فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال ششم شماره 3 (پیاپی 54، پاییز 1386)
 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 54، پاییز 1386)
 • 130 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/11/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • نغمه قاری زاده، کژال مرادی، محمد حسین حقیقی زاده صفحه 269
  هدف
  جهت غلبه بر مشکلات عدیده ای که اغلب بعد از ترمیمهای کلاس دو با کامپوزیتهای نوری دیده می شوند روش های مختلفی در رابطه با نحوه نوردهی ماده در حفره پیشنهاد شده است. این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه چهار روش مختلف نوردهی کامپوزیت دندانی و تاثیر هر یک در میزان ریز نشت ایجاد شده در ترمیم های کلاس 2 صورت گرفته است.
  روش بررسی
  در این تحقیق از 40 دندان پرمولر سالم وبدون پوسیدگی که دو حفره درمزیال (1 میلی متر بالای CEJ1 (و دیستال (1 میلی متر زیر CEJ) آنها تعبیه شده بود استفاده شد. دیواره های هر حفره به مدت 15 ثانیه اچ شد سپس 30 ثانیه شستشو داده شد. سپس به رزین باندینگ آغشته و 20 ثانیه نور تابانده شد. درگروه اول دندانها با استفاده از نوار ماتریکس فلزی و وج چوبی پرشدند. درگروه دوم ماتریکس مصرفی ماتریکس شفاف و وج هادی نور بود. در گروه سوم از نوار ماتریکس فلزی، وج چوبی به همراه Light – tip استفاده شد. در گروه چهارم که گروه آزمایشی بود از نوار ماتریکس فلزی، وج چوبی و شیشه بایوگلاس استفاده شد. نمونه ها در نرمال سالین بمدت 2 هفته نگهداری شدند. سپس دندانها 2000 بار بین 5 و55 درجه سانتی گراد ترموسایکل شدند. میزان ریز نشت هر حفره بر اساس تست نفوذ رنگ بین 0-4 تعیین گردید. نتایج تحقیق با استفاده از تست های Mann Whiteny و Kruskal Wallis ارزیابی شدند.
  یافته ها
  گروه 1 با بیشترین میزان لیکیج با سه گروه دیگر در هردو حفره مزیال ودیستالی تفاوت آماری قابل ملاحظه داشت اما بین سه گروه در مقایسه دو دویی چه در حفره مزیالی و چه درحفره دیستالی تفاوت آماری قابل ملاحظه ای وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد استفاده از ماتریکس فلزی بیشترین ریزنشت را در ترمیم های کلاس 2 رزین کامپوزیت باعث می شود. در حالی که استفاده از Light - tip و یا شیشه بایوگلاس در ترکیب با ماتریکس فلزی و وج چوبی باعث کاهش چشمگیری در میزان ریز نشت ایجاد شده، می شود.
  کلیدواژگان: ریز نشت، کامپازیت نوری، ماتریکس فلزی، ماتریکس شفاف، Light tip، شیشه بایوگلاس
 • مهران کریمی، محسن میرزائی، محمدحسین احمدیه صفحه 274
  هدف
  بیماریهای آلرژیک از جمله بیماریهای شایع در کودکان بوده که شیوع و شدت آن در نقاط مختلف دنیا بسیار متفاوت است.
  روش بررسی
  در مطالعه ما شیوع و شدت علائم آسم، رینیت آلرژیک و اگزما در 3060 کودک 14-13 ساله شهر یزد بر اساس مطالعه استاندارد شده ایساک مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که شیوع علائم آسم، رینیت آلرژیک و اگزما به ترتیب 3/20درصد، 7/42درصد و 8/14درصد می باشد.شیوع علائم آسم با اختلاف معنی داری در پسرها بیشتر بوده در حالیکه شیوع علائم اگزما در یکسال گذشته در دخترها بیشتر بوده است.
  نتیجه گیری
  شیوع علائم رینیت آلرژیک و اگزما در این مطالعه بیشتر از نتایج مطالعات مشابه در سایر شهرهای ایران می باشدکه با تغییر در شیوه زندگی بوسیله آموزش کودکان و والدین می توان آن را کاهش داد.
  کلیدواژگان: آسم، رینیت آلرژیک، اگزما، شهر یزد، ISAAC
 • فروزان بهروزیان، سرور نعمت پور صفحه 284
  هدف
  هدف از این پژوهش تعیین عوامل استرس زا، راهبردهای مقابله ای و ارتباط آنها با سلامت عمومی دانشجویان ترم اول ورودی سال تحصیلی 85-84 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است.
  روش بررسی
  303 دانشجو(232 زن و 71 مرد)به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با ابزارهای پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه استرسهای تحصیلی دانشجویان، پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28) و چک لیست مهارتهای مقابله ای مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که 8/41 درصد از دانشجویان از سلامت عمومی برخوردار نمی باشند و دانشجویانی که علاقه مندی کمتری به رشته تحصیلی خود داشتند از سلامت عمومی پایین تری هم برخوردار بودند(008/0 p<).بیشترین استرسهای تجربه شده به ترتیب نگرانی در مورد امتحانات، سنگینی و زیادی حجم دروس، مشکلات مربوط به خوابگاه و نگرانی در مورد آینده شغلی بوده است.بیشترین میزان استرس تجربه شده در میان دانشجویان ساکن خوابگاه مشاهده گردید(00/0 = p) و بارزترین راهبردهای مقابله ای استفاده شده بصورت ترکیبی، روش های حل مساله و هیجانی بوده است. در نهایت بررسی رابطه میزان استرس، شیوه های مقابله ای و سلامت عمومی در جمعیت مورد مطالعه، بین میزان استرس، شیوه مقابله ای منطقی و سلامت عمومی دانشجویان رابطه معنا دار آماری نشان داد (003/0 p<).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه همچنین نشان داد، دانشجویانی که شیوه های مقابله ای ناسازگارانه داشتند از استرس بیشتر و سلامت عمومی کمتری برخوردار بودند.با توجه به نتایج فوق پیشنهاد می گردد ضمن بر نامه ریزی جهت کاهش استرسهای آموزشی و رفاهی دانشجویان، در جهت تقویت مهارتهای مقابله ای مناسب این گروه، مداخلات مناسب صورت گیرد تا از سلامت بیشتری برخوردار گردند.
  کلیدواژگان: استرس، سلامت عمومی، روشهای مقابله ای، دانشجو
 • سید عبدالله بنی هاشم، سیمین هیرادفر، محمدعلی کیانی صفحه 289
  هدف
  پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک یک بیماری شایع دوران کودکی است که در درمان آن از روش های مختلفی مثل تجویز کورتیکواستروئیدها، ایمونوگلوبولین وریدی، روگام و بسیاری اقدامات دیگر استفاده می شود. در این تحقیق به مقایسه نتایج درمانی و عوارض دارویی سه روش فوق پرداخته شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی 32 کودک مبتلا به ITP1 حاد و مزمن مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ طی خردادماه تا اسفند ماه سال 1383 انجام شده است.بیماران چنانچه دارای گروه RhD+ و کومبس منفی بودند وارد این مطالعه شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 5/435/8 سال و فراوانی دو جنس در میان بیماران مورد مطالعه مشابه بود. علامت بالینی بارز در غالب بیماران پتشی و پورپورا بوده که در 6/90درصد موارد مشاهده شد.8/43درصد از بیماران با پردنیزولون، 25درصد با IVIG2 و 31درصد با روگام درمان شدند. در بررسی مقایسه ای بیماران از نظر نتایج و عوارض درمان، اگرچه میزان پلاکت اولیه در بیماران گروه پردنیزولون بالاتر بود اما پس از درمان پلاکت در هر سه گروه افزایش یافته و تفاوت بارزی با هم نداشت. پاسخ درمانی کامل در گروه درمان شده با روگام به طور قابل توجهی بیشتر بوده و تا اکنون زمان عود در این گروه دیده نشد.
  عوارض درمان با روگام شامل همولیز حاد و سمیت کبدی نیز در هیچ یک از بیماران گزارش نشد.
