فهرست مطالب

پژوهشنامه فرهنگستان هنر - پیاپی 6 (آذر و دی 1386)
 • پیاپی 6 (آذر و دی 1386)
 • ویژه نقد پدیدارشناسی هنر
 • 168 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1387/02/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 5
 • بخش اول: اصول و مبانی نقد و پژوهش هنری
 • ناصر فکوهی صفحه 7

  شناخت پدیده هنر در انسان شناسی پیشینه ای دیرین و طولانی دارد و به قرن نوزده میلادی می رسد، اما حتی در قرون قبلی نیز می توان ریشه های عمیق تری را در گردآوری های مردم نگارانه غیر حرفه ای، در قالب ورود اشیاء و ساخته های «مردمان دوردست» و مستعمرات اروپایی که به شکل گرفتن نخستین موزه های مردم شناسی اروپایی انجامید، در این رشته یافت. با این وصف، کتاب فرانتس بوآس با عنوان هنر بدوی در این زمینه نقطه عطفی بود که با گرایشهای تطوری پیشین گسست ایجاد کرد و بحث تقابل «فرهنگ متعالی» در معنای ویکتوریایی آن را با «فرهنگ بدوی‎» در معنای تایلوری آن پشت سر گذاشت. بعدها، ریموند فیرث در حوزه اقیانوسیه کار بوآس را که عمدتا بر بومیان آمریکا متمرکز بود، در چارچوب انسان شناسی کارکردی بریتانیا ادامه داد و حوزه انسان شناسی هنر به این ترتیب توانست پایه های اولیه نظری خود را بیابد.آفریقا شناسان فرانسوی و بریتانیایی نیز از یک سو و اقیانوسیه شناسان از سوی دیگر در همین راه پیش رفتند. به این ترتیب، رویکرد تقابل گرای هنر بدوی/ هنر غربی از یک سو و رویکرد موزه نگارانه از سوی دیگر، رفته رفته جای خود را به رویکردهای تحلیلی – زیباشناختی جدیدی در انسان شناسی هنر دادند که راه این رشته را اندک اندک و با کندی گشودند.
  در نوشتار پیش روی پس از نگاهی به این پیشینه تاریخی، نظریه های انسان شناسی هنر در چندین شاخه از جمله تطورگرایی، کارکردگرایی، ساختارگرایی و همچنین نظریات جدیدتر نمادین و تفسیری مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به این بحث چشم اندازهایی برای این شاخه در ایران ارائه خواهد شد.

  کلیدواژگان: انسان شناسی هنر، زیباشناسی، فرهنگ بدوی، فرهنگ متعالی، موزه نگاری، نظریه های هنر، هنر بدوی
 • میشل کوکه ترجمه: دکتر ناصر فکوهی صفحه 25

  در جوامع آفریقای غربی، رابطه ای تنگاتنگ میان دنیای زندگان و دنیای نیاکانی وجود دارد که از طریق روابط مناسکی بی شماری تامین می شود. این رابطه به زندگان امکان می دهد که بتوانند گذار به دنیای دیگر را از جمله از خلال گروهی از ابزارهای تجسمی و آنچه برای ما «هنری» تعریف می شود، درک کرده و بپذیرند. مجسمه هایی که در محرابهای مقدس گذارده می شدند و نیاکان را نمایندگی می کردند، برخی از این ابزار بودند که امروزه پرتره های عکاسی شده از افراد جایگزین آنها شده اند. تصویر انسان در این مجسمه ها و اکنون در این پرتره ها به نوعی رابطه ای است با یک «جفت» مقدس که بنا بر باور این مردمان، در این جهان انسان را تا هنگام مرگ همراهی می کند و پس از مرگ و مدتی جدایی، بار دیگر به او می پیوندد. در این زمان است که می توان گفت فرد از جهان زندگان به جهان مردگان راه یافته و به یک نیا، بدل شده است. در این نوشتار نویسنده این موقعیت را با ذکر مصادیق آن در آفریقای غربی تشریح کرده و آن را از در یک بیان تجسمی یعنی محسمه سازی و عکاسی مورد تحلیل قرار می دهد.

