فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرهاد مقاره عابد، سید حسین امیرشاهی، آزاده لعل صفحه 1
  در این تحقیق مقادیر رنگی نمونه رنگی مانسل در فضای CIEXYZ به منظور بازیابی طیف انعکاسی در یک جدول مقایسه ای با استفاده از الگوریتم درونیابی خطی مورد استفاده قرار گرفت. داده های طیفی و محرکه های رنگی 1269 نمونه رنگی مانسلبه عنوان مجموعه اولیه برای ساخت یک جدول مقایسه ای استفاده شد. سپس مقادیر طیف انعکاسی نمونه های موجود در این جداول، برای تخمین طیف انعکاسی نمونه مجهول با استفاده از مقادیر محرکه های رنگی سه گانه مورد مطالعه قرار گرفت. مقادیر میانگین مجذور مربعات خطا بین نمودارهای بازسازی شده و واقعی به همراه مقادیر میانگین و حداکثر اندیس متاماریزم زیر دو منبع نوری A و TL84به همراه واریانس اندیس متاماریزم به منظور ارزیابی روش، بررسی گردید. نتایج آزمایشات نشان دادند که مقادیر مجذور مربعاتخطا کوچک و اندیس متاماریزم پایین است و این روش از دقت و سرعت مناسبی در بازیابی طیف انعکاسی نمونه های رنگی مختلف برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: طیف انعکاسی، درونیابی، بازسازی، محرکه های رنگی
 • سید حمید جزایری، مرتضی احسانی، فائزه فرهنگ صفحه 9
  در این تحقیق، پوشش هایی با مقادیر مختلف پرکننده ATH و سیلیکا تهیه و یک بررسی مقایسه ای روی عملکرد مقره بدون پوشش و مقره های پوشش دار انجام شد. نمونه های مذکور تحت آزمایش های الکتریکی مختلف قرار گرفتند و نتایج این آزمایش ها بر اساس مقدار ATH و سیلیکا گزارش شده است. همچنین برای بررسی و مقایسه خاصیت آبگریزی پوشش ها، زاویه تماس اندازه گیری گردید. از آزمون TGA برای بررسی اثر افزودن پرکننده ATH استفاده شد. آزمایش ها نشان دادند در صورتی کهATH به تنهایی استفاده شود مقدار بهینه پرکننده pph 70 است. همچنین افزودن pph 10 سیلیکا در مواقعی که مقدار ATH بین 35 تا pph 70 باشد تاثیر مثبت در عملکرد پوشش ها داشته است ولی باید متذکر شد که افزودن سیلیکا به نمونه های حاوی ATH بیش از pph 70 سودمند نمی باشد.
  کلیدواژگان: پوشش های RTV، پرکننده ATH، پرکننده سیلیکا، مساله آلودگی، پدیده تخلیه الکتریکی
 • مریم نیک نام، سعید باغشاهی، زهرا رنجبر، محمدعلی فقیهی ثانی صفحه 23
  در تحقیق حاضر علاوه بر نانوکریستوبالیت، سیلیس آمورف اصلاح شده، سیلیس آمورف نانوذره و یک نمونه سیلیس میکرونیزه (کوارتز) به عنوان پرکننده مورد آزمایش قرارگرفت. دانه بندی همه پرکننده ها به غیر از کوارتز کمتر از 100 نانومتر انتخاب شد. برای تهیه کریستوبالیت، سیلیس آمورف در دماهای مختلف حرارت داده شد. برای شناسایی فاز کریستوبالیت از XRD استفاده گردید. نتیجه آنالیز فازی سیلیس آمورف در C ̊ 1470 بیانگر حضور فاز کریستوبالیت در حدود 100% بود. برای دانه ریز کردن پودر حاصل از نمونه سیلیس آمورف، از آسیاب های مختلف استفاده شد. نتایج مشاهدات میکروسکوپ الکترونی عبوری بیانگر ریز شدن ذرات کریستوبالیت در حد نانومتری بود. همه نمونه های پرکننده در داخل شفاف پوشه دو جزئی پراکنده شدند. آزمایش های انجام شده بر روی پوشش ها شامل آزمون های سختی کونیگ، مقاومت به سایش و مه گونی بودند. نتایج بررسی ها نشان داد که کاربرد پرکننده سیلیس اصلاح شده نسبت به بقیه نمونه ها، مقاومت به سایش را بهبود بخشیده است. سختی در حالتی که از انواع سیلیس استفاده شد، نیز افزایش یافته است. میزان نور عبوری (مه گونی) در حالتی که از سیلیس اصلاح شده استفاده شد بهتر از بقیه نمونه ها بود.
