فهرست مطالب

دانشکده فنی دانشگاه تهران - سال چهل و یکم شماره 6 (پیاپی 108، دی 1386)

نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
سال چهل و یکم شماره 6 (پیاپی 108، دی 1386)

 • تاریخ انتشار: 1386/10/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب
  مهدی قاسمیه، وحید زین الدینی صفحه 10
  در این مقاله ابتدا بررسی و تایید روش اجزاء محدود برای تحلیل غیرخطی اتصال با ورق انتهایی هم تراز انجام گرفته است. سپس روابط طراحی اجزاء اتصال ورق پیشانی هم تراز که بر پایه تئوری خطوط تسلیم برای ورق انتهایی و روش کندی و همکارانش برای تعیین نیروی پیچها می باشند، ارائه گردیده است. هشت نمونه از این اتصال تحت بارگذاری متناوب به روش اجزاء محدود تحلیل گردیده اند. با استفاده از منحنی های هیسترزیس لنگر- چرخش بدست آمده از تحلیل، ظرفیت خمشی برای هر نمونه تعیین گردید. در پایان صحت معادلات طراحی که شامل تعیین ظرفیت خمشی ورق انتهایی و نیروی پیچها برای این اتصال میباشند، جهت تحلیل های لرزه ای به روش اجزاء محدود بررسی گردیدند.
  کلیدواژگان: اتصالات خمشی، اجزاء محدود غیر خطی، بارگذاری متناوب، رفتار لرزه ای، ورق انتهایی هم تراز
 • رضا عطارنژاد، لطیف ابراهیم نژاد صفحه 663
  در این مقاله روشی سریع برای حل مسائل الاستیسیته به کمک روش اجزای مرزی ارائه می شود. نکته اصلی این روش، استفاده از تبدیل موجک برای فشرده کردن ماتریس های پرو نامتقارن ناشی از روش اجزای مرزی است. موجکهای متعامد Daubechies برای فشرده کردن ماتریس های سیستم اجزای مرزی در مسائل عملی الاستیسیته استفاده شده اند. تبدیل موجک به شکل جعبه سیاه به برنامه های اجزای مرزی موجود اعمال شده است. آنالیز حساسیت نتایج عددی تغییر مکانها و تنشها برای پارامترهای آستانه مختلف ارائه شده است. مزیت عمده این روش تبدیل ماتریس های پر در روش اجزای مرزی به ماتریس های شبه نواری است که عناصر غیرصفر آن کم بوده و حول و حوش قطر اصلی توزیع شده اند. این ویژگی باعث کاهش قابل ملاحظه زمان حل سیستم معادلات خطی با روش تکراریGMRES میگردد. مثالهای ارائه شده کارائی روش را در حل سیستم های بزرگ اجزای مرزی نمایان می سازد.
  کلیدواژگان: تبدیل موجک، حل کننده GMRES، روش اجزای مرزی، مسائل الاستیسیته
 • مرتضی اسکندری قادی صفحه 675
  در مرجع [2]، جواب کامل مسائل الاستو دینامیک در محیطهای همسان جانبی بر حسب دو تابع پتانسیل معرفی شده است. کامل بودن جواب، با استفاده از معادلات تکراری موج در محیطهای همسان جانبی اثبات شده است. همچنین نشان داده شده است که در حالت تقارن محوری دو تابع پتانسیل به یک تابع تنها تبدیل می شوند. محدودیت تابع پتانسیل فوق الذکر در حالت تقارن محوری بدون پیچش آن است که نیروهای حجمی در این مسائل حداکثر می توانند به صورت بردار نوشته شود. در این مقاله محدودیت فوق برداشته شده و نیروهای حجمی به شکل کلی خود یعنی برای حالت متقارن محوری بدون پیچش قابل اعمال می باشد. جواب مسائل انتشار امواج ارائه شده در این مقاله برای حالت استاتیکی ساده شده و نیز برای مسائل انتشار امواج ومسائل استاتیکی در محیط های همسان ساده تر می گردد. همچنین نشان داده می شود که جواب ارائه شده در اینجا برای مسائل استاتیکی در محیط های همسان به جواب Simmonds]14[، که خود توسعه یافته جواب Love]9[می باشد، همگرا می گردد.
