فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال نهم شماره 2 (پیاپی 22، تابستان 1386)

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان
سال نهم شماره 2 (پیاپی 22، تابستان 1386)

 • 94 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/05/23
 • تعداد عناوین: 16
|
 • صفحات 5-6
 • محمدرضا امام های، معصومه احمدی داقچاهی صفحات 7-11
  زمینه و هدف

  درد به خصوص دردهای پس از جراحی می توانند عوارض عدیده ای از جمله تعویق در ترمیم زخم را ایجاد کند. برای تسکین درد بیماران پس از اعمال جراحی از داروهای مختلفی نظیر مخدرها (مانند پتیدین) و ضدالتهاب غیراستروئیدی استفاده می شود. هدف از این مطالعه مقایسه اثر پتیدین با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی به دنبال هرنی دیسک کمری بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار 100 بیمار مراجعه کننده برای لامینکتومی با تشخیص هرنی دیسک کمری که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، به روش نمونه گیری آسان پس از گرفتن رضایتنامه آگاهانه انتخاب شدند و به دو گروه پتیدین و دیکلوفناک سدیم تقسیم شدند. نمره درد بیماران به طریق VAS (Visual Analog Scale) اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.10 و آزمون های F، T و کای اسکوئر آنالیز شدند و 05/0P< معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره درد در 24 ساعت بعد از عمل در گروه پتیدین 02/28/2و در گروه دیکلوفناک سدیم 30/246/4 محاسبه شد. تفاوت معنی دار آماری بین کاهش نمره درد بعد از عمل در بین دو گروه وجود دارد (05/0P<). تهوع بیشترین عارضه جانبی مشاهده شده در گروه پتیدین (20 درصد) و درد اپی گاستر بیشترین عارضه جانبی مشاهده شده در گروه دیکلوفناک سدیم (18 درصد) بود، ولی در مجموع بین عوارض دارویی در دو گروه اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که شیاف دیکلوفناک سدیم اثر کمتری نسبت به آمپول پتیدین در تسکین درد بعد از عمل لامینکتومی دارد.

