فهرست مطالب

پژوهش های زراعی در حاشیه کویر - سال سوم شماره 4 (زمستان 1385)

فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر
سال سوم شماره 4 (زمستان 1385)

 • تاریخ انتشار: 1385/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عبدالحسین ابوطالبی، عبدالحسین محمدی، محمدصادق عربزادگان صفحه 1
  غلظت عناصر معدنی پیوندک لیموشیرین بر روی پایه های مختلف شامل بکرایی(Citrus riteculata×C. limetta)، لیموی ولکامریانا (C. volkameriana)، نارنج (C. aurantium)، لیمو شیرین (C. limetta) و لیموآب (C. aurantifolia) کاشته شده در گلدانهای حاوی خاک با خصوصیات آهکی، تحت شرایط گلخانه در قالب طرح کاملا تصادفی طی سال های 84-1383 در شهرستان جهرم مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج غلظت عناصر کم مصرف و پر مصرف در پیوندک تحت تاثیر پایه های مختلف متفاوت بود. بیشترین مقدار آهن، روی، منگنز و بور در شاخساره پیوندک روی پایه ولکامریانا، ازت روی پایه لیموشیرین، فسفر روی پایه بکرائی، پتاسیم، کلسیم و منیزیم روی پایه ولکامریانا و سدیم و کلر روی پایه نارنج وجود داشت. از مجموع نتایج، پایه های ولکامریانا و بکرائی نسبت به سایر پایه ها برتری داشتند.
  کلیدواژگان: پایه های مرکبات، لیموشیرین، عناصر معدنی
 • کامران پروانک بروجنی صفحه 9
  شکل (قطر و عمق خاک خیس خورده) و روند پیشروی جبهه رطوبتی در خاک در محل تخلیه قطرهچکانها تابعی از ویژگی های فیزیکی خاک، دبی و مدت زمان کاربرد آب میباشد. با توجه به تعدد فاکتورهای موثر بر شکل و روند پیشروی جبهه رطوبتی تحت آبیاری قطرهای و قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی به نظر میرسد با جمعآوری اطلاعات برای محدوده نسبتا وسیعی از تغییرات پارامترهای موثر بتوان شکل و روند پیشروی جبهه رطوبتی در خاک را پیشبینی کرد. در این تحقیق، در سال 1383 از خاکهای اراضی زراعی حاشیه رودخانه زایندهرود اصفهان و برای ترکیبهای مختلف متغیرها (شامل بافت لوم و دبی های کاربردی 2، 4، 8 و 12 لیتر در ساعت با حجم آب آبیاری 48 لیتر) ابتدا شکل و روند پیشروی جبهه رطوبتی با استفاده از یک مدل فیزیکی اندازهگیری شد. سپس با استفاده از نرم افزار Matlab Ver 7 یک شبکه عصبی مصنوعی با نام ANN-L برای پیشبینی شکل و روند پیشروی جبهه رطوبتی در خاک در محل تخلیه قطرهچکانها طراحی گردید. نتایج حاصل از مقایسه مدل فیزیکی با شبکه عصبی ANN-L نشان داد که در این خاک برای هر چهار دبی کاربردی، شبکه عصبیANN-L به خوبی قادر به پیشبینی روند پیشروی جبهه رطوبتی میباشد. در شبکه طراحی شده، مقدار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) برابر 2878/0 محاسبه شد. همچنین ضریب تبیین شبکه995/0= به دست آمد. کوچک بودن RMSE و بزرگ بودن شبکه نشان میدهد که میزان هماهنگی بین روند تغییرات جبهه رطوبتی مشاهده شده از آزمایشها و پیشبینی شده توسط شبکه عصبی بسیار خوب بوده است. آنالیز حساسیت روی پارامترهای ورودی به شبکه عصبیANN-L نشان داد که حذف پارامترهای حجم آب آبیاری و زمان آبیاری باعث ضعیف شدن عملکرد شبکه میشود. البته تاثیر حذف پارامتر حجم آب آبیاری در عملکرد شبکه زیادتر از تاثیر حذف پارامتر زمان آبیاری میباشد. حذف خصوصیات فیزیکی خاک تاثیر اندکی در عملکرد شبکه دارد (p<0.05). با توجه به نتایج به دست آمده، میزان خطای شبکه عصبی ANN-L در برآورد روند پیشروی جبهه رطوبتی حدود یک درصد میباشد که در کارهای عملی آبیاری ناچیز است. لذا استفاده از شبکه عصبی ANN-L برای پیشبینی روند پیشروی جبهه رطوبتی تحت آبیاری قطرهای به دلیل همبستگی کاملا منطقی و معقول میان مقادیر پیشبینی شبکه و مشاهده شده از آزمایشها در شرایط مشابه توصیه میشود.
