فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 51 (پاییز 1386)
 • پیاپی 51 (پاییز 1386)
 • 108 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/09/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فروغ رفیعی، سیده فاطمه حق دوست اسکویی، منصوره یادآور نیکروش صفحه 7
  زمینه و هدف
  پرستاری در بخش های سوختگی نیازمند مراقبتی دقیق و چالش انگیز است که تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. کیفیت مراقبت توسط پرستاران به عنوان بزرگترین گروه مراقبتی در مراکز سوختگی از اهمیت به سزایی برخوردار است. پیچیدگی و چند بعدی بودن مراقبت در این بخش ها تفسیر های متعددی را ایجاد می کند. لذا کاوش و توصیف دیدگاه افراد درگیر در مراقبت جهت پی بردن به عوامل موثر در کیفیت مراقبت ها ضرورت می یابد. این مطالعه با هدف کاوش و توصیف وضعیت های تاثیرگذار بر کیفیت مراقبت پرستاری در مراکز سوختگی تهران صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این پژوهش از روش تحقیق کیفی گراندد تئوری استفاده شد. بوسیله نمونه گیری هدف دار و نظری، 38 نفر در مطالعه شرکت کردند و داده ها با استفاده از مصاحبه های بدون ساختار و مشاهده با مشارکت، جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم استفاده شد.
  یافته ها
  داده ها بیانگر آن بود که دو طبقه از عوامل ساختاری شامل وضعیت های درون سازمانی و برون سازمانی بر کیفیت مراقبت ها تاثیرگذار بوده اند. وضعیت های درون سازمانی شامل وضعیت های مربوط به مدیران، کارکنان، مشکلات مالی، سنگینی بار کاری، اعضای تیم، امکانات و تجهیزات، شرایط و عوامل محیطی و بیماران بود. وضعیت های برون سازمانی به صورت خودگردانی بیمارستان ها، عدم وجود سازمان های حمایت کننده از بیماران و سنگینی هزینه درمان، بالا بودن هزینه زندگی و کم بودن خقوق کارکنان دولت، عدم وجود مجوز استخدام، بی توجهی مدیران ارشد و بازرسین به فرایندها و توجه بیش از حد آنان به موارد نوشتاری، قوانین دست و پاگیر مربوط به تخلفات اداری، پزشک سالاری و بازتاب منفی حرفه پرستاری در جامعه پدیدار گردید.
  نتیجه گیری
  تعامل وضعیت های درون سازمانی و برون سازمانی منجر به تنیدگی جسمی و روحی کارکنان پرستاری، کاهش انگیزه و نارضایتی و در نتیجه کاهش کیفیت مراقبت ها شد. یافته های پژوهش لزوم تعدیل و اصلاح عوامل برون سازمانی و درون سازمانی و برنامه های کاهش تنیدگی را مطرح می کند.
  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت بهداشتی، مراقبت پرستاری، مراقبت از بیمار پرستاری، سوختگی ها
 • منیژه انوشه، فضل الله احمدی، سقراط فقیه زاده، مجتبی ویس مرادی صفحه 25
  زمینه و هدف
  خطاهای کاری از موارد اجتناب ناپذیر در کلیه حرفه ها از جمله حرفه های بهداشتی و درمانی می باشند. بررسی علل این خطاها، اولین قدم در طراحی برنامه کنترل و کاهش خطاهای کاری در مراقبت های پرستاری می باشد. هدف این مطالعه مقایسه علل زمینه ساز بروز خطاهای کاری در مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران و مدیران آن ها و بررسی اهمیت ابعاد مختلف زمینه ساز این خطاها در بخش های مختلف در سال 1385 بود.
  روش بررسی
  این پژوهش مطالعه ای توصیفی تحلیلی است. نمونه های پژوهش شامل 96 نفر پرستار و مدیر پرستاری شاغل در 3 بیمارستان آموزشی منتخب سطح شهر تهران از طریق نمونه گیری خوشه ایبود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی درصد پاسخ ها) و آزمون کای اسکوئر استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه پرستاران و مدیران آن ها، عوامل مختلفی در هر یک از ابعاد مدیریت، محیطی، مراقبت و پرستاری زمینه ساز بروز خطاهای کاری می باشد. همچنین بین بخش های مختلف از لحاظ عوامل ایجاد کننده این خطاها، با استفاده از آزمون کای اسکوئر تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0 P <).