  کلیدواژگان: برداشتن صفحه مهره، درد بعد از عمل جراحی - دیکلوفناک سدیم، پتیدین
 • زهره یوسفی، نوریه شریفی، سعید ابراهیم زاده، سکینه انبیایی صفحات 12-16
  زمینه و هدف
  به منظور تشخیص زودرس موارد اسمیر غیرطبیعی کاذب و یا کاهش موارد منفی کاذب، موارد unsatisfactory و موارد مبهم اخیرا از روش های نمونه برداری جدیدتر استفاده شده است. یکی از این روش ها، روش Liquid-Based است که باعث بهبود کیفیت و کمیت نمونه های پاپ اسمیر شده است. هدف از این مطالعه مقایسه میزان موارد اسمیر unsatisfactory در سیتولوژی سرویکس در دو روش پاپ اسمیر مرسوم و Liquid -Based بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی از سال 1383 لغایت 1384 روی 1500 بیمار مراجعه کننده به بخش و درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج) مشهد و مرکز خصوصی انجام شد. از کلیه بیماران اسمیر با دو روش conventional pap smear (CP) و Liquid-Based (LB) گرفته شد و بررسی سیتولوژیک انجام گردید. شیوع مواردunsatisfactory در دو روش مشخص شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های تی و کای اسکوئر صورت گرفت.
  یافته ها
  شیوع موارد unsatisfactory در روش CP 3/0درصد و در روش L.B 1درصد بود. شاخص حساسیت در روش CP 8/68درصد و در روش L.B 1/83درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه شیوع موارد unsatisfactory در روش LB بیشتر از روش CP بود.
  کلیدواژگان: سرطان سرویکس - تست های غربالگری - روش مرسوم - روش Liquid - Based، موارد نامناسب
 • محمد مهدی اصلانی، علی صادق شش پلی، سیاوش صادقیان، محمد یوسف علیخانی صفحات 17-23
  زمینه و هدف
  اشریشیاکلی های تولیدکننده شیگاتوکسین (STEC) به سروتایپ های مختلفO تعلق داشته و یکی از عوامل اتیولوژیک اسهال می باشند. سویه های STEC نه تنها به عنوان عامل انتریت همراه با سالمونلاهای غیرتیفوئیدی و کمپیلوباکتر مطرح می باشند، بلکه عامل ایجاد دو عارضه مهم سندرم اورمی همولیتیک و کولیت هموراژیک نیز هستند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اشریشیاکلی تولیدکننده شیگاتوکسین در بیماران با کولیت هموراژیک مراجعه کننده به بیمارستان های تهران بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش فراوانی اشریشیاکلی های تولیدکننده شیگاتوکسین (STEC) در افراد با کولیت هموراژیک در دو جمعیت انسانی شامل افراد مبتلا به کولیت هموراژیک (گروه بیماران 70 نمونه) و افراد دارای اسهال (گروه کنترل 70نمونه)در 6 ماه اول سال 1383 مورد بررسی قرار گرفت. برای جستجوی ژن stx و یافتن سویه های STEC از روش PCR و برای شناسایی سروگروپ های STEC از روش آگلوتیناسیون روی لام با استفاده از آنتی سرم های اختصاصی استفاده گردید. سپس با تکثیر ژن flic و برش محصول PCR با آنزیم HhaΙ و مقایسه با بانک اطلاعاتی ژن flic سروتیپ های سویه ها مشخص گردید.
  یافته ها
  2 نمونه (9/2 درصد) از جمعیت بیماران مبتلا به کولیت هموراژیک و 12 نمونه (1/17 درصد) از جمعیت افراد اسهالی دارای STEC بودند. این یافته ها حاکی از آن است که بین جداسازی STEC و کولیت هموراژیک ارتباط معنی داری وجود نداشت. ولی بین اسهال و جداسازی STEC رابطه معنی داری وجود داشت(05/0P<). سروتیپ هایی که دراین مطالعه جدا شدند عبارتند از: O142:H48 در گروه بیماران و O111:H23،O26:H4،O126:H6،O126:H47 در گروه کنترل که در هیچ گزارشی از آنها به عنوان عامل کولیت هموراژیک یاد نشده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، رابطه مشخصی میان STEC و کولیت هموراژیک در جمعیت مورد مطالعه این تحقیق مشاهده نشد. عدم وجود ارتباط بین جداسازی STEC و کولیت هموراژیک می تواند ناشی از عدم وجود سروتیپ های شایع در این عارضه مانند سروتیپO157:H7 در ایران باشد.
  کلیدواژگان: STEC، کولیت هموراژیک - PCR - سروتایپینگ، O157:H7
 • محمد اجل لوییان، هادی کاظمی، گیتی ثمر، علی فیض زاده صفحات 24-28
  زمینه و هدف
  عفونت بیمارستانی یکی از عوامل مهم بر افزایش مدت زمان بستری دربیمارستان، هزینه ها و مرگ و میر در بیمارستان ها است. یکی از بخش هایی که بالاترین میزان بروز این عارضه را دارد، بخش مراقبت های ویژه است. این مطالعه به بررسی میزان بروز عفونت و عوامل موثر بر آن در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خاتم الانبیاء تهران انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت کوهورت آینده نگر روی بیمارانی که از ابتدای مهر1381 برای مدت حداقل 72 ساعت در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خاتم الانبیا بستری بودند و در زمان بررسی علایمی دال بر عفونت نداشتند، انجام شد. وضعیت و مدت زمان استفاده از لوله تراشه، ونتیلاتور، کاتتر ادراری و کاتتر وریدی، مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه و زمان بروز عفونت ثبت گردید.
  یافته ها
  در مدت شش ماه انجام این مطالعه، 234 بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند که از این افراد 50 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. این 50 نفر در مجموع مدت 528 روز را در این بخش سپری کردند. طی این مدت 9 مورد عفونت بیمارستانی در بین این افراد پیدا شد که خطر بروز عفونت 18 درصد (دامنه اطمینان 95 درصد، 65/28-35/7 درصد) و نرخ بروز 17 در هر هزار نفر-روز بستری در بخش مراقبت های ویژه بود (دامنه اطمینان 95درصد، 3/106-8/8 درصد).
  نتیجه گیری
  عفونت بیمارستانی یکی از عوارض نسبتا شایع در بین افرادی بود که حداقل سه روز را در بخش مراقبت های ویژه سپری کردند. فراوانی این عارضه شبیه یا بیش تر از مطالعاتی است که در سایر مناطق جهان انجام شده است.
  کلیدواژگان: عفونت های بیمارستانی، بخش مراقبت های ویژه، نظام مراقبت، همه گیرشناسی
 • فاطمه نصیری امیری، محمود حاجی احمدی صفحات 29-34
  زمینه و هدف
  هماتوکریت پایین و بالای خون مادر ممکن است نتایج بارداری را تحت تاثیر قرار دهد. هدف ما در این مطالعه تعیین رابطه بین هماتوکریت مادر با نتایج بارداری و زایمانی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان یحیی نژاد بابل طی سال های 83-1381 بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت هم گروهی (Cohort) روی 609 زن باردار انجام شد. زنان بارداری که برای مراقبت پره ناتال از اول دیماه 1381 لغایت 1383 به درمانگاه بیمارستان یحیی نژاد بابل مراجعه کرده بودند، در اولین ویزیت پره ناتال به آزمایشگاه این بیمارستان به منظور بررسی CBC فرستاده شدند. زنانی که هموگلوبینوپاتی نظیر تالاسمی داشتند و یا حاملگی دوقلو، زایمان نوزاد با ناهنجاری هایی مادرزادی، خونریزی قبل و حین زایمان و بیماری های طبی داشتند، از مطالعه خارج گردیدند. به همه زنان باردار به طور روتین فولات در سه ماهه اول و آهن تکمیلی از سه ماهه دوم داده شد. نتایج مهم بارداری که ثبت گردید شامل وزن موقع تولد نوزاد، سن حاملگی، نمره آپگار نوزاد در دقیقه اول و پنجم، نوع زایمان، مرگ و میر پری ناتال و بستری نوزاد در بخش مراقبت ویژه بود. در تجزیه و تحلیل آماری از کای اسکوئر، تی و ANOVA و مدل رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  با مشابه در نظر گرفتن سن، پاریتی، فاصله بین حاملگی، میزان افزایش وزن مادر در طی بارداری و عوامل مداخله گر دیگر تشخیص آنمی مادر (هماتوکریت کمتراز 34درصد) در اولین ویزیت پر ه ناتال با وجود دریافت آهن تکمیلی با خطر وزن کم هنگام تولد و زایمان زودرس ارتباط داشت. هماتوکریت بیش از 40درصد زایمان زودرس و مرگ و میر پری ناتال را افزایش نداده بود، ولی خطر نمره آپگار پایین نوزاد و زایمان همراه با جراحی و بستری نوزاد در بخش مراقبت ویژه را افزایش داد.
