فهرست مطالب

مطالعات علوم پزشکی - سال هجدهم شماره 4 (زمستان 1386)

مجله مطالعات علوم پزشکی
سال هجدهم شماره 4 (زمستان 1386)

 • تاریخ انتشار: 1387/01/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقالات پژوهشی
 • سیمین عناصری، امیرحسین محوی، جعفر نوری، رامین نبی زاده، فروغ واعظی، علی احمد آقاپور صفحه 624
  پیش زمینه و هدف
  با عنایت به این که سد حسنلو بر روی تالاب شور گل احداث شده است و خاک کف دریاچه از نوع خاک های شور و قلیایی می باشد لذا کیفیت شیمایی آب ورودی به سد تحت تاثیر خاک کف آن قرار گرفته و تغییر می نماید (13). هدف این طرح تعیین میزان تغییرات کیفیت شیمایی آب دریاچه نسبت به افزایش حجم دریاچه و پیش بینی آن در حداکثر حجم دریاچه می باشد.
  مواد و روش ها
  براساس دادهای کمی و کیفی مربوط به آب دریاچه سد حسنلو از زمان احداث سد و اندازه گیری آنها در سال 1385 و انجام عملیات صحرایی ایستگاه های نمونه برداری مورد نیاز جهت پایش کیفیت شیمیایی آب دریاچه سد حسنلو انتخاب شد و سپس نمونه ها در آزمایشگاه آب شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی آنالیز گردید. با استفاده آنالیز رگرسیون در محیط MS-EXCEL همبستگی بین پارامترهای کیفی آب دریاچه و حجم آن مورد تحلیل قرار گرفته است برای پیش بینی کیفیت آب دریاچه در حداکثر تراز آبی از روابط آماری موجود بین تغییرات پارامتر های کیفیت شیمیایی آب (با سطح اطمینان 99%) استفاده شده است.
  یافته ها
  همه پارامترهای کیفی آب شاملMg+2، Ca+2،Na+،K+، CL-، SO4-2 (به جز یون بی کربنات، به دلیل وابستگی غلظت آن به واکنش های بیولوژیکی و CO2 هوا) همبستگی معنی داری با حجم دریاچه سد داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  با مقایسه کیفیت آب پیش بینی شده برای دریاچه سد حسنلو در حداکثر تراز آبی و استانداردهای کیفیت شیمایی آب آشامیدنی سازمان جهانی بهداشت (WHO) پیش بینی می شود که با افزایش حجم دریاچه تا تراز نهایی کیفیت شیمیایی آب برای مصارف شرب قابل استفاده خواهد شد. لذا با احداث تصفیه خانه متداول می توان از آب آن برای تامین آب شرب اجتماعات اطراف استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آب شرب، کیفیت آب، مخازن، سد حسنلو
 • ابوالحسن شاکری باویل، مسلم شاکری باویل صفحه 630
  مقدمه
  آسیبهای تروماتیک نافذ یا بلانت شرائین ورتبرال ناشایع هستند. تظاهرات کلینیکی و پیش آگهی ترومای شریان ورتبرال بیشتر به آسیبهای همراه وابسته است تا این که به آسیب خود شریان مربوط باشد. مکانیسم آسیب تروماتیک در تعیین روش های تشخیصی و درمانی مناسب نقش حیاتی ایفاء مینماید و هدف از این مطالعه ارزیابی مکانیسم آسیب و یافته های آنژیوگرافیک در تروماهای شرائین ورتبرال است.
  روش کار
  در این مطالعه 11 بیمار با آسیبهای شرائین ورتبرال توسط آنژیوگرافی در بیمارستان امام خمینی تبریز تحت بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  82 درصد بیماران مرد و 18 درصد آنها زن بودند. سن متوسط آنها 41/12±2/37 سال بود. ترومای بلانت شایعترین علت آسیب بوده و شایعترین محل آن مبدا شرائین ورتبرال بود. شایع ترین نوع آسیب عروقی انسداد کامل شریانی بود.
  نتیجه
  در گذشته تصور میشد ترومای نافذ عامل بیش از 95 درصد تمامی آسیبهای تروماتیک عروقی مغز میباشد، اما به نظر میرسد ترومای بلانت حدود ثلث موارد را شامل شود. در کشورهای توسعه یافته آسیبهای بلانت شرائین ورتبرال بیشتر همراه با آسیبهای ستون مهرهای رخ میدهد و در کشور ما بیشتر با شکستگی های دنده های فوقانی توراکس همراه است. بنابراین در کشور ما بسیاری از موارد آسیبهای بلانت شرائین ورتبرال، به خصوص موارد همراه با ترومای فقرات گردنی، تشخیص داده نمیشوند و انجام روش های غربال گری مناسب برای تشخیص دقیق آنها ضروری است.
  کلیدواژگان: شریان ورتبرال، ترومای بلانت، ترومای نافذ، آنژیوگرافی
 • منصور قوام، رضا تسبیح سازان صفحه 634
  زمینه و اهداف
  پاسخ های جنسی در انسان از دو سیستم بیوفیزیک و کنش های روانی او سرچشمه میگیرند. اختلال در عملکرد جنسی افراد نیز میتواند دارای منشا جسمی و یا روانی باشد. متغیرهای متعددی بروز پاسخ های جنسی را کنترل نموده و سلامت رفتار جنسی را تحت تاثیر قرار میدهد. اختلالات جنسی در روابط زناشویی نیز اثر گذاشته و میتواند موجب بروز تنش گردد. هدف تحقیق حاضر بررسی تنوع اختلالات کنشی جنسی در زنان و مردان متاهل و شناخت متغیرهای تاثیرگذار (سن، جنس، تداوم مشکل جنسی، وجود بیماری های جسمی، اختلالات روانی خفیف، تنش در زندگی زناشویی، تمایل به درمان و نوع درمان) بر آن بوده است.