  نتیجه گیری
  با توجه به این که ریشه کنی و از بین بردن خطاهای کاری صد درصد امکان پذیر نمی باشد، بنابراین تلاش برای کاهش دادن و کنترل آن ها، منوط بر استفاده از رویکرد سیستمی با تاکید بر ابعاد مدیریت، محیطی، مراقبت و پرستاری برای بررسی عوامل زمینه ساز و برنامه ریزی برای رفع این عوامل می باشد.
  کلیدواژگان: خطاهای کاری، علل زمینه ساز، مراقبت پرستاری، پرستاران، مدیران پرستاری
 • محمود کهن، اکرم نجف یارندی، حمید پیروی، فاطمه حسینی صفحه 37
  زمینه و هدف
  یکی از معمول ترین روش های تمیز کردن راه هوایی بیماران دارای لوله داخل تراشه و تحت تهویه مکانیکی انجام ساکشن می باشد. به منظور تسهیل خروج ترشحات راه های هوایی و در نتیجه بهبود تبادلات گازی می توان از روش های فیزیوتراپی قفسه سینه نظیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه استفاده نمود. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه بر تبادل گازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح متقاطع بود. واحد های پژوهش شامل 70 بیمار تحت تهویه مکانیکی (35 زن، 35 مرد) بودند که در بخش های مراقبت های ویژه(داخلی و جراحی) و اورژانس مرکز آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) تهران بستری شده بودند. واحدهای پژوهش به روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. بر روی هر کدام از بیماران دو مداخله ساکشن داخل تراشه با و بدون فشردن قفسه سینه در زمان بازدم انجام شد و بین دو مداخله حداقل 3 ساعت فاصله وجود داشت. تکنیک فشردن قفسه سینه در زمان بازدم به مدت 5 دقیقه قبل از ساکشن داخل تراشه انجام شد. گازهای خون شریانی 5 دقیقه قبل از ساکشن داخل تراشه و 25 دقیقه بعد از آن اندازه گیری شد. ابزار گردآوری داده ها یک برگه ثبت اطلاعات بود. داده ها با استفاده از آزمون ویلکاکسون و آزمون تی زوج توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در هر دو روش (ساکشن داخل تراشه با و بدون فشردن قفسه سینه در زمان بازدم) بین متغیرهای«نسبت فشار اکسیژن شریانی به درصد اکسیژن دمی،» فشار دی اکسید کربن شریانی و درصد اشباع اکسیژن شریانی قبل و بعد از ساکشن داخل تراشه تفاوت معنی دار وجود داشت(000/0 P =). علاوه بر این در مقایسه دو روش مذکور نیز بین متغیرهای فوق الذکر تفاوت معنی دار وجود داشت (به ترتیب 000/0 P =، 048/0 P = و000/0 P =).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن بود که انجام ساکشن داخل تراشه با فشردن قفسه سینه در زمان بازدم به صورت معنی داری بیشتر از انجام ساکشن داخل تراشه به تنهایی موجب بهبود تبادل گازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی شد؛ لذا پیشنهاد می گردد که در بیماران تحت تهویه مکانیکی قبل از ساکشن داخل تراشه از تکنیک فشردن قفسه سینه در زمان بازدم استفاده می شود.
  کلیدواژگان: تهویه ریه، مکش، قفسه سینه، فشار خون، بیماران، ساکشن، گازهای خون شریانی، لوله داخل تراشه
 • علی جباری، سیما بشارت، نگین جباری، بهناز خدابخشی صفحه 51
  زمینه و هدف
  آموزش پزشکی، با هدف تامین نیروی متخصص باید آماده پاسخگویی به نیازهای جامعه باشد و خود را با تغییرات فناوری هماهنگ سازد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین تاثیر روش تدریس کارگاهی برآگاهی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به بیماری آنفلوانزای پرندگان، به عنوان یک بیماری نوپدید بود.
