فهرست مطالب

مطالعات راهبردی بسیج - پیاپی 37 (زمستان 1386)
 • پیاپی 37 (زمستان 1386)
 • 168 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/01/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقالات
 • سعید ارادت صفحه 5
  قرار گرفتن اتحاد ملی و انسجام اسلامی به عنوان دو مولفه مرتبط، ملازم و تفکیک ناپذیر، در سرلوحه محورهای کارسازی و برنامه ریزی امور عمومی در سال 1386، بازتابی از اهمیت این دو مقوله مکمل در ارتقای و جاهت ایران اسلامی در جهان و گامی حیاتی برای احیای هویت مشترک ملل مسلمان است. هم اتحاد ملی و هم انسجام اسلامی از ابعاد، مبانی و زمینه های حقوقی متعددی برخوردارند...
  کلیدواژگان: اتحاد ملی، انسجام اسلامی، بسیج، همبستگی عمومی، همبستگی دینی، امت واحده، سیاستهای برنامه پنجم توسعه
 • پروانه تیلا صفحه 39
  زیست جمعی، یکی از خصایص فطری انسان، و جامعه، بستر همزیستی آنها و تابع ملاحظاتی خاص است. جلوگیری از آشفتگی و تضمین نظم اجتماعی مستلزم توجه دقیق به ملاحظات مذکور، اعم از درک مناسبات اجتماعی و مدیریت عملی و عینی آنها و هنجارهای ناظر بر شکل گیری و تحول مناسبات مذکور است. بسیج، نهادی در بطن اجتماع است که از جهت شکل گیری متاثر از مناسبات مذکور بوده...
  کلیدواژگان: بسیج، کارویژه، نظم حقوقی، نظم اجتماعی، همکاری، همبستگی، اتحاد ملی، امنیت ملی
 • محمدجعفر ساعد صفحه 71
  امر به معروف و نهی از منکر، از فرایض دینی و نهادهای حقوقی اسلامی است که به صورت همراه و همزاد یکدیگر استعمال و تاکید شده اند. در واقع، این نهاد، متشکل از دو بعد رفتاری است که اقتران عملی داشته و هدف مشترکی را که همانا تنقیح و پالایش رفتارهای عمومی و تحکیم آنها بر پایه ارزشهای اجتماعی و اسلامی و عدم دستیازی به نقض این ارزشها از طریق سیستم خودپایش...
  کلیدواژگان: امر به معروف، نهی از منکر، بسیج، پیشگیری از جرم، جرم شناسی پیشگیرانه
 • عبدالله عمیدی صفحه 101
  این نوشتار ابتدا ذیل واژه مقدمه به دلایل موضوعیت خود می پردازد سپس در خصوص افکار عمومی به چگونگی شکل گیری و دست کاری در آن پرداخته. مخاطب و مفهوم آن را شرح می دهد و به بررسی راه های دست کاری توجه می نماید آنگاه تبلیغ و جنگ روانی به عنوان دو اصل در دست کاری افکار عمومی را مورد بررسی قرار داده و تکنیکهای آن را ارائه می نماید، سپس به نقش رسانه ای...
  کلیدواژگان: افکار عمومی، رسانه، بسیج، جنگ روانی، دست کاری، پیام، قالبهای پیام، نگرش
 • معرفی کتاب
 • صفحه 151
 • چکیده انگلیسی مقالات
  صفحه 1