  کلیدواژگان: آفریقای غربی، انسان شناسی دینی، انسان شناسی هنر، عکاسی، کیشهای نیاکانی و هنر آفریقا
 • بخش دوم: نقدنامه
 • محمود خاتمی صفحه 53

  بحث درباره هنر مدرن نزد پدیدارشناسان هنر بسیار چالش انگیز بوده است. از آن زمان که هگل با رهیافت خاص خود به تحلیل پدیدارشناسانه هنر مدرن پرداخت و به شیوه و معنای مورد نظر خویش پایان آن را اعلام نمود، تاکنون همواره نکته گیری های ژرفش، اندیشمندان پس از اورا به تامل واداشته است. این مقاله متضمن اشاراتی است به بعضی از مهم ترین ویژگی های هنر مدرن و مباحثی چند در لوازم آن به ویژه با تاکید بر تحلیل پدیدارشناسانه هگل و آن گاه تلقی چالش آمیز برخی از بزرگان فلسفه پس ازاو در این باب.

  کلیدواژگان: هنر مدرن، نیست انگاری، پایدارشناسی هنر، زیبایی شناسی، پایان هنر
 • بهمن پازوکی صفحه 69

  نهضت پدیدارشناسی در فلسفه همچون نخستین شاخه های هنر مدرن به دنبال یافتن راه هایی برای غلبه بر بحران پدید آمده در علوم در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. در این راه این هر دو جریان در پی یافتن قشرهای جدیدی از وجود عینی و ذهنی بوده اند که تا آن زمان از دید چشمان کسانی که صرفا نظاره گر واقعیت تجربی بوده اند، پنهان مانده بود. سعی ایشان بیش تر معطوف به بسط و گسترش دامنه واقعیت تجربی از راه کشف ابعاد جدیدی از امر واقع بود و به هیچ وجه خواهان جایگزینی واقعیت تجربی با واقعیت عالی تری نبوده اند. آنها منتقد سرسخت مذهب اصالت طبیعت و مذهب اصالت تاریخ بوده اند و از آن حیث که این دو نحله نتایج علمی به دست آمده از علوم تجربی را مطلق تلقی می کردند و در عین حال، مدعی شناخت تام و کمال واقعیت بوده اند، ایراد می گرفته اند. وجه مشترک دیگر پدیدارشناسی و نقاشی مدرن در چرخشی است که این هر دو به سمت امر عینی و واقعیت تام انجام می دهند. به نظر ایشان دیگر نباید در پی کشف واقعیت به نحو غیرمستقیم یعنی به واسطه تصاویر و سمبلها بود، بلکه باید آن را آن گونه که آن خود را نشان می دهد، دریافت.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، هنر مدرن، مذهب اصالت طبیعت، مذهب اصالت تاریخ، واقعیت فی نفسه، هنر برای هنر
 • پروین پرتوی صفحه 85

  تجزیه و تحلیل تطبیقی دارای سابقه ای طولانی در رشته ها و مباحث گوناگون علمی، فلسفی و هنری است. یکی از مهم ترین چالشها در این نوع مطالعه، انتخاب رویکرد و روش شناسی مناسب برای انجام تحقیق است.
  در دهه های گذشته در حوزه مطالعات علوم انسانی و هنر، گرایش فزاینده ای برای استفاده از رویکرد تحقیق کیفی وجود داشته و یکی از دلایل اصلی آن ناتوانی «رویکرد کمی» در نیل به معنا و ماهیت پدیده مورد بررسی بوده است.
  در این مقاله ضمن بیان ویژگی های هر یک از دو رویکرد یاد شده به اجمال، کارآیی پدیدارشناسی به عنوان یکی از روش های زیرمجموعه رویکرد کیفی با تاکید بر آرای ادموند هوسرل و مارتین هایدگر، در پژوهشهای هنری، به بحث گذارده شده است.
  نتیجه بررسی نشان دهنده توان قابل ملاحظه نقد پدیدارشناسانه در بررسی و مطالعه آثار هنری است. تلاش پدیدارشناسی برای یافتن وجوه اشتراک، تداوم، الگو و نظم زیربنایی و بازگشت به خود اشیاء می تواند پژوهش هنر را به سمت یافتن سرچشمه های معانی و فرهنگهای گوناگون سوق دهد. ضمن آنکه بررسی وجوه افتراق و گوناگونی ها نیز امکان تلاقی افقهای متنوع فرهنگی را فراهم آورده و به آفرینش معانی جدید مدد می رساند.

