فهرست مطالب

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی - پیاپی 14 (زمستان 1386)
 • پیاپی 14 (زمستان 1386)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/04/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقاله
 • پریرخ دادستان، آسیه اناری، بهرام صالح صدق پور صفحه 115
  اثربخشی نمایش درمانگری بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی شامل اضطراب کارآمدی، اجتناب کارآمدی، اضطراب اجتماعی و اجتناب اجتماعی در این پژوهش بررسی شد. 220 کودک (10-11 ساله) دو مدرسه ابتدایی تهران، مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز برای کودکان و نوجوانان (LSAS-CA؛ ماسیا وارنر، کلاین و لایبویتز، 2003) را تکمیل کردند. سپس 32 نفر از کودکانی که بیشترین نمره ها را در مقیاس LSAS-CA به دست آورده بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایشی (16 نفر) و گروه کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت 6 هفته، هفته ای دو بار در جلسه های دو ساعته روان نمایشگری شرکت کردند. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. یافته ها کاهش معنادار نشانه های مرضی در کودکان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل را نشان دادند و یک پیگیری سه ماهه نیز پایداری نتایج را تایید کرد. استلزامهای بالینی برای پیشگیری و درمان اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: اختلال اضطراب اجتماعی، نمایش درمانگری، کودکان
 • فتاح ناظم صفحه 125
  کارآفرینی 456 نفر از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از یک پرسشنامه ساخته (اعتبار = 88/0) ارزشیابی شد. نتایج نشان دادند که نیاز به پیشرفت، پشتکار، هدف گرایی، رقابت جویی، اعتماد به نفس، مسند مهارگری درونی و نمره های کل کارآفرینی با جنس، میزان تحصیلات، تجربه شغلی و رشته تحصیلی (علوم انسانی، علوم پایه، علوم فنی مهندسی) همبستگی مثبت (009/0 = P) داشتند. ضرایب تجربه شغلی میزان تحصیلات و رشته تحصیلی از لحاظ آماری معنادار بودند و 4 درصد از واریانس نیاز به پیشرفت و ضرایب متغیرهای جنس و میزان تحصیلات به ترتیب 6 درصد و 5 درصد از واریانس پشتکار و هدف گرایی را تبیین کردند. رشته تحصیلی و میزان تحصیلات با رقابت جویی، اعتماد به نفس و مسند مهارگری درونی ارتباط معناداری داشتند و هریک با 6 درصد از واریانس کارآفرینی مطابقت می کردند. استلزامهای تفاوتهای فردی مدیران در کارآفرینی به بحث گذاشته شدند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، مدیر، جنس، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، تجربه شغلی
 • منوچهر ازخوش، علی عسگری صفحه 137
  این پژوهش با هدف بررسی باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی و استانداردکردن پرسشنامه باورهای ارتباطی (رومنس و دی‎بورد، 1995)، در گروه نمونه‎ای به حجم 535 نفر متاهل (291 زن، 244 مرد) در شهر تهران اجرا شد. پس از حذف 13 گویه به دلیل قدرت تشخیص و بار عاملی ضعیف، اعتبار 58 گویه باقی‎مانده از طریق همسانی درونی و بازآزمایی با فاصله یک ماه به ترتیب برابر با 95/0 و 93/0 به دست آمد. تحلیل ‎عاملی اکتشافی با چرخش متمایل نشان داد که پرسشنامه از هفت عامل 1) کامل بودن همه چیز در روابط زناشویی 2) وابستگی متقابل 3) انحصارطلبی در روابط 4) فداکردن خود برای دیگری 5) منطقی بودن و پذیرش‎متقابل 6) خواندن افکار یکدیگر 7) آگاهی از افکار و احساسها و نیازهای گذشته همسر اشباع شده است. تحلیل‎عاملی تاییدی درستی عاملهای استخراج‎شده را تایید کرد. همبستگیRBQ با آزمون باورهای غیرمنطقی (جونز، 1968) روایی همگرای آن را تایید کرد (32/0 =r، 01/0P <). دو جنس از لحاظ باورهای ناکارآمد زناشویی تفاوت نداشتند. افراد با تحصیلات غیردانشگاهی، باورهای ناکارآمد بیشتری نسبت به افراد با تحصیلات دانشگاهی داشتند. بین سن، مدت ازدواج و تعداد فرزندان با باورهای ارتباطی رابطه‎‎ای به دست نیامد. جدول تبدیل نمره های خام به نمره های استاندارد RBQ برای کل گروه ارائه شد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه باورهای ارتباطی، باورهای غیر منطقی، روابط زناشویی، استانداردسازی
