فهرست مطالب

 • Volume:8 Issue: 4, 2007
 • تاریخ انتشار: 1385/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا حبیبی پور، عارف امیر خانی، نسرین متین نیا صفحه 245
  زمینه و هدف
  تریکومونیازیس یک عفونت تک یاخته ای مجاری ادراری – تناسلی تحتانی در مردان و زنان می باشد. که معمولا طی سالهای باروری اتفاق افتاده و تقریبا همیشه از طریق تماس جنسی منتقل می شود. پراکندگی تریکوموناس واژینالیس به صورت جهانی است. نسبت آلودگی آن در نقاط مختلف جهان از 2 تا 90 درصد متغیر است. با توجه به این که تشخیص تریکومونیازیس هشداری است نسبت به سایر بیماری های مقاربتی که تواما می توانند وجود داشته باشند لذا در این مطالعه به بررسی میزان آلودگی به تریکوموناس واژینالیس در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های تامین اجتماعی شهر همدان پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  400 نفر از بانوان مراجعه کننده به درمانگاه زنان به صورت غیر احتمالی (روش نمونه گیری آسان) در طی 6 ماهه دوم سال 1383 انتخاب و به روش گسترش مرطوب و کشت مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه برداری از خانم هایی که جهت تست سرطان مراجعه می نمودند و نیز آنهایی که به دلیل عفونت مراجعه کرده بودند انجام شد و توسط افراد آموزش دیده و زیر نظر محقق مورد معاینه قرارگرفتند. ضمنا پرسشنامه ای حاوی سئوالات در مورد وضعیت شخصی، اجتماعی و در نهایت وضعیت بهداشتی تکمیل و با نرم افزار آماری Epi 2000 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان شیوع به روش گسترش مرطوب 2 % و به روش کشت3 % بدست آمد و مشخص گردید که بیشترین درصد آلودگی به سنین 26-35 ساله تعلق داشته و از طرفی مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی آلودگی بیشتری را نشان می دهند که به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. در بانوانی که در سنین باروری بودند، آلودگی بیشتر بوده اما توزیع آلودگی بر حسب میزان تحصیلات و شغل اختلاف معنی داری را به لحاظ آماری نشان نمی داد و نیز مشخص گردید که تعداد حاملگی تاثیری در روند آلودگی نداشته ولی استفاده از وسایل داخل رحمی می تواند آلودگی را افزایش دهد.
  نتیجه گیری
  همانطوری که در این تحقیق مشخص گردید میزان آلودگی در روش کشت 3 % ودر روش گسترش مرطوب2% بوده که تائیدی بر آن دارد که کشت روش حساس تری نسبت به روش مستقیم است و از آنجایی که تشخیص صحیح اساس درمان صحیح است به همین دلیل بکارگیری روش کشت در مواردی که آزمایش مستقیم منفی می شود توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تریکوموناس واژینالیس، کشت، گسترش مرطوب، همدان
 • کبری لشکری پور، نور محمد بخشانی، محمد جواد سلیمانی صفحه 253
  زمینه و هدف
  در جریان رشد، کودکان و نوجوانان طیف وسیعی از اضطرابها را تجربه می کنند. گاه این اضطرابها از چنان شدتی برخوردار است که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می سازد. یکی از این اضطرابها اضطراب امتحان است. نتایج مطالعات انجام شده در مورد اثر اضطراب امتحان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان، یکسان نبوده است. بعضی ارتباط قوی بین کاهش عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان گزارش کرده اند و بعضی ارتباط کم و یک مطالعه هم هیچ ارتباطی مشاهده نکرده است. در این مطالعه فراوانی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به شیوه توصیفی- تحلیلی روی 935 دانش آموز مشغول به تحصیل در دوره راهنمایی در مدارس دخترانه و پسرانه شهر زاهدان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و معدل کارنامه تحصیلی ترم جاری شرکت کنندگان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص ضریب همبستگی، آزمون t و کای - دو استفاده شد.
  یافته ها
  از935 نفر شرکت کننده 540 نفر (8/57%) دختر و 395 نفر(2/42%) پسر بودند. تعداد 400 نفر(8/42%) اضطراب امتحان داشتند. شیوع اضطراب امتحان بین دختران و پسران تفاوت معنی داری داشت (01/0P<). بین سطح اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه معکوس وجود داشت (13/0- = r و 003/0P =).
