فهرست مطالب

المپیک - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1387)
 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1387)
 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/03/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • دکتر مهربان پارسامهر، دکتر اکبر زارع شاه آبادی صفحه 7
  با وجود فواید آشکار جسمانی، روان شناختی و اجتماعی مشارکت در فعالیت بدنی، بیش از نیمی از جمعیت زنان در فعالیتهای بدنی از سطح مشارکت مناسبی برخوردار نیستند. پس، شناخت متغیرهای مهم تاثیرگذار بر میزان مشارکت زنان در فعالیتهای بدنی ضرورت دارد. هدف اصلی این پژوهش عبارت است از تبیین فواید ادراک شده بر میزان مشارکت بانوان جوان در فعالیتهای بدنی در شهر یزد...
  کلیدواژگان: بانوان جوان، فواید ادراک شده، مشارکت در فعالیت های بدنی
 • محمد قادری، دکتر حمید آقاعلی نژاد، دکتر محمدعلی آذربایجانی صفحه 17
  هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اجرای هوازی، میزان درک فشار، و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان تمرین کرده.30 دانشجوی تربیت بدنی مرد با میانگین سن 89/3+66/25 سال، قد 66/7+65/176 سانتی متر، وزن 20/16+45/78 کیلوگرم، درصد چربی بدن...
  کلیدواژگان: اجرای هوازی، بزاق، کورتیزول، موسیقی، میزان درک فشار
 • دکتر حمید محبی، سیدعلی حسینی، طاهر افشارنژاد، سعیده شادمهری، ندا آقایی صفحه 27
  هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی میزان فعالیت الکتریکی عضلات شکمی و تاکننده های ران در وضعیتهای مختلف از حرکات دراز و نشست و کرانچ. آزمودنیهای این پژوهش را 15 داوطلب مرد سالم 4/1+52/21 سال، قد 86/5+3/175 سانتی متر،وزن 2/6+4/73 کیلوگرم، و چربی بدن 1/2+4/12، بدون سابقه بیماریهای عصبی، کمر درد...
  کلیدواژگان: دراز و نشست، عضلات تا کننده ران، عضلات شکمی، فعالیت الکتریکی، کرانچ
 • الهام افتخاری دکتر حجت الله نیک بخت، دکتر مسعود اعتمادی فر، دکتر کتایون ربیعی صفحه 37
  هدف این تحیق عبارت است از مطالعه تاثیر تمرین استقامتی بر توان هوازی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز. از میان 40 بیمار زن معرفی شده از انجمن ام.اس. اصفهان و مبتلا به ام.اس. از نوع r.rبا edss 2-4 تعداد 24 نفر تصادفی انتخاب شدند...
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، توان هوازی، کیفیت زندگی، مولتیپل اسکلروز
 • ابراهیم مصلحی نجف آبادی، دکتر ولی الله دبیدی روشن، دکتر ضیاء فلاح محمدی، دکتر مهدی پورامیر صفحه 47
  برای بررسی تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت ویتامین e بر پاسخ مالون دی آلدهید مردان سالم به دنبال آزمون درمانده ساز روی چرخ کارسنج در سطح دریا و ارتفاع متوسط، 19 دانشجوی مرد سالم دانشگاه مازندران انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه ویتامین e و دارونما تقسیم شدند...
  کلیدواژگان: مکمل گیری ویتامین E (آلفاتوکوفرول استات)، پراکسیداسیون لیپیدی، مالون دی آلدهید، ارتفاع متوسط، ورزش درمانده ساز
 • دکتر حیدر صادقی، مهدی خالقی تازجی، علی عباسی، محمد حیدری صفحه 59
  حرکت پرش-فرود در بسیاری از فعالیتهای ورزشی مشاهده می شود، از جمله حرکاتی است که انجام آن افزایش پتانسیل اسیب شناسی از پرش- فرود را با خود به همراه دارد. باتوجه به نقش مهم قدرت عضلانی در پایداری پس از فرود، هدف از این مطالعه عبارت است از بررسی ارتباط بین حداکثر گشتاور عضلات اندام تحتانی با پایداری پویالله
  کلیدواژگان: پایداری پویا، حداکثر گشتاور عضله، حرکت پرش، فرود، زمان رسیدن به پایدار
 • فرزاد غفوری، بهمن میرزایی، حبیب هنری، افشار هنرور صفحه 71
  هدف از تحقیق حاضر عبارت است از مطالعه نقش آموزش مفاهیم المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاه های کشور. برای این منظور، 2000 نفر لز دانشجویان دختر وپسر دانشگاه های دولتی و خصوصی کشور از پنج منطقه شمال، جنوب، غرب، شرق، و مرکز انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته ای بود که سوالهای مرتبط با آموزش مفاهیم المپیک را دربر می گرفت...
  کلیدواژگان: المپیزم، بازیهای المپیک، جنبش المپیک، مفاهیم المپیک
 • یاسر صابری، دکتر بهمن میرزایی، حمید اراضی صفحه 79
  هدف از این پژوهش عبارت است از مقایسه تاثیر سه فاصله استراحتی مختلف بر حفظ تکرارهای حرکت پرس سینه در نوبتهای متوالی با بار 60 درصد یک تکرار بیشینه. برای این منظور 17 نفر از دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان با میانگین سن 89/1+92/21 سال، قد 5/4+53/176 سانتی متر، و وزن 95/5+98/76 کیلوگرم به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند...
  کلیدواژگان: فاصله استراحتی، توانایی حفظ تکرارها، پرس سینه
 • دکتر امیرحسین حقیقی، دکتر محمدرضا حامدی نیا صفحه 89
  هدف تحقیق حاضر عبارت است از بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر لپتین سرم مردان چاق. به همین منظور تعداد 24 نفر با دامنه سنی 35-48 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. مردان چاق به صورت تصادفی در دو گروه01 تمرین هوازی، و 02 کنترل قرار گرفتند. گروه سوم شامل مردان لاغر بود...
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، چاقی، لپتین
 • افشین سلمانیان، دکتر احمد فرخی صفحه 99
  هدف از این پژوهش عبارت است از فراتحلیل مطالعات انجام گرفته در زمینه تاثیر تمرین ذهنی بر مهارتهای حرکتی در ایران. در این روش واحد تجزیه و تحلیل از مطالعه گرفته می شود نه از آزمودنی. روش مورد استفاده در این پژوهش فراتحلیل کمی مطالعات با استفاده از تکنیک کمی سازی اندازه اثر گرفت...
  کلیدواژگان: تمرین ذهنی، فراتحلیل، مهارتهای حرکتی