فهرست مطالب

Journal of Dental School
Volume:25 Issue: 2, 2007

 • تاریخ انتشار: 1386/05/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمدحسین آهنگر آتشی، رقیه بردال صفحه 119
  سابقه و هدف
  تمپلیت سفالومتری یک شکل گرافیکی است که از اندازه های طبیعی افراد نرمال تهیه میشود. بنابراین با همان دقت آنالیزهای سفالومتری معمولی و با سرعت بیشتر و با مشاهده مستقیم، محل ناهنجاری را برای مشاهدهگر مشخص میسازد. تحقیق حاضر با هدف تهیه نوعی تمپلیت که استفاده از مزایای موقعیت طبیعی سر (NHP) و خطوط رفرنس خارج جمجمه ای را نیز امکانپذیر سازد صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  نمونه های این مطالعه توصیفی شامل 62 رادیوگرافی سفالومتری جانبی تهیه شده، برپایه موقعیت طبیعی سر و از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تبریز به شرط داشتن اکلوژن نرمال و نیمرخ صورتی مطلوب بود. برای تمامی نمونه ها برروی کاغذهای تریسینگ نقطه N به عنوان مبدا مختصات و خطوط حقیقی عمودی و افقی به عنوان محورهای مختصات با مرکزیت N در نظر گرفته شده و طول و عرض جغرافیائی 32 لندمارک واقع در نسج نرم و سخت تعیین گردید. سپس میانگین و انحراف معیار تمامی لندمارکها با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شدند.
  یافته ها
  یافته مهم این تحقیق تهیه و ارائه نوع جدیدی از تمپلیت براساس نظریه و اصول NHP بود که برای تهیه آن با استفاده از میانگین نقاط لندمارک، تصویر نیمرخ نرمال صورت(mean profile face) رسم گردیده، سپس تمپلیت سفالومتری براساس NHP در دو سری در پنج اندازه به تفکیک جنس برای افراد بالغ بدست آمد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این تحقیق، تمپلیت سفالومتری یک وسیله سریع و مطمئن برای انجام آنالیزهای سفالومتری در درمانهای ارتودنسی و جراحی های ارتوگناتیک میباشد. از طرف دیگر استفاده از خطوط مرجع خارج جمجمهای در تمپلیت جدید این امکان را فراهم میآورد که نتایج آنالیزهای سفالومتری به واقعیت موجود در معاینات کلینیکی نزدیکتر باشند. در مقایسه بین تمپلیت گروه مذکر با گروه مونث، در مجموع اندازه های خطی در گروه مذکر بیشتر از گروه مونث بود و همچنین برجستهتر بودن چانه و پیشانی در افراد مذکر و بزرگتر بودن زاویه نازولبیال و شیب بیشتر SN در افراد مونث از یافته های تحقیق حاضر میباشد.
  کلیدواژگان: تمپلیت، آنالیز سفالومتری، موقعیت طبیعی سر
 • فهیمه اخلاقی، سعید تسنیمی صفحه 127
  سابقه و هدف
  از آنجا که نوک بینی در تامین زیبایی بینی اهمیت دارد، عمل راینوپلاستی در جهت حفظ بیرون زدگی نوک بینی، کاهش و یا افزایش آن انجام میپذیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی 6 ماهه میزان افتادگی نوک بینی در نمای نیمرخ پس از عمل راینوپلاستی در بخش جراحی دهان و فک و صورت بیمارستان طالقانی در سالهای 82-1381 میباشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی بر روی 28 بیمار میزان افتادگی نوک بینی در طول 2 ماه و 6 ماه بعد از عمل نسبت به 20 روز بعد از عمل مقایسه گردید. با استفاده از فتوگرافی های نیمرخ 4 متغیر بیرون زدگی نوک بینی (TP)، طول بینی، زاویه بین لب بالا و بینی (NLA) و نسبت مجموع طول بینی و لب بالا به بیرون زدگی بینی توسط کامپیوتر و از روی تصاویر دیجیتالی اصلی با دقت 01/0 میلیمتر و 1/0 درجه اندازهگیری شدند. از آزمون Paired t جهت مقایسه دو گروه قبل و بعد از عمل استفاده شد و مقایسه دو گروه توسط آزمون ANOVA دوطرفه انجام شد.
  یافته ها
  در فاصله 20 روز تا 6 ماه پس از عمل، نوک بینی (TP) کمی کاهش یافت که نشاندهنده حرکت اندک نوک بینی به عقب میباشد. همچنین زاویه نازولبیال به مقدار زیادی کاهش یافت(001/0P<) و اندازه طول بینی هم در این مدت کمی افزایش نشان داد (001/0P<). افزایش طول بینی و کاهش زاویه نازولبیال نشاندهنده حرکت قابل توجه نوک بینی به طرف پایین است. تغییرات نوک بینی نه تنها در 2 ماه بلکه تا 6 ماه بعد از عمل هم ادامه داشت. در مقایسه تغییرات بین 20 روز با 2 ماه، بین 2 ماه با 6 ماه و بین 20 روز با 6 ماه بعد از عمل برای NL، NLA و در تمام موارد معنیدار بود (05/0P<). تغییرات نوک بینی بعد از عمل راینوپلاستی برای آقایان بیشتر از خانمها بود. سن بیمار در این مورد تاثیری نداشت. بیمارانی که گرافت Tip و Strat داشتند و آنهایی که سپتوپلاستی هم شده بودند تغییرات نوک بینی آنها تفاوت چندانی با بقیه بیماران نشان نداد.
  نتیجه گیری
  نوک بینی در فاصله بین 20 روز تا 6 ماه بعد از عمل به طرف پائین و عقب حرکت میکند که میزان حرکت به طرف پائین آن قابل توجه است.
  کلیدواژگان: افتادگی نوک بینی، پروجکشن نوک بینی، راینوپلاستی، زاویه بین لب بالا و بینی
 • لادن اسلامیان، مرضیه ابراهیمی صفحه 135
  سابقه و هدف
  خارج کردن دندانهای پرمولر را در رویش و نهفتگی دندانهای مولر سوم موثر میدانند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین رابطه بین تغییرات زاویه دندان مولر سوم با خارج کردن دندانهای پرمولر اول در درمانهای ارتودنسی بود.
  مواد و روش ها
  مطالعهای تحلیلی به صورت historical cohort بر روی 90 نمونه با توجه به مشابهسازی سن، جنس، crowding هر دو آرچ دندانی، طول مدت درمان و وجود جوانه دندان عقل که همگی درمان ارتودنسی را به پایان رسانده بودند و فیلمهای پانورامیک و سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان ارتودنسی در پرونده آنها موجود بود، از مطب خصوصی ارتودنسی انتخاب شدند. گروه extraction شامل 45 نفر، 31 دختر و 14 پسر با متوسط سنی 64/1±46/14 سال که برای آنها چهار دندان پرمولر اول خارج شده بود و گروه non- extraction شامل 45 نفر، 32 دختر و 13 پسر با متوسط سنی 99/1±97/13 سال بودند و هیچ دندانی خارج نشده بود. 8 زاویه در رادیوگرافی پانورامیک و 4 متغیر خطی در رادیوگرافی سفالوگرام لترال اندازهگیری شدند که توسط آزمونهای t و chi square بین دو گروه مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین دو گروه در تغییر زاویه مولر سوم، در فک بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود نداشت. یک متغیرUpper eruption space و 2 متغیر Lower eruption space در دو گروه به طور معنی داری با هم متفاوت بودند (02/0=P، 004/0=P، 001/0P<) که میزان آنها در گروه extraction بیشتر بود. رویش مولر سوم در هر 2 قوس در گروه extraction بیش از گروه non-extraction بود(001/0P<).