 • فاتح رحمانی، مهدی صالحی صفحه 155
  تعیین ویژگی های مبتلایان به اختلال اضطراب تعمیم یافته (GAD) براساس شاخصهای تفصیلی و سایر شاخصهای آزمون رورشاخ (در سیستم جامع اکسنر، 2003) هدف پژوهش حاضر بود تا امکان تشخیص GAD بر مبنای نتایج آزمون اخیر فراهم شود. بدین منظور، 30 بیمار واجد اختلال اضطراب تعمیم یافته و 30 فرد فاقد این اختلال، با استفاده از مصاحبه بالینی و فهرست نشانه های اضطراب تعمیم یافته در DSM-IV، انتخاب شدند و پس از آن، آزمون رورشاخ به اجرا در آمد. نتایج دو گروه در آزمون رورشاخ با استفاده از تحلیل نیمرخ و تحلیل واریانس چند متغیری مقایسه شد. نتایج به دست آمده امکان دستیابی به یک شاخص کلی با عنوان شاخص اضطراب (ANXI) را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: رورشاخ، اختلال اضطراب تعمیم یافته، تشخیص
 • مرضیه حاجی زادگان صفحه 169
  به منظور بررسی راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی، 365 دانش آموز پسر و 434 دانش آموز دختر مقیاس مقابله ای نوجوانان (فرایدنبرگ و لویس، 1993) را تکمیل کردند. میانگین دختران در نگرانی پذیری، تلاش و پیشاپیش نگری و مذهب گرایی و میانگین پسران در انکار و فعالیت بدنی بالاتر بود. دانش آموزان رشته علوم انسانی نسبت به دانش آموزان علوم تجربی و ریاضی، سطوح بالاتر فعالیت بدنی را نشان دادند. اثرات تعاملی بیانگر آن بودند که نمره های پسران رشته علوم تجربی و دختران رشته های علوم انسانی و ریاضی در تلاش و پیشاپیش نگری بیش از دانش آموزان رشته های دیگر بود. پسران رشته ریاضی و دختران رشته علوم انسانی در انزوای مایوسانه نمره های بیشتری به دست آوردند. استلزامهای جنس و رشته تحصیلی در راهبردهای مقابله ای به بحث گذاشته شد.
  کلیدواژگان: مقابله، جنس، رشته تحصیلی، دانش آموز
 • حسن هادی نژاد صفحه 177
  اختلالهای شخصیت در 60 زندانی غیرسیاسی زندان زنجان و 60 غیرزندانی بدون سابقه بیماری روانی (به عنوان گروه مقایسه) با استفاده از فهرست چند محوری بالینی میلون 2 (MCMI-II؛ میلون، 1987) مورد ارزیابی قرار گرفت. تحول یافتگی من شرکت کنندگان نیز با استفاده از پرسشنامه ای که شامل 4 عامل از پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل (کتل، 1965) بود اندازه گیری شد. یافته های تحقیق نشان دادند که گروه زندانی در تمام مقیاسهای اختلالهای شخصیت به جز مقیاس شخصیت وسواسی با گروه غیرزندانی تفاوت معنادار داشت و سطح بالاتری از اختلالهای شخصیت را نشان داد. در مورد تحول یافتگی من، در دو بعد نیرومندی من و حساسیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت که در آن گروه زندانی سطح پایین تری از تحول یافتگی من را نشان داد. در زمینه رابطه تحول یافتگی من با اختلالهای شخصیت در گروه زندانی نتایج بیانگر رابطه منفی معنادار بین نیرومندی من و مقیاسهای اختلالهای شخصیت اجتنابی، ضد اجتماعی، آزارطلبی، و گسیخته ریخت و رابطه مثبت معنادار بین حساسیت هیجانی و مقیاس اختلال شخصیت مرزی بودند و در نهایت گروه زندانی در دو مقیاس شخصیت مرزی و اسکیزوئید بالاترین نمره ها را به خود اختصاص دادند. یافته های پژوهش در پرتو نتایج پژوهشهای پیشین، مورد بحث قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: اختلالهای شخصیت، تحول یافتگی من، زندانی