  نتیجه گیری
  طول مدت بستری در بیماران تحت درمان با روگام به طور قابل توجهی کمتر از بقیه (کمتر از 5 روز با احتساب زمان تشخیص) بود. با توجه به موثر بودن، ایمنی، تجویز ساده و قیمت مناسب روگام نسبت به IVIG می توان آنرا به عنوان روشی مناسب در درمان ITP کودکان Rh مثبت پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: ITP، روگام، کورتیکواستروئید، IVIG
 • رؤیا فیروزی، حمید رجائیان، علیرضا خاکپور صفحه 292
  هدف
  تاکنون اثرات دارویی مطلوبی از گیاهان دارویی مختلف شناخته شده و از این میان خواصضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد قارچی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر نیز بررسی اثرات ضد قارچی اوژنول (عصاره میخک) می باشد.
  روش بررسی
  دراین بررسی گونه های آسپرژیلوس، موکور، فوزاریوم، آلترناریا، پنی سیلیوم و کاندیدا مورد آزمایش تعیین حساسیت دارویی در مقابل اوژنول قرار گرفتند. بر این اساس حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) به روش رقیق سازی متوالی و کمترین غلظت کشندگی قارچ (MFC) برای اوژنول به روش کشت بر روی محیط آگار سوبارو دکستروز تعیین شد. این مقادیر در pH های مختلف (5/5 و 5/6) محیط کشت مشخص گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که MIC و MFC اوژنول در مورد آلترناریا و کاندیدا آلبی کنس مساوی و برابر با 78/0 میلی گرم در میلی لیتر بدست آمد. کمترین میزان MIC مربوط به آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس نیجر، پنی سیلیوم، موکور و کاندیدا (به جز آلبی کنس) و برابر با 39/0 میلی گرم در میلی لیتر تعیین شد. همچنین در pH های مختلف مقادیر MIC و MFC تفاوتی نشان نداد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج حاصل از سنجش MIC وMFC اوژنول بر قارچ های تحت مطالعه نشان دهنده تاثیر مهارکننده رشد و نیز قارچ کشی این ماده می باشد. همچنین قارچ های فوق حساسیت تقریبا مشابهی در مقابل اوژنول از خود نشان دادند. در عین حال ادامه این تحقیق و بررسی اثر این ماده در داخل بدن موجود زنده برای ارزیابی اثرات ضد قارچی اوژنول و کاربرد آن در درمان ضروری است.
  کلیدواژگان: اوژنول، MIC، MFC، قارچ ها، اثرات ضد قارچی
 • ناهید شهبازیان، علیرضا رجب زاده، سید محمد علوی صفحه 298
  هدف
  شیوع کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در دستگاه ژنیتال یا دستگاه گوارش تحتانی خانمهای حامله از 5 تا 40درصد متغیر است. تفاوتهای نژادی، سنی، جغرافیائی، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی اجتماعی علت این شیوع متفاوت می باشد. پنی سیلین به عنوان درمان انتخابی عفونت استرپتوکوکی گروه B در نوزاد و مادر پیشنهاد شده و آمپی سیلین بعنوان درمان جایگزینی آن توصیه شده است. هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی استرپتوکوک گروه B در زنان حامله و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی برای ارائه یک برنامه مدون غربالگری و پروفیلاکسی دارویی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 250 خانم باردار بین 37-35 هفته مراجعه کننده جهت کنترل بارداری مورد بررسی قرار گرفتند. با سواپ دو نمونه از واژن و دو نمونه از رکتوم گرفته شده و سپس سواپها، در محیط انتقالی گذاشته شده و در آزمایشگاه به محیط مایع انتخابی پیشنهاد شده THB منتقل می شد. پس از جدا کردن استرپتوکوکها برای بررسی حساسیت باکتری به آنتی بیوتیکها در روش دیسک دیفیوژن با استفاده از دیسکهای آنتی بیوتیکهای مورد مطالعه استفاده می شد.
  یافته ها
  از مجموع 250 خانم باردار مورد مطالعه 33 بیمار (2/13درصد) دارای کشت مثبت استرپتوکوک گروه B در واژن یا رکتوم بودند. نحوه زایمان قبلی، سابقه کوریوآمنیوتیت در حاملگی قبل، سابقه پارگی پیش از موعد پرده ها و سابقه زایمان زودرس، سن بیماران و تعداد بارداریهای قبلی ارتباط معنی داری با شیوع کلونیزیشن استرپتوکوک نداشت. ازنظر حساسیت آنتی بیوتیکی استرپتوکوک گروه B در 97درصد به سفتی زوکسیم، 93درصد سفازولین، 2/88درصد به سفوتاکسیم، 56درصد به پنی سیلین و 50درصد به آمپی سیلین حساس بودند.
  نتیجه گیری
  میزان شیوع در مطالعه ما در محدوده میزان شیوعی است که در سایر مطالعات گزارش شده ولی برخلاف سایر مطالعات که پنی سیلین و سپس آمپی سیلین بعنوان درمان انتخابی پیشنهاد شده مقاومت بالایی نسبت به این داروها دیده شد. ولی مقاومت بسیار کمتری نسبت به داروهای خانواده سفالوسپورین دیده شد. لذا پیشنهاد می شود در مطالعات آتی تحلیلی درخصوص داروی انتخابی مسئله بالا بودن مقاومت میکروبی به درمان انتخابی فعلی و حساسیت میکروبی به سفالوسپورین در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: استرپتوکوک گروه B، پنی سیلین، سفتی زوکسیم، عفونت نوزادی
 • مهران شکری، فریبا بیگدلی، آرش یوسفی صفحه 300
  هدف
  یکی از مهمترین نکات در حین تزریق بیحسی موضعی، انجام آسپیراسیون است که می تواند از بروز بسیاری از فوریت های دندانپزشکی جلوگیری کند. هدف از این تحقیق مقایسه سه روش بیحسی موضعی فک پایین که بیشترین کاربرد را دارند از نظر آسپیراسیون خون و معرفی روش مناسب تر و کم خطر تر است.
  روش بررسی
  در این تحقیق توصیفی تحلیلی یک جراح فک و صورت مجرب 424 تزریق را در 236 بیمار (88 مرد و 148 زن) و با میانگین سنی 26 سال با استفاده از یک سرنگ قابل آسپیره استاندارد و یک نوع سوزن با طول 34 میلیمتر و گیج27 انجام داد. بیماران بصورت پی در پی1 انتخاب و آنهائیکه دارای مشکلات سیستمیک بودند از تحقیق حذف شدند و در مورد بقیه بیماران بصورت اتفاقی یکی از 3 تکنیک تزریق بی حسی شامل: بی حسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی به روش مستقیم، غیر مستقیم و بلاک عصب مندیبولار به روش Gow-Gates انجام گرفت. بعد از انتخاب تکنیک تزریق بی حسی کلیه مراحل کار تا قبل از تزریق ماده بی حسی انجام و درست قبل از تزریق ماده بی حسی با ایجاد فشار منفی در کارتریج بی حسی بوسیله سرنگ قابل آسپیره استاندارد، آسیپراسیون انجام گرفت و هرگونه مشاهده خون در کارتریج بی حسی به عنوان آسپیراسیون مثبت در نظر گرفته شد. در مورد هر تزریق سن و جنس بیمار همچنین تکنیک تزریق بی حسی و نتیجه آسپیراسیون در فرم مخصوصی که به همین منظور تهیه شده بود ثبت گردید. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده و توسط آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  فراونی تعداد تزریق در هر گروه بدین شکل بوده است: بلاک مستقیم 180، بلاک غیر مستقیم 123 و روش Gow –Gates، 121 تزریق در این تحقیق احتمال آسیپراسیون مثبت در تکنیک بلاک عصب آلوئولار تحتانی به روش مستقیم 3/8درصد، در تکنیک بلاک عصب آلوئولار تحتانی به روش غیر مستقیم 3/7درصد و در تکنیک بلاک عصب مندیبولار به روش Gow-Gates4/7درصد بدست آمد.
  نتیجه گیری
  هیچ اختلاف معنی داری بین احتمال آسپیراسیون مثبت و تکنیک تزریق بی حسی بدست نیامد.
  کلیدواژگان: بی حسی موضعی، آسپیراسیون، بلاک عصب آلوئولار تحتانی
 • عظیم رضامند، محمد پدرام، خدامراد زندیان صفحه 307
  هدف
  عفونت درکودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک که بدنبال شیمی درمانی دچار نوتروپنی می شوند خطرناک و کشنده می باشد ودرمان صحیح با آنتی بیوتیک مناسب، جداسازی و مراقبت از اهداف اصلی در بهبودی بیماران می باشد استفاده از کلنی های محرک خونساز مثل (GCSF)1 درجهت تاثیر بر کاهش دوره نوتروپنی و تب وزمان بستری در بیمارستان روزبه روز بیشتر می شود.