  روش بررسی
  روش تحقیق حاضر توصیفی است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و از نمونه در دسترس (32 زن و61 مرد متاهل) از مراجعه کنندگان به کلینیک سلامت خانواده جمعآوری گردیده است. میانگین سنی مراجعین4/36 سال(5/9 = (S بوده است. اجرای مصاحبه و انجام معاینه های بالینی و پیگیری در مورد کلیه آزمودنی ها صورت گرفته است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد اختلالات گوناگون مربوط به نعوظ در مردان با 1/49% و آنورگاسمی و اختلال ارگاسم در زنان با فراوانی 7/38% بیشترین مشکل جنسی مراجعه کنندگان بوده است. انزال زودرس در مردان و واژنیسموس در زنان نیز دومین گروه عمده اختلالات جنسی بوده است. اختلالات جنسی در 3/1 از مراجعه کنندگان کمتر از 12 ماه و در 2/22 درصد از آنان بیشتر از 5 سال استمرار داشته است. 2/30% از افرادی که دارای اختلال جنسی بودهاند، دارای درجات مختلفی از مشکلات خفیف روانی و یا دارای نوعی بیماری جسمی نیز بودهاند. 7/47 % از مراجعه کنندگان وجود تنشهایی را در روابط زناشویی خود گزارش و 9 نفر از آنان از طریق مراجع قضایی درخواست طلاق کرده بودند.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر تنوع اختلالات کنشی جنسی و متغیرهای پیش بینی کننده آن را در افراد متاهل مشخص ساخت. تجزیه و تحلیل یافته ها و کاربرد این نتایج در فهم متغیرهایی که اختلالات جنسی را ایجاد میکنند و نیز تاثیر اختلالات جنسی بر روی میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی بیماران مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اختلالات کنشی جنسی، نعوظ، واژنیسموس، آنورگاسمی، میل جنسی، روابط زناشویی، مرد و زن، کلینیک سلامت خانواده
 • نادره رشتچی زاده، امیر قربان حق جو، علیرضا جوادزاده، اصغر دانشور، امیر منصور وطن خواه صفحه 640
  زمینه و اهداف
  مطالعات اخیر به نقش [Lp(a)] و [Hcy] به عنوان فاکتورهای غیر وابسته و مستقل در بروز و توسعه آترواسکلروز، آرتریواسکلروز و بیماری های وابسته به آنها تاکید دارند. بیماری آرتریواسکلروز اختلالی است که به ضخیم شدن و سفت شدن جدار شریان ها دلالت می کند که ایجاد این اختلال در عروق شبکیه چشم به نام آرتریواسکلروز شبکیه معروف می باشد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی تغییرات Lp(a) و Hcy سرمی و مقایسه آن با گروه کنترل به عنوان عوامل خطرساز وقوع آرتریواسکلروز شبکیه میباشد.
  روش بررسی
  نمونه مورد مطالعه شامل 80 بیمار مرد (متوسط سنی 8/6±3/64 سال) مبتلا به آرتریواسکلروز شبکیه تشخیص داده شده با دستگاه اسلیت لامپ با استفاده از لنز سوپرفیلد و 54 مرد سالم (متوسط سنی 0/8±7/66 سال) بدون هیچگونه سابقه بیماری چشمی بودند. گروه کنترل و بیمار هیچ سابقه ای از بیماری های قلبی، دیابت و سایر بیماری های زمینه ای نداشتند. کلسترول، تریگلیسرید، کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته بالا به روش استاندارد اسپکتروفتومتری، Lp(a) سرمی به روش ایمونوتوربیدیمتری و Hcy با استفاده از کیت ایمنواسی آنزیمی مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از وجود تفاوت معنی دار در سطح سرمی سطح پروفیل لیپیدی به جز لیپوپروتئین با دانسیته بالا، Lp(a) و Hcy در دو گروه کنترل و بیماران مورد مطالعه می باشد (05/0p< در تمامی موارد). تقسیم بندی بیماران به 4 گروه بر اساس درجه آرتریواسکلروز شبکیه و مقایسه فاکتورهای مورد مطالعه نشان داد که تفاوت چشمگیری از نظر فاکتورهای مورد مطالعه بین درجات آرتریواسکلروز شبکیه وجود ندارد (در همه موارد 05/0p>). مطالعات همبستگی نشان می دهد که همبستگی معنی داری بین غلظت Lp(a) و درجه بیماری (01/0p< و 61/0r=)، بین غلظت سرمی Hcy و درجه بیماری (01/0p< و 72/0r=) و همچنین بین سطح Lp(a) و Hcy سرمی (01/0p< و 67/0r=) در گروه بیماران وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر شاید دلیلی بر دخالت افزایش فاکتورهای Lp(a) و Hcy در بروز آرتریواسکلروز شبکیه باشد. مجموع نتایج نشانگر این نکته است که سنجش Lp(a) و Hcy سرمی می تواند به عنوان یک ابزار آزمایشگاهی قابل توجه در کنار سایر اطلاعات بالینی و آزمایشگاهی در تشخیص و درمان به موقع بیماری مفید واقع گردد.
  کلیدواژگان: لیپوپروتئین (آ)، هموسیستئین، آرتریواسکلروز شبکیه
 • حجت حسین پور فیضی، اصغر علمی، علیرضا صادقپور، علی صدیقی صفحه 646
  زمینه و اهداف
  اسکولیوز ایدیوپاتیک شایع ترین نوع انحراف های جانبی ستون فقرات می باشد. 3-2% بچه های زیر 16 سال اسکولیوز ایدیوپاتیک بالای 10 درجه دارند و کمتر از 10% این ها نیاز به درمان دارند. یکی از روش های درمانی عمل جراحی اصلاحی و جوش دادن مهره ها جهت حفظ اصلاح و جلوگیری از پیشرفت انحراف میباشد. بدین منظور وسیله های مختلفی به کار می رود. این مطالعه به ارزیابی نتایج و کارآیی فیکساسیون سگمنتال ستون فقرات با سیستم Cotrel - Dubousset می پردازد که ما از سال 1378 ه.ش در بیماران با اسکولیوز ایدیوپاتیک جوانان استفاده کرده ایم.
  مواد و
  روش
  از سال 1378 ه.ش الی 1383، 30 بیمار (22 مورد دختر و 8 مورد پسر) با محدوده سنی 10- 18 سال تحت عمل جراحی یک یا دو مرحله ای اصلاحی و جوش دادن مهره ها با استفاده از سیستم (C-D) قرار گرفتند. میزان انحراف در سطح ساژیتال و کرونال از روی عکسهای رادیوگرافیک در حالت ایستاده از ستون فقرات به روش Cobb اندازه گیری شدند.گرافی های کنترل، بلافاصله بعد از عمل، 3 ماه بعد، 6 ماه بعد و بعد از آن سالیانه به مدت حداکثر چهار سال بعد از عمل به عمل آمدند.
