فهرست مطالب

 • Volume:9 Issue: 3, 2005
 • تاریخ انتشار: 1384/08/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکترسیروس رضایی، مرتضی صائب، محمود فخری، مهندس اکبر برزگر صفحه 1
  سابقه و هدف
  آمبولی چربی اگرچه شیوع زیادی ندارد، اما یکی ازجدیترین عوارض شکستگی است که غالبا کشنده میباشد. این عارضه بر اثر انسداد عروق کوچک توسط گلبولهای چربی ایجاد می شود که در نتیجه انسداد عروق کوچک در مغز و ریه ها بهصورت خونریزی داخل آلوئول و اختلال در انتقال اکسیژن نمایان میشود. علایم بالینی بارز آن تنگی نفس،کاهش سطح هوشیاری، تب، تاکیکاردی و پتشی است که معمولا به دنبال شکستگی اندامهای تحتانی(ران وساق) بروز میکند. مطالعه حاضر به منظور بررسی آمبولی چربی در بین مبتلایان به شکستگی ران و ساق در مرکز ترومای شهرکرمانشاه (مرکزآموزشی درمانی آیت الله طالقانی) انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به روش توصیفی انجام شد. ابتدا با مراجعه به دفاتر ثبت اسامی مراجعین مبتلا به شکستگی اندام و پرونده های موجود در بایگانی اسناد پزشکی و دفترگزارش بخش های ارتوپدی، 627 مورد پرونده افراد مبتلا به شکستگی ران و ساق در مدت 12 ماه از تاریخ 31/6/1381 لغایت 31/6/1382 جدا گردید. سپس پرونده همه ی بیمارانی که دچارآمبولی چربی شناخته شده بودند (13مورد) انتخاب واطلاعات موردنیاز شامل، محل شکستگی اندام، علایم بالینی و آزمایشگاهی مشخص درهنگام ابتلا به آمبولی با استفاده ازچک لیستی مبتنی بر اهداف مورد نظر جمع آوری و با آمار توصیفی به صورت جداول و نمودار ارائه شد.
  یافته ها
  07/2 درصد (13نفر) از کل افرادی که در طول یک سال دچار شکستگی ران وساق شده بودند، به آمبولی چربی مبتلا شدهبودند. 46 درصد از افراد مبتلا شکستگی ران، 7/30درصد شکستگی ساق و3/13درصد شکستگی توام ران وساق داشتند. تنگی نفس، کاهش سطح هوشیاری، تب و اختلال گازهای خون شریانی بهترتیب در 3/92، 8/53 و 6/84 درصد گزارش شده بود. همچنین2/69 درصد از شکستگی های منجر به آمبولی براثر تصادف با اتومبیل حادث شده بود.
  بحث: آمبولی چربی در بین مبتلایان به شکستگی ران وساق درمرکز ترومای کرمانشاه درمقایسه با دیگر مطالعات در سایرنقاط بیشتر بوده است. علایم بالینی بارز در اکثر موارد ابتلا به آمبولی چربی با آنچه در منابع اعلام کرده اند، همخوانی دارد و بایستی به آنها توجه شود. پیشنهادمی شود بررسی هایی در خصوص مراقبتهای پس از وقوع شکستگی به عمل آید.