  کلیدواژگان: پیشروی جبهه رطوبتی، شبکه های عصبی مصنوعی، منبع نقطه ای، دبی آب آبیاری، مدل فیزیکی
 • محمد نبی ایلکایی، داود حبیبی، ناصر خدابنده، ابوالفضل کاظمی نصب، عباس امین پور صفحه 23
  به منظور بررسی تاثیر کلر و کولین کلراید(CCC)در تراکم های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم (KSC 704) تحت شرایط تنش خشکی و آبیاری نرمال پژوهشی در سال 1383 در ماهدشت کرج بر اساس کرتهای دو بار خرد شده به کمک طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. بر اساس اهمیت فاکتورها، آبیاری در دو سطح تنش خشکی(50 درصد تخلیه رطوبتی)و آبیاری نرمال در کرت اصلی، فاکتور تراکم در سه سطح(80000، 100000 و 120000 بوته در هکتار)در کرت های فرعی با غلظت های مختلف CCC در سه سطح(شاهد بدون مصرف، ppm 700 و ppm 1400) در کرت های فرعی فرعی قرار گرفتند.اثرات CCC و برهمکنش آن بر آبیاری بر تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف بلال معنی دار بود. تیمار ppm 1400 CCC در شرایط تنش خشکی با تفاوت معنی دار 81/24 عدد در مقایسه با 17/21 دانه در بلال تیمار شاهد CCC همراه بود.
  تیمار CCC در غلظت بالا(ppm 1400)تحت شرایط تنش خشکی با میزان 420 گرم در متر مربع برتر از تیمار شاهد(379 گرم در متر مربع)بود. اثرات متقابل تراکم 120000 بوته در هکتار و CCC با غلظت بالای آن باعث کاهش سطح برگ و افزایش قطر ساقه و در نتیجه افزایش معنی دار عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد گردید.
  کلیدواژگان: ذرت دانه ای، CCC، تراکم بوته، تنش خشکی
 • محمد صادق صبوری، احمد رضا عمانی، سیدجمال فرج الله حسینی صفحه 33
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی استان سمنان در زمینه نیازهای آموزشی پنبه کاران استان سمنان پیرامون زراعت پنبه می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی بوده و از تکنیک تحلیل عاملی در تعیین نیازهای آموزشی استفاده شده است. تعداد نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 45 نفر برآورد گردید. بر اساس نتایج حاصل بین سطح سواد، علاقه به اجرای برنامه های آموزشی، میزان اجرای برنامه های آموزشی، میزان اجرای نیاز سنجی با نگرش کارشناسان در زمینه ضرورت نیازسنجی آموزشی در زمینه زراعت پنبه رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد. در ادامه به منظور تعیین نیازهای آموزشی پنبه کاران از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی از تکنیک تحلیل عاملی بهره گرفته شد. به منظور بررسی مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی از آزمون بارتلت (Bartlett test=288.502، Sig=0.000) و KM0=0.557 بهره گرفته شد. نتایج حاصل نشان می دهد که داده ها برای تحلیل عاملی مناسب می باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد که شش عامل بیان شده یعنی متغیرهای 1) آموزش در خصوص بیماری ها و علفهای هرز پنبه و آبیاری، 2) آموزش نحوه صحیح آماده سازی زمین، 3) آموزش در زمینه استفاده از نهاده های شیمیایی، 4) آموزش در زمینه هورمن های شیمیایی 5) آموزش در زمینه انبارداری و 6) آموزش در زمینه مبارزه غیر شیمیایی با آفات در مجموع 75% تغییرات متغیر نیازهای آموزشی رابیان می نماید. یعنی اگر در برنامه های آموزشی این شش عامل مورد توجه مناسب قرار گیرد می توان اعتقاد داشت نیازهای آموزشی پنبه کاران بدقت ارزیابی وتحت پوشش قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: کارشناسان ترویج کشاورزی، پنبه کاران، نیاز آموزشی، تحلیل عاملی