  کلیدواژگان: الاستواستاتیک، الاستودینامیک، توابع پتانسیل، متقارن محوری، همسان جانبی
 • بابک پورسرتیپ، وحید لطفی صفحه 683
  پیش?بینی رفتار سدهای بتنی در هنگام زلزله، یکی از مسائل مهم در دینامیک سازه?هاست. یکی از روش?های موجود برای این منظور، روش مودال می?باشد که به دلیل کاهش درجات آزادی سیستم، از سرعت و کارایی بالایی برخوردار است. در این مقاله، دو روش برای تحلیل مودال سدهای قوسی در محدوده?ی زمان بررسی می?شود و نتایج آن با روش مستقیم، به عنوان روش دقیق مقایسه می?گردد؛ روش مودال غیروابسته، از مدهای مستقل سد و آب مخزن استفاده می?کند و روش مودال وابسته که بر اساس مدهای سیستم وابسته?ی سد و آب مخزن می?باشد. برای محاسبه?ی مد?های سیستم وابسته، لازم است یک مسئله?ی مقدار ویژه?ی نامتقارن حل شود، که احتیاج به برنامه?نویسی پیچیده?ای دارد؛ ولی در روش مودال غیروابسته، با حل یک مسئله?ی متقارن که از حذف بخش?های نامتقارن مسئله?ی اولیه بدست آمده، شکل مدهایی بدست می?آید که می?توان برای تحلیل از آن?ها استفاده کرد. سد بتنی قوسی شهید رجایی به عنوان مثال کنترلی انتخاب شده و تعداد مدهای لازم برای رسیدن به جواب دقیق برای این دو روش مودال با هم مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: اندرکنش آب و سازه، تحلیل دینامیکی، روش مودال غیروابسته، روش مودال وابسته، سد بتنی قوسی
 • امیر تائبی، حمید قدوسی صفحه 699
  عملکرد سیستم جریان سطحی1 (OF)، که یکی از سیستمهای تصفیه طبیعی زمین است، برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیهخانه های فاضلاب شهری و صنعتی ارزیابی و مقایسه شدند. سه پایلوت در تصفیهخانه فاضلاب شاهینشهر- اصفهان به مدت هشت ماه برای تصفیه تکمیلی سه پساب: تصفیه اولیه، تصفیه ثانویه لجن فعال و تصفیه لاگونی فاضلاب نساجی، با سه آهنگ کاربرد2 (AR) 15/0، 25/0 و 35/0 متر مکعب در متر عرض پایلوت در ساعت مورد بهرهبرداری قرار گرفتند. بعد از سه ماه دوره خوگیری با عملکرد نسبتا ناپایدار، عملکرد نسبتا پایدار سیستم به مدت پنج ماه ارزیابی عبارت است از: میانگین حذف اکسیژنخواهی بیوشیمیایی پنج روزه کل3 (TBOD5)، اکسیژنخواهی شیمیایی4 (COD)، مواد معلق کل5 (TSS)، نیتروژن کل (TN)، فسفر کل (TP) و کدورت برای پساب تصفیه اولیه به ترتیب 5/74، 8/54، 2/66، 4/39، 6/35 و 7/67 درصد؛ برای پساب تصفیه ثانویه به ترتیب 9/52، 9/52، 5/66، 6/44، 8/39، 1/50 درصد؛ و برای پساب تصفیه لاگونی فاضلاب نساجی به ترتیب 7/65، 7/58، 3/70، 7/41، 3/41 و 9/54 درصد. مدل اسمیت و شرودر]12[به خوبی به داده های TBOD5 برازش شد. برای تمام پارامترها، مدل مرتبه یک استاندارد از برازش ضعیف، لیکن مدل مرتبه یک اصلاح شده از برازش رضایتبخشی برخوردار است. رویهم رفته نتیجهگیری می شود که سیستم جریان سطحی میتواند پساب تصفیهخانه های فاضلاب را با شرایط استاندارد تخلیه پساب در منابع آب منطبق سازد و لذا گرینهایست اقتصادی با کاربری آسان برای تصفیه تکمیلی فاضلابها.