  نتیجه گیری
  Extraction دندانهای پرمولر اول تاثیری در تغییرات زاویه دندان مولر سوم نداشت با اینکه روی فضای رویشی مولر تاثیر داشت. به نظر میرسد که extraction دندانهای پرمولر اول تضمینی برای رویش مولر سوم نمیباشد.
  کلیدواژگان: Extraction، پرمولر اول، نهفتگی مولر سوم، زاویه مولر سوم
 • فریبرز امینی، سیدادیب ابطحی صفحه 144
  سابقه و هدف
  با توجه به فراوانی نسبی افراد دارای مالاکلوژن کلاس II در جامعه، این مطالعه با هدف بررسی تغییرات رشدی دنتال و اسکلتال درمال اکلوژن کلاسII در گروه سنی 7 تا 12 سال انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی که با طراحی Longitudinal انجام گرفت تعداد 8 مدرسه به طور تصادفی در شهر تهران انتخاب و پس از معاینه 1886 دانش آموز 7 تا 12 ساله، 73 نفر بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. از کلیه افراد واجد شرایط یک عدد کلیشه رادیوگرافی لترال سفالوگرام تحت شرایط استاندارد و در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران تهیه گردید. پس از گذشت 2 سال امکان پیگیری 43 نفر (23 پسر و 20 دختر) فراهم شد که مجددابا شرایط قبلی از آنها رادیوگرافی تهیه شد. رادیوگرافی های دو مرحله trace و 26 پارامتر خطی و زاوی های به منظور بررسی تغییرات رشدی دنتال و اسکلتال مورد مطالعه و بر حسب مورد با یکی از آماره های Paired t، Wilcoxon و Mann- whitney مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحقیق بر روی 43 نفر در دو گروه دختر و پسر و در دوره سنی 7 تا 9 سال و 10 تا 12 سال انجام شد. طول قدامی جمجمه در گروه سنی 9-7 سال پسر و دختر به ترتیب به میزان 58/0±54/2 میلیمتر و 52/1±56/2 میلیمتر و در گروه سنی 12-10سال به ترتیب به میزان 67/0± 2 و 34/1±33/2 میلیمترافزایش یافته بود(05/0P<). طول موثر ماگزیلا در گروه سنی 9-7 سال پسر و دختر به ترتیب و به میزان 01/2±13/4 و 46/2±06/3 در گروه سنی 12-10 سال به ترتیب و به میزان 80/1±5/3 و 95/1±5/2 میلیمتر افزایش یافته بود (05/0P<). طول موثر مندیبل در گروه سنی 9-7 سال پسر و دختر به ترتیب و به میزان 65/2±67/5 و 83/2±19/6 و در گروه سنی 12-10 سال 40/2±82/5 و 49/2±50/5 میلیمتر افزایش نشان میداد (05/0P<). افزایش در اندازه راموس در هر چهار گروه مورد مطالعه از لحاظ آماری معنی دار بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  در افراد مبتلا به مالاکلوژن کلاس II بهتر است از اطلاعات پایه در مطالعاتی که اثر دستگاه های فانکشنال یا ارتوپدیک را در درمان مالاکلوژن کلاس II مورد بررسی قرار میدهند استفاده شود.
  کلیدواژگان: مال اکلوژن کلاسII، تغییرات رشدی اسکلتال و دنتال، مطالعه طولی
 • حسن ترابزاده، مجتبی قدیری، مهرسیما قوامی لاهیجی صفحه 155
  سابقه و هدف
  تاثیر فلوراید آزاد شده از مواد ترمیمی دندانپزشکی در جلوگیری از بروز پوسیدگی ثانویه توسط تحقیقات قبلی کاملا تائید شده است. هدف از این مطالعه مقایسه آزادسازی فلوراید از دو گلاسآینومر کانونشنال (Ionocid-F و Fuji II) و دو گلاسآینومر رزین مودیفاید (IonoGem LC و Fuji II LC) بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، از هر ماده 5 نمونه دیسک با ابعاد mm 2×7 ساخته شد. نمونه ها در ظروفی پلاستیکی حاوی cc 10 آب دیونیزه غوطهور شدند. محلولها در هفته اول به صورت روزانه تعویض شدند. پس از پایان هفته اول، بعد از هر 12روز، آب محلولها به مدت سه روز متوالی تعویض شد و این روند تا انتهای دوره 2 ماهه آزمایش تکرار شد. محلولها با TISABII (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) بافر میشدند و سپس اندازهگیری فلوراید با الکترود اختصاصی فلوراید که به یک دستگاه pH-Ion meter دیجیتالی متصل بود، انجام گرفته، میزان آزادسازی فلوراید به ppm اندازهگیری شد. با استفاده از آزمونهای ANOVA وScheffe اختلاف آماری بین نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  تمام مواد مورد آزمایش در روز اول مقادیر زیادی فلوراید آزاد کردند. این میزان در روز دوم به صورت معنی داری کاهش یافت (05/0P<). Ionocid–F (ppm 916/17± 643/267) به صورت معنی داری بیش از بقیه مواد فلوراید آزاد کرد. IonoGem LC (ppm 068/10±284/101) و Fuji II LC(ppm 609/2±276/23) و Fuji II (ppm 232/4±027/20) به ترتیب مقامهای بعدی را داشتند ولی بین Fuji II LC و Fuji II اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  مقادیر فلوراید آزاد شده از مواد مورد آزمایش محدوده وسیعی را در بر میگرفت ولی الگوی آزادسازی فلوراید در همه مواد مشابه بود.
  کلیدواژگان: آزادسازی فلوراید، گلاسآینومرهای کانونشنال، گلاسآینومرهای رزین مودیفاید
 • زهرا جابری انصاری، ماندانا ستاری، آناهیتا ترابی صفحه 162
  سابقه و هدف
  حفظ وایتالیتی پالپ به هنگام بازشدگی مکانیکی حین اعمال ترمیمی یا در دندانهای ضربه خورده، در دندانپزشکی ترمیمی همواره مورد توجه بوده است. در دندانهای بدون علامت اگر اکسپوژر کوچک بوده و در محیط غیرآلوده به بزاق صورت گرفته باشد، میتوان عمل پوشش مستقیم پالپی را انجام داد. ماده پوشاننده مورد استفاده باید از سازگاری بافتی بالایی برخوردار بوده و برای بافتهای مجاور محرک نباشد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه سمیت سلولی و التهابی چهار عامل اتصال دهنده بر سلول فیبروبلاست L929 موش میباشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی، پس از کشت و پاساژ سلولهای مورد نظر و اثر دادن چهار عامل اتصال دهنده بر روی آنها، میزان سمیت سلولی برای سلولهای ذکر شده در مقاطع زمانی 1 و 24 و 7 روز پس از کشت با روش MTT محاسبه شد. همچنین تاثیر مواد مورد مطالعه در میزان تولیدIL-6 پس از گذشت 24 ساعت توسط ELISA مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده توسط آزمونهای Kruskal Wallis و Mann Whitney U بررسی شدند.