  نتیجه گیری
  هماتوکریت پایین و بالای مادر می تواند در بروز نتایج بد بارداری نقش داشته باشد. توصیه می شود که به زنان باردار با هماتوکریت غیرطبیعی به عنوان گروه پرخطر توجه بیشتری مبذول شود تا از بروز عوارض و نتایج بد بارداری پیشگیری گردد.
  کلیدواژگان: هماتوکریت - آنمی، وزن کم هنگام تولد، زایمان زودرس، نتایج بارداری
 • سیامک رجایی، محمدحسین تازیکی، محمدرضا ربیعی، پویه گرایلی صفحات 35-38
  زمینه و هدف
  راه های جلوگیری از عفونت زخم متعدد بوده و یکی از آنها انجام پانسمان محل زخم است. پانسمان می تواند باعث نوعی آرامش روحی برای بیمار ‎شود. از طرفی انجام آن باعث محدودیت هایی برای بیمار از جمله جلوگیری از استحمام و صرف هزینه خواهد شد. لذا بر آن شدیم تا در این مطالعه تاثیر استمرار پانسمان بر میزان عفونت زخم را 48 ساعت اول بعد از عمل مورد بررسی قرار دهیم.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای 150 بیمار که تحت عمل جراحی مشابه قرار گرفته بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در نیمی از آنها بعد از 48 ساعت پانسمان زخم برداشته می شد و در بقیه بیماران بعد از 48 ساعت روزانه پانسمان تعویض می‎شد. هر دو گروه روزهای سوم، هفتم و سی ام بعد از عمل به وسیله جراح مورد معاینه قرار گرفتند و از نظر وجود یا فقدان علائم عفونت زخم کنترل شدند. در تقسیم بندی بیماران معیارهای سن، جنس، نوع عمل و بیماری های زمینه ای لحاظ شد. روز سی ام بعد از عمل به عنوان ختم مطالعه مد نظر قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده از تکمیل پرسشنامه وارد رایانه گردید و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران در گروه بدون پانسمان 19/20 ±12/35 سال و در گروه با پانسمان 78/18±61/37 سال بود. 74 نفر مرد و 76 نفر زن بودند. عفونت تنها در یک مورد که پانسمان بعد از 48 ساعت استمرار داشت، ایجاد شد که بیمار زن و بدون بیماری زمینه ای بود و نیم روز قبل از عمل در بیمارستان بستری شده بود. در گروه بدون پانسمان هیچگونه عفونت بعد از عمل دیده نشد. 3/5درصد از گروه بدون پانسمان، از نداشتن پانسمان اضطراب داشتند و در مقابل 3/17درصد از افرادی که پانسمان داشتند از این که استحمام آنها به تاخیر افتاده بود، دچار نگرانی و ناراحتی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به عدم تاثیر پانسمان زخم از بروز عفونت در محل عمل در جراحی تمیز پس از 48 ساعت اول و نیز فقدان اضطراب قابل توجه در گروه بدون پانسمان، توصیه می‎شود در زخم‎های تمیز بعد از 48 ساعت اول پانسمان برداشته شود.
  کلیدواژگان: پانسمان، عفونت زخم - جراحی تمیز
 • علی اصغر بیانی، عاشور محمد کوچکی، قربان محمد کوچکی صفحات 39-44
  زمینه و هدف
  سلامت روانی معلم به دلیل نقشی که در سلامت فکری و روانی دانش آموزان ایفا می کند، بیش از سایر طبقات اجتماعی بااهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت روانی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در استان گلستان انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه شامل معلمانی می شد که در سال تحصیلی 84-1383 در یکی از مدارس استان گلستان به صورت رسمی، پیمانی یا حق التدریس مشغول تدریس بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای نمونه ای به حجم 535 نفر از معلمان سه مقطع تحصیلی از شهرستان ها و مناطق مختلف استان گلستان انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه SCL.90.R و با احتساب نقطه برش 5/2 در هر بعد و نقطه برش 3/1 در بعد شاخص علایم کلی (Globas Symptom Indes) مورد بررسی و غربال قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 1/81 درصد از معلمان استان به لحاظ روانی سالمند و 9/18 درصد از آنان مشکوک به یکی از علائم روان پزشکی (8/21 درصد در زنان و 9/14 درصد در مردان) بودند. شکایات جسمانی (3/7 درصد)، افکار پارانوئیدی (8/5 درصد) و افسردگی (9/4 درصد) شایع ترین علائم روان پزشکی بودند. بالاترین میزان شیوع در میان معلمان ابتدایی (6/21 درصد)و کمترین میزان در معلمان مقطع متوسطه (9/14 درصد) بود. بین مدرک تحصیلی و میزان اضافه کار با شاخص علایم کلی GSI ضریب همبستگی معنی دار مشاهده شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتیجه پژوهش حاکی از متوسط بودن میزان شیوع علائم روان پزشکی در میان معلمان استان گلستان بود که در مقایسه با پژوهش های مشابه انجام شده در میان جمعیت معلمان، از شیوع کمتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، بیماری روانی، همه گیرشناسی، میزان شیوع، معلمان
 • شهلا نصرالهی، مهرانگیز زمانی صفحات 45-50
  زمینه و هدف
  حاملگی خارج رحمی 15-10 درصد از مراجعین به اورژانس زنان حامله طی سه ماهه اول بارداری را به خود اختصاص می‎دهد. با توجه به اهمیت تشخیصی زودهنگام حاملگی خارج رحمی و جلوگیری از خونریزی این مطالعه ارتباط بین علائم حیاتی، حاملگی نابجای پاره شده و خونریزی داخل شکمی را ارزیابی کرد و این که آیا به‎جز علائم حیاتی مرسوم، روش دیگری را با حساسیت بالاتر می‎توان در تشخیص حاملگی خارج رحمی پاره شده و لزوم سریع جراحی استفاده کرد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی روی 105 زن مبتلا به حاملگی خارج رحمی پاره شده بستری در بیمارستان فاطمیه همدان طی سال‎های 82 تا 84 صورت گرفت. ارزش پیش‎بینی مثبت، اختصاصیت، حساسیت علائم حیاتی و شاخص شوکی در تشخیص هموپریتوئن مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات به وسیله آزمون‎های آماری تی و کای‎اسکوئر با استفاده از نرم‎افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از 105 بیمار مبتلا به حاملگی خارج رحمی (EP) که لاپاروتومی شدند، 70 مورد حاملگی خارج رحمی پاره و 35 مورد حاملگی خارج رحمی غیرپاره داشتند. میانگین شاخص شوکی در گروه حاملگی خارج رحمی غیرپاره 29/0±6/0 و در گروه حاملگی خارج رحمی پاره 22/0±94/0 بود که از نظر آماری اختلاف معنی‎دار بود (05/0P<). میزان حساسیت 3شاخص تعداد نبض، فشارخون سیستولیک و نسبت نبض به فشارخون سیستولیک (SI) به ترتیب 9درصد±6/17 درصد، 10درصد±4/32 درصد و 6 درصد±4/91 درصد به دست آمد. ارزش پیش‎بینی منفی به ترتیب 1/34 درصد، 7/38 درصد و 50 درصد بود. میانگین هموگلوبین اولیه در دو گروه اختلاف واضحی نداشت.
  نتیجه گیری
  شاخص شوکی بیش از 7/0 یک عامل پیش‎بینی‎کننده ارزشمند برای تشخیص پارگی حاملگی خارج رحمی پاره نسبت به نبض و فشارخون سیستولی است و شاخص شوکی با خونریزی داخل شکم ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: حاملگی خارج رحمی، علائم حیاتی، شاخص شوکی
 • بیژن فروغ، رضا عمادی فرد، حسن سعیدی، محمدصادق قاسمی صفحات 51-55
  زمینه و هدف