  روش بررسی
  در این مطالعه بالینی تصادفی بصورت آینده نگر انجام گرفته و کودکان مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک که بدنبال Intensification با تب ونوتروپنی به بیمارستان مراجعه نموده وبستری شده اند را شامل می شود گروه شاهد 72 نفر بوده که درمان مناسب آنتی بیوتیک گرفته و گروه هدف 68 مورد که علاوه بر آنتی بیوتیک داروی محرک گرانولوسیت (GCSF) را دریافت نمودند.
  یافته ها
  بیمارانیکه بصورت تصادفی داروی GCSF را علاوه بر دریافت آنتی بیوتیک دریافت نموده بودند در مقایسه با بیمارانیکه دارو را دریافت ننموده بودند کاهش دوره نوتروپنی از 7/6 روز در برابر 8 روز را داشته اند(0001/0>p)کاهش زمان بستری از 8/8 روز به 6/7 نیز مشاهده گردید(0001/0>p) کاهش زمان تب در هر دو گروه اختلاف معنی دار نداشته و برکاهش مرگ ومیر تاثیری نداشته است.
  نتیجه گیری
  تجویز GCSF با آنتی بیوتیک موجب کاهش دوره نوتروپنی و زمان بستری گردیده و تغییری در مرگ و میر و دوره تب نداشته. بازده اقتصادی این روش نیاز به مطالعات و با تعداد بیشتری از بیماران را می طلبد.
  کلیدواژگان: GCSF، نوتروپنی، کوتاه شدن زمان بستری و مدت تب
 • مجید وارث وزیریان، علی اصغر وحیدی، سعدالله شمس الدینی، آیه شمس الدینی صفحه 314
  هدف
  ویروس هپاتیت (HBV) B یکی از عوامل مهم هپاتیت حاد و مزمن بوده که می تواند حتی منجر به بروز، سیروز و سرطان کبد گردد. بیماران مبتلا به تالاسمی، بعلت نیاز به تزریق خونهای مکرر در معرض خطر ابتلای بیشتر به این نوع هپاتیت قرار دارند. بنابراین اطمینان از وجود ایمنی بر علیه HBVدر این افراد ضروری است.
  روش بررسی
  مطالعه روی 215 کودک مبتلا به تالاسمی (104 پسر و 111 دختر) تحت پوشش مرکز بیماریهای خاص که سه نویت کامل واکسن HBV نوع Recombinant را دریافت کرده بودند، انجام شد. بر اساس فاصله زمانی از آخرین نویت واکسن، کودکان در سه گروهی که کمتر از 15 ماه و بین 15- 30 ماه و بین 30-45 ماه از واکسیناسیون ضد هپاتیت آنها گذشته و سطح سرمی Anti HBS بر مبنای میزان واحد بین المللی در لیتر (Iu /Lit) نیز به سه دسته دارای ایمنی کامل، نسبی و فاقد ایمنی تقسیم شدند.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی آنتی بادی هپاتیت B در 3 گروه فوق به ترتیب 34/205، 8/128 و 25/54 Iu/Lit بدست آمد که اختلاف معنی داری در هر 3 گروه وجود داشت (001/0 (p<میانگین سطح سرمی آنتی بادی HbS در دختران 2/104 و در پسران 5/98 Iu/Lit بود وضعیت ایمنی در سه گروه به ترتیب: ایمنی کامل در گروه اول 29 نفر، ایمنی نسبی 6 نفر و بدون ایمنی 1 نفر و در گروه دوم، ایمنی کامل 31 نفر ایمنی نسبی 16 نفر و بدون ایمنی 13 نفر، و در گروه سوم، ایمنی کامل 15 نفر، ایمنی نسبی 43 نفر و بدون ایمنی 61 نفر که اختلاف بین آنها از نظر آماری معنی دار بود. (001/0 p<) بعبارت دیگر با افزایش زمان سپری شده از آخرین نویت ترزیق واکسن، میزان سطح سرمی Anti HBS کاسته می شد. در مجموع از 215 نمونه، 75 نفر دارای ایمنی کامل، 65 نفر دارای ایمنی نسبی و 75 نفر بدون ایمنی بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج نهائی می توان چنین نتیجه گرفت که ترزیق واکسن هپاتیت B از نوع Recombinant در سه نوبت کامل در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور در 65 درصد موارد موجب تامین ایمنی نسبی یا کامل می شود. از این رو جهت مقابله با ویروس هپاتیتB، بعد از گذشت 45 ماه از انجام واکسیناسیون اندازه گیری سطح سرمی Anti HBS ضروری بوده و در صورت لزوم ترزیق دوز واکسن مجدد یادآور اضافه ضروری است.
  کلیدواژگان: واکسیناسیون علیه ویروس هپاتیت B، افراد مبتلا به تالاسمی ماژور ایمنی
 • شاهرخ رئیسیان، ابراهیم نصرالله پور، فاطمه سرخه صفحه 321
  هدف
  سندرم دردهای عضلانی صورت (MPDS) 1 سندرمی است که باعث درد و تحلیل عضلات صورت می شود درمان این وضعیت مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار زیاد برای بیماران در سیستم بهداشتی درمانی کشور می باشد. این سندرم چند عاملی می باشد و فاکتورهای مساعد کننده و ریسک فاکتورها، در بروز و ظهور این سندرم دخالت دارند، که از این میان، استرس، یکی از ریسک فاکتورهای اصلی به شمار می رود. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه میزان موفقیت دارو درمانی به همراه رژیم غذایی نرم با فیزیوتراپی در درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی ناشی از سندرم MPDS می باشد تا بتوان مناسب ترین روش درمانی را مشخص نمود.
  روش بررسی
  روش تحقیق کارآزمایی بالینی به صورت تحلیلی تجربی می باشد. حجم نمونه تحقیق 63 نفر بود که از بیماران مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی خصوصی شهر اهواز به صورت تصادفی ساده انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند. از این تعداد، 21 نفر در گروه اول که از دستگاه التراسوند با دوز wat/cm25/0 به مدت زمان 5 دقیقه و سه بار در هفته در طی 4 هفته استفاده شد و 21 نفر در گروه دوم که از تکنیک موبیلیزاسیون2به مدت 5 دقیقه سه بار در هفته سه روز متوالی به مدت چهار هفته استفاده شد و 21 نفر در گروه سوم که برای این گروه رژیم غذایی نرم با دارو که به کمپرس گرم و مرطوب به مدت 20 دقیقه هر شب قبل از خواب توصیه شده بودند و از داروهای پیروکسی کام ده میلی گرم هر 12 ساعت و قرص دیازپام 5 میلی گرم هر شب قبل از خواب و ماساژ توسط ژل دیکلوفناک روزی سه بار استفاده شد و بیماران به مدت چهار هفته هر هفته، دوباره معاینه recall شدند و میزان تندرنس عضلات جونده و حرکات پیشگرائی و طرفی فک تحتانی و حداکثر باز شدن دهان قبل و بعد از درمان اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  از یافته های این تحقیق تاثیر مثبت فیزیوتراپی در برطرف کردن درد از عضلات و مفصل تمپروماندیبولار و میزان باز شدن دهان بود که موبیلیزاسیون نسبت به دو روش اولتراسوند و رژیم درمانی میزان موفقیت بیشتری داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این تحقیق تمامی روش های درمانی مورد استفاده بنحوی در بهبود وضعیت بیماران مؤثر بوده اند و روش موبیلیزاسیون مناسبترین و موثرترین روش می باشد.
  کلیدواژگان: فیزیوتراپی، سندرم دردهای عضلانی صورت، اختلال مفصل TMJ
 • پرویز طباطبایی، احمد سیادتی، ستاره ممیشی، فرناز طباطبایی صفحه 325
  هدف
  از آنجایی که هر ساله تعدادی از بیماران ما در اثر مننژیت باکتریال فوت می کنند و عده ای نیز دچار عوارض ناشی از آن می شوند. با هدف بررسی فراوانی میکرو ارگانیسم های مسئول ایجاد مننژیت باکتریال و علل مرگ ومیر و عوارض ناشی از آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان این مطالعه طراحی گردیده است.