  نتایج
  بیماران به مدت متوسط 21 ماه بعد از عمل تعقیب شدند. مقدار متوسط اصلاح در سطح کرونال 8/44% و در سطح ساژیتال به طور متوسط 6/10درجه بود. میزان اصلاح چرخش مهره آپیکال قابل توجه نبوده و به طور متوسط 46% گرید بود. میزان اصلاح جابجایی مهره آپیکال از خط وسط به طور متوسط 3 سانتی متر بود (4-5/1سانتی متر) قد ایستاده و نشسته بیماران در مقایسه با قبل از عمل به طور متوسط 5 سانتی متر افزایش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  سیستم C-D وسیله مناسبی جهت اصلاح و حفظ انحرافات ستون فقرات بوده و می تواند هم در اصلاح کرونال و ساژیتال ستون فقرات بهخصوص افزایش کیفوز توراسیک و حفظ لوردوز کمری موثر بوده و نیاز به وسیله های بی حرکت کننده خارجی را منتفی نماید.
  کلیدواژگان: اسکولیوز ایدیوپاتیک، Cotrel، Dubousset Instrumentation، ستون فقرات
 • حجت الاسلام اسم حسینی، سعید صمدزاده، جواد میرزا آقازاده صفحه 652
  پیش زمینه و هدف
  چهار اصل اخلاق پزشکی یعنی احترام به اختیار انسان Respect for autonomy، سود داشتن کارهاeneficence، عدم اضرار به دیگران on maleficence و عدالت justice به قضاوتهای عمومی اطلاق می شوند و به عنوان پذیرفته های اخلاقی بررسی اعمال انسانها مورد استفاده و ارزشیابی قرار می گیرند در این موارد اختلاف نظر زیادی وجود دارد از جمله تعیین قلمرو اختیار و استقلال افرادی که قدرت تشخیص ندارند یا هم چون جنین، نوزادان، بیماران دچار مرگ مغزی، زندانیان و... که میتواند پزشک یا تیم پزشکی را در مرحله تصمیم گیری دچار تردید و بحران سازند. به خصوص با توجه به این که تعریف و قلمرو این چهار اصل نسبت به یک جهان بینی با جهان بینی دیگر فرق می کند علی الخصوص در ارتباط با مکتب اخلاق اسلامی بایستی به دقت تبیین شود. در این مقاله سعی شده است بعد از تشریح این اصول به میزان سازگاری آنها با مبانی اخلاق و معارف اسلامی پرداخته شود.
  مواد و روش کار
  این پژوهش به صورت توصیفی و کتابخانه ای است و سعی شده است پس از توضیح مفاهیم به صورت نظری و مبنایی نکات تشابه و تمایز به کارگیری اصول پذیرفته شده اخلاق پزشکی با اصول اخلاق و معارف اسلامی شناسایی و تبیین شود.
  یافته ها
  در بررسی مکاتب اخلاقی گوناگون معلوم شد اصول و موازین چهارگانه اخلاق پزشکی برگرفته از مکتب سودگرایی و سودمندی می باشد و مکتب اخلاقی اسلامی مکتب غایت گرا و وظیفه گرا می باشد. به طوری که در بعضی از مبانی همدیگر را پوشش و در بعضی از مبانی سازگاری لازم را ندارند.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجایی که دین اسلام یک مکتب غایت گرا و وظیفه گراست و غایت نهایی در کارهای اخلاقی رستگاری و قرب الهی است و انسان دارای دو ساحت وجودی جسم و روح بوده و صاحب کرامت و عزت می باشد و فلسفه وجودی او رسیدن به تکامل و قرب الهی است به همین جهت اخلاق پزشکی در اسلام در چهار چوب پارامترهای است که در دین مبین اسلام بیان شده است و در آن به رعایت تقوی الهی، احساس تکلیف و مسئولیت در مقابل خود، خدا، جامعه، تعالی روح و مراتب وجودی او و نیت و انگیزه الهی و همچنین لذائذ معنوی تاکید شده است که خود این متغیرها میتواند بهترین ضمانت اجرایی اصول و موازین اخلاقی در حرفه پزشکی باشد و می تواند نیروهای پزشکی را از تردید و بحران در مراحل تصمیم گیری و اجراء پروژه ها و سوژه های خود درآورده و جبران کننده ضعف ها و کمبودهای دیگر مکاتب اخلاقی باشد که نوعا مبتنی بر خواسته های انسانی، لذائذ دنیوی و بهبود زندگی مکانیکی انسانها هستند.
  کلیدواژگان: مبانی اخلاق اسلامی، اصول و موازین اخلاق پزشکی، عدالت، اختیار انسان، سود و ضرر
 • حمید اشرفی، رضا بوستانی، آرش اشرفی صفحه 657
  مقدمه
  با وجود پیشرفتهای بسیار زیاد در جنبه های مختلف بیماری مولتیپل اسکروز (MS) که مهمترین آن معرفی اینترفرون بتا در درمان آن است، جهان پزشکی همچنان با ناشناخته های زیادی در مورد این بیماری روبرو است. متاسفانه اغلب مطالعات انجام شده در مورد این بیماری در کشورهای غربی انجام شده، لذا این مطالعه با هدف تعیین اثر بخشی اینترفرون در بیماران کشور خودمان انجام شده است.
  روش کار
  بیمارانی که براساس یافته های فرا بالینی و بالینی(کرایتریای مک دونالد) تشخیص MS در آنها قطعی شده است وارد این مطالعه شده اند قبل از شروع اینترفرون میزان ناتوانی براساس EDSS و همچنین دفعات عود تعیین می شود و پس از درمان نیز متغیرهای فوق تعیین میگردد. در طول مدت درمان بیمار از نظر عوارض جانبی به طور مکرر معاینه میشود.
