت که مقدار آن در حد 0/75 تعیین شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که 58 درصد از گندم کاران تمایلی به بیمه محصول خود ندارند. همچنین، از لحاظ سن گندم کار، میزان مالکیت دام، منزلت اقتصادی اجتماعی، میزان اعتبارات دریافتی، عملکرد در واحد سطح و ارزش محصول تولیدی، بهره وری کل عوامل تولید، پایداری، و سطح توسعه اقتصادی و کشاورزی روستاها، میان بیمه شدگان و بیمه نشدگان تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل لوجیت هم نشان می دهد که سن گندم کار، ارتباط با عوامل ترویجی، مالکیت دام، سطح زیرکشت گندم، سطح زیرکشت عمومی و عملکرد در واحد سطح مهم ترین عوامل تقاضای بیمه گندم به شمار می روند.
  کلیدواژگان: گندم، بیمه محصولات، گندم کاران، مطالعه موردی، تهران (استان)
 • حشمت الله سعدی صفحه 137
  هدف اصلی این پژوهش که با تکنیک ارزیابی سریع روستایی (RRA) انجام شده، ارزیابی 8 تعاونی تولید کشاورزی با استفاده از تحلیل(SWOT1) در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان است. نتایج تحلیل نشان می دهد افزایش سطح آگاهی فنی و تخصصی، افزایش دسترسی به نهاده ها، تسهیل ارتباط روستاییان با مراکز دولتی، و توسعه مکانیزاسیون نقاط قوت تعاونی های تولید کشاورزی است. در مقابل، محدودیت سرمایه، بی توجهی به اصول تعاون و روزمرگی مهم ترین نقاط ضعف تعاونی هاست. فرصت های تعاونی ها شامل حمایت دولت از بخش تعاون و حمایت نهادهای سنتی و بومی، و همچنین شخصیت های اجتماعی و سیاسی کشور از این نظام است. آنچه تعاونی ها را تهدید می کند، فقدان برنامه جامع و بلند مدت، نامشخص بودن جایگاه حقوقی، و وجود برخی اختلافات با موسسات دولتی و نبود مرجعی برای حل اختلافات است. با توجه به نتایج تحلیل پیشنهاد شده است این واحدهای بهره برداری چهار راهبرد را بر اساس ماتریس SWOT/TOWS پی گیری کنند. اساس این راهبرد ها بهره گیری از فرصت ها برای تقویت نقاط قوت و کاهش تهدید های خارجی است.
  کلیدواژگان: تعاونی های تولید کشاورزی، تعاونی ها، کبودرآهنگ (شهرستان)، همدان (استان)
 • سیدابوالحسن میرمهدوی چابک، عبدالاحد شادپرور، احمد قربانی، علی داداشی صفحه 165
  با استفاده از یک مدل قطعی برای گله های گاو بومی مطابق با نظام نرخ گذاری شیردر ایران، معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در دو گرایش حداکثر سود و حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده و برای شرایط بلندمدت یعنی متغیر بودن تمام هزینه ها بر حسب واحد گاو برآورد شدند. به وسیله روش شبیه سازی داده ها و بر اساس اطلاعات 100 گله گاو بومی در سطح استان گیلان، میزان حساسیت ضرایب اقتصادی صفات نسبت به 20 درصد تغییر(کاهش یا افزایش) قیمت علوفه و کنسانتره، هزینه های غیرغذایی، قیمت شیر، میانگین تولید شیر، درصد چربی و پروتئین، و طول عمر گله بررسی شد. ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله در شرایط مبنا در گرایش حداکثر سود و در میانگین استان به ترتیب برابر با 895، 27311-، 13901 و9/196 در گرایش حداقل هزینه برابر با 1/05-، 3/2، 1/6 و 6/9- بود.در گرایش حداقل هزینه برابر با 1/05-، 3/2، 1/6 و 6/9- بود. افزایش 20 درصدی قیمت علوفه بیش از دو برابر افزایش قیمت کنسانتره بر ضرایب درصد چربی و پروتئین در دو گرایش تاثیر داشت. ضریب اقتصادی تولید شیر و سپس طول عمر گله در میان بقیه صفات در دو گرایش از اهمیت بیشتری برخوردار بود. ضریب اقتصادی نسبی طول عمر گله نسبت به تولید شیر در اکثر شهرستان ها در دو گرایش مثبت بود و افزایش راندمان اقتصادی نظام تولید در این صفت بیش از صفات دیگر و هم جهت با صفت تولید شیر بود. بر اساس نتایج به دست آمده، نظام های مورد بررسی از نظر تغذیه و هزینه های آن و میزان تولید شیر و هزینه های آن و همچنین، نحوه فروش شیر تفاوت زیادی داشتند و بدین ترتیب، رفتار ضرایب اقتصادی به دست آمده در برابر تغییر عوامل تولیدی در شهرستان های مختلف مشابه نبود؛ در عین حال، برخی از صفات از ثبات بیشتری برخوردار بودند. بنابراین برای هر نظام تولید، باید ضریب اقتصادی خاصی را برآورد کرد.
