فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت بازرگانی - سال پنجم شماره 3 (تابستان و پاییز 1385)

فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی
سال پنجم شماره 3 (تابستان و پاییز 1385)

  • 182 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1385/09/20
  • تعداد عناوین: 7
|