فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (پاییز 1384)
 • تاریخ انتشار: 1384/04/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • معصومه آقامحمد صفحه 209
  زمینه و هدف
  تخمین زده می شود 10-4 درصد مبتلایان به دیابت دچار زخم پا شوند و از هر پنج نفر بیمار دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان، یک نفر دچار مشکل زخم پا است. با توجه به اهمیت آموزش در مراقبت بیماران دیابتی این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی بیماران دیابتی در مورد اصول مراقبت از پا انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی است. کل بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان بوعلی اردبیل 120 بیمار که برای اولین بار به این مرکز مراجعه و هیچ آموزشی درباره بیماری دیابت ندیده بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش اجرای پژوهش به این صورت بود که همزمان با تشکیل پرونده در این مرکز پرسش نامه ای با 38 سوال (هشت سوال اول مربوط به اطلاعات دموگرافیک و بیماری و 30 سوال بعدی در مورد اصول مراقبت از پا) به هر بیمار داده شد. بعد از تکمیل کردن پرسش نامه، بیمار در کلاس های دسته جمعی آموزشی معمول همان مرکز شرکت کرده و یک ماه بعد پرسش نامه مجددا توسط بیمار تکمیل شد. در نهایت آگاهی قبل و بعد از آموزش با استفاده از آزمون های آماری مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان آگاهی 73/33% از افراد مورد مطالعه قبل از آموزش در حد متوسط بود، در حالی که بعد از آموزش 86/67% بیماران از آگاهی زیاد برخوردار بودند. مقایسه میزان آگاهی بیماران قبل وبعد از آموزش با استفاده از آزمون تی بیانگر تفاوت آماری معنی دار بین میزان آگاهی قبل و بعد از آموزش بود (p<0/001).
  نتیجه گیری
  باتوجه به تفاوت معنی داری که بین میزان آگاهی قبل و بعد از آموزش بیماران دیابتی دیده شد، چنین استنباط می شود که کلاس های آموزشی تشکیل شده در مرکز دیابت توانسته است تا حدود زیادی باعث ارتقای میزان آگاهی بیماران دیابتی در امر مراقبت از پاهایشان شود و توصیه می شودکلاس های آموزشی برای تمامی مراجعه کنندگان برگزار گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، دیابت، آموزش، مراقبت از پا
 • حبیب اجاقی، رحیم معصومی، دکترنسرین مظاهری گرنگاه، محسن سقا صفحه 213
  زمینه و هدف
  با توجه به شیوع نسبتا بالای انسداد مادرزادی مجاری اشکی و اهمیت درمان به موقع بیماری و همچنین عدم سابقه چنین تحقیقی در استان اردبیل و وجود تناقض هایی در میزان موفقیت اولین میل زدن مجرای اشکی - بینی، این مطالعه در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم طرح ریزی و انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه به روش توصیفی مقطعی از آبان 79 لغایت اسفند 81 برروی کودکان مبتلا به انسداد مادرزادی مجرای اشکی که تحت عمل جراحی میل زدن در بیمارستان علوی قرار گرفته بودند انجام شد.
  یافته ها
  از 70 چشم مورد مطالعه از 50 بیمار 46% دختر و54% پسر بودند. حدود 40% موارد درگیری به صورت دوطرفه و 60% یک طرفه بود. درگیری چشم راست (60%) بیشتر از درگیری چشم چپ (40%) بود و در 56% موارد درگیری در اولین فرزند مشاهده شد. تظاهر بالینی در 44% موارد اشک ریزش، 12% موارد ترشح چرکی و 44% موارد هر دو به دست آمد. 90% بیماران یک بار و 10% آنان 3-2 بار تحت عمل میل زدن قرار گرفته بودند. 48% بهبودی کامل، 46% بهبودی نسبی و 6% عدم بهبودی به دنبال میل زدن مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر نشان داد افراد مذکر بیش از افراد مونث درگیرشده و همچنین درگیری در چشم راست و اولین فرزند بیشتر می باشد. همچنین میزان بهبودی کامل در کودکان زیر یک سال بیشتر بوده و در موارد یک طرفه بیشتر از موارد دوطرفه دیده شد. با توجه به میزان بالای بهبودی در زیر یک سال و احتمال کم بهبودی در بالای دو سال در صورت عدم پاسخ به آنتی بیوتیک های موضعی وماساژ کیسه اشکی، میل زدن در کودکان بین شش ماه تا 1/5 سالگی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: انسداد مادرزادی، مجرای اشکی، میل زدن، چشم
 • فیروز امانی، سعید صادقیه اهری، سعدالله محمدی، احد اعظمی صفحه 220
  زمینه و هدف
  اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات بهداشتی، روانی و اجتماعی جهان کنونی است. اعتیاد به داروهای مجاز و غیر مجاز در چند دهه گذشته بسیار فراگیر شده و تا کنون نزدیک به هزار ماده مخدر اعتیاد آور محرک زا و آرام بخش شناسایی شده است که با روش های مختلفی چون خوردن، تدخین(دودکردن)، تزریق و استنشاق مورد استفاده قرار می گیرد. آمارهای منتشر شده سازمان های بین المللی(UNDCP (United Nations International Drug Control Programe، سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنها است. در این مطالعه روند تغییرات الگوی مصرف مواد مخدر در استان اردبیل طی پنج سال اخیر بررسی شده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش گذشته نگر انجام شد. برای به دست آوردن روند تغییرات الگوی مصرف مواد اطلاعات پرونده کل معتادان طی سال های 1377 (684 پرونده) و سال های 82 - 1381 (341 پرونده) به طور جداگانه بررسی و روند پنج ساله الگوی مصرف مواد به دست آمد. نتایج به دست آمده به روش آمار توصیفی و از طریق نرم افزار آماری SPSS (نسخه یازده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد طی پنج سال اخیر مصرف حشیش، شیره و سایر مواد مصرفی، کاهش و مصرف هروئین و تریاک افزایش یافته است. مصرف تریاک از 48/7% در سال 1377 به 67/4% در سال های 82 -1381 و مصرف هروئین از 8/5% در سال 1377 به 27/5% در سال های 82-1381 افزایش داشت، همچنین مصرف حشیش، شیره و سایر مواد مصرفی به ترتیب با 13/5%، 23/5% و 0/7% طی سال های مورد بررسی روند نزولی داشت. بیشترین کاهش مصرف طی پنج سال اخیر با 23/5 % مربوط به شیره و بیشترین افزایش مصرف با 19% مربوط به هروئین بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که الگوی سوء مصرف مواد در استان اردبیل طی پنج سال اخیر تغییر یافته ومیزان مصرف تریاک و هروئین افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: UNDCP، سوء مصرف مواد، مراکز خود معرف ترک اعتیاد
 • اکبر پیرزاده، عبدالله مهدوی، محمد علی محمدی صفحه 225
  زمینه و هدف
  عضو شنوایی نقش ویژه ای در برقراری ارتباط میان انسان ها و آموزش آنها بر عهده دارد. افت شنوایی موجب اختلال در ارتباط انسان با محیط شده، بنابراین شخص نمی تواند به درستی ارتباط برقرار کند. در سنین رشد کاهش شنوایی ممکن است باعث افت تحصیلی فراگیر شود بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کاهش شنوایی با افت تحصیلی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مورد- شاهدی در 110 نفر از مردودین مقطع پنجم ابتدایی شهر اردبیل به عنوان گروه مورد و 110 نفر از همکلاسی های آنها به عنوان گروه شاهد به صورت تصادفی سیستماتیک انجام شد. دو گروه تحت آزمون های شنوایی سنجی قرار گرفتند و سپس اطلاعات حاصله از طریق برنامه آماری EPI مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در گروه مردودین در گوش چپ 9/1% و در گوش شاهد 0/9% به انرژی صوتی بیشتر از 30 دسی بل برای شنیدن نیاز داشتند و این تفاوت از نظر آماری نیز معنی دار بود (p<0/05). در حالی که بین کاهش شنوایی بالای 20 دسی بل در گوش راست و چپ هر دو گروه با افت تحصیلی رابطه ای وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می شود دانش آموزان مردودی سالانه برای معاینه و ارزیابی شنوایی به متخصصین ارجاع تا در صورت لزوم تحت درمان قرار گیرند.