  کلیدواژگان: شفاف پوشه های خودرویی، مقاومت سایشی، سیلیس، نانوکریستوبالیت
 • نیازمحمد محمودی، کاوه حسن رعیت طاری، شهین برهانی، مختار آرامی، فرحناز نورمحمدیان صفحه 31
  در این تحقیق، رنگبری پساب رنگی نساجی با استفاده از فرآیند فوتوفنتون مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای اسید آبی 92به عنوان رنگزای آزوی اسیدی استفاده شد. عوامل موثر بر رنگبری در فرآیند فوتوفنتون مانند غلظت یون فرو، غلظت رنگزا و نمک های سدیم (استات، کربنات، نیترات و بیکربنات) بررسی شدند. حداکثر غلظت آهن استفاده شده برابر با مقدار مجاز آهن در پساب در نظر گرفته شد. افزایش غلظت رنگزا و وجود آنیون های استات، کربنات، نیترات و بیکربنات سرعت رنگبری را کاهش دادند. همچنین برای بررسی مقایسه ای، رنگبری با فرآیند فوتوکاتالیز در حضور ذرات تیتانیای تثبیت شده و فرآیند ترکیبی فوتوفنتون فوتوکاتالیز صورت گرفت. فرآیند فوتوفنتون نسبت به فرآیند فوتوکاتالیز و فرآیند ترکیبی فوتوفنتون فوتوکاتالیز بزرگترین سرعت رنگبری را دارد. نتایج آزمایشات نشان دادند که فرآیند فوتوفنتون قابلیت رنگبری پساب رنگی نساجی در غلظت های مختلف رنگزا و در حضور نمک های سدیم را دارد.
  کلیدواژگان: رنگبری، فوتوفنتون، پساب رنگی، رنگزای آزوی اسیدی، بررسی مقایسه ای
 • ندا رحمانی نسب، سعید باغشاهی، محمد امیری شهبازی، مرتضی تمیزی فر صفحه 41
  در این تحقیق با استفاده از روش کندوپاش مغناطیسی DC نانولایه های نقره با ضخامت nm 100 بر روی شیشه سفید (به ضخامت mm 4(برای استفاده به عنوان آینه خورشیدی در دماهای زیرلایه متفاوت انباشت شد. تاثیر افزایش دمای زیرلایه (K 500-300) در هنگام لایه نشانی بر رشد نانوذرات نقره بررسی شد. خواص لایه های نقره با دستگاه های XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفت. لایه نقره کندوپاشی در دماهای مختلف زیرلایه از مدل ساختاری تورنتون پیروی می کند. نتایج نشان داد که ذرات لایه نقره کندوپاشی با افزایش دمای زیرلایه رشد می کنند و چگالی نابجایی کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: نانولایه نقره، کندوپاش مغناطیسی، شیشه سفید
 • بهاره بشیرزاده، سید حمید جزایری، محمدعلی فقیهی ثانی، زیارتعلی نعمتی صفحه 49
  در این تحقیق رنگدانه قهوه ای بر پایه اسپینل آهن، روی و کروم ساخته شد. ابتدا نمونه مرجع خارجی از طریق مهندسی معکوس با دستگاه های XRF، SEM و XRD مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، فرمولاسیون پایه تعیین گردید. سپس اثر درصد اکسید آهن و اکسید روی در فرمولاسیون رنگدانه و نیز شرایط حرارت دهی، بر اساس نتایج CIE-Lab، XRF، XRD، SEM و LPSA مورد بررسی قرار گرفت. بهترین رنگدانه با نسبت اکسید روی به اکسید کروم معادل 1.16 و نسبت اکسید آهن به اکسید کروم معادل 0.87 در دمای کلسیناسیون oC 1250، قابل مقایسه با نمونه مرجع ساخته شد. افزودن بیش از 3 درصد (3 تا 7 درصد) رنگدانه در لعاب تغییر قابل ملاحظه ای در رنگ ایجاد نکرد و رنگ به حالت اشباع رسید. رنگدانه ساخته شده پایداری شیمیایی و حرارتی مناسبی از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: رنگدانه قهوه ای، اسپینل، رنگدانه سرامیکی
 • حمیده کلاهدوزان، سید سعید نوری خراسانی، سید منصور بیدکی، صدیقه واعظی فر صفحه 57
  در این تحقیق نانوذرات سیلیکا به روش رسوب گذاری نیمه پیوسته تهیه شد. تاثیر عوامل مختلف مانند زمان واکنش، غلظت محلول واکنش گرها و pH بر ویژگی های جذب روغن و مساحت سطح ویژه نانوذرات سیلیکای تهیه شده در قالب یک طرح آزمون سه عاملی با دو سطح در هر عامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که مهمترین عامل تاثیرگذار بر ویژگی جذب روغن نمونه ها، اثر متقابل pH و زمان واکنش است و هر سه عامل زمان واکنش، غلظت محلول واکنش گرها و pH بر میزان مساحت سطح ویژه نمونه های تهیه شده موثر می باشند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان دهنده تهیه موفقیت آمیز نانوذرات سیلیکا با اندازه کمتر از nm 20 است که قدرت متوسط جذب روغن آنها در حدود g 100g/ 235 می باشد. سطح مخصوص نانوذرات تهیه شده توسط آزمون BET اندازه گیری شد و میانگین آن برابر با m2/g 230 بود. آزمون ترموگراویمتری (TGA) نشان داد که چگالی سطحی گروه های هیدروکسیل موجود بر سطح نانوسیلیکا برابر با nm-2 15 می باشد.
  کلیدواژگان: نانوسیلیکا، رسوب گیری، تهیه نانوذرات، مساحت سطح ویژه ذره ها، جذب روغن
|
