فهرست مطالب

تحقیق و توسعه مواد پرانرژی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1386)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1386)
 • 86 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/01/05
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مصاحبه
 • مقالات
 • علیرضا کمالی، حکمت رضوی زاده، سیدمحمدمهدی هادوی صفحه 5
  فرایند KRH یک فرایند سنتز احتراقی جدید جهت تولید ترکیب بین فلزی آلومیناید تیتانیم گاما مبتنی بر واکنش میان مواد اولیه Al،Ca،KClO4 و TiO2 می باشد. در این مقاله شرایط ترمودینامیکی و سینتیکی تشکیل محصولات در این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با اندازه گیریهای انجام شده، فرایند مزبور در دمای°C505 محترق شده و دمای نهایی سیستم به°C1950 می رسد. این در حالی است که محاسبات ترمودینامیکی گویای حصول بیشینه دمای سیستم معادل °C2050 می باشد. شرایط دمایی فوق منجر به ذوب محصولات TiAl و CaAl4O7 و تبخیر محصول KCl می گردد.
  کلیدواژگان: سنتز احتراقی، فرایند krh، دمای احتراق، دمای آدیاباتیک
 • محمدرضا حیدری، امیر نورالهی صفحه 15
  در این تحقیق سعی بر آن شده است که کنترل بردار تراست به روش پاشش مایع بررسی شود. در ابتدا تاریخچه ای از سیستمهای مختلف کنترل بردار تراست ارائه شده، سپس دیگر روش های کنترل بردار تراست به صورت اجمالی معرفی می شوند و برای تشریح بیشتر مقایسه ای از آنها با روش های تزریق گاز و مایع ارائه می شود. در بخش بعد روش عمومی کنترل بردار تراست توسط پاشش مایع و همینطور پارامترهای مختلف آن بررسی شده و اثرات این پارامترها با ارائه جداول و نمودارها تشریح می شود.
  کلیدواژگان: پاشش مایع، کنترل بردار تراست، زاویه پاشش، موقعیت پاشش
 • ناصر نورالهی بسطام، یدالله بیات، محمدعلی ذرعی، حسین دهقانی صفحه 25
  به علت وجود نیتریک اسید، مواد منفجره زنجیری خیلی حساس، بازیابی استیک اسید به روش تقطیر، کار بسیار پر مخاطره ای میباشد (احتمال انفجار حتی در دماهای پایین نیز وجود دارد). بنابراین بایستی مقدار دقیق نیتریک اسید موجود در اسید فاضل در حضور استیک اسید وسایر اجزاء معین شده و سپس با یک باز مناسب (معمولا آمونیاک) آنرا خنثی نمود تا بتوان به راحتی استیک اسید را بدون هیچ خطری بازیابی کرده و مجددا مصرف نمود. در این روش از تقطیر تحت خلاء جهت جداسازی اسید استفاده شده است. در این مقاله انواع روش های آنالیز نیتریک اسید در حضور استیک اسید معرفی و معایب هرکدام مطالعه شده است و سپس روش تیتراسیون هدایت سنجی برای اولین بار برای سنجش مخلوط این دو اسید (نیتریک اسید و استیک اسید) موجود در اسید فاضل حاصل از فرایند تولید اکتوژن استفاده شده است. در این مقاله اسید فاضل حاصل از تولید ماده منفجره اکتوژن به روش های کلاسیک و دستگاهی آنالیز گردید وترکیب درصد اجزای آن مشخص شد. جزء اصلی آن، استیک اسید و بقیه اجزاء عبارتند از: نیتریک اسید، فرمیک اسید، آمونیم نیترات، HMX، RDXو غیره، میباشند. جهت تثبیت و تایید این روش از روش افزایش استاندارد استفاده شده است.
