فهرست مطالب

فیلم نگار - پیاپی 64 (دی 1386)

ماهنامه فیلم نگار
پیاپی 64 (دی 1386)

 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 9,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/10/11
 • تعداد عناوین: 36
|
 • سرمقاله
 • عدالت و طنز تلخ گانگستر آمریکایی
  صفحه 4
 • اتفاق
 • ایران
  صفحه 5
 • بانک فیلمنامه
  صفحه 10
 • سیناپس
  صفحه 12
 • جهان
  صفحه 15
 • فراسو
 • اخبار خاورمیانه
  صفحه 16
 • معرفی سایت ها
  صفحه 17
 • معرفی مسابقات و جشنواره ها
  صفحه 18
 • معرفی نرم افزار
  صفحه 19
 • معرفی کتاب
  صفحه 20
 • اتفاق
 • جشنواره کوثر
  صفحه 21
 • کشمکش
 • بچه های ابدی
  صفحه 22
 • از زبان فیلمنامه نویس
 • گفت و گو با پوران درخشنده
  صفحه 26
 • فیلمنامه از زبان دیگران
 • یوسفیان / شهاب حسینی
  صفحه 30
 • کشمکش
 • اتوبوس شب
  صفحه 31
 • از زبان فیلمنامه نویس
 • یادداشت احمد زاده
  صفحه 41
 • شکاری
  صفحه 42
 • کشمکش
 • گوشواره
  صفحه 45
 • فیلمنامه از زبان دیگران
 • موساییان
  صفحه 48
 • ایوبی/ پور قاسمی
  صفحه 49
 • کشمکش
 • گانگستر امریکایی
  صفحه 50
 • از زبان فیلمنامه نویس
 • گفت و گو با زیلیان
  صفحه 54
 • کشمکش
 • راتاتویی
  صفحه 56
 • از زبان فیلمنامه نویس
 • براد برد
  صفحه 59
 • کشمکش
 • شیرها برای بره ها
  صفحه 62
 • از زبان فیلمنامه نویس
 • کارناهان
  صفحه 66
 • دل وحش
  صفحه 67
 • سینما ادبیات
 • کافکا
  صفحه 72
 • داستان های پیامبران
 • بخش چهارم
  صفحه 78
 • مستند نگاری
 • گفت و گو با گوردون کویین
  صفحه 82
 • فیلمنامه کامل
 • برزیل
  صفحه 87
 • نقد فیلمنامه
  صفحه 120
 • آنچه بد نیست بدانید
  صفحه 122
 • فیلمنوشت مستند رویاها: تولد برزیل
  صفحه 123
 • حرف های تام استوپارد و تری گیلیام
  صفحه 126
 • مطالب دیگر
  صفحه 127