  کلیدواژگان: آمبولی چربی، شکستگی اندام تحتانی، مرکزترومای کرمانشاه
 • حمیدراهی، علی مصطفایی، مهندس بیژن نعمانپور صفحه 7
  سابقه و هدف
  آنزیم اگزالات اکسیداز از پروتئینهای فاز حاد در گیاهان است که کاربردهای متنوعی در صنعت و پزشکی دارد. در این مطالعه، این آنزیم از ریشه جو خالص شد و بخشی از خصوصیات آن مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پس از کشت جو و تهیه عصاره ریشه آن، آنزیم طی مراحل حرارتدهی (80 درجه سانتیگراد به مدت 3 دقیقه)، رسوبدهی با سولفات آمونیوم و در دو مرحله کروماتوگرافی تعویض یون خالص شد. بررسی خلوص و تعیین وزن آنزیم با الکتروفورز در ژل پلیاکریل آمید (SDS-PAGE) در شرایط احیایی و غیراحیایی انجام گرفت. تعیین فعالیت آنزیم با روش رنگسنجی و رنگآمیزی اختصاصی در ژل انجام گرفت. برای تعیین نقطه ایزوالکتریک از دو روش ایزوالکتریک فوکوسینگ و کروماتوفوکوسینگ استفاده شد. افزون بر این تاثیر غلظتهای مختلف اگزالات، غلظتهای مختلف اوره و تاثیر چند دترجنت در فعالیت آنزیم بررسی گردید.
  یافته ها
  وزن آنزیم اگزالات اکسیداز که بیش از 668 بار از ریشه جو خالص شد، در SDS-PAGE احیایی و غیراحیایی بهترتیب معادل 26-25 و 120-115 کیلو دالتون بود. شکل تکواحدی آنزیم فعالیتی در ژل نداشت و تنها در صورت حفظ ساختمان کامل، آنزیم فعال بود. حداقل دو بخش با نقاط ایزوالکتریک(pI) مختلف با فعالیت اگزالات اکسیدازی در ریشه جو مشاهده شد.pI این دو ایزوآنزیم که گزارشی در مورد یکی از آن دو دیده نشده، بهترتیب 8/6 و 2/6-6 تخمین زدهشد. آنزیم خالصشده در مقابل انواعی از عوامل واسرشتهکننده ها همچون گرما، غلظتهای پایین اوره و انواعی از دترجنتها مقاوم بود.
  بحث: با اطلاعات بدست آمده از روش تخلیص آنزیم و خصوصیات آن، امکان استفاده از این آنزیم در اندازه گیری اگزالات فراهم شده است.
  کلیدواژگان: اگزالات اکسیداز، تخلیص، جو، خصوصیات
 • علی نویدیان، غلامرضا مسعودی، سیده سودابه موسوی صفحه 17
  سابقه و هدف
  حرفه های وابسته به پزشکی از جمله مشاغلی هستند که به علت مسئولیت تامین راحتی، آسایش و مداوای بیماران، تحت تاثیر عوامل تنشزا قرار میگیرند. محیط کاری بیمارستانها مولد استرس زیادی است که میتواند باعث پیدایش اضطراب در کارکنان بهداشتی درمانی بهخصوص پرستاران گردد. این مطالعه به منظور بررسی استرسهای شغلی کارکنان پرستاری بخش فوریتهای پزشکی بیمارستانهای شهر زاهدان طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی _ تحلیلی با نمونه گیری به روش سرشماری در روی 63 نفر از کارکنان پرستاری بخش فوریتهای پزشکی کلیه بیمارستانهای شهر زاهدان انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ فرم 28 سؤالی و پرسشنامه عوامل تنش زای مدیریتی، فردی، مراقبتی، بین فردی و فیزیکی جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشانداد که بیشترین عوامل تنشزا در افراد مورد مطالعه، به ترتیب عوامل تنشزای مراقبتی (54/2) و عوامل تنشزای مدیریتی (28/2) بودند و شدت عوامل تنش زا در گروه پرستاران بیشتر از بهیاران مشاهده گردید، به طوری که آزمون آماری تی در دو مورد عوامل مدیریتی(02/0=p) و عوامل فردی (03/0=p) این تفاوت را معنادار نشان داد. آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیانگر همبستگی منفی(3/0 - =r) بین سطح سلامت عمومی کارکنان و میزان استرس های شغلی آنان بود.
