فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پیاپی 19 (بهار 1385)

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیاپی 19 (بهار 1385)

 • تاریخ انتشار: 1385/01/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • شهرام حبیب زاده، افشین فتحی، همایون صادقی، فیروز امانی، مهیار قمری صفحه 7
  زمینه و هدف
  سینوزیت به التهاب حفرات دور بینی اطلاق می شود. استاندارد طلایی تشخیص سینوزیت باکتریال با تعیین دقیق اتیولوژی سینوزیت به وسیله اخذ نمونه پونکسیون در شرایط استریل از درون سینوس است که عملی تهاجمی می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموکسی سیلین با کلاریترومایسین در درمان سینوزیت حاد باکتریال کسب شده از جامعه طراحی گردیده است.
  روش کار
  مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور و با انتخاب تصادفی 30 کودک در هر یک از گروه های بیمار و شاهد انجام شد. سینوزیت حاد به سینوزیتی که کمتر از چهار هفته به طول انجامیده اطلاق گردید. معیارهای ورود به مطالعه شامل ترشحات ته حلقی چرکی یا ترشح چرکی از بینی به همراه وجود حداقل سه مورد از موارد ذیل، درد موضعی یک طرفه در صورت یا سر، بوی بد دهان، بدتر شدن علایم در طی پنج تا هفت روز قبل و درجه حرارت بیشتر یا مساوی 38 درجه سانتی گراد زیر بغل بودند. به یکی از گروه ها به صورت تصادفی (گروهA) کلاریترومایسین(KLACID) با دوز 15 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم در دو دوز منقسم و به گروه دوم به صورت تصادفی (گروهB) آموکسی سیلین با دوز 40 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم در سه دوز منقسم داده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار آماری SPSS نسخه نه و با استفاده از آزمون های مجذور کای و تی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  از نظر پاسخ به درمان نه نفر (30%) بیماران گروه B و 26 نفر (86%) بیماران گروه A در روز دهم احساس بهبودی کامل داشتند. این اختلاف با توجه به آزمون مجذور کای معنی دار بود(p=0/001). در مورد سرعت ایجاد بهبودی، احساس بهبودی در گروه B، در 0±10 روز (میانگین ± انحراف معیار) و در گروه A در 1/9±6 روز ایجاد شد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود(p=0/001).
  نتیجه گیری
  علی رغم حجم کم نمونه، تفاوت در میزان تاثیر کلاریترومایسین در مقایسه با آموکسی سیلین معنی دار بود (p=0/001)، بنابراین می توان از آن به عنوان یکی از داروهای موثر در درمان سینوزیت حاد باکتریال استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سینوزیت حاد کسب شده از جامعه، کلاریترومایسین، آموکسی سیلین
 • علی حسین خانی، مجید علی عسگری، سید یوسف حسینی، نیره امینی ثانی صفحه 14
  زمینه و هدف
  هیپرپلازی خوش خیم پروستات (Benign Prostatic Hyperplasia) از شایع ترین بیماری های مردان می باشد و TUR-P (Transurethral Resection of Prostate) روش استاندارد جراحی آن است. برای پاک کردن ناحیه عمل از خون و دبرید در حین TUR-P از محلول شستشو استفاده می شود، در صورتی که مایع شستشو زیاد جذب شود، منجر به اختلال همودینامیک و عوارض نورولوژیک می گردد که سندرم TUR-P نامیده می شود. به دلیل همولیز و ATN بعد از آن اغلب اورولوژیست ها در دنیا ترجیح می دهند از محلول های غیر همولیتیک مثل سیتول یا گلیسین 5/1% استفاده کنند. در ایران از آب استریل به طور گسترده ای استفاده می شود که جایگزینی آن با یک محلول غیر همولیتیک و هیپواسمولار و با قیمت مناسب مثل مانیتول 3% معقول به نظر می رسد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثرات آب استریل و مانیتول 3% در عمل جراحی TUR-P انجام شده است.
  روش کار
  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور 78 بیمار مبتلا به BPH که جهت عمل جراحی پروستات در سال 1378 در بیمارستان مدرس تهران بستری شده بودند، در دو گروه درمانی با آب استریل و مانیتول 3% جهت شستشوی ناحیه عمل قرار گرفتند. قبل از عمل آزمایشات سدیم، پتاسیم، اوره، کراتینین، CBC، آنالیز و کشت ادرار، کراتینین و حجم ادرار 24 ساعته جهت محاسبه GFR اندازه گیری شدند. در پایان عمل، چهار ساعت بعد از عمل و صبح روز بعد از آن، سدیم، پتاسیم، اوره وCBC بیمار کنترل شد و کراتینین بیمار صبح روز بعد از عمل اندازه گیری شد. علایم سندرم TUR-P در بیماران به شکل برادیکاردی، پرفشاری خون و علایم نورولوژیک ثبت گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی گروه آب استریل 68/6 و در گروه مانیتول 66/4 سال بود. میانگین وزن نسج برداشت شده، حجم محلول مصرفی و زمان برداشتن در گروه آب استریل به ترتیب 19/8 گرم، 19 لیتر و 50/8 دقیقه و در گروه مانیتول 20/2 گرم، 20/3 لیتر و 51 دقیقه بود و دو گروه در این زمینه اختلاف آماری معنی داری نداشتند. میزان کاهش سدیم و اسمولالیته سرم در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت ولی میزان همولیز در دو گروه اختلاف معنی دار داشت (p<0/01). میزان بروز علایم سندرم TUR-P در گروه آب استریل 34% و در گروه مانیتول 18% بود که از نظر آماری معنی دار نبود. میزان افزایش کراتینین بعد از عمل نسبت به قبل از عمل در گروه آب استریل 0/625 میلی گرم بر دسی لیتر و درگروه مانیتول 0/04 میلی گرم بر دسی لیتر بود که از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش آب استریل در ایجاد همولیز و ATN و به خاطر در دسترس نبودن محلول های غیر همولیتیک مثل سیتول و گلیسین در ایران، پیشنهاد می گردد از محلول مانیتول 3% که محلولی غیر همولیتیک، هیپواسمولار و با قیمت مناسب است در TUR-P استفاده گردد.
