فهرست مطالب

نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
سال نوزدهم شماره 1 (1387)

 • ویژه نامه مهندسی صنایع
 • تاریخ انتشار: 1387/02/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدرضا امین ناصری، سودابه نامدار زنگنه صفحه 1
  امروزه انتقال تکنولوژی های جدید و برتر به عنوان یکی از راهکارهای حفظ مزیت رقابتی در بنگاه ها مد نظر می باشند. با توجه به نرخ بالای شکست پروژه های انتقال تکنولوژی در بسیاری از بنگاه ها، توجه به شناسایی عوامل بازدارنده و تسریع کننده جذب و توسعه تکنولوژی از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد. یکی از عوامل مهم در شکست پروژه های انتقال تکنولوژی، عوامل سازمانی یا توانمندی سازمانی بنگاه ها در ایجاد سازگاری بین تکنولوژی های تازه وارد با ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و منابع سازمانی می باشد. در این مقاله تلاش گردیده که نقش توانمندی سازمانی بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه های ایرانی مورد تحقیق اندازهگیری گردد. جهت نیل بدین هدف، ابتدا متغیرها یا شاخص های تشکیل دهنده توانمندی سازمانی در این بنگاه ها شناسایی شده و سپس جهت اندازهگیری میزان موفقیت بنگاه در جذب تکنولوژی انتقال یافته، اقدام به شناسایی متغیرها یا شاخصهای تشکیل دهنده اثربخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه های ایرانی شده و نهایتا اثرات مجموعه متغیرهای توانمندی سازمانی بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه های فوق اندازه گیری شده است. در نتایج تحقیق مشخص گردید که توانمندی سازمانی در بنگاه های ایرانی بر اثربخشی انتقال تکنولوژی اثر معنی داری دارد و از بین متغیرهای تشکیل دهنده توانمندی سازمانی، هفت متغیر اثرات بالایی بر یازده متغیر از متغیرهای تشکیل دهنده اثربخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه های ایرانی مورد تحقیق دارند. نتایج این تحقیق جهت بهبود اثربخشی پروژه های انتقال تکنولوژی در بنگاه های ایرانی مشابه، قابل استناد می باشد.
  کلیدواژگان: انتقال تکنولوژی (جذب و توسعه)، توانمندی سازمانی، اثربخشی انتقال تکنولوژی، آنالیز همبستگی کانونی، بنگاه های ایرانی تولید کننده تجهیزات برق
 • حسنعلی موسی زادگان، سیدحسام الدین ذکردی صفحه 15
  در این مقاله، یک مدل جدید هزینه گرا برای مساله موازنه خط مونتاژ ارائه شده است که شامل هزینه نیروی انسانی و خرید تجهیزات میباشد. رویکرد این مدل نسبت به هزینه های مذکور به گونه ای است که علاوه بر اینکه با شرایط واقعی خطوط مونتاژ منطبق میباشد، امکان استفاده از تجهیزات مشترک بین کارهای مونتاژ را میسر می سازد. تابع هدف و محدودیتهای این مدل در قالب روابط ریاضی بیان شده و روابطی نیز برای محاسبه حد پایین و بالای تابع هدف ارائه شده است. برای حل مسائل مربوط به این مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده شده و بهترین مقادیر پارامترهای این الگوریتم برای ابعاد مختلف مسائل یافت میشود. همچنین عملکرد الگوریتم ژنتیک پیشنهادی با یک روش معروف موجود بنام RTA (Random Task Assignment) و نیز مقادیر حدود پایین مقایسه شده است که نتایج حاصل از این بررسی، مزیت و برتری نسبی الگوریتم ژنتیک را هم به لحاظ کیفیت جواب و هم از نظر زمان حل به خوبی آشکار میکند.