 • کورش امینی، عبدالله امینی، مختار یعقوبی، داریوش امینی صفحه 189
  پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع بازی های رایانه ای به عنوان سرگرمی در نوجوانان استان زنجان ایران انجام شد. 1500 دانش آموز از 18 دبیرستان (750 دختر، 750 پسر) پرسشنامه محقق ساخته ای را که شامل پرسشهای جمعیت شناختی و پرسشهای تعیین کننده میزان کاربری رایانه ای و مدت زمان آن بود، تکمیل کردند. یافته ها نشان دادند که 53 درصد از شرکت کنندگان کاربر بازی های رایانه ای بودند و 43 درصد از آنها بیش از سه ساعت در هفته را به این بازی ها اختصاص می دادند. شیوع بازی های رایانه ای در پسران (68 درصد) بیش از دختران (39 درصد) بود. فراوانی بازی های رایانه ای در دانش آموزان پایه اول (63 درصد) در مرتبه نخست قرار داشت و این فراوانی در دانش آموزان پایه دوم، سوم و پیش دانشگاهی به ترتیب 54، 57 و 50 درصد بود. فراوانی بازی های رایانه ای در دانش آموزان شهری (62 درصد) بیش از دانش آموزان روستایی (35 درصد) بود. یافته های پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر مقایسه شد.
  کلیدواژگان: بازی یارانه ای، میزان شیوع، نوجوانان، استان زنجان
 • مروری بر پژوهشها
 • چکیده پژوهشهای روانشناختی
 • زهره صیاد پور صفحه 203
 • بررسی کتاب
 • محمدتقی دلخموش صفحه 205
 • معرفی پایگاه های اطلاعاتی
 • اخبار
|
 • Parirokh Dadsetan , Asieh Anari, Bahram Saleh Sedghpour Page 115
  t This study investigated the effectiveness of drama-therapy in reducing the symptoms of social anxiety disorder - including performance anxiety, performance avoi- dance, social anxiety, and social avoidance. 220 children (10-11 years old), enrolled in two elementary schools in Tehran, completed the Liebowitz Social Anxiety Scale for Children and Adolescents (LSAS-CA; Masia-Warner, Klein, & Liebowitz, 2003). 32 children receiving the high- est scores on the LSAS-CA were selected and randomly assigned to an experimental (N = 16) and a control group (N = 16). For six weeks, the experimental group received two 2-hour sessions of drama-therapy. The control group received none. The results showed a significant reduction of the symptoms among children in the experimental group as compared to the control group. A three-month followup replicated the findings. Clinical implications for the pre- vention and treatment of social anxiety disorders among children are discussed.
 • Fattah Nazem Page 125
  the entrepreneurship of 456 directors of Islamic Azad University were measured using a researcher devi- sed questionnaire (reliability = 0.88). The results showed that the need for progress, perseverance, purposefulness, competitiveness, confidence, internal locus of control, and scores on total entrepreneurship were correlated positive with gender, education, job experience and field of study (Human sciences, basic sciences and technical engineering science). Job experience, education, and field of study coefficients were statistically significant and accounted for 4% of the variance of the need for progress. The coefficients of gender and education variables explained 6% and 5% of the variance of perseverance and purpo- sefulness. The field of study and education were signi- ficantly related to competitiveness, self-confidence, and internal locus of control, accounting each for 6% the va- riance in entrepreneurship.