  روش بررسی
  در مطالعه ما که از سال 1372 تا 1382 در مرکز طبی کودکان تهران صورت گرفت 123 بیمار مشکوک به مننژیت با کتریال بررسی شدند. تشخیص مننژیت با توجه به علائم بالینی و آزمایشگاهی شامل کشت خون، اسمیر و کشت مایع نخاع، تغییرات سلولی و بیوشیمایی انجام گرفت، در نهایت بیماری 85 نفر تایید شد و این بیماران مورد پی گیری قرار گرفتند.
  یافته ها
  در میان 85 مورد بررسی شایع ترین میکرو ارگانیسم های ایجاد کننده مننژیت به ترتیب پنوموکوک40 مورد(1/47 درصد) هموفیلوس انفلونزا تیپ b 22 مورد (9/25 درصد)، مننگوکوک 13 مورد (3/15درصد)، اشیریشا کلای 4 مورد (7/4 درصد)،کلبسیلا 3 مورد (5/3 درصد)، انترو باکتر، استر پتوکوک گروه B و استر پتوکوک ویریدانس هر کدام یک مورد مجموعا (5/3درصد) بودند. عوارض عصبی و مرگ میر در شیر خواران زیر دو ماه بالا بوده است.
  نتیجه گیری
  در کودکان بالاتر از دو ماه عوارض عصبی به ترتیب شیوع عبارت بودند از کری، هیدروسفالی، تشنج، عقب ماندگی ذهنی، آتاکسی و همی بارزی عوارض و مرگ ومیر مننژیت پنوموکوکی نسبت به بقیه میکرو ارگانیسم ها در این گروه سنی بیشتر می باشد، البته از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.
  کلیدواژگان: مننژیت باکتریال، پیش آگهی، عوارض و مرگ ومیر، عوامل ایتولوژیک
 • اسماعیل مشهدی زاده، عبدالحسن طلائی زاده، امیرعلی سلماسی، حمیدرضا حسینی خواه صفحه 334
  هدف
  آنوریسم مایکوتیک شریان فمورال به علت تزریق مواد مخدر در ناحیه کشاله ران با افزایش تعداد معتادان تزریقی امروزه رو به افزایش است. این بیماری درمانهای متفاوتی دارد که هر کدام عوارضی دارند.
  درمان های اصلی آن شامل رزکسیون با دبریدمان وسیع بهمراه بازسازی عروقی بوسیله گرافت اتوژن یا صناعی به صورت اولیه یا تاخیری، و دیگری لیگاتور تنهای شریانی بدون بازسازی عروقی است. هدف این مقاله بررسی نتایج لیگاتور شریان فمورال مشترک بدون بای پس عروقی است.
  روش بررسی
  در این مقاله توصیفی گذشته نگر،44 بیمار از معتادان تزریقی که همگی دچار آنوریسم مایکوتیک شریان فمورال ناشی از تزریق مواد مخدر بوده اند، و ازابتدای سال 1378لغایت 1383به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه کرده اند، مورد بررسی قرارگرفتند. برای این 44 نفر از بیماران لیگاتور شریان فمورال انجام شده است و نتایج حاصله از لحاظ زنده ماندن عضو و یا عوارض حاصل از آن و نیاز به بازسازی عروقی بعدی برای مدت حداقل 2 سال بررسی و ثبت گردید.
  یافته ها
  در دو مورد(5/4درصد) بدنبال لیگاتور شریان فمورال مشترک آمپوتاسیون بالای زانو داشتیم. دوبیمار (5/4درصد) هم به دنبال این عمل دچار اختلال حس اندام تحتانی به صورت پارستزی شدند. پنج نفر(63/11درصد) هم متعاقبا کلودیکاسیون هنگام راه رفتن پیدا کرده اند. برای دو مورد از این پنج نفر (40درصد) مجبور به انجام بازسازی عروقی با استفاده از گرافت مصنوعی شدیم. بقیه بیماران در این پیگیری بدون علامت بودند. در مجموع بیش از 95درصد این بیمارانی که شریان فمورال آنها لیگاتور شده بود اندام تحتانی آنها حفظ شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شرایط عفونی ناحیه و اطراف آن، احتمال موفقیت آناستوموز عروقی به شکل آناتومیکال و حتی غیر آناتومیکال در درمان اولیه این بیماران بسیار کم است. برداشتن توده آنوریسم بهمراه دبریدمان نسوج مرده و لیگاتور شریان فمورال بدون بای پاس با توجه به نتایج قابل قبول و عارضه کم آن به عنوان درمان مناسب در این بیماران پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آنوریسم مایکوتیک، لیگاتور شریانی، معتادان تزریقی، آنوریسم کاذب، بای پس شریانی
 • آرش عزیزی، عبدالله رفیعی، شیرین لواف، ابوالفضل فخرالدینی صفحه 337
  هدف
  افراد دیابتیک به برخی از عفونتها حساسیت بیشتری نشان می دهند کاندیدیازیس دهانی یکی از شایع ترین عفونت های فرصت طلب در افراد دیابتی و مبتلایان به نقص ایمنی است. گزارش های مکرر دال بر افزایش شیوع گونه های کاندیدا در حفره دهان افراد دیابتی نسبت به افراد غیر دیابتی وجود دارد.هدف از این تحقیق، تعیین سوشهای مختلف کاندیدا در بزاق دهان افراد دیابتیک و مقایسه آن با افراد غیر دیابتیک می باشد که ضمن انجام این کار pH بزاق دهان نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
  روش بررسی
  روش تحقیق بصورت مورد شاهدی می باشد. مطالعه مزبور در بخش دیابت بیمارستان گلستان شهر اهواز در سال تحصیلی 82-81 انجام گرفت. 140 بیمار در دو گروه 70 نفری شامل افراد دیابتیک و غیر دیابتیک مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از آموزش صحیح بهداشت دهان و دندان به افراد مطالعه بعد از دو هفته در شرایط ناشتا نمونه برداری با سواپ از بزاق آنها انجام می گرفت. سپس در محیط کشت رنگی کروم آگار کاندیدا کشت داده می شد، و بعد از 48 ساعت قرار دادن در انکوباتور مورد ارزیابی قرار می گرفت. بعد از نمونه گیری از دهان، بوسیله کاغذهای pH سنج میزان pH دهان افراد دو گروه مشخص می شد. با استفاده از آزمونهای T-Test، Non parametric، Chi – square داده های بدست آمده از این تحقیق آنالیز آماری شدند.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد که میزان حضور کاندیدا در بزاق دهان افراد دیابتیک نسبت به افراد غیردیابتیک بیشتر بود. کاندیدا آلبیکانس شایع ترین گونه موجود در بزاق دهان افراد هر دو گروه بود. همچنین PH بزاق افراد دیابتیک نسبت به گروه غیر دیابتیک پایین تر بود و اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده شد. (03/0 = p)
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد، کاندیدا بخصوص گونه آلبیکانس در دهان مبتلایان به دیابت شیوع قابل توجهی دارد و می تواند سبب ایجاد کاندیدیازیس دهانی شود. لذا رعایت بهداشت دهان و دندان کنترل قند خون و استفاده به موقع از داروهای ضد قارچ موضعی در مواقع ابتلا به کاندیدیازیس ضروری است.
