فهرست مطالب

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 29، زمستان 1380)

 • تاریخ انتشار: 1380/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیر خاوری، صغری یاسایی صفحات 5-13

  هدف از این تحقیق ارزیابی تغییراتی بود که در نیمرخ بافت نرم یک سوم تحتانی صورت متعاقب بیرون آوردن پرمولرها و رترکشن دندانهای انسیزور به وجود می آید؛ به همین منظور سفالومتری لترال قبل و بعد از درمان 40 بیمار مونث، دارای مال اکلوژن Cl. II و Div.I (بیست و نه بیمار) و Bialveolar Protrusion (یازده بیمار) از آرشیو بخش ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتخاب شد. میانگین سنی بیماران 18 سال و 10 ماه (با محدوده 24-15 سال) در شروع درمان بود. تمامی سفالومتری ها با استفاده از روش مرسوم و مورد تایید Combination Analysis ارزیابی شدند. نتایج این بررسی نشان داد که Tension لبها عامل بسیار موثری در نحوه پاسخگویی بافت نرم به درمان ارتدنسی می باشد؛ به طوریکه در بیماران دارای Lip Strain افزایش زاویه نازولبیال به صورت کاملا معنی داری بیشتر از گروه فاقد Lip Strain بود؛ همچنین از نظر افزایش ضخامت Vermilion لب بالا، اختلاف قابل توجهی بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده شد و در افراد دارای Lip Strain، با در آوردن پرمولرها و Retraction دندانهای قدامی، Strain موجود در لبها حذف و یا کاهش یافت و ضخامت ناحیه Vermilion لب بالا افزایش نشان داد؛ همچنین شیب بردر تحتانی بینی در گروه دارای Lip Strain، با رترکشن انسیزورها کاهش یافت؛ در حالی که درگروه فاقد Lip Strain افزایش شیب این ناحیه مشاهده شد.

  کلیدواژگان: زاویه نازولبیال، ضخامت لب، بافت نرم
 • امیر خاوری، طاهره حسین زاده نیک صفحات 14-25
  تحقیقات الکترومیوگرافی در مورد فعالیت عضلات سالها مورد توجه محققین بوده است. سعی محققین در زمینه ارتدنسی در میان سایر پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ارزیابی ارتباط بین فعالیت الکترومیوگرافی با روابط اکلوزالی و مورفولوژی کرانیوفاسیال بوده است تا در این راستا تاثیر فعالیت عضلات به عنوان یک عامل اتیولوژیک مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این تحقیق بررسی کمی فعالیت الکترومیوگرافیک عضلات گیجگاهی و ماضغه در مال اکلوژن کلاس III اسکلتی بود. در این تحقیق 26 بیمار مبتلا به مال اکلوژن کلاس III نه تا 11 سال انتخاب شدند و در آنها فعالیت الکترومیوگرافیک عضلات گیجگاهی و ماضغه در حالتهای استراحت، اکلوژن مرکزی، Clenching، مضغ و بلع با 20 کودک نرمال در همان محدوده سنی مورد مقایسه قرار گرفتند؛ سپس وجود همبستگی آماری بین 13 شاخص سفالومتری با فعالیت الکترومیوگرافی بررسی شد و جهت ارزیابی رابطه خطی آنالیز رگرسیون انجام گرفت و نتایج زیر حاصل شد: الف) میانگین دامنه فعالیت عضلات ماضغه و گیجگاهی در موقعیت استراحت، اکلوژن مرکزی، مضغ و Clenching در نمونه های کلاس III بیشتر از گروه نرمال بود (P<0.05). ب) میانگین دیوریشن فعالیت عضلات ماضغه و گیجگاهی در موقعیت استراحت و اکلوژن مرکزی در گروه کلاس III بیشتر از گروه نرمال بود (P<0.05). ج) براساس آنالیز رگرسیون رابطه خطی بین زاویه ANB و فعالیت عضله گیجگاهی در حالت استراحت و اکلوژن مرکزی مشاهده شد. در سایر موارد این ارتباط وجود نداشت. نتایج این مطالعه نشان داد که اختلاف فعالیت عضله گیجگاهی در مال اکلوژن کلاس III نسبت به گروه نرمال در ارتباط با مرفولوژی اسکلتی صورت است؛ اما این مطلب چنانکه در سایر پژوهشها آمده است، در مورد عضله ماضغه صادق نمی باشد.