  روش بررسی
  این مطالعه شبه تجربی در نیمه دوم سال 1384 به روش قبل وبعد از آموزش انجام شد. تعداد نمونه 101 نفر بود. ابتدا آگاهی داوطلبان با پرسشنامه ای سنجیده شد. پس از انجام مداخله فعال (مشارکت افراد درجلسات سخنرانی وکارهای گروهی)، پرسشنامه ها مجددا توزیع گردید. اطلاعات به وسیله نرم افزار آماری SPSS وارد رایانه گردید و جهت بررسی تاثیر تدریس به روش کارگاهی برآگاهی افراد نسبت به آنفلوانزای پرندگان از تست های غیرپارامتریک ویلکاکسون، من ویتنی وکورسکال والیس استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج آزمون X 2 میانگین امتیازآگاهی افراد بعد ازآموزش، اختلاف معنی داری با میانگین امتیازآگاهی افراد قبل ازآموزش داشت (001/0 > P).داشتن اطلاعات قبلی، تاثیر معنی داری در نتایج قبل از آموزش داشت (05/0 P <).ارتباط معنی داری بین میانگین امتیاز آگاهی با جنس و سن افراد مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  روش تدریس کارگاهی در مورد بیماری های نوپدید می تواند تاثیر مفیدی درآگاهی کارکنان بهداشتی درمانی داشته باشد.اگرچه اطلاعاتی که از طریق رسانه های گروهی در دسترس قرار می گیرد، سبب افزایش آگاهی این گروه می گردد ولی درامور تخصصی بهداشتی و درمانی نیاز به آموزش را مرتفع نمی سازد.
  کلیدواژگان: تدریس، آنفلوانزای پرندگان، آگاهی، نیروی انسانی بهداشت و درمان
 • فرخنده شریف، فریبا وداد صفحه 61
  زمینه و هدف
  امروزه پیشرفت های شایانی که در استفاده از همودیالیز به عنوان یک روش درمانی در مورد بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیه صورت گرفته است، دستاوردهای قابل توجهی در درک و درمان مشکلات جسمی روانی اجتماعی این بیماران یافت نشده است. کاهش سلامت روان در بیماران همودیالیزی ممکن است بر کیفیت زندگی آن ها اثر گذاشته و موجب اختلال در عملکرد آن ها در ابعاد گوناگون گردد. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط میان وضعیت سلامت روان و کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز صورت گرفته است.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقطعی 90 بیمار تحت درمان با همودیالیز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جامعه پژوهش را کلیه بیماران همودیالیز مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل داده است. به کمک پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و کیفیت زندگی 36 سوالی (فرم کوتاه) داده های لازم گردآوری شد و با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، t-test و Anova مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در بیماران همودیالیزی بسیاری از حیطه های کیفیت زندگی با سلامت روان همبستگی معنی داری دارد. حیطه های عملکرد فیزیکی از کیفیت زندگی با سه حیطه اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی همبستگی معنی داری نشان داد(012/0 p <، 004/0 p <، 001/0 p <) حیطه سلامت روانی از کیفیت زندگی تنها با حیطه علایم شبه جسمی از سلامت روان همبستگی معنی داری نشان داد. (02/0 p<) و در نهایت در حیطه عملکرد اجتماعی از کیفیت زندگی با حیطه اختلال در عملکرد اجتماعی از سلامت روان همبستگی معنی داری مشاهده شد. (05/0 p <) همچنین حیطه های سلامت روان مثل اضطراب با 006/0 P =، در زنان بیشتر از مردان و علایم شبه جسمی با 025/0 P =، در زنان بیشتر از مردان ارتباط معنی دار را نشان داده است و از حیطه های کیفیت زندگی عملکرد فیزیکی با 03/0 P =، در مردان بیشتر از زنان و درد جسمی با 001/0 P =، در زنان بیشتر از مردان معنی دار می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که میان بعضی از ابعاد سلامت روان با حیطه های کیفیت زندگی ارتباط وجود دارد و کاهش سلامت روان در بیماران همودیالیزی بر کیفیت زندگی آن ها اثر می گذارد.
  کلیدواژگان: بهداشت روانی، کیفیت زندگی، همودیالیز، بیماران، سلامت
 • علی ضرغام بروجنی، رخشنده محمدی، سیده فاطمه حق دوست اسکویی صفحه 71
  زمینه و هدف
  علیرغم پیشرفت های چشمگیر در علم و تکنولوژی پزشکی، هنوز راهی برای گریز از مرگ وجود ندارد. نگرش منطقی پرستاران به مرگ می تواند در مراقبت از بیماران رو به مرگ و خانواده آنان موثر باشد. اگر کارکنان بهداشتی- درمانی مرگ را موضوعی ترسناک و شوم بپندارند نخواهند توانست به صورتی آرام و موثر با مرگ بیماران روبرو شوند. لذا به نظر می رسد که قدم اول در طراحی نظام مراقبتی و حمایتی مناسب از مددجویان رو به مرگ و خانواده آنان، بررسی دیدگاه ها و عقاید حاکم بر ذهن پرستاران است. هدف از انجام این پژوهش تعیین مفهوم مرگ از دیدگاه پرستاران در ایران و دستیابی به بیان جدیدی از این مفهوم در جامعه بوده است.