  یافته ها
  بین گروه های مورد مطالعه از نظر سمیت سلولی پس از گذشت 1 ساعت و 24 ساعت اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (به ترتیب 001/0=P و 029/0=P) ولی پس از گذشت 7 روز هیچ اختلاف آماری معنی داری بین گروه های مطالعه مشاهده نشد. همچنین در میزان تولید IL-6 از سلولها، بین گروه های مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق میزان سمیت سلولی i Bond از مواد دیگر مورد آزمایش کمتر بود. همه گروه ها قادر به القای ترشح IL-6 از فیبروبلاستها بودند.
  کلیدواژگان: عامل اتصال دهنده، فیبروبلاست، IL، 6
 • فریدون سرگلزایی اول، محمدرضا عرب، شیراحمد سارانی، اسحاق علی صابری صفحه 167
  سابقه و هدف
  ترمیم نواقص و ضایعات استخوانی موجود در ناحیه سر و گردن همواره یکی از دغدغه های جراحان ترمیمی و فک و صورت بوده است. این پژوهش با هدف مطالعه روند استخوانسازی جدید پس از کاشت اکتاکلسیم فسفات (OCP) در محل ضایعات ایجاد شده بر روی ستیغ الوئولار استخوان فک تحتانی در موش صحرائی طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از بیست سر موش صحرائی بالغ نر و نژاد Sprague Dawley استفاده گردید. ضایعهای دوطرفه به قطر سه و به عمق دو میلیمتر بر روی ستیغ الوئولار استخوان فک تحتانی ایجاد گردید. در سمت راست مقدار شش میلیگرم اکتاکلسیم فسفات کاشت گردید. سمت چپ به عنوان کنترل استفاده شد. به منظور مطالعه روند استخوانسازی، نمونه برداری طی روزهای هفتم، چهاردهم، بیست و یکم و بیست و هشتم پس از کاشت انجام گردید. پس از انجام فیکساسیون و عمل کلسیمگیری و طی مراحل آمادهسازی بافتی، مقاطع بافتی به ضخامت پنج میکرون تهیه و به وسیله هماتوکسیلین- ائوزین رنگآمیزی شدند.
  یافته ها
  در گروه آزمایشی در روز هفتم پس از کاشت، استخوانسازی به صورت محدود بین قطعاتOCP و چسبیده به آنها آغاز گردید. روز چهاردهم افزایش بافت استخوانی جدید در قسمت مرکزی ضایعه و در بین ماده کاشت شده ادامه یافت. روز بیست و یکم در حاشیه ضایعه و چسبیده به استخوان میزبان استخوانسازی جدید انجام گرفت. روز 28 استخوان از تکامل بیشتری برخوردار بود و قسمت عمده ماده کاشت شده جذب و به وسیله استخوان جدید جایگزین شده بود. در گروه کنترل در روزهای هفتم و چهاردهم محل ضایعه به وسیله بافت همبند نسبتا متراکم اشغال شده بود و استخوانسازی جدید در روز بیست و هشتم به صورت محدود در حاشیه ضایعه مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  از OCP میتوان جهت پر کردن ضایعات استخوانی و یا افزایش و تقویت ستیغ آلوئولار در استخوان فک تحتانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اکتاکلسیم فسفات، استخوانسازی جدید، استخوان فک تحتانی، ستیغ آلوئولار، موش صحرائی
 • محمدحسن ضرابی، پری قاضیانی، محمد سالارپور صفحه 174
  سابقه و هدف
  درد بعد از درمان ریشه یکی از مشکلات عمده برای بیمار و دندانپزشک است. مطالعات زیادی برروی داروهای مختلفی جهت تسکین درد بعد از درمان مورد بررسی قرار گرفتهاند. هدف از این مطالعه ارزیابی کلینیکی روش های مختلف دارودرمانی بر میزان درد پس از درمان ریشه در دندانهای نکروتیک بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور olled clinical trial انجام شد. در این مطالعه 120 بیمار که دارای دندانهای تک کانال با پالپ نکروزه بودند انتخاب شدند. داروهای مورد مطالعه به صورت کپسولهای متحدالشکل درآمدند. بیماران به شش گروه تقسیم و به صورت تصادفی به یکی از طرق زیر دارو دریافت کردند:گروه A یک ساعت قبل از درمان 2 گرم آموکسیسیلین، گروه B یک ساعت قبل از درمان 2 گرم آموکسیسیلین به اضافه 4 میلیگرم بتامتازون، گروه C یک ساعت قبل از درمان 2 گرم دارونما (گروه کنترل). گروه D بلافاصله پس از درمان 500 میلیگرم آموکسیسیلین دریافت کردند و با فواصل 8 ساعته به مدت 4 روز ادامه دادند. گروه E همانند گروه D دارو دریافت کردند با این تفاوت که بلافاصله پس از درمان یک دوز 4 میلیگرم بتامتازون به رژیم آنتیبیوتیک اضافه شد. گروه F مانند گروه D بود با این تفاوت که دارونما دریافت کردند. درمان ریشه دندان با تکنیک step back و با روش تراکم جانبی انجام شد. ارزیابی میزان درد در فواصل 6، 12، 24، 48 و 72 ساعت بعد از درمان ریشه صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون Kruskal-wallis مقایسه شدند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که در فواصل زمانی مختلف بین گروه هایی که آموکسیسیلین و بتامتازون دریافت کردند (A و B و D و E) و گروه هایی که دارونما گرفتند (گروه های کنترل C وF)، از نظر میزان درد بعد از درمان تفاوت معنی داری وجود نداشت. اکثر بیمارانی که پس از درمان دچار درد شدید شده بودند دارونما دریافت کرده بودند (گروه های C و F).
  نتیجه گیری
  تجویز خوراکی کورتیکواستروئیدها به همراه آنتیبیوتیک در نمونه هایی که پالپ نکروزه دارند، درد پس از درمان را به میزان قابل توجهی کاهش نمیدهد.