  کلیدواژگان: کاهش شنوایی، افت تحصیلی، دانش آموز
 • احمد دریانی*، غلامحسین اتحاد صفحه 229
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت عفونت های ادراری بدون علامت در نارسایی کلیوی مزمن کودکان و اینکه شیوع این نوع عفونت در منطقه مشخص نبود این مطالعه به منظور بررسی شیوع عفونت ادراری بدون علامت در کودکان دبستانی شهرستان اردبیل انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 470 نفر از بین حدود چهل هزار دانش آموز دبستانی مناطق چهارگانه اردبیل به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسش نامه و حذف موارد عفونت ادراری علامت دار و عدم رضایت والدین بقیه نمونه ها وارد مطالعه شدند. نمونه ادرار صبحگاهی دانش آموزان به روش ادرار میانی جمع آوری،آنالیز و کشت ادرار به عمل آمد. درصورت رشد بیش از صد هزار واحد تشکیل دهنده کلونی در هر میلی لیتر، فرد به عنوان مورد مبتلا به عفونت ادراری بدون علامت تلقی شد و شیوع عارضه در نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  از میان 470 نفر 16 نفر به دلیل وجود علایم ادراری و یا عدم رضایت والدین از مطالعه حذف شدند و بررسی برروی 454 نفر که 238 دختر و 216 پسر بودند. شیوع عفونت ادراری بدون علامت دردختران 5/5% و درپسران 2/8% به دست آمد. از کل موارد مطالعه در 19 مورد (4/2%) کشت ادرار مثبت وجود داشت که از این تعداد 13 نفر دختر و شش نفر پسر بودند. فقط در هفت مورد (36/8%) در آنالیز ادراری، پیوری (WBC>5) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  شیوع عفونت ادراری بدون علامت به ویژه در دختران مساله مهمی است و با توجه به عوارض شناخته شده آن مطالعات دیگری در تعیین علل، راه های پیشگیری و درمان توصیه می شود

  کلیدواژگان: مترونیدازول، هیپرلیپیدمی، بیماری های قلبی، عروقی، آزمون های کبدی
 • محمدحسین دهقان، علی مجید پور صفحه 235
  زمینه و هدف
  با توجه به شیوع بالای هیپرلیپیدمی در جهان به ویژه ایران یافتن درمان مناسب، راهکاری منطقی به نظر می رسد. مترونیدازول دارویی است که عموما به عنوان ترکیب ضد تک یاخته ای مورد استفاده قرار می گیرد. محققان دریافته اند که این دارو با دوز خوراکی 750 میلی گرم در روز جذب مناسبی داشته، به طور وسیع در بافت ها پخش و به سطح سرمی معادل6-4 میکروگرم در میلی لیتر می رسد. علی رغم نحوه تاثیر مناسب آن، کارآزمایی های بالینی بسیار محدودی در خصوص تاثیرآن بر هیپرلیپیدمی بدون وجود بیماری های قلبی- عروقی انجام گرفته است، بنابراین مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر مترونیدازول در کاهش سطح لیپیدهای خون طراحی شده است.
  روش کار
  مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی بدون گروه کنترل روی 50 بیمار صورت گرفت. کلیه بیماران با تکمیل رضایت نامه و پرسشنامه وارد مطالعه شدند و مترونیدازول با دوز روزانه 750 میلی گرم به مدت یک هفته تجویز شد. 20 بیمار مورد مطالعه که شکایتی از مصرف دارو نداشتند هفته دوم نیز به مصرف دارو ادامه دادند. در هر دو گروه پارامترهای لیپیدی از جمله لیپید تام، کلسترول و تری گلیسرید سرمی سنجیده شد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اندازه گیری سطح پلاسمایی لیپیدها نشان داد میانگین لیپید تام سرمی و کلسترول تام کاهش معنی داری نسبت به قبل از مصرف دارو داشت (p<0/01). میانگین سطح تری گلیسرید سرم نیز کاهش معنی داری نسبت به زمان قبل از مصرف دارو داشت (p<0/001). بیمارانی که دوز دارویی خود را برای هفته دوم ادامه دادند سطح سرمی لیپیدهای مورد بررسی کاهش بیشتری را نسبت به هفته اول نشان داد که از نظر آماری معنی دار بود (p<0/01). آزمون های کبدی نشان داد که عملکرد کبد هنگام دریافت دارو تغییر نکرده است.
