فهرست مطالب

علوم و فناوری رنگ - پیاپی 1 (پاییز 1386)
 • پیاپی 1 (پاییز 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نیازمحمد محمودی، مختار آرامی، کمال الدین قرنجیگ، فرحناز نورمحمدیان صفحات 1-6
  در این تحقیق، رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک آبی 41 با فرآیند نانوفوتوکاتالیزی در حضور نانوذرات تیتانیای تثبیت شده در داخل راکتور ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک در مقیاس پایلوت (10 لیتر) انجام شد. دستگاه های اسپکتروفوتومتر و یون کروماتوگراف برای بررسی جزئیات رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک مورد استفاده قرار گرفتند. تاثیر عوامل موثر در راندمان فرآیند رنگبری از جمله غلظت آب اکسیژنه، غلظت رنگزا و حضور آنیون ها (نیترات، کلرید، سولفات، بیکربنات و کربنات) مطالعه شد. نتایج آزمایشات نشان داد که فرآیند رنگبری از سینتیک مرتبه اول تبعیت می کند. مقدار یون های نیترات و سولفات به عنوان محصولات فرآیند معدنی شدن رنگزا، اندازه گیری شدند. این تحقیق نشان داد که با بهینه سازی عوامل عملیاتی موثر، می توان فرآیند رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک آبی 41 را در مقیاس های بزرگ تر انجام داد.
  کلیدواژگان: نانوفوتوکاتالیز، رنگبری، معدنی شدن، نانوذرات تیتانیا، مقیاس پایلوت
 • وحید حدادی، علی اکبر یوسفی، علی رضا معینی، مسعود تقی گنجی، مرتضی خسروی صفحات 7-18
  قیر یک ماده پوششی بسیار مهم در پوشش های ضد خوردگی و ضد رطوبتی می باشد که کاربردهای گسترده و وسیعی دارد. این ترکیب بسته به نوع کاربرد باید دارای خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوتی باشد. به این دلیل مطالعه ساختار داخلی و خواص فیزیکی-شیمیایی قیر از اهمیت بالایی برخوردار است. تغییر در خواص فیزیکی قیرها بیشتر از طریق هوادهی قیرهای نرمتر انجام می شود و مطالعات انجام گرفته نیز بر این اساس بوده است. در این مقاله سعی شد با اختلاط قیرهای دمیده 10/110، قیر 100/85 و برش نفتی H.V.S. (Heavy vacuum slops)، قیرهای مختلف بخصوص قیرهای 70/60، 25/85 و 15/90 تهیه گردد. مشاهده شد که رفتارهای نقطه نرمی نسبت به کاهش درصد آسفالتن ها در تمام مراحل اختلاط به صورت خطی است. در حالی که رفتار درجه نفوذ با کاهش درصد آسفالتن ها به صورت نمایی می باشد. دلایل این رفتارها بسته به نوع نیروهای برشی به کاربرده شده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و با ارتباط دادن آنها به گرانروی و نیروهای همچسبی بین آسفالتن ها توجیه شدند. در نهایت با بررسی خواص و نتایج اختلاط مواد فوق با یکدیگر فرمولاسیون هایی جهت رسیدن به قیرهای یاد شده به دست آمد.
  کلیدواژگان: H.V.S، قیر، نقطه نرمی، درجه نفوذ، گرانروی، انرژی همچسبی
 • علی شمس ناتری و محمود صابری مطلق صفحات 19-24
  در این کار تحقیقاتی، رفتار محلول لوکوی رنگزای خمی به کمک داده های جذب سنجی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور محلول لوکوی رنگزای خمی با مقادیر مختلف سود و هیدروسولفیت سدیم تهیه گردید. سپس طیف جذبی محلول های تهیه شده توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد. ارتباط بین طیف جذبی و رنگ محلول رنگزای خمی با مقادیر سود و هیدروسولفیت سدیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که رنگ و طیف جذبی محلول لوکو بستگی به مقدار سود و هیدروسولفیت سدیم دارد. همچنین قدرت احیاء کنندگی هیدروسولفیت سدیم تابع مقدار سود مصرفی می باشد. در ادامه از قوانین اختلاط کاهشی رنگ ها جهت مدل سازی رفتار محلول لوکو استفاده گردید.