  کلیدواژگان: درد پس از درمان ریشه دندان، آموکسیسیلین، بتامتازون
 • مریم عبدهتبریزی، داوود شریفی، محمد کدخدازاده صفحه 182
  سابقه و هدف
  علیرغم استفاده معمول از کلسیم هیدروکساید در پوشش پالپ، نتایج درمان با این ماده ابهامآمیز بودهاند. هدف از این تحقیق مقایسه اثرات هیستولوژیکی کلسیم هیدروکساید و سیمان پرتلند بر روی پالپ دندان گربه به هنگام درمان پوشش پالپی مستقیم بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی و تکنیک آن مشاهدات هیستولوژیکی بود. در ابتدا تعداد ده قلاده گربه سالم، بالغ و همسن انتخاب شدند. پس از نگهداری در شرایط استاندارد به مدت دو هفته، حفرات Class III در سطح دیستال 4 دندان کانین آنها تراشیده شده، پالپ آنها اکسپوز گردید. پالپ هر چهار دندان یک گربه به صورت ضربدری با کلسیم هیدروکساید (گروه الف) و سیمان پرتلند (گروه ب) پوشانده و دندانها با کامپوزیت ترمیم گردیدند. دو قلاده از گربه ها پس از یک هفته و بقیه آنها بعد از دو ماه کشته شدند. نمونه ها جهت بررسی وجود التهاب، تشکیل پل عاجی، حضور لایه ادونتوبلاست، نکروز، هیپرمی و معدنی شدن در پالپ مورد مطالعات هیستولوژیک قرار گرفتند. برای مقایسه داده ها از آزمون آماری Mann-whitney استفاده شد.
  یافته ها
  پس از گذشت یک هفته، پل عاجی و لایه ادنتوبلاستی در هیچکدام از موارد مشاهده نشد. در هر دو گروه، سه مورد نکروز و چهار مورد هیپرمی دیده شد. پس از گذشت یک هفته نتایج دو گروه مشابه هم بودند و اختلاف معنی داری را نشان نمیدادند. پس از دو ماه تشکیل پل عاجی در سه مورد گروه الف و نه مورد گروه B مشاهده شد. التهاب پالپ در سیزده مورد گروه الف و شش مورد گروه ب مشاهده شد. نواحی نکروز در ده مورد گروه الف و پنج مورد گروه ب مشاهده شد. معدنی شدن در چهار مورد گروه الف و شش مورد گروه ب و همچنین لایه ادنتوبلاست در سه مورد هر دو گروه مشاهده شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل در تشکیل پل عاجی بیشتر و التهاب کمتر و حفظ حیات پالپ در صورت دارا بودن دیگر خصوصیات لازم، شاید بتوان از سیمان پرتلند جهت پوشش پالپی مستقیم استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کلسیم هیدروکساید، سیمان پرتلند، پالپ کپ
 • مسعود فلاحینژاد قاجاری، سپیده نبوی رضوی صفحه 188
  سابقه و هدف
  اروژن ناشی از اسیدهای با منشا خارجی و نوشابه های اسیدی به دمینرالیزاسیون و از بین رفتن تدریجی لایه سطحی مینا منجر میشود. هدف مطالعه حاضر بررسی پتانسیل اروژن 4 نوشابه موجود در بازار ایران به نامهای زمزم کولا، زمزم نارنجی، پپسی و میراندا به روش اسکن الکترون میکروسکوپی میباشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی - آزمایشگاهی دو نوشابه ایرانی زمزم کولا و زمزم پرتقالی و دو نمونه خارجی پپسی و میراندا (مشابه ترکیبات نوشابه های ایرانی) مورد بررسی قرار گرفتند. از هر نوع نوشابه، 10 عدد تهیه گردید. 120 عدد دندان پره مولر سالم که برای درمان ارتودنسی کشیده شده بودند به طور تصادفی به سه گروه A و B و C (هر گروه 40 دندان) تقسیم شدند. مدت زمان exposure هر گروه از دندانها به نوشابه ها یا محلولها به ترتیب زیر بود: گروه A: 15 دقیقه گروه B: 45 دقیقه و گروه C: 12 ساعت. هر یک از سه گروه A، B و C به چهار زیر گروه (هر زیر گروه 10 دندان) تقسیم شدند و هر زیر گروه در معرض یکی از چهار نوشابه داخلی یا خارجی قرار گرفت. سطح expose شده به نوشابه ها در مورد همه دندانها یک نیمدایره به قطر 5 میلیمتر روی سطح باکال آنها بود. از هر یک از 12 گروه دو نمونه دندان به طور تصادفی انتخاب شده و با میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این تحقیق درجات متفاوتی از انحلال پریسمهای مینایی با SEM نشان داده شد که نشاندهنده از دست رفتن سر Prismها و sheath آنها در مدت زمان exposure کوتاه و سپس تخریب tail (دم منشورهای مینایی) در مدت زمان exposure طولانی بود. با افزایش مدت زمان incubation، میزان، وسعت و عمق اروژن در تصاویر SEM افزایش نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد تمام نوشابه ها پتانسیل اروزیو نسبتا بالایی روی مینای دندانهای دائمی از خود نشان میدهند.
  کلیدواژگان: اروژن، مینا، نوشابه های گاز دار، میکروسکوپ الکترونی
 • حمید مقدس، پونه داوودی صفحه 195
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت پلاک دندانی در ایجاد بیماری های پریودنتال، همچنین فقدان مطالعه مصرف دهانشویه پس از صرف سحری و افطار و میزان پلاک دندانی در روزهداران این تحقیق با هدف تعیین تاثیر استفاده از دهانشویه کلرهگزیدین 2/0% پس از صرف سحری و افطار در افراد روزهدار بر میزان پلاک و خونریزی از لثه انجام شد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش کارآزمایی بالینی کنترل شده از نوع Cross-over بر روی 30 نفر زن و مرد با متوسط سنی 1±40 سال مراجعه کننده به بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام پذیرفت. تحقیق در دو گروه الف و ب در طول مدت ماه رمضان انجام گرفت. گروه ب در طول ده روزه اول ماه رمضان دهانشویه کلرهگزیدین مصرف نمیکردند و گروه الف در طول ده روزه اول ماه رمضان دهانشویه مصرف نمودند. پس از یک دوره چهار روزه بینابینی گروه شاهد (ب) به گروه مورد تغییر یافته، دهانشویه مصرف نمودند و گروه مورد (الف) در ده روزه دوم دهانشویه مصرف نکرده، به گروه شاهد تغییر یافتند. ایندکس پلاک و خونریزی از لثه در سه مرحله بررسی شد. مرحله اول 2روز قبل از شروع ماه رمضان، مرحله دوم و سوم پس از خاتمه 10 روز اول و دوم ماه رمضان انجام گرفت. تغییرات ایندکس پلاک و خونریزی از لثه در گروه های مورد مطالعه با استفاده از آزمون T و paired T مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  گروه های مورد، تفاوت معنی داری در کاهش میزان پلاک دندانی و خونریزی از لثه نشان دادند)0001/0P<). گروه های شاهد نیز تفاوت معنی داری در افزایش میزان پلاک دندانی نشان دادند)0001/0P<). تغییرات ایندکس پلاک و خونریزی از لثه بین گروه های شاهد و مورد تفاوت معنی داری در کاهش میزان پلاک دندانی و خونریزی از لثه در گروه مورد نشان داد)001/0(P<.
  نتیجه گیری
  استفاده از دهانشویه کلرهگزیدین 2/0% در هنگام سحر و افطار در افراد روزهدار تاثیر مثبت در کاهش پلاک دندانی و خونریزی لثه نشان داد.