 • مرتضی نصیری، همت الله پیردشتی، یوسف نیک نژاد، داوود براری، صالح نصیری صفحه 43
  یکی از راه های افزایش در آمد اقتصادی برنجکاران افزایش بهره وری از واحد سطحمی باشد، برداشت مجدد یا محصول رتون یکی از مهمترین عوامل در افزایش تولید برنج و درآمد اقتصادی برنجکاران می باشد. شناخت قابلیت رتون دهی ارقام برنج اولین عاملی است که بایستی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور آزمایشی با 10 رقم ولاین در سالهای1380 و1381 بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفته است. در این بررسی صفات مختلفی از محصول اصلی ومحصول رتون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داده که ارقام با طول دوره رشد کوتاهتر، تعداد پنجه کمتر وعملکرد پایین تر قابلیت رتون دهی بیشتری دارند. سرعت رتون دهی ارقام طارم، اوندا و ساحل نسبت به بقیه ارقام مورد آزمایش بیشتر بوده است. ارقام فوق بترتیب با عملکرد محصول اصلی 4399، 6193 و 6150 کیلوگرم در هکتار دارای سرعت رتون دهی برابر 3/6، 6 و 4 بوده اند که از نظر مقایسات میانگین دانکن در یک گروه آماری قرار گرفتند. لذا با توجه به نتایج بدست آمده، ارقام فوق الذکر برای برداشت مجدد برنج یا محصول رتون توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: برنج، راتون، بهره وری، عملکرد
 • علی آریاپور، احمد ترک نژاد صفحه 55
  جهت استفاده بهینه از اراضی دیم برای ایجاد امنیت غذایی میتوان با توسعه کشت یونجه های یکساله که باعث حفظ خاک، بهبود کیفیت حاصلخیزی خاک، کنترل علفهای هرز و تولید علوفه میشوند، به این مهم دست یافت. یونجه های یکساله از سالیان متمادی در نقاطی از کشور ایران که شرایط مناسب را دارا میباشند توسعه یافتهاند که از آن جمله میتوان به 14 گونه یونجه یکساله بومی اشاره نمود. این تحقیق در غرب کشور، منطقهای به عرض جغرافیایی 28 الی 37 درجه و طول جغرافیایی 45 الی 55 درجه، در سال 1384 انجام گرفت. با استفاده از آمار هواشناسی 50 ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه در طول دوره تاسیس، کشت 12 گونه از یونجه های یکساله در دو ایستگاه تحقیقات و نیز با استفاده از نقشه های پایه نظیر توپوگرافی، بارندگی، درجه حرارت، خاک و پوشش گیاهی با مقیاس 1:100000 در محیط نرم افزار الویس، لایه های مختلف نقشه مربوطه تولید و با تلفیق آنها نقشه نهایی امکان توسعه کشت یونجه های یکساله مشخص گردید. نتایج نشان میدهند که دوره مساعد رطوبتی و حرارتی جهت جوانه زنی، استقرار و رشد یونجه های یکساله در چهار گروه: 1-بدون محدودیت رشد و توسعه در فصلهای بهار و پائیز 2- بدون محدودیت رشد و توسعه در فصل پائیز 3-بدون محدودیت رشد و توسعه در فصل بهار 4-دارای محدودیت رشد و توسعه در فصلهای بهار و پائیز، قرار میگیرد. همچنین بر اساس نتایچ بدست آمده خاک منطقه در چهار گروه زیر خاک با تناسب خوب، تناسب متوسط، تناسب کم و نامناسب طبقه بندی گردید. نتایج نشان داد که 4/23% منطقه معادل 36/9 میلیون هکتار، 1/13% منطقه معادل 24/5 میلیون هکتار و 8/21% معادل 72/8 میلیون هکتار به ترتیب در فصل بهار، بهار-پاییز و پائیز مناسب برای جوانهزنی یونجه یکساله میباشند. بطورکلی در مجموع 3/58% منطقه معادل 32/23 میلیون هکتار منطقه شرایط مساعد جهت پراکنش یونجه های یکساله را دارا میباشد. با توجه به پتانسیل بسیار خوب یونجه های یکساله در تولید بیولوژیکی نیتروژن و ویژگی های خاص گیاهی که امکان قرار گرفتن در تناوب با گندم را دارد، این گونه ها میتوانند دارای کارکردی تاثیرگذار در هدایت سیستم تولید زراعی دیم به سوی یک کشاورزی پایدار باشند.
