فهرست مطالب

علوم و فناوری رنگ - پیاپی 2 (زمستان 1386)
 • پیاپی 2 (زمستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1387/02/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نیلوفر بهرامی پناه صفحات 57-65
  در این تحقیق، خواص ضدخوردگی کامپوزیت پلی پیرول / پلی آنیلین (به عنوان پلیمر هادی) با استفاده از روش های الکتروشیمیایی (طیف سنجی الکتروشیمیایی امپدانس، اندازه گیری های پتانسیل خوردگی و آزمون های پلاریزاسیون آندی) در محیط خورنده3.5% کلرید سدیم بررسی شده است. کامپوزیت پلی پیرول / پلی آنیلین به روش پتانسیواستاتیک (کرنوآمپرومتری) بر روی پنل کربن استیل سنتز شد. تغییرات مقادیر ظرفیت خازن الکتریکی و مقاومت فیلم ها نسبت به زمان غوطه وری برای بررسی نفوذ پذیری فیلم های پوشرنگ در برابر آب مورد مطالعه قرار گرفتند. کامپوزیت پلی پیرول / پلی آنیلین در طی زمان های طولانی تر دارای نفوذ پذیری نسبتا پایین و رفتار کاتالیستی خوبی برای روئین کردن کربن استیل است. نتایج نشان دادند این کامپوزیت دارای رفتار ضدخوردگی بهتری نسب به هر کدام از پلیمرهای همگون (پلی پیرول و پلی آنیلین) می باشد.
  کلیدواژگان: خواص ضدخوردگی، امپدانس، پلیمر هادی، کامپوزیت پلی پیرول، پلی آنیلین، پلیمرهای همگون
 • کمال الدین قرنجیگ، مختار آرامی، علیرضا خسروی، نیازمحمد محمودی، جواد مختاری صفحات 67-72
 • علی رضا تهرانی بقاء، هژیر بهرامی، برهمن موثق، مختار آرامی، سید حسین امیرشاهی، فرد منگر صفحات 73-82
  اثر کندکنندگی یک سری سطح فعال های کاتیونی دوقلو در رنگرزی اکریلیک با یک رنگزای کاتیونی (متیلن بلو) با استفاده از طیف سنجی نور مرئی ماوراء بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. سرعت جذب رنگزا با افزایش دما، افزایش می یابد و قدرت کندکنندگی سطح فعال های دوقلوی کاتیونی بسیار بیشتر از نمونه مونومری آنهاست. در این تحقیق یک مدل سینتیکی (همزمان مرتبه اول و دوم) برای رنگرزی لیف اکریلیک ارائه شده است. سینتیک رنگرزی اکریلیک با یک رنگزای کاتیونی در دماهای مختلف و در حضور سطح فعال های مونومری و دوقلو با استفاده از معادلات تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. معادله جدید در مقایسه با سایر معادلات سینتیکی، توافق بسیار خوبی با مقادیر تجربی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مدل سینتیکی، رنگرزی اکریلیک، سطح فعال های دوقلو، کندکنندگی، رنگزای کاتیونی
 • نظام الدین دانشور، وحید وطن پور سرقین، علیرضا ختایی، محمدحسین رسولیفرد، مسعود رستگار صفحات 83-89
  در این کار پژوهشی، از روش شبه فنتون (Fe3+/H2O2) که یکی از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) می باشد، برای حذف مخلوط مواد رنگزای مالاکیت سبز و اورانژ II استفاده گردید. هدف از این تحقیق، بررسی امکان حذف مخلوط مواد رنگزای مذکور به روش شبه فنتون و بررسی تاثیر مواد رنگزا بر میزان رنگبری یکدیگر در حالت مخلوط می باشد. نتایج نشان داد که حضور اورانژ II موجب تسریع واکنش رنگبری مالاکیت سبز می گردد، در حالی که میزان حذف اورانژ II در حضور مالاکیت سبز کاهش می یابد. تاثیر عوامل موثر بر واکنش از قبیل غلظت H2O2، غلظت Fe3+ و تغییر غلظت اولیه مواد رنگزا بر میزان حذف نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار غلظت Fe3+ میزان حذف هر دو ماده رنگزا افزایش یافت. همچنین بهترین میزان حذف رنگزا برای هر دو ماده رنگزا در نسبت مولی H2O2 / Fe3+=20 به دست آمد.
  کلیدواژگان: فرآیند شبه فنتون، رنگبری، فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته، مالاکیت سبز، اورانژ. II
 • امیرحسین محوی، مرجان قنبریان، کاظم ندافی، نیازمحمد محمودی صفحات 91-96
  در این تحقیق، میزان رنگبری و کاهش سمیت محلول رنگی حاوی رنگزای نساجی راکتیو نارنجی 16 (RO16) و پساب واقعی نساجی به وسیله فرآیند نانوفوتوکاتالیز مورد بررسی قرار گرفت. عوامل موثر در رنگبری محلول رنگی مانند مقدار فوتوکاتالیست تیتانیا، غلظت رنگزا، pH و حضور نمک های معدنی بهینه سازی شدند. برای ارزیابی میزان کاهش سمیت، از روش زیست آزمونی در حضور دافنیا مگنا استفاده شد. سمیت پساب در شروع فرآیند تجزیه فوتوکاتالیزی روند افزایشی داشت و در انتهای فرآیند به میزان بسیار زیادی کاهش یافت. نتایج نشان دادند که فرآیند نانوفوتوکاتالیز قابلیت رنگبری و کاهش سمیت پساب های واقعی نساجی را دارد.