  کلیدواژگان: خط مونتاژ، هزینه نیروی انسانی و تجهیزات، الگوریتم ژنتیک
 • مجید اصفهانیان، محمدرضا امین ناصری* صفحه 27
  ایران یکی از پنج کشور بزرگ مالک ذخایر غنی نفتی در جهان است. علیرغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی، هنوز هم بخش اعظم اقتصاد کلان کشور بر نفت متکی است و بیش از %98 انرژی اولیه کشور از نفت تامین میشود. بنابراین اهمیت تحقیق در زمینه مباحث مرتبط با اقتصاد نفت و بویژه مدلی که بتواند قیمت نفت را پیش بینی نماید، بر هیچکس پوشیده نیست. امروزه علاقه فراوانی به استفاده از سیستمهای هوشمند در جهت بهبود کیفیت تصمیمات مالی بوجود آمده است. بویژه شبکه های عصبی که از طریق آموزش، توانایی یادگیری از تجارب گذشته و بهبود سطح کارایی خود را دارا هستند، در این رابطه جایگاه ویژهای دارند. لذا در این تحقیق با استفاده از یادگیری «هدایت شده» یک مدل شبکه عصبی برای «پیشبینی ماهانه قیمت نفت خام»، توسعه داده شده است. در فرآیند توسعه این مدل، تاثیر انواع متغیرهای فنی و بنیادی، تعداد نرونهای لایه ورودی، تعداد لایه ها و نرون های پنهان، توابع تبدیل لایه ها، پیشپردازش مناسب داده ها، تقسیمات مختلف داده ها برای انتخاب مجموعه های آموزش و آزمایش، انواع الگوریتم های یادگیری بهبودیافته و انواع شبکه با انجام آزمایشهای فراوان بررسی شده است. در نهایت یک شبکه پیشخور سه لایه (N9-2-8-1) با میانگین خطای مطلق 74 سنت در مجموعه آموزش و 71 سنت در مجموعه آزمایش، بعنوان بهترین مدل انتخاب گردیده است.
  کلیدواژگان: قیمت نفت خام، شبکه عصبی، پیشبینی، مدل سازی غیرخطی، پیشگویی کوتاهمدت
 • پریوش بهمنی، سیدمحمدتقی فاطمی قمی، مسعود نیکوکار زنجانی صفحه 37
  یک فرض اساسی در کنترل فرآیند آماری و در تحلیل کارایی فرآیند، این است که مشاهدات گرفته از فرآیند مستقل باشند. هر چند بسیاری از فرآیندها درجه معینی از خود همبستگی را نشان میدهند، در این مقاله اثراتی که خود همبستگی روی واریانس فرآیند و ضریب کارایی ایجاد مینماید، مورد بحث واقع می شود و نشان داده می شود که وقتی خود همبستگی وجود دارد، برآورد واریانس نا اریب نیست. همچنین در این مقاله دو روش ساده برای محاسبه ضریب کارایی فرآیند توسعه داده شده است. روش اول بر اساس فرض زیرگروه های منطقی میانگین و تحلیل واریانس مذکور، بنا شده است. روش دوم براساس محاسبه ضریب کارایی فرآیند از طریق مدل اتورگرسیو ایجاد شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل کارایی، برآورد، کنترل فرآیند آماری، خودهمبستگی
 • سجاد شکوهیار، سید محمد معطر حسینی، سیدعلی ترابی صفحه 43
  مدیریت زنجیره تامین در نیمه دوم قرن گذشته توسعه فراوانی یافته و در قرن حاضر نیز این توسعه ادامه داشته است. یکی از زمینه هایی که امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است، توسعه و انطباق روش های کنترل تولید و موجودی با فلسفه تولید بهنگام در سطح خطوط تولیدی و به منظور کنترل مناسب جریان مواد و محصولات در سطح زنجیره تامین است. به همین منظور در این مقاله سعی می شود تا سیاست کششی- فشاری کار در جریان ثابت (CONWIP) در شرایط زنجیره تامین تطبیق داده شده و مدلسازی میگردد. نرخ تقاضا، زمان تولید، راه اندازی و حملونقل به صورت احتمالی است. در فرآیند بهینه سازی نیز با توجه به ماهیت پیچیده زنجیره تامین، از روش بهینه سازی شبیه سازی استفاده خواهد شد که انعطاف پذیری فراوانی را به منظور حل مساله دارا میباشد. تابع هدف مساله به صورت مجموع هزینه های کار در جریان،کمبود و تامین مواد خام در نظر گرفته شده که میبایست حداقل گردد. پس از حل مدل، نتایج اجرای مدل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، بهینهسازی شبیهسازی، تولید بهنگام، سیاست کششی کار در جریان ثابت
 • محمدعلی آزاده، محسن صادق عمل نیک، هاشم عمرانی صفحه 53
  در این مقاله، الگویی جامع برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های توزیع برق معرفی میشود. در رویکرد پیشنهادی، مدلهای تحلیل پوششی داده ها (Data Envelopment Analysis) بعنوان مدلی ناپارامتریک و حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (Corrected Ordinary Least Squires) بعنوان مدلی پارامتریک، توسط مدل تحلیل مولفه های اصلی (Principal Component Analysis) با هم ترکیب می شوند تا رتبه های دقیق شرکتهای توزیع برق بدست آید.
