فهرست مطالب

مطالعات راهبردی زنان - پیاپی 38 (زمستان 1386)

فصلنامه مطالعات راهبردی زنان
پیاپی 38 (زمستان 1386)

 • تاریخ انتشار: 1386/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نهله غروی صفحه 7
 • آرین قلی پور ترجمه: دکتر آرین قلی پور صفحه 9
  یکی از عناصر فرهنگی جامعه، نحوه پوشش افراد آن است. در اماکن عمومی جامعه، این مساله به عنوان یک مساله عمومی مطرح است و دولت ها، در این مساله نیز همچون مسائل عمومی دیگر، به اشکال مختلفی مداخله می کنند، به گونه ای که در هر جامعه ای می توان شکل و مد لباس غالب را در هر برهه ای از زمان تشخیص داد. نهادینه شدن یک نوع لباس در یک جامعه ممکن است صرفا ناشی از اراده ملت تلقی شود، ولی در مواردی دولت ها به طور غیر مستقیم یا حتی مستقیم در این مساله مداخله می کنند. در جامعه مدرن، دولت حریم خصوصی و عمومی را تعریف و تضمین می کند. در این مقاله سعی شده این مساله تبیین شود که آیا با مکانیزم های اجباری، می توان رفتارها و احساسات ملت را به صورت پایدار و با ثبات شکل داد یا اینکه برای نهادینه سازی رفتارها و احساسات باید مکانیزم های ذهنی و شناختی به کار گرفته شود.
 • بهجت یزدخواستی صفحه 37
  پوشش و حجاب پدیده ای چند بعدی است. از یک سو مقوله ای اخلاقی، دینی و معرفتی است و از سوی دیگر پدیده ای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... می باشد. ابعاد مختلف این پدیده به گونه ای در هم تنیده اند که نمی توان در خصوص ابعاد و آثار اجتماعی آن به تحقیق پرداخت و ابعاد باطنی، «مبانی اعتقادی» و ایدئولوژی مذهبی را نادیده گرفت. نتیجه مطالعات این پژوهش نشان می دهد پنج زیر مجموعه فرهنگی به صورت کلان از نگرش های باطنی افراد اقتباس می شود که مسیر انتخاب پوشش و حجاب ظاهری را در جامعه زنان تعیین می کند. در این نوشتار هر مدل ظاهری در تعاریف مفاهیم مذهبی و استناد به آیات قرآن در مقابل غیر محارم طبقه بندی گردیده و برداشت فرد و نگرش وی به پوشش سنجیده شده است.
  کلیدواژگان: پوشش، حجاب اسلامی، ظاهر، باطن، محارم، حریم، عناصر فرهنگی
 • محمدرضا جوادی یگانه، سیدعلی کشفی صفحه 62
  اگر پوشش را یک عمل اجتماعی و معنادار فرض کنیم، نه صرفا شیوه ای برای محافظت از بدن، باید آن را در قالب های تحلیلی معطوف به معنای اجتماعی، تفسیر نمائیم. نگاه به پوشش به مثابه یک امر نمادین و تلاش برای درک نمادها و کشف معانی به ما کمک می کند تا زاویه جدیدی از این مساله پرحاشیه دریابیم. توجه به «قواعد» در اعمال اجتماعی و نیز ویژگی قراردادی نمادها در نشانه شناسی، می تواند هم تغییرات تاریخی پوشش را تا حدی تفسیر کند و هم تفاوت نگاه به پوشش و لباس را در گروه های مختلف و خرده فرهنگ های گوناگون جامعه نشان دهد. توجه به «قاعده مند»بودن پوشش و ویژگی نمادین و قراردادی پوشش، اگر در تحلیل های سیاست گذاران فرهنگی قرار گیرد، می تواند به هدف گیری صحیح سیاست گذاری فرهنگی کمک کند.