  نتایج
  از 42 بیمار مورد بررسی 8/73% بیماران زن و 2/26% مرد بوده اند. میانگین سن شروع بیماری 21/29 سال بوده است. میانگین تعداد دفعات عود در سال بیمارانی که فقط یک سال، دو سال و یا سه سال تحت درمان با اینترفرون بودند قبل از شروع درمان به ترتیب43/29، 2/28، 2/3 بود که در پایان دوره های درمانی یک، دو و سه ساله به ترتیب به 57/0 (5/76%)، 41/0 (82%) و 78/1 (7/45%)کاهش یافت)05/0 <. (Pمیزان EDSS بیماران در ماه های صفر (قبل از شروع درمان)، 6، 12، 24 و 36 پس از درمان به ترتیب 47/3، 32/3، 00/3، 84/2 و 11/3 بوده است. شایع ترین عوارض جانبی دارو سندرم Flu like، درد محل تزریق و آنمی می باشند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه از نظر اپیدمیولوژیک مثل سن و جنس مشابه مطالعات دیگر است. آزمونهای آماری نشان دهنده تاثیر اینترفرون در کاهش ناتوانی بیماران و همچنین کاهش تعداد دفعات عود بیماری میباشد. اما میزان تاثیر آن در مرد و زن اختلافی نشان نمیدهد. بنابراین در این مطالعه که بر روی بیماران کشور ما انجام شده است تاثیرات مفید اینترفرون بتا بر روی بیماران MS ثابت شده است.
  کلیدواژگان: اسکلروز متعدد، اینترفرون بتا 1a
 • محمدرضا محمدی فلاح، علی تقی زاده افشاری، علی طهرانچی، علی غفاری مقدم، منیره ساده حال صفحه 660
  پیش
  زمینه وهدف
  عوارض ارولوژیک در 30%_1% از گیرنده های پیوند کلیه رخ می دهد. این عوارض شامل: تنگی حالب که میتواند هر قسمت از آن را از UVJ (شایعترین محل) تا UPJ درگیر کند، لیک ادراری، نکروز ایسکمیک حالب، رفلاکس، فیستول ادراری، هماچوری و تشکیل سنگ است. چندین تکنیک جراحی برای درمان این عوارض به کار میرود که یکی از آنها یورتروپیلوستومی با استفاده از حالب گیرنده است. در این مطالعه ما نتایج یورتروپیلوستومی با استفاده از حالب گیرنده را در 7 بیمار پیوند کلیه که دچار عوارض حالبی شده اند بررسی میکنیم و مزایا و معایب و عوارض این روش را بیان نموده و نتیجه خواهیم گرفت که آیا یورتروپیلوستومی با استفاده از حالب گیرنده میتواند جانشین مناسبی برای درمان عوارض حالبی بیماران پیوند کلیه باشد یا خیر؟
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی طراحی شد. جامعه آماری شامل بیماران پیوند کلیه ای بود که از بهمن سال 1383 تا بهمن سال 1384 به دلیل عوارض حالبی به مرکز پیوند کلیه ما مراجعه نموده اند و تحت یورتروپیلوستومی با استفاده از حالب گیرنده قرار گرفته اند. داده های لازم از طریق مصاحبه با بیماران و معاینه و پرونده پزشکی و درمانگاهی آنان جمع آوری و ثبت شد و در پیگیری های بعدی بیماران این داده ها کنترل شد. نشت ادراری، عفونت ادراری علامت دار، تب، هیدرونفروز در کلیه پیوندی و گیرنده قبل و بعد از عمل، درد فلانک و Cr قبل و بعد از عمل و سابقه عمل ناموفق قبلی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 128 بیمارکه تحت پیوند کلیه قرار گرفتند 10 بیمار دچار عارضه حالبی شدند (8/7%) که 7 بیمار تحت عمل یورتروپیلوستومی قرار گرفتند. از 7 بیمار که تحت یورتروپیلوستومی قرار گرفتند 4 بیمار تنگی حالب دیستال، 2 بیمار نکروز حالبی و یک بیمار تنگی محل اتصال حالب به لگنچه داشت. نشت ادراری، درد فلانک در هیچ بیماری دیده نشد. یک بیمار UTI علامت دار داشت که با درمان طبی بهبود یافت. در یک بیمار که هیدرونفروز شدید در کلیه گیرنده راست قبل از عمل داشت 2 ماه پس از عمل دچار پیونفروز شد. در 6 بیمار دیگر کارکرد کلیه پیوندی بهبود پیدا کرد و بیماران پس از عمل مشکلی نداشتند.
  نتیجه گیری
  یورتروپیلوستومی با استفاده از حالب گیرنده میتواند جانشین مناسبی برای درمان عوارض حالبی بیماران پیوند کلیه باشد.
  کلیدواژگان: یورتروپیلوستومی، پیوند کلیه، عارضه حالبی
 • احمد شهلا صفحه 665
  پیش زمینه و هدف
  نحوه عملکرد مراکز تروما معمولا به روش TRISS، scoring می شود و نتایج حاصل با اطلاعاتMajor Trauma Outcome Study (MTOS) مقایسه میشود. هدف از این مطالعه بررسی نحوه عملکرد مرکز تروما در مدت یک سال در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه است.
  مواد و روش ها
  بیماران مولتی تروما در طول سال1384 در بیمارستان شهید مطهری به روش TRISS، scoring شدند و نتایج با استفاده ازZ statistics – W - M باMTOS مقایسه شد.
  یافته ها
  260 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سن بیماران31/30 سال بود. 210 نفر مذکر و 50 نفر مونث بودند. 91% تروما Blunt و 9% penetrating بودند. علت حادثه در 5/92% موارد تصادفات ترافیک بود. تعداد مرگ های اتفاق افتاده 52 نفر و مرگ های مورد انتظار 42 نفر بودند.
  بحث: با توجه به 891/0=M score توزیع شدت تروما قابل مقایسه باMTOS بود. مرگ های اتفاق افتاده 10 مورد بیشتر از قابل انتظار بودند 8/3 در 100 نفر=W ولی27/0_=Z score معنی دار نبود و درمان بیماران مطابق استاندارد انجام شده بود.
  نتیجه گیری
  scoring TRISS و مقایسه با MTOS برای بررسی نحوه عملکرد مراکز تروما در کشور ما مناسب است.