  نتیجه گیری
  مصرف دوز 750 میلی گرم مترونیدازول روزانه در مدت زمان کوتاهی کاهش معنی داری را در اجزای لیپید سرم داشت. درمان اغلب موارد هیپرلیپیدمی بایستی طولانی مدت باشد در نتیجه از مترونیدازول جهت درمان هیپرلیپیدمی های کوتاه مدت می توان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مترونیدازول، هیپرلیپیدمی، بیماری های قلبی، عروقی، آزمون های کبدی
 • احمد دریانی، غلامحسین اتحاد صفحه 241
  زمینه و هدف
  عفونت های انگلی روده جزو شایع ترین عفونت ها در دنیا هستند که موجب بروز ابتلا و مرگ و میر قابل ملاحظه می شوند. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع عفونت های انگلی روده و عوامل خطر ساز مربوطه در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اردبیل بود.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در 24 مدرسه ابتدایی شهر اردبیل در سال 1382 انجام شد. این مطالعه 1070 دانش آموز در سنین بین 7 تا 13 ساله شامل 527 پسر (49/3%) و 543 دختر (50/7%) انتخاب شدند. نمونه های مدفوع به صورت نمونه گیری تصادفی جمع آوری و جهت جستجوی تخم، لارو و کیست انگل ها با روش های گسترش مرطوب و فرمالین اتر آزمایش شدند.
  یافته ها
  در نمونه های به دست آمده 10 نوع انگل تشخیص داده شدند. ژیاردیالامبلیا 14/2%، بلاستوسیس تیس هومینیس 10/2% و آنتا مبا کلی 4/1% به ترتیب شایع ترین انگل ها بودند. شیوع کلی آلودگی به حداقل یک انگل 27/7% بود. بین شیوع انگل ها با سن، جنسیت و نیز مقطع تحصیلی ارتباط آماری معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که میزان شیوع عفونت های انگلی در مدارس ابتدایی بالا بوده بنابراین آموزش بهداشت در زمینه بهداشت فردی به دانش آموزان و والدین، به ویژه مادران ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: انگل های روده ای، ژیاردیا لامبلیا، بلاستوسیس تیس هومینیس، آنتامباکلی
 • محمدباقر ستوده، فیروز امانی، سحر فرهمندراد صفحه 246
  زمینه و هدف
  اختلالات ارتباطی، مسئول بیشترین انواع ناتوانی های بازدارنده از کار در آمریکا هستند و اختلالات شنوایی از شایع ترین علل مولد اختلالات ارتباطی و عملکردی کودکان بوده و منجر به اختلالات گفتاری، اختلالات یادگیری و افت تحصیلی دانش آموز شده و باعث بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی وسیع می گردند. میزان وقوع کاهش شنوایی در کودکان 42 درصد برآورد شده و التهاب گوش میانی که دومین عفونت شایع بعد از سرماخوردگی معمولی در کودکان می باشد از علل شایع مولد کاهش شنوایی در کودکان است. کاهش شنوایی به دو گروه اصلی کاهش شنوایی انتقالی و حسی عصبی تقسیم می شود، بروز کاهش شنوایی انتقالی در کودکان شایع تر از کاهش شنوایی حسی عصبی است و بسیاری از علل ایجاد کننده کاهش شنوایی انتقالی قابل شناسایی و درمان است، بنابراین لذا با بررسی های صحیح می توان از بسیاری از موارد بروز کاهش شنوایی پیشگیری نمود. این مطالعه با هدف بررسی میزان اختلالات شنوایی و علل شایع کاهش شنوایی در کودکان سنین دبستانی شهرستان اردبیل انجام شد.
  روش کار
  مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که بر روی 1999 دانش آموز مقطع ابتدایی دخترانه و پسرانه انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه و به صورت معاینه اتوسکوپی و آزمون های دیاپازون بود.در نهایت 654 نمونه جهت بررسی های تکمیلی و پر کردن پرسشنامه به مراکز ادیومتری و تمپانومتری ارجاع شده و از این میان 483 نفر جزو موارد قطعی مبتلا به اختلالات شنوایی بودند. داده ها پس از جمع آوری وارد کامپیوتر شده و به وسیله آمار توصیفی در نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه، اختلالات شنوایی در دانش آموزان پسر شایع تر از دختران بود و شایع ترین علت مولد کاهش شنوایی هدایتی در هر دو جنس و در هر پنج مقطع دبستان، جرم گوش (50/3%) بود. دومین علت شایع اوتیت میانی ترشحی (34/6%) بود. میزان کاهش شنوایی حسی عصبی 1/86% بود. اختلالات شنوایی در سطح اجتماعی اقتصادی پایین با 44/10% بیشتر از سطوح دیگر بود. بین اختلالات شنوایی با وجود سابقه فامیلی مثبت اختلالات شنوایی، افت تحصیلی، سطوح طبقات اجتماعی- اقتصادی و فصول سال ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0/001). بیشترین موارد اختلالات شنوایی با73/90% مربوط به فصول سرد سال بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای اختلالات شنوایی در بین کودکان سنین دبستانی، انجام مطالعات وسیع تر و مداخله ای و غربالگری های وسیع مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات شنوایی، کاهش شنوایی هدایتی، کاهش شنوایی حسی، عصبی، جرم گوش، اوتیت میانی
 • خاطره سیلانی، معصومه آقا محمدی، خلیل رستمی، ودود نوروزی صفحه 251
  زمینه و هدف
  تهوع و استفراغ بعد از عمل شایع ترین عارضه بیهوشی است که شیوع کلی آن حدود 30% بوده و در بیماران در معرض خطر تا70% افزایش می یابد. در سال های اخیر مطالعات متعددی به بررسی تاثیر روش های دارویی شامل داروهای ضد استفراغ و بیهوشی در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل پرداخته اند، اما سهم روش های غیر دارویی که فاقد عوارض داروهای شیمیایی بوده و از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه می باشند، در این میان ناچیز بوده است. با توجه به اینکه ناشتا نگهداشتن بیمار قبل از بیهوشی عمومی ضروری است، وقوع دهیدراتاسیون و کاهش حجم مایعات خارج سلولی و متعاقب آن بروز تهوع و استفراغ مورد انتظار و قابل پیش بینی می باشد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مایع درمانی داخل وریدی قبل از عمل بر تهوع و استفراغ بعد از عمل صورت گرفت.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی است که در دو گروه 30 نفری انجام شد. به گروه مداخله علاوه بر مایعات داخل وریدی معمول، بلافاصله قبل از جراحی یک لیتر سرم فیزیولوژیک به صورت بولوس تزریق شد. گروه مقایسه فقط مایعات داخل وریدی معمول را دریافت نمودند. در نهایت میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل در دو گروه بررسی و مقایسه گردید.