  در این روش، ابتدا درجات کارایی شرکتهای توزیع برق ایران را با استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده ها (DEA) و حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (COLS) بدست میآوریم و سپس جواب های حاصل از دو مدل DEA و COLS بعنوان شاخصهای ورودی در مدل تحلیل مولفه های اصلی (PCA) مورد استفاده قرار می یرند. در این مقاله، 38 شرکت توزیع برق در ایران را با استفاده از رویکرد پیشنهادی رتبه بندی میکنیم و سپس جوابهای حاصل را با استفاده از رویکرد میانگین هندسی درجات کارایی حاصل از مدلهای DEA و COLS تصدیق و تعیین اعتبار میکنیم.
  کلیدواژگان: رتبه بندی، تحلیل پوششی داده ها، حداقل مربعات معمولی تصحیح شده، تحلیل مولفه های اصلی
 • رضا سمیع زاده، سیدکمال چهارسوقی* صفحه 65
  تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین جنبه های نوآوری در انجام فرآیندهای کسب و کار، توسط سازمانها و شرکت های زیادی در سطح جهان به کار گرفته شده است. سازمان های کوچک و متوسط به عنوان بخش عمده اقتصادی هر کشوری، نقش اساسی در بهبود و ارتقاء شاخص های اقتصادی دارند و به همین دلیل اتخاذ روش ها و ابزارهای نوآورانه و نوین انجام فرآیندها و امور کسب و کار مانند تجارت الکترونیکی نقش مهمی در موفقیت این گونه سازمانها خواهد داشت. در تحقیق حاضر، تلاش بر این است تا با بررسی و تحلیل انواع مدلهای ورود سازمان های کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی، مولفه ها و شاخصهای اثر گذار بر ارتقاء عملکرد آنها در اتخاذ تجارت الکترونیکی شناسایی و تعیین شوند. بدین منظور بر اساس انواع تحقیقات قبلی و مطالعه ادبیات مرتبط با موضوع، و همچنین جمع آوری نظرات خبرگان مرتبط با حوزه تحقیق اقدام به شناسایی مدل اولیه ورود سازمان های کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی شده است. عوامل فنی، عوامل سازمانی و نیز سیستم های بین سارمانی، بعنوان مولفه های تشکیل دهنده مدل پیشنهادی در نظر گرفته شده و شاخص های مرتبط با هر یک از آنها نیز شناسایی و تعیین شده اند. در ادامه با استفاده از پرسشنامه های طراحی شده برمبنای مدل مذکور نسبت به جمع آوری نظرات خبرگان دانشگاهی و حرفهای اقدام شده و انواع شاخصهای مرتبط با هریک از مولفه ها و ارتباطات آنها با متغیرهایی مانند آمادگی الکترونیکی و همچنین متغیرهای عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت با توجه به اصلاحات ایجاد شده، مدل نهایی و شاخصهای اثر گذار بر عملکرد سازمان های کوچک و متوسط شناسایی شده اند. با استفاده از چنین مدلی می توان جایگاه یک سازمان کوچک و متوسط را از نظر شاخصهای عملکردی در ورود به تجارت الکترونیکی تعیین نموده و راهکارها و استراتژی های مناسب جهت بهبود نقاط ضعف عملکردی آنها را ارائه نمود. به منظور ارزیابی عملکرد سازمان های کوچک و متوسط در اتخاذ تجارت الکترونیکی از شاخص های کارت امتیازی متوازن در زمینه فناوری اطلاعات استفاده شده است.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی، سازمان های کوچک و متوسط، آمادگی الکترونیکی، ارزیابی عملکرد تجارت الکترونیکی، کارت امتیازی متوازن
 • مجید نوجوان * صفحه 81
  در این مقاله دو مدل برای توسعه مسئله کوله پشتی چند انتخابی فازی 1-0 پیشنهاد شده است. در اولین مدل محدودیت های انتخاب اشیاء در مسئله کوله پشتی چند انتخابی 1-0 به صورت فازی در نظر گرفته شده و این مدل با استفاده از روش برنامه ریزی خطی فازی حل شده است. مدل دوم نیز با توسعه مدل اول به گونه ای تعیین شده است که وابستگی کافی در اشیاء انتخاب شده در ترکیب وجود داشته باشد. مقایسه مدلهای پیشنهاد شده در این مقاله و مدلهای اولیه مسئله کوله پشتی چند انتخابی فازی نشان می دهد که آنها کارایی بهتری از مدلهای اولیه داشته و استفاده از آنها خصوصا در مسائل واقعی که دارای ابعاد بزرگ هستند، بر مدلهای اولیه برتری دارد.
