فهرست مطالب

مدیریت سلامت - پیاپی 27 (بهار 1386)

نشریه مدیریت سلامت
پیاپی 27 (بهار 1386)

 • 76 صفحه، بهای روی جلد: 8,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/03/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیدجمال الدین طیبی صفحه 5
 • محمد عرب، اصغر زارعی صفحه 7
  مقدمه
  امروزه، بیماران نسبت به گذشته آگاهی بیشتری در مورد خدمات پزشکی و حقوق خود کسب کرده اند و خواسته ها و انتظارات جدیدی مطرح می کنند. با توجه به افزایش آگاهی بیماران از حقوق خود، ضرورت دارد که کلیه اعضای گروه ارائه مراقبت به بیمار و از جمله مدیران بیمارستان که در کانون شبکه تصمیم گیری قرار دارند، از ضوابط و مقررات قانونی مربوط به حقوق بیماران آگاه باشند تا در جهت ارائه خدمات با کیفیت و توام با احترام به بیماران گام بردارند. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی مدیران بیمارستان های دولتی شهر تهران از حقوق بیمار می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1383 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران بیمارستان های دولتی شهر تهران بود که 35 نفر آنها به سوالات پاسخ دادند. ابزار سنجش، پرسشنامه ای 50 سوالی است که 14 سوال آن درباره مشخصات فردی مدیران بیمارستان و 36 سوال درباره حقوق بیمار بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری و فیشر تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که 5/34 درصد مدیران بیمارستان های دولتی از سطح آگاهی خوب، 5/48 درصد از سطح آگاهی متوسط و 17 درصد از سطح آگاهی ضعیف برخوردار بوده اند. همچنین آگاهی بیماران در 5 حیطه تخصصی حقوق بیمار مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان آگاهی در حیطه «حق دسترسی بیمار به خدمات بهداشتی درمانی» و کمترین آن نیز در حیطه «آگاهی بیمار از بیماری خود» بود. مدرک تحصیلی،رشته تحصیلی و گذراندن دوره های مدیریتی سه عامل موثر بر میزان آگاهی مدیران بیمارستان های دولتی از حقوق بیمار بود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی 5/65 مدیران بیمارستان های دولتی تهران آگاهی خوبی نسبت به حقوق بیمار نداشتند و میتوان پیش بینی کرد که آگاهی ضعیف، عملکرد ضعیف را بدنبال خواهد داشت. بنابراین ارتقا آگاهی مدیران بیمارستان از حقوق بیمار با توجه به آگاهی روز افزون بیماران از حقوق خود نیازی است که ضرورت ان احساس می شود و باید تدابیر جدی در این زمینه اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، مدیریت بیمارستان، حقوق بیمار
 • مریم احمدی، معصومه خوشکام، جهان پور علی پور صفحه 13
  مقدمه
  بعلت اهمیت داده های کدگذاری شده در فعالیت های مدیریت کیفیت، برنامه ریزی، بازاریابی، فعالیت های تحقیقاتی، پرداخت به ازای خدمت، پایش امنیت بیمار و توسعه ابزارهای حمایت تصمیمات بالینی، ضرورت رعایت عناصرکیفی کدگذاری بیش از پیش احساس می گردد. داشتن دانش کاملی در زمینه عناصر کیفی کلیدی سیستم های طبقه بندی داده ها از قبیل اعتبار، کامل بودن و بهنگام بودن، برای کدگذاری داده ها در تمامی سطوح مراقبت بهداشتی ضروری است. در این پژوهش وضعیت اعتبار و کامل و بهنگام بودن اطلاعات کدگذاری شده در بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی مقایسه شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر توصیفی- مقایسه ای است که در شش ماهه اول سال 1386 انجام شد. جامعه پژوهش شامل پرونده بیماران بستری ترخیص شده از بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران(10بیمارستان)، تهران (9 بیمارستان) و شهید بهشتی(10بیمارستان) در نیمه اول سال 1385 بود. داده ها با استفاده از یک چک لیست برای تعیین میزان رعایت اعتبار، کامل بودن و بهنگام بودن گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  میزان رعایت اعتبار کدها، در دانشگاه های ایران، تهران و شهید بهشتی به ترتیب 32/83، 23/79 و 53/85 درصد برای تشخیص اصلی، 46/79، 04/75 و 87/ 88 درصد برای سایر تشخیص ها، 23/85، 62/80 و 41/85 درصد برای اقدامات اصلی، 84/80، 49/84 و 3/91 درصد برای سایر اقدامات بود. میزان رعایت کامل بودن کدها در سه دانشگاه فوق بترتیب 06/93، 91/96 و 96/97 درصد برای تشخیص های اصلی، 08/88، 76/90 و 02/95 درصد برای سایر تشخیص ها، 70/96، 94 و 93/98 درصد برای اقدامات اصلی، 85/93، 35/97 و 65/95 درصد برای سایر اقدامات است. از بین بیمارستان های سه دانشگاه فوق، فقط 20 درصد بیمارستان های شهید بهشتی از بهنگام بودن کدگذاری برخورداربودند.