  کلیدواژگان: تصفیه اولیه، تصفیه تکمیلی، جریان سطحی، فاضلاب نساجی، لجن فعال
 • بهرام نوایی نیا، جواد واثقی امیری، داود علی جمشیدی صفحه 709
  فشارهای هیدرودینامیکی موثر بر وجه بالادست سدهای بتنی تحت اثر زلزله یکی از پارامترها بسیار مهم در طراحی و ارزیابی ایمنی این سازه ها در مناطق زلزله خیز می باشد. تعیین فشار های هیدرودینامیکی به دلیل تفاوت رفتاری آب مخزن سد با مصالح تشکیل دهنده جسم سد باعث پیچیدگی تحلیل سیستم های سد-مخزن نسبت به سازه های متعارف تحت بار زلزله می گردد. بدلیل این پیچیدگی، فرمول بندی های متفاوتی جهت مدل نمودن سیستم سد-مخزن تحت بارهای دینامیکی نظیر زلزله توسط محققین ارائه گردیده است. فرمول بندهای ارائه شده در مخزن سد را به دو گروه کلی لاگرانژی و اویلری می توان تقسیم نمود که هر کدام دارای معایب و محاسن خاص خود می باشند. دراین مقاله ابتدا فرمول بندی مناسبی بر اساس روش اجزا محدود به روش های لاگرانژی و اویلری جهت مدلسازی مخزن سدهای بتنی برای تعیین فشارهای هیدرودینامیکی ارائه گردیده، سپس دو روش مذکور جهت تعیین فشار هیدرودینامیک مخزن روی وجه بالادست سد و تغییر مکان سد تحت بار زلزله برای سیستم سد-مخزن با ابعاد و مشخصات مختلف و تحت اثر زلزله های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصله از دو روش مذکور از جنبه های مختلف نظیر دقت، کاهش حجم محاسبات، تاثیر فرکانس بارگذاری، شرائط مرزی، شیب بالادست وجه سد، رسوبات کف مخزن در جذب انرژی، عمق و شیب کف مخزن و نیز ابعاد اجزا مورد استفاده در روش اجزا محدود با یکدیگر مقایسه شده اند. همچنین در فرمول بندی مخزن به روش لاگرانژی به منظور اعمال شرائط مرزی از جزئی استفاده گردیده که نسبت به سیستم های متداول لاگرانژی در روش اجزا محدود منجر به کاهش درجه آزادی می گردد.