  کلیدواژگان: مسئله کوله پشتی چند انتخابی 1، 0، مسئله کوله پشتی چند انتخابی فازی 1، 0، مجموعه های فازی، برنامه ریزی خطی فازی
 • محمدحسین فاضل زرندی، یاسر صمیمی صفحه 89
  نمودارهای کنترل شوهارت، از مهمترین ابزار کنترل فرایند آماری است که از طریق ترسیم مقادیر آماره نمونه ای مربوط به ویژگی کیفیتی مورد نظر در طول زمان به منظور تشخیص انحرافات با دلیلی که کیفیت خروجی فرایند را تحت تاثیر قرار می دهد بکار گرفته می شوند. نمودارهای X و MR یکی از انواع نمودارهای کنترل تک متغیره برای پایش میانگین و پراکندگی مشخصه های کیفیتی متغیر محسوب می شوند که هرگاه نمونه تنها شامل یک محصول باشد مورد استفاده واقع می شوند. عملکرد ضعیف نمودار X هنگام مواجهه با مشاهدات غیر نرمال و وجود خود همبستگی در نمودار MR، به عقیده بسیاری از محققین اثر بخشی این نمودارها را مورد تردید قرار داده است. از سوی دیگر با رواج بکارگیری متدولوژی بهبود کیفیت شش سیگما بویژه در صنایع تولیدی، ضرورت تشخیص کاهش در پراکندگی متغیر تحت بررسی بیش از پیش احساس می شود که متاسفانه نمودار MR از این قابلیت برخوردار نیست. این مقاله بر پایه استفاده از منظق فازی، یک روش ساده برای ارزیابی وضعیت میانگین و پراکندگی متغیر مورد بررسی ارایه می کند که ضمن مرتفع نمودن معایب فوق الذکر، می تواند الگوهای غیر عادی موجود در یک فرایند را نیز تشخیص دهد. رویکرد کنترل فرایند بر مبنای بکارگیری یک سیستم خبره فازی در مقایسه با روش های سنتی، در ارزیابی وضعیت مقادیر انفرادی، برتری های قابل توجهی حاصل نموده است. عملکرد نمودار کنترل فازی برای شناسایی رفتارهای غیر عادی فرایند در قیاس با نمودار X و MR با استفاده از داده های حاصل از شبیه سازی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و مزایای روش جدید تشریح گردیده است.