  نتیجه گیری
  هر چند کامل بودن داده های کدگذاری شده تا حدودی بهبود یافته است اما میزان اعتبار کدها هنوز با مشکلاتی همراه است. همچنین اکثر بیمارستان ها اختلاف فاحشی با استاندارد سازمان بهداشت جهانی در بهنگام بودن کدگذاری داشته اند. بنابراین لازم است اقدامات اساسی جهت بهبود کیفیت کدگذاری در این حیطه ها اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: کیفیت داده، کدگذاری بیماری ها و اقدامات، بیمارستان های آموزشی
 • رضا صفدری، زهرامیدانی، اباذر حاجوی، مرجان قاضی سعیدی، رویا شریفیان صفحه 19
  مقدمه
  با توجه به نتایج بررسی های بعمل آمده مبنی بر عملکرد نامطلوب بخش های مدارک پزشکی کشور ناشی از عدم وجود استاندارد های ویژه و متناسب با نیازهای کشور و مطابق با نظرات کارشناسان امر، انجام پژوهشی در خصوص تعیین، تائید تصویب استاندارد های مدارک پزشکی و مکانیسم ارزیابی و ابزار مناسب با توافق نظر کارشناسان مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ضروری می باشد تا انجام حرکت استاندارد سازی در بخش های مدارک پزشکی کشور را تسهیل گردد.
  روش بررسی
  در طی یک مطالعه توصیفی _ تحلیلی و از طریق پرسشنامه نظرات کلیه اساتید مدارک پزشکی و کارشناسان ارزیابی معاونت درمان وابسته به 17 دانشگاه علوم پزشکی کشور در خصوص الگوی ارزیابی بخش مدارک پزشکی که از طریق اینترنت، پست الکترونیکی و فاکس بر اساس مدل کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، انگلیس، زامبیا، آفریقای جنوبی و لبنان تدوین شده بود، جمع آوری گردید. جهت آنالیز اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار فراوانی)، جداول دو بعدی و به منظور ورود و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  بطور کلی یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشترین میزان توافق نمونه های پژوهش به استانداردهای نیروی انسانی بخش مدارک پزشکی 7/98 درصد وکمترین میزان توافق به استانداردهای مدیریت و اداره بخش مدارک پزشکی 41/93 درصد اختصاص دارد. 99 درصد جامعه مورد بررسی با تشکیل کمیته های ارزیابی و 9/96 درصد ایشان با انجام خود ارزیابی قبل از ارزیابی رسمی کاملا موافق بوده اند.
  نتیجه گیری
  توافق نظر جمعی اساتید و کارشناسان این رشته را در خصوص الگوی پیشنهادی استانداردهای ارزیابی مدارک پزشکی را علیرغم وجود استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت بهداشت و درمان متبوع کشورمان را می توان به نقصان در استانداردهای لحاظ شده و وجود انحراف و تفاوت فاحش بخش های مدارک پزشکی از استانداردهای موجود منسوب دانست.