  بحث: با شناسایی مهمترین عوامل تنش زا در کارکنان بخش فوریتهای پزشکی در این مطالعه، لزوم بازنگری و اصلاح ساختارهای مدیریتی وکاهش عوامل تنشزای فردی و مراقبتی ازسوی مسئولین مربوطه، میتواند به کاهش فشارهای روانی و ارتقای سطح سلامت عمومی و درنتیجه کاهش فرسودگی شغلی پرستاران کمک نماید.
  کلیدواژگان: عوامل تنش زا، سلامت عمومی، پرستار، بخش فوریتها، زاهدان
 • کامران منصوری، منوچهر میرشاهی، علی اکبر پور فتح الله ، زهیر محمد حسن صفحه 27
  سابقه و هدف
  آنژیوژنز نقش بسیار مهمی در پدیده های فیزیولوژیکی (نظیر رشد جنین و ترمیم بافتی) و پاتولوژیکی (نظیر رتینوپاتی دیابتی، آرتریت، رشد غدد سرطانی و متاستاز) ایفا میکند. بررسی و ارزیابی رشد سلولهای اندوتلیال و نهایتا تشکیل رگهای جدید در شرایط in vivo با مشکلات و پیچیدگی های زیادی همراه است.
  مواد و روش ها
  به منظور غلبه بر این مشکل ما در شرایط آزمایشگاهی(in vitro) یک سیستم رگزایی قابلکنترل را طراحی نمودیم که از قابلیت تکرار پذیری بالایی برخورداراست و میتوان پارامترهای متفاوتی را که در فرایند رگزایی دخالت دارند، مورد مطالعه قرارداد. در این مدل از گویچه های پوشیده شده از سلولهای اندوتلیال مویرگهای مغز استخوان انسان به عنوان منشا سلولهای اندوتلیال استفاده شد و بدین ترتیبساختمان سه بعدی لازم برای رشد سلولهای آندوتلیال و ایجاد رگ توسط ژل فیبرین تامین گردید.
  یافته ها
  در این روش، 7 – 5 روز بعد از کشت سلولهای اندوتلیال، رشد و مهاجرت سلولها و در نتیجه تشکیل مویرگها در میدان میکروسکوپی به صورت انشعابهایی از سلولهای اندوتلیال منشا دیده شد.
  بحث: به وسیله این مدل، میتوان مواد ممانعتکننده و القاکننده رگزایی را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. به عبارت دیگر، این مدل روشی بسیار ساده برای غربالگری مواد آنژیوژنیک و آنتی آنژیوژنیک در اختیار قرار میدهد.
  کلیدواژگان: آنژیوژنز، فیبرین، سلول اندوتلیال
 • شعله شاغیبی، صباح حسنی، ابراهیم قادری، آرش پولادی، سیروس شهسواری صفحه 36
  سابقه و هدف
  بعضی از خانمهای باردار مسلمان، درخلال ماه رمضان روزه میگیرند. متخصصان زنان، زایمان و نازایی، مادران باردار را از این کار منع میکنند. با این حال، برخی خانم های باردار همچنان به روزه داری خود ادامه میدهند. در این مطالعه اثر روزه داری بر شاخصهای تنسنجی نوزادان این مادران مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت همگروهی تاریخی انجامگرفت. داده ها از طریق مصاحبه و پرونده پزشکی مادر و نوزاد جمع آوری گردید. در این مطالعه، 179 نفر نوزاد مادرانی که ماه رمضان در سه ماهه سوم بارداری آنها واقع شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مواجهه شامل 62 نوزاد مادرانی بود که در ماه رمضان روزهدار بودند و گروه مقایسه شامل 100 نوزاد مادران غیرروزه دار بود که به صورت همسان سازی گروهی وارد مطالعه شدند و 17 نفر نیز به علت نداشتن معیار های ورود از مطالعه خارج گردیدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه وزن هنگام تولد نوزادان در گروه مادران روزهدار با 533±3313 (4378-2247) گرم نسبت به گروه مقایسه با میزان377 ± 5/3346 گرم (5/4100-2592)، میزان قد نوزادان در گروه مادران روزهدار cm 84/1 ± 74/49 (53.42 -06/46) نسبت به گروه مقایسه با میزان cm89/1± 9/49 (68/53-12/76) و دور سر نوزادان مادران روزه دار با cm 57/1± 65/34 (8/37-51/31) نسبت به گروه مقایسه با میزان cm 37/1 ± 57/34 (31/37-82/31) از لحاظ آماری تفاوت معناداری با همدیگر نداشتند.