  نتیجه گیری
  نتایج از یک سو نشانگر شیوع بالای اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع راهنمایی و از سوی دیگر نشانگر اثر منفی اضطراب بر عملکرد تحصیلی می باشند. لذا توجه به آسیب شناسی، اجرای برنامه های پیشگیری و درمان به موقع دانش آموزان ضروری به نظر می رسد و به ویژه توانمند سازی مشاورین مدارس در جهت تشخیص و ارائه خدمات روان شناختی، و در صورت لزوم ارجاع به مراکز درمانی از اهمیت اساسی برخوردار است.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، دانش آموز، مقطع راهنمایی، زاهدان
 • صدیقه سادات نعیمی، سید محمد فیروزآبادی، گیتی ترکمان، آیدا مرادی، سحر حقیقی وند، یاسمین خوش آموز، علیرضا سرمدی صفحه 261
  زمینه وهدف
  اثرات روش های استرچینگ بر افزایش دامنه حرکتی مفاصل پذیرفته شده است اما در مورد مدت دوام اثرات درمانی بدست آمده تحقیقات کمی صورت گرفته است. از این رو هدف ما از این مطالعه تعیین و مقایسه میزان پایایی تاثیر درمان روش Hold – Relax و استرچ استاتیک بر کاهش کوتاهی عضلات همسترینگ در طی 4 هفته می باشدکه به صورت آزمون تصادفی بالینی (clinical trial) انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه که درسال 1382 انجام شد تعداد 20 نفر دختر غیر ورزشکار با دامنه سنی 26 18 سال که دارای کوتاهی دو طرفه همسترینگ بودند (065 SLR) به صورت تصادفی از میان دانشجویان دختر دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب و در دو گروه 10 نفری تقسیم شدند و به مدت 4 هفته گروه اول تحت درمان با روش Hold–Relax و گروه دوم تحت درمان با روش استرچ استاتیک قرار گرفتند. جلسات درمانی به صورت 3 بار در هفته برگزار شد. در هر یک از نمونه ها قبل و نیز بعد از 4 هفته اعمال روش درمانی متغیرهای SLR فعال و غیر فعال، اکستنشن فعال و غیر فعال زانو، تیلت لگن و لوردوز کمر اندازه گیری شدند و سپس ارزیابی ها به منظور پیگیری با فواصل یک هفته ای تا 4 هفته تکرار شدند.
  یافته ها
  در هر دو گروه درمانی تمامی متغیرها پس از اعمال 4 هفته روش درمانی Hold – Relax و استرچ استاتیک افزایش معنی داری پیدا کردند. اثر بدست آمده در خاتمه درمان در تمامی متغیرها تا پایان هفته چهارم پیگیری به شکل معنی داری باقی ماند. در مقایسه اثر درمانی و پایایی این دو روش هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.)05/0> (P
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این تحقیق اثر درمانی و پایایی دو روش Hold – Relax و استرچ استاتیک تفاوتی با یکدیگر نداشتند. بنابراین با توجه به سادگی اجرا و آزردگی عضلانی کمتر در روش استرچ استاتیک، استفاده از این روش توسط درمانگران منطقی تر به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کوتاهی، همسترینگ، Hold - Relax، استرچ استاتیک، انعطاف پذیری، دوام
 • ناصر شرف الدین زاده، روشنک تیرداد صفحه 273
  زمینه و هدف
  سکته مغزی بعد از بیماری های قلبی و سرطان، سومین علت مرگ می باشد و درمیان علل سکته مغزی، خونریزی داخل مغزی سومین علت مرگ می باشد. خونریزی داخل مغزی اولیه غالبا ناشی از فشارخون بالای مزمن و تغییرات دژنراتیو مغزی است و خونریزی گوارشی از جمله عوارض مرحله حاد آن است. اهداف این مطالعه مقطعی تحلیلی یافتن ارتباطی بین اسیدیته معده و محل خونریزی بعدی و فشارخون در بیماران بود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه برروی 89 بیمار با خونریزی اولیه مغزی که بین سالهای 1382-1381 به بیمارستان گلستان اهواز ارجاع شده بودند انجام شد. محل خونریزی بوسیله سی تی اسکن در روز اول بستری مشخص گردید و اسیدیته معده این بیماران در چهار نوبت (دونوبت در روز اول و دونوبت در روز چهارم) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  براساس یافته های این مطالعه بین اسیدیته معده و خونریزی تالاموس در روز اول ارتباط معنی داری وجود داشت)05/0 (P<. بطوریکه بیماران با خونریزی تالاموس اسیدیته معده بالاتری نسبت به خونریزی در سایر نقاط داشتند. میزان فشار خون بیماران با اسیدیته معده و محل خونریزی داخل مغزی ارتباط معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به مجاورت تالاموس و هیپوتالاموس و نقش آن در ترشح اسید معده، می توان حدس زد افزایش اسیدیته معده در روز اول ناشی از اثر تحریکی خونریزی داخل تالاموس بوده و تجویز داروهای ضد اسید معده در روز اول بعد از خونریزی تالاموس می تواند از خونریزی معده جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: اسیدیته معده، خونریزی داخل مغزی، فشارخون، خونریزی گوارشی
 • شهره سیام صفحه 279
  زمینه و هدف
  سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد در حال حاضر به عنوان یکی از چالش های مهم اجتماعی بهداشتی وسیاسی در سراسر جهان مطرح می باشد. لذا هدف اصلی از این پژوهش بررسی شیوع سوء مصرف مواد اعتیاد آور بین دانشجویان پسر دانشگاه های مختلف شهر رشت می باشد.