  کلیدواژگان: الگو، ارزیابی، مدارک پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی
 • صدقه خانی، محمدرضا علی بیگ، حمید حقانی صفحه 27
  مقدمه
  طبق آمار مرگ و میر سال 1382، بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، حول تولد و دستگاه تنفس بیشترین مرگ و میر را در ایران داشته اند. برای کاهش میزان مرگ و میر پزشکان ایرانی نیازمند کسب آگاهی از آخرین روش های درمانی هستند. دو مورد از مهمترین پایگاه های علوم پزشکی و پرکاربردترین آنها Pubmed و Embase می باشند. شناسایی روش های نمایه سازی و مقایسه اصطلاحنامه های دو پایگاه اطلاعاتی Pubmed و Embase، به جستجوی موفق تر اطلاعات کمک می کند و به دنبال آن می توان الگویی روزآمدتر برای شیوه های نمایه سازی و اصطلاحنامه پایگاه ملی اطلاع رسانی پزشکی بدست آورد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه شیوه های نمایهسازی Pubmed و Embase انجام گردید.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. در 3 ماهه چهارم سال 2006، برای ارزیابی اصطلاحنامه ها تمامی توصیفگرهای مربوط به 4 زمینه موضوعی از دو اصطلاحنامه استخراج گردید و برای شیوه های نمایه سازی با طراحی راهبرد جستجویی مقالات جمع آوری شد و 6381 توصیفگر و 3358 مقاله ارزیابی گردید. برای جمع آوری داده ها از لیست کنترل و پرسشنامه استفاده شد. نه فاکتور از دو اصطلاحنامه (شامل توصیفگر عبارتی در برابر توصیفگر تک کلمه، تعداد واژه ها در توصیفگر عبارتی، توصیفگر در قالب صفت و موصوف در برابر توصیفگر با ترکیب حرف اضافه و یا حرف ربط، توصیفگر غیر مقلوب در برابر توصیفگر مقلوب، استفاده از انواع علامت های نشانه گذاری در ساختار توصیفگر، استفاده از اختصار و آغازه به عنوان توصیفگر، حروف تعریف در توصیفگر، توصیفگر با توضیحگر، ارائه یاداشت دامنه) با استاندارد مقایسه گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری t و z استفاده شد.
  یافته ها
  اصطلاحنامه Emtree در 6 فاکتور و اصطلاحنامه MeSH در 4 فاکتور انطباق بیشتری با استاندارد داشته اند. بیشتر مقالات در پایگاه اطلاعاتی Pubmed با 30-21 واژه و در پایگاه اطلاعاتی Embase با 40-31 واژه نمایه سازی می شوند.
  نتیجه گیری
  ساختار Emtree برای الگوبرداری مناسب تر از MeSH است. شیوه نمایه سازی Embase تخصیصی، استخراجی، جامع و اخص نگر است. در Pubmed نمایه سازی به صورت تخصیصی و جامع صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی اصطلاحنامه ها، روش های نمایه سازی، Embase، Pubmed، Emtree، MeSH
 • حسین جباری بیرامی، سیدجمال الدین طبیبی، بهزاد دلگشایی، محمود محمودی، فریبا بخشیان صفحه 33
  مقدمه
  نظام سلامت ایران در محیط با تغییرات سریع اجتماعی اقتصادی و فنی با مشکلات و چالش های گوناگون در مقوله های مرتبط با عدالت، کیفیت، مناسبت و اثربخشی مواجه است. در این زمینه در تمرکز زدایی یکی از دلایل عمده نا کارامدی می باشد. در دهه های گذشته، به شکل گسترده ای در دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شده است. این پژوهش با مطالعه تطبیقی مکانیزم های بکار رفته در ده کشورمنتخب الگوی مناسبی را برای تمرکززدایی در کارکرد تدارک خدمات نظام سلامت ایران ارایه می نماید.
  روش بررسی
  در این پژوهش تطبیقی با بررسی مکانیزم های به کار گرفته شده در کشورهای انگلستان، تایلند، ترکیه، زامبیا، سوئد، شیلی، غنا، فرانسه، فیلیپین و مکزیک الگویی برای ایران طراحی شد که به روش دلفی در اختیار تعدادی از وزرای بهداشت، معاونین و مشاورین آن ها، روسای دانشگاه ها و معاونین با حداقل 4 سال سابقه کار و متخصصین و اعضای هیات علمی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و دیگر مطلعین و دست اندرکاران قرار داده شد.