  کلیدواژگان: یونجه های یکساله، توسعه کشت، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • رضا شاهدی، حمید محمدی، مهرداد باقری، مجید رحیمی صفحه 67
  هدف از این مطالعه این بود که بررسی کند احداث سیلو در کدام یک از شهرهای استان فارس به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و تا چه حد هزینه های حمل و نقل گندم را از مراکز خرید تا سیلوها کاهش می دهد. برای این منظور از مدل برنامه ریزی خطی معمولی و مدل حمل و نقل استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز مربوط به 23 سیلو و 210 مرکز خرید بوده که از نشریات مختلف آماری نظیر سالنامه آماری کشور و استان فارس، نشریات آماری وزارت کشاورزی و... جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS، QSB++ و Excel استفاده گردید.
  نتایج مطالعه نشان داد که امکان کاهش هزینه حمل و نقل گندم در استان فارس تا 11090302015 ریال در سال وجود دارد. همچنین نتایج مدل حمل و نقل نشان داد که ایجاد یا افزایش ظرفیت سیلویی در شهرستان داراب در مقایسه با شهرستانهای دیگر، هزینه های حمل و نقل را معادل 702290000 ریال کاهش می دهد. بنابراین پیشنهاد می گردد که ظرفیت در شهرستان داراب تا 100000 هزار تن افزایش یابد.
  کلیدواژگان: مدل حمل و نقل، سیلوی غلات و فارس
 • سید علیرضا بنی طباء، محمدرضا نادری، حمیدرضا جوانمرد، مهسا آهنساز صفحه 85
  به منظور بررسی اثر حذف برگ پرچم و ریشکها برعملکرد دانه و اجزاء عملکرد دانه گندم نان آزمایشی در سال 83-1382 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. اثر تیمارهای مورد آزمایش بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد به جز تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. در این مطالعه حذف منابع تولید مواد فتوسنتزی بر میزان جذب مخازن اثر گذاشت به طوری که حذف برگهای پرچم بدون سایه اندازی بر سنبله ها عملکرد دانه را به میزان 18 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. در صورتی که حذف تمام برگها در زمان گرده افشانی به همراه سایه اندازی بر سنبله ها باعث کاهش 77 درصدی در عملکرد دانه و کاهش 60 درصدی وزن هزار دانه شد.
  کلیدواژگان: گندم نان، حذف برگ پرچم و ریشک، عملکرد دانه
 • صفحه 1
|
 • A.Aboutalebi, A. Mohammadi Arabzadegan Page 1
  Concetration of mineral elements in sweet lime scion budded on different rootstocks included Bakraei (Citrus reteculata X C. limetta), Volkamer lemon(C. volkameriana), Sour orange(C. aurantium), Sweet lime(C. limetta) and Mexican lime(C. aurantifolia), were studied in a glasshouse condition in complete randomized desgin with four replications. Results showed that concentration of micro and macro elements in scion were differ on the basis of rootstocks. Highest Fe, Zn, Mn, and B content were on Volkamer lemon, Cl on sour orange, N on sweet lime, P on Bakraei, K, Ca and Mg on Volkamer lemon and Na on sour orange rootstocks. General concluded that Volkamer lemon and Bakraei had beter than other rootstocks.