  مواد و روش کار
  این تحقیق یک بررسی توصیفی مقطعی است. که روی 800 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه های مختلف دولتی، آزاد، پیام نور و جامع علمی کاربردی شهر رشت انجام گرفت. دانشجویان بطریق نمونه گیری تصادفی و جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه توام با مصاحبه انجام گرفت. ازآزمون آماری کای دو برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده شد.
  یافته ها
  75/46 درصد افراد مورد مطالعه، تجربه استفاده از حداقل یکی از مواد اعتیاد آور را ذکر کردند. مواد اعتیاد آور مورد مصرف عبارت بودند از سیگار (13/24%)، الکل (50/10%)، مواد نشاط آورمانند قرص اکستازی و ترکیبات مشابه آن (25/7%) و تریاک (87/4%). سابقه مصرف سیگار در متاهلین90/17% و در مجردین 07/27% بود. شیوع سوء مصرف مواد اعتیادآور بدون احتساب سیگار در متاهلین 34/16% و در مجردین60/25% بود. سابقه مصرف سیگار در دانشجویان بومی که با خانواده خود در منزل شخصی زندگی می کنند 29/16% و دانشجویان ساکن خوابگاه ها 56/26% و در دانشجویانی که بدون خانواده در منزل استیجاری بسر می بردند 28/29% بود. بیشترین درصد افراد مورد بررسی (54/27%) انگیزه گرایش به مصرف مواد اعتیادآور را تقلید از دوستان و همرنگ جماعت شدن ذکر می کردند.
  نتیجه گیری
  شیوع مصرف سیگار و سایر مواد اعتیادآور در دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متاهل و در دانشجویان ساکن منازل استیجاری و خوابگاه ها بیشتر از دانشجویان بومی ساکن در منازل شخصی همراه خانواده بود. همچنین بیشترین درصد دانشجویان مورد مطالعه انگیزه گرایش به سیگار و سایر مواد مخدر را تقلید از دوستان و همرنگ جماعت شدن ذکر کرده اند.