  یافته ها
  درکشورهای مورد مطالعه تصمیم گیری ارایه خدمات سلامت تا حد زیادی به واحدهای محیطی منتقل شده است و با مکانیزم های کم و بیش مشابه نسبت به انجام تمرکز زدایی اقدام کرده اند. نتایج حاصل از نظر سنجی تخصصی الگوی پیشنهادی در برگیرنده مکانیزم های رایج به کار گرفته شده در غالب کشورها و با توجه به شرایط فعلی نظام سلامت ایران بیانگر موافقت صاحب نظران با الگو بود. آزمون آماری مقایسه یک نسبت با نسبت جامعه معیار، معنی دار بودن نتایج را در کل محرز نمود (P<0./001).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش و شرایط فعلی نظام سلامت ایران، مکانیزم های زیر برای تمرکز زدایی در کارکرد تدارک خدمات کشورمان مناسب می باشند؛ واگذاری ارائه خدمات سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی، توسعه انجمن‎های علمی و حرفه‎ای در سطح استان، واگذاری طراحی و اجرای برنامه های خاص منطقه‎ای، واگذاری توسعه (انسانی، تجهیزاتی، فضای فیزیکی) دانشگاه ها به دانشگاه های مربوطه، واگذاری خدمات رفاهی و اجتماعی گروه های خاص مثل سالمندان، معلولین، کودکان بی سرپرست و معتادین نیازمند به وزارت رفاه یا شهرداری ها، تلفیق بخش های خصوصی و دولتی در ارائه خدمات.
  کلیدواژگان: تمرکززدایی، نظام سلامت، ارائه خدمات
 • مهرداد فرزندی پور، فاطمه رنگرز جدی صفحه 41
  مقدمه
  بررسی های اپیدمیولوژی عموما با داده های مرگ و میر آغاز می شود. مدت مدیدی است که تغییراتی در علل فوت مشاهده می شود. این تغییرات به سادگی از افزایش علل فوت ناشی از بیماری های عفونی به سمت بیماری های مزمن گواهی می دهد. بنابراین شاخص های مرگ و میر ابزار مناسبی جهت تعیین سلامت و بهداشت جامعه است و با آن می توان برای کاهش موارد منجر به فوت امکان پذیر خواهد بود. این مطالعه با هدف تبیین علل فوت متوفیان در شهرستان کاشان انجام گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش به روش توصیفی بر روی داده های موجود 5837 متوفی در شهرستان کاشان طی سال های 81-77 انجام شد. ابزارگردآوری داده ها یک چک لیست بود. داده ها با استفاده از لیست شماره یک چکیده مرگ و میر عمومی دهمین ویرایش بین المللی طبقه بندی بین المللی بیماری ها، دسته بندی و فراوانی آنها در جداول گزارش گردید.
  یافته ها
  علل شایع منجر به فوت بیماری های سیستم گردش خون 44 درصد، علائم، نشانه ها و یافته های آزمایشگاهی و بالینی غیر طبیعی6/16 درصد علل خارجی مرگ و میر 38/11 درصد و نئوپلاسم ها 94/9 درصد بوده است. گروه سنی بالای 65 سال 5/54 درصد و گروه سنی زیر یکسال 12 درصد به ترتیب بیشترین متوفیان را داشته اند. 8/53 درصدمتوفیان مرد و 4/42 درصد زن بوده اند. 50 درصد علل فوت ناقص و در14 درصد موارد توالی علل فوت ثبت شده بود.