  کلیدواژگان: روش های لاگرانژی و اویلری، زلزله، سدهای بتنی، فشار هیدرودینامیک
 • علی خیرالدین، علیرضا مرتضایی صفحه 725
  دیوار برشی بالدار1، یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی بوده که به دلیل رفتار و مزایای مناسب اعم از عملکرد مناسب در دو جهت متعامد، شکل پذیری زیاد، قابلیت جذب انرژی زیاد و همچنین مقاومت و سختی زیاد، که منجر به کاهش اثرات مرتبه دوم و افزایش ضریب اطمینان سازه در مقابل فروریزی و کاهش درجه خرابی اعضاء غیرسازه ای می شود، مورد توجه قرار گرفته است. هنگامی که بتن در ناحیه فشاری یک دیوار برشی توسط آرماتورهای عرضی محصور می گردد، مقاومت و شکل پذیری دیوار افزایش می یابد. با این وجود، هیچ یک از روش های تحلیلی موجود در آئین نامه ها این اثر را در نظر نگرفته اند. از سوی دیگر، مقاطع بالدار استعداد بیشتری برای خردشدگی جان نسبت به دیوارهای مستطیلی دارند. از آنجائی که خردشدگی بتن به عنوان عامل محدودکننده عملکرد غیرالاستیک سازه ای می باشد، در نتیجه با محصور نمودن بتن می توان مقاومت خردشدگی جان را افزایش داد. لذا در این مقاله یک مدل اجزاء محدود که اثرات محصورشدگی بتن را در نظر می گیرد، جهت تحلیل غیرخطی سازه های بتن آرمه ارائه شده است. در این مقاله تاثیر محصورشدگی آرماتورهای عرضی با منظور نمودن شاخص محصورشدگی پیشنهادی توسط کاپوس (Kappos) در منحنی تنش- کرنش فشاری بتن در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی توانایی و دقت مدل پیشنهادی، دیوارهای برشی آزمایش شده توسط محققین تحت اثر بارمحوری ثابت و بار جانبی افزاینده یکنواخت مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج تحلیلی اعم از مدهای شکست و منحنی بار- تغییرمکان دیوارهای تحلیل شده انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند. به کمک مدل اجزاء محدود، مطالعه پارامتریک بر روی تاثیر محصورشدگی بتن در مقاومت جانبی دیوارهای برشی I شکل صورت گرفت. براساس نتایج تحلیل مشخص گردید که تاثیر محصورشدگی بتن در دیوارهای برشی با نسبت ارتفاع به عرض بیشتر جان دیوار و هنگامی که تحت تاثیر بارهای محوری بزرگتری قرار می گیرند، حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل اجزاء محدود، دیوارهای برشی بالدار، سازه های بتن آرمه، شکل پذیری، محصورشدگی بتن
 • علی اکبر آقاکوچک، قاسم دهقانی اشکذری، مهرداد کوکبی صفحه 739
  در این مقاله با طراحی و ساخت نمونه هایی از جداسازهای لرزه ای الاستومر چند لایه که با لایه های بافته شده الیاف کربن مسلح شده اند و نیز ساخت جداساز مشابه و هم اندازه مسلح با صفحات فولادی و با انجام آزمایش های بارگذاری قائم و بارگذاری افقی سیکلی دینامیکی و بررسی و مقایسه مشخصات مکانیکی و دینامیکی آنها، عملکرد جداسازهای لرزه ای مسلح با الیاف فوق الذکر مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی ها نشان می دهد که جداسازهای مسلح با الیاف فوق الذکر که دارای صفحات انتهایی بالا و پایین نیز می باشند، ضمن دارا بودن خواص برشی مطلوب از جمله قابلیت تحمل کرنشهای برشی بسیار بزرگ، می توانند سختی قائم و نسبت سختی قائم به سختی افقی برابر و یا حتی بزرگتر از جداسازهای مسلح با فولاد متناظر (با سطح مقطع عرضی و ضخامت کل لاستیک برابر و آمیزه لاستیک یکسان) ایجاد نمایند و بنابراین با دارا بودن مزیت های وزن بسیار کمتر و روش ساخت بسیار ساده تر نسبت به جداسازهای مسلح با فولاد، می توانند در جداسازی لرزه ای سازه ها بکار روند.