  کلیدواژگان: کاهش سمیت، فرآیند نانوفوتوکاتالیز، دافنیا مگنا، پساب واقعی نساجی، رنگبری
 • فرهاد مقاره عابد، سید حسین امیرشاهی، سید مجید مرتضوی صفحات 97-110
  در این تحقیق توصیف چاپگر نقطه ای، به دو روش نگوبیر و نگوبیر اصلاح شده با ضریب n برای یک چاپگر نقطه ای با چهار اولیه رنگی مورد بررسی قرار گرفته است. علیرغم ارتباط تقریبا خطی بین فضای پوشیده شده واقعی و هدف، برای رنگزاهای غیرمشکی چاپگر استفاده شده، انحراف زیاد بین سطح پوشیده شده واقعی و هدف برای رنگزای مشکی چاپگر، باعث ایجاد خطا در تخمین مولفه های رنگی در مدل نگوبیر شده است. نتایج به دست آمده برای نمونه های آزمایش شده نیز نشان دهنده خطای محاسباتی کمتر در نمونه های تخمین زده شده به روش نگوبیر اصلاح شده با ضریب n نسبت به روش نگوبیر می باشد.
  کلیدواژگان: توصیف چاپگر، مدل نگوبیر، چاپ نقطه ای، چاپگر چهار رنگ، برداشت نقطه
 • سیامک سلامی، فرحناز نورمحمدیان، فاطمه کرمی تهرانی، محمود آقایی صفحات 111-119
  رنگزاهای آزو به عنوان دسته ای از رنگزاها، کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف دارند که پتانسیل جهش زایی و سرطان زایی برخی از این نوع رنگزاها در مطالعات اولیه معلوم شده است لذا سنجش پتانسیل ترکیبات شیمیایی پرمصرف این گروه بخصوص در کیفیت تجاری آنها در ایجاد آسیب در ماده ژنتیکی سلول، DNA، اهمیت ویژه ای دارد. در این تحقیق، میزان آسیب در DNA به دنبال تیمار رده سلولی HL-60 با رنگزاهای آزوی اسیدی شامل اسید قرمز 14، اسید آبی 92، اسید آبی 5 و اسید زرد 36. به روش سنجش میزان تولید سلول های کامت یا الکتروفورز تک سلولی بررسی گردید. رده سلولی با غلظت های 0.1 الی 1.2% به مدت 12 و 24 ساعت تیمار شد. نتایج نشان داد که این چهار رنگزا در مقایسه با بنزیدین به عنوان کنترل مثبت قادر به افزایش معنی داری در میزان هیچ یک از اشکال 1+، 2+ یا 3+ سلول های کامت نیستند. با توجه به مکانیسم های فعال ساز متابولیسمی درون بدنی برای رنگزاهای آزو، انجام آزمایش کامت به فرم in vivo یا بعد از فعال سازی رنگزاها با استفاده از سیستم کبدی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: رنگزاهای اسیدی، رنگزاهای آزو، سرطان زایی، سنجش کامت، الکتروفورز تک سلولی، رده سلولی HL، 60
|
 • N. Bahrami Panah Pages 57-65
  In this work, protective properties of polypyrrole/polyaniline composite (as a conductive polymer) have been investigated in 3.5% sodium chloride solution via electrochemical techniques (electrochemical impedance spectroscopy, corrosion potential measurements and anodic polarization tests). Polypyrrole / polyaniline composite was deposited on carbon steel substrate by potentiostatic method. The electric capacitance and resistance of the films were monitored with the immersion time to investigate the water permeability of the paint films. Polypyrrole/polyaniline composite had a relatively low permeability and good catalytic behavior on passivation of carbon steel in longer periods. The results showed that the composite had better anticorrosive behavior compared to homopolymers (polypyrrole and polyaniline). J. Color Sci. Tech. 1(2008), 57-65. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Anticorrosive properties, Impedance, Conductive polymer, Polypyrrole, polyaniline composite, Homopolymers
 • K. Gharanjig, M. Arami*, A. Khosravi, N. M. Mahmoodi, J. Mokhtari Pages 67-72
  The one-bath dyeing of polyester and cotton fabrics with three disperse dyes based on naphthalimide derivatives and a reactive dye with together were investigated. Two of these disperse dyes have an ester group and one of them has an alkyl group. The disperse dyes containing of ester group and a reactive dye with together enable to dye polyester and cotton fabrics in two stages one-bath method, successfully. These dyes showed that they can be hydrolyzed in alkali media and convert to water soluble compositions. Thus, for removing loose dyed adsorption on the fabric, reductionclearing method was displaced by the alkali-clearing system. Disperse dyes containing ester groups showed that they have excellent wash fastness on the polyester component. Kinetic studies of hydrolysation of the disperse dyes containing ester group in alkali medium showed that the kinetic of the hydrolysation reaction is first order. J. Color Sci. Tech. 1(2008), 67-72. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Azo dyes, Disperse dyes, Naphthalimide, Dyeing, Polyester, Cotton
 • A. R. Tehrani, Bagha*, H. Bahrami, B. Movassagh, M. Arami, S. H. Amirshahi, F. M. Menger Pages 73-82
