فهرست مطالب

مجله حقوقی بین المللی
پیاپی 28 (بهار و تابستان 1382)

 • تاریخ انتشار: 1382/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدمحمدقاری سیدفاطمی صفحه 5
  معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایت گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه بندی شش گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادی های بنیادین انسانی می پذیرند از ایده جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط های ایرادی به این گونه معاهدات دفاع شده است.
 • محسن محبی صفحه 45
  ضرورت حل و فصل اختلافات مالی به شیوه مؤثر، صرفا در این نیست که باعث افزایش سود بانکها می شود، بلکه به مراتب بیش از اینها است. هرچه قراردادهای اعطای تسهیلات و وام بیشتر قابل اعتماد باشد، نهایتا هم برای وام گیرنده مفیدتر است و هم برای وام دهنده، زیرا موجب انسجام و استحکام قرارداد می گردد.
  درست یا نادرست بانکداران، اغلب از بیم تصمیمات و احکام غیرعادی یا تفکیک اختلافات تحت رسیدگی در داوری ها، بطور سنتی در مقابل داوری مقاومت کرده اند. ذهنیت ساده گرای بانکداران و احترام و اعتنایی که نسبت به عرف دارند، عموما باعث شده دادگاه ها را به داوری ترجیح دهند، که اغلب دلایل خوبی هم برای توجیه این ترجیح دارند.
 • محمد جواد شریعت باقری ترجمه: دکتر محمد جواد شریعت باقری صفحه 61
 • محمدجعفر قنبری جهرمی ترجمه: دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی صفحه 149
 • سید فضل الله موسوی صفحه 243
  چندی پیش مقاله ای به عنوان «بررسی تحلیلی انواع روش های تعیین حدود در رودخانه های مرزی» به قلم نگارنده به چاپ رسید. در آن مقاله شش روش تعیین حدود مرزی تعریف گردید و ویژگی های هریک با انگیزه های ایجاد آنها، مضار و منافع هریک به تفصیل، به جز نوع ششم، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع این روش ها به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول آنهایی هستند که به دلیل ماهیت غیرعادلانه شان قابل قبول نیستند. در واقع انگیزه ای که در پس پیدایش چنین روش هایی وجود دارد برمبنای عدالت و تامین منافع طرفین به طور مساوی نیست. طبعا به غیر از وجود مسائل و مشکلات فنی و عملی، بر اثر تضییع حقوق یک طرف، همیشه زمینه ایجاد منازعات و تنش های ممتد بین طرفین فراهم است. نظیر روش «یکی از سواحل رودخانه به عنوان مرز» و نیز روش «به کارگیری معیارهای مختلف برای قسمتهای مختلف رودخانه». دسته دوم آنهایی هستند که در عمل به کار برده می شوند و انگیزه ایجاد آن ها عدالت و تامین منافع طرفین است، اما وجود مشکلات فنی و عملی که ناشی از اصرار بر ترسیم یک خط به عنوان مرز در رودخانه است، خود مشکلات و احیانا اختلافاتی را بوجود می آورد. نمونه بارز این روش ها، شیوه «خط منصف» برای رودخانه های غیرقابل کشتیرانی و «تالوگ» برای رودخانه های قابل کشتیرانی است. به هر حال هم در دسته اول و هم در دسته دوم آنچه بیشتر ملاک قرار گرفته تکیه بر رسم یک خط دقیق در آب است، که به نظر می رسد برای مرزهای رودخانه ای به لحاظ این که معمولا مسیر آن در حال تغییر است، مناسب نباشد. دسته سوم که در مقاله مذکور مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفت و به تعریف و مثالی از آن بسنده شد شیوه ای جداگانه است که بدون ترسیم یک خط دقیق در آب، کل رودخانه مرزی را تحت حاکمیت مشترک طرفین قلمداد می کند. به جهت ویژگی های این روش و متفاوت بودن آن، مصلحت دیده شد که در مقاله ای جداگانه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به عنوان روشی مطلوب و مناسب برای رودخانه های مرزی پیشنهاد شود.
 • محمدعلی برزنونی صفحه 265
  مهمترین پیامد اعلان جنگ بین کشورها ایجاد «حالت جنگ» است. کشوری که نسبت به سرزمین آن اعلان جنگ شده است یا از سوی آن کشور به کشور دیگر اعلان جنگ شده باشد، سرزمین دشمن تلقی می شود. در حقوق اسلامی آن سرزمین «دارحرب» نامیده می شود. حالت جنگ بر روابط طرفین مخاصمه حاکم می گردد و آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد. سایر کشورها نیز از تاثیر آن در امان نیستند و آثار خاصی بر کل عرصه بین المللی بر جای می گذارد.