  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکانس، دیابت ملیتوس، بزاق، عفونت فرصت طلب
 • زهره حسین زاده، احمد علی معاضدی، رحیم چینی پرداز صفحه 345
  هدف
  اسیداولئیک (امگا9) یکی از ترکیبات اصلی وضروری غشاء نورون ها را تشکیل می دهد و در رشد خوشه های اکسونی وارتباطات نورونی اهمیت دارد. این اسید چرب یک نوروتروفیک می باشد که در دوران جنینی از جفت عبور کرده و در تمایز مغز نقش دارد.با توجه به این انتظار می رود که مصرف این ماده ساختار وعمل سلولهای عصبی را در دوران بلوغ هم تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق، اثر اسید اولئیک بر یادگیری فضائی موشهای صحرایی نر بالغ مورد مطالعه قرار گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه انجام شده از نوع تجربی بود.به این منظور موشهای نر بالغ با غذای حاوی اسید اولئیک (10درصد) به ترتیب به مدت یک، دو، سه، چهار هفته تغذیه شدند و گروه شاهد از غذای معمولی استفاده نمود تعداد حیوانات برای انجام هر آزمایش 9 عدد انتخاب شد بر اساس روش استاندارد با دستگاه ماز T شکل به مدت 9 روز مورد بررسی قرار گرفت.در این روش 1-یادگیری ساده 2- یادگیری معکوس 3-خاموشی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که استفاده از رژیم غذایی حاوی اسید اولئیک10درصد به مدت چهار هفته، نسبت به گروه هایی که به مدت یک، دو، سه هفته اسید اولئیک 10درصد مصرف کردند بطور قابل توجهی (p<0.01) موجب افزایش یادگیری فضایی می شود.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد اسید اولئیک که یک اسید چرب غیراشباع می باشد موجب افزایش یادگیری در دوران بلوغ می شود و احتمالا از طریق تغییر در سیالیت غشاء به ویژه در نواحی هیپوکامپ اثر خود را اعمال می نماید.
  کلیدواژگان: یادگیری فضایی، اسید اولئیک، موش صحرایی، ماز Tشکل
 • کامبیز امیری، فرامرز زکوی، مسیح سقایی، سید حمید رضویان، مهسا هاشمی صفحه 356
  هدف
  جهت ترمیم دندانهای درمان ریشه شده پرمولر ماگزیلاری درمانهای متنوعی وجود دارد یکی از این درمانها استفاده از کامپوزیت اورلی توسط کامپوزیتهای تقویت شده با رشته های فایبر است. هدف از این مطالعه مقایسه مقاومت به شکست پرمولرهای ماگزیلاری درمان ریشه شده با حفره MOD و ترمیم شده با استفاده از دو نوع کامپوزیت تقویت شده با رشته های فایبرNulite F و کامپوزیت معمولی خلفی1 است.
  روش بررسی
  این تحقیق به روش تجربی و با تکنیک مشاهده انجام شد. 72 دندان پرمولر ماگزیلاری با اندازه های تقریبا مشابه انتخاب و به طور تصادفی در شش گروه قرار داده شدند. در این تحقیق نیرویی به صورت روش مخرب وارد می گردد که در آن دندانها تحت یک نیروی فشاری که با سرعت ثابت در حال افزایش است قرار می گیرند. گروه اول: دندانهای سالم - گروه دوم: دندانهای درمان ریشه شده با حفره مزیواکلوزودیستال (MOD) -گروه سوم: دندانهای درمان ریشه شده با حفرات MOD جهت انله کامپوزیتی و ترمیم شده با کامپوزیت کف پوش Nulite F2 و کامپوزیت تقویت شده با رشته های فایبر Nulite F و تحت تآثیر نیرویی با زاویه 90 درجه.-گروه چهارم: دندانهای درمان ریشه شده با حفرات MOD جهت انله کامپوزیتی و ترمیم شده با کامپوزیت کف پوش Nulite F2 و کامپوزیت تقویت شده با رشته های فایبر Nulite F و تحت تآثیر نیرویی با زاویه 45 درجه.-گروه پنجم: کلیه مراحل تراش درمان ریشه و قراردهی کامپوزیت، کف پوش Nulite F2 همانند گروه سوم و چهارم اما، ترمیم شده با کامپوزیت معمولی خلفی و تحت تاثیر نیرویی با زاویه 90 درجه.-گروه ششم: کلیه مراحل تراش درمان ریشه و قراردهی کامپوزیت، کف پوش Nulite F2 همانند گروه سوم و چهارم اما، ترمیم شده با کامپوزیت معمولی خلفی و تحت تاثیر نیرویی با زاویه 45 درجه.
  یافته ها
  میانگین مقاومت به شکست گروه ها بدین صورت به دست آمد: گروه اول: KN 092/2، گروه دوم KN 862/0، گروه سوم: KN 639/1، گروه چهارم: KN 806/0، گروه پنجم: KN 314/1، گروه ششم: KN 615/0، با توجه به آنالیز ANOVA و آزمونهای مقایسات چندگانه در کل به جزء بین گروه 4 و 6 بین سایر گروه ها اختلاف معنی داری مشاهده گردید(000/0 =p).
  نتیجه گیری
  در صورتی که به این دندانها نیروی عمودی حدود 2 کیلونیوتن وارد شود به احتمال زیاد دچار شکستگی تاج خواهند شد. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده اثر مخرب نیروهای برشی(مایل) نسبت به نیروهای عمودی بیشتر است.مقاومت به شکست دندانهای انله شده با کامپوزیت خلفی نسبت به گروه یک کنترل مثبت در برابر اعمال نیرو با همین زاویه 63درصد بود.از دیگر عوامل موثر بر مقاومت به شکست در دندانهای پره مولر می توان به نحوه تراش دندان و وجود یا عدم وجود مارژینال ریج اشاره نمود. دندانهای پرمولر ماگزیلاری درمان ریشه شده با حفره MOD می توانند به طور موفقیت آمیزی توسط انله کامپوزیتی با استفاده از کامپوزیتهای تقویت شده با رشته های فایبر ترمیم شوند، البته کاربرد این روش در افراد مبتلا به عادات پارافانکشنال توصیه نمی گردد.
  کلیدواژگان: مقاومت به شکست، حفره MOD، انله کامپوزیتی، Nulite F، Nulite F2، 3M، P60
 • خدامراد زندیان، علی نادری، حمیدرضا مقتدائی منش، حمید دهدشتی، محمد سید سرابی صفحه 367
  هدف
  آرتروپاتی هموفیلیک بعلت خونریزیهای مکرر داخل مفصلی باعث کاهش شدید کیفیت زندگی بیماران هموفیلی می شود.
  روش های مختلفی جهت پیشگیری و درمان عوارض مفصلی بیماران هموفیلی وجود دارد که از بین آنها، تزریق داخل مفصلی ریفامپین ارزانتر، کم عارضه تر و بسیار موثر می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی اثر بخش آن در میان بیماران مراجعه کننده به این مرکز می باشد.
  روش بررسی
  از بین بیماران هموفیلی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شفای اهواز، بیمارانی که مفصل هدف1 یا سینویت مزمن داشتند، با چند جلسه مصاحبه رو در رو و امضاء رضایت نامه کتبی بطور آگاهانه و دلخواه بیماران این روش درمانی را انتخاب کردند و قبل و بعد از درمان (3 تا 6 ماه بعد)سالهای (55- 1354) مجددا معاینه بالینی (بر اساس دستورالعمل فدراسیون جهانی هموفیلی) و MRI مفصل مبتلا انجام شد. در مفصل زانو، ریفامپین 500 میلی گرم همراه لیدوکائین هفتگی برای 10 هفته و در مفاصل آرنج، مچ پا و شانه 250 میلی گرم همراه لیدوکائین هفتگی برای 5 هفته تزریق شد. در روز تزریق و روز بعد از آن درصد فاکتور به 50 تا 80 درصد (دوز نگهدارنده) رسید.
  یافته ها
  تزریقات داخل مفصلی برای 9 بیمار هموفیلی A با 11 مفصل مبتلا انجام شد. در 6 بیمار علائم بالینی و MRI2شدیدا بهبود نشان داد ولی در 3 بیمار با توجه به پیشرفته بودن تخریب مفصلی نتیجه درمان رضایت بخش نبود.
  نتیجه گیری
  تزریق ریفامپین داخل مفصلی روش بسیار مناسبی جهت پیشگیری از خونریزی، بهبود علائم بالینی و کیفیت زندگی بیماران هموفیلی می باشد. MRI جهت بررسی نتایج درمانی و تغییرات مفصل بعد از درمان بسیار کمک کننده است. هیپرپلازی و هیپرتروفی سینوویوم، کیست های استخوانی، تخریب غضروف مفصل، رسوب هموسیدرین و استئونکروز با MRI دقیقتر و بهتر از گرافی ساده یا معاینه بالینی قابل ارزیابی قبل و بعد از درمان می باشد.