  کلیدواژگان: رنگزای خمی، محلول لوکو، شبیه سازی، اختلاط رنگ، اسپکتروفوتومتر
 • علی اکبر یوسفی، ابراهیم بیگدلی صفحات 25-40
  سنتز رزین های آلکید قابل پخش در آب و خواص فیلم این رزین ها و پوشرنگ های حاصله تشریح شد. رزین های آلکید آب پایه به چندین روش تهیه شدند. در روش نخست رزین آلکید معمولی به روش بسپارش تراکمی سنتز و سپس مخلوطی از منومرها به روش بسپارش افزایشی روی بنیان اسید چرب آن پیوند زده شد. در روش دوم ابتدا مخلوط منومرها به روش بسپارش افزایشی روی اسید چرب پیوند زده شده و سپس این اسید در ساختار رزین آلکید وارد و بسپارش تراکمی انجام شد. روش سوم با دو راهبرد انجام شد. در راهبرد اول رزین روش دوم با پلی اتیلن گلایکول (PEG) واکنش داده شد. در راهبرد دوم رزین آلکید معمولی با PEG واکنش داده شده و سپس مخلوط منومرهای وینیلی روی بنیان اسید چرب آن پیوند زده شدند. از میان روش های فوق، روش دوم رزین های هیبریدی (آلکید/مالئیک) را تولید می کند که دارای مزایای فرآیندی و اقتصادی مناسبی هستند. فیلم ها و پوشرنگ های رزین های به دست آمده در زمان های مشابه رزین های آلکید روغنی خشک شده، رنگدانه دی اکسید تیتانیوم به خوبی در آنها باز شده و درصد بالایی از این رنگدانه را در خود نگه می دارند. براقیت پوشرنگ های حاصله نیز مناسب می باشد. استفاده از منومر اسید مالئیک بجای اسید اکریلیک نوآوری این پژوهش می باشد که تاکنون گزارش نشده است.
  کلیدواژگان: آلکید، رزین، آب پایه، پوشرنگ، اسید مالئیک، اسید چرب، رزین هیبرید آلکید، مالئیک
 • صبورا رخساری آذر، علی اکبر فراشیانی، سعید باغشاهی، مرتضی تمیزی فر صفحات 41-47
  لایه های نازک اکسید روی آلاییده شده به اربیم در مخابرات نوری کاربردهای متعددی دارد. لایه های نازک اکسید روی با روش سل- ژل از طریق غوطه وری بر سطح زیرلایه های شیشه ای از جنس سودالایم لایه نشانی شد. به منظور بهینه سازی خواص نوری لایه ها، از آلاینده اربیم با غلظت ها و دماهای پخت مختلف استفاده شد. مشخصات لایه ها با روش XRD و اسپکتروفوتومتری مورد بررسی قرار گرفت. در همه لایه ها، ساختار بلوری هگزاگونال وورتزیتZnO با اندازه دانه nm19-14 و درصد عبور نور بالاتر از 80% در محدوده nm1750-750 به دست آمد. به طور کلی افزایش دمای پخت تا دمای C550 و افزایش غلظت اربیم تا حد 3% عبور نور لایه ها را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: نانولایه اربیم، اکسید روی، عبور نور، فرآیند سل، ژل، روش غوطه وری
 • احسان اکرامی، علی شمس ناتری صفحات 49-55
  در مقاله حاضر از روش مشتقی پیک تا پیک طیف نسبی به منظور تعیین غلظت اجزای مخلوط های مختلف دوتایی از سه رنگزا با رنگ های زرد، سرخ و قرمز استفاده گردید. در روش مشتقی پیشنهادی، از اختلاف مقادیر طیف جذبی نسبی به دست آمده در دو اکسترمم همسایه (مقدار پیک تا پیک) جهت پیشگویی غلظت مواد رنگزا استفاده شد. مقادیر متوسط فاکتور بازیابی، خطای مطلق و خطای نسبی پیشگویی غلطت در نمونه های مختلف دوتایی تهیه شده در این تحقیق با استفاده از روش معمول به ترتیب 82/112، 00622/0 و 693/22 و با استفاده از روش مشتقی ارائه شده 287/99، 00033/0 و 118/1 بوده اند. با توجه به نتایج حاصله، روش مشتقی پیک تا پیک طیف نسبی در پیشگویی غلظت اجزای مخلوط های دوتایی مواد رنگزا نسبت به روش معمولی از دقت بالاتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: رنگزا، غلظت، روش مشتقی پیک تا پیک طیف نسبی، اندازه گیری، برهمپوشانی
|
 • N. M. Mahmoodi*, M. Arami, K. Gharanjig, F. Nourmohammadian Pages 1-6
  In this research, decolorization and mineralization of Basic Blue 41 (BB 41) were investigated by nanophotocatalytic process using immobilized titania nanoparticles in a batch photoreactor. Photocatalytic decolorization and mineralization processes of dye solutions were performed at pilot scale (10 L). To obtain the details of the photocatalytic degradation of BB 41, UV-Vis and Ion Chromatography (IC) analyses were employed. The effects of major variables governing the efficiency of the process such as H2O2 dosage, dye concentration and anions (NO3 -, Cl-, SO4 2-, HCO3 - and CO3 2-) were investigated. Kinetic analysis indicates that the photocatalytic decolorization rates canusually be approximated first-order model. The nitrate and sulfate anions were measured as photocatalytic mineralization products of BB 41. The results show that the employment of desired operational parameters may lead to complete decolorization and mineralization of BB 41 at pilot scale. J. Color Sci. Tech. 1(2007), 1-6.© Institute forColorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Nanophotocatalysis, Decolorization, Mineralization, Titania nanoparticles, Pilot scale
 • V. Hadadi, A. A. Yousefi*, R. Moeini, M. T. Ganji, M. Khosravi Pages 7-18
  Bitumen is a very important component of anti-corrosion coatings and water proofing membranes which has found many applications. Depending on the application, bitumens have different compositions and physico-chemical properties. Softer bitumen is usually air-blown to adjust the physical properties of the final bitumen. Here, preparation of 60/70, 85/25 and 90/15 bitumens was achieved via physical mixing of air-blown 110/10 bitumen with 85/100 penetration grade and heavy-vacuum slops (HVS) cut. The softening point of the resulting bitumen changes with the asphaltenes’ content, whereas its penetration varies exponentially. This difference in behavior was attributed to the shear forces applied during the tests and was account for via the bitumen viscosity and cohesive energy acting between asphaltenes. Finally, some formulations for the target bitumens were reported via mixing of the above-mentioned rawmaterials. J. Color Sci. Tech. 1(2007), 7-18. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: H.V.S., bitumen, softening point, penetration grade, viscosity, cohesive energy