  کلیدواژگان: الکترومیوگرافی، گیجگاهی، ماضغه، کلاس III
 • نسرین تک زارع، کامران یارمحمدی، علیرضا تک زارع، حسن سمیاری، محمد اکبری صفحات 26-33
  کم کردن درد و کوتاه نمودن دوره ترمیم زخمهای ناشی از جراحی های مختلف از جمله جراحی لثه اهمیت زیادی دارد. ترمیم زخم پدیده ای پیچیده و سازمان یافته است. در طی روند ترمیم، فرایندهای مشخص و هماهنگی از قبیل بازسازی، مهاجرت و تکثیر سلولهای پارانشیمی و سلولهای بافت همبند و ساخت مجدد بافت همبند لثه ای صورت می گیرد. با توجه به تاثیر اشعه لیزر کم توان هلیوم-نئون بر فرایندهای ترمیمی در زخمهای باز پوستی، در این تحقیق اثر تابش پرتوهای این لیزر بر فرایندهای متابولیک، افزایش تزایدی سلولی و رشته های بافت همبند و در نهایت تسریع روند ترمیم زخمهای لثه ای مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور در این بررسی از 50 راس رت نر سالم و بالغ با میانگین وزن 250 تا 300 گرم و محدوده سنی 3 تا 4 ماه استفاده شد. پس از بیهوش کردن حیوانات، بر روی لثه فک بالا زخمی با اندازه یکسان در تمامی نمونه ها ایجاد شد. نمونه ها پس از جراحی، به صورت کاملا تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. از روز اول به طور روزانه به رتهای گروه مورد، لیزر کم توان هلیوم-نئون با ارزش دانسیته mJ/cm2 5 تابیده شد. تا 5 روز رتهای گروه مورد اشعه دریافت کردند و در انتهای روز پنجم موش ها به وسیله اتر کشته شدند. به طور ماکروسکوپی درصد بهبودی و قطر زخمها بررسی و اندازه گیری شد؛ آنگاه از محل زخم نمونه برداری شد و مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفت. در مطالعه میکروسکوپی سلولهای همبندی فیبروبلاست، رشته های کلاژن و مقاطع عروق خونی کوچک مورد بررسی و شمارش قرار گرفتند. یافته های حاصل از مطالعه پس از تحلیل آماری به روش t-test نشان داد که پرتوهای لیزر سبب افزایش معنی دار در تعداد فیبرهای بافت همبند، فیبروبلاست ها و تکثیر رگهای خونی کوچک در گروه تجربی می شوند؛ علاوه بر آن کاهش معنی داری در اندازه قطر زخم لثه ای در گروه مورد مشاهده گردید؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که تابش دوره ای پرتوهای لیزر کم توان هلیوم-نئون در بهبودی زخمهای ناشی از جراحی لثه موثر می باشد.