  کلیدواژگان: روزهداری، پلاک دندانی، خونریزی از لثه، بیماری پریودنتال
 • مینو مهشید، مسعود اجلالی، مهتاب نوری، علیاکبر درودیان، علی شالچیزاده صفحه 200
  سابقه و هدف
  اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی از جمله اختلالات سیستم جونده میباشند که درصد بالایی از افراد جامعه حداقل یکی از علائم این اختلالات را در عمر خود تجربه میکنند. تشخیص زودرس و درمانهای ساده و پیشگیرانه میتواند از بروز بسیاری عوارض نامطلوب پیشگیری نماید. با توجه به ارائه آمارهای متفاوت در مورد شیوع TMD در جوامع مختلف، این تحقیق با هدف بررسی شیوع اختلالات گیجگاهی- فکی (TMD) در مراکز بهداشتی و کلینیکهای شهر تهران در تابستان 1384 صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق توصیفی- تحلیلی با روش نمونه گیری خوشهای تعداد 1503 نفر (8/55 درصد زن و 2/44 درصد مرد) از سطح 19 مرکز بهداشت و یک کلینیک خیریه در شهر تهران وارد تحقیق شده، اطلاعات آنها توسط دانشجو و دو پروستودنتیست با ضرایب 119/0=ICC و 772/0=کاپا در فرمهای علائم غیرکلینیکی (symptom) و کلینیکی (sign) ثبت گردید. ورود اطلاعات به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار SPSS 9.0 صورت گرفت. تجزیه و تحلیلهای آماری جهت متغیرهای کمی و کیفی به ترتیب توسط آزمونهای t و chi-square انجام شد.
  یافته ها
  ترتیب شیوع علائم غیرکلینیکی شامل صداهای مفصلی 6/18 درصد، درد عضلات 1/9 درصد و درد مفصل 7/7 درصد و ترتیب شیوع علائم کلینیکی صداهای مفصلی (2/30 درصد)، انحراف در مسیر باز کردن دهان (4/23 درصد)، درد عضلات (17 درصد)، درد مفصل (6 درصد) و محدودیت در باز کردن دهان (94/1 درصد) به دست آمد. شیوع علائم غیرکلینیکی 5/36 و علائم کلینیکی 7/45 درصد بود که رابطه معنی داری بین این دو متغیر مشاهده شد (001/0P<). شیوع TMD، 7/58 درصد بوده است. براکسیزم و سابقه ضربه رابطه معنی داری با TMD داشتند (001/0P<). شیوع التهاب مفصلی با افزایش سن به طور معنی داری بین گروه های سنی افزایش نشان داد(001/0P<).
  نتیجه گیری
  TMD در سطح مراکز بهداشت و کلینیکهای شهر تهران در تابستان 1381در بیش از نیمی از افراد جامعه مورد نظر مشاهده شد. با توجه به معنیدار بودن رابطه براکسیزم و سابقه ضربه با TMD آگاه نمودن جامعه جهت پیشگیری و همچنین آغاز درمانهای لازم ضروری به نظر میرسد.
  کلیدواژگان: اختلالات مفصل گیجگاهی فکی، شیوع، علائم و نشانه ها
 • شهلا مومنی دانایی، سیده مریم امیدخدا، صغری بهمنپور، حمیدرضا پاکشیر، نادر تنیده صفحه 209
  سابقه و هدف
  داروهای مهار کننده سیستم ایمنی که در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده میشوند، با توجه به اثر آنها در ریمودلینگ استخوان میتوانند بر حرکات دندانی به دنبال اعمال نیروی ارتودنسی نیز اثر ویژهای داشته باشند. در این مطالعه اثر داروی خوراکی سیکلوسپورین A بر میزان حرکت دندان در Ratبه دنبال اعمال نیروی ارتودنسی بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد – شاهدی، هشتاد Rat نر از نژاد Sprague-Dawley با وزن تقریبی 280-220 گرم به طور تصادفی در یکی از دو گروه شاهد و آزمایش قرار گرفتند. 4 زیر گروه شاهد به منظور بررسی اثر حامل دارو (روغن زیتون) و تنش تراش دندان انسیزور بر حرکت دندان در دوره های 15 و 30 روزه و 4 زیر گروه آزمایش جهت بررسی اثر دارو با میزان دارویی mg/kg 10 و mg/kg 30 (با روش Gastric gavages) هر یک برای دوره های 15 و 30 روزه، انتخاب شدند. دستگاه ثابت ارتودنسی شامل Niti coil spring بین دندان سنترال انسیزور و مولر اول در سمت راست در ماگزیلا بسته و با نیروی 60 گرم فعال شد. جهت تعیین اختلاف در مقادیر ثبت شده در میزان حرکت دندان، از آزمونهای آنالیز واریانس یک طرفه و Tukey استفاده شد.
  یافته ها
  سیکلوسپورین A خوراکی با مقدار دارویی mg/kg 30 در مدت 30 روز و به گونه معنی داری سبب تسریع حرکت دندانی (05/0P<، 22/0±635/0(در Ratگردید. استرس تراش دندان و روغن زیتون به تنهایی موجب افزایش حرکت دندان نشدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این بررسی و اثر چشمگیر سیکلوسپورین A بر حرکات دندانی در Rat میتوان پیشبینی کرد که بیماران استفاده کننده از این دارو، در صورت نیاز و امکان درمان ارتودنسی، از حرکت دندانی بیشتری نسبت به افراد سالم برخوردار باشند.
  کلیدواژگان: حرکت ارتودنتیک دندان، سیکلوسپورین A، Rat
 • مسعود یغمایی، حمید محبتدار صفحه 216
  سابقه و هدف
  خارج کردن دندانهای عقل نهفته فک پایین یکی از رایجترین اعمال در جراحی دهان و فک و صورت میباشد. اما نحوه تجویز آنتیبیوتیکها در جراحی دندانهای عقل نهفته فک پایین هنوز مبهم است. این مطالعه با هدف تعیین اثر آنتیبیوتیک پروفیلاکسی با آنتیبیوتیکتراپی 5 روزه در پیشگیری از عفونت جراحی دندانهای عقل نهفته داخل استخوانی فک پایین صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی در مدت بیشتر از 9 ماه، در مجموع 100 دندان عقل نهفته داخل استخوانی فک پایین خارج شد. هیچ کدام از بیماران در زمان جراحی علائمی از قبیل التهاب، تورم و بیماری های سیستمیک نداشتند. بیماران به دو گروه تقسیم شدند. اولین گروه (50 نفر) 1 ساعت قبل از جراحی 2 گرم آموکسیسیلین خوراکی دریافت کردند. گروه دوم (50 نفر) هر 8 ساعت یک بار به مدت 5 روز پس از عمل آموکسیسیلین خوراکی 500 میلیگرم دریافت کردند. نمای کلینیکی و رادیولوژیکی هر بیمار ثبت شد. تمامی بیماران در روز هفتم پس از جراحی برای ارزیابی درد، تورم، میزان بازشدگی دهان، شرایط زخم و تشخیص عفونت فرا خوانده شدند. برای بررسی آماری علاوه بر شاخصهای توصیفی از آزمونهای t و Mann – whitney استفاده شد.