  کلیدواژگان: بیماران مولتی تروما، Scoring TRISS، مقایسه باMTOS
 • محمدرضا محمدی فلاح، علی تقی زاده افشاری، اسدی، علی غفاری مقدم، ایوب مولایی، منیره ساده حال صفحه 670
  پیش زمینه و هدف
  پیوند کلیه درمان انتخابی برای نارسایی مزمن کلیه است. بکارگیری تکنیک آناستوموز یورترووزیکال مناسب می تواند از اغلب خطر ها بر کلیه پیوند جلوگیری کند. یورترونئوسیستومی خارج مثانه ای در پیوند کلیه به علت میزان عوارض کمتر و آسان بودن فن محبوبیت خاص پیدا کرده است. این کاهش در عوارض به علت محدود بودن برش در روی مثانه و نیاز به سگمان حالبی کوتاه تر از دهنده میباشد. ما عوارض ارولوژیک جدید به نام باری – تاگوچی را در 114 بیمار پیوندی بررسی کردیم.
  بیماران و
  روش
  ما به صورت آینده نگر همه عوارض ارولوژیک این تکنیک یورترونئوسیستومی جدید را در روی بیماران پیوندی، ثبت و آنالیز کردیم. مدت انجام پیوند یک سال و از سپتامبر 2004 تا سپتامبر 2005 و مدت پیگیری بعد از پیوند متوسط 18 ماه (مابین 24 – 12) بود. عوارض ارولوژیک شامل خونریزی عارضه دار، فیستول ادراری، تنگی حالب و ریفلاکس می شد. همچنین مدت زمان آناستوموز حالب در بیماران ثبت شد.
  یافته ها
  در کل میزان عوارض ارولوژیک در 6 (5/25%) بیمار مشاهده شد که شامل یک لیک ادراری (86/0)، سه انسداد حالب (5/3 %) و یک هماچوری عارضهدار (86/0) بود. ریفلاکس علامت دار دیده نشد. مدت آناستوموز حالب متوسط 15/8 دقیقه (مابین 17-4) بود.
  نتیجه نهایی: فن یورترونئوسیستومی خارج مثانه ای باری – تاگوچی (روش جدید) تکنیکی ساده، سریع و با عوارض ارولوژیک قابل قبول است و به همین علت یکی از روش های انتخابی در مرکز ما شده است.
  کلیدواژگان: پیوند کلیه، انسداد حالب، عوارض اورولوژیک، روش باری تاگوچی
 • حسن نان بخش، رضا پورعلی، فریبا نان بخش صفحه 675
  زمینه و هدف
  وازکتومی یکی از روش های تنظیم خانواده بوده و روشی کم عارضه, بی خطر, سریع, کم هزینه و اثر بخشی جهت جلوگیری از بارداری است که مشارکت مردان را در امر تنظیم خانواده به دنبال دارد. این پژوهش به منظور تعیین مشخصه های فردی, اجتماعی, اقتصادی و میزان آگاهی و نگرش مردان داوطلب انجام وازکتومی در زمینه تنظیم خانواده در شهرستان ارومیه است.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه به صورت توصیفی – مقطعی و گذشته نگر است. جامعه مورد پژوهش را کلیه مردانی که از اول فروردین تا آخر اسفند ماه سال 1379 در شهرستان ارومیه تحت وازکتومی قرار گرفته بودند تشکیل میدهند. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه های موجود در مراکز بهداشتی درمانی شماره 6 و شهید نیکخواه ارومیه جمع آوری و سپس وارد کامپیوتر نموده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای پاسخ به سئوالات پژوهش از آمار توصیفی و همچنین از آزمون کای اسکویر برای رابطه بین متغیرها استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان میدهد که در مجموع 419 مرد با میانگین سنی 98/6 ± 9/39 سال از شهرستان ارومیه تحت عمل وازکتومی قرار گرفته اند. 6/92 درصد آنها ساکن شهر و 4/7 درصد ساکن روستا میباشند. شغل 1/36 درصد آنان آزاد بوده و 2/42 درصد آنان تحصیلات راهنمایی و دبیرستان میباشند. میانگین تعداد فرزند 36/1 ± 07/3, میانگین تعداد فرزندان پسر, 02/1 ± 66/1، میانگین تعداد فرزندان دختر 04/1 ± 39/1 بود. این افراد در مورد روش های پیشگیری از بارداری آگاهی داشته و اکثریت آنها در مورد تنظیم خانواده نگرش مثبت داشته اند. مهمترین طریق آشنایی با روش وازکتومی از طریق کارکنان بهداشتی (5/42%) است و اقدام به این عمل در درجه اول نتیجه تصمیم گیری کاملا" شخصی بوده و در درجه دوم همسر را به عنوان مشوق ذکر کردهاند. بین سطح تحصیلات فرد و همسرش و میزان آگاهی و نگرش جمعیت مطالعه رابطه معنی دار آماری (05/ 0p<) وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصل از این تحقیق به نظر میرسد که با افزایش سطح سواد و میزان آگاهی مردان در زمینه تنظیم خانواده و روش های پیشگیری به خصوص روش های پایانی مثل وازکتومی نگرش مثبت در آنها ایجاد نمود و در نهایت موجبات مشارکت بیشتر مردان را در امر کنترل جمعیت فراهم کرد و این به نوبه خود موجب توسعه کشور خواهد شد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، وازکتومی، تنظیم خانواده
 • گزارش موردی
 • علی انشایی، علیرضا ماهوری، فرشید مقدم، لطیف قندیلی صفحه 682
  مقدمه
  کیست درموئید تخمدان یا تراتوم خوش خیم کیستیک یک تومور خوش خیم نسبتا شایعی است. این تومور بیشتر در زنان در سن باروری دیده میشود. تراتوم ها دارای عناصری هستند که از بیش از یک لایه جنینی مشتق شده و دارای بافتی هستند که نسبت به محل اناتومیک عضو گرفتار بیگانه می باشند. این تومورها به شکل کیستیک، توپر و مخلوط بوده و بسته به اندازه و محتویات و تغییرات داخلی دارای عوارضی هستند. فیستولیزه شدن به ارگانهای اطراف تخمدان غیر معمول بوده و خون ریزی رکتال ناشی از فیستول کیست به رکتوم عارضه نادری می باشد.