  روش بررسی
  این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است. داده ها طی مصاحبه های نیمه ساخت دار با 12 پرستار از 4 مرکز درمانی که بین 2 تا 18 سال تجربه کار در بخش های اورژانس، CCU، ICU، و انکولوژی داشتند بدست آمد. کلیه مصاحبه ها ضبط شد و پس از پیاده کردن متن کامل آنها روی کاغذ، به روش Strauss & Corbin تجزیه و تحلیل شد. در طی پژوهش چهار طبقه اصلی تحت عنوان سرانجام ناگزیر، ابهام و تردید، بازخورد اعمال انسان و تغییر دیدگاه نسبت به مرگ و زندگی ظهور کرد.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد یکی از مهمترین دیدگاه هایی که به پرستاران کمک می کند تا با پدیده مرگ بهتر برخورد کنند، اعتقاد به زندگی پس از مرگ است. شناخت مرگ به عنوان سرنوشت همه موجودات زنده نیز می تواند برای انسان آرامش ایجاد کند. چنین دیدگاهی نه تنها موجب آرامش پرستار می شود بلکه او را در ایجاد آرامش به بیمار رو به مرگ و همراهان یاری می دهد. در این پژوهش، تصویر ترسیم شده از مرگ در پرستاران، تصویری معنوی است. آنها معتقدند اشتغال در حرفه پرستاری این معنویت را در آنها افزایش داده است، به طوری که تردید هایشان در مورد زندگی اخروی کمتر شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش دیدگاهی عمیق از مرگ در نظر پرستاران ارائه می کند که می توان از آن به عنوان پایه ای برای آموزش های پرستاری در مورد مرگ و مردن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مرگ، پرستاران، بیماران، معناشناسی، مطالعه کیفی
 • حمیدرضا خانکه، رخشنده محمدی، فضل الله احمدی صفحه 85
  زمینه و هدف
  خدمات سلامتی در بلایای طبیعی عامل اصلی بقای انسان هاست. بلایا همیشه تاثیر چشمگیری بر بهداشت، سلامت عمومی و رفاه جمعیت آسیب دیده برجای می گذارند. ارایه خدمات سلامتی در بلایای طبیعی یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران است ولازم است کیفیت وکمیت مناسبی برای تامین سلامت جامعه آسیب دیده داشته باشد. با وجود این که ایران کشوری بلاخیز است و می توان آن را یکی از مستعدترین کشورهای جهان از نظر وقوع بلایا دانست، بررسی های انجام شده در خصوص ارایه خدمات سلامتی در بلایا معرف عدم هماهنگی در تامین و ارایه خدمات بهداشتی درمانی است، لذا بررسی وضعیت خدمات سلامتی در بلایا بسیار حایز اهمیت است. در این مقاله که قسمتی از یک مطالعه بزرگتر می باشد سعی شده است بر اساس تجربیات ارایه دهندگان خدمات سلامتی در بلایا وضعیت ارایه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایای طبیعی بررسی شود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به روش گراندد تئوری انجام شده است. مشارکت کنندگان 17 نفر شامل 5 نفر پرستار، 2 نفر روان پزشک، 1 نفر اپیدمیولوژیست، 1 نفر مددکار، 1 نفر روانشناس، یک نفر متخصص بهداشت،1 نفر کارشناس ارشد بهداشت،1 نفر بهیار، 3 نفر از اهالی بم ویک نفر پزشک عمومی بودند. از کل مشارکت کنندگان 15 نفر مرد و2 نفر زن بودند. کلیه مشارکت کنندگان حداقل تجربه حضود در یک بلیه را داشتند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختارمند استفاده شد. کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس شده وبا استفاده از روش استراوس وکوربین تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  وضعیت ارایه خدمات سلامتی از مفاهیم مهمی بود که از داده های جمع آوری شده استنباط شد این مفهوم دارای ابعاد کیفیت و کمیت خدمات سلامتی، وضعیت تجهیزات، نیروی انسانی و مدیریت بود. این مفهوم معرف چگونگی ارایه خدمات سلامتی در بلایاست. لذا در ارتباط با این مفهوم می توان چنین دریافت که وضعیت نامناسب نیروی انسانی، کیفیت و کمیت نامناسب ارایه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایا، عدم کفایت امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت ارایه خدمات سلامتی، مدیریت نامناسب و عدم هماهنگی مانع ارایه خدمات سلامتی مناسب، با کیفیت، به موقع، مستمر و در دسترس به مردم منطقه در زمان وقوع بلایا می شود، از طرفی تامین نیروی انسانی کافی، با تجربه و آموزش دیده، تامین خدمات با کیفیت و کمیت مناسب، کفایت امکانات و