 • رسول یوسفی مشعوف، منصور نظری، محمدرضا سمرقندی، مهدی شمس صفحه 287
  مقدمه و
  زمینه
  انتخاب ضدعفونی کننده مناسب و بکارگیری روش های استاندارد گندزدایی می تواند در کاهش عفونت های بیمارستانی نقش موثری داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی قدرت اثر بخشی ضدعفونی کننده های رایج در بخش های ICU، CCU، سوختگی و اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی همدان بر روی استافیلوکوک اپیدرمیدیس و پسودوموناس آئروژینوزا و همچنین تعیین سویه های باکتریایی مسئول عفونتهای بیمارستانی در بخشهای مورد پژوهش بود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه بصورت کارآزمایی آزمایشگاهی بوده و در مجموع 400 نمونه از بخش های ICU، CCU، سوختگی و اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی مباشر کاشانی، امام خمینی، اکباتان و فاطمیه همدان در سال 1385، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها بر روی محیط آگار خوندار کشت داده شد و سپس با استفاده از تست های افتراقی و بیوشیمیایی تشخیص داده شدند. مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده عبارت بودند از: سایدکس (گلوتارآلدئید)، هیپو کلریت سدیم، کرئولین5/2%، هایژن1%، بتادین، اتانول70%، ساولن2/3% و کلر هگزیدین 1%. اطلاعات در پرسشنامه وارد شده و با استفاده از آزمون آماری t-test و نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  از مجموع 400 نمونه کشت داده شده در چهار بیمارستان، 178 مورد (5/44%) کشت مثبت بدست آمد. شایعترین باکتری های جدا شده از چهار بیمارستان عبارت بودند از: اشریشیاکلی، استافیلوکوک اپیدرمیدیس، میکروکوکوس، باسیلوس سوبتیلیس و پسودوموناس آئروژینوزا. موثرترین ماده ضد عفونی کننده بر روی سویه های استافیلوکوک اپیدرمیدیس به ترتیب سایدکس، هیپو کلریت سدیم و کرئولین و ضعیف ترین آنها اتانول 70% بود. موثرترین ماده ضد عفونی کننده بر روی سویه های پسودوموناس آئروژینوزا، سایدکس وکرئولین و ضعیف ترین آنها اتانول 70% و ساولن 2/3% بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که کرئولین (ترکیبات فنولیک) و سایدکس از موثرترین ضدعفونی کننده ها هستند و اختلاف معنی داری بین اثر بخشی آنها بر استافیلوکوک (469/0P=) و پسودوموناس (53/0=P) مشاهده نمی شود، اما اثربخشی سایر ضد عفونی کننده های مورد بررسی بر روی دو نوع باکتری ذکر شده متفاوت بوده و اختلاف معنی دار در اثربخشی آنها مشاهده گردید (05/0P<).
  کلیدواژگان: ضد عفونی، آلودگی میکروبی، عفونت بیمارستانی، اتاق عمل، استافیلوکوک اپیدرمیدیس، پسودوموناس آئروژینوزا
 • ایرج محمدفام، حمیدرضا ذکایی، نوا سیمایی صفحه 299
  زمینه و هدف
  انسان در چرخه تولید جایگاه مهمی داشته و هیچ انسانی را نمی توان مانند سایر نهادهای تولیدی مصرف شدنی دانست. مرگهای مرتبط با حوادث ناشی از کار علاوه بر اتلاف سرمایه های سخت افزاری، باعث اتلاف عمر، سالهای کاری و هزینه های مرتبط می گردند. از همین رو کنترل نرخ حوادث در زنجیره تولید همواره یکی از تلاش های مستمر بشر بوده است. هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین هزینه های انسانی ناشی از حوادث شغلی منجر به مرگ است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی در سال1382 انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل تمام بیمه شدگان فوت شده شامل 231 نفر در استان تهران بر اثر حوادث شغلی بود. داده های مورد نیاز با استفاده از چک لیست، از واحدهای مختلف سازمان تامین اجتماعی جمع آوری و با استفاده از بسته نرم افزاری ویژه ای که به همین منظور طراحی شده بود و بسته نرم افزاری Excel مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در طی سه سال بررسی 8/19 درصد از کل حوادث ناشی از کار بیمه شدگان در استان تهران رخ داده است که از این میان1/3 درصد آنها منجر به فوت بوده است. حوادث شغلی منجر به فوت در استان تهران با اتلاف بیش از 7552 سال زندگی و 3656 سال مشارکت اقتصادی، به تحمیل بیش از 777 میلیارد ریال خسارت منجر شده است. سرانه هزینه انسانی برای هر فوت معادل 3/3 میلیارد ریال برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که حوادث شغلی هزینه های زیادی رابر اقتصاد ملی تحمیل می کند لازم است تصمیم گیرندگان نسبت به شناسایی علل و کنترل نرخ بروز آنها و افزایش ضریب ایمنی محیط های کاری اهتمام بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: مرگ، هزینه انسانی، حوادث ناشی از کار، ایمنی، تهران
 • معرفی یک مورد مرکل سل کارسینومای ناحیه اوربیت
  محمد علی دامغانی، تورج رضا میر شکاری صفحه 309
  مرکل سل کارسینوما(MCC) یک تومور نسبتا نادر از منشا سلولهای نوروآندوکرین است که رفتاری تهاجمی داشته و همراه با عود فراوان می باشد و بیشتر در مردان در ناحیه سر و گردن بروز می کند. از لحاظ پاتولوژی تشخیص آن با کمک ایمونوهیستوشیمی (IHC) صورت می گیرد. درمان قطعی آن هنوز کاملا«مشخص نشده است ولی از جراحی رادیکال به عنوان درمان اصلی و پرتو درمانی به عنوان درمان کمکی حمایت شده است. در گزارشات متعدد شایعترین محل بروز بیماری در سر و گردن ناحیه پلک و گونه می باشد. محل تومور مورد گزارش، دیواره مدیال اربیت است که در هیچ کدام از منابع مورد مطالعه ما گزارشی از بروز تومور در این محل وجود نداشت. لذا علت معرفی این مورد توجه دادن به همکاران محترم می باشد که در برخورد با توده های ناحیه اربیت این تشخیص احتمالی و نادر را هم در نظر داشته باشند. بیمار مورد گزارش با جراحی و درمانهای تکمیلی تحت کنترل است.