  شرح بیماری: بیمار دختر 18 ساله ای بوده که به طور اورژانس به علت خون ریزی رکتال به بیمارستان مراجعه کرده و در مطالعات انجام شده دچار فیستول بین رکتوم و کیست درموئید تخمدانی بوده که منجر به خون ریزی رکتال شده است.
  بحث: در این گزارش جنبه نادر بودن عارضه ثانویه به خون ریزی رکتال از فیستول ناشی از کیست مورد بحث می باشد. ایجاد فیستول بین کیست درموئید و ارگانهای مجاور مثل مثانه و رکتوم گزارش شده ولی عارضه ثانویه به ایجاد فیستول مثل خون ریزی گوارشی تحتانی نادر می باشد و بهتر است در تشخیصهای افتراقی موارد مشابه در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: کیست درموئید، تخمدان، فیستول رکتوم، خون ریزی شدید رکتال
 • احمد شهلا، سعید چاره ساز، علی اصغر صالحی صدقیانی صفحه 685
  نیمه دررفتگی قدامی مادرزادی مفصل تیبیوفمورال بسیار نادر است. تمام موارد گزارش شده همراه با سایر سندرم ها و آنومالی های مادرزادی هستند. دانش آموز دختر 16 ساله با اختلال در راه رفتن مراجعه نمود. در اکستانسیون زانوها، استخوان های تی بیا به طرف جلو سوب لوکساسیون پیدا می کردند و در فلکسیون بیشتر از 30 درجه جا می افتادند. دفورمیتی ها به علت کوتاهی و سفتی ایلیوتیبیال باند و عضله دو سر رانی پدید می آمدند و با رلیز جراحی اصلاح شدند. آنومالی های همراه شامل: دررفتگی دو طرفه مفاصل شانه ها، کوتاهی متاکارپ ها و متاتارس ها و کالکانئووالگوس دفورمیتی در سمت راست بودند.
  کلیدواژگان: نیمه در رفتگی، مادرزادی، فمورال
 • جواد میرزاآقازاده، مهرزاد صدقیانی صفحه 688
  هیدروسفالی در اثر باریک بودن مادرزادی یا اکتسابی مجرای آکوداکت و عدم جذب یا افزایش ترشح مایع مغزی نخاعی (CSF) و یا هر عاملی که باعث انسداد در مسیر جریان CSF شود به وجود می آید و باعث افزایش فشار داخل مغز ICP میگردد. جهت درمان آن از گذاشتن شنت بطنی به پریتوان VP استفاده میشود. عوارض متعددی چه در حین عمل جراحی و چه بعد از عمل جراحی برای این روش جراحی ذکر شده است. عوارض ناشی از مهاجرت کاتتر انتهایی به خصوص به داخل واژن به طور نادر گزارش شده است موردی که گزارش می شود کاتتر انتهایی شنت از داخل واژن دختر 5/1 ساله خارج شده که شیوه درمان آن قابل توجه می باشد.
  کلیدواژگان: هیدروسفالی، شنت وانتریکولوپریتوان، عوارض بعد از عمل جراحی، مهاجرت قسمت انتهایی شنت، واژن
|
 • Page 624
  Background and Aims
  With regard to this fact that Hasanlu dam is established on Sorgol wetland and the soil of that region is from the salt and alkaline, it's clear that the chemical quality of water has effected the soil of that area. The purpose of this project is to evaluate the changing process of water quality and to predict the water quality in the maximum water level as healthy drink.
  Materials and Methods
  The data that shows the quality and quantity of Hasanlu dam from the time of its construction and being measured in 2006 and also the field works of sampling, station for monitoring chemical quality of Hasanlu Lake were analyzed in West Azerbaijan laboratory. Regression analysis in the MS-EXCEL environment were done. Statistical relationships existing between chemical water quality parameter changes and capacity of the dam were the important factors when the water was at its maximum level. (confidence level equal %99).
  Results
  All water quality parameters (expect for Bicarbonate Ion that its concentration effected with biological reaction and the Co2 of air) included Mg+2, Ca+2, Na+, K+, CL-, SO4-2 that had inverse correlation with the capacity of the dam.
  Conclusion
  We compared the predicted water quality of the lake in its maximum level with W.H.O chemical drinking water standards, we predicate that the quality of the lake water is available up to final level of the chemical water quality for drinking therefore, by building treatment plant we can supply drinkable water for other cities that are around or near the dam.
  Keywords: Drinking water, Water quality, Reservoirs, Hasanlu dam
 • Page 630
  Background and Aims
  Penetrating or blunt traumatic injuries of the vertebral arteries is not common. The clinical presentation and outcome of vertebral artery trauma are primarily related to associated injuries rather than to specific arterial lesion itself. The mechanism of traumatic injury is critical in determining the appropriate diagnostic and treatment regimens. The aim of this study is to evaluate the mechanisms and angiographic findings in vertebral artery traumas.
  Materials and Methods
  Eleven patients with vertebral artery injuries were studied by angiography in Imam Khomeini Hospital, Tabriz.
  Results
  82% of our patients were male and 18% were female. The average age was 37.20±12.41 years old. The most common cause of the injury was blunt trauma and the most common site was the origin of vertebral arteries. The most common type of vascular injuries was complete arterial occulusion.
  Conclusion
  Penetrating trauma was thought to account for more than 95% of all cerebrovascular injuries in the past but it appears that blunt injury may account for one third of the cases. In developed countries, blunt vertebral artery injuries occur principally with spinal injuries and in our country occur with upper thoracic rib fractures. Therefore, in our country many cases of blunt vertebral artery injuries, specially associated with cervical spine trauma's are missing so aggressive diagnostic screening is necessary for accurate diagnosis.
  Keywords: Vertebral artery, Blunt trauma, Penetrating trauma, Angiography
 • Page 634
  Background and Aims
  The roots of human’s sexual responses lay in two biophysical and psychological operating systems. Sexual malfunctions of individuals may also be originated from physical or mental sources. Several variables control the sexual responses and affect health of sexual behavior. Sexual disorders also affect marriage and are considered the source of tension. The present trial aims to study the diversity of sexual response disorderss among married men and women and to identify the effective variables such as age, sex, persistence of sexual problems, physical illnesses, mild mental disorders, marital relation tensions, tendency to treatment, and the type of treatment.
