فهرست مطالب

پژوهش های زراعی در حاشیه کویر - سال سوم شماره 2 (تابستان 1385)
 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/05/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نوید اصغرزاده قشلاقچای، مجتبی زاهدی فر، فرهاد فرودی، کیوان کرکودی، هرمز منصوری صفحه 1
  در این تحقیق، تاثیر عمل آوری با بخار آب تحت فشار با استفاده از روش خودهیدرولیز بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی کاه گندم مورد مطالعه قرار گرفت. رطوبت نمونه ها به 30، 40، 50 و 60 درصد رسانده شد و سپس با بخار آب تحت فشار20 اتمسفر و زمان عمل آوری 120، 180، 240، 300 و360 ثانیه، در سه تکرار در موسسه تحقیقات دامی(حیدر آباد کرج) در سال 1384 عمل آوری شدند. ترکیب شیمیایی نمونه ها شامل مقدار الیاف خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی فاقد همی سلولز، قندهای محلول در آب، لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی و ترکیبات فنلی قابل استخراج اندازه گیری شد. قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک نمونه ها با روش آزمایشگاهی دو مرحله ای تعیین گردید. داده های به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی با روش فاکتوریل(5×4) با سه تکرار، تجزیه و تحلیل گردید. عمل آوری کاه گندم تاثیر معنی داری بر قابلیت هضم آزمایشگاهی و ترکیب شیمیایی کاه گندم داشت. کم ترین مقدار الیاف خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و لینگین به ترتیب 27/37،20/49، 13/44، 53/6 درصد و بیش ترین مقدار قند محلول در آب، ترکیبات فنلی قابل استخراج، قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک به ترتیب 45/19، 28/38، 4/26، 77/29 و 83/28 درصد، که همگی مربوط به کاه گندم عمل آوری شده با مدت زمان 240 ثانیه و رطوبت 60 درصد بود که این تیمار را به عنوان تیمار برتر این تحقیق معرفی نمود.
  کلیدواژگان: کاه گندم، بخار آب تحت فشار، قند محلول در آب، ترکیبات فنلی، قابلیت هضم آزمایشگاهی
 • میترا دانایی، عبدالعظیم آجیلی، محمد جعفر بهتاش صفحه 11
  بیابانزایی پدیدهای است مختص مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که موجب کاهش کارایی سرزمین میشود. فعالیت های انسانی یکی از عناصر مهم در بروز این پدیده است. عوامل مختلفی بر روی انگیزه های انسانی تاثیر گذار است تا انسان ها در تخریب منابع یا احیای آن ها ایفای نقش نمایند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل اقتصادی موثر در میزان رضامندی مجریان مشارکت کننده در طرحهای بیابانزدایی استان خوزستان در سال 1383 پرداخته است. این تحقیق،پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را مجریان (بهره بردارانی تشکیل می دهند)، که در قالب طرح مذکور با اداره منابع طبیعی استان خوزستان قرارداد منعقد نموده و به موجب آن، زمین هایی را جهت احیاء در یکی از شهرستان های اهواز، شوش و دشت آزادگان، تحت اختیار گرفته اند. برای انتخاب جامعه مورد نظر، از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده، و تعداد 152 نفر از مجریان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز، از طریق پرسشنامه گردآوری و داده های تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مورد مطالعه، به طور متوسط 75 درصدتعیین شد. متغیر وابسته،«میزان رضامندی» مجریان در طرح مذکور و متغیرهای مستقل، سن، تحصیلات، مساحت زمین دریافتی، بهره گیری از اعتبارات و تسهیلات بانکی، وضعیت اشتغال و درآمد حاصل از زمین بودند. بین میزان رضامندی مجریان مشارکت کننده در طرح بیابان زدایی با سن آنان و درآمد حاصل از زمین، رابطه معنیداری دیده نشد؛ اما، با تحصیلات آنان و مساحت زمین دریافتی، رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت. متغیرهای بهره گیری از اعتبارات و تسهیلات بانکی و وضعیت اشتغال، در رضامندی مجریان در طرح مذکور موثر بودند.