تجهیزات و مدیریت مناسب و هماهنگ زمینه را برای ارایه خدمات سلامتی مناسب، به موقع، مستمر و در دسترس فراهم می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجا که حوزه سلامت رسالت پیشگیری، درمان و توانبخشی مصدومین و بیماران را به طور عام برعهده دارد، طبیعی است که در مورد حوادث غیر مترقبه این نقش پررنگ تر شده و انتظار جامعه از این گروه بیش از پیش نمایان می گردد. ارایه خدمات سلامتی در بلایای طبیعی یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران است ولازم است کیفیت وکمیت مناسبی برای تامین سلامت جامعه آسیب دیده داشته باشد. لذا براساس یافته های این مطالعه توصیه می شود در برنامه های آمادگی حوزه سلامت در بلایای طبیعی کیفیت؛ کمیت وچگونگی ارایه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایا مورد تاکید قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خدمات بهداشتی درمانی، خدمات پرستاری، بلایا، بلایای طبیعی
 • محبوبه بیات، مهین نادری فر، مقداد بیات صفحه 97
  هدف
  یکی از مسایل بحرانی و عمده زمان کنونی، برقراری محیط فیزیکی و اجتماعی سالم و مناسب برای کودکان که بزرگترین منابع ملی هر جامعه هستند، می باشد. زیرا عواملی که موجب بر هم زدن محیط زندگی کودک می شوند، می توانند سلامت وی را نیز تحت تاثیر قرار دهند. مشکلاتی از قبیل عملکرد نادرست خانواده، سوء رفتار، فقر، تک والدی، سوء مصرف مواد توسط والدین و بی سرپرستی از جمله این عوامل می باشند که در اغلب موارد منجر به سپردن کودکان به مراکز نگهداری شبانه روزی می شوند. از سوی دیگر ورود به مراکز نگهداری شبانه روزی و زندگی در این محیط نیز کودکان را در معرض مشکلات اجتماعی و بهداشتی فراوانی قرار می دهد. با توجه به این مسئله مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سلامت اجتماعی کودکان 11-7 ساله ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی شهر تهران انجام شد،
  روش بررسی
  مطالعه مقطعی و برروی 105 کودک (57 پسر و 48 دختر)درسال1385 انجام گرفت. در این پژوهش نمونه گیری از نوع سرشماری بوده و اطلاعات مورد نیاز در رابطه با سلامت اجتماعی کودکان از طریق مقیاس رفتار انطباقی واینلند و توسط مربیانی که بیشترین شناخت را از کودکان و رفتار آنها داشتند، جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد 7/45 درصد کودکان از نظر سلامت اجتماعی در حد متوسط بوده و حدود 1/19 درصد از نظر وضعیت سلامت اجتماعی آنان ضعیف بودند.آزمون کای اسکوئر نیز نشان داد بین سلامت اجتماعی و جنس (05/0 = P) ارتباط معنی دار وجود داشت ولی بین سلامت اجتماعی و سن (462/0 = P)و سلامت اجتماعی با مدت زمان سکونت در مراکز(534/0 = P) ارتباط معنی دار به دست نیامد.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجا که کودکان ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی از نظر سلامت اجتماعی جزو گروه های پرخطر در جوامع محسوب می شوند لذا با توجه به یافته های بدست آمده در مطالعه حاضر و سایر تحقیقات انجام شده درکشورهای دیگر، توجه بیشتر و رسیدگی به وضعیت سلامت اجتماعی این گروه از کودکان، همچنین انجام مطالعات بیشتر در خصوص بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی آنها توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: کودکان، کودکان پرورشگاهی، بهداشت روانی، مراکز نگهداری شبانه روزی
|
 • F. Rafii, Sf. Haghdoost Oskouie, M.Nikravesh Page 7
  Background and Aim
  Nursing care in burn centers requires a heavy work which is influenced by many factors. The quality care of nurses as the largest group care providers in burn centers is of great importance and complexity and pan dimensionality of the care in these centers requires multiple interpretations that necessitate exploring and describing the perspectives of whom involved in care giving to understand the factors affecting the quality of care. The study was carried out with the aim of exploring and describing the factors involved in quality nursing care in burn centers of Tehran.