  کلیدواژگان: لیزر کم توان، هلیوم نئون، لثه، ترمیم زخم
 • اسماعیل یاسینی، نگار محمدی صفحات 34-42
  ترمیمهای کامپوزیت خلفی به دلیل انقباض ناشی از پلیمریزاسیون دچار میکرولیکیج می شوند. روش های مختلفی برای کاهش این امر ارائه شده است. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر استفاده از کامپوزیتهای Flowable و Condensable در میزان میکرولیکیج می باشد. حفره های کلاس II پروگزیمالی در 70 دندان کشیده شده سالم انسان به نحوی که مارژین ژنژیوالی 1 میلیمتر پایین تر از CEJ ختم گردد، تراشیده شد؛ سپس دندانها در 7 گروه مختلف قرار گرفتند. در دو گروه بعد از استفاده از عامل اتصال دهنده عاجی، کامپوزیت Kerr Co.) Prodigy Condensable) به صورت لایه لایه یا توده ای (Bulky) قرار گرفتند. در 3 گروه دیگر بعد از استفاده از عامل اتصال دهنده عاجی، کامپوزیت Tetric Flow به عنوان بیس قرار گرفت و بقیه حجم حفره توسط کامپوزیت هیبرید Vivadent Co.) Tetric Ceram) به صورت لایه لایه یا توسط Prodigy Condensable به صورت لایه لایه یا توده ای ترمیم گردید. در دو گروه دیگر رزین مدیفاید گلاس یونومر Fuji II LC به ضخامت 1.5 میلیمتر در کف حفره قرار گرفت و بقیه حجم دندان توسط Prodigy Condensable به صورت لایه لایه یا به وسیله کامپوزیت هیبرید Tetric Ceram ترمیم گردید. تمام دندانها بعد از ترمیم پرداخت و ترموسیکل شدند. بعد از قرار گرفتن در محلول فوشین 0.3% مقطع تهیه گردید. مقطع حاصله توسط استرومیکروسکوپ از نظر نفوذ رنگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تمام ترمیمها دارای درجاتی از میکرولیکیج بوده اند؛ همچنین پس از تحلیل آماری Kruskall-Wallis، بین 7 گروه مورد بررسی هیچگونه تفاوت آماری در میزان میکرولیکیج مشاهده نشد (P=0.051)؛ سپس برای مقایسه دوبه دوی گروه ها از آنالیز Mann-Whitney استفاده گردید. طبق این آنالیز بین گروه های مورد مطالعه با متغیرهای مختلف، تفاوت آماری مشاهده نشد؛ اگر چه گروه GI+DB+Tetric کمترین میزان میکرولیکیج و گروه bulk) DB+Cond.) بیشترین میکرولیکیج را نشان دادند. از عدم وجود تفاوت آماری بین روش ها و مواد مختلف این مطالعه می توان چنین نتیجه گرفت که تاکنون هیچ روش یا ماده ترمیمی نتوانسته است میکرولیکیج را در مارژین های سمانی بطور کامل حذف کند و استفاده از کامپوزیت Flowable به جای رزین مدیفاید گلاس یونومر یا استفاده از کامپوزیت Condensable به جای کامپوزیت هیبرید معمولی، تاثیری در کاهش میکرولیکیج نداشته است.
  کلیدواژگان: ترمیم کامپوزیت خلفی، کامپوزیت Flowable، میکرولیکیج، کامپوزیت Condensable
 • ژاله محمودیان، علی کوثری، بهناز اسماعیلی صفحات 43-49
  با توجه به اولویت امر پیشگیری در دندانپزشکی و با توجه به اثرات موثر فلوراید در این مورد و نیاز جامعه به استفاده از محصولات تولید داخل، این تحقیق طراحی و برای اولین بار در ایران انجام شد. هدف از این بررسی ارزیابی میزان برداشت فلوراید (Fluoride Uptake) به وسیله مینای سالم پس از کاربرد دو نوع دهان شویه سدیم فلوراید 0.2% و یک نوع ژل APF 1.23% تجاری تولید شده در داخل و مقایسه آنها با انواع مشابه استاندارد خارجی می باشد. در این مطالعه 60 دندان پرمولر کشیده شده (به منظور درمان ارتودنتیک) مورد استفاده قرار گرفتند. هر دندان به دو نیمه باکالی و لینگوالی تقسیم شد. یک نیمه در گروه آزمایش و نیمه دیگر در گروه کنترل قرار گرفت. با کاربرد روش Enamel Biopsy دو مرحله ای اچینگ با اسیدپرکلریک، غلظت کلسیم و فلوراید هر نمونه تعیین شد. جهت مقایسه اطلاعات و تخمین میزان فلوراید، عمقهای به دست آمده با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی به دو عمق 50 و 25 میکرومتر استاندارد شدند. نتایج نشان داد که در محلول شماره 1 (ایرانی) در هر دو لایه اول و دوم در دو گروه کنترل و آزمایش رابطه خطی معنی داری بین غلظت فلوراید بر پایه عمق مینا وجود دارد؛ در حالی که در سایر گروه ها این رابطه تنها در لایه اول (لایه سطحی مینا) مشاهده شد. بیشترین جذب فلوراید در بین سه محلول سدیم فلوراید در محلول شماره 2 ایرانی و کمترین در محلول شماره 3 خارجی دیده شد. در دو گروه ژل 1 و 2 بیشترین جذب در ژل شماره 1 (ایرانی) مشاهده گردید. نتیجه این مطالعه نشان داد که هر سه ماده به کار رفته ایرانی باعث افزایش محتوای فلوراید در مینا می شود؛ در ضمن میزان جذب فلوراید با کاربرد محصولات ایرانی در مقایسه با انواع خارجی افزایش بیشتری را نشان داد.