  کلیدواژگان: مشارکت، بیابان زایی، طرح های بیابان زدایی، بهره برداران
 • محمد کوشافر، شهلا محمودی صفحه 21
  مطالعات ارزیابی کیفی تناسب اراضی براساس روش فائو در مزرعه چهارصد هکتاری ایستگاه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برای کشت ذرت به صورت آبی در سال 1379 انجام ودر سال1385 به روز گردید. در این ارزیابی، خصوصیات اراضی منطقه، شامل خصوصیات زمین و خاک و اقلیم با نیازمندیهای هر محصول، مقایسه شد و بسته به میزان انطباق آنها کلاس تناسب اراضی، تعیین گردید. این مزرعه دارای چهار سری خاک شامل سریهای هفت جوی، فرخ آباد، کرج و شهرک است که در این بین، سری هفت جوی، کمترین درجه تناسب را برای کشت ذرت دارا میباشد. مهمترین عامل محدود کننده در سری هفت جوی، عمق خاک و میزان سنگریزه و در سری فرخ آباد، میزان سنگریزه تشخیص داده شد. در منطقه مورد مطالعه، کلاس تناسب اراضی برای کشت ذرت آبی در مزرعه S3 و S2 تعیین گردید. این مطالعات از طریق روش های پارامتریک استوری، پارامتریک ریشه دوم، محدودیت ساده و تعداد و شدت محدودیتها انجام شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی تناسب اراضی، ذرت، محدودیت، پارامتریک استوری، پارامتریک ریشه دوم
 • رضا سلیمی، حسن فضائلی، فرهاد فرودی، کیوان کرکودی، ناصر تیمورنژاد صفحه 33
  پس مانده های میوه و سبزیجات در ماه های تیر، مرداد و شهریور سال 1383 هر هفته یک بار به صورت تصادفی از میدان میوه و تره بار کرج، نمونه برداری و تجزیه شیمیایی نمونه ها طبق روش های استاندارد آزمایشگاهی در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد. میانگین ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر خام، الیاف خام، چربی خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، لیگنین، کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم و سدیم، بر حسب درصد و غلظت منگنز، مس، روی و سرب، بر حسب میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک و انرژی خام، بر حسب کالری بر گرم ماده خشک به ترتیب عبارت بودند از: 62/11، 73/14، 55/22، 24/12، 44/1، 71/32، 47/20، 57/3، 41/1، 34/0، 13/0، 18/1 و 28/0 درصد و 58/85، 22/13، 74/61، 16/4 میلی گرم در کیلوگرم و 7/3308 کالری بر گرم در ماده خشک بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های مربوط، از طرح کامل تصادفی با 3 تکرار استفاده شد. بین ماه های مختلف تابستان از نظر مقدار ماده خشک، فسفر و منگنز، تفاوت معنی داری وجود داشت، اما بین سایر ترکیبات شیمیایی، تفاوت معنی دار نبود. میانگین کل ضرایب هضمی ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک به روش آزمایشگاهی به ترتیب 68/73، 33/77 و 60 درصد به دست آمد که بین ماه های مختلف، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: پس مانده های میوه وسبزیجات، ترکیبات شیمیایی، نشخوارکنندگان، قابلیت هضم