  یافته ها
  میزان شیوع عفونت پس از عمل در بین هر یک از دو گروه بیماران 2% بود و هیچگونه تفاوت معنی دار آماری پس از برآورد پارامترها در بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر در مقایسه آنتیبیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل با درمان آنتیبیوتیک 5 روزه پس از عمل در جراحی دندانهای عقل نهفته داخل استخوانی فک پایین هیچگونه تفاوتی در شرایط زخم، کمتر بودن درد، کاهش تورم و افزایش بازشدگی دهان و پیشگیری از عفونت نشان نداد.
  کلیدواژگان: عفونت زخم، دندانهای عقل نهفته فک پایین، آنتیبیوتیک
|
 • Dr. Mohammad Hossein Ahangar Atashi, Dr. Roghiyeh Bardal Page 119
  Background And Aim
  Template analysis is a method which consists of mean graphic face profile so that shows the discrepancies sites only by direct observation of superimposed template on the patient’s cephalogram tracing. The aim of this study was to prepare a template based on concepts of natural head position for Tabriz's adults. Methods & Materials: Sixty – two lateral cephalograms based on natural head position which were obtained from students of Tabriz dentistry faculty with normal occlusion and proportional facial profile were studied. Assuming the N point as a coordinate origin and true horizontal and vertical lines as bases of coordinate axials, length and width of 32 landmarks on hard and soft tissues were determined. Mean and SD of all landmarks were determined using SPSS analysis method.
  Result
  A new template was designed by tracing average profile image for males and females separately in five different sizes.
  Conclusion
  The template analysis based on NHP could have both advantages of using extracranial references and utilizing a quick analyzing method. The natural head position concept and the special design for orthognathic surgery, are two particular features of this template compared with the other templates described before.
 • Dr. Fahime Akhlaghi, Dr. Saeed Tasnimi Page 127
  Background And Aim
  Since tip projection is an important factor for the nose esthetics, one of the results in rhinoplasty is maintenance, increase or decrease of nasal tip. The aim of this research was to measure nasal tip dropping in profile after rhinoplasties done on Maxillofacial Department of Taleghani Hospital, Tehran in 2003- 2004. Methods & Materials: In this quasi experimental study, nasal tip dropping 2 months and 6 months after surgery in comparison with 20 days post operation in 28 patients were measured via profile photographs. Various variables such as tip projection, nasal length, nasolabial angle and (nose+upper lip length)/projection were calculated by computer software with accuracy of 0.01 mm and 0.1. Paired T and ANOVA tests were used to compare the changes.
  Result
  Tip projection diminished slightly within 20 days to 6 months after rhinoplasty which means the tip had a little posterior movement. Nasolabial angle showed significant decrease (P<0.001) and increase in nose length was apparent (P<0.001). Changes indicated the inferior dropping of nasal tip. Nose tip change were seen after 2 months and continued 6 months postoperatively. The postoperative changes between 20days and 2 months, 2 and 6 months, and 20 days and 6 months for NL, NLA, N+UL/P were significant in all cases (P<0.05). Nasal tip changes were greater in male than female but patient's age seemed not important. Septoplasty and tip graft did not have significant effect on nose tip.
  Conclusion
  Nose tip moved inferiorly and posteriorly within 20 days and 6 months after surgery but inferior movement was more than posterior movement.
 • Dr. Ladan Eslamian, Dr. Marziyeh Ebrahimi Page 135
  Background and Aim
  Extraction of first premolars and their influence on the third molar's eruption and impaction has been of concern to dental profession. The aim of this study, was to determine the relation between the changes of third molar angulation and the first premolar extraction in orthodontic treatment.
  Materials And Methods
  This analytical study was carried out on a total 90 subjects selected from two orthodontic clinics. Forty five subjects (14 males and 31 females) 14.46±1.64 years old treated with extraction of four first premolars (extraction group) and the other 45 subjects (13 males, 32 females) 13.9±1.99 years old treated by non-extraction were studied. Lateral cephalometric and panoramic films were examined before and after treatment. Eight angles in panoramic, four angles and 4 linear variables on the lateral cephalometric films were measured. Age, gender, amount of crowding in both dental arches and treatment duration were matched in the two groups. Student t and chi square tests were used to analyze the data.
  Results
  The upper eruption space (UES) and the lower eruption space (LES) (R), (xi) were more in extraction group and the difference was significant (P=0.02, P=0.004, P<0.001). The changes of third molar angulation was not significant between the two groups. Eruption rate of the third molars in both arches were more in extraction group and the difference was significant (P<0.001).
  Conclusion
  Extraction of the first premolars did not influence the changes in the third molar angulation, while it affected the third molar eruption by space creation. It seems that extraction of the first premolars is not a way for secure eruption of the third molar.
 • Dr. Fariborz Amini, Dr. Seyyed Adib Abtahi Page 144
  Background and Aim
  Since making a proper orthodontic treatment plan is highly based on a thorough understanding of growth changes in dentofacial complex and due to relatively high prevalence of Class II malocclusion cases, this study was conducted to evaluate Dentoskeletal growth changes in 7-12 year old class II subjects. Methods & Materials: In this longitudinal study, 8 schools were randomly selected in Tehran. After examination of 1886 students, 73 subjects were chosen according to special criteria, all demonstrating a Cl II molar and canine relationship. Lateral cephalogram radiographs were obtained from these individuals under NHP position in dental school of Islamic Azad University. After a period of 2 years 43 of them (23 males&20 females) could be recalled and again lateral cephalograms were taken under the same condition. The two series of cephalograms were traced and 26 angular and linear measurements were evaluated. Data were analyzed using Paired t, Wilcoxon and Mann Whitney U test.
  Result
  All the 43 subjects in this research were categorized into 4 groups according to sex and age (7-9 and 10-12 year old). The 26 evaluated parameters demonstrated different dental and skeletal growth changes.
  Conclusion
  Results of this study can be used as control data for evaluation of orthodontic treatment procedures, especially those involving growth modifications.
 • Dr. Hassan Torabzadeh *, Dr. Mojtaba Ghadiri, Dr. Mehr Sima Ghavami Lahidji Page 155
  Background and Aim
  Fluoride released from restorative materials was known as an effective factor to prevent secondary caries. The purpose of this study was to compare the fluoride ion release from two conventional glass-ionomers Ionocid–F and Fuji II and two Resin- modified glass-ionomers Iono Gem LC and Fuji II LC. Methods & Materials: In this experimental study, five disc – shaped specimens (7×2mm) from each material were prepared. The specimens were placed in plastic containers with 10cc of deionized water. The solutions were changed daily up to one week and thereafter every 12 days for three consecutive days. This regimen was repeated four times over a period of 2 months. Solutions were buffered with TISAB II and fluoride measurements were carried out using a fluoride ion-selective electrode connected to a pH ion-selective electrode meter. The results were converted to ppm. Statistical analysis were conducted using ANOVA and Scheffe.
  Result
  All of the materials showed high initial release values which decreased significantly in second day. Ionocid–F (267.643±17.916 ppm) released significantly more fluoride ions during two months which followed by Iono Gem LC (101.284±10.068 ppm), Fuji II LC (23.276±2.609 ppm) and Fuji II (20.027±4.232 ppm). However, there was no significant difference between Fuji II LC and Fuji II.