  یافته ها
  بر اساس آزمون های آماری بین سن، مدت زمان ناشتا بودن قبل و بعد از عمل، مصرف داروهای ضد استفراغ بعد از عمل و طول مدت بستری در دو گروه تفاوت معنی دار آماری وجود داشت، نتایج نشان داد که میزان بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل درگروه مداخله به ترتیب 20 و 10 درصد در مقابل 50% در گروه شاهد بود. بر اساس آزمون آماری مجذور کای، میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل در دو گروه تفاوت آماری معنی دار داشت (به ترتیب p=0/015و p=0/001)، همچنین بین طول مدت ناشتا ماندن قبل از عمل و بروز استفراغ بعد از عمل ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد(p=0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مثبت مایع درمانی داخل وریدی بر میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل، استفاده از این روش به عنوان روشی کم هزینه و بی ضرر در بیماران تحت اعمال جراحی پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: تهوع و استفراغ بعد از عمل، مایع درمانی وریدی، عوارض بیهوشی
 • علیرضا ظهیر الدین، مرتضی حیاتی، مائده جدیدی، سید مهدی صمیمی صفحه 256
  زمینه و هدف
  افسردگی شایع ترین مشکل روان شناختی در بیماران مرحله پایانی نارسایی کلیه می باشد. این مطالعه جهت تعیین میزان افسردگی در بیماران تحت همودیالیز مزمن انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 120 بیمار تحت همودیالیز مزمن که به بخش دیالیز بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه نموده بودند با نمونه برداری در دسترس (غیر تصادفی) انتخاب و پس از حذف 20 نفر به علت نداشتن شرایط تحقیق با پرسشنامه افسردگی بک (Beck) ارزیابی گردیدند. کلیه محاسبات بر اساس نرم افزار آماریSPSS نسخه 5/11 با استفاده از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس، مجذور کای و ضریب همبستگی انجام گردید.
  یافته ها
  در کل از نظر شدت افسردگی 69% این بیماران در طیف افسردگی قرار داشتند (نمره بک بیشتر از نه). از نظر میزان افسردگی 45% بیماران همودیالیز مزمن افسرده بودند (نمره بک بیشتر از 15). شدت افسردگی با هیچ متغیر مورد مطالعه رابطه ای نداشت ولی میزان افسردگی در غیر شاغلین بیشتر از گروه مقابلش بود (p=0/018).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد، غربال بیماران تحت همودیالیز مزمن با پرسشنامه افسردگی بک و سپس ارجاع به یک روانپزشک جهت ارزیابی بیشتر لازم باشد تا بخشی از رنج، ناخوشی و مرگ و میر بیماران کاسته شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، همودیالیز مزمن، پرسشنامه افسردگی بک
 • فریبا کهنمویی اقدم، فرناز اهدایی وند، فریده مصطفی زاده قدرت اخوان اکبری، محمد صادقی صفحه 260
  زمینه و هدف
  یکی از خطرات اصلی سزارین انتخابی ایجاد سندرم زجر تنفسی ایاتروژنیک است که پیامدهای آن از نظر بهداشتی و اقتصادی مشخص می باشد. تزریق پیشگیرانه کورتیکو استروئیدها (بتا متازون) به مادر تا حدودی از ایجاد عوارض مربوط به سندرم زجر تنفسی در نوزاد را می کاهد ولی استفاده از کورتیکواستروئیدها ترس از عوارض جانبی را نیز به همراه دارد و یکی از عوارض استروئیدها تاخیر در بهبود زخم می باشد لذا این مطالعه تاثیر بتامتازون بر روی زخم جراحی را مورد بررسی قرار داده است.
  روش کار
  در این پژوهش جمعیت مورد مطالعه در دو گروه مورد و شاهد (30 نفره) از زنان که سزارین انتخابی بودند. در گروه مورد 48 ساعت قبل از عمل، 12 میلی گرم بتامتازون دو بار به فاصله 24 ساعت به صورت عضلانی تزریق شد و عوارض زخم جراحی طی هفت روز بعد از عمل در هر دو گروه به صورت بالینی مورد بررسی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار آماری SPSS و به کمک آزمون های مجذور کای و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اکثر بیماران مورد مطالعه (60%) در گروه سنی 30-20 سال بوده و میانگین سنی هر دو گروه 21 سال بود. فراوانی نسبی بیماران دارای عارضه زخم جراحی در گروه مورد (دریافت کننده بتامتازون) 30% و در گروه شاهد 23/33% بود، که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. شایع ترین عارضه قرمزی و پرخونی منطقه عمل جراحی بود. در 15% بیماران سایر عوارض مشاهده شده شامل ترشح سروزی، گرمای موضعی و اندوراسیون بود که در این موارد نیز اختلاف آماری معنی داری بین گروه مورد و شاهد وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر بتامتازون موجب افزایش عوارض زودرس زخم جراحی نشد و می توان از آن بدون نگرانی از عوارض ترمیم زخم جراحی به صورت پیش گیرانه جهت رسیده شدن ریه جنین در بیماران با سزارین انتخابی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سزارین انتخابی، بتامتازون، عوارض زخم
 • علی مجید پور، یوسف حمید زاده اربابی، ناطق عباسقلیزاده، اسماعیل صالحی صفحه 266
  زمینه و هدف
  طبق عقیده صاحب نظران، تعیین وضعیت گروه های جامعه از نظر مصرف سیگار و علل گرایش به آن در مبارزه با استعمال دخانیات موثر است. این بررسی با هدف تعیین میزان شیوع و علل گرایش به سیگار در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد.
  روش کار
  این بررسی یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. از 1300 نفر دانشجو 1106 نفر داوطلبانه در این طرح شرکت کردند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده 82 نفر (7/4%) از دانشجویان در زمان پژوهش سیگاری بودند. 154 نفر(13/9%) از دانشجویان قبلا سیگار کشیدن را تجربه کرده بودند. از میان عوامل موثر در گرایش به مصرف سیگار رابطه صمیمانه با افراد سیگاری، کسب لذت، طولانی شدن مدت تحصیل، ناامیدی به آینده شغلی و استفاده از آن به عنوان سرگرمی و تفریح مهم ترین علل بودند.