  کلیدواژگان: هیپر تروفی خوش خیم پروستات، TUR، P، مانیتول
 • سید هادی حکیم، جهانبخش صمدیخواه، صمد غفاری، آذین علیزاده صفحه 19
  زمینه و هدف
  ترومبوز دریچه مکانیکی به عنوان عارضه جدی و با مرگ و میر بالا بیماران را تهدید می کند و نیاز به درمان اساسی دارد. درمان شامل جراحی مجدد و یا استفاده از داروهای فیبرینولیتیک می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و مرگ و میر بالا در جراحی مجدد، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر و پیش آگهی درمان با فیبرینولیتیک انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه آینده نگر در طول یک سال (1383/6/1 تا 1384/6/1) در 17بیمار مبتلا به ترومبوز حاد دریچه مکانیکی که تحت درمان با استرپتوکیناز قرار گرفتند انجام شد. پس از تشخیص اولیه بیماری، پیگیری پاسخ دهی به درمان بیماران با معاینه بالینی، اکوکاردیوگرافی از طریق سینه، اکوکاردیوگرافی از طریق مری و فلوروسکوپی صورت گرفت. بیماران با لخته بزرگتر یا مساوی یک سانتیمتر، خانم های حامله و بیمارانی که در طی یک ماه اخیر تحت جراحی قرار گرفته بودند از مطالعه حذف شدند. اطلاعات به دست آمده به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 13 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از 17 بیمار نه بیمار (52/9%) زن و هشت بیمار (47/1%) مرد با میانگین سنی11± 43/8 سال بودند. 14 بیمار دریچه مکانیکی دو لتی (هشت دریچه در موقعیت میترال و شش دریچه در موقعیت آئورت) و سه بیمار دریچه مکانیکی تک لتی (دو دریچه در موقعیت میترال و یک دریچه در موقعیت آئورت) داشتند. 71/3% بیماران با دریچه دولتی به درمان با استرپتوکیناز پاسخ کامل دادند، ولی در بیماران با دریچه یک لتی درمان موفقیت آمیز نبود. درمان ترومبوز حاد در موقعیت آئورت (71/4%) موفق تر از میترال (50%) بود (p=0/02). در طی درمان یک مورد مرگ (8/5%) به علت خونریزی داخل مغزی و دو مورد آمبولی سیستمیک (11/8%)، شامل آمبولی مغزی و کلیوی با علایم گذرا اتفاق افتاد.
  نتیجه گیری
  بر اساس مطالعه حاضر درمان با ترومبولیتیک در ترومبوز حاد دریچه روشی ایمن، در دسترس و بسیار موثر به خصوص در بیماران با طول مدت علایم کمتر از دو هفته، لخته کوچک، کلاس I (New York Heart Association) NYHA و II و ترومبوز در موقعیت آئورت می باشد.
  کلیدواژگان: ترومبوز حاد دریچه مصنوعی، فیبرینولیز، فلوروسکوپی، اکوکاردیوگرافی از طریق سینه
 • سعید خامنه، ناهیده قندچیلر، هوشنگ نجفی، مهدی فرهودی صفحه 24
  زمینه و هدف
  پژوهش های متعددی در ارتباط با خودتنظیمی جریان خون مغز به انجام رسیده است، اما تغییرات احتمالی آن همزمان با تاکیکاردی پس از رفع تحریک واگ هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه حاضر با هدف مطالعه تاثیر تاکی کاردی پس از رفع تحریک واگ بر جریان خون مغز در افراد جوان و میانسال انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه 52 داوطلب سالم شامل 13 نفر مذکر جوان با میانگین سنی 0/8± 9/23، 13 نفر مونث جوان با میانگین سنی 0/7±24/2، 13 نفر مذکر میانسال با میانگین سنی 0/9±58 و 13 نفر مونث میانسال با میانگین سنی 0/7± 4/56 تحت این بررسی قرار گرفتند. دستگاه ترانس کرانیال داپلر برای ارزیابی سرعت جریان خون شریان مغزی میانی و دستگاه مکش گردنی اکبرگ (Eckberg) برای تحریک بارورسپتورهای کاروتیدی استفاده شد. در نهایت داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار مینی تب و SPSS نسخه 10 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  همزمان با تحریک بارورسپتورهای کاروتیدی، ضربان قلب در تمام گروه ها به طور معنی داری کاهش یافت (p<0/05)، اما سرعت متوسط جریان خون مغز هیچ گونه تغییر معنی داری پیدا نکرد. پس از قطع تحریک بارورسپتورهای کاروتیدی و همزمان با تاکیکاردی پس از رفع تحریک واگ سرعت متوسط جریان خون مغز در تمام گروه ها بجز مذکر میانسال دچار یک افزایش گردید. این افزایش در گروه مونث میانسال نیز به سطح معنی داری رسید(p<0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر دلالت بر آن دارد که خودتنظیمی جریان خون مغز همزمان با تحریک حاد بارورسپتورهای کاروتیدی به خوبی عمل می نماید و این کارایی با افزایش سن به سطح میانسالی نیز همچنان حفظ می شود، ولی در مواجهه با تاکیکاردی پس از رفع تحریک واگ خودتنظیمی جریان خون مغز فاقد کارایی کافی می باشد.
  کلیدواژگان: تاکی کاردی پس از رفع تحریک واگ، جریان خون مغز، داپلر ترانس کرانیال
 • بهروز دادخواه، محمدعلی محمدی، ناصر مظفری صفحه 31
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه دانشجویان گروه های مختلف علوم پزشکی در آینده عهده دار مدیریت سلامت جامعه خواهند بود، شناخت مسایلی که می توانند سلامت روانی دانشجویان را به مخاطره بیندازند امر بدیهی و در عین حال ضروری به نظر می رسد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است. 426 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بهار 1383 به روش نمونه گیری غیر تصادفی و از نوع در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه حاوی مشخصات فردی و نیز آزمون سلامت روان 28 سوالی GHQ (General Health Questionnaire) توسط آنها تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد که به ترتیب اولویت ترس از سخن گفتن در جمع با 31/2%، اشکال در تمرکز حواس 24/2% و فقدان اعتماد به نفس با 18/1% از عوامل اشتغال فکری دانشجویان است، همچنین بر اساس نقطه برش 23، 28/1% دانشجویان مشکوک به اختلال روانی بودند. در مطالعه حاضر از نظر اختلالات روانی بین دانشجویان دختر و پسر رابطه آماری معنی دار مشاهده نشد ولی بین وضعیت روانی با مشکل اقتصادی، محل سکونت و علاقمندی به رشته تحصیلی ارتباط آماری معنی دار به دست آمد (p<0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، انجام ارزیابی های روان شناختی دانشجویان و ارایه خدمات مشاوره در زمینه های مختلف در جهت ارتقای سطح سلامت روانی دانشجویان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، دانشجویان علوم پزشکی، سلامت جامعه
 • حسین دوستکام، عدالت حسینیان، دکترغلامحسین فاتحی صفحه 37
  زمینه و هدف
  بیماری های عروق کرونری قلب از مهم ترین علل مرگ و میر در کشورهای صنعتی و در کشور ایران است. انفارکتوس میوکارد و آنژین صدری ناپایدار جزو سندرم های بالینی درگیری عروق کرونری قلب هستند. با این تفاوت که مرگ و میر ناشی از انفارکتوس میوکارد بیشتر از آنژین صدری ناپایدار است و مراقبت دقیق تر و بیشتری نیاز دارد. افتراق سریع و تشخیص به موقع بیماران دچار انفارکتوس میوکارد از بیماران دچار آنژین صدری ناپایدار نقش بسیار مهمی در درمان موثر و بهبود پیش آگهی در این بیماران دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه ST در بیماران بستری با تشخیص اولیه آنژین صدری ناپایدار انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در بیماران بستری با تشخیص اولیه U/A (Unstable Angina) در بیمارستان بوعلی اردبیل طی سال های 1381-1380 انجام شد. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه (شامل مشخصات دموگرافیک بیماران، علایم بالینی، تغییرات ECG و آزمایشگاهی) جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد و جهت آنالیز از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 61 سال و شیوع NSTEMI (Non-ST Elevated Myocardial Infarction) در بیماران با تشخیص اولیه آنژین صدری ناپایدار 23 نفر (22/1%) بود. میانگین سنی بیماران NSTEMI، 60/5 سال و شیوع آن در مردان بیشتر از زنان بود (69/9% درمقابل 30/4%). شایع ترین تغییر ECG دربیماران NSTEMI موج T معکوس و نزول قطعه ST (78/3%) و در بیماران U/A موج T معکوس (60/5%) بود. این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود(p<0/001). 64/7% بیماران NSTEMI و 27/4 % بیماران U/A، درد سینه فوق العاده شدیدی داشتند(p<0/004).