  کلیدواژگان: کنترل فرایند آماری، نمودارهای کنترل برای مشاهدات انفرادی، پایگاه قواعد فازی، روندهای غیر تصادفی
 • مصطفی جعفری، مهدی غضنفری، سیداصغر ابن الرسول، پژمان علی میرزایی صفحه 103
  در این مقاله مدل ارزشیابی فناوری اطلاعات(IT) به منظور اندازه گیری ارزش آن در کسب و کار، ارائه گردیده است. این مدل از روش ها و ابزارهای مختلفی در اندازه گیری بهره گرفته است که مهمترین آنها: الگوگیری، کارت امتیازی متوازن و روش های کمی و کیفی هستند. طبقه بندی سه لایه ای IT در یک کسب و کار و ارتباط آنها به رویکرد تلفیقی برنامهریزی نظامهای اطلاعاتی، زیربنای مدل پیشنهادی را تشکیل میدهد. ارتباط این سه لایه با مفاهیم کارآیی و اثربخشی، مدل پیشنهادی را از چارچوبی مفهومی به مدلی کاربردی سوق میدهد. همچنین در این مقاله اثرات لایه های مختلف IT بر عملکرد نهایی سازمان از دیدگاه ذینفعان با استفاده داده های ثانویه بررسی گردیده است. در هر لایه از این چارچوب تعدادی سنجه در حوزه های چهارگانه روش کارت امتیازی متوازن استخراج و با نرخ روند، مقادیر مرجع بدست آمده از الگوگیری و سنجه های متناظر هزینه مقایسه میگردند. نتایج این مقایسه نشاندهنده نقائص و انحرافات برنامه ها و فعالیتهای IT خواهد بود که با روش های حل مسئله خلاق، ریشه یابی خواهند گردید. گام آخر برنامه اندازه گیری ارزش IT، تدوین و اجرای برنامه اصلاحی است. این مطالعه میکوشد تا با بررسی ارزش های مختلفی که IT میتواند برای سازمان به ارمغان آورد به ارائه چارچوبی بپردازد که قبل و بعد از اجرای پروژه های IT به تخمین ارزش آتی یا ایجاد شده بپردازد.
  کلیدواژگان: اندازه گیری، ارزشیابی، ارزش، فناوری اطلاعات، کارت امتیازی متوازن
 • حسین غضنفری، سید محمد سیدحسینی * صفحه 117
  موفقیت در محیط تجاری نیاز به مدیریت سیستم ارتباطات پیچیده دارد که در واقع این ارتباط تعیین کننده مدل توزیع بین عوامل لجستیک میباشدکه به منظور رساندن مواد اولیه به مراکز تولیدی تا رسیدن به دست مشتری می باشد در این مقاله مدل بهینه توزیع لجستیک در شرایط وجود یک تولیدکننده و چند انبار توزیع توسعه داده شده است در این مدل با در نظر گرفتن مسیر، وسیله حمل، حجم وسیله حمل و همچنین سایر هزینه های حمل بهترین مقدار برای حمل از مسیر و وسیله مورد نطر پیشنهاد شده است محدودیتهای از قبیل ظرفیت و تعداد انبار توزیع،حجم وسیله حمل، در نظر گرفته شده است مثالی در این زمینه حل شده که با تغییر هزینه ها سعی در ایجاد بهترین جواب و بررسی نتایج به عمل آمده است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، لجستیک، انبار، توزیع
 • محمد جواد اصغرپور*، محمدعلی هاتفی صفحه 123
  چیدمان قطعات مستطیل شکل در یک فضای مستطیل شکل، عنصر اصلی بسیاری از مسائل برش و چیدمان میباشد. از آن جمله میتوان به مسائل برش، مسائل چیدمان صندوق و مسائل بارگیری پالت توزیع کننده اشاره کرد. مجموعه قطعاتی را در نظر بگیرید که هر یک دارای طول، عرض و ارزش وزنی مشخصی می باشند. همچنین یک فضای مستطیل شکل با طول و عرض مشخص، مورد نظر است. قرار است از مجموعه قطعات فوق، قطعاتی در فضای مستطیلی چیده شود به طوری که مجموعه ارزش وزنی قطعات چیده شده بیشینه باشد. برای دستیابی به الگوی دو بعدی فوق، روش جدیدی مبتنی بر رویکرد تولید ستون ارائه میگردد. در روش فوق در هر حلقه از الگوریتم حل مساله، یک الگوی یک بعدی مبتنی بر قیمتهای سای های تولید خواهد شد. مجموعه الگوهای یک بعدی در کنار هم، الگوی دو بعدی چیدمان را خلق میکنند. در انتهای مقاله، طبق تحلیل صورت گرفته، روش فوق با سایر روش های موجود با رویکرد برنامه ریزی ریاضی، مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: مسائل برش و چیدمان، برنامه ریزی خطی، تولید ستون
 • عباس سقایی*، یاسر صمیمی، کامران پی نبر صفحه 133
  تاکنون مقالات زیادی درباره تاثیر خود همبستگی مشاهدات بر عملکرد نمودارهای کنترل شوهارت به رشته تحریر در آمده است. پیشرفت تکنیکهای بازرسی خودکار که امکان ممیزی و ارزیابی مشخصه های کیفی محصولات را همگام با روند تولید آنها فراهم ساخته است نیز روز به روز بر اهمیت این موضوع می افزاید. آگاهی از روش های مختلف جایگزین نمودارهای کنترل مرسوم به منظور پایش فرایندهای خود همبسته، مهندسین و کاربران را برای استفاده موثر از تکنیکهای آماری نظارت بر فرایند یاری خواهد نمود. از سوی دیگر توسعه بکارگیری تکنیک های سری زمانی در این زمینه، موجب عدم توجه کافی به دیگر روش های آماری و ناآشنایی با خواص فرایندهای خودهمبسته گردیده است. با توجه به این امر، در این مقاله ضمن معرفی و ارایه مثال از مهمترین رویکردهای نظری جهت ترسیم نمودار کنترل برای مشاهدات انفرادی، بهنگام وجود خودهمبستگی، به مقایسه عملکرد آنها به لحاظ میزان حساسیت در تشخیص تغییرات میانگین یک فرایند اتورگرسیو پرداخته شده است. نهایتا سعی شده است با ارایه خطوط راهنما برای انتخاب مناسبترین روش از بین روش های ارایه شده، شرایط بکارگیری هر روش متناسب با خصوصیات فرایند تحت بررسی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شود.