  کلیدواژگان: تولید شیر، پروتئین شیر، طول عمر گله، گاو بومی، گیلان (استان)
 • حمید شایان، حکمت شاهی اردبیلی صفحه 191
  فقر روستایی و توزیع نابرابر درآمدها یکی از معضلات جوامع روستایی است که بیشتر از نظام توزیع نادرست عوامل تولید ناشی می شود. استقرار صنعت در روستا از طریق ایجاد اشتغال پایدار و درآمد، می تواند موجب کاهش شکاف درآمدی شود. این نوشتار از طریق مطالعه موردی در بخش مرکزی شهرستان مشهد، و مقایسه میانگین درآمد شاغلان بخش صنعت با سایر بخش ها، نقش صنایع روستایی را در توزیع درآمد بررسی کرده است. مطالعات انجام شده روی 301 خانوار روستایی ساکن روستاهای نمونه نشان می دهد که بخش صنعت با ایجاد فرصت های شغلی، موجب تولید درآمد برای اقشار فرودست روستایی شده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون t و ضرایب جینی درآمد شاغلان صنعتی و غیرصنعتی(0/36 و 0/41) نشان از بهبود توزیع درآمد در میان شاغلان واحدهای صنعتی دارد. آزمون ویلکاکسون نیز ثابت کرده است که میزان رضایت از درآمد در بین شاغلان واحدهای صنعتی در حال حاضرنسبت به گذشته افزایش یافته است. مقایسه میزان رضایت از درآمد شاغلان واحدهای صنعتی وغیر صنعتی تفاوت معناداری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: صنایع روستایی، نابرابری، جوامع روستایی، مطالعه موردی، مشهد(شهرستان)
 • صفحه 207
|
 • Abdorreza Rokneddin Eftekhari, Hamdollah Sojasi Ghidari, Jamshid Einali Page 1
  Management is the most important factor in vitality, growth, decline and death of a community; it also controls the path of movement from existing to ideal situation. Villages are specific places that the modes of activity and life in them differ considerably from cities, thus they require a management pattern different from city and one which is consistent with socio-economic and ecological conditions of a village. A historical review of the management and planning trends reveals that market and state inefficiency is the main reason for their failures during the last decades. In recent decades rural planners and decision makers, on one hand, have reached to this conclusion that to achieve sustainable development local community should be present besides the state and the market. On the other hand, a change in management style calls for a new look at the role of effective institutions in village. The dynamics of rural community cannot permit the application of a predetermined prescription in the absence of participation of people, state and market in policy making, planning and management process. Thus, rural planning and management process requires the achievement of an equilibrium, called participatory management, for all the effective powers involved. The goal of this study, on one hand, is to find a style of management which is consistent with village environment, and on the other hand is the establishment of a reasonable interaction between local and non local forces for a more appropriate planning. The main research theme is whether participatory management can lead to the formation of an appropriate mix of actors in rural management scene. The research methodology is descriptive-analytical and based on library research.