  کلیدواژگان: تحقیق کیفی، تحقیق کمی، تجزیه و تحلیل تطبیقی، نقد پدیدارشناختی
 • بهمن نامور مطلق صفحه 103

  گاستون باشلار که او را اصلاحگر نقد ادبی در قرن بیستم می دانند، علاوه بر پیشابنیانگذار نقد مضمونی،به عنوان بنیانگذار نقد تخیلی شناخته شده است. همچنین می توان او را منتقدی پدیدارشناس قلمداد کرد. روش پدیدارشناسی نزد باشلار به تدریج وبه مرور زمان گسترش می یابد. چنان که دوره دوم نقد باشلاری را می توان دوره غلبه روش پدیدارشناسی خواند. البته پدیدارشناسی باشلاری از جهاتی با پدیدارشناسی های دیگر به ویژه پدیدارشناسی های دوران خود (پدیدارشناسی شناخت شناسانه هوسرلی و پدیدارشناسی هستی شناسانه هایدگری) متفاوت است، زیرا پدیدار شناسی باشلار هم از نظر پیکره مطالعاتی، هم از نظر هدف و روش با دیگران متمایز است. این نوشتار ضمن توصیف پدیدارشناسی باشلاری و تبیین ویژگی های آن (به خصوص جایگاه تخیل و تصویر) بر اصالت پدیدارشناسی تخیل باشلار تاکید خواهد نمود.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، تخیل روش نقد، باشلار
 • حمید کشمیرشکن صفحه 117

  این نوشتار بر آن است تا با بررسی مفهوم پدیدارشناسی بر اساس آنچه مرلو-پونتی معنی می کند، پدیدارشناسی را به عنوان اعتقادی به شرح دقیق چیزها، همان گونه که آن چیزها خود را در تجربه ما از آنها نشان می دهند، تا یک «روش» معنی نماید. این مقاله همچنین به بحث در این باره می پردازد که اگر چه تاثیر مستقیم پدیدارشناسی بر تاریخ هنر و تحلیل و نقد هنری محدود بوده، اما هم پدیدارشناسی و هم هرمنوتیک پدیدارشناسانه که اغلب به عنوان یک جنبش پذیرفته شده است تا یک روش، نقش قابل توجهی در فراهم آوردن زمینه برای بسیاری از گرایشها که به طور معمول تحت عنوان «تاریخ هنر نوین» نام گذاری می شوند، ایفا کرده است. بدین ترتیب، پدیدارشناسی کمابیش راه بسیار فراگیری از درک اینکه یک ابژه چه «گونه ای» از چیز است، و نتیجه آن در این سطح از کلیت ضرورتا ضد روش شناسانه، اگر ضد نظریه ای نباشد، خواهد بود. بدین معنی تاویل پدیدارشناسانه به توصیف باز می گردد، و شاید نهایتا به عنوان توصیف شناخته می شود. از یک منظر تاویل پدیدارشناسانه جهت گیری مداوم به سوی فرمالیسم است، و ممکن است این دیدگاه را مطرح کند که این ادراک حسی از پدیدارشناسی، آن را به عنوان ارتباط با پنداشت معنی می کند تا یک روش.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، تاریخ هنر، نقد هنری، درک استعلایی، هرمنوتیک پدیدارشناسانه، ادراک حسی، تاویل، ادراکات روش شناسی، فرمالیسم
|
 • Naser Fakouhi Page 7

  Study of art has a long and old record in anthropology which can be traced back to the 19th century. Altthough it has deeper roots in the collections by unprofessional people in the previous centuries in the form of the “ancient” and colonial objects and handcrafts which led to the formation of the first anthropology museums in Europe. Therefore, Franz Boas’s Primitive Art can be considered as a turning point in this filed which made a revolution in previous approaches and rejected the discussion of the opposition of “high culture” in its Victorian significance against “primitive culture”. Then, Raymond Firth continued Boas’s studies which were focused on American natives in Australia. This was the time when anthropology of arts found its theoretical bases. British and French researchers studying Africa on the one hand and those who study Australia on the other progressed in this way. Accordingly, the binary oppositional approaches of primitive arts vs. western arts on the one hand and museum approaches on the other were gradually replaced with the analytical–aesthetic approaches in the anthropology of arts. In this article, after reviewing this historical background, anthropological theories of arts will be studied in various branches including evolutionism, functionalism and structuralism as well as more modern symbbolic and interpretive theories. Then, some perspectives of this field of study in Iran will be presented.

  Keywords: Anthropology of arts, Aesthetics, Primitive culture, High culture, Art theories, Primitive arts
 • Michèle Coquet Page 25

  In western African societies, there is a close relationship between the world of the living and the world of ancestors which is provided through infinite ritual relationships. This relationship makes it possible for the living to perceive and accept transition to the other world through representational tools which are defined as “artistic” for us. Sculptures which are placed in holy altars and are representations of ancestors can be considered as some of these tools. Today, photographic portraits replace these tools. The image of human being in sculptures and today in portraits can be considered as a kind of relationship with a holy “couple” which in these people’s beliefs accompany human beings till their death and will rejoin them after their death and the period of separation. It can be stated that in this period human beings move from the world of the living to the world of the dead and become ancestors. In this article, the author describes this situation, mentioning its instances in western Africa and analyzes this situation in representational forms, sculpture and photography.