 • فرود بذرافشان، قدرت الله فتحی، عطاء الله سیادت، خلیل عالمی سعید، فرشاد قوشچی صفحه 39
  به منظور بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر تجمع ماده خشک در اندام های مختلف ذرت شیرین هیبرید (SC404)، آزمایشی در تابستان سال 1381 در مزرعه آموزشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از طرح فاکتوریل در چهار تکرار به اجرا درآمد. فاکتور تراکم شامل سه سطح 60000، 75000 و90000 بوته در هکتار بود. فاکتور الگوی کاشت نیز شامل سه سطح بود: a1)) کشت یک ردیف گیاه روی پشته، بطوری که بوته های دوپشته مجاور، رو به روی یکدیگر قرار گیرند، (a2) کشت یک ردیف گیاه روی پشته، به طوری که بوته های دو پشته مجاور، به صورت زیگزاگ قرارگیرند، (a3) کشت دو ردیف گیاه به صورت زیگزاگ بر روی یک پشته، نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگویکاشت، تاثیر معنی داری بر عملکرد ماده، خشک کل گیاه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، عملکرد دانه و عملکرد بلال داشت که این صفات در الگوی کاشت دو ردیفه، بیش ترین بود. بالاترین و کمترین عملکرد بلال سبز به ترتیب از الگوی کاشت a3وa1 به ترتیب با میانگین 22937 و 21359 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. نتایج، همچنین نشان داد که تراکم گیاهی، اختلاف معنی داری را در صفات، عملکرد ماده خشک کل گیاه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، عملکرد بلال سبز، وزن خشک چوب و کلش بلال و عملکرد به وجود می آورد. تراکم 9 بوته در متر مربع، بیش ترین تولید ماده خشک کل را داشت. بالاترین عملکرد دانه (kg/ha3745) از تراکم 5/7بوته در متر مربع به دست آمد، ولی تراکم 9 بوته در متر مربع، بیش ترین عملکرد بلال سبز (kg/ha23647) را تولید کرد. دیگر صفات ذکر شده، با افزایش تراکم، افزایش یافتند.
  کلیدواژگان: ذرت شیرین، تراکم بوته، الگوی کاشت
 • مجید قلی بیگیان، رضا ضرغامی، محمد نصری، کاوه زرگری، محمد رضا حاج سید هادی صفحه 49
  ماریتیغال Silybum marianum))گیاهی است یک یا دو ساله از تیره کاسنی که اهمیت زیادی در صنایع داروسازی به منظور درمان ناراحتی های کبدی مانند هپاتیت، سیروزهای کبدی، صدمات کبدی ناشی از مصرف الکل، ناراحتی های معده و درمان مسمومیت ناشی از برخی قارچ های سمی دارد (امید بیگی. ر.6-1374). به منظور مطالعه تاثیرسه سطح تراکم وچهار سطح کود ازته بر روی عملکرد و برخی از اجزای عملکرد گیاه مذکور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار دربهار سال 1384 درمرکز تحقیقات منابع طبیعی همند آبسرد دماوند به اجرا درآمد. نتایج آزمایش نشان داد که با کاهش تراکم و افزایش کود ازنه، قطر و تعداد کاپیتول ها در هر گیاه به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین افزایش کود ازنه و تراکم، رابطه مثبتی با افزایش ارتفاع گیاه وعملکرد بذر در واحد سطح نشان داد، اگرچه افزایش تراکم، سبب کاهش عملکرد بذر در تک بوته گردید.