  آرتروز زانو از علل شایع درد ناحیه زانو می باشد که نیاز به درمان های مختلف از جمله درمان آرتزی دارد. در واقع یکی از روش های درمانی در مورد آرتروز زانو اصلاح بیومکانیکال راستای زانو و کاهش درد و افزایش عملکرد از طریق کاهش فشارهای وارده به زانو است. این تحقیق به منظور بررسی اثر گوه خارجی به همراه ساپورت مفصل ساب تالار روی زاویه فمور و تیبیال در بیماران مبتلا به واروس دفورمیتی زانو ناشی از استئوآرتروز صورت گرفت و اثر این نوع گوه با گوه خارجی داخل کفشی مقایسه گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سال های 1384 لغایت 1385 انجام شد. 20 بیمار مبتلا به استئوآرتروز زانو به مدت 8 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی بر حسب اولویت مراجعه، به دو گروه تقسیم گردیدند. گروه اول گوه خارجی به همراه ساپورت مفصل ساب تالار و گروه دوم گوه خارجی داخل کفش دریافت نمودند. اندازه گیری زاویه فمور و تیبیال در هر دو گروه انجام گردید. برای بررسی کیفی بیماران از پرسشنامه KOOS که شامل موارد درد، فعالیت های روزانه، علایم بیمار و کیفیت زندگی است، استفاده شد. ارزیابی دو مرحله قبل و بعد از درمان برای هر گروه صورت گرفت. آزمون های آماری مورد استفاده تی زوجی و تی مستقل بود و از نرم افزار آماری SPSS-10 استفاده گردید.
  یافته ها
  در مرحله اول و شروع تحقیق هیچ گونه تفاوتی در زاویه فمور و تیبیال، درد، فعالیت های روزانه، کیفیت زندگی و علایم بیماری بین دو گروه وجود نداشت و دو گروه کاملا همگن بودند. بعد از 8 هفته در گروه اول به طور معنی داری افزایش زاویه فمور و تیبیال و افزایش فعالیت های روزانه، کیفیت زندگی و علائم بیماری نسبت به گروه دوم مشاهده گردید. گرچه درد در گروه اول کاهش پیدا کرده بود، اما از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  گوه خارجی به همراه ساپورت مفصل ساب تالار باعث حفظ اصلاح والگوسی زاویه فمور و تیبیال در بیماران مبتلا به واروس دفورمیتی ناشی از آرتروز زانو می شود و نتایج درمانی بهتری نسبت به گوه تنها خواهد داشت.
  کلیدواژگان: استئوآرتروز زانو، کفش، مفصل ساب تالار
 • کاویان قندهاری، زهرا ایزدی مود صفحات 56-60
  زمینه و هدف
  یافته های بالینی تاثیرگذار بر ناتوانی بیماران سکته مغزی حائز اهمیت است. زیرا وجود این عوامل می توانند در پیش آگهی و بهبودی بعدی بیمار تاثیرگذار باشند. در این مطالعه رابطه وجود اختلال حسی، نگلکت و همی آنوپسی با شدت ناتوانی ایجاد شده در بیماران سکته مغزی بررسی شد.
  روش بررسی
  این مطالعه آینده نگر روی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بیمارستان ولیعصر بیرجند در سال 1384 انجام گرفت. وجود همی هیپوستزی، همی آنستزی، همی نگلکت و همی آنوپسی همنام در بیماران بررسی شد. مرتبه ناتوانی بیمار 72 ساعت بعد از سکته براساس معیار رانکین تعیین شد. آزمون تی و فیشر برای تحلیل آماری میانگین مرتبه ناتوانی به کار رفت و 05/0P< معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  329 بیمار سکته مغزی بررسی شدند. در گروه مورد مطالعه 4/37درصد همی هیپوستزی، 8/13درصد همی آنستزی، 9/7درصد همی نگلکت و 3/7درصد همونیموس همی آنوپسی داشتند. میانگین ناتوانی در بیماران با همی آنستزی به طور معنی داری بیشتر از سایر بیماران بود (05/0P<). میانگین ناتوانی در افراد با همی هیپوستزی یا همی نگلکت یا همی آنوپسی همنام نسبت به افراد بدون آن تفاوت معنی داری نداشت. میانگین ناتوانی بیماران با تریاد همی آنستزی، همی نگلکت و همی آنوپسی همنام به طور معنی داری بیشتر از سایرین بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  همی آنستزی موثرترین یافته بالینی تاثیرگذار بر ناتوانی مبتلایان به سکته مغزی است. وجود تریاد بالینی فوق تشدید کننده میانگین ناتوانی در این بیماران است.
  کلیدواژگان: حسی - نگلکت - آنوپسی - ناتوانی، سکته
 • نثا زابلی نژاد، سعادت میرصدرایی، مهران هیرادفر، زهرا بدیعی، امیر مریخی اردبیلی صفحات 61-66
  زمینه و هدف
  تومورهای کلیه حدود 7درصد از تومورهای بدخیم کودکان را شامل می شود و کاملا از انواع آن در بالغین متفاوت است. هدف این مطالعه بررسی ویژگی های بالینی و آسیب شناسی تومورهای بدخیم کودکان در بیمارستان کودکان دکترشیخ و امام رضا (ع) مشهد طی سال های 85-1370 بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی 52 کودک شامل 27 پسر و 25 دختر با تشخیص تومور کلیه در مراکز پاتولوژی بیمارستان های کودکان دکتر شیخ و امام رضا (ع) مشهد طی سال های 85-1370 مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  ابتلا کلیه هر طرف در 24 نفر (3/45درصد) و دوطرفه در 5 مورد (4/9درصد) مشاهده شد. توده شکمی شایع ترین شکایت و نشانه بالینی بود. ناهنجاری های مادرزادی در 6 بیمار (6/14درصد) مشاهده گردید. در بررسی هیستوپاتولوژیک 46 مورد (8/86درصد) تومور ویلمز، 2 مورد (8/3درصد) نفروبلاستوم کیستیک با تمایز نسبی، 2 مورد (8/3درصد) نفروم مزوبلاستیک، 1مورد (9/1درصد) تومور رابدوئید کلیه، 1مورد (9/1درصد) آدنوم متانفریک با کارسینوم توبولوپاپیلری گرید پائین و 1مورد سارکوم با سلول روشن کلیه (9/1درصد) داشتند. در هنگام مراجعه 11 مورد (8/20درصد) در مرحله یک، 16 مورد (2/30درصد) در مرحله دو، 13 مورد (5/24درصد) در مرحله سه، 8 مورد (1/15درصد) در مرحله چهار و 5 مورد (4/9درصد) در مرحله پنج بودند.
  نتیجه گیری
  اگرچه تومور ویلمز شایع ترین تومور کلیه در دوران کودکی است، اما موارد اخیر توصیف شده ای نظیر تومورهای متانفریک و کارسینوم های کلیه کودکان نیز می بایست در بررسی هیستوپاتولوژیک مدنظر قرار گیرند. نقش روش های مولکولی و سیتوژنتیک برای تقسیم بندی و درمان تومورهای کلیه کودکان رو به افزایش می باشد.
  کلیدواژگان: تومورهای کلیه کودکان، کلیه، تومورهای کودکان
 • افسانه تابنده، الهام کاشانی صفحات 67-70
  زمینه و هدف
  شیوع زایمان سزارین در طی سال های متمادی در جهان رو به افزایش بوده است. آگاهی مادران باردار از روش های مختلف زایمان با برخی عوامل فردی مانند سطح تحصیلات آنها ارتباط دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی میزان سزارین در زنان تحصیل کرده گروه علوم پزشکی زیر 45 سال شاغل در شهر گرگان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی به صورت مقطعی روی 187 نفر (پزشک، دندانپزشک، پرستار و ماما) در شهر گرگان طی سال 1384 انجام گرفت. پرسشنامه ای حاوی اطلاعات فردی و علت انتخاب روش زایمان سزارین و علت تمایل شخصی به زایمان سزارین از طریق مصاحبه تکمیل گردید. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری SPSS-10 و آزمون آماری کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از 307 مورد بارداری منجر به زایمان، 153 مورد سزارین شده بودند که 8/49 درصد زایما ن ها را شامل می شد. شایع ترین علت سزارین، توصیه پزشک بدون داشتن علت طبی قطعی (6/52درصد) و شایع ترین علت تمایل شخصی به سزارین، احساس درد کمتر بود. درصد سزارین در پزشکان، ماماها و متخصصان به طور معناداری بالاتر از پرستاران و دندانپزشکان بود و بین شغل همسر و فراوانی سزارین ارتباط معناداری یافت شد (05/0P<). فراوانی سزارین به طور معنی داری در اول زاها بالاتر بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده بالاتر بودن درصد سزارین در جامعه علوم پزشکی نسبت به کل جامعه بود.
  کلیدواژگان: سزارین، گروه علوم پزشکی - شغل، سطح تحصیلات، آگاهی
 • خدیجه یزدی*، اکرم ثناگو، لیلا جویباری صفحات 71-75
  زمینه و هدف