 • A.Shams Nateri*, M.Saberi Motlagh Pages 19-24
  In this work, the behavior of leuco solutions of vat dye was studied by using their spectrophotometeric data. Initially, the leuco solutions of C.I.Vat Green 1 were prepared with different concentration of sodium hydrosulfite and soda. Then, the absorbance spectral of leuco solutions were measured by spectrophotometer. The relationship between color and absorbance of leuco solution and concentration of soda and sodium hydrosulfite was studied. The obtained result shows, that the color and absorbance of leuco solution depend on the amount of soda and sodium hydrosulfite. Beside, the reduction properties of sodium hydrosulfite depend on the concentration of soda. Subsequently, the leuco solution was simulated by using subtractive color mixing low. J. Color Sci. Tech. 1(2007), 19-24. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Vat Dye, Leuco solution, Simulation, Color mixing, spectrophotometer
 • A.A. Yousefi*, E. Bigdeli Pages 25-40
  The paper reports on the synthesis of water-based alkyd resins and preparation of corresponding water-based paints. Several routes were adapted in the synthesis of alkyd resins. In the first route, non-modified alkyd resins were synthesized at first and then a mixture of the vinyl monomers was grafted on the fatty acid moiety of the alkyd resin via peroxide initiated polyaddition polymerization. In the second route, the vinyl monomers were grafted on fatty acid via peroxide initiated polyaddition polymerization and in the next step the grafted fatty acid was incorporated in the alkyd resin structure through polycondensation polymerization. In the third route, two different methods were adapted. In the first method, the grafted alkyd resins obtained from the first and second routes were reacted with a polyethylene glycol resin (PEG). In the second method, a non-grafted alkyd resin was reacted with PEG and then a mixture of monomers was grafted on fatty acid moiety of the prepared alkyd. Drying time of the films of the prepared resins and paints is similar to that of the solvent-based alkyd resins. The aqueous dispersions of these resins suspend high enough finely-divided titanium dioxide pigment. The gloss of the dried paint film is also high enough. Use of maleic anhydride as dispersing agent is the novelty of this work which is reported for the first time. J. Color Sci. Tech. 1(2007), 25-40.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Alkyd, resin, water, based, paint, maleic acid, fatty acid, alkyd, maleic hybrid resin
 • S. Rokhsari Azar*, A. A. Farashiani, S. Baghshahi, M. Tamizifar Pages 41-47
  Er doped ZnO layers have many applications in optical communications. Transparent Er-doped ZnO thin films were deposited on soda-lime glass substrates by sol-gel method. To optimize the properties, different amounts of Er dopant and temperatures were used. The prepared nano-layers were characterized by XRD and spectrophotometery. Allcoatings showed ZnO hexagonal wurtzite crystal structure with 14-19nm particle size and very good transmittance (80%) in the range of 750-1750 nm. The maximum optical transmission was achieved by ZnO film doped with 3.0 wt.% Er and post-heat-treated in air at 550􀁱C. J. Color Sci. Tech. 1(2007), 41-47. © Institute for Colorants, Paint andCoatings.
  Keywords: ZnO:Er nano, layers, Transmittance, Sol, Gel method, Dipping
 • E. Ekrami, A. Shams Nateri* Pages 49-55
  In the present work, ratio spectra derivative method (p-p) was used in order to determine the dye contents in different bicomponent dye mixtures prepared with three dyes of yellow, scarlet and red colors. The difference between neighboring extremmum values at derivative ratio spectra of bicomponent mixtures of the dyes were used for determination of dye content. The obtained recovery factor, absolute error and relative error by using the proposed derivative technique and normal methods were 99.287, 0.000033, 1.118 and 112.82, 0.00622, 22.693 respectively. The analysis of obtained results via the proposed derivative and normal methods show higher accuracy of the developed method in determination of bicomponent dye solutions. J. Color Sci. Tech. 1(2007), 49-55. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Dye, Concentration, Ratio spectra derivative method (peak to peak), Determination, Overlapping