  کلیدواژگان: مایتیغال، تراکم، کود ازته، عملکرد، اجزا عملکرد
 • احمدرضا عمانی، محمد چیذری، محمد صادق صبوری صفحه 61
  هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی دانش فنی و ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و تولیدی- زراعی موثر بر عملکرد محصول گندم گندمکاران استان خوزستان میباشد. در این تحقیق، سه شهرستان دزفول، بهبهان و اهواز که از قطبهای تولید گندم استان خوزستان هستند به عنوان منطقه مورد پژوهش انتخاب شدند و گندمکاران آبی این سه شهرستان با جمعیت 5529 n= به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند تعداد نمونه ها با توجه به جامعه آماری، 359n= نفر برآورد گردید. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی بوده است. بر اساس نتایج حاصل، بین دانش فنی در زمینه مراحل تولید گندم، سطح سواد، سطح زمین زیر کشت گندم، منزلت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، درآمد حاصل از محصول، کل زمین تحت مالکیت، سطح مکانیزاسیون، میزان شرکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی و میزان استفاده از کانالهای ارتباطی با عملکرد محصول گندم، در سطح 001/0 رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. بر اساس تحلیل رگرسیونی، مشخص شد که متغیرهای مستقل دانش فنی پیرامون مراحل تولید گندم، سطح سواد، درآمد حاصل از محصول، مشارکت اجتماعی، میزان مشارکت در فعالیتهای آموزشی و ترویجی به طور تعاملی 64% تغییرات متغیر وابسته عملکرد محصول گندم را تبیین مینماید. بنابراین، بر اساس یافته های تحقیق، معادله رگرسیونی به صورت زیر بیان می شود: 5X 463/0+ 4X 543/0+ 3X 534/0+ 2 X554/0+ 1X234/0+ 65/14=Y با توجه به نتایج حاصل می توان پیشنهاد نمود که به منظور بهبود عملکرد گندم، برنامه ریزان و سیاستگذاران که در این زمینه فعالیت مینمایند بایستی متغیرهای شناسایی شده را مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: دانش فنی، عملکرد محصول، گندمکاران
 • فرشید وزین، مجتبی حسن زاده، مسعود امینی صفحه 71
  به منظور بررسی اثر فاصله روی ردیف بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی رقم خیار گلخانهای دانیتول، این آزمایش در سال زراعی 1383 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد انجام شد. آزمایش به صورت بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. سه فاصله روی ردیف 20، 40 و 60 سانتیمتر به عنوان تیمارهای آزمایش در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که برخی از خصوصیات رشد رویشی و زایشی، شاخصهای رشد و عملکرد خیار، تحت تاثیر فواصل روی ردیف قرار گرفتند. در فاصله روی ردیف 20 سانتیمتر، مقادیر سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، تعداد خیار کج، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد خیار، بیشتر بود و در فاصله روی ردیف 60 سانتیمتر، کمترین مقدار ملاحظه شد. بیشتر ین عملکرد خیار در فاصله روی ردیف 20 سانتیمتر به دست آمد. در این فاصله روی ردیف، تعداد خیار در گیاه و وزن هر خیار نسبت به فواصل روی ردیف بالاتر، کاهش نشان داد. اما به دلیل افزایش تعداد بوته در واحد سطح، بیشتر ین عملکرد خیار به دست آمد. عملکرد خیار، تابع متوسط سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، تعداد خیار در گیاه و وزن هر خیار است. به طوری که بزرگترین اثر مستقیم، توسط شاخص برداشت و بزرگترین اثر غیر مستقیم، مربوط به اثر سرعت رشد محصول از طریق شاخص برداشت (904/0-) بر عملکرد خیار است. با توجه به شرایط انجام بررسی، به نظر می رسد که فاصله روی ردیف 20 سانتیمتر بتواند تراکم مناسب جهت خیار درختی را تامین نماید. حتی با محاسبه عملکرد پس از کسر خیار کج نیز حداکثر عملکرد (5821 کیلوگرم در 500 متر مربع) مربوط به فاصله روی ردیف کمتر بود. از طرفی ممکن است در این فاصله روی ردیف، به دلیل تراکم بیشتر، مدیریت مبارزه با آفات و امراض و علفهای هرز مشکلتر باشد.