 • Manochehr Azkhosh , Ali Asgari Page 137
  this study aimed to standardize the Relationship Be- liefs Questionnaire (RBQ; Romance & DeBord, 1995) and to investigate irrational beliefs about marital relation- ships in an Iranian population. Data provided by 535 marr- ied Iranian participants (244 males and 291 females), com- pleting the RBQ, resulted in omitting 13 items due to low item total correlation and factor loadings. Cronbach's alpha for the remaining 58 items scale and test-retest reliability were 0.95 and 0.93 respectively. The result of explanatory factor analysis using oblique rotation method showed that the scale included seven factors, including expectations to: a) be perfect in a marital relationship, b) be interdepen- dent, c) have monogamous relations, d) be devoted, e) be rational and open to each other, f) read each other’s mind, and g) be aware of each others past thoughts, feelings and needs. The extracted factors confirmed by confirmatory factor analysis. A positive correlation (r = 0.32, P < 0.01) between RBQ and the Irrational Beliefs Test (Jones, 1968) supported the convergent validity. No university educated participants showed more irrational beliefs than did more educated participants. There were no gender or age differences in irrational beliefs about marital relationships. The length of marriage and number of children also were not correlated to such irrational beliefs. The standardized scores of RBQ measures are presented.
 • Fateh Rahmani , Mahdi Salehi Page 155
  this study explored the descriptive indices of the Ror- schach and Exner's Comprehensive System (ECS; Exner, 2003) in diagnosing generalized anxiety disorder among Iranian population. Clinical interviews based on DSM-IV were used to screen 30 patients with genera- lized anxiety disorder and 30 non-anxious subjects. The Rorschach test was administered and scored using ECS. Profile analyses and MANOVA provided access to an in- dex, based on Rorschach variables, which distinguished the patients with GAD, named Anxiety Index (ANXI).
 • Marzieh Hajizadegan Page 169
  In order to examine the coping strategies among Iran- ian high-school students, 365 male and 434 female students completed the Adolescent Coping Scale (Fryden- berg & Lewis,1993). Females reported higher levels of worrying, trying and anticipating, and seeking spiritual support; males reported higher levels of denial and phy- sical recreation. Students in the field of human science reported higher levels of physical recreation than did stu- dents in the fields of math and experimental science. The interactions effects determined that males in the field of experimental science and females in the math and hu- man science reported higher levels of trying and antici- pation than did the others students. Males in the field of math and females in the field of human science obtained higher levels of apathetic withdrawal. Implications of gender and field of study on coping strategies were discussed.
 • Hassan Hadinezhad Page 177
  the personality disorders among 60 non-political pri- soners of Zanjan’s prison and a control group of 60 non-prisoners without a history of mental illness were assessed, using the Millon Clinical Multiaxial Inventory- II (MCMI-II; Millon, 1987). The development of ego am- ong participants also was measured using a questionnaire that included four factors from Cattell’s 16 Personality Factor Questionnaire (Cattell, 1965). Results posited that the prisoners scored higher than the non-prisoner in all the subscales of personality disorders except for the obsessive personality subscale. Analysis of measurements of ego de- velopment showed that two groups were significantly dif- ferent in ego strength and emotional sensitivity that pri- soner group showed significantly lower level of ego deve- lopment. Among the prisoners, there were negative cor- relations between ego strength and avoidant, antisocial, masochistic, and schizotypal personality disorders and po- sitive correlations between emotional sensitivity and bo- rderline personality disorder. The highest scores of pri- soner group included the borderline personality disorder and schizoid. A more detailed discussion of the findings is presented.
 • Korosh Amini, Abdollah Amini, Pharm. D., Mokhtar Yaghobi, Daryoush Amini Page 189
  the present research aimed to determine the preva- lence of computer games as a pastime amongst ado- lescents in the province of Zanjan, Iran. 1,500 students from 18 high-schools (750 girls, 750 boys) completed the researcher devised questionnaire consisting of a demo- graphic questions and questions asking if participants pla- yed computer games and the amount of time spent pla- ying. Findings showed that 53% of the participants were computer game players, and 43% spent more than three hours per week playing games. Boys played games more (68%) than did girls (39%). Playing computer games was most prevalent among freshmen (63%), followed by soph- mores (54%), juniors (57%) and seniors (50%). Students in urban areas played more (62%) than those living in ru- ral areas (35%). Research findings were compared to tho- se of similar studies in other countries.