  کلیدواژگان: آرتروپاتی، هموفیلی، MRI، ریفامپین
 • محمدنعیمی، زهره موسوی، نوریه شریفی، سامان رضایی صفحه 371
  مقدمه
  بروزهیپوتیروئیدی با گرفتگی صدا بعنوان تنها علامت بندرت روی میدهد. خشونت صدا خود ناشی از درگیری هسته های مغزی یاادم عضله کریکوتیروئید،ادم طناب صوتی ویا نهایتا پولیپ حنجره می باشد که پولیپ درانتهای لیست علل گرفتگی صدا در هیپوتیروئیدی قرار می گیرد.
  هدف از مطالعه: بررسی ارتباط پولیپ حنجره با کم کاری تیرویید گزارش مورد: بیمارزن 50ساله با سابقه یک ساله خشونت صدا بدون پاسخ به درمان های گوناگون و بدون هرگونه تظاهری دال بر اختلال تیروئید در تمام ارگانهای بدن بود.معاینه حنجره پولیپ غول اسای طناب صوتی را نشان داد.پارا کلینیک بیمار دال بر کم کاری تحت بالینی تیرویید بود. بافت شناسی پولیپ مورد نظر رسوب بی رقیب هیالورونیک اسید معادل رسوبات کم کاری تیروییدی را نشان می داد. درپی گیری شش ماهه کم کاری تیروئیدی وتیروئیدیت هاشیماتو به اثبات رسید. کم کاری تیرویید زمینه ای مساعد جهت پیدایش پولیپ حنجره بوجود آورده بود.
  نتیجه گیری
  پولیپ حنجره مرحله برگشت ناپذیر خشونت صدا درکم کاری تیروئید می باشد وناشی ازتجمع موکوپلی ساکاریدها و هیالورو نیک اسید می باشد.باتوجه به شیوع هیپوتیروئیدی به بویژه در زنان سنین پیش از یایسگی در صورت پیدایش خشونت صدا در چنین افرادی توجه بیشتر به اختلالات تیروئیدی وانجام آزمونهای تیروئیدی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: هیپوتیروئیدی، خشونت صدا، پولیپ
|
 • Gharizadeh N., Moradi K., Haghighizadeh Mh Page 269
  There are several incremental techniques for placement of posterior composites in class II cavities that were introduced to overcome the clinical failures associated with these restorations. The purpose of this study was to evaluate micro- leakage in class II cavities restored with four different placement techniques. On 40 non-carious freshly extracted human premolars, class II cavities were prepared following a standard pattern in which the mesial cavities had a cervical margin of 1 mm above the CEJ and for distal cavities 1 mm below the CEJ. The specimens were randomly divided into 4 groups. The cavity surface was conditioned with 35% phosphoric acid, rinsed, excess water removed, and a dental bonding agent (PQ1) was used for all the cavities. The teeth were then restored with a fiber reinforced resin based composite (Neulite F) with four different placement techniques: Group 1, metal matrix with wooden wedge; Group 2, transparent matrix with reflective wedge; Group3, metal matrix with wooden wedge and light tip and Group 4, metal matrix with wooden wedge and bio-glass cylinder. Then the restorations were finished and polished, rebonded, thermo-cycled (2000 times, 5°C to 55°C, 30 s dwell time), stained, and viewed under a stereomicroscope (40×) and scored according to the micro-leakage at gingival margins on a 0-4 scale. Data were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests. Compared with other placement techniques, significantly more micro-leakage was observed with metal matrix with wooden wedge technique. While least micro-leakage was seen with metal matrices using light conducting instruments. There was no significant difference between enamel and dentin gingival margin groups. The findings of this study demonstrated that restoration with metal matrices using light conducting instruments results in significantly less micro-leakage at gingival margins of class II composite resin restorations.
 • Karimi M., Mirzaei M., Ahmadiah Mh Page 274
  One of the most common diseases in children is allergic diseases. The prevalence and severity of allergic diseases are widely different worldwide. The aim of the present study was to study the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema symptoms among school children in 13-14 years old age group in Yazd. The prevalence and severity of asthma, allergic rhinitis and eczema symptoms were determined among 3060 school children aged 13-14 years old. The parameters of measurements were based on International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). The results showed the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema symptoms were 20.3, 42.7 and 14.8% respectively. Prevalence of ever wheezing was higher in boys than girls. Eczema symptoms were more prevalent in girls. Prevalence of eczema and allergic rhinitis symptoms in our study are more than other cities of Iran. Education of the children and their parents on the necessary change of life styles may help in decreasing these problems.
 • Behrouzian F., Neamatpour S Page 284
  The purpose of this study was evaluation of stressing factors and their relationship with the coping styles among first year students in Ahwaz university of Medical Sciences. Three hundred and three students (232 females, 71 males) were selected by convenient sampling, The subjects were assessed using demographic data questionnaire, student's educational stressors questionnaire, general health questionnaire (GHQ), and coping style questionnaire (CSQ).The results showed, the total score of GHQ for 41.8 % of students was out of the normal range, and students with low interest in their admitted course of study, experienced lower mental health (p<0.008). The most common stressors of students were: “worried about examination”, “high volume of lessons”, “dormitory problems”, and “worried about employment in future”. Students who live in dormitory, experienced greatest stressors (p<0.001) and the coping styles were combination of logical and emotional strategies. A statistically significant relationship was found between stress, logical coping style and mental health (p<0.003).Findings of this study showed that students had maladaptive coping styles which were related to more stress and low general health. Therefore the results suggest, a implementation of plan that can reduce educational and welfare stressors is necessary. In addition, psychological intervention for maintenance of mental health well-being of coping style, especially among first year students, is necessary.
 • Banihashem A., Hiradfar S., Kiani Ma Page 289
  Idiopathic thrombocytopenic purpura is a common disease in childhood. Management of thrombocytopenia includes corticosteroids, IV immunoglobulin (IVIG), Rhogam and many other interventions. In this article we study the therapeutic effects of these methods and their complications. This is a study on 32 chronic and acute ITP cases in childs who visited Dr Sheikh hospital from Jun 2004 to March 2005. Inclusion criteria was Rh+, and negative Combs test. The patients were allocated to receive one of the treatment protocols: Prednisolone (dose/time), IVIG (dose/time), or Rhogam (dose/time). The following end points were assessed: duration of treatment, the effectiveness of treatment and the side effects.Mean age was 8.35  4.5 years and male and female had similar prevalence. Petechia and purpura was the significant clinical sign found in 90.6 % of patients.Prednisolone, IVIG and Rhogam were administered to 43.8, 25, and 31 % of patients respectively. Although the initial platelet count was higher in prednisolone group, at the end of treatment all groups had similar platelet count. Compared to other treatment protocols, the Rhogam-treated group had a significantly shorter hospitalization period, more frequent complete therapeutic response, without any recurrence over the period of study, and lack of side effects such as acute hemolysis and hepatotoxicity.The results of the study suggest that Rhogam produces more rapid remission of symptoms and is a safe, effective, easy to use and cost effective. Therefore we recommend it for treatment of ITP in Rh +, and Combs negative children.
 • Firouzi R., Rajaian H., Khakpour A.R Page 292
  Useful effects of many medicinal plants are reported in the literature, among which antibacterial, antiviral and antifungal effects are the most important. In the present study, antifungal affects of essential oil of clove tree flower (eugenol) was examined. Serial dilution antibiotic susceptibility tests were performed to determine minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicial concentration (MFC) against different fungal species (Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Penicillium sp., Mucor sp., Alternaria sp., Fusarium sp., Candida albicans and Candida sp.) at two different pHs (5.5 and 6.5).MIC value for A. fumigatus, A. niger, Penicillium sp., Candida sp., and Mucor sp. was found to be 0.39 mg/ml. However, a MIC of 0.78 mg/ml was found for Alternaria sp., Fusarium sp., and Candida albicans. MFC value for Mucor sp., Alternaria sp., and Candida albicans was 0.78 mg/ml. This value was found to be twice greater for other Fungi (1.56 mg/ml). Generally, no difference was shown between MIC and MFC values at pH 5.5 or 6.5. The Fungi tested under these experimental conditions showed almost similar sensitivities to eugenol.