  کلیدواژگان: خیار درختی، فاصله ردیف، شاخصهای رشد، عملکرد خیار
 • چکیده انگلیسی
  صفحه 8
|
 • N. Asgharzadeh, M.Zahedifar, F. Foroudi K. Karkoodi, H. Mansori Page 1
  In this study, effects of aytu-hydrolysus steam treatment on chemical composition and in vitro digestibility of wheat straw was studied. Samples were damped so that their moisture content reached to 30,40,50and 60%, then they were steam treated under pressure(20 atm) and 5 levels of reaction time(120, 180, 240, 300 and 360 s). Chemical composition of the samples including their CF, NDF, ADF, ADL, water soluble sugars and total extractable phenolics contents were determined. In vitro digestibility of samples was determined by a two stage in vitro.Data from this experiment analyzed on the basis of CRD statistical design (4×5) factorial model with three replications. Wheat straw steam treatment significantly affected in vitro digestibility and chemical composition. The least CF, NDF, ADL and ADF were attributed to (60%, 240s) samples as much as 37.27, 49.20, 44.3, 6.53 and 38.28. respectively; and also, the most water soluble sugars total extractable phenolics, DMD, OMD and DOMD were from the mentioned treatment as much as 19.45 38.28, 26.4, 29.77, 28.83%, respectively; which made this treatment the best choice in the current study.
 • M.Danai, A.A.Agili, M.J. Behtash Page 11
  This survey is about investigation in effective economic factors on satisfaction of participating holders in combating desertification projects in Khouzestan province in 2005. The methodological approach of this study is Survey Research. The target population of our study was holders who had contracted with natural resources’ administration in Khouzestan province and taken lands for combating desertification in Ahvaz, Shoush, and Dashteazadegan. To select these samples, classified sampling was used, 152 persons were selected and necessary information gathered via questionaires. SPSS software was used to analysis the data. Dependent variable was satisfaction of participating holders in the project and independent variables were: age, level of education, the cultivated land, usage of financial facilities and credits, job status, income gained from the land.The main results were as followed: Results taken from computing correlation coefficient showed positive and statistically meaningful relation between the cultivated land, level of education, and their participation.Variables called: usage of financial facilities and credits, job status, were effective on satisfaction of participating holders in this project.
 • M. Koushafar, Sh. Mahmoudi Page 21
  LanLand suitability evaluation is the process of assessing the suitability of land for specified kinds of use and relevant approach for sustainable Agriculture. In 400 ha Karaj’s seed and nursery improvement and preparatory research station, qualitative land suitability evaluation has been investigated for irrigated corn, following the FAO frame work for land suitability classification.For this evaluation, land characteristics have been Compared with the crop requirements and based on the degree of matching the classes have been determined.There are four recognized soil series in the research station namely, Haftjooy, Farokhabad, Karaj and Shahrak. Haftjooy series showed the lowest suitability classes among the four soil series, with soil depth and gravel content as the main limiting factors. In Farokhabad series also the gravel content showed to be the main limiting factor.The other series showed to be moderately to marginally suitable for irrigated corn (S2 and S3 classes).
 • R.Salimi, H.Fazaeli, F.Foroudi, K. Karkoudy, N. Teimour-Nejad Page 33
  Samples of fruit and vegetables residues (FVR) were collected from central terminal of Karaj during three months of summer every other week per month. After separation of foreign materials, all samples were dried and prepared for chemical analyses. The average of DM was 11.62 percent and CP, Ash, CF, EE, NDF, ADF, lignin, Ca, P, Mg, K and Na were 14.73, 22.55, 12.24, 1.44, 32.71, 20.47, 3.57, 1.41, 0.34, 0.13, 1.18 and 0.28 percent; Mn, Cu, Zn and Pb were 85.58, 13.22, 61.74 and 4.16 mg/kg DM basis respectively and GE was 3308.7 cal/gr of DM. With exception for the DM, P and Mn, no significantly variation was observed for the chemical composition among the month of sampling.The average of in vitro digestibility for DM, OM and DOMD were 73.68, 77.32 and 60 percent respectively that were not significantly different between the months
 • F. Bazrafshan, G. Fathi, A. Siadat, K. Alamisaeid, F. Ghooshchi Page 39
  In order to study the effect of planting pattern and plant density on accumulation of dry matter in different organs of sweet corn (hybrid SC404) a field experiment was conducted in 2002 at Ramin Agricultural Research and Education Center- Shahid Chamran University. The design was a factorial in randomized complete block design with 4 replications. The plant density were consisted of 3 levels (d1=60000, d2=75000 and d3=90000 plants/ha) and planting pattern (a1= single row on hill, a2 =single row on hill as zigzag and a3 = twin rows as zigzag). Results indicated that the highest amount of total dry matter, grain yield, wet cob yield, cob dry matter, leaf dry matter, and steam dry matter was obtained with twin rows planting pattern. Also results showed that plant density influenced total dry matter, grain yield, wet cob yield, cob wood dry matter, cob dry matter, leaf dry matter, and steam dry matter. The highest dry matter and wet cob yield and other factors wero obtained by 90000 plant/ha density but highest grain yield, obtained at 75000 plants/ha density.