  تالاسمی بیماری مزمن ارثی است که با اختلالات خونی شدید و همولیز همراه است. در بیماری تالاسمی نیز همانند سایر بیماری های مزمن مشکلات بالینی بیمار موجب مشکلات روانی و اجتماعی برای او می شود. مشکلات روانی اجتماعی بیمار مشکلات روانی اجتماعی و اقتصادی خانواده را به دنبال دارد. تشخیص بیماری و تطابق با آن برای خانواده یک بحران محسوب می شود و خانواده واکنش های متفاوتی را از خود نشان می دهد. هدف از این مطالعه بررسی مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی خانواده های دارای فرزند مبتلا به تالاسمی ماژور و طرز مقابله آنها با این مشکلات بود.

  روش بررسی

  این مطالعه روی 320 نفر از والدین (229 مادر و 91 پدر) دارای فرزند مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گرگان در سطح استان گلستان به روش سرشماری در سال 1383 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه کتبی در خصوص مشکلات روانی و مشکلات اجتماعی- اقتصادی و ابزار مقابله مک کوبین و تامپسون بود که از طریق مصاحبه تکمیل گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که خانواده ها با مشکلات متعددی مواجه هستند. ترس بدتر شدن بیماری فرزند (8/82 درصد) و نگرانی نسبت به آینده فرزند (8/81 درصد) بیشترین مشکل روانی بود. کم شدن فعالیت های تفریحی خانواده به دلیل بیماری فرزند (8/33 درصد) و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل (1/30 درصد) بیشترین مشکل اجتماعی و نیز هزینه رفت و آمد و تهیه دارو (8/63 درصد) بیشترین مشکل اقتصادی خانواده ها بود. ایمان به خدا و توکل به او در حل مشکلات (5/97 درصد) و پذیرش بیماری کودک به عنوان یک واقعیت، از شیوه های غالب مقابله بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که خانواده های بیماران مبتلا به تالاسمی برای سازگاری با مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از داشتن فرزند بیمار از شیوه های متعدد مقابله استفاده می نمایند. خانواده با تکیه بر فلسفه مذهبی معتقدند که وجود مشکل راهی برای کسب توفیق و ایمان بیشتر است و این اعتقاد یک نیروی مثبت در سازگاری خانواده ها به شمار می آید.

  کلیدواژگان: تالاسمی، مشکلات روانی اجتماعی اقتصادی، نحوه مقابله - خانواده - گلستان
 • رقیه گلشا، بهناز خدابخشی، عباس رهنما صفحات 76-80
  زمینه و هدف
  بیماری لپتوسپیروز یکی از شایع ترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان در سراسر دنیا محسوب می شود. بیماری گاها مهلک بوده و از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم با ادرار حیوانات آلوده به لپتوسپیرا بروزمی کند. این مطالعه به منظور معرفی موارد بروز لپتوسپیروز در استان گلستان طی سال 1383 انجام شد.
  روش بررسی
  طبق هماهنگی های مقرر با مرکز بهداشت استان، 20 بیماری که با تشخیص پزشک معالج و بر اساس علایم بالینی مشکوک به لپتوسپیروز بودند، به مرکز آموزشی – درمانی 5 آذر گرگان در سال 1383 ارجاع داده شدند. بیمارانی که لااقل 4 علامت از علائم بالینی عمومی لپتوسپیروز از قبیل تب، سردرد شدید، قرمزی ملتحمه، درد عضلات و مفاصل، زردی و بی‎حالی عمومی و نیز سابقه کار در مزرعه، تماس با حیوانات اهلی یا وحشی و تماس با آب‎های راکد محیطی را داشتند، مبتلا به لپتوسپیروز تلقی می‎شدند. سپس با رد سایر علل (منفی بودن مارکرهای هپاتیت، کشت خون بیماران، منفی بودن سرولوژی رایت و ویدال و VDRL و اسمیر خون محیطی) از آنان نمونه‎گیری خون به عمل می‎آمد و پرسشنامه پر می‎شد و تست MAT در مورد بیماران مشکوک درخواست می‎شد.
  یافته ها
  12 بیمار عمدتا برنجکار با علایم بالینی منطبق با لپتوسپیروز و با شایع ترین شکایات تب، لرز و سردرد که آزمون سرولوژیکی MAT برای تمام موارد از نظر لپتوسپیروز مثبت بود، گزارش شد. پرخونی ملتحمه در 75 درصد بیماران و افزایش CPK به بیش از 2برابر حد طبیعی در 4/66 درصد آنها یافت شد و تمامی بیماران با آمپی سیلین یا آموکسی سیلین بهبود یافتند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه بایستی لپتوسیپروز به عنوان یک بیماری شغلی برنج کاران مدنظر پزشکان قرار گیرد. تشخیص زودرس آن می تواند از ایجاد عوارض در این گروه از کشاورزان جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، استان گلستان، MAT، CPK
 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی
  صفحات 81-94
|
 • Md Ma Emamhadi M. Ahmadi Dafchahi Pages 7-11
  Background and Objective

  Pain, in particular post-operative pains, can produce numerous complications including a delay in healing of wounds in patients. For pain relief in patients postoperatively, different drugs are used, opioids like pethidine and NSAIDs. This study was carried out to compare the effects of the IM pethidine and suppository Diclofenac for pain relief after laminectomy following lumbar disc hernia.

  Materials and Methods

  this is a randomized control clinical trial study, 100 patients presenting for laminectomy with diagnosis of lumbar disc hernia and eligible for participation in the study, after recieving their informed consent for inclusion in the study non probability convenience sampling were selected by a convenience sampling method and then divided into two groups of Pethidine (P) and Diclofenac (D). Patients’ pain scores were measured by Visual Analogue Scale (VAS). Finally, the data obtained were analyzed by statistical software of SPSS.10, F test, T test and? ² P<0.05 was considered significant.