  Conclusion
  There was a wide variation of fluoride ion release from the materials but patterns of release were similar.
 • Dr. Zahra Jaberi Ansari, Dr. Mandana Sattari, Dr. Anahita Torabi Page 162
  Background and Aim
  It is of interest in restorative dentistry to maintain the pulp vitality after pulp exposure in traumatized teeth or during cavity preparation. If the tooth is asymptomatic, the exposure site is taken place in a saliva–free environment, direct pulp capping is recommended. Pulp capping agents must be biocompatible. The aim of this study was to compare the cytotoxic and inflammatory effects of four bonding agents on L929 fibroblast. Methods & Materials: In this experimental study, after culturing and passaging these cells, samples of i Bond, Excite, One Step Plus and SE Bond, were prepared in capillary tubes and inserted in cultures. Cytotoxic effects were determined after 1, 24 hours and 7 days by MTT assay and for detecting the IL-6, fibroblast culture media were collected after 24 hours and assessed by ELISA. Statistical analyses were made using Kruskal-wallis and Mann - whitney U tests.
  Result
  There was a significant difference of cytotoxicity among the groups after 1 and 24 hours (P=0.001, P=0.029 respectively). However, no significant difference was found. After 7 days, the amount of IL-6 production showed no significant difference among the groups.
  Conclusion
  It was determined that i Bond had the least cytotoxic effects among the other groups. However, all the groups could induce the IL-6 secretion from fibroblasts.
 • Dr. Fereidoon Sargolzaei Avval, Dr. Mohammad Reza Arab, Dr. Shir Ahmad Sarani, Dr. Eshagh Ali Saberi Page 167
  Background And Aim
  Reconstruction of craniofacial bone defects remains one of the most challenging problems encountered by maxillofacial surgeons. This study was designed to investigate the process of bone formation caused by implantation of octacalcium phosphate at mandibular alveolar ridge of rat. Methods & Materials: In this experimental animal study, 20 male Sprague Dawley rats were used. Synthetic octacalcium phosphate (OCP) was implanted into the bony defect measuring 3 mm in diameter and 2 mm in depth which was surgically created with a bur in the rat mandible. Bone formation at the alveolar ridge was examined histologically between 1 and 4 weeks after implantation.
  Result
  Osteogenesis was initiated in the center of the defect between the OCP particles and multinucleated giant cells appeared on the implanted materials in 1 week. More apposition of new bone was observed on the implanted octacalcium phosphate in week 2. In addition to bone formation locally around the OCP particles, more apposition of new bone was observed near the defect margin in week 3. At week 4, the defect was almost completely filled with bone, which was in close contact with host bone and implanted OCP was surrounded by newly formed bone. In the control group, bone formation was observed only along and near the defect margin.
  Conclusion
  Octacalcium phosphate could be used to enhance atrophic alveolar ridge or for filling a tooth socket after extraction.
 • Dr. Mohammad Hassan Zarrabi, Dr. Pari Ghaziani, Dr. Mohammad Salarpoor Page 174
  Background And Aim
  The pain after root canal treatment is one of the main problems for patient and dentist. Various drugs were studied for alleviating the pain after treatment. The purpose of this study was evaluation of various medication methods on the incidence of posttreatment endodontic pain in necrotic teeth. Methods & Materials: In this controlled double blind clinical trial, 120 patients with single canal teeth and necrotic pulps were selected. The patients were divided into six groups and randomly received drugs in one of the following ways: In group A, 2gr Amoxicillin one hour before treatment. In group B, 2gr Amoxicillin plus 4mg Betamethasone one hour before treatment. In group C, 2gr placebo (control group) one hour before treatment. In group D, 500 mg Amoxicillin immediately after treatment and continued every 8 hours for 4 days. In group E, the same treatment as group D was performed expect that, 4mg Betamethasone was added to Amoxicillin. In group F, the same treatment as group D was performed, but placebo were used instead of Amoxicillin. Root canal therapy was accomplished with step back technique and lateral condensation method. Evaluation of incidence of pain was recorded 6, 12, 24, 48 and 72 hours after treatment. Data were analyzed by Kruskall-wallis and Mann-whitney tests.
  Result
  The results of this study in various intervals showed that there was no significant difference in the incidence of posttreatment endodontic pain between those patients who received Amoxicillin or Betamethasone (A,B,D, E,F) and those who used placebo (control group C, F). Most of patients that had severe pain received placebo (C and F groups).
  Conclusion
  Oral administration of corticosteroids plus antibiotic in cases with necrotic pulp did not significantly reduce posttreatment endodontic pain.
 • Dr. Maryam Abdoh Tabrizi, Dr. Davood Sharifi, Dr. Mohammad Kadkhodazadeh Page 182
  Background And Aim
  Regardless of calcium hydroxide use as a pulp capping material, in many cases the results were questionable and unsuccessful. Recently the Portland cement has been introduced as a pulp capping material. The aim of this study was to compare the histological changes of cat’s dental pulp after capping with calcium hydroxide and Portland cement. Methods & Materials: This study was experimental and its technique was histological observation. Ten healthy, adults and coeval cats were selected. After keeping them in standard condition for two weeks, class III cavity on distal part of canine teeth was prepared and pulp was exposed. In each jaw, one pulp was covered with calcium hydroxide (A) and the other treated with Portland cement (B). Two cats were sacrificed after one week and the others were sacrificed after two months. Samples were assessed for severity at inflammation, dentinal bridge formation, necrosis, hyperemia and calcification. The data were analyzed by Mann-whitney U test.
  Result
  In one week samples were similar to each other. After two months, dentinal bridge formation was found in 3 samples (20 percent) of group (A) and in 9 samples (60 percent) of group (B). Inflammation was seen in 13 pulps (86.7 percent) of group (A) and 6 pulps (40 percent) of group (B). Necrosis areas in group (A) were found in 10 pulps (66.7 percent) and in 5 samples (33.3 percent) of group (B). Calcification was seen in 4 pulps (26.7 percent) of group (A) and in 6 samples of group (B). Also odontoblastic layer was seen in 3 samples (20 percent) of each group.
  Conclusion
  Portland cement showed more dentinal bridge formation, less inflammation and necrosis in comparison with that of calcium hydroxide when used as a pulp capping material.
 • Dr. Massoud Fallahinejad Ghagari, Dr. Sepideh Nabavi Razavi Page 188
  Background And Aim
  The pain after root canal treatment is one of the main problems for patient and dentist. Various drugs were studied for alleviating the pain after treatment. The purpose of this study was evaluation of various medication methods on the incidence of posttreatment endodontic pain in necrotic teeth. Methods & Materials: In this controlled double blind clinical trial, 120 patients with single canal teeth and necrotic pulps were selected. The patients were divided into six groups and randomly received drugs in one of the following ways: In group A, 2gr Amoxicillin one hour before treatment. In group B, 2gr Amoxicillin plus 4mg Betamethasone one hour before treatment. In group C, 2gr placebo (control group) one hour before treatment. In group D, 500 mg Amoxicillin immediately after treatment and continued every 8 hours for 4 days. In group E, the same treatment as group D was performed expect that, 4mg Betamethasone was added to Amoxicillin. In group F, the same treatment as group D was performed, but placebo were used instead of Amoxicillin. Root canal therapy was accomplished with step back technique and lateral condensation method. Evaluation of incidence of pain was recorded 6, 12, 24, 48 and 72 hours after treatment. Data were analyzed by Kruskall-wallis and Mann-whitney tests.