  نتیجه گیری
  حدود یک پنجم بیمارانی که با U/A بستری می شوند NSTEMI دارند و تغییرات ECG به صورت نزول ST همراه با موج T منفی در این بیماران شایع تر از بیماران با U/A می باشد و شدت علایم بالینی وعوارض نیز شدیدتر از U/A است.
  کلیدواژگان: آنژین ناپایدار، انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه ST، تغییرات EKG
 • سیدکاظم شکوری، محمد شیمیا، وحیده توپچی زاده، حسن ارکانی صفحه 44
  زمینه و هدف
  اگر چه درگیری سیستم اعصاب محیطی در بیماران با نارسایی مزمن کلیه مشخص شده است، ولی مطالعات محدودی در خصوص درگیری سیستم اعصاب مرکزی در این بیماران صورت گرفته است. رفلکس چشمک می تواند به عنوان یک آزمون ساده و غیر تهاجمی در ارزیابی اعصاب مغزی در بیماران با نوروپاتی اورمیک کمک کننده باشد.
  روش کار
  مطالعه از نوع مورد- شاهدی است و 18 بیمار با نارسایی مزمن کلیوی با میانگین سنی 41/2 سال و 21 فرد سالم با میانگین سنی 37 سال از نظر تاخیر پاسخ های 2CR، 2 IR، 1R با استفاده از تحریک عصب سوپرا اوربیتال مورد مقایسه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 10 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میزان تاخیر امواج رفلکس چشمک برای 2 CR، 2IR و 1R به ترتیب 10/7، 31/9 و 33/1 هزارم ثانیه در افراد سالم و 11/7، 34/3 و 35/1 هزارم ثانیه برای بیماران ثبت گردید. این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0/05).
  نتیجه گیری
  سیستم اعصاب مرکزی همانند سیستم اعصاب محیطی در بیماران با نارسایی مزمن کلیوی می تواند درگیر شود بنابراین رفلکس چشمک می تواند به عنوان یک روش ساده و غیر تهاجمی در تشخیص درگیری اعصاب کرانیال مفید باشد.
  کلیدواژگان: رفلکس چشمک، همودیالیز، نوروپاتی اورمیک
 • حسن عدالتخواه، فریده گلفروشان، حمیده عظیمی، پرویز محمدی، احد رازی صفحه 47
  زمینه و هدف
  علی رغم پیشرفت های وسیع در تشخیص و درمان بیماری های پوستی، عفونت های قارچی پوست هنوز هم یکی از دلایل مهم مراجعه به مراکز پوست می باشد. شیوع گونه های درماتوفیتوزیس در مناطق مختلف متفاوت است. شناسایی این عوامل نقش مهمی در درمان و ریشه کنی آن دارد. مطالعه حاضر به منظور تعیین انواع گونه های درماتوفیتی در مراجعین به درمانگاه پوست انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 518 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان هفت تیر در طی سال های 77-1376 انجام شد. در افراد مورد مطالعه آزمایش مستقیم قارچی ضایعات پوست و ناخن مثبت بود. نمونه های حاصل از ضایعات بیماران در محیط های کشت اختصاصی شامل دکستروز آگار و سابورودکستروز آگار حاوی کلرآمفنیکل و سیکلوهگزاماید کشت داده شدند. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج کشت در 70/3% موارد مثبت بود. شایع ترین عامل عفونت در ضایعات پوستی و ناخن تریکوفیتون وروکوزوم بود. گرفتاری در گروه سنی زیر 15 سال، جنس مذکر و روستائیان شایع تر بود. کچلی تنه شایع ترین شکل بالینی بیماری بود.
  نتیجه گیری
  شیوع انواع گونه های درماتوفیتی در نواحی و کشورهای مختلف متفاوت است. علیرغم آزمایش مستقیم مثبت ممکن است کشت همان ضایعات منفی باشد، بنابراین شناسایی انواع گونه های درماتوفیتی برای اقدامات بعدی ضروری است
  کلیدواژگان: کچلی، درماتوفیت، تریکوفیتون وروکوزوم
 • شهنام عرشی، سید رضا مجدزاده، همایون صادقی، سید هاشم سزاوار، زهرا طهماسیان، لوییز امانتی، علی روحی صفحه 53
  زمینه و هدف
  با توجه به اجرای چندین ساله طرح نظام نوین آماری در دانشگاه های علوم پزشکی، ضرورت بررسی اثر بخشی و عملکرد سیستم های بهداشتی در بخش های مختلف این نظام برکسی پوشیده نیست. مطالعه حاضر به منظور بررسی مهارت کادر بهداشت خانواده مراکز و پایگاه های بهداشتی استان اردبیل در تکمیل صحیح فرم های آمار خدمات تنظیم خانواده و مراقبت از مادران به عنوان دو فرم رایج نظام نوین آماری طرح ریزی شد تا بتواند به عنوان شاخصی از وضعیت عملکرد طرح نظام نوین آمار در این حوزه مورد استفاده قرارگیرد.
  روش کار
  این بررسی توصیفی - تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی- درمانی شهری و پایگاه های بهداشتی استان اردبیل بودند. نمونه گیری به صورت سر شماری انجام شد و اطلاعات مربوط به ده مورد عملی ارایه شده به صورت Case Presentation تکمیل و پس از ارزیابی با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع اطلاعات به دست آمده از نه شهرستان 38/5 % تحصیلات غیر دانشگاهی و 52% فارغ التحصیل رشته مامایی بودند. میانگین نمره ارزشیابی مهارت پرسنل 4/38 از 10 بود و تنها 11/7% از افراد مهارت قابل قبول در تکمیل فرم های آماری داشتند. مهارت کادر دارای مدرک دانشگاهی از دارندگان مدرک غیر دانشگاهی بالا تر بود. اختلاف نظر در نحوه تکمیل فرم های مذکور حتی در سطح ستادهای شهرستان و استان نیز وجود داشت.
  نتیجه گیری
  عدم مهارت کافی پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی استان اردبیل در تکمیل فرم های آماری مربوطه و در نتیجه ضعف گزارش دهی آماری خدمات بهداشت خانواده علاوه بر اتلاف هزینه و انرژی درطرح نظام نوین آماری، صحت اطلاعات جمع آوری شده را نیز زیر سوال می برد، بنابراین فرم 108 از نظر طراحی پیچیده بوده و نیاز به بازنگری در طراحی دارد.