  کلیدواژگان: جذب فلوراید مینا، دهان شویه، ژل APF
 • فرزانه آقا حسینی، مهرداد انشایی صفحات 50-59
  مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده است که پوسیدگی یا «تخریب عفونی بافتهای سخت دندان» یکی از شایعترین عفونتها در انسان می باشد. چند مطالعه در ایران به بررسی این معضل بهداشتی پرداخته ولی هنوز به نتایج عملی مشخصی نرسیده است. در این تحقیق وضعیت دندانهای مولر اول فک بالا و پایین (که خود شامل چهار متغیر فرعی می باشد) مورد بررسی قرار گرفته است؛ به این منظور تعداد 1000 پرونده به روش انتخاب سیستماتیک از بین پرونده های بیماران سال 1376 در یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و از نوع مقطعی گذشته نگر مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نظر در فرمهای از پیش طراحی شده وارد گردید و سپس با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین DMFT برای دندانهای مولر اول 0.50±3.47 (0.86=MT=1.23، FT=1.38، DT) به دست آمد؛ بطور کلی تعداد دندانهای کشیده شده فک پایین بیشتر از فک بالا و تعداد دندانهای پوسیده درمان نشده، در فک بالا بیشتر از فک پایین بود (P<0.001). نسبت DMFT دندانهای مولر اول به DMFT دندانها در حدود 29% بود؛ این امر نشانگر آن است که پوسیدگی و عوارض آن در دندانهای مولر اول بخش عمده ای از DMFT کل دهان را به خود اختصاص داده است؛ به همین دلیل آموزش بهداشت و سایر روش های پیشگیری و حل مشکل اقتصادی در خدمات دندانپزشکی لازم به نظر می رسد و پیشنهاد می شود آموزشهای ویژه ای در مورد نحوه رعایت بهداشت دهان به هنگام رویش مولرهای اول در سنین 6 تا 7 سالگی در اختیار افراد جامعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: DMFT، مولر اول دائمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • اقدس فروزنده، رستمعلی گیتی صفحات 60-64
  ملانوما تومور بدخیمی است که از سلولهای ملانوسیت منشا می گیرد و نوع دهانی آن نسبتا نادر است. هدف از این تحقیق بررسی ایپدمیولوژیک ملانومای دهانی در سه مرکز آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. پرونده بیماران سه مرکز شامل: بیمارستان امام خمینی، انستیتو سرطان معراج و دانشکده دندانپزشکی در طی سالهای 1360 تا پایان 1378 (طی یک دوره 19 ساله) بررسی شد. در این مدت تعداد 623 ملانومای دهانی و غیردهانی ثبت شد که از این تعداد 54 مورد آن مربوط به ملانومای دهانی بود. کمترین سن بیمار مبتلا به ملانومای دهانی 26 سال و بیشترین سن 86 سال (با میانگین 55.5 سال) بود. در این مطالعه ملانومای دهانی 7.8% کل ملانوماها را شامل شد. شایعترین محل بروز، کام با 37.1% و لثه فک بالا با 20.4% بود. کف دهان (1.8%) و گونه (1.8%) از نقاطی بودند که به ملانومای دهانی کمتر مبتلا شده بودند.