|
 • Habiby Pour R. , Amirkhani A. , Matinnia N. Page 245
  Background
  Trichomoniasis is a protozoan infection in lower urinary reproductive tract in males and females. It usually takes place in the fertility period in women and is transmitted through sexual inter course. To do this experiment, many females, referring to Taamin Ejtemayi hospital in Hamedan in 2005, were sampled among females for yearly cancer –test and smear, and then educated people under the supervision of the researchers examined the samples.
  Material And Methods
  In this study 400 females were selected in an improbable way and through simple sampling in the second half of 2005, and were examined by wet mount and culture procedure. Meanwhile, a questionnaire including questions pertaining to personal, social and hygienical status was administered and analyzed, using Epi 2000 statistical software.
  Results
  on prevalence rates, using wet mount and culture procedure were 2٪ and 3٪ respectively, and it was found that the highest percent of infection belonged to people aged 26-35, furthermore, rural areas were more infected than urban areas, however, it was not significant statistically. Among the women in the childbearing age, there was no statistically significant difference in terms of education and profession. It was also found that the number of pregnancies had no effect of on the rate of infection but using intravaginal contraceptive devices can increase the rate of infection.
  Conclusion
  In this study, it was found that the prevalence rate in culture procedure is 1% more than direct procedure and that this procedure is more sensitive than direct procedure. Since proper diagnosis is the basis for correct treatment, it is recommended to use a culture procedure in cases, which a direct procedure turns out to be negative.
  Keywords: Trichomonas vaginalis, Cultivation, wet mount, Hamedan
 • Lashkaripour K. , Bakhshani Nm Solaimani Mj Page 253
  Background
  Children and adolescents have a great experience of anxiety. Sometimes these anxieties have such an intensity that may affect their daily life and education negatively. One of these anxieties is test anxiety. Most of researches have reported a strong relationship between test anxiety and academic achievement, whereas earlier investigators found a smaller relationship between these variables. In this study the prevalence of test anxiety and its relationship with educational achievement was investigated.Method and materials: This investigation is a descriptive – analytic study and was done on guidance school students in Zahedan. From Nine schools (5 girl’s and 4 boy’s) 935 students were selected randomly. Data gathering tools were Sarason Test Anxiety Questionnaire (TAQ) and demographic features questionnaire and students, average score was also accounted. For analysis of Data, correlation coefficient, T- test and X2 test were used.
  Results
  Total population was 935(540 girls and 395 boys) students, of whom. 400 students (42.78%) had test anxiety. The results of this study showed that, test anxiety occurs in girls more than boys and this difference was significant (P < 0.01, X2 = 18). Also the average of test anxiety score among girls was higher. A reverse ratio was observed between test anxiety and academic achievement (P = 0.003, r = -0.13).
  Conclusion
  The last matter is that educational achievements and test anxiety level have a reverse ratio. It means that as test anxiety level increases, educational achievement decreases and vice-versa.
  Keywords: test anxiety, educational achievement or function, guidance, student, zahedan
 • Sadat Naimi S. , Firooz Abadi Sm , Torkaman G. *, Moradi A. Haghighivand S. , Khoshamooz Y. , Sarmadi Ar Page 261
  Background
  It is quite obvious that stretching techniques enhance the joint range of motion. However the permanency of these techniques after the treatment period remains questionable. So this randomized clinical trial was done to determine and compare the permanency of Hold–Relax and static Stretching techniques on extensibility of short hamstring during 4 weeks. Methods and materials: Twenty non-athlete girls with 18-26 years old with bilateral hamstring muscles shortness (SLR) were selected from Shahid Beheshti rehabilitation faculty in the year 1382. They were randomly assigned to two groups of 10 subjects. The first group received Hold–Relax stretching while the second one received static stretch treatment for 4 weeks. Treatment sessions were 3 times a week. Active and passive SLR, active and passive knee extension, pelvic tilt and lumbar lordosis were measured before and after the 4 weeks of treatment, and then for determination of permanency, the measurements were repeated every week for 4 weeks.