  کلیدواژگان: نظام نوین آمار، تنظیم خانواده، مراکز بهداشتی درمانی، مهارت پرسنل
 • زهرا فردی آذر، فرزانه ظاهری، صدیقه صادقی خامنه، سکینه محمد علیزاده، حسین کوشاور صفحه 61
  زمینه و هدف
  درد پرینه بعد از اپی زیوتومی یکی از علل شایع ناخوشی زنان در دوره نفاس می باشد و اغلب به خوبی درمان نمی شود. مطالعه حاضر جهت مقایسه اثر، عوارض جانبی و رضایت بیمار از استعمال ژل بی حسی موضعی لیدوکائین و دارونما بر روی درد و ترمیم اپی زیو تومی انجام گرفته است.
  روش کار
  این مطالعه تجربی به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور است. 124 خانم زایمان کرده با اپی زیو تومی مدیو لترال و بدون عوارض زایمانی جهت دریافت ژل لیدوکائین و پلاسبو به طور تصادفی انتخاب گردیدند. با شروع درد بعد از اپی زیوتومی و سپس در ساعات مختلف بعد از مصرف ژل، شدت درد با مقیاس عددی 10 نمره ای ارزیابی شد. میزان تسکین به وسیله نیاز به مصرف قرص های مسکن، مقدار ژل مصرفی و میزان بی دردی تعیین گردید. اثر ژل بر روی ترمیم زخم با استفاده از معاینه بالینی در روزهای اول و دهم ارزیابی و داده ها در پرسشنامه وارد شد و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه 11 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میزان مسکن خوراکی مصرف شده، مقدار ژل مورد استفاده و همچنین میزان رضایت از بی دردی بین مصرف کنندگان ژل لیدوکائین و دارونما تفاوت آماری معنی داری نداشت. از نظر ترمیم زخم در معاینه روز اول و دهم بین دو گروه تفاوت آماری معنی دار دیده نشد و تمام موارد زخم اپی زیوتومی در روز دهم، بهبودی مورد انتظار را داشتند. میزان رضایت از استعمال ژل در دو گروه یکسان بود.
  نتیجه گیری
  بر خلاف نتایج برخی از مطالعات، در مطالعه حاضر استفاده از ژل موضعی لیدوکائین 2% در کاهش درد و ترمیم زخم تفاوت معنی داری با دارونما نداشت، ولی در مجموع ترمیم محل زخم در هر دو گروه خوب بود. تائید تاثیر لیدوکائین درکاهش درد زخم با دوزهای بالاتر و همچنین تاثیر مثبت استفاده از ژل به عنوان نرم کننده در ترمیم زخم نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: درد پرینه، ترمیم، ژل لیدوکائین، ژل لوبریکانت
 • علی مجید پور، شهرام حبیب زاده، فیروز امانی، فاطمه همتی صفحه 67
  زمینه و هدف
  سندرم نقص ایمنی اکتسابی وارد دهه سوم ظهور خود شده و به یک بیماری پاندمیک و تهدید کننده تمام جمعیت دنیا مبدل گردیده است، به طوری که در سال 2005 این بیماری 1/3 میلیون نفر را به کام مرگ کشانده است. اپیدمیولوژی ایدز به دلیل عدم امکان درمان بیماران مبتلا و فقدان واکسن موثر، مشابه بیماری های غیر واگیر و رفتاری است. از آنجا که رفتار بهداشتی نتیجه نگرش درست وآگاهی عمیق است، بنابراین مطالعه مقدماتی بر روی دانش آموزان مقطع دبیرستان اردبیل برای بررسی منابع مورد استفاده آنان در کسب اطلاعات لازم از بیماری ایدز و بررسی آگاهی و نگرش نسبت به این بیماری انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی - مقطعی در800 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهرستان اردبیل در سال 1381 انجام شد. انتخاب نمونه ها تصادفی و به صورت خوشه ایدر سطح دبیرستان های شهر اردبیل صورت گرفت. پرسشنامه ای حاوی چهار گروه سوال شامل اطلاعات دموگرافیک، منابع مورد استفاده در زمینه ایدز و میزان استفاده از هر یک از منابع، آگاهی و نگرش شرکت کنندگان در مورد بیماری ایدز تنظیم و پس از ارزشیابی اعتبار، توسط پرسشگران در مدرسه توزیع شد. در نهایت اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 800 دانش آموز 378 نفر (47/2%) دختر و بقیه پسر بودند. از نظر منابع آموزشی دانش آموزان در مورد ایدز ذکر کردند که در 84/5% از تلویزیون، 51/4% از روزنامه و مجلات، 49/6% از جزوه و کتاب و 30/6% از رادیو استفاده کرده اند. 89% دختران در مقایسه با 67% پسران از تلویزیون استفاده می کردند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (p<0/001). کارکنان بهداشتی با 17/7%، معلمین با 10/2%، دوستان با 9/5%، روحانیون با 8/6%، اعضای خانواده با 8 %، بستگان 5/6% و مجموعه ای از روش های فوق توام با سایر منابع 3/41% منابع اطلاعاتی دانش آموزان در مورد ایدز را به خود اختصاص می دادند. تنها 46/3% دانش آموزان نگرش درستی در برخورد با بیماران فرضی داشتند. 352 نفر (44%) شرکت کنندگان آگاهی ضعیف و 448 نفر (56%) آگاهی متوسطی از راه های انتقال ویروس داشتند و موردی از آگاهی در سطح خوب وجود نداشت. بین جنس، سن و میزان آگاهی ارتباط آماری معنی داری دیده نشد. بیشترین میزان آگاهی متوسط در دانش آموزان رشته علوم تجربی بود. در بررسی ارتباط بین میزان آگاهی با منابع مورد استفاده، تنها تلویزیون ارتباط معنی داری با آگاهی نشان داد (p=0/001).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر بر ضرورت توجه متولیان سلامت به امر آموزش با استفاده بهینه از تلویزیون تاکید دارد. فیلم و عکس، معلمان و روحانیون، رادیو، کتاب و جزوه جایگاه موثری در ایفای نقش معرف در مورد ایدز نداشتند.
  کلیدواژگان: ایدز، آگاهی و نگرش، رسانه ها، دانش آموزان
 • مهرناز مشعوفی، خلیل رستمی، افروز مردی صفحه 73
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت رعایت اصول مستندسازی پرونده های بالینی و استفاده های آموزشی، درمانی، تحقیقاتی، قانونی وآماری از آنها، ثبت صحیح، کامل و به موقع می تواند نقش اساسی در تولید داده های مورد نیاز این گونه پژوهش ها ایفا نماید. مطالعه حاضر به منظور بررسی فرآیند مستند سازی پرونده های بالینی توسط پزشکان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شده است.