  Results

  Mean pain scores within 24 hours after operation were calculated in group P as 2.8±2.02 and in group D as 4.46±2.30. There was a statistically significant difference between the reduction of the pain score after surgery in both groups (p<0.05). Nausea was the greatest side effect observed in group P (23%) and epigastric pain was the most common pain found in group D (18%). However, no statistically significant difference was found between the two groups in terms of the drug adverse effects.

  Conclusion

  A statistically significant difference was observed between pethidine ampule and Diclofenac suppository regarding the pain reduction after laminectomy. In the other words, Diclofenac suppository has less impact on pain killing in comparision with Pethidine ampule. In other to confirm these results, it is suggested that another study in terms of age and sex and after orthopedical procedures in a large scale-and if possible double blind- to be carried out.

  Keywords: Diclofenac, Meperidine, Laminectomy, Pain, Postoperative
 • Z. Yousefi, N. Sharify, S. Abrahimzadeh, S. Anbiaey Pages 12-16
  Background and Objective
  The papanicolaou (pap) smear has been used to screen women for cervical cancer since 1940. Unsatisfactory results induce anxiety in patients and doctors. Recently, a number of new technologies have been developed to improve the detection of cervical cancer. Increase the early detection of meaningful pap smear abnormalities, reduce the number of unsatisfactory smears and false negative results and provide fewer ambiguous results one of these method is the new test, include liquid-based to improve the quality and quantity of the cervical pap smear. The aim of this study is to evaluate rate of unsatisfactory smear of cervical cytology in two methods, conventional pap smear (CP) and liquid-Based (L.B).
  Materials and Methods
  A comparison cross – sectional study was performed from 2004-2005 on 1500 patients referred to the Ghaem hospital and private clinic. From all patients cervical cytology was taken randomly via two methods CP and L.B. Subsequently frequency unsatisfactory cervical cytology in tow methods evaluated. Statistical analysis using the SPSS soft ware was done and t-test and? 2 used for comparative evaluation.
  Results
  Considering the incidence of unsatisfactory cervical cytology in CP method %0.3 was and in LB method %1 was. Sensitivity of the C.P method was 68.8% and that of the L.B method was 83.1%.
  Conclusion
  In this study incidence unsatisfactory rate in L.B method was higher than C.P method.
  Keywords: Cervical cancer, Pap smear, Conventional method, Liquid, Based, Unsatisfactory
 • Aslani Mm, Sheshpoli As, Sadeghiayn S., Alikhani My Pages 17-23
  Background and Objective
  Shiga-toxin producing E. coli (STEC) belonging to several different O serotypes are one of the etiological agent of diarrhea. The STEC strains are considered as an etiological agent for enteritis after non-typhoidal salmonellosis and Campylobacter. They have also been associated closely with the hemolytic uremic syndrome (HUS) and hemorrhagic colitis(HC). The aim of this study was to determine of the frequency of STEC in patients with hemorrhagic colitis referring to Tehran hospitals.
  Materials and Methods
  From March to September 2004, 70 patients with hemorrhagic colitis (Case)an 70 patients with diarrhea (Control) were included in this study. The stx gene was detected by PCR and was used for the determination of STEC strains. Slide agglutination with specific antisera used to detect O serogroup. Polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) analysis of the flagellin gene (fliC) was performed for determining their flagellar antigen (H).
  Results
  Two samples (2.9%) from Hemorrhagic colitis cases and 12 samples (17.1 %) from diarrheal cases were positive for STEC. There was no significant correlation between STEC and Hemorrhagic colitis but there was a significant correlation between STEC and diarrhea (p<0.05). STEC isolates O142:H48 serotype was from hemorrhagic colitis cases and O126:H47, O126:H6, O26:H4 and O111:H23 serotypes were from diarrheal cases. These serotypes were not reported in hemorrhagic colitis cases.
  Conclusion
  Our data showed that there was no significant correlation between STEC and hemorrhagic colitis. This could be explained since serotype responsible for hemorrhagic colitis i.e. O157:H7 serotype is not present in Iran.
  Keywords: STEC, Hemorrhagic colitis, PCR, Serotyping, O157:H7
 • Ajalloeian M., Kazemi H., Samar G., Feiz Zadeh A. Pages 24-28
  Background and Objective
  Hospital infection is one of the important determinants on lengthening hospitalization and increasing the costs and mortality rates in hospitals. Intensive Care Unit (ICU) is one of the wards that are most afflicted with the incidence of this morbidity. This study involves investigating the incidence of infection in one of the Intensive Care Units.
  Materials and Methods
  This study was designed in the form of a prospective cohort which was implemented on patients who were hospitalized in the ICU of Khatamol Anbia Hospital from September 21st 2002 for at least 72 hours and didn’t reveal signs of infection. The status and duration of using tracheal tube, ventilator, urinary catheter, and venous catheter, the duration of hospitalization in ICU and the time infection appeared were all recorded.
  Results
  During the six months spent on this study, 234 patients were hospitalized in ICU, among which 50 patients were investigated. The group of these 50 patients cumulatively spent 528 days in ICU. During their hospitalization, 9 cases of infection occurred in these patients. The incidence of infection was 18% (with a 95% confidence interval of 7.35% to 28.65%). The incidence rate was 17 patients in 1000 person-year of hospitalization in ICU (with a 95% confidence interval of 8.8 to 106.3).
  Conclusion
  Hospital infection is a relatively common complication among patients who have been hospitalized in ICU for at least 3 days. The frequency of infection reported in Iran is equal or more than the results of studies carried out in other parts of the world.
  Keywords: Nosocomial Infections, Intensive Care Units, Surveillance Systems, Epidemiology
 • Nasiri Amiri F., Hajiahmadi M. Pages 29-34
  Background and Objective
  The present study was designed to investigate the outcome of pregnancy and delivery in pregnant Iranian women with low and high hematocrit.
  Materials and Methods
  In a cohort control study, 609 pregnant women attending Yahyanejad Hospital for antenatal care and delivery from Dec 2001 to Dec 2003 were randomly selected. Women with hemoglobinopathies such as thalassemia were excluded from the study. Maternal characteristics including hematocrit values were recorded at the first antenatal care and 3 cc.blood was sent to the laboratory for CBC. The main outcome measures included birth weight, gestation at delivery, Apgar scone, mode of delivery,the admitted NICU and perinatal death. X2, T-test, Anova and logistic regression models were also applied to analyze the data.
  Results
  Anemia (hematocrit<34%) in the first trimester was associated with a significantly increased risk of low birth weight (<2500g) and preterm delievery (<37 week’s gestation). High hematocrit values (>40%) did not increase the risk of low birth weight or preterm delivery. The risk of low Apgar score, operative deliveries and admitted NICU was significantly increased in women with high and low hematocrit adjusting for maternal age, parity, weight gain, inter pregnancy, father and mother education and other confounding factors.
  Conclusion
  Low and high maternal hematocrit in the first trimester can contribute to the adverse pregnancy outcomes, thus pregnant women with abnormal hematocrit are at high risk factor and necessary awareness should be given to them on how to prevent complication and adverse outcome by special clinical care.
 • Rajaei S., Taziki Mh, Rabiee Mr, Graili P Pages 35-38
  Background and Objective
  The ways of prevention of wound infections are too much, and some references mentioned that one of those ways is dressing. Dressing can cause a sort of spiritual transquility for patients, too. In the other side, doing it causes some kinds of limitations such as preventing of taking a bath or spending expenses. So, we decided to consider the influence of continuation of dressing, on the rate of wound infection, after first 48 hours post operation.
  Materials and Methods
  In this research, we studied on 150 patients who were under the same surgeries, So that in the half of them, after 48 hours dressing were removed, and in the half remaining, dressing were changed daily for one week. In both groups, in the third, seventh and thirtieth day after surgery were inspected and examined by surgeon, in the case for having or absence of symptoms and signs of infection. In subgrouping patients we considered some factors include age, sex, type of operation and predisposing diseases. The 30 th day post operation was the end of our study and information analyzed in the computer with SPSS software.
  Results
  The average age in the group of without dressing was 35.12±20.19 and in the group with full dressing was 37.61±18.78 years. There were 74 men and 76 women. There was Just one wound infection in our study, who had dressing for one week. The case was woman without serious disease, and a half day before surgery was admitted in the hospital. In the group without dressing, we did not have any wound infection. 5.3% were nervous in the no dressing group and the 17.3% of patients with dressing were anxious of having their bath with delay.