  Materials and Methods
  We applied a descriptive method in this research and collected data from available samples (32 married females and 61 married male) referred to Family Health Care Clinic by a researcher- designed questionnaire. The average age of the samples was 36.4 (S=9.5). Interviews, clinical examinations, and follow ups are applied to all of the test subjects.
  Results
  Results indicated that erectile disorders among males (49.1%) and anorgasmia or orgasmic disorders among females (38.7%) were the most frequent problems of patients. Premature ejaculation among male and vaginismus among female patients were the second major group of problems. Duration of sexual problems was less than 12 months among one-third of the samples. However, 22.2% of them were involved with sexual difficulties for more than 5 years. On the other hand, 30.2% of them were also involved with different mild mental or some kinds of physical problems. Almost 47.7% of patients reported tension in their marital relation, where in 9 cases these tensions led to divorcement request from judicial authorities.
  Conclusion
  The present study revealed the diversity of sexual response disorders and their predictive variables among married couples. We discussed the result compliance of the present studies with findings of other studies overseas. The finding-application-analysis is also presented to have a better understanding of the variables, which causes sexual disorders.
  Keywords: Sexual dysfunctions, Erection, Vaginismus, Anorgasmia, Sexual drive, Marital relation, Man, woman, Family Health Care Clinic
 • Page 640
  Background and Aims
  Lipoprotein (a) [Lp(a)] and homocysteine (Hcy) levels are now widely accepted as key events in the development of atherosclerosis and arteriosclerosis. Arteriosclerosis results from thickening and stiffening of arterial wall. If this thickening occurs in retinal arterials, it is called retinal arteries arteriosclerosis. The aim of the present study was to evaluate the changes of serum Lp(a) and Hcy as risk factors of retina arteriosclerosis compared to the control group.
  Materials and Methods
  The study group consisted of 60 men (mean age 64.3±6.8) with retina arteriosclerosis proven by slit lamp biomicroscope with superfiled lens and the control group consisted of 54 healthy men (mean age 66.7±8.0) that had no history for coronary heart diseases, diabetes, or other metabolic diseases. Cholesterol and triglyceride concentration were measured by spectrophotometric methods. Lp(a) was assayed by turbidimetric procedure and Hcy concentration was measured by ELISA method.
  Results
  Statistically significant differences were observed between the patients and the control group in lipid profile, Lp(a) and Hcy (p<0.05 in all cases) except in HDL-C levels, while there was no meaningful difference between the mean serum Lp(a), Hcy, and lipid profile in different grades of retinal arteriosclerosis (p>0.05 in all cases). A significant correlation between Lp(a), and arteriosclerosis grades (p<0.01, r=0.61), Hcy and arteriosclerosis grade (p<0.01, r=0.72) and between Lp(a) and Hcy (p<0.01, r=0.67), levels were found.
  Conclusion
  Results of this study suggest the association of increased serum levels of Lp(a) and Hcy with pathogenesis of retinal arteriosclerosis. These finding suggest that measurement of serum Lp(a) and Hcy concentrations could be a useful laboratory method in confirmatory diagnosis and treatment of retinal arteriosclerosis.
  Keywords: Lipoprotein (a), Homocysteine, Retina arteriosclerosis
 • Page 646
  Background and Aims
  Idiopathic scoliosis is the most common type of lateral curvature of the spine.2-3% of children under 16 years old have idiopathic scoliosis greater than 10 degrees, but less than 10% of them require treatment. One treatment method is surgical correction and fusion and different types of instrumentation have been used. The purpose of this study was to evaluate the results of segmental fixation of the spine with Cotrel - Dubousset (CD) instrumentation that we have used in adolescent idiopathic scoliosis patients since 1999.
  Materials and Methods
  Thirty patients (22 girls and 8 boys) with the average age of 10-18 years, had gone under one or two stages of the operation from 1999 to 2004. The amount of curves in sagital and coronal plans were measured on standing radiographs with cobb method. Control radiographs were taken immediately after the operation, then 3 month, 6 month later, and then yearly until 4 years.
  Results
  The patients were followed up for 21 months. Average correction was 44.8% in coronal and 10.6 degrees in sagital plans. Apical vertebral rotation didn’t correct significantly, and average rate of it was 0.46 degree. The average correction of apical vertebral translation was 3 cm (1.5-4 cm). Standing and sitting height was increased to 5 cm averagely.
  Conclusion
  CD instrumentation is a suitable method for correction of spinal deformities in both coronal and sagital plans, specially to preserve thoracic kyphosis and lumbar lordosis, and there is no requirement for post operative external immobilization.
  Keywords: Idiopathic scoliosis, Cotrel, Dubousset instrumentation, Spine
 • Page 652
  Background and Aims
  Four principles of medical ethics, i.e. respect for autonomy, beneficial, non-maleficience and justice have been attributed to general judgments. They were utilized and evaluated as unquestioned ethics through which man's act are being investigated. There are many discrepancies, such as determining the realm of freedom, and the independence of the individual who do not possess discernment in these codes, or they could be cases such at fetuses, infants, coma-patients, prisoners, etc that make doctors and medical teams face serious problems and doubt in decision making. Since the definition and the realm of these four principles differ when we compare different weltanschauungs, the system of the Islamic ethics should be justified accordingly.Having explained the principles, attempts have been made to measure the degree of consistency between these principles and the Islamic ethics and thoughts.
  Materials and Method
  This research is descriptive and comparative. Having explained the similarities and differences as well as usages of the unquestioned principles, the research tries to explain and compare the principles and bases of Islamic ethics and thoughts.
  Result
  An investigation of various ethical schools show that the principles and quadruple measures are obtained from utilitarianism whereas, the system of Islamic ethics is derived from teleology and deontologism. In this regard, these two systems (Islamic ethics and medical ethics) cover each other in some bases, while they are inconsistent in some other parts.
  Discussion
  Since Islam is a teleological and deontological religion, the ultimate goal in its moral system is the welfare of man and getting closer to God. In this respect, man, from the divine religion's point of view, has two aspects: body and soul, and has a great place and dignity in the existence. So the reason of his existence is reaching his proper evolution and getting closer to his Lord. That is why Islamic-medical ethics is in the framework whose parameters are elaborated in the structure of Islam. Accordingly, man is to consider the virtue of God, to observe his own responsibility before God, himself, and society. He has emphasized to use his efforts for the transcendence his spirit, the stages of his existence, intention, divine in motivation and spiritual pleasures. These variables would be the best guarantees for the ethical measures and principles in the domain of medical occupation. This therefore can free the medical team from doubt and decision making crises, the execution of research projects, and compensate the weakness of the other ethical schools which are based on human being's desires, mortal pleasures and the improvement of the medical life.