  بحث: نتایج این تحقیق نشان داد که روزه داری مادران حامله در سه ماهه سوم در شاخص های تنسنجی نوزادان آنها تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: روزهداری، حاملگی سه ماهه سوم، شاخصهای تنسنجی، نوزادان
 • شهره ملک خسروی، بیژن کبودی صفحه 41
  مقدمه
  عفونت با میکوباکتریم سلی یک عفونت جدی فرصتطلب در بیماران پیوند کلیه است. گرچه سل اغلب به عنوان یک عفونت زودرس)یک سال اول) بهدنبال پیوند در نظر گرفته میشود، میتواند در هر زمانی پس از پیوند رخ دهد. در این مطالعه 4 مورد سل پس از پیوند کلیه معرفی شده است.
  معرفی بیماران: از 200 بیمار پیوند کلیه که بهطور ماهیانه از نظر آزمایشگاهی و بالینی در بیمارستان سینا در تهران پیگیری میشدند، 4 بیمار به سل مبتلا بودند. معیار تشخیص سل بر اساس علایم بالینی، گرافی ریه و اسمیر مثبت از نظر باسیل اسید فاست و یا پاتولوژی بوده است. از مجموع بیمارانی که در این مرکز پیوند شدند و تحت مراقبتهای درمانی قرار داشتند، 4 بیمار با شکایت تب و علایم تنفسی مراجعه نمودند، 2 نفر از آنها در کمتر از یک سال پس از پیوند و 2 نفر دیگر پس از 5 سال دچار سل شدند. سه مورد آنها به سل ریوی مبتلا و یک مورد دچار سل پرده جنب شده بودند. سه نفر PPD منفی قبل از پیوند داشتند. سطح داروهای ایمنو ساپرسیو کنترل شد و در یک بیمار، هپاتوتوکسیسیتی دیده شد که با قطع موقت داروها رفع شد. تمام بیماران با حال خوب و عملکرد طبیعی کلیه ترخیص شدند. بحث: با توجه به آندمیک بودن سل در کشور و از طرفی ایمنی پایین بیماران پیوندی، باید سل در تشخیص افتراقی تب و یا تظاهرات ریوی این بیماران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سل، پیوند کلیه، میکوباکتریوم
 • منصور رضایی، مهندس دائم روشنی، شیرین ایرانفر، داریوش شکیبایی صفحه 48
  سابقه و هدف
  دانشگاه های علوم پزشکی کشور هر سال دو بار از طریق نمرات دانشجویان هر دانشگاه در آزمونهای جامع علوم پایه و پیشکارورزی (4 آزمون در هر سال) رتبهبندی میشوند. بر این اساس، این مطالعه بهمنظور تعیین میزان توافق این دو آزمون به عنوان ابزار رتبهبندی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بین سایر دانشگاه ها صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی رتبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در25 دوره آزمونهای جامع علوم پایه و 20 دوره پیشکارورزی طی سالهای 81-1369 جمعآوری و بررسی شدند. با محاسبه رتبه درصدی و تعیین میانه به عنوان نقطه برش به دو صورت (همزمان و با فاصله سه ساله) ضریب توافق کاپا محاسبه گردید. این ضریب به تفکیک ماه انجام آزمون (شهریور و اسفند) و تعداد دانشجویان شرکتکننده در آزمون نیز محاسبه شد.