  کلیدواژگان: ملانومای دهانی، بدخیم، کام
 • همن سراج صفحات 65-73
  هنگامیکه دندان مولر اول دائمی کشیده شده و یا پیش آگهی طولانی مدت آن ضعیف است، قبل از هر اقدامی می بایست ارزیابی کاملی از نظر کلینیکی و رادیوگرافی همراه با بررسی مدلهای دندانی بیمار جهت مشخص نمودن موارد زیر انجام گیرد: کیفیت و کمیت سیستم دندانی، وضعیت جوانه ها، کمبودهای دندانی، وضعیت اکلوژن و مشکلات زمینه ای ارتدنسی، میزان همکاری والدین و بیمار جهت درمانهای ارتدنسی طولانی مدت در آینده و بالاخره وضعیت بهداشت دهان. براساس اطلاعات به دست آمده تصمیم گیری در مورد کشیدن مولر اول دائمی با پیش آگهی ضعیف به صورت جبرانی و یا تعادلی همراه با زمان بندی انجام چنین اقدامی بخصوص هنگامی که احتمال عدم امکان درمان ارتدنسی بعدی وجود دارد، صورت می پذیرد. هدف اصلی این مقاله مطرح نمودن اصول کلی در مورد زمان و ترتیب کشیدن مولر اول دائمی است.
  کلیدواژگان: کشیدن جبرانی، کشیدن تعادلی، کشیدن زود هنگام دندان مولر اول دائمی
|
 • A. Khavari, S. Yassaei Pages 5-13

  The purpose of this study was to investigate the soft tissue profile changes of the lower face following premolars extraction and incisor retraction. In order to do that, pre-and post treatment lateral cephalometric radiographs of 40 female orthodontic patients, with cl. II div. I malocclusion (22 patients) and bialveolar protrusion (11 patients) were analyzed. At beginning of orthodontic treatment, their mean age was 18.10 years, ranging from 15-24. All cephalometric radiographs were analyzed by a conventional and confirmed method called "combination analysis". The findings revealed that "lip tension" is a significant factor in soft tissue response to orthodontic treatment, so that in patients with lip strain, nasolabial angle increase was significantly more that those without lip strain. Moreover, regarding the increase of vermilion thickness of the upper lip, a significant difference was observed between two groups. In patients with lip strain, following premolars extraction and incisors retraction, lip strain was reduced or eliminated and upper lip vermilion thickness increased, following incisors retraction, the slope of nasal inferior border, in the group with lip strain, was reduced, while in the group without lip strain, this slope increased.

  Keywords: Lip strain, Nasolabial angle, Lip thickness, Soft tissue
 • A. Khavari, T. Hossein, Zadeh, Nik Pages 14-25
  Electromyographic (EMG) investigations about the activities of the muscles have been the focus of attention for many years. In the field of orthodontics, investigators, among other things, tried to evaluate correlation between EMG activity, occlusal relationships and craniofacial morphology to analyze the effect of muscular activity, as an etiological factor in malocclusion. The purpose of the present investigation is to analyze the effect of EMG activity of temporal and masseter muscles quantitatively in skeletal class III malocclusion. 26 patients (9 to If years old), with class III malocclusion were selected and their EMG activity of temporal and masseter muscles in rest position, centric occlusion, clenching, mastication and swallowing were compared with 20 normal children at the same age range. Then the statistical correlation between 13 cephalometric parameters and EMG activities were analyzed and then the regression analysis was performed and the results were as follows:1- The mean amplitude of masseter and temporal muscles activity in rest position, centric occlusion, mastication, and clenching in class III samples were greater than normal group (PO.05).2- The mean duration of masseter and temporal muscles activity in rest position and centric occlusion in class III samples were more than normal group (PO.05).3- According to regression analysis, a linear correlation was observed between ANB angle and temporal muscle activity in rest and centric occlusion that was not observed in other cases.The findings of this study showed that difference in temporal muscle activity in class III malocclusion, in comparison with the normal group, is correlated with skeletal morphology of the face, but according to other investigations it is not ture for the masseter muscle.