  The retarding effect of gemini cationic surfactants in acrylic dyeing with a cationic dye (methylene blue) was studied by using UV-Vis spectroscopy. The dye adsorption rate increases with increasing temperature. The retarding action of gemini cationic surfactants is much stronger than that of the corresponding monomeric surfactants. In this work, a new empirical kinetic model based on simultaneous first and second order has been proposed. The kinetic of acrylic dyeing with a cationic dye at different temperatures and in the presence of monomeric and gemini cationic surfactants was studied by using different empirical equations. The proposed equation showed a very good correlation withexperimental data in comparison to the previous ones. J. Color Sci. Tech. 1(2008), 73-82. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Kinetic model, Acrylic dyeing, Gemini surfactants, Retarding, Cationic dye
 • N. Daneshvar, V. Vatanpour*, A. R. Khataee, M. H. Rasoulifard, M. Rastegar Pages 83-89
  In this work, Fenton-like reagent (Fe3+/H2O2) that it is one of the advanced oxidation processes (AOPs) was used for the removal of mixture of dyes containing Malachite green(MG) and Orange II. Aim of this research is investigation of possibility of mixture of dyes decolorization by Fenton's reagent. In addition, effect of presence of one dyes on decolorization efficiency of another dye in mixture was examined. Results showed that in the presence of Orange II, removal efficiency of MG has been accelerated, whereas Orange II removal efficiency in the presence of Malachite green has been reduced. Influence of effective parameters on Fenton-like reaction such as H2O2 and Fe3+ concentration and initial concentration of dyes on the removal were investigated. Results showed that removal efficiency of dyes by increasing of Fe3+ concentration was increased. In addition, the best dye removal for both dyes were obtained at the molar ratio of H2O2/Fe3+=20. J. Color Sci. Tech. 1(2008), 83-89. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Fenton, like process, Decolorization, Advanced oxidation processes, Malachite green, Orange II
 • A. H. Mahvi, M. Ghanbarian, K. Naddafi, N. M. Mahmoodi Pages 91-96
  In this research, the decolorization and toxicity reduction of colored solution (C.I. Reactive Orange 16, RO16) and real textile wastewater using nanophotocatalysis process were investigated. Effective decolorization parameters such as titania photocatalyst load, dye concentration, pH and inorganic salts were optimized. The toxicity reduction of wastewater was assessed by bioassay using Daphnia magna. At the beginning of the process, the toxicity of wastewater increased and its toxicity decreased at the end of the process. The results showed that the nanophotocatalysis process has the decolorization and toxicity reduction capabilities of real textile wastewater. J. Color Sci. Tech. 1(2008), 91-96. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Toxicity reduction, Nanophotocatalysis process, Daphnia magna, Real textile wastewater, Decolorization
 • F. M. Abed*, S. H. Amirshahi, S. M. Mortazavi Pages 97-110
  In this study, the characterization of a four-color halftone printer was carried out by original Neugebauer and nmodified Neugebauer models. According to the results, the modified Neugebauer method was led to a better outcome. Although the relation between target dot area and real dot area for a color inks were linear, the nonlinearity of target and real dot area for black ink caused some error especially in dark samples. In the n-modified Neugebauer model the nonlinearity between real and target dot area was considered. Therefore, this model was led to a better color reproduction accuracy as comparison with the original Neugebauer model. The results showed that the modifiedNeugebuer method is led to better outcome. J. Color Sci. Tech. 1(2008), 97-110. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Printer characterization, Neugebauer model, Halftone, Four, color printer, Dot gain
 • S. Salami, F. Nourmohammadian, F. K. Tehrani*, M. Aghaei Pages 111-119
  Carcinogenic and mutagenic potential of some azo dyes as a category of common dyes in different types of industries has been reported. Current study was designed to asses the DNA damage induced by some commonly used commercial grade acid azo dyes using single cell electrophoresis, comet assay, in human HL-60 cell lines. The results showed that DNA damage in HL-60 cells, namely comet positive cells, were not significantly increased after 12 and 24 hours treatment with azo dyes: Acid Red 14, Acid Blue 92, Acid Blue 5 and Acid Yellow 36 at concentration ranging 0.1- 1.2%. Considering complex metabolic mechanisms of azo dyes in mammalians, further evaluation of DNA damage using in vivo comet assay is suggested. J. Color Sci. Tech. 1(2008), 111-119. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Acid dyes, Azo dyes, Carcinogenic, Comet assay, Single cell electrophoresis, HL, 60 cells