  نتیجه گیری
  علل شایع منجر به فوت سیر طبیعی خود را طی 5 سال اخیر طی کرده اند و برنامه های موجود اثر چندانی بر روی کاهش یا کنترل آنها نداشته است. در این مورد آموزش عموم مردم در خصوص عوامل مؤثر بر بروز بیماری های مزمن و کاهش عوامل خطرساز توصیه می شود. جهت کاهش نواقص اطلاعات مرگ و میر و ثبت کامل علل زنجیره ای جهت دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح و دقیق، استفاده از گواهی فوت استاندارد و آموزش پزشکان در دوره تحصیلات دانشگاهی و برگزاری کارگاه های آموزشی توصیه می شود
  کلیدواژگان: علل مرگ و میر، گواهی فوت، ثبت علل فوت، آمار مرگ و میر
 • سیدمحسن محققی کمال، حمیرا سجادی، حسین زارع، اکبر بیگلریان صفحه 49
  مقدمه
  کیفیت زندگی یکی از اجزاء ذهنی رفاه محسوب می شود. کیفیت زندگی در سالمندان به معنای تاکید بیشتر بر سیاست اجتماعی و اصلاح اهداف اجتماعی به منظور ایجاد زندگی مولد برای سالمندان است. یکی از راه های بهبود کیفیت زندگی استفاده از انواع حمایت های اجتماعی و رفاهی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی سالمندان سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری طراحی شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی مقایسه ای می باشد که در آن 150 سالمند مستمری بگیر(75 نفر در گروه تامین اجتماعی و 75 نفر در گروه بازنشستگی کشوری) از لحاظ کیفیت زندگی با هم مقایسه شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این مطالعه چک لیست اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد بود. تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار آماری SPSS و با آزمون های آماری آنالیز واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تی تست تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت بین کیفیت زندگی کل و ابعاد آن در بین دو صندوق از نظر آماری معنی دار نداشت و تنها در بعد عملکرد ذهنی روانی تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد. همچنین بین سن، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی و جنس سالمندان با کیفیت زندگی شان ارتباط آماری معنی دار مشاهده شد (05/0 P <). اما ارتباط بین وضعیت مسکن و درآمد سالمندان با کیفیت زندگی شان از نظر آماری معنی دار نبود (05/0 P >).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه به لحاظ نوع سازمان مستمری دهنده تفاوتی در کیفیت زندگی سالمندان مورد بررسی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سالمندان، سازمان تامین اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری
 • حمید مقدسی، عباس شیخ طاهری، نسیم هاشمی صفحه 57
  مقدمه
  امنیت بیمار یکی از مهمترین ابعاد مراقبت بهداشتی است اما خطاهای پزشکی و بخصوص خطاهای دارویی موجب نا امن شدن سیستم مراقبت بهداشتی شده است. تکنولوژی اطلاعات بخصوص سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی رویکردی مناسب برای کاهش خطاهای دارویی است؛ لذا هدف این مطالعه بررسی علل بروز خطاهای دارویی و تعیین قابلیت های لازم برای طراحی سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی در ایران می باشد.
  مروری بر مطالعات: علت اصلی بسیاری از خطاهای پزشکی دسترسی ناکافی به اطلاعات در زمان تصمیم گیری و ارتباطات ضعیف بین اعضاء تیم مراقبت است که در سیستم های دستی بیشتر به چشم می خورد. دلیل اصلی خطاهای دارویی فقدان اطلاعات کافی، نبود کنترل و کم توجهی به اطلاعات مربوط به بیمار یا دارو است؛ بنابراین وجود سیستم ثبت و گزارش دهی داده ها از مهمترین عوامل کاهش خطاها محسوب می گردد ولی سیستم دستی کفایت لازم برای پیشگیری از این خطاها را ندارد. از طرفی ثابت شده است که سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی امکان کاهش خطاهای دارویی، پیامدها و هزینه های آن را به میزان زیادی داراست.
  نتیجه گیری
  سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی رویکردی مناسب برای دسترسی بهنگام به اطلاعات بیمار و دارو در زمان تجویز و کاهش خطاهای دارویی است. برای طراحی این سیستم در ایران توجه به فراهم کردن قابلیت هایی چون آگاه کردن پزشکان سوابق دارویی بیمار، ثبت الزامی اطلاعات، یادآوری و هشداردهی موارد مهم و تاثیر گذار بر درمان، سیستم پشتیبان تصمیم، ارتباط با سایر سیستم های اطلاعاتی، ارایه اطلاعات آموزشی در مورد داروها، بکارگیری تکنولوژی اینترنت و طراحی پروتکل های درمانی گوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است.