  Material and Method
  Grounded theory was used as method. Thirty- eight participants were recruited through purposeful and theoretical sampling. Data were generated by unstructured interviews and participant observations. Constant comparison was used for data analysis.
  Results
  Data revealed that two categories of structural factors including intra and extra organizational conditions have influenced the quality of care. Intra organizational conditions included conditions related to administrators, staff, financial problems, workload, team members, facilities and equipments, environmental elements, and patients. Extra organizational conditions included self-management of burn centers, lack of supportive organizations for patients and heavy expenses of treatment, high living expenditure and low salary of governmental personnel, lack of employment permission, inattention of senior managers and inspectors to the work processes and their over attention to documentation, troublesome rules related to official violations, physicians governorship, and negative social perspective into nursing profession.
  Conclusion
  Interaction between intra and extra organizational conditions resulted in physical and psychological stress, loss of motivation and dissatisfaction of staff nurses and poor quality of care. Findings were suggestive of correcting and modifying the intra and extra organizational factors and implementing stress reduction programs.
 • M. Anoosheh, F.Ahmadi, S. Faghihzadeh, M. Vaismoradi Page 25
  Background and Aim
  Working errors are inevitable in every profession including health care professions, but in nursing it is of greater importance, because of its inalienable damages to patients. Study of predisposing factors of these errors is the first step to control and decrease errors during nursing care. The purpose of this study was to survey predisposing causes of working errors in nursing cares from perspectives of nurses and their managers and also to examine the importance of different predisposing domains in different wards in year 2007.
  Material and Method
  This research is a descriptive study in which cluster random sampling method was used. Ninety six nurses and nursing managers from 3 selected educational hospitals in Tehran participated in this study. Data were collected by a questionnaire and analyzed by descriptive and inferential statistics.
  Results
  From perspective of nurses and nursing managers, different factors in domains of management, environment, and care and nursing were considered as predisposing factors to nursing errors. Also, there were a statistically significant difference between wards in terms of predisposing causes of working errors (P<0.001).
  Conclusion
  Regarding impossibility of absolute suppression of nursing errors, struggle for controlling and decreasing nursing errors depends on using a systematic approach with emphasis on management, environment, care and nursing domains when assessing predisposing factors and planning appropriate intervention.
 • M. Kohan, A. Najaf Yarandi, H. Peyrovi, F. Hoseini Page 37
  Background and Aim
  Endotracheal suctioning is one of the most frequently used methods for airway clearance in patients under mechanical ventilation. Chest physiotherapy techniques such as expiratory rib cage compression before endotracheal suctioning can be used as a means to facilitate mobilizing and removing airway secretions and improving alveolar ventilation. This study was carried out to determine the effects of expiratory rib cage compression before endotracheal suctioning on arterial blood gases in patients mechanically ventilated patients.
  Material and Method
  This research was a clinical trial study with a crossover design. The subjects consisted of 70 (35 females, 35 males) mechanically ventilated patients who were admitted to medical and surgical intensive care units and emergency department of Hazrat-Rasool Hospital in Tehran. Subjects were selected with consecutive sampling. The patients received endotracheal suctioning with and without rib cage compression, with a minimum 3-hours interval between the two interventions. Expiratory rib cage compression was performed for 5 minutes before endotracheal suctioning. Arterial blood gases were measured 5 minutes before and 25 minutes after endotracheal suctioning. Data were recorded on the data recording sheet. Data were analyzed using Wilcoxon and paired t-tests.