  کلیدواژگان: آزمایش های بارگذاری قائم، جداساز الاستومر مسلح با الیاف، جداسازی لرزه ای
 • اسدالله نورزاد، حمید زعفرانی، خسرو برگی صفحه 753
  در این تحقیق شتاب نگاشتهای ثبت شده در زلزله مخرب دیماه 1382 بم (Mw=6.5) با استفاده از روش تصادفی گسل محدود1 شبیه سازی شده اند. در این روش حرکات زمین به صورت مجموع پاسخ تصادفی چشمه های نقطه ای2، شبیه سازی می شود. برای بررسی اثر مدل لغزش فرض شده بر روی نتایج، توزیع لغزشی که از مطالعات قبلی -حل معکوس- به دست آمده با نتایج یک "توزیع لغزش تصادفی" و "توزیع لغزش یکنواخت" روی سطح گسل مورد استفاده قرار گرفته ومقایسه بین دقت این مدلهای مختلف صورت گرفته است. نتایج این تحقیق تاییدی بر صحت استفاده از مدل توزیع لغزش تصادفی یا یکنواخت در شبیه سازی حرکات زمین لرزه های محتمل آینده (یا زمین لرزه های گذشته که اطلاعی از نوع لغزش روی گسل مسبب آنها در دست نیست) در یک ساختگاه است. طول گسل 16کیلومتر و عرض آن12کیلومتر فرض شده وصفحه ی گسل به تعداد 3*5 المان تقسیم شده است. شبیه سازی حرکات زمین بر مبنای پارامترهای حاصل از تحقیقات قبلی و نیز کالیبره کردن اندازه زیر گسلها با رکوردهای ثبت شده، صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق تطابق خوبی بین تاریخچه زمانی ها و طیفهای مشاهده شده و بازتولید شده را نشان می دهد. به منظور بررسی صحت مدل موج برشی به کار رفته، تحلیل حساسیت با تغییر دادن این متغیر در محدوده قابل قبول این پارامتر صورت گرفته است. تحلیل خطای حاصل، بیانگر درستی مدل موج برشی مفروض است. در گام بعدی مدل کالیبره شده ی حاصل از این تحقیق برای تولید حرکات زمین در نقاطی که دستگاه ثبت وجود نداشته، به کار رفته است. نتایج این بررسی آشکار می کند که اثرات چشمه ی لرزه زا به خوبی می تواند الگوی مشاهده شده ی توزیع خسارت در زلزله بم را توضیح دهد. به طور خاص این موضوع را که شرق شهر بم در مقایسه با روستای بروات که در فاصله ای یکسان با شرق بم، از رومرکز زلزله قرار دارد متحمل بیشترین خسارات شده است، با به دست آوردن نقشه ی هم شتاب در منطقه می توان به عنوان اثر چشمه ی لرزه زا به صورت کمی تبیین کرد.
  کلیدواژگان: ایران، روش گسل محدود، زلزله بم، شبیه سازی حرکات زمین، مدلسازی تصادفی
 • اورنگ فرزانه، فرج الله عسکری صفحه 765
  در مقاله حاضر اثر وجود شالوده های سطحی در بالادست شیبها بر روی نتایج محاسبات پایداری شیروانی ها و شکل مکانیسم گسیختگی در حالات استاتیکی و لرزه ای مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل یک شیب در شرایطی که شالوده ای سطحی در بالادست آن قرار دارد مسئله ای سه بعدی است که در حال حاضربدلیل پیچیدگی مسئله و در دسترس نبودن نرم افزار مناسب، مهندسان آن را غالبا به صورت دوبعدی تحلیل میکنند. در این مقاله روند متداول ارزیابی ظرفیت باربری شالوده های واقع در بالادست شیبها مرور گردیده و سپس این روند، در شرایط استاتیکی و لرزه ای با کاربرد روش مرز بالای آنالیز حدی و الگوریتمی که امکان انجام تحلیلهای پایداری را در حالات سه بعدی میسر مینماید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که تغییرات بار شالوده در محدوده ای خاص تاثیری بر پایداری شیب ندارد. تعیین این محدوده که تنها در تحلیلهای سه بعدی میسر است میتواند جهت کنترل طرح و انتخاب ضریب اطمینان مناسب طراحی در حالات استاتیکی و دینامیکی سودمند باشد.