 • K. Parvanak-Borougeni Page 9
  Shape (diameter and depth of wetted soil) and trend of advanced wetting front under a trickle is a function of soil properties, discharge and duration of applied water. With respect to numerous effective factors on shape and trend of advanced wetting front under drip irrigation, and capability of artificial neural networks, it seems that with collection of information for a relative extensive range of effective parameters, shape and trend of advanced wetting front in soil could be predicted. In this research, in 1383 from cropping soil of zayanderod river banks of isfahan for combining various variables (such as loam textured soil and applied discharges of 2, 4, 8 and 12 lit/hr with 48 lit of irrigation water), first shape and trend of advanced wetting front was measured with a physical model. Then, using Matlab ver 7 software, an artificial neural network named ANN-L was designed to predict shape and trend of advanced wetting front under a trickle.The results showed that for this loam soil and each of the four applied discharges, the ANN-L has the ability to predict trend of wetting front. In the designed network, RMSE was estimated as 0.2878 and the coefficient of determination was R2=0.995. Small RMSE and large R2 values of network shows proper match between trends of observed and predicted wetting fronts. The sensitivity analysis on parameters entered in ANN-L showed that with omission of irrigation water amount and time of irrigation, the performance of this neural network is weakened. The omission of. Physical properties of soil have lesser effect on neural network’s performance (p<0.05). With regard to the results, the error of ANN-L network is equal to 1% which is not important in applied cases. Thus, using ANN-L is recommended for prediction of trend of advanced wetting front under trickle irrigation in similar conditions.
 • Elkaee, M. N.D., Habibin., Kodabandeh, A. Kaseminasab, A. Amin-Pour Page 23
  In order to study of effect of Chloro Choline Chloride in different plant density on yield and yield component of corn Zea mays cv. SC 704 under water stress and normal irrigation a experiment conducted in basis of split split plot in Randomize Complete Block Design in Karaj(Mahdasht) in 2004. In basis of important of irrigation factors placed in two level water stress and normal irrigation in main plot, plant density factor in three level (80000, 100000, 120000 plant/ha) in sub plot and different density of CCC at three level (control, 700 ppm and 1400) in subsub plot. The CCC and interaction its with irrigation on number seed per row and number row per ear was significant. The 1400 ppm CCC treatments under water stress with rate 24.81 N seed/ ear had significant different comparison with control (21.17 N seed/ ear). The CCC to rate 1400 ppm under water stress to rate 420 g/m2 higher than control(379 g/m2). Interaction effects high plant density(120000 ha) and high density CCC(1400 ppm) caused increased of the grain yield comparison with control.
 • M.S.Saburi, A.R.Ommani, J.Faraj Allah Hosaini Page 33
  The purpose of this study was to determine the cotton farmers’ educational needs based perception of extension experts in Semnan province. The research design was a correlation-descriptive and factor analysis method. Extension experts in Semnan province were the target population for this study. A random Sample of extension experts selected (n= 45). The main result of the study revealed that there exist correlation between the desire to conducting extension programs, level of education conducting extension programs and conducting need assessment with perception of extension experts about essential of need assessment were significantly positive. By using Bartlett's test and KMO test determine whether research variables are appropriate for factor analysis (Bartlett test=288/502 Sig=0/000, KM0=0/557). To reduce subjectivity, items with factor loading equal to or greater than 0.5 were considered most important when factors were labeled. The six factors were labeled (1) Disease, weed and Irrigation, (2) Land preparation, (3) Chemical inputs, (4) Chemical hormones, (5) Preserving of crop and (6)no chemical methods. The results obtained from the factors analysis reveal that the six factors explain 75% the variation of the cotton farmers’ educational needs.