  Keywords: Western Africa, Religious anthropology, Anthropology of art, Photography, Ancestors’ religion, Africanart
 • Mahmoud Khatami Page 53

  Discussing modern art has been very challenging for the phenomenologists. Since Hegel analyzed modern art under the light of phenomenology through his particular method and put an end to it through his own meaning and style, many thinkers after him have continuously been studying his deep thoughts. This article includes some of the most significant features of the modern art and some discussions about it, emphasizing Hegel’s phenomenological analysis and then considers some challenging interpretations by the greatest philosophers after him in this field.

  Keywords: Modern arts, Nihilism, Phenomenology, Aesthetics, End of art
 • Bahman Pazouki Page 69

  Phenomenology, like the first modern art schools, was to find some ways to overcome the emerging crisis in science in the late 19th century and the early 20th century. In this way, these two new movements were trying to find some new layers of objective and subjective reality hidden from those eyes accustomed to the empirical reality. In fact, they were trying to expand and develop the range of empirical reality through discovering new dimensions of reality and they did not want to replace empirical reality with another superior reality. They have toughly criticized naturalism and historicism because these two approaches have considered scientific results of empirical sciences as absolute while they have claimed to recognize reality completely and absolutely. The common side of phenomenology and modern painting is their tendency to objectivity and absolute reality. They believe that reality must not be discovered indirectly, through images and symbols. Instead, it must also be perceived directly in a way that it manifests itself.

  Keywords: Phenomenology, Modern arts, Naturalism, Historicism, Absolute reality, Art for art’s sake
 • Parvin Partovi Page 85

  Comparative analysis has a long background in various scientific, philosophical and artistic fields. One of the most important challenges in this kind of study is the selection of the appropriate approach and methoodology to do researches. In previous decades, in humanistic and artistic studies, because of the inability of “quantitative research” to find meaning and essence of every phenomenon, there was an increasing tendency toward qualitative research. In this article, in addition to a brief mentioning of the features of the aforementioned approaches, the functionality of phenomenology as one of the methods of qualitative approach will be discussed, empphasizing Husserl and Heidegger’s ideas in art researches. The result of research will show the potential of phenomenological criticism to analyze and study artistic works. Phenomenology attempts to find common points, continuity, substructure order and pattern and the return to the object itself will lead the art research to find the origins of meaning and various cultures. Moreover, the study of differences and varieties will provide the meeting point between various cultural horizons and will help to create new meanings.

  Keywords: Qualitative research, Quantitative research, Comparative analysis, Phenomenological criticism
 • Bahman Namvar Motlagh Page 103

  Gaston Bachelard who is known as the reformer of literary criticism in the 20th century is also known as the founder of thematic criticism as well as the founder of the criticism of imagination. Some consider him as a phenomenological critic, because in the second phase of Bachelardian criticism, phenomenology is dominant. It must be mentioned that Bachelard’s phenomenology is different from that of others, especially his contemporaries (Husserl’ epistemological phenomenology and Heidegger’s ontological phenomenologgy) in its corpus of study as well as in its goal and methodology. In this article, Bachelard’s phenomenology is described and its features are represented (especially the place of imagination and imagery), emphasizing the originality of Bachelard’s phenomenology of imagination.

  Keywords: Phenomenology, Imagery, Method of criticism, Bachelard
 • Hamid Keshmirshekan Page 117

  This article aims at introducing phenomenology, based on Maurice Merleau-Ponty’s account, as less “method” than a commitment to the careful description of things as they show themselves in our experience of them. It also argues that although the direct influence of phenomenology on art history has been limited, both phenomenology and phenomenological hermeneutics, conceived more nearly as a movement than method, have played a considerable role in preparing the ground for many of the tendencies that are frequently (loosely) assimilated under the rubric of “new art history”. In this sense, phenomenology is more nearly a highly general and consequential way of understanding what kind of thing an object is, and its outcome, at this level of generality, is essentially anti-methodological, if not anti-theoretical. Hence, phenomenological interpretation returns to, and perhaps is only finally justified as, description. This is, in a sense, its continuing orientation to formalism, and this may suggest that such a reception of phenomenology understands it as having a relation to judgment rather than to method.

  Keywords: Phenomenology, History of arts, Criticism of arts, Phenomenological hermeneutics, Sensitive perception, Methodological perception, Formalism