  روش کار
  در این تحقیق 370 پرونده بالینی از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شامل هشت بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. در هر بیمارستان از بین پرونده های بستری، متناسب با موارد بستری در طی یک سال نمونه هایی به طور تصادفی انتخاب گردید. سپس بر اساس برگ پذیرش و خلاصه ترخیص پرونده های انتخاب شده، چک لیست موردنظر تکمیل گردید. اطلاعات مورد بررسی شامل اطلاعات تشخیصی، درمانی، جراحی، عامل حادثه، وضعیت هنگام ترخیص، توصیه های پس از ترخیص و علل فوت بودند که به صورت ثبت شده یا نشده در چک لیست مشخص گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در 71/9% موارد تشخیص اولیه، 58/9% تشخیص حین درمان، 60/8% تشخیص نهایی و 52% اقدامات درمانی و جراحی در پرونده های مورد مطالعه ثبت شده بود. با وجود اینکه حداقل 12/7% بیماران به علت حوادث، آسیب ها و مسمومیت ها بستری شده بودند، فقط در 8/5% از پرونده ها عامل حادثه ثبت شده بود. در 68% از پرونده ها وضعیت هنگام ترخیص و در 76/3% از پرونده ها توصیه های پس از ترخیص ثبت نشده بود. با توجه به اینکه فقط 3/5% از پرونده های مورد مطالعه مربوط به بیماران فوتی بود، ولی فقط در 31% موارد علت اصلی و 8% علت زمینه ای فوت ثبت شده بود. در 52/4% پرونده ها اصول صحیح تشخیص نویسی توسط پزشکان رعایت نشده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که فرآیند مستند سازی پرونده های پزشکی توسط پزشکان، به عنوان اصلی ترین گروه های ارایه کننده مراقبت های بهداشتی درمانی، به طور ناقص انجام می شود. این امر علاوه بر از دست دادن اطلاعات بیماران بستری می تواند اثرات سوء در فرآیند درمانی بیماران داشته باشد، بنابراین توجه بیشتر مسئولین، پزشکان و کارشناسان مدارک پزشکی به این امر ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مدارک پزشکی، مستندسازی، پزشکان، بیماران بستری
 • مازیارهاشمیلر، داریوش سوادی اسکویی، مریم جعفریانی، نیره امینی ثانی صفحه 78
  زمینه و هدف
  سکته مغزی ایسکمیک عبارتست از اختلال عملکرد مغزی ناشی از بروز انفارکت در مغز که به علت انسداد عروقی پدید می آید. در مطالعات زیادی عوامل خطری نظیر پر فشاری خون، دیابت، بیماری قلبی، آمبولی با منشاء قلبی و هیپر لیپیدمی برای ابتلای به انفارکت مغزی مطرح شده اند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اتیولوژی انفارکت های مغزی در گروه سنی بالغین جوان (55-15 ساله) انجام شد.
  روش کار
  کلیه بیماران 15 تا 55 ساله که با تشخیص انفارکت مغزی در بخش نورولوژی بیمارستان علوی اردبیل از شهریور سال 1383 تا شهریور 1384 بستری شده بودند وارد مطالعه شدند. ابتدا پرسشنامه ای مشتمل بر سابقه شخصی و فامیلی سکته مغزی و قلبی، پر فشاری خون، دیابت، مصرف سیگار و هیپرلیپیدمی برای بیماران تکمیل شد. آزمایشات قند خون، سطح کلسترول، آنتی بادی های آنتی کاردیو لیپین و بتا دوگلیکو پروتئین اندازه گیری شدند. بیماران تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند. داده های به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS نسخه 12 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از میان 45 بیمار 32 نفر (71/1%) زن و 13 نفر (28/9%) مرد بودند. میانگین سنی بیماران 9/22±42/9 سال بود. علل ایجاد کننده به ترتیب شامل آمبولی قلبی(40%)، آنتی بادی آنتی فسفولیپید مثبت (35/5%)، افزایش چربی خون (22/2%)، مصرف سیگار (22/2%)، پرفشاری خون (20%)، مصرف قرص ضد بارداری (15/6%) و دیابت (13/7%) بودند.
  نتیجه گیری
  در این بررسی شایع ترین علل بروز انفارکت مغزی در گروه سنی بالغین جوان، آمبولی با منشا قلبی و آنتی بادی های آنتی فسفولیپید مثبت بودند. سایر علل زمینه ساز به ترتیب افزایش چربی خون، مصرف سیگار، پرفشاری خون، مصرف قرص ضد بارداری و دیابت می باشد. بسیاری از این علل قابل مداخله و پیشگیری است و شناخت این عوامل قبل از بروز انفارکت می تواند از بروز این عارضه معلولیت زا جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، بالغین جوان، عوامل خطر، آنتی بادی آنتی فسفولیپید
 • قدرت اخوان اکبری صفحه 84
  سوکسینیل کولین یک شل کننده عضلانی دپلاریزان می باشد که برای لوله گذاری سریع تراشه در بیهوشی عمومی به کار می رود. طول اثر این دارو به دلیل هیدرولیز توسط پسودوکولین استراز پلاسما کوتاه می باشد. برخی عوامل می توانند باعث کاهش فعالیت این آنزیم در بدن گردند. گاهی نیز بیمار فرم غیر طبیعی از آنزیم را دارد که منجر به طولانی شدن اثر سوکسینیل کولین و آپنه طولانی مدت می گردد. بیماران مورد بحث یک مرد 55 ساله و یک خانم 57 ساله بودند که پس از تزریق سوکسینیل کولین دچار آپنه طولانی مدت شدند (8-4 ساعت) و پس از ادامه تهویه مکانیکی بهبودی کامل پیدا کردند.
  کلیدواژگان: آپنه، سوکسینیل کولین، پسودوکولین استراز
|
 • Shahram Habibzadeh, Afshin Fathi, Homauoon Sadegi, Firooz Amani, Mahiar Gamari Page 7
  Background and Objectives
  Sinusitis is inflammation of perinasal sinuses. Gold standard for diagnosis and etiology of bacterial sinusitis is a positive culture of punctured samples in sterile conditions, which is invasive procedure. This study was designed to compare the effects of clarithromycin versus amoxicillin on treatment of acute community acquired bacterial sinusitis in children.
  Methods
  This study was conducted as a single-blind clinical trial, with 30 randomly selected patients in each of two groups (case and control). Acute sinusitis was defined as sinusitis not lasting more than 4 weeks. Inclusion criteria were defined as existence of post nasal septic drip or nasal prulent secretions plus at least 3 out of 4 conditions as follows: unilateral local pain on face or head, halitosis, deterioration of symptoms in recent 5 to 7 days and axillary temperature equal to or greater than 38 degrees centigrade. For one group of patients (group A) clarithromycin (KLACID) 15 mg/kg in two divided doses, and for another group (group B) amoxicillin 40 mg/kg in three divided doses, were administered. The collected data were analyzed by SPSS (rel 9) using Chi-square and t-test.
