فهرست مطالب

جلوه هنر - شماره 15 (1378)
 • شماره 15 (1378)
 • 74 صفحه، بهای روی جلد: 1,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1378/10/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • نیم نظری به آموزش هنر در ایران
  دکتر هادی ندیمی صفحه 4
 • پیشنیه آموزش هنر در ایران
  دکتر محمد مهدی هراتی صفحه 14
 • تاریخچه دانشگاه هنرهای کاربردی وین
  دکتر صدیقه مدرس پور نوری صفحه 22
 • پراکندگی در مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی هنر
  علی اکبر جعفری خواه صفحه 62
 • نقد و بررسی روش آموزشی و بررسی شیوه پذیرش دانشجو در دانشکده هنر
  محمدمعمارزاده صفحه 72
 • هنر, آموزش هنر, وضعیت آن در ایران
  معصومه امیراینانلو صفحه 74