  کلیدواژگان: آنالیز حدی، پایداری شیروانیها، روش های حدی، ضریب اطمینان، ظرفیت باربری
 • حسین نقاش طوسی، محمدحسن سبط، محمود گلابچی صفحه 787
  یکی از پرسش هائی که در هر پروژه ای مطرح می شود، این است که "هزینه پایانی پروژه چقدر خواهد بود؟" یا "تکمیل آن چه مدت به طول خواهد انجامید؟" مدیریت ارزش کسب شده روشی را برای پیش بینی این نتایج ارائه می دهد. در روش ها و فرمول های رایج در سیستم مدیریت ارزش کسب شده، عملکرد آینده پروژه صرفا براساس روند گذشته آن پیش بینی شده و تغییر شرایط محیطی یا دیگر عوامل مؤثر در تغییر عملکرد پروژه در آینده در نظر گرفته نمی شود. اما مدیریت ریسک افقی دورتر را درون آینده می بیند و آینده نامشخص و نامعلوم را جستجو می کند تا خطرات و فرصتهای بالقوه را شناسایی کرده و رویداد آنها را جهت تاثیر بر عملکرد پروژه کنترل نماید. در این مقاله با استفاده از فرآیند مدیریت ریسک و با به چالش کشیدن ابعاد و عوامل تاثیر گذار بر عملکرد آینده پروژه از جنبه های گوناگون، ضریب ریسکی در ترکیب با ضرایب کنونی سیستم مدیریت ارزش کسب شده برای صحت و دقت بیشتر در تخمین نتایج پایانی پروژه ارائه می شود. هدف این روش تمرکز بخشیدن به توجه مدیریت در حصول به اهداف پروژه، به وسیله تعامل بین این دو روش در تعیین ضریب عملکرد دقیق آینده پروژه است. با استفاده از این ضریب پیش بینی دقیق نتایج پایانی کار قابل دستیابی است.
  کلیدواژگان: تخمین نتایج پایانی پروژه، ضریب عملکرد پروژه، مدیریت ارزش کسب شده، مدیریت ریسک
 • علیرضا مجتهدی، محمدعلی لطف اللهی یقین صفحه 797
  در ادبیات علمی مربوط به سازه های دریائی، یکی از روش های توجیه طبیعت تصادفی امواج اقیانوسها استفاده از خصوصیات آماری آنها می باشد. برای ساده تر کردن مطالعات یک موج تصادفی پارامترهای مختلف آن از قبیل سطح موج، ارتفاع و پریود موج به صورت توابع احتمال مورد مطالعه قرار می گیرند. از آنجائیکه نیروهای اصلی حاکم بر سازه های دریائی نیروی ناشی از امواج دریا می باشد، چنانچه بتوان واکنش سازه ها، از جمله لنگر ناشی از نیروهای طولی و عرضی و نیز لنگر کل وارده بر پایه ها که از واکنشهای مهم تلقی می شوند را در مقابل امواج تبیین کرد قدم اصلی برای طراحی و اجرای سازه ها برداشته شده است. در این مقاله امواج تصادفی ای که شرح انجام آزمایش های آنها بر روی نمونه های پایه استوانه ای، ارائه خواهد شد، مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند. نوسانات بعضی از واکنشهای نمونه ها اعم از خطی یا غیرخطی بصورت آماری مورد بحث قرار گرفته و سپس تحلیل طیفی انجام شده و در نهایت تحلیل آماری دامنه آنها بررسی و توابع احتمال حاکم بر آنها تعیین می گردد.
