فهرست مطالب

آبزی پرور - سال پانزدهم شماره 23 (پیاپی 59، پاییز 1386)

فصلنامه آبزی پرور
سال پانزدهم شماره 23 (پیاپی 59، پاییز 1386)

 • 52 صفحه، بهای روی جلد: 14,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/02/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • تکثیر مصنوعی و بازسازی ذخایر ماهی سفید
  صمد درویشی صفحه 3
 • روش صید آرتمیا دراستخر پرورشی
  نعمت پیکران مانا، امیر شعاع حسنی، رضا احمدی، تکتمه شاکری صفحه 8
 • مقدمه ای بر تکثیر و پرورش کروکودیل ها
  جواد صیادفر، امیدرضا اصغری صفحه 11
 • کاروتنوئیدها و کاربرد آنها دراستخر پرورشی
  مرتضی علیزاده صفحه 15
 • نحوه جمع آوری و حمل نمونه ماهی به آزمایشگاه
  مرتضی روحی صفحه 18
 • فرود و فراز میگوی پرورشی ایران
  مهدی شکوری صفحه 23
 • راهنمای ارزشیابی غذای آبزیان پرورشی
  امیدرضا اصغری صفحه 26
 • تشخیص رفتاری در ماهیان
  عیسی میرانی شاهرودی صفحه 29
 • مصاحبه با پرورش دهنده نمونه استان خوزستان
  صفحه 32
 • تکثیر و پرورش گورامی عظیم الحثه
  مروارید رحیمی، محمدحسین ابراهیمی صفحه 34
 • آماده سازی قنوات به منظور پرورش ماهی قزل آۀا
  حسین یوسفی، علی عسگر خسروی صفحه 38
 • اخبار
  صفحه 40
 • بازار آبزیان
  خدیجه پورکرم بخشیان، ناهید رشاد صفحه 42
 • مسابقه علمی
  صفحه 44
 • جدول
  صفحه 46
 • آشپزخانه آبزیان
  ماهرخ سودیکانی صفحه 48
 • چکیده انگلیسی
  صفحه 52