  کلیدواژگان: اسید فاضل، بازیابی، Hmx، هدایت سنجی، استیک اسید، ph متری
 • مصطفی تقی پور، محمدجواد غلامی صفحه 33
  ترکیب D-2 که یک عامل غیر حساس کننده مواد منفجره است. ترکیب یکنواختی از سه جزء نیتروسلولز، لسیتین و واکس با خصوصیاتی معین می باشد. این ترکیب در صورت اختلاط با ماده منفجره، باعث رقیق شدن و پوشش گرانولهای ماده منفجره می شود که این منجر به کاهش حساسیت و افزایش پایداری می گردد. در این مقاله ابتدا درباره چگونگی اثر غیرحساس کننده ها بر مواد منفجره بحث می شود و سپس به خواص ترکیب D-2 اشاره می گردد. آنگاه خصوصیات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید واکس نظامی D-2 مورد مطالعه قرار گرفته و روش تولید این ترکیب شرح داده می شود. همچنین عوامل موثر در تولید محصول با کیفیت مطلوب نیز مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: واکس، ترکیب d، 2، غیر حساس کننده، سرجنگی، پرتابه
 • سلمان شکری، علی صحافیان، محمدابراهیم افشانی صفحه 41
  با اینکه پیشرانه های دوپایه پرانرژی XLDB یا NEPE حاوی ذرات جامد اکسیدکننده، انرژی و محرکه ویژه بالاتری نسبت به پیشرانه های دوپایه و مرکب دارند، خطر جدایش ذرات جامد اکسید کننده از بایندر و ضعف خواص مکانیکی همواره این نوع از پیشرانه ها را تهدید می کند. افزایش مقدار اندکی NPBA، باعث چسبندگی بیشتر ذرات جامد با بایندر و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی از طریق افزایش مدول اولیه در منحنیهای تنش-کرنش می گردد.
  در این مقاله، این عامل پیوند به طور کامل معرفی گردیده و روش سنتز و مکانیسم عملکرد آن در پیشران دوپایه پرانرژی بیان شده است و سپس نحوه بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی با بررسی منحنیهای تنش-کرنش ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: npba، nepe، xldb، بایندر، اکسید کننده
 • عبدالله جاویدان، محمدباقر یوسف زمانیان صفحه 49
  تترا نیترو کاربازول (TNC) یکی از مواد منفجره نوع دوم است که به مواد مرکب حاوی HMX و RDX افزوده می شود تا از آنها، کامپوزیتهای قابل پرس شدن از این مواد تهیه گردد. سه روش عمده برای تهیه آن، در منابع گزارش شده است. روش انجام شده برای تهیه آزمایشگاهی (TNC) در این مقاله استفاده از نیتراسیون مستقیم کاربازول توسط نیتریک اسید %98 می باشد. دراین روش، تترانیترو کاربازول ناخالص با بهره %83 بدست آمده است که پس از کریستالیزه شدن در استون، با بهره %60 و خلوص تقریبا %100 تهیه شده است.
  کلیدواژگان: مواد منفجره نوع دوم، نیتروزان، تترانیترو کاربازول، نیتراسیون
 • رضافارغی علمداری، مرتضی هراتی نگار ذکری صفحه 55
  یکی از عوامل مهم و اثرگذار در پایداری یک پیشرانه، نوع و میزان پایدارکننده موجود در آن می باشد. با توجه به اینکه علت اصلی ناپایداری شیمیایی ایجاد شده در پیشرانه های جامد دو پایه بر اساس آزاد شدن گاز NO2 حاصل از تجزیه نیترات استرها می باشد، لذا از یک پایدار کننده مناسب جهت حذف این گازها در ساختار پیشرانه استفاده می گردد استفاده از پایدارکننده باعث جلوگیری از وقوع واکنش های اکسیداسیون خودبخود پیشرانه و نتیجتا کند شدن سرعت فرایند تجزیه و تخریب پیشرانه ها می گردد. در این مقاله ضمن بررسی اثر نوع و درصد پایدارکننده ها در پایداری شیمیایی پیشرانه ها، عوامل موثر در انتخاب یک پایدارکننده شیمیایی مناسب برای یک پیشرانه جامد دو پایه بررسی شده و نیز پایدارکننده های مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. همچنین لزوم استفاده از یک پایدار کننده ثانویه در فرمولاسیون های پیشرانه و نقش آن در پایداری پیشرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: پیشرانه جامد دو پایه، پایدار کننده شیمیایی، پایدار کننده های ثانویه، گرمای احتراق، نیترات استر
 • صفحه 67
 • صفحه 69
 • صفحه 72
|
 • A. Kamali, H. Razavizadeh, S. M. M. Hadavi Page 5
  KRH is a new combustion synthesis process for production of gamma titanium aluminide. This process is on the basis of reaction between TiO2, Al, Ca and KClO4. Thermodynamic and kinetic considerations of KRH process has been investigated in this article. On the basis of measurements, this process ignites at 505°C and temperature reaches to 1950°C. On the other hand, thermodynamic calculations showed that the maximum temperature of system is 2050°C. These temperatures are high enough for melting of TiAl and CaAl4O7 and evaporation of KCl.