  کلیدواژگان: امواج تصادفی، تحلیل آماری، تحلیل طیفی، توابع احتمال، سازه های دریائی، واکنش های سازه
 • علیرضا آراسته، مرتضی مدح خوان صفحه 809
  ساخت سدها به شیوه بتن غلتکی فن آوری نسبتا جدیدی است که در چند ساله اخیر توسعه روزافزونی یافته است. با توجه به تعدد درزهای اجرایی افقی در بدنه سدهای بتن غلتکی و به منظور افزایش ضریب اطمینان در طراحی، تحقیقی آزمایشگاهی مبتنی بر بهبود مقاومت لایه بندی با بکارگیری دوغاب سیمانی بین لایه ای انجام گردید. نمونه های بتن غلتکی در دولایه با حداکثر اندازه سنگدانه mm 25، سیمان تیپI کارخانه اصفهان و پوزولان خاش ساخته شدند. بطور کلی در شرایط مختلف استفاده از دوغاب با نسبت های آب به سیمان 5/0، 75/0، 1 و نیز حالت بدون دوغاب، مرحله اول آزمایش های مقاومت لایه بندی در مقادیر فشار نرمال (kg/cm2 15 و10، 5، 0) با بکارگیری دستگاه طراحی شده در این پژوهش و مرحله دوم آزمایش ها در مقادیر فشار نرمال(kg/cm2 40 و35، 30، 25، 20) با استفاده از دستگاه برش مستقیم سنگ شکل گرفت. از مجموع 250 نمونه ساخته شده، نتایج مقاومت لایه بندی و مقاومت فشاری در سنین 7، 28 و90 روزه در مرحله اول و نتایج مقاومت لایه بندی حداکثر و ماندگار در سن 28 روزه در مرحله دوم حاصل گردید. براساس نتایج بدست آمده، پارامترهای مقاومت لایه بندی (c,?) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که معیار موهر کلمب به خوبی روند صعودی مقاومت لایه بندی را با افزایش مقادیر فشار نرمال برازش می کند و با افزایش مقادیر فشار نرمال از مرحله اول به مرحله دوم، میزان چسبندگی بین لایه ای کاهش یافته و زاویه اصطکاک بین لایه ای افزایش می یابد. همچنین استفاده از دوغاب بین لایه ای زمینه ساز افزایش مقاومت لایه بندی نسبت به حالت بدون دوغاب بوده، که در این مورد تغییرات پارامتر چسبندگی (c) از تغییرات مقاومت لایه بندی پیروی کرده، درصورتی که تاثیر محسوس تغییرات شرایط بین لایه ای برروی زاویه اصطکاک (?) مشهود نیست.
  کلیدواژگان: بتن غلتکی، پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطکاک بین لایه ای (c، ?)، فشار نرمال، مقاومت لایه بندی
 • حلیا رحمان، علی اصغر میرقاسمی صفحه 819
  در پدیده هایی همچون گسیختگی در خاکها، شکست در محدود? باریکی از خاک متمرکز می شود که باند برشی نامیده می شود. این پدیده که در واقع یک رخداد بنیادین در خاکهای دانه ای است، در چند ده? اخیر طی تحقیقات آزمایشگاهی گوناگون که بسیار پر هزینه می باشند و نیز برخی مدلسازی های عددی بررسی شده است. اکثر روش های عددی به کار گرفته شد? قبلی بر مبنای تئوری های محیطهای پیوسته می باشند که در آنها باندهای برشی به عنوان سطوحی در نظر گرفته می شدند، که توده های خاک به صورت اجسامی صلب بر روی آنها می لغزیدند. در این نوع تفسیر بسیاری پدیده های فیزیکی از جمله تغییراتی که در ساختمان خاک در محدود? اطراف این سطح به وجود می آیند، در نظر گرفته نمی شود. در این مقاله از روش اجزاء مجزا برای مدلسازی باندهای برشی استفاده شده است. از آنجاییکه این روش برخی اشکالات موجود روش های آزمایشگاهی و مدلسازی بر مبنای محیطهای پیوسته را بر طرف می کند، یک روش ایده آل برای به دست آوردن تنشها و کرنشها و بررسی باندهای برشی در یک محیط دانه ای هنگامی که تحت تاثیر نیروهای خارجی قرار می گیرد، می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش اجزاء مجزا و انجام یک سری آزمایش دو محوری تاثیر عوامل گوناگون از جمله انداز? متوسط دانه ها، شکل دانه ها و تنش همه جانبه بر روی باندهای برشی بررسی شده است و با توجه به نتایج حاصله به نظر می رسد برخی از فاکتورهای بررسی شده از جمله قطر متوسط دانه ها و تنش همه جانبه تاثیر قابل ملاحظه ای بر خصوصیات باندهای برشی دارند.
  کلیدواژگان: باند برشی، روش اجزاء مجزا، مدلسازی عددی