فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 58 (تابستان 1386)

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
پیاپی 58 (تابستان 1386)

 • 232 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/05/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • لادن شفیعی صفحه 1
  زیتون یکی از مهمترین محصولات باغی است که تقریبا از روغن و میوه و کنسرو آن در تمام دنیا استفاده می شود و در حال حاضر کشت این محصول در اکثر نقاط جهان رایج است. با توسعه کشت این محصول می توان نه تنها نیاز جمعیت کشور به روغن خوراکی را در الگوی تغذیه تامین کرد بلکه فرایندهای تبدیلی این صنعت می تواند موجب شکوفایی صنایع چوبی، دامی، صابون سازی و... کشور شود و صرفه جویی های ارزی و ریالی قابل توجهی به همراه داشته باشد...
  کلیدواژگان: عوامل اقتصادی، اجتماعی، پذیرندگان و نپذیرندگان، زیتون، مدل لاجیت، استان کرمان
 • محمدرضا کهنسال، سیدصفدر حسینی صفحه 23
  قیمتگذاری محصولات کشاورزی ابزاری برای تقویت انگیزه تولید به شمار می آید. در این مقاله با بهره گیری از اطلاعات مربوط به سالهای 1358-79، آثار برنامه های حمایت قیمتی چغندرقند بر بازده نیروی کار و زمین با استفاده از چهار روش حمایت قیمتی، کنترل تولید، کنترل سطح زیرکشت و حمایت قیمتی همراه با کنترل سطح زیرکشت در استان خراسان شبیه سازی گردیده است. همچنین جهت بررسی هدفهای مطالعه از الگوی فلوید بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای تقویت...
  کلیدواژگان: الگوی فلوید، سیاست حمایت قیمتی، چغندرقند
 • سیدمهریار صدرالاشرافی صفحه 39
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات کشمش است. آمار و اطلاعات جهت محاسبه مزیت نسبی صادرات به صورت سری زمانی در سالهای 1340-80 و برای محاسبه مزیت نسبی تولید به وسیله تحقیق پیمایشی از استان خراسان جمع آوری شده است. به این منظور از شاخصهای مزیت نسبی صادرات و برای محاسبه مزیت نسبی تولید از ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد میانگین شاخص مزیت نسبی آشکار شده...
  کلیدواژگان: شاخص مزیت نسبی آشکار شده، شاخص مزیت نسبی آشکار شده، متقارن، ماتریس تحلیل سیاستی، مزیت نسبی، صادرات غیر نفتی، کشمش، ایران
 • قیمت گذاری آب کشاورزی در ایران / مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان
  هرمز اسدی، غلامرضا سلطانی، جواد ترکمانی صفحه 61
  این پژوهش به منظور تعیین ارزش بازده نهایی اب آبیاری، محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی، براورد متوسط هزینه تولید یک هکتار محصولات گروه های مختلف بهره برداری، تعیین کشش قیمتی تقاضای آب کشاورزی و تعیین نرخ به روش گاردنر در سال 1375 در دشت قزوین انجام شده است. در این تحقیق زمینهای تحت پوشش سد طالقان، براساس هزینه تمام شده آب و فاصله کانال تا محل آبگیر سد، به پنج ناحیه همگن تقسیم شدند. داده های مورد نیاز تحقیق از 127 بهره بردار با استفاده از روش نمونه گیری جمع آوری گردید...
  کلیدواژگان: آب آبیاری، قیمتگذاری، قیمت سایه ای، کشش قیمتی، سد طالقان
 • محمود احمدپور برازجانی، سید محمدرضا حسینی پور صفحه 91
  یکی از مهمترین عوامل محدود کننده گسترش فعالیتهای کشاورزی و به کارگیری فناوری های جدید در این بخش، کمبود سرمایه است. این نارسایی در مناطق محروم نظیر استان سیستان و بلوچستان بیشتر به چشم می خورد و به همین دلیل مساعدت مالی به کشاورزان این استان ضروری است. با توجه به این مسئله، در تحقیق حاضر عوامل موثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در سیستان با استفاده از روش های اقتصادسنجی بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق مصاحبه با...
  کلیدواژگان: سیستان، سرمایه، اعتبارات، تقاضا
 • حمید راستگو، احمد رضوانفر صفحه 111
  با توجه به شرایط طبیعی و اقتصادی ایران، تولید کشاورزی یکی از پرمخاطره ترین فعالیتهای اقتصادی است و از آنجا که بخش مهمی از تولید کنندگان کشاورزی کشور، یعنی کشاورزان متوسط و میانه حال، توان مالی محدودی دارند و همه دارایی شان را در هر دوره بهره برداری در فرایند تولید به کار می گیرند، گاه حتی کمترین خسارت ممکن است آنها را از هستی ساقط و زندگی فلاکت باری را بر آنها تحمیل کند...
  کلیدواژگان: بیمه محصولات کشاورزی، توسعه، گرایش، ریسک
 • عباس نوروزی، ایرج ملک محمدی صفحه 135
  ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی همواره از جمله مهمترین مباحث مطرح در ادبیات ترویج و توسعه کشاورزی بوده است. به نظر می رسد انعکاس به مراتب بیشتر این موضوع در متون ترویج نسبت به تحقیقات حکایت از آن دارد که متخصصان ترویج ضرورت ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی را به صورتی جدیدتر احساس کرده اند. در همین حال مطالعات مختلف نشان می دهد که پاره ای از مشکلات مانع ارتباط ایده آل تحقیق و ترویج هستند...
  کلیدواژگان: تحقیق، ترویج، ارتباط
 • عبدالحمید پاپ زن، سیدمحمود حسینی، مصطفی ازکیا، محمدحسین عمادی صفحه 151
  یکی از مباحث مورد توجه طی دهه های اخیر، دانش بومی می باشد که دیرزمانی به فراموشی سپرده شده و بدین لحاظ جامعه بشری برای مدتی طولانی از این گنجینه با ارزش محروم مانده است. اصولا این تصور حاکمیت داشت که تنها دانش رسمی می تواند جوامع کشورها را به توسعه برساند، اما دیدگاه های جدید مبین این اعتقاد است که به ویژه در مقوله ترویج کشاورزی، مدل موثر باید حاصل تلفیق دانش بومی و رسمی باشد، زیرا مردم روستایی از نظامهای دانش بومی ای برخوردارند...
  کلیدواژگان: دانش بومی، نظریه بنیانی، مدل مفهومی، رهیافت ترویجی، سامانه ای، مشارکتی، پایداری
 • لورنس انویه صفحه 177
  این مقاله به بررسی وجود یا نبود مزیت نسبی صادرات سیب درختی ایران و روند تغییرات آن طی دوره زمانی 1362-78 و همچنین به بررس جایگاه و درجه رقابتی این محصول در بین کشورهای عمده صادر کننده جهان طی دوره 1995-99 می پردازد. به این منظور از شاخصهای مزیت نسبی آشکار، مزیت نسبی آشکار متقارن و کای دو استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که در طول دوره مورد بررسی، ساختار صادراتی سیب ایران با نبود ثبات همراه بوده و موقعیت رقابتی ایران در مورد این محصول تضعیف شده است...
  کلیدواژگان: مزیت نسبی، صادرات، درجه رقابتی، سیب