  Results
  There were a statistically significant differences in the ratio of arterial partial pressure of oxygen to fraction of inspired oxygen (Pao2/Fio2), Paco2, and arterial oxygen saturation (Sao2) between before and after endotracheal suctioning in both methods (endotracheal suctioning with and without rib cage compression) (p=0.000). Moreover, there were statistically significant differences in the ratio of arterial partial pressure of oxygen to fraction of inspired oxygen (P=0.000), Paco2 (P=0.048), and arterial oxygen saturation (P=0.000) between the two methods.
  Conclusion
  Findings showed that expiratory rib cage compression before endotracheal suctioning improves arterial blood gases exchanges in patients under mechanical ventilation, so, performing expiratory rib cage compression before endotracheal suctioning in these patients is recommended.
 • A. Jabbari, S. Besharat, N. Jabbari, B. Khodabakhshi Page 51
  Background and Aim
  The main goal of medical education is preparing experts in health care fields. Medical education should answer the population needs and develop in accordance with technology changes. The aim of this study was to evaluate the effect of active education on knowledge of health care workers of Golestan University of Medical Sciences about avian influenza.
  Material and Method
  In 2005-2006, this semi-experimental study was conducted through before-after design. At the beginning, knowledge of the samples regarding to avian influenza was evaluated with self-administered questionnaire. After intervention (active participation in lectures and group workshops) the questionnaires were distributed once again. Data were analysed by non-parametric tests (Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis) to evaluate the effect of active education on knowledge about Avian Influenza.
  Results
  The mean score of knowledge increased significantly after educational intervention (P-value< 0.001). Previous information was significantly related to pretest scores. The mean score of knowledge was not significantly related to gender and age.
  Conclusion
  Educational workshops are effective in increasing knowledge of healthcare workers about avian influanza. While educational programs of the mass media are effective knowledge, it doesnt meet the special educational needs in the field of health.
 • F. Sharif, F. Vedad Page 61
  Background and Aim
  Although hemodialysis is one of the most useful and modern treatment methods for patients with chronic renal diseases, there has not been considerable achievement in understanding and treating physical and psychosocial problems of these patients. Decrease in mental health status of hemodialysis patients affects their quality of life and may produce performance disorder. The purpose of this study was to investigate the relationship between mental health and quality of life of hemodialysis patients referred to hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences.
  Material and Method
  Ninety patients were selected through convenient sampling and data was collected by a demographic questionnaire, General Health Questionnaire, and Short form quality of life questionnaire (SF-36). Mental health was assessed in four domains: somatoform symptoms, anxiety, social dysfunction and depression. The SF-36 questionnaire is summed into eight scales of health: physical function, social function, limitation in role due to emotional problem, mental Health, vitality, bodily pain, and general health. The data were analyzed using t-test, spearman’s correlation, and Anova.
  Results
  The results revealed that most domains in quality of life were correlated with mental health domains. General health perception and physical function domains were correlated significantly with three domains of mental health: anxiety, social function and depression (p<0.012, 0.p<0.001,p< 0.004). Somatoform symptoms were correlated significantly with mental health domain of quality of life (p<0.02). Finally, social function was correlated significantly with social dysfunction domain of life quality (p<0.05). Also, anxiety and somatoform domains of mental health had more significantly relationship in women than men (p= 0.006 and p= 0.25, respectively). Of quality of life domains, physical function had more significantly relationship in men than women (p=0.03) and bodily pain had more significantly relationship in women than men (p= 0.006).
  Conclusion
  The result of this study indicated that many quality of life domains were correlated with mental health domains and hemodialysis had effect on different aspects of patient’s life. The results also indicated that such demographic characteristic as age, gender, marital status, other diseases and length of hemodialysis treatment had relationship with some aspects of life quality and mental health.
 • A. Zargham, R. Mohammadi, S.F. Haghdoost Oskuei Page 71
  Background and Aim
  Despite tremendous progressions in medical science and technology, there is no way yet to escape death. Logical attitudes of nurses toward death could be influential on care giving of dying patients and their families. If the health care professionals view death as a terrible and dire thing, they couldn’t handle patients’ death in a fair and effective manner. So, it seems that the first step toward designing an appropriate care and support system for dying patients and their family is exploring nurses’ beliefs and point of views. The aim of this study was to determine the concept of death from Iranian nurses’ perspective to reach a new explanation for this concept in community.