  کلیدواژگان: امنیت بیمار، خطاهای دارویی، تکنولوژی اطلاعات، سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی، سیستم پشتیبان تصمیم
|
 • Page 7
  Abstract
  Introduction
  The patient who is referred to a medical center for the physical or mental injuries has legal and official rights. With due attention to the increasing knowledge of patients about their rights and also their needs and expectations from medical centers, it is necessary that all members involved in of caring of patient, including hospital managers, be aware of patient rights. This study was conducted to determine the level of knowledge of administrators in Tehran governmental hospitals about patient's rights (2004).
  Methods
  This was a descriptive analytical study using cross-sectional method. Subjects were all administrators of governmental hospitals in Tehran (n=46). Data were collected by a 36 items questionnaire and analyzed by SPSS. Fisher and? 2 testes.
  Results
  Our findings showed that 34.5% the administrators had good knowledge, 48.5% had intermediate and 17% had poor knowledge about patient's rights. Also level of knowledge of hospital's administrators was considered in 5 fields of patient rights: access to medical services, informed consent, individual freedom, awareness, and privacy. Educational degree, major of study and trained in managerial courses was three effective factors on knowledge of Tehran governmental hospital administrator about patient rights.
  Conclusion
  All in all 65.5% the administrators did not have good knowledge level about patients rights and due to knowledge is the base for functionality, therefore it could be predictable that performance of hospital administrators about patient rights rooted in confronting hospital administrators their knowledge level with the rise in the patient's awareness of their rights. This should cause major challenges there for a training courses about this subject must be held for hospitals administrators. For hospital administrators, therefore, the need to improve the administrator's knowledge concerning the issue would deem essential and the necessity of training the administrators to meet those challenges seems inevitable, therefore polices should geared towards those needs.
 • Page 13
  Abstract
  Introduction
  Because of importance of coded data in quality management activities, case-mix management, planning, marketing, research activities, fee-for-services initiatives, patient safety monitoring, the development of clinical decision support tools, and public health surveillance, observance of coding quality elements is necessary more than ever. Having thorough knowledge of the classification systems key component of data quality include validity, completeness, and timeliness are necessary. In this study, validity, completeness, and timeliness of coding were compared among medical universities located in Tehran namely Iran, Tehran, and Shaheed Beheshti.
  Methods
  This descriptive-comparative study conducted between 22Marh and 22 Oct. 2007). Research population was included medical records of discharged inpatients of all medical universities located in Tehran, namely Iran (10 hospitals), Tehran (9 hospitals) and Shaheed Beheshti (10 hospitals) respectively. Data collection was done through direct observation by using 1 checklist to determine observance rate of validity, completeness, and timeliness. Data analysis was done using descriptive statistics and SPSS software.
  Results
  Observance rate of validity of coding, in Iran, Tehran and Shaheed Beheshti Medical Sciences Universities for main diagnosis were 83.3%, 79.23%, and 85.53% respectively; and 79.46%, 75.04%, 88.87% for other diagnosis. For main procedures 85.23%, 80.62%, and 85.41%; and 80.84%, 84.49%, 91.3% for other procedure. Observance rate of coding completeness, in above Universities for main diagnosis were 93.06%, 96.91%, 97.96% respectively, and for other diagnosis 88.08%, 90.76%, 95.02%, and 96.7%, 94%, 98.93% for main procedure, and 93.85%, 97.35%, 95.65% for other procedure. Only 20 percent (2 hospitals) of 33 hospitals were observed for timeliness of coding.
  Conclusion
  Although, observance rate of completeness of coding to some extent have improved against to past, but not validity rate of coding; and still combined with some problems. Also majority of hospitals had excessive difference with World Health Organization standards for timeliness of coding. Thus, critical activities are necessary for improving coding quality in these areas.