  یافته ها
  برای حالت اول (یعنی هر دو آزمون به طور همزمان انجام شده بودند) ضریب توافق کاپا برای دو آزمون در کل دوره ها برابر با 20/0 و برای حالت دوم (با درنظرگرفتن این مطلب که هر دانشجوی پزشکی به طور متوسط پس از گذشت سه سال از شرکت در آزمون جامع علوم پایه در آزمون پیشکارورزی شرکت میکند) ضریب توافق برابر با 05/0 به دست آمد. مقدار ضریب توافق کاپا در هر دو حالت (همزمان و با فاصله سه ساله) و برای زیرگروه های چهارگانه (اسفند، شهریور، زیر50 نفر و 50 نفر و بیشتر) نیز محاسبه شد که فقط در حالت اول برای آزمونهایی که تعداد دانشجویان شرکتکننده در آن کمتر از 50 نفر بود، معنادار شد (004/0= p).
  بحث: در این مطالعه با دو روش متفاوت میزان توافق آزمونهای جامع علوم پایه و پیشکارورزی محاسبه شد. در هر دو روش ضریب توافق کاپا بسیار پایین بود و نشاندهنده این موضوع بود که بین این دو آزمون جامع از نظر سنجش رتبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در میان سایر دانشگاه های علوم پزشکی توافقی وجود ندارد؛ یعنی دو آزمون مذکور هر کدام دو جنبه مختلف از ویژگی های دانشگاه را ارزیابی میکنند و نمیتوانند در ارزیابی دانشگاه جانشین یکدیگر شوند. در مورد میزان کاپای دو آزمون در مورد گروهی که تعداد دانشجویان کمتر از 50 نفر بودند، به نظر می رسد که دلیل توافق بالای آنها در دو آزمون ویژگی های گروه خاصی از دانشجویان باشد که نتوانستهاند بهموقع در امتحانات جامع شرکت کنند.
  کلیدواژگان: امتحان جامع، علوم پایه، پیشکارورزی، ضریب توافق کاپا، رتبه، کرمانشاه
 • آذر حدادی، عفت رازقی صفحه 55
  مقدمه
  عفونت با میکوباکتریم سلی یک عفونت جدی فرصتطلب در بیماران پیوند کلیه است. گرچه سل اغلب به عنوان یک عفونت زودرس)یک سال اول) بهدنبال پیوند در نظر گرفته میشود، میتواند در هر زمانی پس از پیوند رخ دهد. در این مطالعه 4 مورد سل پس از پیوند کلیه معرفی شده است.
  معرفی بیماران: از 200 بیمار پیوند کلیه که بهطور ماهیانه از نظر آزمایشگاهی و بالینی در بیمارستان سینا در تهران پیگیری میشدند، 4 بیمار به سل مبتلا بودند. معیار تشخیص سل بر اساس علایم بالینی، گرافی ریه و اسمیر مثبت از نظر باسیل اسید فاست و یا پاتولوژی بوده است. از مجموع بیمارانی که در این مرکز پیوند شدند و تحت مراقبتهای درمانی قرار داشتند، 4 بیمار با شکایت تب و علایم تنفسی مراجعه نمودند، 2 نفر از آنها در کمتر از یک سال پس از پیوند و 2 نفر دیگر پس از 5 سال دچار سل شدند. سه مورد آنها به سل ریوی مبتلا و یک مورد دچار سل پرده جنب شده بودند. سه نفر PPD منفی قبل از پیوند داشتند. سطح داروهای ایمنو ساپرسیو کنترل شد و در یک بیمار، هپاتوتوکسیسیتی دیده شد که با قطع موقت داروها رفع شد. تمام بیماران با حال خوب و عملکرد طبیعی کلیه ترخیص شدند. بحث: با توجه به آندمیک بودن سل در کشور و از طرفی ایمنی پایین بیماران پیوندی، باید سل در تشخیص افتراقی تب و یا تظاهرات ریوی این بیماران قرار گیرد.