 • F. M. Abed*, S. H. Amirshahi, A. Lael Page 1
  In this paper, the linear interpolation technique is applied to reconstruct the reflectance curves of the Munsell color chips from their tristimulus color coordinates. Interpolation method has been applied by using a look-up table (LUT) for transforming color values from the color space to the second multi-dimensional spectrophotometric domain. Tristimulus values of Munsell color chips have been used for creating the look-up table. Results of recovery are evaluated by the metamerism index under two different standard light sources and the root mean square (RMS) error. The results showed that the metamerism indices between the actual and the reconstructed curves were totally small. The negligible values of the RMS error also indicate the suitability of the proposed method. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 1-7. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Reflectance curve, Interpolation, Reconstruction, Tristimulus value
 • S. H. Jazayeri*, M. Ehsani, F. Farhang Page 9
  In this work, the RTV coatings with different levels of ATH and silica fillers were applied to porcelain suspension insulators for a comparative study of the performance of coated and uncoated porcelain insulators. These coated insulators were exposed to different electrical tests. The test results have been reported based on the role of ATH and silica fillers. The measurement of contact angle is also used to investigate the hydrophobicity properties of coatings. TGA is used to investigate the effect of ATH addition to the samples. It has been found that if only ATH is used as filler, the best performance belongs to the sample with 70 pph ATH. Addition of 10 pph silica also improves the performance of coatings with ATH level between 35 to 70 pph. But it should be mentioned that addition of 10 pph silica to samples with higher ATH level (more than 70 pph ATH) wasn’t beneficial. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 9-22. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: RTV Coatings, ATH filler, Silica filler, Contamination problem, Flashover phenomena
 • M. Niknam, S. Baghshahi*, Z. Ranjbar, M. A. Faghihi Sani Page 23
  In this paper, nanocristobalite was prepared by simple heat treatment of amorphous silica at 1470˚C for 2 hours. The XRD results confirmed that amorphous silica changed to cristobalite completely. The prepared cristobalite and crystaline microsilica (quartz) and two types amorphous of nanosilica (untreated and surface treated) were used to improve the mechanical properties of a two component polyurethane automotive clear coat. The effect of the nanosilicas and microsilica on the optical and mechanical properties of the clear coat was studied. It was revealed that all of the silicas added improved the hardness properties of the coatings, but some of them had a negative effect on the optical properties.Nanosilica (surface treated) improved optical propertiy and wear resistant. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 23-29. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Automobile clear coat, Abration resistant, Silica, Nanocristobalite
 • N. M. Mahmoodi*, K. H. Rayat, Tari, S. Borhany, M. Arami, F. Nourmohammadian Page 31