  Keywords: Rural Management, Participatory Management, Sustainable Rural Development
 • Mohammad Hasan Zia Tavana, Jafar Tavakkoli Page 31
  Nomadic animal husbandry system takes advantage of marginal lands on a sustainable basis, both ecologically and economically. This system has been negatively affected by modernity and modernization trend and sedentarisation practice has been intensified either spontaneously or organized and supported by states. Sedentarisation provides the nomads with basic needs and services relatively, however it results in destruction of flora and radius erosion of the rangelands surrounding the nomads habitat. This article is relying on field research findings to examine environmental consequences of nomad's sedentarisation. The research findings indicate that despite a decline in the number of the animals kept by settled households, qualitative indices which describe the prevalent practice and management (such as time of cattle entrance and stay duration in the rangeland, the daily grazing radius, etc) are far from ideal and it has led to intensified destruction of settled areas. The paper recommendation to resolve this dilemma include: promoting endogenous and sustainable development in nomadic areas of the province, protecting the interests of nomads, revitalizing indigenous knowledge and diversifying the livelihoods of the sedentarised nomads.
  Keywords: Nomads, Rangeland Degradation, Nomadic Settlements, Chaharmahal, and, Bakhtiari (Province of Iran), Case Studies
 • Ali Ghasemi Ardehaee Page 63
  The main inquiry in this study is whether a woman’s place of residence can influence her time of marriage. Modernization, economic and gender equality theories have been employed to design an analytical model for this study and consequently to find a response to the research question. Iran Statistical Center carried out a project that collected socio-economic characteristics of Iranian households in 2001. The required data came from this source and all the women who married at least once were selected. The results of the t-test show that the average age of marriage of women differs significantly in rural (17.6) and urban (18.7) areas. There is a significant relationship between place of residence and other independent variables in the study. Highest correlation is reported between womens place of residence and their level of education, such that urban women have a higher level of education than rural women. On the other hand, there is no relationship between place of residence and womens age at marriage in a multiple regression model. This would lead us to conclude that place of residence has not a meaningful influence on the age of marriage but other variables like level of education can influence age of marriage through the place of residence.
  Keywords: Cities, Villages, Women's Marriage, Marriage Age, Iran
 • Shahla Choobchian, Khalil Kalantari, Hossein Shabanali Fami Page 87
  This paper studies the main factors influencing the performance of Village Assistance Bureaus (VAB) in Gilan province. A descriptive survey research methodology is used. The statistical population is composed of 839 VABS in Gilan, and the sample size is 149 by using a multistage sampling and probability proportionate to size in each cluster. The questionnaire’s validity is ascertained by a group of subject specialist experts. The reliability of research items were evaluated by using Cronbach's alpha that indicated high reliability of the items assessing the research variables. Eleven variables entered in a stepwise regression model explaining 72 percent of the variance of the performance of VABS in Gilan province. According to the research findings the following variables had significant influence on VAB performance respectively: organizational collaboration, village assistant’s (v.a.) job satisfaction, village council collaboration, people’s participation, level of participation in training by v.a., facilities and resources available to VAB, v.a.’s income, village geographical situation, consultation of v.a. with local leaders and members of village council, village management record in v.a. family, v.a’s incentives for village development.
  Keywords: Village Assistance Bureaus, Rural Participation, Village Islamic Councils, Gilan (Province of Iran)
 • Alireza Darban Astaneh, Houshang Iravani Page 109
  In this paper, effective factors on adoption of insurance among wheat producers were studied using logit analysis. The authors used survey methodology and multistage stratified sampling method during 2001-2002 cropping season to collect the required data. The sample size consisted of 240 wheat producers from Tehran province. The content validity of questionnaire was assessed by university professors, Ministry of Jihad for Agricultural experts and farmers in pilot stage. Factor analysis was applied to measure the validity of the following constructs: sustainable agriculture, socio-economic status and relationship with extension agent. The reliability of research items were evaluated by using Cronbach's alpha which was equal to 0.75. The results indicated that 58 percent of farmers did not have any interest in insuring their crop. There is a significant difference between the two groups of farmers, insured and uninsured, with respect to the following variables: farmer age, livestock ownership, socioeconomic status, yield per hectare, value of produced yield, total factor productivity, sustainability, and level of agricultural and economic development of villages. The result of logit analysis showed that farmer age, relationship with extension agents, livestock ownership, socioeconomic status, access to credits, land under wheat cultivation, land under general cultivation, and yield per hectare were the most important factors that affect wheat producers demand for insurance.