 • Mourteza Nassiri -H.Phrdashti -Y.Niknejad -D.Berari -S.Nassiri Page 43
  One of the several ways for increasing income of rice farmers is increasing of land utility. Reharvesting or ratoon cropping is one of the most important factors for increasing rice production and income of rice farmers. Because of ratooning potential understanding in rice genotypes is the first step for research in ratoon cropping, an experiment was carried out during 2002-2003 as a completely randomized block design with four replications. At this experiment different triats was evaluated such as main and ratoon crop yield. Results showed that cultivars with shorter growth duration, lower tiller number and main crop yield have greater ratooning potential. Among genotypes, Tarom, Onda and Sahel had more ratooning rate, than other genotypes. These cultivars had 4399, 6193 and 6150 kg.ha main crop yield and 6.3, 6 and 4 ratooning rate (in a class according to duncan multiple range test). Therefore, according to results of this experiment, these cultivars recommended for ratoon cropping.
 • A. Ariapour, A. Torknezhad Page 55
  Annual medics by their potential benefits such as soil conservation, soil fertility improvement, weed control and forage production can play a significant role in providing a sustainable food security in dry and semi-dry lands in the world. Annual medics are part of the Iranian flora which 14 domestic species of them have been identified so far. This study performed in west of country, with latitude 28 to 37 degree and longitude 45 to 55 degree in 2005. This study did by using the data obtained from 50 synoptic weather stations, 12 species cultivated in two station, topography maps, vegetation cover maps, soil maps with 1:100000 scale which were incorporated and analyzed by ILWIS software. The results indicated that the favorable regions (by moisture and temperature) for annual medics germination and establishment could be categorized in four groups; 1-without limitation, 2-without limitation in spring, 3-without limitation in fall and 4- with limitation in spring and fall. There are also four groups of soil classified as good, fair, poor and very poor for annual medic cultivation and development in the country. The results showed that total area of 22.32 million hectares suitable for annual medic germination and development in the country, 9.36 million hectares (23.14%) is suitable only for spring germination, 5.26 million hectares (13.1%) for spring and autumn germination and 8.72 million hectares (21.8%) only for autumn germination, respectively. With regard to high potential of annual medic in biological production of nitrogen and special plant characteristic which makes it match with wheat leyfarming. This species can be effective in the direction of directing of rain feed cultivation sustainable agriculture.
 • R. Shahedi, H. Mohammadi M. Bageri, M. Rahimi Page 67
  The aim of this study was to investigate, establishment granary or development the capacity of existing granaries in which town of Fars province is economically advantageous and how mach increases the transportation costs from purchase centers to granaries. To analyze the problem, the general linear programming and transportation model were used. Needed data, pertains to 23 granaries and 210 purchase centers, were obtained from various statistical publications such as statistical annual of whole of country and Fars province, statistical publications of agricultural ministry. SPSS, QSB++ and Excel software were used to analyze the information. The results indicated that, it is possible to decrease the transportation costs of wheat about 11090302015 Rails in a year. The results also indicated that establishment or development the capacity of granaries in the town of Darab decreases transportation costs about 702290000 Rails that is more in comparison with the other towns of Fars province. Therefore it is suggested that the capacity of granaries in Darab can be increased to 100000 tons.
 • Page 85
  To find out the effect of flag leaf and awn removal on grain yield and yield component also qualitative traits using randomized complete block design, at Research Farm of College of Agricalture Islamic Azad University of Khorasgan located at Khatoon- Abad.The significant differences exist among tested treatment for leaf area index except flag leaf in 20 days after anthesis, grain yield, yield component except number of grain per spike and number of spikelet per spike, and differences of dry shoot weight in 20 days after anthesis and physiological maturity.In this study the deletion on photosyntheticall sources strongly affected on obsorbing sinks. So that the deletion of flag leaf removal by it self and without shading on spike, decreased grain yield (%18). In addition to all leaves removal in anthesis with shading on spikes made grain yield (%77) and 1000 seed weight %60 decrease.Remobilization of photosyntheticall matter exist in shoots is important factor in filling grain after anthesis than pre anthesis