 • Shahbazian N., Rajabzadehar, Alavi M Page 298
  Prevalence of colonization of group B Streptococci in genital or lower GI system of pregnant women varies from 5 to 40 %. Race, age, geographical location, socioeconomic and marriage status are causes of this variability. Penicillin is the drug of choice and ampicillin is an acceptable regimen for the treatment of mother-to-be and fetus streptococcal infection. The goal of this study was to study its epidemiological prevalence among pregnant women of 35 to 37 weeks of gestation and sensitivity. In this study 250 pregnant women between 35-37 weeks of gestation who visited our prenantal care unit were evaluated. Two samples from vagina and rectom were taken. The samples were assessed moicrobiologically for b-Streptococcus and an anti-biogram for evlaution of sensitivity to ceftizoxim, cephazolin, penicillin and ampicillin.From 250 cases, 33 patients (13.2%) had positive streptococcal culture in vagina or rectom. Mode of previous delivery, history of corioamnionitis, PROM, preterm labor in previous pregnancy, age and gravity had no significant correlation with incidence of streptococcal colonization. Antibiotic sensitivity of 97%, 93%, 56% and 50%of cases were sensitive to ceftizoxim, cephazolin, penicillin and ampicillin respectively. The prevalence of streptococcal colonization is as same as other studies. However, unlike other study that recommend penicillin or ampicillin as the first line therapy, in our study suggests that cephalosporins are the drug of choice for treatment.
 • Shokri M., Bigdeli F., Yousefi A Page 300
  One of the most important principles in dental local anesthesia is aspiration before injection which can prevent a lot of emergencies in dentistry. The purpose of this study was to compare three techniques of mandibular local anesthesia in terns of blood aspiration probability. A full trained oral and maxillofacial surgeon performed 424 injections on 236 patients (88 males and 148 females, average age 26) using one standard aspirable syringe system and one type of needle with 34 mm length and 27 gauge. Patients who had systemic diseases were omitted; for the other patients one or more of three techniques of local anesthesia was performed which consisted of direct or indirect techniques inferior alveolar nerve block and mandibular nerve block by Gow-Gates technique. Frequency of injections in each group included: direct technique 180 injections, indirect technique 123 injections and Gow-Gates technique 121 injections. Aspiration was performed at the start of each type of injection. In each block the age and sex of patients were recorded, along with anesthetic technique and blood aspiration (either positive or negative). The X2 test was used to analyze the variables and data. In this study we found that: the positive aspiration rate was 8.3, 7.3 and 7.4 % by direct, indirect and Gow-Gates techniques respectively. No significant differences were observed among the anesthetic techniques performed. The findings of this study demonstrated no significant differences among all the techniques of nerve blocks and all these techniques are equally effective in performing this procedure.
 • Rezamand A., Pedram M., Zandian Kh Page 307
  Chemotherapy-induced neutropenia is a life threatening and common side effect in treatment of acute lemphoblastic leukemia (ALL). It predisposes to serious infections, fever and prolonged hospitalization. The aim of the present study was to assess the effectiveness of G-CSF in combination with antibiotics in shortening the periods of hospitalization, fever and chemotherapy-induced neutropenia Subjects and
  Methods
  The was prospective randomized clinical study carried out on 140 patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL) who received a standard intensification dose with prednisolon, adriamycin, cytosar, MTX, 6TG and VCR. These patients were referred to our pediatric ward of Shafa hospital, Ahwaz University of Medical Sciences, over three years (2001 to 2003) due to (fever >38°C), neutropenia (ANC<500/mm3) and with no obvious sings of infection (pneumonia, sepsis or diarrhea). A random group of 68 patients were assigned to receive G-CSF (10 g/Kg/day) for at least 3 days with a combination of antibiotic and 72 patient received only standard antibiotic therapy. When the patients became afebrile with ANC>1500 were discharged from hospital Patients randomized to G-CSF had a shorter hospitalization (median 7.6.v 8.8 days; p<0.001), and shortening of neutropenia period (median 6.7 v 8.0 days p<0.001). However, difference in the period of fever between both groups was observed (mean 3.2 days). G-CSF treated patients also had more rapid neutrophil recovery and higher neutrophil levels at the time of discharge (1600 v 2020 ANC, p<0.001) Adding G-CSF therapy to antibiotic treatment shortens the duration of neutropenia and hospitalization periods in the patients with fever and neutropenia. However, this combination had no effect on the mortality rate and duration of fever. Larger studies on the cost effectiveness of this trial needs to be assessed independently.
 • Vares Vazerian M., Vahidi Aa, Shamsadini Sa, Shamsadini A Page 314
  Viral hepatitis is an important causative agent resulting in acute and chronic hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Because of frequent transfusions, thalassemic patients are at a greater risk of developing this disease. Therefore, knowledge on the HB immune status of these patients is impotents. The aim of this study was to determine the immune status of HB-vaccinated Major -thalassemic children by measuring the serum anti-HBS antibody level. This study carried out on 215 thalassemic children who received three standard intramuscular recombinant HBV vaccine. Their age range was 1 - 4.5 years (mean 3.37 years). Serum anti-HB antibodies measurements were recorded on three occasions and based on the time lapsed since the last injection. The results were categorized into three groups: good, low responders and non responders.The mean of anti-HBS level in the above three groups were as 205.34, 128.8 and 54.25 Iu/lit respectively (p<0.001). In the girls the mean of antibody level was 104.2 and in boys it was 95.8 Iu/Lit (p>0.05). The distribution of immune response in these three groups was as following: the first group: good responders 29, low responders 6, non responders 1, the second group: good responders 31, low responders 16and non responders 13; the third group: good responders 15, low responders 43 and non responders 61 (p<0.001). In other words the anti-HBS Ab level had declined by time of last vaccination. Overall from 215 selected individuals 75 had good response, 65 low response and 75 non responses. The results from this study suggest that standard HBV vaccination in thalassemic children results in 65% immune responses. In order to maintain the immune status among these patients, it is recommended that anti-HBS Ab level be measured after 45 months of last HBV and a booster dose of the vaccine be administered when necessary.
 • Raisian Sh, Nasrollah Poor A., Sorkheh F Page 321
  Myofacial Pain Dysfunction Syndrome (MPDS) causes series of sign and symptoms that cause pain in tempormandibular joint and masticatory muscls. MPDS has multifactor etiologies include stress, malocclusion, brouxism and clinching. Stress is main risk factor. The aim of this study was to compare the therapeutic effectiveness of ultra sound, mobilization and soft food plus drug in treatment of MPDS. The study is a Randomized Clinical Trial carried out on 63 patients with MPDS, divided in three groups by simple random sampling. The first group was treated by ultrasound at doses 0.5 W/cm2 over 5 minutes three times a week for 4 weeks. The second group was treated by using mobilization technique for 5 minute, three time a week for 4 weeks, and the third group was treated with soft diet and piroxicam (orally, 10 mg BD), and diazepam 5 mg (orally daily before bedtime) and diclofenac jell applied topically three times in day. The masticatory muscles tenderness, maximum mouth opening and lateral and forward movement of mandibles were measured before and after of treatment. All the methods employed showed improvement in pain score and mobilization in the mandibular movement. However, mobilization method was found to produce better therapeutic effectiveness.These findings suggest that mobilization method of treatment is a more favorable method in the treatment of MPDS.
 • Tabatabaie P., Saidti A., Mamishi S., Tabatabaie F Page 325
  Bacterial meningitis is one the most severe and complicated pediatric diseases with high mortality and morbidity. The aim of the present study was to study the prevalence treatment outcome and to identify type the bacteria involved.In this retrospective study 123 hospitalized patients with suspected bacterial meningitis in ten years (1393-2003)were studied. Based on clinical and laboratory data, finally 85 patients recognized as bacterial meningitis. All the laboratory works including measurement of CSF sugar, protein and `differential cell count, gram-stain of CSF, blood and cerebrospinal fluid cultures was done. The results showed that the implicated bacteria in 40 cases with Streptococcus pneumoniae (47.1%),Haemophilus influenzae type b in 22 cases (25.9%), Neisseria meningitides in 13 cases (15.3%), Escherichia coli in 4 cases (4.7%),), Klebsiella species in 3 cases (3.5%),Enterobacter, group B Streptococci and Streptococci viridians in one case each (3.5%). Complications and mortality in young infants under two months of age was high. The neurological complications in children above two months, in descending order, were: hearing loss, hydrocephaly, seizures,mental retardation, ataxia and hemiparesis.