  Results
  In view of response to treatment, 9 persons in group B (30%) and 26 persons in group A (86%) felt healthy on tenth day of therapy. The difference was statistically significant (P=0.001) using Chi-square test. Mean days before patients’ improvement was calculated to be 10 ± 0 (mean ± SD) days for group B and 6±1.9 days for group A. The difference was statistically significant (P=0.001).
  Conclusion
  Despite relatively small sample size, the difference found between effectiveness of two drugs was significant (p=0.001). Thus clarithromycin can be used as one of the effective drugs in treatment of acute bacterial sinusitis.
  Keywords: ACABS, Clarithromycin, Amoxicillin
 • Ali Hosein Khani, Magid Ali Asghari, Seid Yoosof Hoseini, Naiere Amini Sani Page 14
  Background and Objectives
  Benign prostatic hyperplasia is one of the most common diseases in males and Transurethral Resection of Prostate (TUR-P) is a standard method for its surgery. Distilled water is used to clean the field of operation from blood and debris. The overabsorption of this washing fluid can lead to hemodynamic disorders and neurological complications called TUR-P syndrome. Because of hemolysis and ATN, most of the urologists, nowadays, prefer to use non-hemolytic solutions such as cytol and glycine 1.5%. Distilled water is widely used in Iran. Replacing this water with a nonhemolytic and hypoosmolar solution with reasonable price such as manitol 3% seems reasonable. This study was carried out to campare manitol 3% with distilled water during TUR-P.
  Methods
  In a double-blind randomized clinical trial, we studied 78 patients with BPH who were admitted to Shahid Moddares hospital in Tehran for TUR-P. These patients were allocated to disstiled water group and manitol 3% group. Na, K, Cr, BUN, CBC, U/A, U/C, 24 hr urine volume and creatinine were checked preoperatively to determine GFR, Na, K, BUN and CBC were checked right after, 4 hours after and on the morning after the operation. Clinical signs of TUR-P syndrome were recorded in the patients as bradycardia, hypertension and neurologic sign.
  Results
  Mean age was 68.6 in distilled water group and 66.4 in the manitol group. Mean weight of resected tissues, mean volume of the solution used and mean resection time were 19.8 gr, 19 litre, 50.8 minutes respectively in distilled water group and 20.2 gr, 20.3 litre and 51 minutes in the manitol 3% group. These differences were not statistically significant. The difference between decrease in serum Na and serum osmolality was not significant in two groups, however, hemolysis rate in two groups was statistically significant (p<0.01). The incidence rate of TUR-P syndrome was 34% in the distilled water group and 18% in manitol group. This difference was not statistically significant. Postoperative creatinine increase was 0.625 mg/dl in distilled water group and 0.04 mg/dl in manitol group. This was not statistically significant.
  Conclusion
  Regarding the role of distilled water in hemolysis and ATN and due to the unavailability of non – hemolytic solutions such as glycine and cytol in Iran, the use of manitol 3% soluion which is a cost-effective, non hemolytic and hypoosmolar solution is recommended.
  Keywords: BPH, TUR-P, Manitol
 • Seid Hadi Hakim, Gahanbachsh Samadikhah, Samad Gafari, Azin Alizadeh Page 19
  Background and Objectives
  Thrombosis with high mortality is a serious complication of prosthetic heart valves and requires treatment, which includes reoperation or using filbrinolytic medications. Regarding the importance of the issue and high mortality rate in reoparation, the present study was performed to determine the efficacy and pragnosis of fibrinolytic therapy on mechanical prosthetic valve.
  Methods
  This prospective study was preformed on seventeen patients with PVT who had undergone treatment with streptokinase (SK). After the primary diagnosis, the response to treatment was echocardiography and TEE. Patients with large clots or equal to 1cm clots, pregnant women and patients who had been operated in a month prior to the study were excluded.
  Results
  Of the 17 patients (9 female and 8 male, mean age= 43.8 ± 11) 14 had mechanical double-let prostheses (8 mitral & 6 aortic) and 3 patients had single-let prostheses (1 aortic and 2 mitral). 71.3% of the patients with a double-let prosthesis responded completely to the treatment with SK. In none of the patients with a single-let prosthesis the treatment was successful. Also treatment of acute thrombosis was more effective in aortic position (71.4%) than in mitral– valve (50%) (p=0.02). Mortality rate due to cerebral bleeding was 5.8%. Two systemic embolic events (11.8%) occurred (1 cerebral and 1 renal) with transient signs.
  Conclusion
  The use of fibrinolytic agents was effective, relatively safe and available especially in patients with less than two weeks’ presentation, small clot and NYHA class I and II and in aortic-position thrombosis.
  Keywords: Prosthetic Valve Thrombosis, Fibrinolysis, Fluoroscopy, Transesotohracic Echocardiography
 • Saeid Khamnei, Nahid Ghandchilar, Hooshang Najafi, Mahdi Farhoudi Page 24
  Background and Objectives
  Many researches have been conducted on autoregulation of cerebral blood flow (CBF), but its possible variations coincidence with postvagal tachycardia have not yet been studied. The present study searched for the effect of this phenomenon on CBF in young and middle-aged persons.
  Methods
  52 healthy volunteers including 13 young males (mean age 23.9±0.8), 13 young females (mean age 24.2±0.7), 13 middle-aged males (mean age 58±0.9) and 13 middle-aged females (mean age 56.4±0.7) went under the study. Flow velocity in middle cerebral artery (MCA) was assessed using transcranial Doppler (TCD) ultrasonography apparatus. Eckberg’s neck suction device was utilized to stimulate carotid baroreceptors. The data were analyzed using Minitab and SPSS software (rel. 10).
  Results
  Concomitant to the carotid baroreceptors stimulation there was a significant reduction in heart rate in all groups (p<0.05), but mean cerebral blood flow did not change significantly. After ending the carotid baroreceptors stimulation and concomitant to PVT, mean cerebral blood flow increased in all groups except middle-aged males. This increase in CBF became significant in middle-aged females (p<0.05).
  Conclusion
  The results of the present study indicate that cerebral blood flow autoregulation act effectively concomitant to acute stimulation of carotid baroreceptors and this efficacy is maintained until the middle-age, but when faced with PVT, cerebral blood flow autoregulation dose not act effectively.
  Keywords: Postvagal Tachycardia, Cerebral Blood Flow, Transcranial Doppler
 • Behrooz Dadkhah, Mohammad Mohammadi, Naser Mozaffari Page 31
  Background and Objectives
  Since the students majoring in different fields of medicine are going to play key roles regarding community health in the future, it seems necessary to characterize problems threat e ning their mental health. This study was performed in order to evaluate students’ mental health status in Ardabil university of medical sciences.
  Methods
  In this descriptive and analytical study, 426 students, selected nonradomly were requested to fill out General Health Questionnaire (GHQ) with 28 questions as well as personal information questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics and Chi-squre.
  Results
  The findings indicated that fear to speak among peers (31.2%), lack of concentration (24.2%) and losing self-confidence (18.1%) were obsessing the students. According to cut point 23, 28.1% of students were assumed to have mental disorder. There was no significant difference between male and female students in terms of mental disorders but there was a meaningful relationship between their status and their economic problems, living place as well as their interest in their course (p<0.05).