  Keywords: Principles of Islamic ethics, Principles of medical ethics, Jusice, Freedom, Benefit, detriment
 • Page 657
  Background and Aims
  It's been over 10 years that β-INF for the treatment of MS was presented to the world of medicine. As there are some doubts about the pathophysiology of MS, there may be some differences between our patients and other ones therefore,s such a study is essential for our patients.
  Materials and Methods
  This is a descriptive-analytic and clinical trial study. According to clinical and para-clinical findings, the patients with the diagnosis of relapsing remitting MS were included in this study. Severity of disability (according to EDSS) and the number of attacks were estimated before and after the treatment with IFN β. Side effects of IFN β were evaluated too.
  Results
  Among 42 patients, 73.8% were female and 26.2% were male. The mean age of onset was 29.21 years old. The mean relapsing rate before and after 1 year, 2 years, and 3 years of treatment were 2.43, 2.29, 3.28 and 0.57, 0.41 and 1.78 respectively the difference between these two was significant (P<0.05). The mean EDSS at the months of 0, 24 and 36 decreased significantly (P<0.05). The most common side effect of IFN-β in our study is flu like syndrome.
  Conclusion
  Epidemiologic findings of this study such as M/F ratio and age of onset are similar to other studies. Statistical tests revealed the effects of IFN β on decreasing disabilities and relapse rate, but there are no differences of these effects between males and females.
  Keywords: Multiple sclerosis, Interferon beta
 • Page 660
  Background and Aims
  Urologic complications occur in 1% to 30% of patients in different series. These complications are ureteral necrosis and stricture, urinary leakage, renal pelvis necrosis, ureterovesical stenosis and symptomatic ureterovesical reflux. Ureteropyelostomy with using the recipient’s ureter is one of options for management of ureteral complication after renal transplantation. We present our experience in managing ureteral complication after renal transplantation in 7 patients through performance of ureteropyelostomy using the recipient’s ureter.
  Materials and Methods
  from Feb 2005 to Feb 2005, 128 renal grafts were performed at our hospital. An exteravesical reimplantation technique (barry or barry_tagochi ureterovesical anastomosis) was used. Ureteropyelostomy using the recipient’s own ipsilateral ureter were performed in 7 cases. Mean time between transplantation and ureteropyelostomy, kidneys sonography and Cr before and after surgery, leakage, flank pain, fever, symptomatic UTI, and history of failed operation were reviewed.
  Results
  Imaging shows uvj stenosis in 4 patiants, ureteral necrosis in 2 case, and upj obstruction in1 case. Mean time between transplantation and ureteropyelostomy was 72 days. Mean Cr before and after surgery was 4.4 and 2.2 respectively. Comparison of graft sonography before and 1 month after the surgery showed improvement of hydronephrosis in 6 patiants and its diminishing in 1 case. In native kidney no new hydronephrosis was shown. None of the patient had flank pain, leakage, and wound infection. Symptomatic UTI was seen in 1case that improved with medical therapy. Pyonephrosis with fever occurred in 1 patiant who had sever hydronephrosis in native kidney before surgery.
  Conclusion
  Ureteropyelostomy with using the recipient’s native ureter is a safe and effective treatment for management of ureteral complication after renal transplantation.
  Keywords: Ureteropyelostomy, Kidney
 • Page 665
  Background and Aims
  Evaluation of trauma management is usually by TRISS scoring and the outcome is compared to data from Major Trauma Outcome study (MTOS). Same study was designed in Urmia.
  Materials and Methods
  TRISS scoring was performed for multiple trauma cases during April2005-March 2006 in Shahid Motahhari hospital and was compared to MTOS via W-M-Z statistics.
  Results
  260 consecutive patients were included in the study, 210 men and 50 women. Mean age was 30.31 yr. 91% sustained blunt trauma, the vast majority resulting from traffic accident (92.5%). Observed mortality was 52 and predicted mortality 42. The W-M-Z statistics were: s 3.8%-0.891-0.27.
  Conclusion
  The value of M- statistic > 0.880 predicted that this study was comparable to MTOS data. Z statistic between ranges -1.96- +1.96 defined standard treatment and there was no significant mortality difference. TRISS scoring and MTOS comparing are valid for multi-trauma patients, outcome analysis in Iran.
  Keywords: Multi, trauma cases, TRISS scoring, MTOS comparing
 • Page 670
  Background and Aims
  Renal transplantation is the choice of treatment for chronic renal failure. Applying suitable ureterovesical anastomosis technique can prevent most risks for kidney graft. Extravesical ureteroneocystostomy is becoming popular in renal transplantation because of the low complication rate and technical ease. This decrease in complication was due to limited bladder dissection and the need for a shorter ureteral segment from the donor. We evaluated the incidence of urologic complications by using Barry-Tagochi ureteroneocystostomy in 114 cases of renal transplantation.
  Materials and Methods
  We recorded all urological complications after preforming extravesical Barry-Tagochi (new technique) ureteroneocystostomy in the recipient kidney that was developed from Sep 2004 to Sep 2005 (mean follow-up 12 mouths). The urological complications included complicated hemturia, urinary fistula, ureteral stenosis, VUR, and operative time. All patients underwent baseline VCUG and ultrasonography within 3-6 months of transplantation and as clinically indicated
  Results
  The incidence of urological complications was 6 (5.25%) patients that included one urinary leakage (0.86%) and four ureteral stenosis (3.5%) which the ureters required reimplantation, with one complicated hematuria (0.86%) and with any symptomatic VUR, range of operative time was 4 minutes (mean 8.15). Mild reflux was noted in 2 patients in VCUG and reoperation was not required.
  Conclusion
  Extravesical Barry-Tagochi (new technique) ureteroneocystostomy is a simple and rapid technique with acceptable urologic complications so this technique is the first choice of our center.
  Keywords: Kidney transplantation, Ureteral reimplantation, Urologic complications, Barry, Taghochi techniques