  Conclusions
  In patients under 2 months of age Gram-negative bacilli was the leading cause of bacterial meningitis, above this age streptococcus pneumoniae was more frequent. The neurological complications were decreased after passing of time, therefore early diagnosis and treatment yield better outcome in our patients
 • Mashhadizadeh E., Talaiezadeh Ah, Salmasi Aa, Hoseinikhah Hr Page 334
  Incidence of femoral artery mycotic aneurysm is increasing due to rising rate of drug abusers. There are multiple surgical procedures for mycotic aneurysm with different complications. Surgical treatments include extensive debridement and revascularization with autogen or synthetic grafts, primary or delayed and ligation of femoral artery without any revascularization. The aim of this study was to evaluate the outcome of femoral artery ligation in treatment of mycotic aneurysm without revascularization among IV drug abusers. This is a retrospective, descriptive study in 44 drug abusers who suffered from femoral mycotic aneurysm who were referred to Imam Khomeini and Razi Hospital during 2001-2004. All patients, operated on by just by femoral artery ligation and debridement without revascularization. Limb salvage and disability followed up for two years after operation. In 2 cases (out of a total 44 cases) amputation was performed after femoral artery ligation (95% limb salvage). Intermittent claudication occurred in 5 cases (11.9%) and two (40 %) out of these 5 cases had delayed revascularization by synthetic graft prosthesis. Paresthesia occurred in 2 cases. There are high complications with low success rate for primary revascularization in these patients either anatomical or extraanatomical due to extensive infection and sepsis. According to excellent surgical outcomes among our patients (95% limb salvage), we recommended that femoral artery ligation and debridement without any revascularization procedures be used. This method is safe, fast and effective in limb saving treatment for femoral mycotic aneurysm in IV drug abusers.
 • Azizi A., Rafiee A., Lavaf Sh, Fakhredini A Page 337
  Diabetic patients are more sensitive to some infection. Oral Candidiasis is one of the most common opportunistic infection in diabetic and immunocompromised patients. Several reports indicate increase of oral Candidiasis species in oral cavity of diabetic subjects rather than non – diabetic subjects, Almost half of diabetic subjects are carriers of Candida species specially Candida albicans. The aim of this research, was to compare the pH and the prevalence of different Candida species in diabetic and non-diabetic saliva. This research was a case-control study. This study was done in Ahwaz Golestan hospital in 1381-82. A total of 140 patients were recruited and divided in two groups of diabetic and non-diabetic (70 persons in each). They were trained an oral hygiene procedure. After two weeks cotton-swab samples were taken from their saliva. The swabs were cultured in chromagar media. The pH of their saliva was measured using a pH paper. For statistical analysis of the data, Chi-squired, non-parametric and T– tests were used.The age of population in both groups was between 25 to 65 years old. The results showed a significantly higher presence of Candida species in diabetic saliva than in non-diabetic patients. Candida albicans was the most common Candida in the saliva of both groups. The salivary pH in diabetic patients was significantly (p<0.05) lower than non-diabetic patients.These research shows that Candida species, especially Candida albicans in the mouth of diabetic patients have significant presence and these patients are at a greater risk of developoing oral caondidiasis. It is recommended that oral hygiene, control of blood sugar and, when infected, early use of local anti fungal is necessary
 • Hoseinzadeh Z., Moazedi A., Chinipardaz R Page 345
  Oleic acid (OA) (Omega 9) is an essential constituent of neuronal membrane. This fatty acid is transferred across the placenta and is accumulated in the brain during fetal development. It induces neuronal differentiation during rat brain development and behaves as a neurotrophic factor for neurons, promotes axonal growth, neuronal clustering. However, it role in adulthood has not been firmly established. The aim of this study was, therefore, to test the effects of this fatty on spatial learning in adult rats. Wister adult male rats were selected and divided randomly,into five groups (n=9). The control group was fed with an ordinary diet and the remaining four groups were fed with a diet containing 10 % OA for 1, 2, 3 and 4 weeks, respectively. The rats were tested for spatial learning task using T-maze over for 9 days based on standard method.The result showed that the rats fed with 10 % OA in their diet for 4 weeks had a significant increase in special learning relative to other groups (p<0.01).It seems this unsaturated fatty acid increases spatial learning in adulthood and this action may be mediated by increase in the fluidity of membrane nerve cell especially in hippocampus area.
 • Amiri K., Saghaei M., Razavian Sh, Hashemi M Page 356
  There are many restorative designs for root canal treated maxillary premolars. One of these treatments is overlay composite with fiber-reinforced composite. The aim of the present study was to compare the fracture resistance of endodontically-treated maxillary permolars with MOD cavities restored using fiber-reinforced composite and posterior packable composite (3M-P60). Seventy-two sound maxillary permolars with the same size were chosen and randomly divided into six groups of 12. Group 1: intact teeth; Group2: Root canal treated teeth with MOD cavity; Groups 3 and group 4: Root canal treated teeth with MOD cavity preparation for direct fiber-reinforced (Nulite F) composite Onlay using Nulite F2 linear (group 3: at 90° degree of force, group 4: at 45° degree of force) Groups 5 and 6: these groups were prepared in the same way as groups 3 and 4, differing in that these specimens were restored by 3M-P60 composite instead of Nulite F. (group 5: at 90° degree of force, group 6: at 45° degree of force). ANOVA and Comparison multiple tests were used for statistical analysis.The mean fracture resistance obtained was: Group 1:2.092 KN; Group 2:0.862 KN Group3: 1.639KN; Group 4:0.806 KN; Group 5: 1.314KN; Group 6: 0.615 KN. Except for groups 4 and 6, the p-value showed significant difference among the others. The destructive effects of oblique (shear) forces are more than vertical forces. Cavity form and existence of marginal ridge are other factors that are effective on fracture resistance. Endodontically-treated maxillary premolars with MOD cavities could be successfully restored by fiber-reinforced composite, but this is not recommended for persons with para-functional inhibitions.
 • Zandian Kh, Nadri A., Moghtadaie Manesh Hr, Dehdashti H., Siad Saraie M Page 367
  Hemophilic arthropathy due to repeated intraarticular bleeding leads to reduction of quality of life in hemophiliacs.There are variety of methods in prevention and treatment of joints complications in patients, which intraarticular rifampin injection is the most cheapest, less complicating and more beneficial one. Among patients referring to hemophilic clinic of Ahwaz shafa hospital, we selected patients that had target joints or chronic synovitis.Pre and post treatment (3 to 6 months later) clinical examination (by world federation of hemophilia guideline) and MRI of involved joints were performed.In knee rifampin 500mg lidocaine, weekly for 10 weeks and in elbow, ankle and shoulder joints 250mg rifampin lidocoine, for 5 weeks injected intraarticularly. The factor patients levels reached to 50-80 percent in the day of injection and the following days.
  Results
  Intraarticular injections were performed for 9 hemophilic patients with 11 affected hemophilic joints clinical signs and MRI showed dramatic improvement in 6 patients, but out come was not favorable in 3 patients due to advanced disease and joint destruction. Intraarticular rifampin injection is a suitable method for prevention of bleeding, improvement of clinical signs and quality of life in hemophiliacs.MRI is more helpful in reviewing the therapeutic results and Joint chonges after treatment.Hyperplasia and hypertrophy of synovium, bone cysts,joint cartilage loss,precipitation of hemosiderin and osteonecrosis are evaluated with MRI better and precisely than plain radiography or clinical examination, pre and post treatment.
 • Naeimi M., Moosavi Z., Sharifi N., Rezaei S Page 371
  Hypothyroidism rarely presents only by hoarseness. Hoarseness is induced by various etiological factors including CNS nucleus involvement, crycothyroid muscle edema, TVC edema, and at least commonly due to laryngeal polyp. In this report, we present a case of a 50 year-old women with laryngeal polyp with hypothyroidism. She was presented with a 1 year history of hoarseness without any improvement to various medical treatments and with no sign or symptom denoting hypothyroidism. Laryngeal examination revealed a giant polyp. Para-clinical assessment showed subclinical hypothyroidism and histopathology was compatible with hypothyroidism deposition (hyaluronic acid collection). Hypothyroidism and Hashimato thyroiditis was proven by clinical and paraclinical assessment in 6 months follow up. Hypothyroidism had predisposed laryngeal polyp formation. Laryngeal polyp is an irreversible stage of hypothyroidism induced hoarseness and caused by mucopolysacarides and hyaluronic acid collection. As regards the high incidence of hypothyroidism especially in premenopose women, it is important to consider thyroid abnormality in the face of hoarseness in such patients and perform thyroid function tests.