  Conclusion
  This study suggests further psychological evaluation and adequate counseling service to promote students’ mental health.
  Keywords: Mental Health, Students of Medical Sciences, Community Health
 • Hosein Doostkami, Adalat Hosseinian, Gholam Hosain Fatehi Page 37
  Background and Objectives
  Coronary artery diseases are the leading causes of mortality and morbidity in industrial countries and in Iran. Myocardial infarction and unstable angina are essential clinical syndromes of coronary artery diseases, with the difference that the mortality and morbidity of NonST-elevated myocardial infractions is more than U/A and requires more intensive care. Rapid differentiation and diagnosis of NSTEMI from U/A plays a major role in effective treatment of patients and improvement of their prognosis. This study was designed to determine the incidence of nonST-elevated MI among patients hospitalized with initial diagnosis of U/A.
  Methods
  This is a descriptive and analytical study performed on patients hospitalized with U/A diagnosis between 2001 and 2002 in Ardabil Buali hospital. The data (including demographic characteristics, patients’ clinical findings, ECG changes, laboratory findings) were collected using a questionnaire and analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics.
  Results
  mean patient age was 61 and prevalence of nonST-elevated MI among patients with U/A was 23 patients (22.1%). Mean age of patients with NSTEMI was 60.5 and its prevalence was greater in male (69.9%) than in female (30.4%). The most prevalent ECG change in patients was T wave inversion and ST depression (78.3%) and in U/A patients it was T wave inversion (60.5%). The difference was statistically significant (p<0.001). 64.7% of the NSTEMI patients and 27.4% of the patients with U/A had severe chest pain (p<0.004).
  Conclusion
  Prevalence of NSTEMI was about 1/5 of patients hospitalized with diagnosis of U/A and ECG changes among these patients (as T wave inverison and ST depression along with negative T wave) is more prevalent compared to those with U/A. Clinical manifestation and complications were more severe in these patients than U/A group.
  Keywords: Unstable Angina, NonST elevated MI, ECG Changes
 • Seid Kazem Shakouri, Mohammad Shimia, Vahide Toopchizadeh, Hasan Arkani Page 44
  Background and Objectives
  Although peripheral neuropathy involvement is well recognized in chronic renal failure, there are only a few studies on the evalution of central nervous system in these patients. Blink reflex as a simple and non-invasive test for evaluation of central nervous system can be helpful in patients with uremic neuropathy.
  Methods
  This case-control and prospective study was performed on 18 patients with chronic renal failure (mean age 41.2) and 21 healthy subjects (maen age 37). Supraobital nerve stimulation was used to compare the subjects in two groups in terms of R1, IR2 and CR2 response latencies. The data were analyzed using SPSS (Ver.10).
  Results
  Healthy subjects’ mean latencies for R1, IR2 and CR2 were 10.7, 31.9 and 33.1 milliseconds respectively. In chronic renal failure group it was 11.7, 34.3 and 35.1 millisecond respectively. The difference was statistically significant (p<0.05).
  Conclusion
  In addition to peripheral neuropathy, cranial nerve involvement is seen in chronic renal failure. Therefore, blink reflex can be used as a simple and non-invasive method for evaluation of cranial nerve involvement.
  Keywords: Blink Reflex, Hemodialysis, Uremic Neuropathy
 • Hasan Edalatkhah, Faride Golforoshan, Hamide Azimi, Parviz Mohammadi, Ahad Razi Page 47
  Background and Objectives
  In spite of extensive advances in diagnosis and treatment of cutaneous diseases, cutaneous fungal infections are still one of the important reasons to refer to dermatology centers. Incidence of dermatophytosis species is different in various regions. Recognition of these agents has important role in its treatment and eradication. The aim of this study was to determine the various species of dermatophytes in patients referring to Haft-e-Tir Hospital, Tabriz.
  Methods
  This descriptive-analytical study was done on 518 patients referring to Haft-e-Tir hospital from 1997 until 1998. Direct examination in their cutaneous and nail lesions was positive for dermatophytosis. All the samples from their lesions were cultured in special culture media including dextrose agar and sabouraud's dextrose agar plus chloramphenicol and cyclohexamide. The collected data were analysed by SPSS software.
  Results
  There were positive cultures in 70.3% of the cases. Trichophyton verrucosom was the most common agent in all of cutaneous and nail infections. Involvement was more common among the subjects under 15 as well as among males and villagers. Tinea corporis was the most common clinical form of the disease.
  Conclusion
  The findings indicated that zeophilic species and anthropophilic respectively are the most common dermatophytosis species in the region under study. Culture was positive only in 3/4 of the samples.
  Keywords: Tinea, Dermatophyte, Tricophyton Verocosom
 • Shahnam Arshi, Seid Reza Majdzadeh, Homauoon Sadegi, Seid Hadi Sezavar, Zahra Tahmacian, Looeiz Amanati, Ali Ruhi Page 53
  Background and Objectives
  Regarding the recent implementation of new information system in medical universities, it seems quite necessary to perform an evaluation study on its effectiveness as well as on the functioning of health care systems regarding the different parts of this system. The aim of this study was to investigate skills of family health personnel in health centers of Ardabil province on correctly completing two common data forms called family planning form and maternity care data form. This can be a reasonable criterion for how well the new system is working in the field of family health.
  Methods
  This is a descriptive-analytical study. All family health care personnel from Ardabil province heal care centers were entered into the study. They were asked to enter data related to 10 case presentations into blank forms. After filling out the forms they were checked and evaluated for correctness and final scores were analyzed by SPSS.
  Results
  From all the data collected from 9 cities of the province, 38.5% lacked an academic education and 52% were graduated in midwifery. Mean personnel skill was 4.38 out of 10 and only 11.7% had acceptable skills in filling out the forms. Those with academic education outperformed the non-academic ones. Discrepancies regarding the correct ways of filling the forms, were observed among different cities’ health care centers.
  Conclusion
  The findings indicated family health personnel were not skillful enough in completing the data forms. This led to their weak and non-dependable statistic which in turn would waste budget and energy. Moreover, the validity of the collected data would be under question. So the form 108 is very complicated and needs revision.
  Keywords: New Information System, Family Planning, Ardabil, Health Centers, Personnel Skill
 • Zahra Fardiazar, Farzane Zahery, Sedige Sadegy Khamene, Sakine Mohammad Alizade, Hosein Kooshavar Page 61
  Background and Objectives
  Post-episiotomy perineal pain is one of the most common causes of maternal morbidity and is often poorly treated. This study was performed to investigate effectiveness, side effects and patient satisfaction when lidocaine gel and placebo are used.
  Methods
  In this double-blind clinical trial a total of 124 women who had normal viginal delivery with mediolateral episiotomy without other complications were randomly selected to receive lidocain gel or placebo. Pain intensity was assessed by numerical rating scale (0-10) after perineal pain in different intervals. Pain relief was assessed by number of pain pills, amount of gel used and the degree of painlessness. Repair of episiotomy was assessed by physical examination on 1 and 10 days after delivery. The data were used to fill out a questommaire. Finally, these data were analysed by SPSS ll (rel 11).