  نتیجه گیری
  در مقایسه با نتایج سایر مطالعات، مصرف سیگار در دانشجویان مورد مطالعه شیوع پایینی داشت ولی با توجه به حساسیت موقعیت اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی به عنوان الگوی جامعه، حتی شیوع پایین مصرف سیگار در آنها نیز قابل قبول نمی باشد. ضروری است آموزش های لازم در مورد مضرات استعمال سیگار و فراهم کردن تسهیلات رفاهی دانشجویی داده شود تا بتوان از بروز و شیوع سیگار کشیدن در بین دانشجویان پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: سیگار، گرایش به مصرف سیگار، دانشجو
 • محمد علی محمدی، بهروز دادخواه صفحه 271
  زمینه و هدف
  با توجه به پیشرفت های روز افزون تکنولوژی و رشد بی سابقه ای که در زمینه اطلاعات علوم پزشکی صورت گرفته است، نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی پرستاری در وضعیت کنونی یک ضرورت است، هر چند اهمیت و لزوم آن مورد توجه بسیاری از محققین و صاحب نظران قرار گرفته و بر اجرای صحیح، جامع و کامل آن تاکید دارند، ولی متاسفانه آموزش و بهسازی نیروی انسانی پرستاری درگیر مسایل و مشکلاتی است که برای رفع آن، نیاز به تلاش وکوشش همه جانبه می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آموزش مداوم از دیدگاه پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه یک بررسی توصیفی است که بر روی 386 نفر پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  79% نمونه ها زن و 81/9% کارشناس پرستاری بودند. 35/6% از آنان تا به حال در بازآموزی شرکت نکرده بودند. 28/6% از قوانین آموزش مداوم پرستاری اطلاع داشتند. 25% جنبه کاربردی مطالب سخنرانی را کم و 56/5% آنان وضعیت ارایه مطالب در بازآموزی ها را متوسط ارزیابی کردند. 60% پرستاران تاثیرکنفرانس های ارایه شده در بیمارستان را بر عملکرد خویش خوب ارزیابی کردند. 59/8% پرستاران اظهار داشتند که نیاز های آموزشی آنها قبل از برگزاری کنفرانس ها ارزیابی نمی شود. 75/4% بیان کردند کتاب های جدید پرستاری در بیمارستان موجود نیست. 49/7% وضعیت برنامه های آموزشی بیمارستان ها را متوسط ارزیابی کردند. 43/8% بیان کردند که نحوه کار دستگاه های جدید به طور کامل آموزش داده نمی شود و 4/6% گفتند که پزشکان متخصص از پرستاران سوال علمی می پرسند. در مجموع 55/2% پرستاران، آموزش توسط پزشکان متخصص را متوسط ارزیابی کردند.
  نتیجه گیری
  50/8% پرستاران نحوه برگزاری برنامه های آموزش ضمن خدمت را در حد متوسط ارزیابی کردند لذا لزوم بازنگری در موضوع و شیوه اجرایی آموزش مداوم و نیاز سنجی مستمر قبل از بازآموزی احساس می شود.
  کلیدواژگان: آموزش مداوم، پرستار، فرآیند آموزش
 • سید جمال هاشمی، مهدی محبعلی، ذبیح الله زارعی صفحه 278
  زمینه و هدف
  یکی از معمول ترین عفونت های انسانی کچلی است که به وسیله درماتوفیت ها ایجاد می شود. برخی از عوامل درماتوفیتی پراکندگی جهانی دارد ولی برخی محدودیت جغرافیایی دارند، بنابراین فلور درماتوفیتی مناطق مختلف با همدیگر متفاوت است. در تعدادی از شهرهای ایران درباره کچلی سر در بچه ها مطالعاتی انجام شده ولی از آنجا که عوامل ایجاد کننده کچلی مناطق مختلف با هم متفاوت است و با توجه به عدم انجام چنین مطالعه ای در شهرستان مشکین شهر این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع کچلی سر در مدارس ابتدایی مشکین شهر انجام شد.
  روش کار
  به منظور بررسی میزان شیوع کچلی سر در دانش آموزان شهر مشکین شهر 13 مدرسه ابتدایی به تعداد 5482 دانش آموز شامل 3012 دختر و 2470 پسر مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند. پس از مراجعه به مدارس و معاینه کلینیکی سر دانش آموزان از 228 دانش آموز نمونه گیری که شامل پوسته و موی سر بود به عمل آمد، سپس نمونه ها مورد آزمایش مستقیم و کشت قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این بررسی مشخص شد که 38 مورد (0/7%) دانش آموزان دارای کچلی سر می باشند. میزان شیوع در پسرها 0/8% و در دخترها 0/6% بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0/05). بیشترین مبتلایان در سن 11 سالگی (39/5%) مشاهده شد و قارچ تریکوفیتون ویولاسئوم به عنوان عامل شایع کچلی سر در دانش آموزان این شهر بود.
  نتیجه گیری
  علی رغم کاهش کچلی سر در بچه ها و خصوصا دانش آموزان ابتدایی در بسیاری از مناطق کشور در مشکین شهر میزان شیوع 0/7% است که رقم قابل توجهی می باشد.
  کلیدواژگان: درماتوفیتوزیس، دانش آموز، تریکوفیتون ویولاسئوم
|
 • Masuome Aghamohammadi Page 209
  Background and Objectives
  It is estimated that 4-10% of diabetic patients suffer from foot ulcer. About one in five people with diabetes enters hospital for foot problems. Regarding the importance of education for these patients, the present research was conducted to evaluate the effect of education on foot care among diabetic patients referring to Ardabil Buali hospital.
  Methods
  From the diabetic patients referring to Buali hospital (diabetes center) 120 patients admitted for the first time, who had had no past training about diabetes, were selected. Each patient was asked to fill out a questionnaire on his reference to the hospital. The questionnaire had 38 questions, the first 8 of which were about the demographic status and the illness itself and the rest of them concerned priniciples of foot care. Following this, these diabetic patients participated in public classes in the center, and a month later they filled the questionnaire again. Finally their knowledge before and ofter the education period was compared using statistical analyses.
  Results
  The level of knowledge of 73.33% of the subjects before education was medium whereas following the education this rose to 86.67%. Comparing the level of knowledge of patients before and after education using t-test indicated that the level of knowledge after education is significantly higher than before (p<0.001).
  Conclusion
  with regard to the significant difference in knowledge of diabetic patients before and after education, it can be concluded that educational classes of diabetic center can improve the knowledge of patients about foot care. So they are strongly recommended to be held for all these patients.