 • Page 19
  Safdari R.1 / Meidani Z.2 / Hajavi A.3 / Ghazi Saeedi M.4 / Sharifian R.5 Abstract
  Introduction
  According the studies that revealed the absence of specific and applied appropriate standards related to medical records, incompatibility of medical record departments with standards are prevalent, and also according consensus opinions of Iranian experts -wide universities of medical sciences on medical records activities, conducting a research on determining, confirming, and approving medical records standards; and finding an evaluation mechanism and appropriate tools according to pioneer countries and through the national appears to be necessary.
  Methods
  In this descriptive-analytic study, we collected performance standards, evaluation mechanisms, and evaluation checklist for health information (medical record) of USA, Australia, Canada, New Zealand, Lebanon, Zambia, and Southern Africa through the email, literature review, Fax and Internet. Also we asked views of faculty members of medical record departments in 17 Iranian universities and Health Deputy experts about evaluation of medical record departments through a questionnaire related to proposed model (2005- 2006).
  Results
  Our findings showed that maximum agreements were focused on staffing and directing standards (66/7%). Staff development and education standards accounted for the minimum agreements (52/67%). More than 50% of experts believed that the current evaluation system is not desired and 99% were agreed on developing special sub- committees. Nearly all of experts (96/9%) agreed on adopting self-assessment process before on-site survey.
  Conclusion
  Consensus of some medical records experts and faculty members to proposed model for medical records evaluation standards -despite availability of medical record standards determined by Iran Ministry of Health- should be attributed to shortcoming in available standards, evaluation mechanisms, and evaluation checklist.
 • Page 27
  Abstract
  Introduction
  According to mortality rates in Iran, cardiovascular diseases, neoplasms, perinatal mortality, and respiratory tract diseases were top rate mortality in 2003(1382). To reduce mortality rate, Iranian medical community need to know more about recent therapeutic regimens. Two main medical databases are Pubmed and Embase. Researching Pubmed and Embase indexing methods and comparing MeSH with Emtree help users to do more successful search in these databases. Consequently, designers of national medical information database in Iran may construct a model for updating indexing methods and thesaurus. This study aimed at comparing indexing methods in Pubmed and Embase.
  Methods
  This was an applied; descriptive - analytical research. Research population was all of the descriptors in MeSH and Emtree; and indexed articles from Pubmed and Embase about four selected fields. In the last 3 months in 2006, all of the descriptors of selected fields were extracted through a structured search strategy. Then needed data was extracted from 6381 descriptors and 3358 articles. For collecting data we used a checklist and a questionnaire. Nine factors (including phrased descriptors versus single word descriptors, number of words in phrased descriptor, descriptor on adjectives and substantives format versus prepositions and conjunctives format, transforming versus non-transforming descriptors, using different quotation sign in descriptor structure, using abbreviations and commencer as descriptor, using definitions in descriptors, descriptors with explanations, and providing comments) selected from standard and analyzed in thesauri. Data were analyzed by SPSS using t-test and z test.
  Results
  Emtree in six factors, and MeSH in four factors are more similar to standards. Pubmed articles are indexed with average number of 21-30 indexing terms. Embase uses average number 31-40 indexing terms for each article.
  Conclusions
  Emtree structure is more suitable for modeling. Embase indexing method is assignmentive and derivative indexing and does it specific and more exhaustive. Pubmed indexing method is derivative and exhaustive indexing.
 • Page 33
  Abstract
  Introduction
  Iran's health system is encountered with a variety of challenges and problems due to the issues of quality, relevancy, and effectiveness. The main reason of inefficacy in health system is unnecessary centralization. In the latest decade, health sector decentralization polices have been implemented on a broad scale throughout world especially in developing countries. Decentralization is transfer of decision making authority from central ministry of health (MOH) to preferable units or alternate institutions to Improve productivity. The main objectives of this research were to review in decentralization at provision of services and presenting a model for Iran.
  Methods
  In this comparative research, mechanisms of decentralization in England, Turkey, Zambia, Ghana, Mexico, Thailand, France, Chile, Sweden, and Philippines were reviewed in order to prepare an appropriate model for Iranian health system. The valid mechanisms in function of delivering services proposed in a model for Iran. The developed model in the form of a questionnaire using Delphi techniques was distributed among informant and experts such as health management professors, heads of medical universities; and authorities of MOH and vice chancellors.