  Conclusion
  According to the no impression of dressing on the rate of wound infection in the clean surgeries after first two days and also lack of considerable anxiety in the non dressing group, we recommend picking up the clean wounds dressing after 48 hours and make patients feel guaranteed.
  Keywords: Dressing, Wound infection, Clean surgery
 • Bayany Aa, Koocheky Am, Koocheky Ghm Pages 39-44
  Background and Objective
  Teacher’s mental health, due to its effect on the formation of attitude and mental health of students, play more important role than any other social-class. This research focuses on the extend of teacher’s mental health with various levels of education as its main objective.
  Materials and Methods
  This is a descriptive cross-sectional research. Statistical population is comprised of all teachers in Golestan province who involved teaching at schools in the educational year of 1383-84. a sample of 535 teachers was obtained through multi-phase random cluster sampling. Symptom checklist questionnaire with a cut-point of 2.5 on each dimension and 1.3 cut-point for global symptom index (GSI) were considered in determining teacher’s mental disorder.
  Results
  Finding showed %81.1 of teachers are of sound mental health and %18.9 of them (%21.8 in female and %14.9 in mal) seem to suffer at least from one of the symptoms of mental disorder. The sequence of disorder symptom prevalence was as follow: somatization %7.3, paranoid ideation %5.8 and depression % 4.9. the highest mental disorder was seen among elementary school teachers(%21.6) and the lowest among senior high school teachers(%14.9). a significant correlation coefficient between teacher’s level of education and overtime work with global symptom index(GSI) was seen(P<0.05).
  Conclusion
  Result of study showed that the prevalence of mental disorders among Golstan teachers are medium and this finding are indicative of lower mental disorder among the teachers in Golestan province in comparison to the finding of similar researches done in other provinces.
  Keywords: Mental health, Mental disorder, Epidemiology, Prevalence, Teachers
 • Nasrolahi Sh, Zamani M. Pages 45-50
  Background and Objective
  Ectopic pregnancy is a main cause of maternal death and is 10-15% of refered patint to first trimester emergency ward. Due to importance of early detection and prevention of excessive blood loss in Ectopic pregnancy this study designed that evaluated the correlation between vital signs and quantity of hemo-peritoneum and except of traditional vital sign another method with more sensivity can be used in detection of tubal rupture and nessersirily of Emergency surgary.
  Materials and Methods
  This study is a analytic cross sectional design in 105 patients had diagnosis of ruptured ectopic pregnancy in fatemieh hospital. positive predictive value and sensitivity and specifity of pulse rate, BP and shock Index (SI) in correlation to ruptured Ectopic pregnancy and hemoperitoneum evaluated.
  Results
  Hundred five patients were studied (70 ruptured EP and 35 unruptured EP). Mean of shock index in unruptured and ruptured EP was 0.6±0.29 and 0.94±0.22 respectively that was nonsignificant. (p<0.05) Sensitivity of pulse rate, systolic pressure and shock Index (Pulse/SBP) was 17.6%±9%, 32.4 %±10% and 91.4%±6% respeictively. negative predictive value was 34.1%, 38.7 % and 50% respeictively.mean primary Hb had no difference in two group.
  Conclusion
  Normal vital sign alone are poor predictors of ruptured ectopic pregnancy and shock Index (Pulse/SBP) Correlate best with the quantity of intaperitoneal hemorrhage.
  Keywords: Ectopic pregnancy, Vital sign, Shock Index
 • Forough B. *, Emadifar R., Saeedi H., Ghasemi Pages 51-55
  Background and Objective
  To assess the effect of a lateral – wedge insole with subtalar supporting on the femorotibial angle in patients with varus defomrity of the knee.
  Materials and Methods
  The efficacy of a wedged insole with subtalar supporting and that of traditional wedge insole shoe insert were compared. 20 outpatient with knee osteoarthritist were randomized to be treated with either the supported or traditional inserted insole. In both group, the baseline and 2 month koos scores for subjective knee pain and ADL and quality of live and symptoms were compared.
  Results
  At the baseline, there were no significant difference in the femorotibial angle and pain and ADL, quality of life and symptoms, the 10 subjects wearing the subtalar supporting demonstrated a significatly increase femoretibial angle and koos scores without pain compared with insole group, there were no significant difference between twe group in pain after treatment.
  Conclusion
  These results suggest that an insole with a subtalar supporting maintained the valgus correction of the, femoretibial angle in patgle in patients with varus knee OA for 2 months.
  Keywords: Wedge in sole, Subtalar supporting joint, Knee osteoarthritis
 • Ghandehari K., Ghandehari Z Pages 56-60
  Background and Objective
  Clinical findings effective on disability of stroke patients have importance due to their effects on prognosis and future recovery following rehabilitation.
  Materials and Methods
  Consecutive stroke patients admitted in Valie-Asr hospital, Khorasan enrolled in a prospective study in 2005. Hemihyposthesia, hemianesthesia, hemineglect and homonymous hemianopsia were evaluated in the patients. Disability score was determined based on the Rankin scale at 72 hours post stroke. Mean of Rankin Disability Score (MRDS) was analysed by T and Fisher tests and p<0.05 declared as significant.
  Results
  329 stroke patients were investigated. Hemihyposthesia, hemianesthesia, hemineglect and homonymous hemianopsia were found in 37.4%, 13.8%, 7.9% and 7.3% respectively. MRDS was significantly higher in patients with hemianesthesia than other stroke patients, p<0.05. MRDS of patients with each of hemihypoestheisa, hemineglect and homonyous hemianopsia was not signigicantly different than patients without these abnormalities respectively. Patients with triad of hemianesthesia, hemineglect and homonymous hemianopsia had significantly higher MRDS than others, p<0.05.
  Conclusion
  Hemianesthesia is the most important clinical effector on MRDS of the stroke patients. Presence of above triad predicts the highest MRDS in these patients.
  Keywords: Sensory, Neglect, Anopsia, Disability, Stroke
 • Zabolinejad N., Mirsadraee S., Hiradfar M., Badiee Z., Merikhi Ardabili A. Pages 61-66
  Background and Objective
  Pediatric renal tumors represent approximately 7% of all childhood cancers and are completely different from those occurring in adults. The aim of this study was to make an analysis of clinical and pathological characteristics of these tumors.
  Materials and Methods
  In this descriptive study all of the pediatric patients diagnosed as having renal neoplasm in departments of pathology of Dr Sheikh children hospital and Imam Reza hospital from 1991-2006 were evaluated.
  Results
  52 patients including 27 boys and 25 girls with mean age of 40.63 months were studied. Tumors involved each kidney in 24 (45.3%) and were bilateral in 5 (9.4%) patients. Abdominal mass was the commonest clinical symptom and sign. Congenital anomalies were presented in 6 (14.6%) patients. Histopathological examination showed Wilms tumor in 46 (86.8%), cystic partially differentiated nephroblastoma in 2 (3.8%), mesoblastic nephroma in 2 (3.8%) rhabdoid tumor of the kidney in 1 (1.9%), metanephric adenofiroma and low-grade tubulopapillary carcinoma in 1 (1.9%) and clear cell sarcoma of the kidney in 1 (1.9%) patient. 11 (20.8%) cases were in stage I, 16 (30.2%) stage II, 13 (24.5%) stage III, 8 (15.1%) stage IV and 5 (9.4%) stage V.
  Conclusion
  Although Wilms tumor is the commonest renal neoplasm in childhood there are also recently described entities such as metanephirc tumors and juvenile renal carcinoma that must be considered in histopathological evaluation of a pediatric renal neoplasm. Role of molecular and cytogenetic methods is increasing for classification and treatment of childhood renal neoplasms.
  Keywords: Pediatric renal tumors, Kidney, Childhood cancer
 • Tabandeh A., Kashani E. Pages 67-70
  Background and Objective
  The incidence of cesarean delivery has been increased during these years. Relations are reported between mother's educational level and knowledge about various delivery methods. This study was done to find the distribution of cesarean delivery in female doctors, dentists, nurses, midwives and specialists under 45-years-old had been working in Gorgan city, 2004.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 187 women in medical fields were recruited. A questionnaire was filled for each of them which included demographic data, causes of the cesarean delivery, and causes of personal tendency to it. Data was entered in SPSS-10 and analyzed with X2.
  Results
  In our study 307 deliveries were occurred, and 49.8% was cesarean delivery. The most common cause of the personal tendency to cesarean delivery was feeling less pain. Cesarean percentage in doctors, midwives and specialist was significantly higher than nurses and dentists (P<0.05). Cesarean frequency was significantly higher in nulipars (P<0.05).
  Conclusion
  These results showed that the frequency of cesarean delivery in health care workers is higher than the general population.
  Keywords: Cesarean delivery, Medical field, Job, Literacy level, Awareness
 • Yazdi Kh, Sanagoo A., Joybari L. Pages 71-75
  Background and Objective

