فهرست مطالب

بسپار - سال نهم شماره 11 (پیاپی 69، اسفند 1386)
 • سال نهم شماره 11 (پیاپی 69، اسفند 1386)
 • 90 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/01/05
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سرمقاله
  سعید رستگار صفحه 2
 • گزارش و گفت و گو
 • دومین تولید کننده بزرگ تیتان در هزاره سوم متولد می شود
  صفحه 3
 • پژوهش را باور کنیم
  صفحه 7
 • پژوهش هایی برای نام، پژوهش هایی برای کار
  صفحه 10
 • وطن پرست هستیم که وارد کارزار صادرات شده ایم
  صفحه 12
 • رنگ هایی که زیبایی می بخشند
  صفحه 14
 • پوشش های جدید در راهند
  صفحه 16
 • اخبار داخلی
  صفحه 18
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 20
 • تازه های علم و فن
  صفحه 22
 • مقالات
 • هوشی که در پس پوشش های هوشمند نهفته است
  مهندس محمدمهدی برفه ای ترجمه: مهندس محمدمهدی برفه ای صفحه 24
 • فناوری آب پایه، بزرگترین محدودیت ناشی از ذهنیت ماست
  مهندس بهنام نادری زند ترجمه: مهندس بهنام نادری زند صفحه 29
 • نورشیمی نانوذرات نیمه رسانا
  مهندس مهران رستمی ترجمه: مهندس مهران رستمی صفحه 33
 • فناوری جدید پوشرنگ برای مقابله با باکتری ها و رشد قارچ ها با نانو ذرات
  مهندس سولماز کوپاهی ترجمه: مهندس سولماز کوپاهی صفحه 35
 • خرید از عرضه گران کشورهای در حال رشد
  دکتر سعید رستگار ترجمه: دکتر سعید رستگار صفحه 37
 • ضد کف ها و افزودنی های آزادساز هوا
  مهندس امیر هلالی ترجمه: مهندس امیر هلالی صفحه 42
 • کاربرد بسپارهای امولسیونی در بهبود ویژگی های آسفالت
  مهندس سوگل برجیان، مهندس آرزو رضوی صفحه 48
 • دیدگاه
  علی اصغر علیزاده صفحه 52
 • رنگ در شعر
  کاوه قادریان صفحه 54
 • با کتاب
  صفحه 56
 • ارتباط
  صفحه 57
 • بخش انگلیسی
  صفحه 59