  Result
  The results of this study in various intervals showed that there was no significant difference in the incidence of posttreatment endodontic pain between those patients who received Amoxicillin or Betamethasone (A,B,D, E,F) and those who used placebo (control group C, F). Most of patients that had severe pain received placebo (C and F groups).
  Conclusion
  Oral administration of corticosteroids plus antibiotic in cases with necrotic pulp did not significantly reduce posttreatment endodontic pain.
 • Dr. Hamid Moghaddass, Dr. Pooneh Davoodi Page 195
  Background and Aim
  Dental plaque is the main etiological factor in periodontal diseases and there is no study on using chlorhexidine by fasting people. The purpose of this study was to evaluate the effects of using chlorhexidine mouthwash on dental plaque and gingival bleeding of fasting people. Methods & Materials: This experimental, controlled, cross-matched clinical trial study was implemented on thirty individuals (men and women) with the mean age of 40±1 year who attended Periodontic Department of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, and were divided randomly into two groups. Chlorhexidine mouthwash was used in the test group after dawn meal time (sahar) and breaking fasting time (eftar). The control group did not use any mouthwash. The plaque and gingival indices were measured in three stages the first on 2-3 days before the beginning of Holy month of Ramadan, the second after the first ten days, and the third following 4 days of washout period. After the second ten days of Ramadan the test and control groups were replaced by each other. The findings were analyzed by T test between the two groups and by paired T test in each group.
  Result
  The amount of dental plaque and gingival bleeding indices decreased significantly in individuals using chlorhexidine mouthwash (P<0.0001). The amount of dental plaque and gingival bleeding showed a statistically significant difference between the two groups with a better result for test group (P<0.001).
  Conclusion
  Chlorhexidine mouthwash demonstrated positive effects on decreasing the amount of dental plaque and gingival bleeding in fasting people.
 • Dr. Minoo Mahshid, Dr. Massoud Ejlali, Dr. Mahtab Nouri, Dr. Ali Akbar Drodian, Dr. Ali Shalchizadeh Page 200
  Background And Aim
  Temporomandibular disorders (TMD) are defined as a series of signs and symptoms related to masticatory apparatus disorders. The prevalence of TMD (signs or symptoms) is high. Prevalent diagnostic and simple treatment can prevent the occurrence of sequeles. Due to different statistics on prevalence of TMD in different society, the aim of the present study was to investigate the prevalence of temporomandibular disorders in dental clinics of Tehran city. Methods & Materials: One thousands and five hundred and three subjects were collected from 20 clusters (clinics in Tehran). The research methods were descriptive and analytical. 3 students with two supervising prosthodontists completed two questionnaires for signs & symptoms with ICC = 0.819 and kappa = 0.772 via observation and interview. For statistical analysis, t and chi – square tests were used.
  Result
  The most frequently reported symptoms were: joint sounds (18.6%), muscle tenderness (9.1%) and joint pain (7.7%). The most frequently signs were: joint sounds (30.2%), deviation patterns in mouth opening (23.4%), muscle tenderness (17%), joint pain (6%) and limited mouth opening (1.94%). The prevalence of symptoms and signs were 36.5% and 45.7%, with a significant relationship between them (P<0.001). The prevalence of TMD was 58.7%. There were significant relationships between TMD & bruxism and TMD & history of trauma (P<0.001). The prevalence of inflammatory disease of temporomandibular joint demonstrated significant difference between different age groups (P<0.001) and increased with age.
  Conclusion
  The prevalence of TMD in clinical centers of Tehran was more than 50% of population. Due to the significant relationship between bruxism, trauma and prevalence of TMD, awareness of society for prevention and beginning the necessary treatments seems indispensible.
 • Dr. Shahla Momeni Danaei, Dr. Seyyede Maryam Omidkhoda, Dr. Soghra Bahmanpour, Dr. Hamidreza Pakshir, Dr. Nader Tanideh Page 209
  Background and Aim
  Immunosuppressive drugs have special effects on bone remodeling during orthodontic tooth movement. This study aimed at investigating the effect of oral Cyclosporine A, an immunosuppressive drug, on the orthodontic tooth movement in rats. Methods & Materials: Eighty male Sprague–Dawley rats, weighting 220-280 gm, were used. The animals were randomly assigned into control and experimental groups, each one containing 40 rats. Each group included four sub-groups, each of 10 rats. Four groups of rats were selected for the assessment of the effect of olive oil and stripping stress of the lower incisors for a period of 15 and 30 days. The two experimental sub-groups received 10 mg/kg Cyclosporine A by gastric gavages every 24 hours for 15 and 30 days. The other two experimental sub-groups received 30 mg/kg cyclosporine-A by gastric gavages every 24 hours for 15 and 30 days. A fixed orthodontic appliance consisting of nickel – titanium closed coil spring, was ligated between the maxillary right incisor and the first molar. The initial activating force was 60 gm. One way Analysis of Variance and Tukey were used for comparing tooth movement between the two groups and eight sub-groups.
  Results
  The results showed that oral Cyclosporine A (30 mg/kg/30 day) could accelerate the rate of orthodontic tooth movement in rat (0.635±0.22 mm) (P<0.05). Also, its administration period was more effective than the dose itself. Olive oil and stripping stress could not increase the rate of tooth movement.
  Conclusion
  Due to the findings of this study and predominant effect of cyclosporine A on orthodontic tooth movement in rats, the patients using cyclosporine A may have the chance of more tooth movement. Further studies are requested for evaluating the effect of Cyclosporine A on increasing tooth movement in accordance with its dose and duration.
 • Dr. Massoud Yaghmaei, Dr. Hamid Mohabbatdar Page 216
  Background and Aim
  Surgical removal of lower third molars is a frequently performed procedure but prescribing antibiotic in third molar surgery remains controversial. This study determined the effects of preoperative and postoperative antibiotic therapy on the prevention of infections in bony impacted mandibular third molar's surgery. Methods & Materials: In a prospective study of more than 9 months, a total of 100 bony impacted lower third molars were removed. The patient didnt show any sign of inflammation, swelling and systemic disease at the time of removal. Two groups were established. The first group (n=50) received 2 gr Amoxicillin one hour preoperatively. The second group (n=50) received oral Amoxicillin 500 mg for five days post-operatively. Clinical and radiologic features were recorded for each case. All patients were recalled on the seventh day after surgery to assess the pain, swelling, amount of mouth opening, the state of the wounds and the incidence of infection. Descriptive statistics, t and Mann- whitney tests were used to analyze the data.
  Results
  The incidence of infection was 2% in the patients. There was no significant difference regarding the evaluated parameters between the two groups.
  Conclusion
  The study showed that preoperative prophylactic antibiotic therapy in comparison with post operative oral prophylactic antibiotic treatment in the removal of lower third molars doesn’t contribute to a better wound state, less pain, decreased swelling, increased mouth opening and prevention of infection after surgery.