  Results
  There was no significant difference in the amount of pain pills taken, the amount of gel used and patients satisfaction between two groups. Regarding the healing of episiotomy there was no significant difference between two groups in the first and tenth day examinations and all wounds healed on 10th day. Satisfaction of the patients regarding the use of gel was the same in two groups.
  Conclusion
  Despite the findings of some similar studies, topical gel of 2% lidocaine was not significantly different from placebo for healing eposiotomy and relieving its pain. But in both groups result of healing on 10 th day postpartum was good. More studies are required to indicate the effect of high dose of lidocaine on pain relief and the positive effects of using gel on wound healing.
  Keywords: Perineal Pain, Healing, Lidocaine Gel, Lubricant Gel
 • Ali Majidpour, Shahram Habibzadeh, Firooz Amani, Fateme Hemmati Page 67
  Background and Objectives
  Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) with a history of only three decades, has turned into a threatening pandemic disease world wide giving rise to 3.1 million deaths in 2005. Since there is no distinctive treatment or effective vaccine for AIDS, its epidemiology is similar to non-communicable and behavioral diseases. Since accurate knowledge and attitude is necessary for a healthy behavior, we conducted this study on high school students of Ardabil to determine their sources of acquiring information on AIDS as well as to find out their attitude and knowledge about this disease.
  Methods
  This descriptive and cross-sectional study was conducted on 800 students in Ardabil high schools during the year 2002 using cluster random sampling method. A questionnaire with 4 groups of questions including demographic information, source of information used for AIDS and the amount each source is used as well as attitude and knowledge of the participants regarding AIDS was distributed in the school. The collected data were analyzed using SPSS.
  Results
  378 (47.2%) out of 800 students were girls and the rest of them were boys. The media used for getting informed about AIDS was determined to be: 84.5% TV, 51.4% newspapers and magazines, 49.6% papers and books and 30.6% radio. 89% of the girls and 67% of the boys used TV. The difference was statistically significant(p<0.001). Sources of information in interview form were found to be health care workers with 17.7%, teachers with 10.2%, friends with 9.5%, religious authorities with 8.6%, family members with 8% and other relatives with 5.6%. A combition of the above-mentioned methods plus other souces formed 41.3% of the information source of the students about AIDS. Only 46.3% of the students had a proper insight in their interaction with role-playing patients of AIDS. 44% of the participants had weak and 56% had moderate knowledge about transmission ways of HIV and no one had good knowledge in this regard. There was no significant difference between age, sex and knowledge. The highest percentage of moderate knowledge score was seen in student studying experimental sciences. Only TV had a significant correlation with knowledge (p=0.001).
  Conclusion
  This study entails that more attention must be paid to education through effective use of TV broadcasting. Films, pictures, teachers, clergymen, radio, books and papers had not an effective educational role among high school students regarding AIDS.
  Keywords: AIDS, Knowledge, Media, Students
 • Mahrnaz Mashoufi, Khalil Rostami, Afrooz Mardi Page 73
  Background and Objectives
  With respect to the importance of observing principles of documentation of medical records for educational, treatment, research, legal and statistical uses, the correct, complete and timely registration of this information can play a crucial role in the production of necessary data for these kinds of researches. This study was performed to investigate the process of documentation of medical records of the patients in hospitals under Ardabil university of medical sciences.
  Methods
  In this research 370 medical records from eight hospitals under Ardabil university of medical sciences were studied. In each hospital samples were selected randomly based on the number of patients hospitalized in one year. Then according to admission and discharge sheets a certain checklist was completed. The information under study included dignosis, treatment, surgery, cause of the accident, patient condition on dircharge, postdischarge advice and cause of death (whether recorded or not) which were identified in the check list. The data were analyzed by SPSS using descriptive statistics.
  Results
  The findings showed that primary, interim and final diagnosis and treatment measures were recorded 71.9%, 58.9%, 60.8% and 52% respectively in the records studied. Althougt 12.7% of these patients were hospitalized dueto accidents, damage and poisoning, only in 8.5% of them the external causes were recorded. In 68% of the records, condition on discharge and in 76.3% of them recommendation on discharge had not been recorded. 3.5% of the records were related to dead patients, but only in 31% of them the main cause and in 8% underlying cause of death was recorded. In general, in 5 2.4% of these records the correct methods of medical recording were not observed by physicians.
  Conclusion
  The results indicated that the process of documentation of medical record by physicians as the main presenters of health care services was performed incompletely. This can lead to the loss of valuable information about the hospitalized patients. It can also have negative impacts on the course of therapy. As a result, the authorities, physicans and specialists in medical recording should pay special attention to this problem.
  Keywords: Medical Records, Documentation, Physicians, Inpatients
 • Maziar Hashemilar, Daruoosh Savadi Oskoui, Mariam Jafaryani, Naiere Aminisani Page 78
  Background and Objectives
  The ischemic stroke is defined as cerebral dysfunction due to brain infarct which is induced by vascular obstruction. The related risk factors including hypertension, diabetes mellitus, cardioembolism and hyperlipidemia are investigated in several studies. The aim of this study was to determine the etiology of cerebral infarction in young adults (- year-olds).
  Methods
  All the patients in the age rang of - admitted to the neurology ward of Alavi Hospital in Ardabil between 2004 and 2005 with a diagnosis of cerebral infarction were included in this study. A questionnaire including demographic data, personal and family history of stroke and cardiac infarct, hypertension, diabetes, smoking and hyperlipidemia was filled out for all patients. Blood sugar, cholesterol, anticardiolipin antibody and beta- glycoprotein were examined. The patients underwent echocardiography. The data were analyzed using SPSS software (release).
  Results
  The total number of the patients was, including females (71.1%) and males (28.9%). The mean age was (SD=). The etiologic factors based on their frequency were: cardioembolism (40%), positive antiphospholipid antibodies (35.5%), hyperlipidemla (22/2%), smoking (22/2%), hypertension (20%), oral contraceptive use (15/6%) and diabetes mellitus (13.7%).
  Conclusion
  The most frequent etiologies of the cerebral infarcts in the young adults in this study were cardiogenic embolism and positive antiphospholipid antibodies. Other background factors were hyperlipidemia, smoking, hypertension, oral contraceptive use and diabetes mellitus respectively. Most of these etiologies can be intervened and prevented. The identification of these factors before occurrence of cerebral infarction can prevent this debilitating event.
  Keywords: Cerebral Infarction, Young Adults, Risk Factors, Antiphospholipid Antibody
 • Page 84
  Succinylcholine is a depolarising muscle relaxant that is used for rapid tracheal intubation in general anesthesia. It is a short-acting drug which is hydrolyzed by plasma cholinesterase. Some factors can decrease the activity of this enzyme in body. Some patients may have abnormal form of this enzyme that leads to prolonged duration of action and apnea. The subjects of this research were a male (55) and a female (57) who had prolonged apnea after administration of succinylcholine (4-8h), and they improved completely after mechanical ventilation.
  Keywords: Apnea, Succinylcholine, Pseudocholinesterase