  کلیدواژگان: پوشش، قواعد، نماد، نشانه، قرارداد، گفتمان، سنت، مدرنیته، مد
 • حسین محبوبی منش صفحه 88
  پوشش و حجاب به مثابه رسانه ای ارتباطی و به عنوان کنشی اجتماعی، از یک سو تحت تاثیر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و از سوی دیگر، متاثر از کنشگران اجتماعی اعم از زن و مرد می باشد. در طی سال های پس از انقلاب، بر اثر آسیب پذیری درونی جامعه و تهدیدهای بیرونی، انتقال فرهنگی حجاب با اختلال مواجه گردید و عدم رعایت حجاب اسلامی، موجب جریحه دار ساختن وجدان جمعی و تبدیل آن به عنوان مساله ای اجتماعی شد. به اعتقاد نگارنده وضعیت فعلی پوشش زنان در جامعه با تدقیق در فرآیند تغییرات ارزشی جامعه از فرامادی به مادی، توسعه شتابان، برون زا و نامتوازن دوران پس از پایان جنگ تحمیلی قابل تبیین می باشد. مساله حجاب به عنوان آسیبی اجتماعی، در سطح جامعه و نمادی از مسائل اجتماعی، در عمق جامعه است که اصلاح و ترمیم آن، نیازمند مهندسی فرهنگی و اتخاذ سیاست های فرهنگی و اجتماعی در این راستا است.
  کلیدواژگان: حجاب، کنش اجتماعی، ارتباطات غیرکلامی، اختلال هنجاری، تغییر ارزش ها، کنترل اجتماعی، فرهنگی
 • مریم رفعت جاه صفحه 135
  مد به عنوان پدیده ای اجتماعی مختص جامعه و فرهنگ خاصی نیست و پیدایش و افول مد، پنج مرحله شامل آفرینش، معرفی مد، تبلیغ مد، تولید انبوه و تقاضای مد جدید را طی می کند. بهره برداری نظام سرمایه داری از رواج مد، منجر به تغییرات فرهنگی اجتماعی در کشورهای مخاطب می گردد. علل گرایش زنان به مد از رویکردهای مختلفی قابل تبیین است. در دیدگاه روانشناسی نیاز انسان ها به خودنمایی و زیبایی زمینه مدگرایی را فراهم می سازد. بر مبنای دیدگاه جامعه شناختی، مقولاتی چون الگو و فرهنگ مصرف، سبک زندگی، رهبران مد، بدن آگاهی، در تبیین گرایش به مد مطرح می شود. بی تردید پدیده مد با طبقه اقتصادی اجتماعی افراد، نقش رسانه های جمعی، فرآیند جهانی سازی و نظام سرمایه داری مرتبط است. برجستگی مد در هویت بخشی به زنان و پارادوکس توجه به جسم و روح، زنان را با چالش های هویتی در ابعاد مختلف مواجه می سازد که نیازمند سیاست گذاری های فرهنگی است.
  کلیدواژگان: مد، آرایش، سبک زندگی، فرهنگ مصرفی، بدن آگاهی، هویت
 • مرتضی زین آبادی صفحه 180
  چنانچه حجاب یک نوع رفتار قلمداد گردد، این رفتار همانند سایر رفتارهای دیگر تحت تاثیر قواعد خاصی است. بر اساس تئوری های جامعه شناختی و روان شناختی، انجام یک رفتار، تحت تاثیر عوامل متفاوتی است. یکی از عوامل مهم و اثر گذار بر انجام و نحوه رفتار، اطلاعات و آگاهی های فرد از رفتار می باشد. به عبارت دیگر، سطح شناختی فرد، اقدام و نوع رفتار وی را مشخص می سازد. اطلاعات و آگاهی های فرد، نسبت به اشیاء، پدیده ها و مفاهیم، طی فرآیند جامعه پذیری وی ایجاد می شود. در این نوشتار، جامعه پذیری از دیدگاه تئوری های کارکردگرایی، تقابل و کنش متقابل نمادین بررسی شده است و خانواده، مدرسه، گروه همسالان و نهادهای اجتماعی و ارتباطی به عنوان عوامل موثر بر جامعه پذیری حجاب معرفی می شوند که ناهماهنگی و بدکارکردی این عوامل می تواند منجر به آسیب پذیری فرآیند جامعه پذیری حجاب گردد.
  کلیدواژگان: حجاب، جامعه پذیری، زنان، گروه های همسالان، خانواده
 • جمیل ظاهری صفحه 221
 • سیدعلی اصغر سلطانی صفحه 240
|
 • Arian Gholipoor Page 9
  The manner of clothing is a cultural element of the society. In public places in the society, it becomes a public issue and states interfere in it in different ways as they do in other public issues. In any society, it is possible to identify the dominant form of fashion in any specific period. The institutionalization of a type of clothing in a society is considered to the result of the will of a nation, but states also directly or indirectly interfere in it in some cases. In modern societies, states determine and guarantee the limits of private and public domains. This paper is an attempt to explain whether it is possible to stably form the behaviors and feelings of a nation by compulsory mechanisms or whether it is necessary to use mental and cognitive mechanisms to institutionalize behaviors and feelings.