  Keywords: Knowledge, Diabetes, Education, Foot Care
 • Habib Ojaghi, Rahim Maasoomi, Nasrin Mazaheri Garangah, Mohsen Sagha Page 213
  Background and Objectives
  Considering the high prevalance of congenital obstruction of nasolacrimal ducts in infants and the importance of timely intervention and due to the lack of previous similar researches in Ardebil province, and regarding the discrepancies in the reports about the degree of successful accomplishment of the first probing, the researchers set out to design and perform the present research among the patients referring to ophthalmology ward.
  Methods
  This descriptive and cross-sectional study was conducted on 84 children suffering from congenital nasolacrimal duct obstruction who had undergone pobing surgery in Alavi hospitaly between 2000 and 2002.
  Results
  70 eyes of 50 patients were examined. 27 (54%) were male and 23 (46%) were female. 20 of them (40%) had bilateral involvement and 30 (60%) had unilateral one. Involvement of right eye (60%) was more than left eye (40%) and was expected in first child (56%) more than subsequent offsprings. Clinical manifestation was epiphora in 44%, prulent discharge in 12% and epiphora with prulent discharge in 44%. 90% of the subjects were operated for the first time while 10% had had 2-3 operations before complete recovery was observed in 48% of the patients 46% of them had relative improvement and no recovery was witnessed in 6% of them.
  Conclusion
  This study showed that the male infants were affected more than females, and the rate of involvement in right eye as well as in first children was relarively high. Also the rate of recovery among unilateral groups and infants under 1 year of age was considerably high, so it is recommended that the patients of this age group undertake a therapy with topical antibiotic and lacrimal sac massage and because of the low success of the surgery above 2 years of age, probing is recommended from 6 month to 18 months of age if medical treatment was unsuccessful.
  Keywords: Congenital Obstruction, Nasolacrimal Duct, Probing, Eye
 • Firooz Amani, Saeid Sadegie Ahari, Saedollah Mohammadi, Ahad Azami Page 220
  Background and Objectives
  Opium addiction is a major social, psychological and health problem in the world. In past decades addiction to legal and illegal drugs has been widespread and over 1000 kinds of narcotics have been recognized, which are used in different ways including eating, smoking, injection and inhaling. Statistics published by international organizations such as UNDCP, WHO and UNSCO indicated an increasing trend in drug abuse worldwide. The countries are different only in the pattern of drug abuse. This study investigates the pattern of drug abuse in last 5 years in Ardabil.
  Methods
  This is a descriptive, analytical and prospective study. To obtain the trend of substance abuse the records of all addicts in 1998 (684 cases) and 2002-2003 (341 cases) were studied. The collected data were analyzed by SPSS software (rel.11) using descriptive statistics.
  Results
  The findings indicated that in the last five years the use of hashish, opium extract and other substances has decreased whereas the trend of heroin and opium use has increased. The use of opium has increased from 48.07% in 1998 to 67.4% in 2002-2003. Also the heroin use has increased from 8.5% in 1998 to 27.5% in 2002-2003. Moreover, the use of hashish, opium extract and other narcotics has decreased. The highest decrease (23.5%) belonged to opium extract and the highest increase (19%) to heroin.
  Conclusion
  According to the results we could say that the pattern of substance abuse in Ardabil in the last five years has changed and heroin and opium consumption has increased.
  Keywords: UNDCP, Drug Abuse, Withdrawal Centers
 • Akbar Pirzadeh, Abdollah Mahdavi, Mohammad Ali Mohammadi Page 225
  Background and Objectives
  The hearing organ has a special role in establishing communication among people and their education. Hearing loss causes disorders in communication between human and environment. In growing ages, hearing loss may lead to general educational failure. T his study was conducted in order to determine the relationship between hearing loss and educational failurs.
  Methods
  In this case control study 110 failed students in 5th grade elementary school (case) and 110 other ones (control) were selected by systematic random sampling. Both groups underwent the audiometric tests. The Data were analyzed by EPI 2000 software.
  Results
  The results of this study showed that 9.1% of cases and 0.9% of controls needed sonic energy more than 30db in left ear to hear. The difference was significant (P<0.05) whereas there was no significant relationship between hearing loss and educational failure in rigth and left ear in both groups when the sonic energy used is more than 20db.
  Conclusion
  The failed students are strongly recommended to be annually examined and evaluted by a specialist and if necessary be treated.
  Keywords: Hearing Loss, Educational Failure, Pupils
 • Ahmad Daryani, Golam Hosein Ettehad Page 229
  Background and Objectives

  Intestinal infestation is among the most common infections in the world, being responsible for considerable morbidity and mortality. The objective of this study was to determine the prevalence of intestinal infestation and related risk factors among students of primary schools in Ardabil.

  Methods

  This cross-sectional and descriptive study was conducted in 24 primary schools of Ardabil in 2003. A total of 1070 school children between 7-13 years of age (527(49.3%) boys and 543(50.7%) girls) took part in this study. Fecal specimens were collected by random sampling and were examined for ova, larva and cysts of intestinal parasites using direct wet mount and formalin-ether concentration methods.

  Results

  A total of 1 0 species were identified, Giardia lamblia (14.2%), Blastocystis hominis (10.2%) and Entamoeba coli (4.1%) were the most common parasites, respectively, the over all prevalence rate for at least one parasite was 27.7%. There was no statistically significant difference in prevalence of parasites by sex, age, class grade and rate of infection (p>0.06).

  Conclusion

  This study indicated that there is a high rate of intestinal infestation rate among primary school students. So health education about personal hygiene is necessary for the students and their parents, especially mothers.

  Keywords: Intestinal Parasites, Giardia lamblia, Blastocystis Hominis, Entamoeba Coli
 • Mohammad Hosein Dehghan, Ali Majidpour Page 235
  Background and Objectives
  Regarding the high prevalence of hyperlipidemia in the world especially in Iran, finding suitable and effective treatment seems justified. Metronidazole is the only drug that is used as an antiparasital and antiprotozoal agent. Researchers have found that oral dose of 750 mg/day has a suitable absorption, is widely distributed in the tissues and reaches to a blood level of 4-6 mg/ml. Despite its suitable efficiency, a few clinical trial have been conducted in this regard. This study was designed as such to examine the effect of metronidazole on lowering blood lipids.
  Methods
  The present research was performed as a clinical trial without control, on 50 patients. All the patients filled out a special form (to show their satisfaction) as well as a questionnaire. Metronidazole was given with a daily dose of 750 mg for a week. 20 patients with no complaint continued their drug consumption for another seven days. Lipid parameters such as plasma total lipid, total cholesterol, and triglyceride were measured in both groups. The data were collected and analyzed with SPSS software using t-test.