  Results
  Both groups showed a significant increase in all variables after 4 weeks of treatment. The gained results significantly maintained up to the end of fourth week. In comparison of treatment results and permanency, no significant differences were observed between the two groups. (P >0.05)
  Conclusion
  These findings revealed that there is no clear difference in terms of effects and permanency between the two techniques, so the results of our study enable clinicians to provide the more simple technique in their stretching activities that is “static stretch”.
  Keywords: Shortness, Hamstring, Hold–Relax, Static Stretch, flexibility, permanency
 • Sharafaldinzadeh N. , Tirdad R. * Page 273
  Background
  Stroke after heart diseases and cancer is the third most common cause of death. Intracranial hemorrhage is the third most frequent cause of stroke. Primary (hypertensive) intracerebral hemorrhage that is due to predominantly to chronic hypertension and degenerative changes in cerebral arteries and gastrointestinal bleeding is one of its acute phase complications. The purpose of this cross sectional analytical study was to find correlation between gastric acidity and location of intracerebral hemorrhages and blood pressure of patients. Methods and Material: This study was performed on 89 patients with primary intracerebral hemorrhage that referred to Ahvaz Golestan hospital between 2002-2003. The location of hemorrhage was detected by brain CT scan at the first day of admission to hospital. Acidity of patients’ gastric juices was measured four times (2 times in first day and 2 times in fourth day) and simultaneously patient's blood pressure was determined.
  Results
  According to this study there was a significant correlation (P< 0.05) between gastric acidity and intrathalamic hemorrhage in the first day. So that, patients with intrathalamic hemorrhage had higher gastric acidity than others. Patient's mean blood pressure did not have a significant correlation with gastric acidity and location of intracerebral hemorrhage.
  Conclusion
  Regarding the position of thalamus that is near hypothalamus and its role in secretion of gastric acid, one can guess a high gastric acidity in first day due to stimulating effect of intrathalamic hemorrhage; furthermore, prescription of antiacid agents in the first day after intrathalamic hemorrhage can prevent gastric bleeding.
  Keywords: Gastric acidity, Intracerebral hemorrhage, Blood pressure, Gastric bleeding
 • Siyam Sh Page 279
  Background
  Nowadays drug abuse and addiction is one of the most important health, social and political problems in the world. So the aim of this study was to investigate the reasons of drug abuse prevalence among boys of different universities in Rasht in 2005.Methods and Materials: It is a descriptive- cross sectional study. We selected 800 male students through random sampling in different universities in Rasht. The data and information were collected by questionnaire and interview. Then we analyzed the findings and results using spss software and chi- square test.
  Results
  The findings and results of this survey showed that 46.75% of students had used cigarette or other drugs at least one time. The frequency of consumption is as follow: cigarette 24.13%, alcohol 10.50%, Joy materials 7.25%, and opium 4.87%. 17.90% of married and 27.07% of single students smoked cigarette. The percentage of students who lived with their families was 26.56%, 29.28% and 16.29% respectively. In this study, the reasons of students for using drug were imitating from friends 27.54% amusement 18.98%, satisfying their curiosity (12.30%), toleration of living problems (20.32%) and enjoyment (20.86%).
  Conclusions
  The prevalence of smoking cigarette and using other drug in single students were more than married students and for students who lived in renting house and university dorms were more than those who lived with their families. The reasons for most of students for smoking cigarette and using other drug were imitating their friends. Reading the results of this study, it is suggested that parents and universities authorities have a better over solving students’ emotional and social problems.