  کلیدواژگان: کنترل فرایند آماری، خودهمبستگی، سری زمانی، نمودار کنترل مشاهدات انفرادی
|
 • M.R. Aminnaseri*, S. Namdar Zanganeh Page 1
  Today, firms increasingly rely on technology transfer (TT) to establish competitive postures in the global marketplace. Therefore, pinpointing the factors affecting technology assimilation is of great importance for technology transfer success. One of the most important factors associated with technology transfer success is the organizational competence of firms receiving imported technologies. Organizational competence encompasses the consistency and alignment between the new technology and the firm’s organizational structure, organizational culture and organizational resources. This article examines the role of the aforementioned organizational factors on technology transfer effectiveness in Iranian firms. To do so, we first identify the variables that measure organizational competence and the variables that measure TT effectiveness in Iranian firms. Then we test the effect of organizational competence on TT effectiveness in these firms. The findings of this research show that organizational competency significantly influence TT effectiveness in Iranian firms. An organizational structure providing lower control levels, lower hierarchy levels, multifunctional teams, and higher emphasis on individual rewards is found to influence TT effectiveness positively. An organizational culture providing high degree of trust, lower degree of uncertainty avoidance, and high degree of discipline is also found to positively influence TT effectiveness in Iranian firms.
 • H. A. Mousazadegan*, S.H. Zegordi Page 15
  In this research, a new model for cost-oriented assembly line balancing problem has been presented that consists of labour and equipment cost. The approach of this model for these costs is coincided with real condition of assembly lines and yield possibility of using common equipment amoung tasks. The objective function and constrains of this model has been shown by mathematical relations and also some relations for lower and upper bounds of objective function have been presented. Genetic algorithm has been used for solving the problems of this model and the best parameters of this algorithm for different size of problems have been found. Also the performance of suggested genetic algorithm has been compared by a famous method named RTA (Random Task Assignment) and lower bound of objective function. The results of these experiments indicate better performance of the genetic algorithm in quality of solution and computing time.
 • M.R. Amin Naseri*, M. Esfahanian Page 27
  Iran is one of the top five important countries in the world that have rich oil reserves. Exchange incomes produced by oil exports play an important role in country’s budget. Therefore, the studies and researches in fields that are related to oil economics have great privilage. Today, there is a plentiful interest in use of artificial intelligence methods especially neural networks for improving financial decision-making procedures. The main advantage of neural networks is their ability for learning from past experiments. They improve their efficiency by network training. So in this research, a neural network model is developed for forecasting monthly crude oil price using supervised learning. In development process of this model, effect of network structure types, technical inputs types, fundamental inputs, number of input layer neurons, number of hidden layers and neurons, transfer function of layers, data preprocess, divide of data to train and test sets and improved learning algorithm types are investigated. A three layers feed forward network with N9-2-8-1 structure is selected as the best price-forecasting model. This network has mean absolute error equal to 0.74$ on train set and 0.71$ on test set.