  Results
  Measuring the serum level of lipids indicated that the mean total plasma lipid and total cholesterol decreased significantly compared to their level before taking the drug (p<0.01). The findings also showed a similar decrease in plasma TG level (p<0.001). In the patients who continued the drug consumption in the second week, the serum level of lipids under study showed more decrease compared to their levels in the first week which was statistically significant (p<0.01). Liver tests indicated that the functioning of liver has not changed during drug consumption.
  Conclusion
  Using 750 mg of metronidazole per day exerts a significant decrease in lipids fractions in a short time. Most cases of hyperlipidemia require a long-term treatment, hence metronidazole can be effectively used in the treatment of short-term hyperlipidemia.
  Keywords: Metronidazole, Hyperlipidemia, LFTs, Liver Tests
 • Ahmad Daryani, Golam Hosein Ettehad Page 241
  Background and Objectives
  Intestinal infestation is among the most common infections in the world, being responsible for considerable morbidity and mortality. The objective of this study was to determine the prevalence of intestinal infestation and related risk factors among students of primary schools in Ardabil.
  Methods
  This cross-sectional and descriptive study was conducted in 24 primary schools of Ardabil in 2003. A total of 1070 school children between 7-13 years of age (527(49.3%) boys and 543(50.7%) girls) took part in this study. Fecal specimens were collected by random sampling and were examined for ova, larva and cysts of intestinal parasites using direct wet mount and formalin-ether concentration methods.
  Results
  A total of 1 0 species were identified, Giardia lamblia (14.2%), Blastocystis hominis (10.2%) and Entamoeba coli (4.1%) were the most common parasites, respectively, the over all prevalence rate for at least one parasite was 27.7%. There was no statistically significant difference in prevalence of parasites by sex, age, class grade and rate of infection (p>0.06).
  Conclusion
  This study indicated that there is a high rate of intestinal infestation rate among primary school students. So health education about personal hygiene is necessary for the students and their parents, especially mothers.
  Keywords: Intestinal Parasites, Giardia lamblia, Blastocystis Hominis, Entamoeba Coli
 • Mohammad Bager Setoude, Firooz Amani, Sahar Farahmand Rad Page 246
  Background and Objectives
  Hearing disorders are the most common causes of pediatric communicative and functional disorders in the united states which result in communicative and learning disorders, educational failure and vast socio-economic problems. It is estimated that the incidence of hearing loss in pediatric population is 2-4% and otitis media, which is the second infectious cause after the ordinary cold, is the most common cause of hearing loss in children. Hearing loss is categorized into two distinct groups, namely conductive and sensorineural, the former being more common among children. Most of the causes for conductive hearing loss can be diagnosed and treated. Hence, majority of hearing loss cases can be prevented by taking appropriate measures. This study was performed to examine the incidence and common causes of hearing loss among school children in Ardabil.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 1999 primary school boys and girls (grades 1-5). The data were collected through a questionnaire in the from of autoscopic examinations and Tuning Fork tests. 654 cases were referred to the audiometric and tympana metrics centers for further examinations as well as filling out the questionnaires. 483 (24.2%) students were definitely suffering from hearing loss. The data were analyzed through descriptive statistics and SPSS software.
  Results
  In this study, the hearing disorders of male students was more than female ones. The most common causes of conductive hearing loss in both sexes and all 5 grades was cerumen (50.3%) and the second cause was otitis media with effusion (34.6%). The incidence of sensorineural hearing loss was 1.86%. Hearing loss disorders in low socioeconomic households is high (44.1%). There was a meaningful relation between hearing loss disorders and positive family history, educational failure, social class and seasons (p=0.001). Hearing loss disorders are high during the cold seasons (73.90%).
  Conclusion
  Regarding the high prevalence of hearing loss among school children, more extensive and interventional studies as well as wide ranging screening are required.
  Keywords: Hearing Disorders, Conductive Hearing Loss, Sensorinereural Hearing Loss, Cerumen, Otitis Media
 • Khatere Seylani, Masoome Aghamohammadi, Khlil Rostami, Vadood Noroozi Page 251
  Background and Objective
  Postoperative nausea and vomiting is the most common complication of anesthesia with an approximate prevalence of 30% up to 70% (in high risk patients). In recent years several articles have investigated the effects of antiemetic and anesthetic drugs on postoperative nausea and vomiting, but the nonpharmacological methods, which are cost-effective and have no side effects, are rare. Since it is essential for patients to be on fast before surgeries which require general anesthesia, occurrence of dehydration and extra cellular fluid volume deficit and subsequently nausea and vomiting are expected and anticipated. Thus in this study the effect of preoperative intravenous fluid on postoperative nausea and vomiting was explored.
  Methods
  This clinical trial study was performed in two experimental and control groups, with 30 subjects in each. Experimental group were given a 1- liter bolus of intravenous normal saline preoperatively in addition to routine IV fluid. Finally the incidence of postoperative nausea and vomiting was observed and compared between two groups.
  Results
  According to statistical tests, the differences between age, preoperative and postoperative NPO duration, use of antiemetics and the duration of hospitalization in two groups were statistically significant but the differences between other demographic variables and the volume of intraoperative intravenous fluid received during the surgery were not. Results showed that experimental group had significantly lower incidence of nausea and vomiting (20% and 10% respectively) in comparison with control group (50%). According to chi-square test, the rate of postoperative nausea and vomiting was significantly different in two groups. (p=0.015 and p=0.001 respectively) Also, preoperative NPO duration had significant relationship with postoperative vomiting (p= 0.05).
  Conclusion
  Regarding the positive effect of intravenous fluid therapy on postoperative nausea and vomiting as a cost effective and harmless method in surgery, its use is recommended.
  Keywords: Postoperative Nausea, Vomiting, Intravenous Fluid Therapy, Anesthesia Complications
 • Ali Reza Zahiroddin, Mortaza Hayati, Maede Jadidi, Seied Mahdi Samimi Page 256
  Background and Objectives
  Depression is the most common psychological problem in patients with End-Stage Renal Disease (ESRD). The present study was conducted to determine the rate of depression in chronic hemodialysis (HD) patients.
  Methods
  It was a descriptive cross-sectional study. 120 chronic HD patients who referred to dialysis ward of Shahid Beheshti Medical University (SBMU) hospitals were selected through an available (non-random) sampling and after exclusion of 20 patients due to study’s exclusion criteria, all were assessed for depression, using Beck’s Depression Inventory (BDI). Statistical analyses were preformed by SPSS (rel 11.5) using analysis of variance (ANOVA), independent t-test, Chi- Square and coefficient of correlation.