 • M.R. Heidari, A. Noorolahi Page 15
  The goal of this research is a brief investigation of missile thrust vector control by liquid injection (LITVC). To begin, history of different thrust vector control systems are brought and other applied systems are briefly introduced and compared with liquid and gas injection systems. After this, general system of liquid injection thrust vector control and its effective parameters are explained and the effects of these parameters are shown in different graphs and tables.
 • N. Noorolahi Bastam, Y. Bayat, M.A. Zarei, H. Dehghani Page 25
  Recovery of acetic acid from spent liquor of HMX plant, because of presence of nitric acid and other sensitive explosive material (in dissolved condition) by simple distillation is not feasible. Therefore the amount of nitric acid in the presence of acetic acid and other ingredients is measured and then with suitable media (usually NaOH or NH3) neutralized, recovery of acetic acid is feasible without an explosion hazards by distillation under reduced pressure.In this paper the methods of analyses in acid mixture (acetic and nitric acid) in the plant in spent liquor of HMX plant and the disadvantage is viewed and then from conduct meter method for first step for measuring this acid mixture is handled in these paper the spent liquor by classical and instrumental method analyzed and the compos ion is identified. The major ingredient is acetic acid and the other nitric and formic ammonium nitrate RDX, HMX.
 • M.Naghipoor, M.J. Gholami Page 33
  D-2 Composition is used as a desensitizing agent for explosive material.It is a homogenouse mixture formed of nitrocellulose, lecithin and wax, with specific characteristics. Usage of this composition in explosive mixtures will dilute and coat surface of granules of explosives which results in increasing stability and reducing sensitivity of explosives. In this paper, at the first, the desnsitizing mchanisms of explosives, has been discussed, latter the effect and properties of D-2 millitary wax has been described.Finally the properties of raw materials and the production of military wax have been studied,also the factors effecting quality of mass production have been mentioned.
 • S. Shokri, A. Sahafian, M. E. Afshani Page 41
  Crosslinked double-base (XLDB) or Nitrate ester-polyether binder (NEPE) propellants including high level of fillers are capable of producing highest specific impulse (Isp)with wide flexibility of burning rates among the solid rocket propellants and therefore are preferred over conventional double base and composite propellants in many applications. However incorporation of considerable amount of solid energetic materials, poor mechanical properties and dewetting is important problems in these propellants. These problems have been solved by addition of small amounts of neutral polymeric bonding agent (NPBA) or by coating of energetic fillers(e.g. RDX, AP,…) with suitable materials.In this paper, NPBA was introduced, its synthesize method and performance machanism in XLDB or NEPE propellants was well described. Then stress-strain curves for improved propellants containing NPBA or coated filler illustrated and discussed.
 • A. Javidan, M.B. Zamanian Page 49
  Tetranitrocarbazole (TNC) is a second kind explosive materials. The synthesis of tetranitrocarbazole (TNC) using concentrate nitric acid in good yield and high purity is described. The product was crystallized in acetone. The structure of product was assigned using 1H NMR, 13C NMR, IR spectroscopy and melting point.
 • R. Fareghi Alamdari, M. Harati, N. Zekri Page 55
  One important and effective factor in the stability of a propellant is type and content of its stabilizer. As the most important reason of chemical instability of double based propellants is based on the release of NO2 gas that results from decomposition of nitrate esters, so one suitable stabilizer is used in the propellant's composition in order to eliminate these gases and slowdown the decomposition and auto oxidation reactions of the propellant. In this paper effect of type and content of the stabilizer in chemical stability of propellants and effective factors in selection a suitable stabilizer for a double based propellant are discussed and also different stabilizers are compared to each others. In addition, the necessity of use of a secondary stabilizer and its role in the stability of a propellant explained.