 • M. Gholibegian, R.Zarghami, M.Nassri, K.Zargari, M.R. Hadj-Seid-Hadi Page 49
  Milk thistle (Silybum marianum) is an important annul /biennial herbaceous plant belonging to the Asteraceae family. The effective substance of this plant is used for treatment of chronic hepatitis liver cirrhosis, liver toxic damages caused by alcohol and mushroom poisoning and stomach problems. To study the effect of plant density and N-fertilizer on seed yield and yield components, an experiment was conducted in factorial experiment with in a randomized complete blocks design with three replication in spring 2005 at research station of Hamand Absard. The treatments were plant density (50×20-50×30-50×40 cm2)and N-fertilizer (0-50-100-150kg/hec).The results indicate that the a decrease in plant density and an increase in N-fertilizer, significantly increased the diameters and the numbers of capitols in each plant. Also increasing N-fertilizer and plant density has a positive effect on plant height and seed yield, although the seed yield of each plant was decreased by increasing the plant density.
 • A.R. Omani, M. Chizari (Ms) Sabouri Page 61
  The main objective of this article is to present the results of a study done about analysis the technical knowledge and social, economic and farming characteristics affecting on crop yield of wheat farmers. The research design was a descriptive and correlation surveying method. Wheat farmers in Ahvaz, Behbahan, and Dezful township who cultivated wheat by the use of irrigation were the target population for this study. A random sample of wheat farmers selected from three randomly selected township of Ahvaz, Behbahan, and Dezful township(N =5529,n=359). The main result of the study revealed that there exists correlation between the technical knowledge, level of education, income, land ownership, social participation, social status participation in extension course, using communication channel and mechanization with level of crop yield were significantly positive. Technical knowledge, income, social participation, participation in extension course and educational level may well explain for 64% changes (R2=.64) in crop yield.
 • F. Vazin, M.Hassanzadeh, M.Amini Page 71
  Effects 0f space on row on yield, yield components and physiological characteristics of tree cucumber of Danitol were investigated, in 2004, An experiment was conducted in the experimental greenhouse of Azad University of Gonabad. The experiment was arranged in a randomized complete block design in three replications. The experiment treatment were consist of three space on row (20, 40 and 60 centimeters). The results of this experiment showed that some of the vegetative growth and reproductive characteristics, growing indexes and cucumber yield were affected by space on row. The crop growth rate, relative growth rate, leaf area index, plant height, bad form cucumber number, biological yield and cucumber yield were greater in 20- centimeter space on row and decreased in 60 centimeter. The highest cucumber yield was found in 20-centimeter space on row. Cucumber number in plant and weight per cucumber increased along with the increase in space on row from 20 centimeter to 60 centimeter. Due to the presence of a balance between the yield per plant and the number of plant in a unit area, and then decreased due to lower cucumber yield per plant. Cucumber yield was a function average crop growth rate, leaf area index, cucumber number in plant and weight per cucumber. Harvest index had the most direct effect on the cucumber yield. The most indirect effect was related to crop growth rate through the harvest index (-0.904). under this experiment, it seems that the space on row of 20 centimeter would be suitable for tree cucumber of Danitol.Even with yield calculation after subtracting curved cucumber also most yield (5821 kg/500m2) related to space on row was decreased. on the other hand, perhaps in this space on the row, because of more density, control of disease, pest and weed is harder.