  Thalassemia is an inherited and chronic hemolytic disorder. Like other diseases it can make psychological, social and financial problems for both patients and families. The necessity of this research is to teach the way of treating the psychosocial problems of this illness and to increase the quality of patients and families life. It is also a descriptive study to examine psychosocial and financial disorders and coping strategies among families with patients suffering major beta thalassemia

  Materials and Methods

  320 parents (229 of mothers and 91 of fathers) were included in this study. These families were those who were visited clinics associated with Gorgan's University. Data collection was done using a self structured questionnaire as well as Mc Cubin and Thompson scale for identifying coping strategies.

  Results

  Findings revealed many problems, such as: stress for disease (82.8%) and the patient's vague future (81.8%). The mentioned problems were of psychological disorders. And about social problems: 33.8% of patients families were deprived of having picnics in their free times and helping the patient meddles the routine work of homes in 30.1% of families. The financial problems: the cost of traveling and providing the medicine (63.8%). In addition 97.5% of families had faith and reliance in God in order to help them and to believe their child's illness as a reality. It is apparent that families use different kinds of method in order to cope with psychological, social and financial problems and to face the disease.

  Conclusion

  Most of families have a strong belief in religion and as a result they believe that any kind of problems and especially disease is one of ways to reach God. This is the idea which helps them to face this disease stoutly.

  Keywords: Thalassemia psychical, Social, Economic, Problems, Coping, Family, Glestan Provience
 • Golsha R., Khodabakhshi B., Rahnama A. Pages 76-80
  Background and Objective
  Leptospirosis is one of the most common zoonosis in the world,fatality rate of the disease is sometimes high in endemic regions and is transmitted through direct or indirect contact with urine of animals that are carrier of leptospirosis. We studied incidence of leptospirosis in Golestan province in 2004.
  Materials and Methods
  According to coordination with province health center, 20 suspicious patients for leptospirosis were diagnosed by general practioners and referred to 5th Azar hospital. Patients with at least 4 constitutional symptoms (fever, sever headache, conjunctival suffusion, myalgia, arthralgia, icter, malaise) and history of working ir rice farm, exposure to wild or domestic animals or stagnant water were included and MAT for leptospirosis were requested. other causes were ruled out with wright, widal, VDRL, peripheral blood smear.
  Results
  Out of 20 suspicious patients, 12 cases reported. All of them were farmer, had titer>1/100 in MAT. Fever chills, headache were found in nearly all of them. Conjunctival suffusion and increased CPK up to 2 fold than normal was seen in %75 and %66.4 respectively. They were treated by ampicillin or amoxicillin sussessfully.
  Conclusion
  According to the results of this study we suggest to all physician of the area to be concentrated to the disease as an occupational disease in rice farmers. So early diagnosis can prevent many complications of the disease in this group of farmers.
  Keywords: Leptospirosis, Golestan province, MAT, CPK