  Material and Method
  This study was conducted by qualitative research approach. Data collection was done via semi structured interviews with 12 Nurses from 4 hospitals. They had 2 to 18 years working experience in emergency departments, ICUs, CCUs and oncology wards. All interviews were taped, and then transcribed on paper and analyzed using Strauss and Corbin method. Four main categories emerged: non avoidable ending, ambiguity and uncertainty, feedback for personal behaviors, and changing attitudes toward life and death.
  Results
  This study showed that one of the most important ideas which help nurses to better dealing with death is belief in life after death. Recognizing death as fate of all lives could also bring peace to the man. This sort of attitude gives the nurse a peace of mind which helps to make dying patients and their families comfortable. The perspective of death which emerged from nurses’ perspectives in this research is a spiritual one. They believed that their occupation with nursing reinforces this attitude and decreases their uncertainty about life after death.
  Conclusion
  This study provides a deep understanding about nurses’ point of view about death which could be a base for nursing education about death and dying
 • Hr. Khankeh, R. Mohammadi, F. Ahmadi Page 85
  Background and Aim
  The health care services have an essential role in saving human life at the time of disaster impact. Disasters always have prominent effects on health, public health and welfare of affected people. The way throu which health care services are delivered at the time of disaster impact is one of the most important challenges in crisis management. Although he Islamic Republic of Iran is the sixth-most disaster-prone country in the world and average of 4,000 people have killed and 55,000 affected annually by natural disasters over the last decade, a few studies about health care services at disasters have been done. Therefore, in this paper that is a part of a greater study, we have tried to explore how well the health care services at the time of disasters have been delivered.
  Material and Method
  This study is developed on the basis of grounded theory. Seventeen participants consisted of 5 nurses, 1 social worker, 1 psychologist, 2 psychiatrists, 1 general physician, 1 health professional, 1 epidemiologist, 1 master in health, 1 nurse aid and 3 Bam residents. All of them have at least one experience at disasters. Of those, 15 were male and 2 were female and their average age was 37. Semi-structured interviews and observational field note were used for data gathering. All of interviews were transcribed verbatim (word by word) and simultaneously constant comparative analysis was used according to Strauss and Corbin's method.
  Result
  The way of delivering health care services is one of the important concepts that implied from collected data of the study. This concept comprises four aspects: quality and quantity of health care services, equipment supplies, personnel situation and management. This concept represents the way of delivering health care services at the time of disasters. Unpleasant personnel situations, insufficient quality and quantity of health care services at the time of disaster, deficiencies of equipment and instrument, poor management and lack of coordination are the most important factors that hindered delivering comprehensive, continuous, accessible and qualified health care services at the time of disaster. Providing enough well educated and experienced personnel, enough and qualified health care services, enough instrument and equipments, and appropriate and coordinated management can facilitate on time, comprehensive, continuous and accessible health care services at the time of disasters.
  Conclusion
  Health sector mission of prevention, investigation and treatment of injured and sick people is more prominent in parallel with greater expectation of community at the time of disaster.,Health care services as the most significant foundation of crisis management should be delivered in a suitable and efficient way. Finally, the way of delivering health care services at the time of disaster was emphasized by participants in this study.
 • M. Bayat, M.Naderifar, M. Bayat, M. Miri, S. Foroughi Page 97
  Background and Aim
  Nowadays, one of main and critical subject is preparation of a healthy and fair environment for children who are biggest national sources in every society, because, factors that disturb children living environment can affect children’s health. Some problems such as families’ bad function, abuse, poverty, divorce and parental substance abuse are the reasons usually lead to place children in foster care centers. On the other hand, entry to these foster care centers and living in these centers face children with lot of social and health problems.
  Material and Method
  In regard to this issue for assessing social health status of 7-11 years children living in foster care centre in Tehran, we performed a cross sectional study with 105 children (57 boy, 48 girl). In this research, sampling was of census type and information about children social health was obtained through Vienland Adoptive Behavior Scale by guardians who recognized these children and their behavior.
  Result
  Results showed that 45.7% of participants in this research were considered as moderate regarding social health, and 19.1% were considered as poor. Chi-square test also showed that between social health and sex (p=0.053) was a statistically significant relationship, but there was no significant relationship between social health and age (p=0.462) and social health with duration of stay in these centers.
  Conclusion
  While children in foster care centers are one of the high risk groups in societies related to their social health status, based on findings of current study and results of researches in other countries, full attention should be directed towards social health of children and conducting more studies is recommended to survey factors that affect their social health.