  Keywords: Temporal, Masster, C! Ill, EMG
 • N. Takzaree*, K. Yarmohammadi, Ar. Takzaree, H. Semiyari, M. Akbari Pages 26-33
  Pain reduction and surgical wound healing enhancement have several advantages. Wound healing is a complex and organized phenomenon. During this phenomenon, definite and harmonized processes such as: reconstruction, immigration parenchyma and connective tissue cells proliferation and re-construction of gingival connective tissue take place. Studies show that lower power laser (He-Ne) can induce different biological changes in ceils through biochemical mechanisms. Considering the therapeutic effects of (He-Ne) low power laser radiation on healing processes, cell proliferation, connective tissue fibers and finally the acceleration of gingival wound healing were studied. This study was done on 50 mature and healthy rats with the average weight of 250 to 300 grams, and 3 to 4 months old. After anesthesia, maxillary wounds, with the same size, were made in all samples and they were randomly divided into control and test groups. After surgery, rats of test group received laser radiation with the value of 5 mJ/cm3 every day for a period of 5 days. And on the 5lh day, they were killed. Gingival biopsy was performed and histological study was done. The number of fibroblasts, collagens, endothelial ceils and blood vessels were counted. In test group, the granulation tissue was more active and the edema and inflammation were lesser than those of the control group. Data were analyzed by t-test method and PO.05 was significant. So, it is concluded that periodical radiation of (He-Ne) low power laser has an important role on surgical gingival wounds.
  Keywords: Low power laser, He, Ne, Gingiva, Wound healing
 • E. Yasini*, N. Mohammadi Pages 34-42
  Posterior composite restorations, due to polymerization contraction, result in microleakage. Different methods have presented to reduce this phenomena. The aim of this study is to evaluate the effects of flowable and condensable composites to reduce microleakage. Seventy extracted human teeth were prepared with proximal class II cavities with gingival margin 1 mm below CEJ. The teeth randomly were divided into 7 groups. Groups I & II were restored with a dentin bonding (DB) agent plus a Prodigy condensable (Kerr Co.) composite, placing incremental or bulky, respectively.. In groups IK IV, V a dentin bonding agent was applied and then cavities were restored with Tetric flow composite resin as a base plus either a hybrid composite (Tetric ceram, Vivadent Co.) or a Prodigy condensable composite (Cond), placing bulky or incremental. Groups VI and VII were restored with a resin modified glass ionomer (GI) (Fuji II Lc Co.) as a base plus either Prodigy condensable or Tetric ceram. Restorations were polished, thermocycled, and immersed in 0.3% basic fushin. After that samples were sectioned and studied under a stereomicroscope to evaluate dye penetration. Results showed that all restorations showed some degree of microleakage and according to kruskall- wallis statistical analysis, there were not any significant differences between all groups (P-0.051). Then fore pair comparison, between groups. Mann-Whitney analysis was used and no statistical difference was observed. However. Gh DB- Tetric group showed the least microleakage and DB+ Cond (bulk) the most one. Due to lack of an\ statistical difference among different materials methods, it is concluded that no method or restorative material have been able to eliminate microleakage in margins completely yet, and using a flowable composite resin, in place of resin modified glass ionomer or using a condensable composite, instead of conventional In brid composites, do not have any effect.