  In this paper, the decolorization of colored textile wastewater was investigated using Photo-Fenton process. Acid Blue 92 (AB92) was used as an azo acid dye model. The effect of decolorization parameters such as ferrous ion concentration, dye concentration and sodium salts (acetate, nitrate, carbonate and bicarbonate) were investigated. The maximum iron (II) concentration was set to maximum allowable discharge level to environment. The rate of decolorization reaction decreased by increasing dye concentration and in the presence of sodium salts. For a comparative study, decolorization of AB92 was also performed by photocatalysis using immobilized titania and combined Photo-Fenton - photocatalysis processes. The Photo-Fenton process had the greatest decolorization rate in comparison to photocatalysis and combined Photo-Fenton - photocatalysis processes. The results showed that the Photo-Fenton process had the decolorization capability of colored wastewater at different dye concentrations and in the presence of sodium salts. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 31-40. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Decolorization, Photo, Fenton, Colored wastewater, Azo acid dye, Comparative study
 • N. Rahmani Nasab*, S. Baghshahi, M. A. Shahbazi, M. Tamizifar Page 41
  In this paper, nanosilver layers for solar mirrors were deposited on white glass substrates (~4 mm thick) by DC magnetron sputtering method. The effect of the substrate temperature about (300-500 K) on the nano Ag film growth was studied. Their properties were characterized by XRD and SEM. The Ag layer followed the Torenton structural zone model at different substrate tempratures. The results showed the silver sputterd particle grow with increased the temperature but dislocation density decreased with it. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 41-47.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Silver nanolayer, Magnetron sputtering, White glass
 • B. Bashirzade, S. H. Jazayeri*, M. A. Faghihi Sani, Z. Nemati Page 49
  In this research,a brown spinel based pigment has been synthesized. At first a reference brown pigment has been analysed by XRF, XRD and SEM. Then according to these results, various formulations have been prepared and calcined at defferent conditions. The obtained pigments have been analysed by CIE-Lab, XRF, XRD, SEM and LPSA. The prepared pigments as well as the reference pigment, have been added to the glaze. Then, after glost firring, their colors have been measured in CIE-Lab system. The results showed that color quality of the optimized pigment (i.e. ZnO/Cr2O3=1.6, Fe2O3/ Cr2O3=0.87 and Cal at 1250°C) prepared it in this work was comparable with the reference one.The prepared pigment showed good thermal and chemical stability. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 49-56.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Brown pigment, Spinel, Ceramic pigment
 • H. Kolahduzan*, S. S. Nuri Khorasani, S. M. Bidoki, S. Vaezifar Page 57
  In this work silica nanoparticles were synthesized in a semi-continuous precipitation method. The effects of reaction time, concentration of reactants and pH were investigated on oil absorption and specific surface area (SSA) of synthesized nanoparticles in a full factorial design of experiment (DOE) with three parameters. In this design, each parameter was investigated in two levels. The reaction time and pH were main parameters that affecting on particles oil absorption. BET results showed that all of the three parameters could significantly affect the specific surface area of the product. Morphology and particle size distribution of precipitated nanosilica were investigated using transmission electron microscopy. The particle size of the synthesized silica nanoparticles was observed to be smaller than 20 nm. The average specific surface was found to be of 230 m2/g and average oil absorption 235 g/100 g. The thermogravimetric analysis resultshowed that the total silanol density in the nanosilica was 15 nm-2. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 57-66.© Institute for Colorants, Paint and Coatings.
  Keywords: Nanosilica, Precipitation method, Nanoparticle synthesis, Specific surface area, Oil absorption