  Keywords: Wheat, Wheat Cultivators, Product Insurance, Case Studies, Tehran (Province of Iran)
 • Heshmatollah Sadi Page 137
  The main objective of this research is to evaluate 8 agricultural production cooperatives (APC) in Kaboudarahang county, using rapid rural appraisal methodology. The results of SWOT analysis show that the most important strengths of APCs are increase in the level of technical and specialized awareness and access to inputs among members. In addition APCs can facilitate the relationship between rural people and GOs, and development of mechanization. On the other hand, the most important weaknesses of APCs are capital restriction, inadequate attention to the principles of cooperation, and continuity. They have the support of government, as well as people with socio-economic influence and traditional and indigenous organizations which is an opportunity for them. APCs threats include: lack of long term and holistic planning, lack of a clear legal status, lack of key referees to settle down the conflicts between APCs and GOs. Based on SWOT/TOWS matrix four strategies should be persuaded. The main principle of these is to benefit from opportunities, to strengthen the APCs, and to reduce the outside threats that can prevent APCs from achieving their goals.
  Keywords: Agricultural Production Cooperatives, Cooperatives, Kaboudarahang (County), Hamedan (Province of Iran)
 • Seyyed Abolhasan Mirmahdavi Chabok, Abdol Ahad Shadpour, Ahmad Ghorbani, Mohammad Ali Dadashi Page 165
  A deterministic model based on milk price system in Iran is used to estimate economic weights for milk production, fat and protein percentages and herd life for Gilan indigenous cattle. Two approaches have been adopted for this estimation: maximization of profit and minimization of costs in the long run where total input is restricted and all costs are variable for cattle unit. By simulating data collected from a sample of 100 heads of cattle in Gilan province the sensitivity of these coefficients has been examined with respect to a 20 percent change (increase or decrease) in forage and concentrate prices, the cost of non food items, milk price, the average of milk production, fat and protein percentages and herd life span. The estimated economic weights of milk production, fat and protein percentages and herd life are 895, -27311, -13901 and 196.6 respectively on the basis of adopting profit maximization approach. When adopting cost minimization approach the coefficients are -1.05, 3.2, 1.6 and -6.9. A 20 percent increase in the forage price has an impact on fat and protein weights that is more than two times increase in the price of concentrate in both approaches. The ratio of economic weight of herd life to milk production is positive in both approaches and in most counties. This trait can rise the economic performance more than others and it is in the same direction as milk production trait. Results show the systems differ considerably with respect to nutritional status and its associated cost, milk production and its related expenses and type of supply arrangement. Thus the economic weight movements are not similar against the changes in production factors in different counties. In addition some of the traits have more stability than others such that for each production system a specific economic weight should be estimated.
  Keywords: Milk Production, Milk Protein, Herd Life, span, Indigenous Cattle, Gilan (Province of Iran)
 • Hamid Shayan, Hekmat Shahi Ardabili Page 191
  Rural poverty and unequal distribution of income mainly have emanated from unequal distribution of factors of production and it is one of the main dilemmas of rural communities. Establishment of industries in rural areas can reduce the income gap. This paper is a case study in central district of Mashhad county, comparing the average income of those employed in industry with other sectors and the role of rural industries in the distribution of income. The paper studied 301 households in sample villages in which rural industries have generated employment opportunities and income for low income groups. The results of t-test and Gini coefficient related to employees of industrial and non-industrial sector indicate an improvement in income distribution among employees of industrial units. Wilcoxon test indicates that income satisfaction has improved among employees of industrial units in comparison with past experience. The results of a comparison between the income satisfaction of industrial and non industrial employees indicate a significant difference.
  Keywords: Rural Industries, Inequality, Rural Communities, Case Studies, Mashhad (County of Iran)