  Keywords: Microleakage, Posterior composite, Flowable composite, Condensable composite, Glass ionomer cements
 • J. Mahmoodian, A. Kowsari, B. Esmaeili Pages 43-49
  The goal of this investigation is to compare the extent of fluoride uptake by sound enamel following application of two commercial mouthrinses containing sodium fluoride (0.2%) and a topical gel containing APF (1.23%) produced in Iran with those of foreign standardized ones. Sixty extracted premolars were used. Each tooth was divided into two lingual and buccal halves, one half as control, the other one as experimental. Enamel biopsy technique (two- step acid etching) was used to determine the concentration of fluoride and calcium in each sample. For data comparison and fluoride uptake estimation, the depths of layers with the use of linear regression analysis were standardized to 25 and 50um. The analysis showed that in Iranian mouthrinse no. 1, there is linear correlation between fluoride concentration and enamel depth, in both control and experimental group at the first and second layers, while, in other groups, this correlation was observed just at the first layer (superficial enamel layer). The greatest fluoride uptake was seen at Iranian mouthrinse no.2 and the least was seen at foreign mouthrinse no. 3. From among two APF gels, the greatest uptake was observed at gel no. 1 (Iranian). The results showed that all three Iranian products increase fluoride content of enamel, moreover the level of fluoride uptake, while applying Iranian products, in comparison with foreign ones, shows considerable increase.
  Keywords: fluoride uptake, enamel, Mouthrinse, APF gel
 • F. Aghahosseini*, M. Enshaei Pages 50-59
  Epidemiologic studies have shown that caris or "infective damage of hard tissues in teeth" are the most common type of infection in human. In Iran, a few studies have investigated this hygienic problem, but no practical results have been defined yet. In this research, the conditions of the first upper and lower permanent molars (it contains four minor variables), have investigated. For this reason, in a descriptive analytic study, which was of retrospective and cross- sectional type, one thousand files were chosen systematically. The data were analysed by SPSS packages. The mean values of DMFT for permanent first molars were 3.47±0.50 (MT-1.23, FT=0.86, DT-1.38). The number of extracted teeth in mandible was moer than maxilla and the number of untreated caries teeth in maxilla was more than mandible (PO.001). DMFT ratio of the first molars to total DMFT, was approximately 29%, which indicates that caries and that complications on the first molars, make the main part of the overall DMFT. Therefore, hygiene training, preventive methods and the improvement of ecomonical status seem necessary in dental services.
  Keywords: DMFT, First Permanent Molar, Tehran University of Medical Sciences
 • A. Forouzandeh*, G. Rostamali Pages 60-64
  Melanoma is a malignant tumor that originates from melanocyte cells. Its oral type is rare. The goal of this investigation was to determine the prevalence of oral malignant melanoma in Iran, as determined by age, sex and location. This research reviewed 623 cases of oral and non-oral malignant melanoma in Immam-Khomeini hospital, Mearaj cancer institute and department of oral pathology of dental faculty, Tehran University of Medical Sciences in a period of 19 years from 1981-1999. The results showed that 54 cases of biopsy lesions were melanoma of oral cavity that included 7.8% of these lesions. The mean age incidence of oral melanoma was 55.5(between 26-86 years). The most prevalent sites were palate (37.1%) and alveolar mucosa (20.4%) and less common sites included floor of mouth. buccal mucosa and tongue.
  Keywords: Oral melanoma, malignant, Palate, Gingiva
 • B. Seraj* Pages 65-73
  Whenever the first permanent molar is extracted or its long- term prognosis is poor, before taking any steps, a full clinical and radiographic evaluation associated with patient's dental models investigation is necessary to determine the following cases:The quality and quantity of dentition, teeth missing, occlusion, buds position, orthodontic problems, the level of parents and patient cooperation for future long term orthodontic treatment and finally patient's oral hygiene. On the basis of this information, a decision is taken about the first permanent molar extraction with poor prognosis, either of balancing or compensatory type, especially when future orthodontic treatment is improbable. The aim of this article is to explain the principles of time and sequence of first permanent molar extraction.
  Keywords: Early extraction of first permanent molar, Balancing extraction, Compensatory extraction