  Results
  Analysis of 35 collected questionnaire indicated that all participated subject agreed with appropriate this new developed model. Also the model was statically confirmed the significant of results (P<0/05).
  Conclusion
  Constituents of the model are: Decentralizing in provision of services to provincial level and delegating of social services for aged people, disabilities and un- attended children to ministry of welfare and social security or municipalities.
 • Page 41
  Abstract
  Introduction
  Generally, epidemiologic review began with death data. Long time is seen changes in causes of death. These changes indicate increasing causes of death from infective diseases to chronic diseases. Thus, death indicators are good instruments for determining of community health. And with it can suggest constructive and positive recommends reducing causes of death.
  Methods
  This descriptive study carried out on 5837 death existing data in Kashan city-Iran 1998-2002. Data gathering carried out with checklist from death certificates. Then data has coding and classified with international classification of diseases (ICD10) and in accordance with general condense death list number one. Their frequencies are reported in tables.
  Results
  Common causes of deaths were circulatory system diseases (44%), symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings (16.6%), external causes of mortality (11.38%) and neoplasm (9.94%). Most deaths was up 65 years (54.5%) and under 1 years (12%). 53.8% of death was men and 42. 4% of them was women. 50% of cause of death had incomplete register and only 14% had continuum of causes of deaths.
  Conclusion
  Common causes of deaths had normal trend in last 5 years and current plan do not have any effect on reduce or control of that. Training people about effective factors on chronic diseases and training medical students in academic education are recommended.
 • Page 49
  Mohaqeqi Kamal H.1 / Sajadi H.2 / Zare H.3 / Beiglarian A.4 Abstract
  Introduction
  Quality of life is considered as a component of individual's subjective well- being. This means more emphasis on social policy and on reforms in social goals aimed to make productive life for the elders. One way for improving quality of life is using a variety of social and welfare supports. The purpose of the present study was to investigate and compare pensioner quality of life between pensioners of Social Security Organization and National Retirement Fund in Qom County, Iran.
  Methods
  In this cross-sectional study 150 aged pensioners (75 people from Social Security Organization and 75 people from National Retirement Fund) who were randomly selected were enrolled to compare their quality of life each other. As tools for collecting data, demographic check list, and LEIPAD elderly quality of life questionnaire were used. Statistical analyses performed by SPSS. T-test, one way ANOVA, and Pearson correlation coefficient were used to data analysis.
  Results
  We found no statistically significant association between two groups in terms of total quality of life (P= 0.103). There were no significant differences between groups in all dimensions of quality of life except subjective and mental function (P = 0.005). There was significant statistical correlation between elderly quality of life and their age, marital status, educational status and sex (P < 0.05); but not between quality of life and their housing and income (P > 0.05).
  Conclusion
  In this study, we found no any statistically significant difference between pensioner's quality of life in terms of organization type.
 • Page 57
  Abstract
  Background
  Patient safety is one of the most important aspects of health care. Medical errors and specifically medication errors, however, make health care environment dangerous. Computerized Physician Order Entry (CPOE) has potentials to reduce these errors. So this study aimed to analyze the patient's safety condition and to determine the CPOE capabilities to decrease medication errors and create a safe health care environment for Iranian patients. Literature review: Untimely access to information at time of decision making and weak communication among health care providers are the main causes of medical errors. In addition, unavailability and lack of attention to information related to patients and drugs are the most common reasons for medication errors. So data reporting systems can support patient's safety. Manual systems, however, are not adequate to this end. In addition, CPOE has a special role at time of drug prescription to decrease medication errors.
  Conclusion
  Using CPOE is a suitable approach to have access to timely information and to improve the relationships among specialists, and therefore; to reduce errors. The results of our study show the necessary capabilities to design CPOE for Iranian hospitals. Patient's drug profiles and informing physicians about using drugs and patient's inactive drugs, obligatory documentation, warning ability and reminding important and effective points on treatment, creating facilities to support decisions, relationship between CPOE to other information systems, presenting educational information about prescribed and replaced drugs, using internet and treatment protocols, are some such capabilities that all affect physician's prescription behaviors and finally lead to improvement in drug prescription process and reduction of medication errors.