 • S.M.T. Fatemi Ghomi, P. Bahmani, M. Nikoukar Zanjani Page 37
  A primary assumption of many procedures in statistical process control and in process capability analysis is that the observations taken from the process are independent. However many processes exhibit a certain degree of autocorrelation. In this paper we discuss the effects that autocorrelation may have on process variance and capability indices and we show that when autocorrelation exists, variance estimate ceases to be unbiased. Also two simple approaches are developed to calculate process capability indices in the presence of autocorrelation. The first approach is based on the assumption of rational subgroups of means and variance analysis. The second approach is based on the calculating process capability from an autoregressive model.
 • S. Shokuhyar, S.M. Moattar Hoseyni, S.A. Torabi Page 43
  Supply chain management in second half recent century extended so much and in current century this extension is continued. One of the scopes that to be interested is extension and adaptation of production and inventory control policy, under just in time philosophy, for material and production control in supply chain. Hence in this paper we will adapt pull-push CONWIP (constant work in process) policy in supply chain context and model this strategy. Demand rate, production, setup and transportation time are uncertain. In optimization process, concerning supply chain complexity, we will use simulation optimization procedure that has more flexibility for solving problem. Objective function is summation of total work in process, back log and supply raw material that will be minimized. At last, model result will be studied and analyzed.
 • M.A. Azadeh Amalnick, H. Omrani Page 53
  In this paper, a comprehensive approach for performance assessment and ranking of the electricity distribution companies is presented. In this approach, in order to obtain exact ranks of the electricity distribution companies, Data Envelopment Analysis (DEA) as a non-parametric model and Corrected Ordinary Least Squares (COLS) as a parametric model are combined by Principal Component Analysis (PCA). First, the efficiency scores of the electricity distribution companies are calculated by DEA and COLS. Then, the efficiency generated by DEA and COLS are used as indicator in PCA model. In this paper, thirty eight electricity distribution companies are ranked by proposed approach and the results are validated and verified by geometric mean approach.
 • S. Samizadeh, S. Kamal Charsogi* Page 65
  A great number of organizations have adopted e-commerce as one of the most vital innovations in carrying out their business processes across the globe. Every country's economy encompasses small and medium sized enterprises (SMEs) that play a fundamental role in development and improvement of that country's economic induces thus the prosperity of such enterprises is dependent on adopting new innovative ways. E-commerce is certainly an innovative way of performing business processes. In this study, taking advantages of literature review, the different models of e-commerce adoption by SMEs are surveyed and so analyzed in order to identify the most common and important components of them which are most effective on the SMEs performance. Basing on the prior researches and the studies conducted by the other researchers, the primary model of e-commerce adoption by SMEs has been attempted to be defined. Technical implications, organizational factors, and inter-organizational systems have been recognized as the key components of the cited model. As the next step, the questionnaires have been designed according to the both model description and also expert opinions in order to gathering the related data from the statistical sample which encompasses both academician and also professional people familiar to the related subjects. By analyzing the gathered data, the effective variables with significant correlations with the e-readiness and performance indicators have been identified as the result of the study. With the help of such a model, the SMEs could be able to identify their performance weaknesses and strengths and also formulation proper strategies and guidelines in order to enhance their performance key indicators related to adopted e-commerce. In this study the IT balanced score card (ITBSC) approach and its criteria have been leveraged in order to appraisal the e-commerce performance.
 • Majid Nojavan* Page 81
  Multi-choice knapsack problem is a branch of regular knapsack problem where the objects are classified in different classes and each class has one and only one representative in final solution. Although it is assumed that each object belongs to just one class, sometimes this assumption is not valid in real problems. In this case an object may belong to the several classes. In fuzzy multi-choice knapsack problem (FMCKP), fuzzy sets are applied to show that each object is a member of each class with a membership grade. In this paper we proposed two new models for fuzzy multi-choice knapsack problem. These models have a fuzzy constraint and so we applied the fuzzy linear programming (FLP) approach to solve them. Typical examples show the capability and efficiency of the proposed models.