  Keywords: hijab, institutionalization, state management, cognitive mechanism, normative mechanism, compulsory mechanism
 • Behjat Yazdkhasti Page 37
  Clothing or hijab is a multidimensional phenomenon. On the one hand, it is a moral, religious, or epistemological phenomenon; on the other hand, it is a social, cultural, and political phenomenon. These various dimensions are so intertwined that it is impossible to study its social dimensions and aftermaths and leave its ideological and religious foundations intact. This research shows that five cultural subclasses which determine women’s choice of external clothing and hijab can be identified. In this paper, each of these external models are classified according to religious definitions and reference to Quranic verses and the individual’s conceptions of and attitude to clothing is evaluated.
  Keywords: clothing, Islamic hijab, outward appearance, inwardness, non, intimate, limits, cultural elements
 • Mohammad, Reza Javadi Yeganeh, Seyyed Ali Kashfi Page 62
  If we consider clothing as a meaningful social act rather than a means of protecting the body, we have to interpret it by means of analytical frameworks associated with social meaning. Considering clothing as a symbolic matter and trying to unravel its symbols and meanings help us to look at this controversial issue from a new angle. Paying attention of the “regularities” of social acts and conventionality of symbols in semiotics can partly explain both the historical changes of clothing and the differences of viewpoints to clothing in different groups and various subcultures of a society. If cultural policy makers bring into consideration the “regularity” of clothing and its symbolic and conventional characteristic, cultural policy making can be correctly directed.
  Keywords: clothing, regularities, symbol, sign, convention, discourse, tradition, modernity, fashion
 • Hussein Mahboubimanesh Page 88
  Clothing and hijab, as communicative media and social acts, are under the influence of cultural, social, political, and economic structures, on the one hand, and under the influence of social actors such as men and women, on the other hand. During the years after the Islamic Revolution, the Cultural Revolution for encouraging people to observe hijab did not quite succeed because of the internal vulnerability of the society and external threats. Thus, not observing hijab hurt the collective conscience of the nation and turned it into a social problem. I believe this problem can be accounted for through scrutinizing the process of the change of social values from extra-material to material and the rash, externally-driven, asymmetric development after the imposed war. Hijab as a social impairment is on the surface of the society but as sign of social problem is rooted in the depth of the society removing of which needs cultural engineering and adopting appropriate social and cultural policies.
  Keywords: hijab, social act, nonverbal communication, norm dysfunction, value change, social control, cultural
 • Maryam Raf, Aacute, T. Jah Page 135
  The social phenomenon of fashion is not restricted to any specific society and culture. The emergence and disappearance of a fashion go through the five stages of creation, introduction, propagation, mass production, and demands for a new fashion. The exploitation of fashion by the capitalist system results in socio-cultural changes in other countries. Women’s inclination towards fashions can be explained through different approaches. Psychologically, man’s need for beautifying and showing himself / herself justifies his / her inclination to fashions. From a sociological perspective, categories such as pattern, consumption culture, life style, and body consciousness are at work explain the reasons behind inclination towards new fashions. There is no doubt that fashion is also closely associated with socio-economic class, the role of mass media, the process of globalization, and capitalism. The prominent role of fashion in women’s identification and the paradox of valuing the body or the soul challenge women’s identity in various ways. As a result, it needs serious cultural policy making.
  Keywords: fashion, cosmetics, life style, consumption culture, body consciousness, identity
 • Morteza Zeinababdi Page 180
  If we consider hijab as a behavior, like any other behavior, it follows certain regularities. According to sociological and psychological theories, performing a behavior is influenced by certain factors one of which is the individual’s awareness of and information about the specific behavior. In other words, the individual’s level of cognition determines his / her action and behavior. This information and knowledge about objects, phenomena, and concepts are obtained through the process of socialization. In this paper, socialization is studied according to functionalism and symbolic interaction perspective. Here, family, school, age group, and social and communicative institutions are introduced as factors determining hijab socialization, with the disharmony and dysfunction of these factors resulting in the vulnerability of hijab socialization process.
  Keywords: hijab, socialization, women, peer group, family