  Results
  Totally, considering the intensity of depression, 69% of patients were in depression spectrum (BDI>9), but the rate of depression was 45% (BDI >15) among chornic hemodialysis patients. There was no significant difference between the intensity of depression and various parameters, but unemployment associated with higher rate of depression (p=0.018).
  Conclusion
  It seems the screening of HD Patients with BDI followed by referring the depressed patients to a psychiatrist for more evaluation is necessary so that at least some of the suffering, morbidity and mortality of the patients will be diminished.
  Keywords: Depression, Chronic Hemodialysis, BDI
 • Fariba Kahnamouei Aghdam, Farnaz Ehdayivand, Faride Mostafazadeh, Godrat Akhavan Akbary, Mohammad Sadeghi Page 260
  Background and Objectives
  Respiatory Distress Synderome (RDS) is one of the major risks of elective cesarian section whose negative health and econemical outcomes are obvious. Maternal prophylactic injection of corticosteroid drugs can reduce RDS of neonate to some extent. On the other hand corticosteroid drugs have some side effects such as delay in the healing of the incision. This study considered the effect of betamethasone on surgical incision.
  Methods
  This study was conducted on 60 primipara women divied into two equal groups that were candidate for elective cesarean. We injected betamethasone (IM) to trial group twice 48 hours poior to operation, (every 24 hours) and complication of surgical incision was clinically evaluated within 7 days after operation in both groups. The data were collected and analyzed by SPSS software chi-square and Fisher tests.
  Results
  Most patients (60%) were 20-30 years old and the average age in both groups was 21. The relative frequency of patients with complication of surgical incision in trial group (betamethasone recipients) was 30% and in control group was 23.33% (the difference between them was not statistically significant). The most common complications were erythema and hyperemia. Other complications observed in 15% of the patients included serousal discharge, local warmness and enduration. Rgarding these complications also there wasn’t a statistically significant difference between two groups.
  Conclusion
  Betamethasone does not increase early onest complications of surgical incision and we can safely use betamethasone prophylactically for fetal maturion in elective cesareans.
  Keywords: Elective Cesarean, Betamethasone, Incision Complications
 • Ali Majidpour, Yosof Hamidzadeh Arbaby, Nateg Abbasgholizadeh, Esmaeil Salehy Page 266
  Background and Objectives
  Authorities and scholars believe that determining cigarette smoking status of individuals and groups and finding reasons of smoking plays an important role in manipulating and facing with this dirty habit. The present study is an attempt to determine the rate of prevalence and the causes inducing smoking among students of Ardabil university of medical sciences.
  Methods
  This survey was a descriptive and cross-sectional study. Of 1300 medical sciences students, 1106 ones volunteered to participate in this study. The data were collected using a questionnaire and were analyzed in SPSS.
  Results
  154 students (13.9%) had experienced cigarette smoking previously and 82 students (7.2%) were already a smoker. Intimacy with smokers, self-gratification and acquiring enjoyment, educational failures, vague future career and smoking for entertainment were the most important factors inducing smoking.
  Conclusion
  Cigarette smoking prevalence rate in this study was relatively low in comparison with similar studies. However, regarding the critical social status of these students, some serious measures should be taken to inform them about the dangers of smoking and at the some time some facilities should be provided for students, which can be of great help in this regard.
  Keywords: Cigarette, Prevalence of Cigarette Smoking, Medical Sciences Students
 • Mohammad Ali Mohammadi, Behroz Dadkhah Page 271
  Background and Objectives
  With due attention to the modern technology developments in medical sciences, human resource training and optimization looks necessary. Although its importance and necessity has been regarded by many investigatores and scientists and they have emphasized its accurate and comprehensive execution, unfortunately, the training of nurses has encountered some problems, the solution of which demands great attempts. This study has been done to determine the state of Continuous medical Education (CME) from the view of the nursing personnel working in the hospitals under Ardabil university of medical sciences in 2002.
  Methods
  This descriptive study was conducted on 386 nursing personnel working in hospital under Ardabil university of medical sciences. A questionnaire was used to collect the data. The collected data were analyzed by SPSS software.
  Results
  79% of the sample was female and 81.9% were nurses. 35.6% of them had not participated in CME courses. 28.6% of them had information about CME law. 25% found the lectures less practical and 56.5% of them appraised moderate the subjects presented. 60% of them believed in the positive influence of conferences in hospitals on their better functioning. 59.8 % said that their educational needs is not evaluated before the conference is held. 75.4% stated that new books in nursing are not available in the hospitals. 49.7% have appraised educational programs in the hospitals as moderate. 43.8% stated that the operation of modern medical equipment is not trained completely and only 4.6% said that specialists have scientific discussion with nurses. Overal, 55.2% of the nurses evaluated education by specialists as moderate.
  Conclusion
  50.8% of nurses assigned a moderate value to CME. It seems necessary to reconsider the subjects and the execution procedures and perform needs analysis prior to this education.
  Keywords: Continuous Medical Education, Nurses, Education Process
 • Seiad Jamal Hashemi, Mahdi Moheb Ali, Zabihollah Zarehee Page 278
  Background and Objectives
  Tina capitis is among the most prevalent human infections induced by dermatophytes. Some dermatphytic factors are globally widespread while some others are geographically determined. A number of similar researches have been conducted in Iran however, due to the geographically diverse etiology of the disease and lack of similar research in Meshkin Shahr, the present study was conducted to determine the prevalence of tinea capitis in primary schools of this city.
  Methods
  In order to determine the frequency of the tinea capitis in the students of primary school in Meshkin Shahr, children in 13 schools including 2470 boys and 3012 girls were studied. For this purpose first of all the children’s scalps were observed clinically and the specimens such as hair and scale were taken from 228 pupils. The specimens were examined by direct and culture methods.
  Results
  Of all the subjects, 38 students (0.7%) had tinea capitis. The prevalence rate was 0.8% and 0.6% among boys and girls respectively, which was statistically significant. The high degree of disease was seen in 11 year old students (39.5%) and the main source of infection was Trichophyton violaceum.
  Conclusion
  Desptie a decrease in tinea capitis among children especially in primary school pupils nationwide, there is still a considerable (0.7%) rate of prevalence in Meshkin Shahr which demands attention.
  Keywords: Dermatophytosis, Student, Trichophyton Violaceum