 • M. H. Fazel Zarandi, Y. Samimi Page 89
  Shewhart charts are the main tools for statistical process control. They are used for detecting assignable causes which affect quality of process output. From them, X and MR charts are two univariate control charts for monitoring mean and variation of measurable quality characteristics. The main drawbacks of these charts are: weakness of X chart against non-normal distribution of process data, autocorrelation of consecutive MR values, and inability of MR chart in detecting decrease in process variation. These drawbacks have declined their effectiveness. This paper presents a simple method for monitoring two parameters of normal distribution, based on fuzzy logic, resolving above drawbacks. The proposed method can detect non-random patterns of the process data. Here a fuzzy expert system is developed to assess individual measurements. This results in considerable improvement in decreasing out-of-control average run length versus the traditional control charts. Moreover, performance of fuzzy control chart for recognizing unnatural process behaviors has investigated using Mont-Carlo simulation and advantages of this novel method have been investigated.
 • Mehdi Ghazanfari, Asghar Ebnerasoul, Pezhman Alimirzai, Mostafa Jafari Page 103
  The IT value measurement model proposed to evaluate the business value of IT. This model utilizes some different tools and techniques such as: Benchmarking, Balanced Scorecard, qualitative and quantitative measurement techniques. The basis of this model is a link between 3-layer IT classification and IT planning with a combinatorial approach. Connecting these three layers with effectiveness and efficiency concepts led this model from a conceptual to a practical framework. Various effects of different IT levels on the organization performance were analyzed by using secondary data. In each layer a balanced scorecard framework was setup and some measure s were selected in each zone and then compared with the historical trends, reference values which carried out by benchmarking and relative cost ratios. The outcome will show deviations and weakness points of IT planning and activities which should be studied by creative problem solving techniques in order to find roots of the problems. The last step of a typical IT value measurement program is planning and running an improvement project. This study will propose a framework to measure IT value both before and after planning and implementation.
 • S.M. Seyedhosseini*, H. Ghazanfari Page 117
  The success in a business requires a complicated communication Management System. The Main objective of this research paper we are developing an optimization approach when there is one producer and several distribution centers. The model comprised of several parameters such as transport type, route specification, and transport capacities. Also we imposed several limitation such as capacity, number of storage facilities, transport capacity,. etc.
 • M.J. Asgharpour*, M.A. Hatefi Page 123
  Packing rectangular shapes into a rectangular space is one of the most important discussions on Cutting & Packing problems (C&P) such as: cutting problem, bin-packing problem and distributor's pallet loading problem, etc. Assume a set of rectangular pieces with specific lengths, widths and utility values. Also assume a rectangular packing space with specific width and length. The objective function is to pack the pieces into the space in order to get the maximum sum of utility value of the packed pieces. To generate the related packing pattern, this paper proposes a new formulation method based on the column generation approach. In this method, on each cycle of the algorithm, a one-dimensional pattern is generated based on the shadow prices of the Simplex method. The set of generated one-dimensional patterns are used to construct the two-dimensional packing pattern. Also, the proposed model and the present models in the state-of-the art have been compared.
 • A. Saghaee*, Y. Samimi, K. Peynabar Page 133
  Packing rectangular shapes into a rectangular space is one of the most important discussions on Cutting & Packing problems (C&P) such as: cutting problem, bin-packing problem and distributor's pallet loading problem, etc. Assume a set of rectangular pieces with specific lengths, widths and utility values. Also assume a rectangular packing space with specific width and length. The objective function is to pack the pieces into the space in order to get the maximum sum of utility value of the packed pieces. To generate the related packing pattern, this paper proposes a new formulation method based on the column generation approach. In this method, on each cycle of the algorithm, a one-dimensional pattern is generated based on the shadow prices of the Simplex method. The set of generated one-dimensional patterns are used to construct the two-dimensional packing pattern. Also, the proposed model and the present models in the state-of-the art have been compared.