  Keywords: addiction, students, abuse of drug, boys, Rasht
 • Yousefi Mashouf R. , Nazari M. , Samarghandi M. , Shams M. Page 287
  Background
  Choosing the effective disinfectants and using the standard methods of sterilization in hospitals, can be useful in decreasing nosocomial infections. The aims of this study were the evaluation of efficacy of disinfectants being used in surgical rooms, ICU, CCU, burn wards and delivery rooms of Hamedan hospitals and also determination of bacterial contamination. Methods and Materials: In this study 400 samples were collected from different parts of operation rooms, ICU, CCU and delivery rooms of four hospitals (Mobasher Kashani, Imam Khomainy, Ekbatan and Fatemieh) in 2006. The samples were cultured on blood agar, then the microbial agents were identified by differential and biochemical tests. Disinfectants that were used were as follow: Cidex (Glutaraldeyde), Sodium hypochlorite, Kereoeline 2.5%, Hygiene1%, Betadine, Alcohol 70%, Savlone 3.2%, Chlorohexidine 1%. The efficacy of disinfectants was evaluated on 60 Staphylococcus epidermidis and 60 Pseudomonas aeroginosa through disk diffusion method. Data were gathered through a questionnaire and analysed using T-test and SPSS software.
  Results
  Contamination tests in the four hospital were positive in 44.5% of cultures (178 cultures). The highest frequency of contamination was in Mobasher hospital with 38.2% and the less frequency was in Fatemieh hospital with 13.5%. From 400 samples, 52.2% of isolates were gram-positive bacteria and 47.7% were gram-negative bacteria. The most important bacteria isolated were as follow: E.coli, Staphylococcus epidemidis, Micrococci, Bacillus subtili and Pseudomonas aeroginosa. The most effective disinfectants on 60 Staphylococcus epidemidis were as follow: Cidex, Sodium Hypochlorite and Kereoeline and the least effective disinfectants and antiseptics was Alcohol 70%. The most effective disinfectants on 60 Pseudomonas aeroginosa were as follow: Cidex and Kereoeline and the least effective disinfectants and antiseptics were Alcohol 70% and Savlone.
  Conclusion
  results showed that kereoline and cidex were among the most effective disinfectants, and there is not a significant difference between their effects on staphylococcus epidermidis (P=0.469) and on pseudomonas aeroginosa (P=0.053). The efficacy of other disinfectants on two mentioned bacteria were different and significant differences were found.
  Keywords: Disinfection, Bacterial contamination, Nosocomial infections, Surgical room, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeroginosa
 • Mohammadfam I. , Zokaei Hr, Msi, Simaee N., Msi Page 299
  Background
  The human being has an important role in the production cycle and it cannot be possible to use him like other manufacturing organizations. Death due to occupational accidents causes loosing years of life, years of working and other relegated costs in addition to hardware assets’ loss. Therefore, controlling the rate of accidents has been one of the continuous efforts of human. The target of this research is estimation of fatal occupational accidents and related human costs.
  Material and Methods
  This research was performed as a cross sectional study in 2003. Population of study included all dead insured staff, about 231 person, in Tehran province. The required data for this survey was collected through particular checklists by referring to various branches of the social security organization. The data then were evaluated by means of Excel and software that had been designed for this purpose.
  Result
  In these three years 19.8 percent of all accidents happening for insured staff occurred in Tehran. 3.1 percent of which led to death. This research showed that 7552 years of life and 3656 years of work were lost because of the occurrences of occupational accidents. Findings also showed that human cost for each fatal occupational accident was 3.3 milliard Rials.
  Conclusion
  Reading the significant costs caused by occupational accidents, it is really important to recognize the accidents’ causes, control the rate of them and provide sufficient and appropriate occupational health and safety services.
  Keywords: Death, Human cost, Occupational accidents, Safety, Tehran
 • A case report of Merckle Cell carcinoma in medial wall of orbit
  Damghani Ma , Mirshekari Tr Page 309
  Merckle cell carcinoma (MCC) is a relatively rare tumor, originating from Neuroendocrine cells, with aggressive behavior and common recurrence.It is more common in males and in head and neck region.Pathologists diagnose it by immunohistochemical staining (IHC). Its definite treatment is not still determined, however radical resection as the main cure and radiotherapy as the supporting treatment are suggested.Based on many reports the most common site of MCC in head and neck region is cheeck and eyelid. The site of MCC in this report is the medial wall of orbit, about which no report was found in medical literature. The interesting point in this case presentation is that one of the differential diagnoses of mass lesions in the medial wall of orbit is MCC and the colleagues should pay attention to this rare disease in such instances. Presently the reported case is under control with surgery and radiotherapy and chemotherapy.
  Keywords: Merckel cell carcinoma, Neuroendocrine cell, Orbital cavity, Radical surgery, Radiotherapy