 • صفحه 303
  به منظور بزرگداشت چهل و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنفرانس جهانی حقوق بشر از تاریخ 14 تا 25 ژوئن 1993 در شهر وین، اتریش، برگزار شد و آغاز دهه بین المللی اقوام بومی در جهان را جشن گرفت. تصویب اعلامیه وین و برنامه عملی کنفرانس جهانی حقوق بشر توسط این کنفرانس، نقطه اوج نمایش کار شبانه روزی افراد بی شماری بوده که تمام هم خود را مصروف این کرده بودند که حقوق زنان در چارچوب اسناد حقوق بشر ملل متحد گنجانده و پیش بینی شود. از آغاز سال 1991، مرکز تریبون بین المللی زنان، مرکز رهبری جهانی زنان و انجمن بین المللی نوجوانان مسیحی متجاوز از...
|
 • S.M.Ghari S. Fatemi Page 5
  Arguing that human rights treaties by their nature are different from other international agreements, this Article deals mainly with such questions as succession of states in respect of human rights treaties and reservations to such instruments. In contrast to other treaties, which are generally “inter-states exchange of interests”, human rights documents are protective instruments according to which states parties undertake to restrain their discretion as regards fundamental rights and freedoms both internally and internationally. This is why adopting different approach to offer a proper theoretical framework as to the above questions seems to be necessary. In addition to author’s classification of human rights treaties into six categories, the idea of automatic succession of states to human rights instruments and invalidity of certain reservations to these treaties are main contribution of this study
 • Seyed Fazlollah Mousavi Page 243
  Basically there are six types of river boundary delimitation. According to a kind of classification these six types can be divided into three groups:The first is those methods which are not generally based on justice and the consent of one of the parties to the treaty (like one of the banks of river as a boundary). The second group seems to be based on justice and logical reasons; because of that many countries accept them for their river boundaries. (Like the thalweg for navigable rivers and median line for non-navigable ones). But since these methods have some technical defects, the countries concerned are usually faced in practice with some problems and difficulties. The third method is completely different from the others, because the boundary is not a line, but it is an area which would be common between the countries concerned and under the “joint sovereignty” of them. Nowadays, it seems this method would be a suitable one for river boundaries. The present article proposes this method and propounds the different reasons for accepting that.
 • Mohammad Ali Barzanooni Page 265
  “State of War” is the most significant consequence of war declaration. “Dār AL- Harb” is considered as the land against which Islam has declared the state of war. Sometimes it may be as the same as “Ma’rekeh” (the theater of war). Declaration and beginning of war influences the entire world and especially puts effects on political and commercial relations which may lead to their suspension, revocation or rejection. In international law, the theater of war is different from the region of war. The theater of war is the region in which the military combat takes place. The totalitarian nature of the modern war leaves no way-out for the impartial or neutral lands. Here, the discussion is over the restriction of region or theater of war. Three issues have been proposed for such a subtle: 1) Determination of military goals 2) Establishment of non-military zones 3) Preservation of cultural relics. Through the distinguishment of Dār AL-Harb from Ma’rekeh and restriction of military regions, Islam rejects the manslaughter of civilians and “Da’vat” (invitation) is the very fundamental basis of Islamic wars. Prohibition of military tactics against women, children and civilians has been quoted in different Islamic and historically documented texts from the early days of Islam. Theater of war has its own legal status and rights in Islam: 1) Right to seize the prisoner of war 2) Right to take booty of war 3) Right to take the enemy’s soldiers’ clothes or personal effects. The second issue is equal to Fructus doctrine (right of enjoyment) in international law. In Islam, booty of war is considered as public property and it is also noted that the warrior “Mojahid” of Islam is religiously free to take possession of enemy’s clothes and private stuff under the permission of Imam, in contrast with the modern international law which is silent regarding such issues. Another difference between Islamic views and international law is the status of murdered. The murdered is called “Shahid” (martyr) in Islam. It is noteworthy to say that Islam categorizes the lands (Dārs) into Dār AL-Harb which is usually as the same as Dār AL-Kofr confronting Dār AL-Islām but the latter is not necessarily Dār AL-Harb. Dār AL- Hayād is the impartial land and has her own rights and there is no such a category in Qr’ānic verses. Another type of Dār is Dār AL-Movāda’eh «The Land of Convenient» which enters into a treaty of non-hostility with Dār AL-Islām and the Shiite confirms it. Dār AL-AHD is the land in which one of the divine religions of Christianity, Judaism or Zoroastrianism is her official religion and sometimes it is called Dār AL-Sulh. Dār AL-Hodneh has not the above- mentioned features but in case of war against her, Dār AL-Islām may loose her interests.